Budget 2013 Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Plan 2014-2015"

Transkript

1 1 (92) Budget 2013 Plan

2 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet 7 Investeringar 8 Lån 8 Soliditet 9 Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 9 Resultatutveckling 9 Resultatbudget 10 Balansbudget 11 Finansieringsbudget 12 Investeringsbudget i sammandrag 13 Kommunens nämnds o förvaltningsorganisation 14 Kommunstyrelsen samhällsbyggnad 19 Kommunstyrelsen förskole- utbildnings- och fritidsverksamhet 28 Kommunstyrelsen vård och omsorg 38 Bilaga 1 Investeringsunderlag 47 Bilaga 2 Vision och strategier, övergripande mål 65 Bilaga 3 Uppdrag 75 Bilaga 4 Sammanställning av äskanden 77 Bilaga 5 Prioriterade äskanden Barn&Ungdom 88 samt Vård&Omsorg Sid

3 3 (92) Omvärldsanalys Svensk ekonomi långsamt mot bättre tider Den ekonomiska utvecklingen har hittills i år i flera avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt. Kortsiktigt finns flera faktorer som begränsar tillväxten. De största hindren återfinns i omvärlden. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det är liktydigt med en svag tillväxt under flera år framöver. Även i Storbritannien och USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Till det ska läggas att tillväxten nu har börjat hacka också i en rad så kallade tillväxtländer varav Kina utgör bara ett exempel. Problemen i omvärlden hopar sig och leder till att svensk ekonomi får mycket lite draghjälp utifrån. Eftersom exporten svarar för en betydande del av vår produktion blir tillväxten av nödvändighet rätt mager. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Det finns därmed goda förutsättningar för ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt land, men oron om den internationella utvecklingen lägger i dagsläget betydande hinder i vägen. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. Arbetslösheten når under vintern upp mot 8,0 procent innan den vänder ner. Någon mer påtaglig förbättring på arbetsmarknaden är dock inte att räkna med förrän om ett år, dvs. under andra halvåret Fram till 2016 är SKL:s bedömning att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 6,3 3,9 1,3 1,8 3,2 3,5 3,2 Sysselsättning, timmar* 2,5 2,3 0,2 0,2 1,2 1,4 1,0 Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,5 7,7 7,9 7,4 6,8 6,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,2 2,8 2,8 3,4 3,9 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,1 1,0 1,6 2,3 2,6 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 1,8 1,5 1,7 1,8 1,5 Källa: Sveriges kommuner o Landsting cirkulär 12:46

4 4 (92) Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren med att kommunstyrelsen lämnade ett uppdrag till utskotten att utifrån den omvärldsanalys som presenterades i februari bereda kommande års verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på grundläggande utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet och för Mörbylånga kommun inklusive skatteunderlagsprognoser samt demografisk utveckling. Utrymmet i budget 2013 för att möta demografiska effekter, nya behov och satsningar samt kostnadsökningar är betydligt mer begränsat än vad förutsättningarna inför arbetet med budget 2012 medgav. De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen bygger på följande grundförutsättningar: Oförändrad skattesats (21,41 kr) Resultatmål för uppgår till 1,0 % av skatter och statsbidrag. Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar. Lönekostnaderna antas öka med 3,1 % 2,8% och 2,8% för respektive år ) och övriga nettokostnader med 1,1 %, 1,0% och 1,6% Verksamheterna beräknas få motsvarande kompensation i budgetramarna. Det fastställda finansiella målet för självfinansiering av verksamhetsinvesteringar uppgår 2013 till 67%. För 2013 innebär investeringsvolymen ett ökat lånebehov på 50 Mkr. 6 Mkr amorteras på den långfristiga låneskulden. Förvaltningen har i uppdrag att upprätta amorteringsplan för att snarast påbörja ökade amorteringar. Kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 3 Mkr för Utskotten fick i uppdrag att beskriva aktiviteter och åtaganden för att nå de fastställda målen för perioden

5 5 (92) Skatter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Skatteintäkter Inkomstutjämning o statsbidrag Utjämningssystemet har varit föremål för en genomgång och ett betänkande lämnades under Det nya förslaget till fördelning skulle ursprungligen gälla från och med 1 januari 2013 men har ännu inte behandlats i riksdagen. Enligt senaste uppgifterna i ärendet ska beslut fattas under vintern 2012/2013 och med igångsättningstidpunkt 1 januari Om förslaget till förändringar i kostnadsutjämningssystemet går igenom helt enligt kommitténs intentioner innebär det en minskning av Mörbylånga kommuns avgift med ca 15 Mkr. Med anledning av det osäkra läget är åren svåra at prognostisera vad gäller utfallet av statsbidrag. Kommunalskatt Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan Två skatteväxlingar har skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar län och landstinget, för hemsjukvård (26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2013 års budget är skattesatsen 21:41 (landstinget 10:87, kyrkoavgiften 1:50 samt begravningsavgift 0,30) Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 20,59 medan den i Kalmar län är 21,59 Kommunalskatt 22, ,5 Kronor 21 20, ,5 Rikssnitt Västervik Emmaboda Mönsterås Mörbylånga Torsås Oskarshamn Borgholm Länsvis Högsby Kalmar Nybro Vimmerby Hultsfred

6 6 (92) Befolkning och demografi Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till Under 2011 ökade befolkningen med 117 personer. Enligt den vision som Mörbylånga kommun har antagit fram till 2025 ska befolkningen öka till invånare. Målsättningen är 1 % ökning per år framöver. Prognosen bygger på såväl ett positivt födelsenetto som ett inflyttningsnetto. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska under de kommande åren. De stora kullarna från 1990-talet börjar gå ur gymnasieskolan. Först efter 2015 kommer antalet att öka igen. Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt under de senaste åren men nu kan man se en ökning. Inskrivna barn inom förskoleverksamheten och elever i låg- och mellanstadiet ökar även fortsättningsvis. Pensionärer kommer att öka under de kommande åren när 40-talisterna går i pension. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället inte minst på arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och äldre ökar och därmed kan det innebära ett ökat vård och omsorgsbehov. Medelåldern i kommunen är 43,6 år att jämföra med länssnittet som är 43,9 år. Befolkning Resursfördelningssystemet För att klara de kommunala åtagandena kräver de demografiska förändringarna att resurser omfördelas mellan verksamheterna. Från och med budget 2010 har ett resursfördelningssystem tagit i drift. Konsekvenserna av detta blir att inför 2013 ökar anslaget till gymnasieverksamheten med 0,6 Mkr, anslaget till förskoleverksamheten ökar med 1,4 Mkr, skolverksamheten årskurs F-6 ökar med

7 7 (92) 1,4 Mkr och årskurs 7-9 får ett ökat anslag med 1,6 Mkr. Anslaget till äldreomsorgen ökar med 2,6 Mkr. Det innebär att volymförändringarna inför 2013 uppgår till 7,6 Mkr som tillförs respektive verksamhet för att möta ökade kostnader på grund av ökat antal invånare i de olika åldersklasserna. Sammanställning av resursfördelningssystemets utfall per verksamhet (tkr) Verksamhet* Äldreomsorg 2 574,6 471, ,7 Barnomsorg 1 434, ,2 937,9 Skola Åk F , , ,9 Skola ,3 349, ,3 Gymnasieskolan 594, ,5-119,0 TOTALT 7 602, , ,8

8 8 (92) Investeringar Mörbylånga kommun har under de senaste 10 åren gjort stora investeringar inom bland annat äldreboenden, skolor och VA-utbyggnader. Orsaken är både ett stort reinvesteringsbehov men även ändrade lagkrav och demografisk påverkan vilket innebär behov av nyinvesteringar. Inför kommande planperiod är det ett fortsatt högt investeringsbehov. Det är framförallt utbyggnaden av vatten och avlopp på östra sidan och behov av nya förskolor och skolor. Under 2013 beräknas den pågående VA-planen vara färdig och en prioritering av utbyggnaden kan därmed ske. Investeringar (Mkr) Mkr År (Investeringsvolymen 2012 är en prognos) Lån Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av skuldsättningen i kommunen. Med anledning av de stora investeringarna under motsvarande period har det inte funnits tillräckligt med likvida medel för att klara en självfinansiering. Låneskuldens utveckling (mkr) År Mkr

9 9 (92) Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna Tabell: Soliditet , % ( är prognos) samt exklusive pensionsförpliktelser som återfinns inom linjen på balansräkningen. Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till Inför kommande planperiod är prognosen att verksamheterna är i balans förutom inom samhällsbyggnad som har avvikelser framförallt inom vinterväghållning, skötsel av grönytor samt planverksamheten. Den mjuka sektorn, främst vård & omsorg har vid senaste uppföljningen redovisat en positiv utveckling som innebär att verksamheterna håller sig inom befintliga ramar. Resultatutveckling Resultatutvecklingen under åren sedan balanskravet blev lagstadgat (år 2000) har Mörbylånga kommun totalt sett klarat kravet. Att klara balanskravet med ett positivt resultat är dock en lägre ambitionsnivå än att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt en allmän tumregel krävs 2 % av skatter och statsbidrag för att upprätta håll god ekonomisk hushållning men det är upp till varje kommunfullmäktige att utifrån respektive kommuns förutsättningar göra denna bedömning. I Mörbylånga kommuns finansiella mål är 1 % en rimlig nivå utifrån den tillväxt som sker i kommunen. För 2012 har undantag från detta mål gjorts i budget men utfallet pekar på att nivån kommer att uppnås även för I planen för är det prognostiserat 1 %. Resultatutveckling (tkr)

10 10 (92) Resultatbudget (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära Årets resultat

11 11 (92) BALANSBUDGET (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital varav årets resultat Avsättning för pensioner o semesterlöneskuld Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Summa eget kapital, avsättning o skulder

12 12 (92) FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Tillförda medel Verksamhetens resultat./. Avskrivn Minskningar långfristiga fordringar Ökning långfristiga skulder/avsättningar Summa tillförda medel Använda medel Nya investeringar Pågående investeringar Minskning långfristiga skulder Ökning långfristiga fordringar Summa använda medel Förändring rörelsekapital

13 13 (92) Investeringsbudget sammandrag (tkr) Verksamhet Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Vägar GS Park Hamnar VA Guldfågeln Renhållning Fjärrvärme Stöd & Service Barn- &Ungdom Vård- & Omsorg Torslunda skola/fsk Gårdby/Glömminge SUMMA Exploatering KOMMENTAR: Vägar: Ny väg genom kyrkbyn i Mörbylånga är borttagen ur långtidsplane. GS: Traktor, sopmaskin och slaghack är flyttad till 2014 i avvaktan på den utredning som kommer att beställas av KS (enligt Kents mfl förslag) VA: Överföringsledningen från öster till väster är borttagen ur planen. Renhållning: Återställande av Kastlösatippen är inte en investeringspost utan är en avsättning Torslunda skola/förskola: Enligt tidigare beslut av KF angående en fullvärdig skola i Torslunda. Alternativ med sporthall exkl läktare. Uppskattad fördelning av investeringsutgifterna på åren Gårdby/Glömminge enligt beslut i KF augusti 2012

14 14 (92) VERKSAMHETSPLAN Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Figur 1: Den politiska organisationen Kommunfullmäktige Valnämnd Revisorer Fullmäktigeberedningar Jävsnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningsutskott Samhällsbyggnadsutskott Barn- och ungdomsutskott Vård- och omsorgsutskott Socialt utskott Den grundläggande idén bakom den politiska organisationen är att dela upp ansvaret mellan fullmäktige och kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige svarar för det strategiska arbetet och kommunstyrelsen för genomförandet. Det innebär att ansvaret för verksamhetens utförande ligger på kommunstyrelsen och att fullmäktige med sina beredningar ansvarar för arbetet med övergripande mål och kvalitetsnivåer. Genom den nya modellen stärks fullmäktiges roll att i dialog med medborgarna styra kommunen. Fyra fasta fullmäktigeberedningar finns, dvs fullmäktiges presidium, demokratiberedningen, välfärdsberedningen och ekonomiberedningen. Beredningarna arbetar på fullmäktiges uppdrag och enligt givna direktiv. Kommunstyrelsen har en tydlig beslutsväg mellan den politiska ledningen och förvaltningen. Målsättningen är att skapa snabbare beslutsprocesser/ handläggning av ärenden, men även att ge förutsättningar för ökad effektivitet. Styrelsen har genom modellen fått bättre förutsättningar genom sitt samlade ansvar för hela produktionen. Styrelsen har fem utskott, vars uppdrag är att på styrelsens uppdrag bereda och besluta i vissa ärenden. Utskotten har inte verksamhetsansvar.

15 15 (92) Figur 2: Förvaltningsorganisationen Kommunstyrelsen Kommunchef Ledningsstab Stöd och service Samhällsbyggnad Kultur M-verksamheten Plan och bygg Barn 1-6 Miljö Barn 6-25 Mark och exploatering Vård och omsorg Teknisk affärsverksamhet Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen har ansvar för förvaltningen. Förvaltningen är indelad i staber, sektioner och verksamhetsområden. Förvaltningens arbete ska kännetecknas av helhetssyn, samverkan och samordning samt ha fokus på medborgarnas behov. Andra ledord för arbetet är ärlighet, lojalitet, integritet och tydlighet. Arbetet ska vidare kännetecknas av en pågående dialog med medborgarna god lyhördhet för omvärldsförändringar korta handläggningstider och snabba beslut Vision I av fullmäktige fastställd vision framgår att kommunen ska 2025 eller tidigare vara känd som Sveriges ledande kultur och naturkommun en miljö- och klimatorienterad kommun Vidare ska befolkningen växa till invånare.

16 16 (92) Mål 2013 Växande befolkning Kommunen har en stabil befolkningsutveckling. För att klara en växande befolkning krävs en mängd åtgärder, vilka avspeglas i våra verksamheters mål. Vid utgången av 2013 beräknas befolkningen uppgå till ca invånare Antal invånare (index basår 2010 =100) Indikatorer Placering på Svenskt Näringslivs ranking (av 290 kommuner) Antalet producerade enheter (lägenheter, villor mm) påbörjades ett arbete i samarbete med Tillväxtverket och Regionförbundet mfl lokala och regionala organisationer för att utveckla och stärka södra och östra delarna av vår kommun. Arbetet ska leda till bättre förutsättningar att utveckla de södra delarna genom åtgärder av olika karaktär och detta kommer att fortgå under Befolkningstillväxten är idag i huvudsak hänförlig till norra kommundelen. Ledande kultur- och naturkommun Kommen har goda förutsättningar att hävda sig som ledande kultur- och naturkommun tas en strategiplan fram för att leda arbetet mot den vision som fullmäktige antagit. Långsiktigt social hållbar utveckling Kommunen är en trygg och säker kommun med goda livsmiljöer, brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra infrastruktur, goda kommunikationer, bra kulturutbud mm.

17 17 (92) Indikatorer Kommunens ranking bland Sveriges kommuner (290), som en bra plats att bo på Bland 290 kommuner Att vara ung Att vara gammal Att ha familj Att jobba i Totalt Mörbylånga Mönsterås Borgholm Kalmar Oskarshamn Nybro Kommuninvånarnas upplevelse av kommunen utvärderas vart tredje år med SCBs medborgarundersökning med början Arbetet för att kunna ansöka om certifiering av kommunen som en trygg och säker kommun (WHOs certifiering Safe communities ) kommer att inledas under Långsiktigt miljömässig hållbar utveckling Arbetet med att verka för en fossilbränslefri region fortsätter med energieffektiviseringar mm i egen verksamhet. Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi och med inriktning även mot kommuninvånare, företag och andra organisationer. I klimatarbetet ingår bland annat att på sikt säkra områden, som på grund av höjd havsnivå, riskerar översvämningar. Indikatorer Andel av kommunens fastigheter, som värms upp med förnyelsebara bränslen uttryckt i % av antal kwh En översyn kommer att göras 2012 för bestämning av långsiktiga indikatorer för att mäta förändringar i förvaltningens inre och utåtriktade arbete.

18 18 (92) Strategiska och aktuella frågor Kultur och Näringsliv i samverkan Hemtjänstorganisation LOV 2013 Personalpolitik särskilda satsningar Rätt till heltid möjlighet till deltid Skolorganisation Jämställd medborgarservice Sociala medier 24-timmarsmyndigheten Att utveckla kommunen till Sveriges bästa Kommunens mål är att bli bäst på att ta emot invandrare med ett värdigt och bra mottagande. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om ramen för kommunens verksamhet i termerna av mål och medel samt särskilda direktiv, riktlinjer mm. Fullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare. Mandatfördelningen i fullmäktige är följande. Parti Män Kvinnor Totalt Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Ölandspartiet Sverigedemokraterna Totalt Fullmäktigeberedningarna har till sitt förfogande fasta beredningar, vars arbete är inriktat på långsiktiga och principiella frågor. Demokratiberedning (medborgarinflytande mm) Välfärdsberedning (långsiktiga välfärdsåtaganden) Ekonomiberedning (flerårs- och perspektivplaner) Valberedning

19 19 (92) Fullmäktige kan även inrätta tillfälliga beredningar för särskilda frågor. Mål 2013 Stärka sin ställning som uppdragsgivare och ansvarsprövare genom att lämna och följa upp erforderliga direktiv, regler och riktlinjer. Stimulera fullmäktigearbetet med allmän- respektive specifika politiska debatter Indikatorer Antal fullmäktigemöten Antal betänkanden från fullmäktigeberedningarna Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Sektionen arbetar med plan- och byggverksamhet, miljö- och livsmedelstillsyn, mark- och exploateringsverksamhet samt teknisk affärsverksamhet. Uppdraget Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar samt fjärrvärmeanläggningar och hamnar fysisk planering enligt plan- och bygglagen, bygglovhantering energiplanering exploateringsverksamhet köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten miljö- och livsmedelsfrågor enligt miljöbalken och annan speciallagstiftning hållbar utveckling enligt Agenda 21 med inriktning på såväl hårda som mjuka frågor naturvård och vattenvård kommunikationer trafikuppgifter bostadsanpassningsärenden

20 20 (92) Visioner och strategier Kommunen ska fram till 2025 öka sin befolkning till invånare 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun Vara känd som en miljö- och klimatorienterad kommun Samhällsbyggnadsverksamheten ska särskilt arbeta för ett tryggt samhälle med god service till alla boende och en i övrigt god infrastruktur i hela kommunen differentierat boende (hyresrätter, bostadsrätter, villor mfl former) byggnation av miljömässigt effektiva bostäder att aktivt utveckla 24-timmarsmyndigheten utvecklat samarbete och samverkan med andra myndigheter och organisationer miljöanpassade kommunikationer och fler gång- och cykelvägar utbyggnad av vatten och avlopp utanför tätorterna Övergripande mål Verksamheten ska arbeta för god plan- och markberedskap utformning av boendeområden med kommunal service god infrastruktur grönområden och andra allmänna platser med god standard prioritera utbyggnad av vatten och avlopp bygga ut fjärrvärme i Färjestaden och Mörbylånga kvalitetssäkra verksamhetens miljö- och klimatstrategiska arbete certifiera verksamheten enligt begreppet Trygg kommun god kultur- och naturvård verka för en god arkitektur som är framåtblickande och förankrad i platsens särart

21 21 (92) Omvärldsanalys Fr o m infördes en ny plan- och bygglag. Den nya lagstiftningen innebär ett antal nya synsätt och tillämpningar för den fysiska planeringen. Nya låneregler och nedgång i byggsektorn påverkar byggverksamheten. Behov finns av revidering av gällande översiktsplan. Klimatfrågan blir alltmer aktuell i den meningen att planering av åtgärder för att möta ett högre havsvattenstånd krävs. Vatten- och klimatförändringar kräver allt mer omfattande arbete i detaljplanearbetet. Utbyggnad av vatten och avloppsledningar är av stor betydelse för boende och presumtiva boende i glesbygd. En fullständig utbyggnad är en långsiktig process och är synnerligen kostsam. Nya metoder och angreppssätt finns och bör övervägas. Industriavloppsreningsverk i Mörbylånga för Guldfågeln AB:s behov måste byggas och vara i drift vid årsskiftet 2013/2014. Fjärrvärmeutbyggnaden är en strategisk fråga och marknadsföring krävs för den fortsatta utbyggnaden i Färjestadsområdet. Kommunens engagemang vad gäller energieffektivisering krävs för att hos kommuninvånare och näringsliv öka medvetenheten och nyttan av miljö- och klimatåtgärder/ -investeringar. Invånarnas krav på snabbare handläggningstider för att meddela tillstånd och lov kräver arbetsinsatser för att förbättra system och rutiner. Intresset för nyetableringar (boende, näringsliv mm) ökar, vilket kräver bättre samordning Bland trafikfrågorna är tillgänglighets- och hastighetsanpassningar prioriterade. Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av boende, besöksnäringen och övriga näringslivet. Mål 2013 Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning och är kopplade till prestation och medel. Gemensamt Sektionen ska samverka i syfte att åstadkomma följande mål högre effektivitet i den fysiska planering och dess genomförande snabbare handläggning av enskilda ärenden och med tillräcklig kvalitet

22 22 (92) skapa förutsättningar för tillväxt i projektform arbeta med certifiering av hela förvaltningen enligt WHOs riktlinjer för trygg och säker kommun. Invånarnas trygghet och säkerhet ska prioriteras i alla pågående och planerade verksamhet när det gäller vägar, rid-, gång- och cykelbanor, promenadstråk och i den byggda miljön, samt grönytor och parker intensifiera det miljö- och klimatstrategiska arbetet revidera gällande översiktsplan ta fram VA-plan, som del av översiktsplanearbetet öka tillgänglighetsarbetet införa GIS (Geografiskt Informations System) Plan- och bygg Verksamhetsområdet omfattar fysisk planering, bostadsanpassning, energirådgivning och bygglovhantering. Enheten ska även svara för tillsyn inom byggande, tillgänglighet, OVK och hissar. Fysiska planer Målsättningen är att totalt anta 10 detaljplaner under Arbete med revidering av gällande översiktsplan kommer att pågå under hela Bland större planer är: - Glömminge, ca 30 villor - Planprogram för Strandskogen - Norra Viken i Mörbylånga, ca 20 villor - Torslunda, tomter samt skola - Vickleby, 25 villor - Björnhovda, Tryffelgatan ca 12 tomter Bygglovhantering Öka effektiviteten i hanteringen (produktionsmål) bland annat genom utveckling av hemsidan för att öka tydligheten och informationen till allmänheten. En översyn över områden med sammanhållen bebyggelse behöver utföras under året för att kunna utöva en vederhäftig lovhantering. Bostadsanpassning Nya arbetssätt och rutiner håller på att utarbetas för att erhålla en snabbare och kostnadseffektivare hantering. Klimat- och energirådgivning Oförändrad omfattning

23 23 (92) Taxor och avgifter En översyn av taxan kan bli aktuell under året. Den taxa som antog i samband med ny Plan- och bygglag är föremål för översyn av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Indikatorer Antal lagakraftvunna detaljplaner Antal bygglovsärenden Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag Mark och exploatering Verksamhetsområdet omfattar exploateringsverksamhet, drift och underhåll av gator och vägar mm, kartverksamhet, trafikärenden. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamheten ska som princip bära sina egna kostnader över tiden. I det fall att en exploatering innebär kommunala investeringar, ska detta redovisas. Större kommunala exploateringar under 2013 Granitvägen, Färjestaden Handelsområdet Brofästet, Färjestaden Övriga större exploateringar under 2013 Norra Viken, Mörbylånga Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden Björnhovda 1:27, Färjestaden Matrosen, Hamnen Mörbylånga Färjestaden, Hamnen etapp 3 Gator och vägar med trafikärenden Verksamhetsområdet har under senare år utökats med följande arbetsuppgifter: Parkeringsövervakning har införts i kommunen, nya kanaler från kommuninnevånarna innebär att mer tid går åt till medborgarservice, Ironman har krävt förberedelsearbete och tävlingen kommer att fortsätta i minst tre år till. Dessutom kan nämnas att den hastighetsöversyn som ålagts kommunerna av staten skall ske inom

24 24 (92) närmaste åren vilket kräver planering och översyn av kommunens trafikföreskrifter. Underhålla kommunala och enskilda vägar Åtgärda brister i gatu- och cykelvägsnätet med avseende på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Hastighetsöversyn i kommunens tätorter Färdigställa vägutredning för förbifart Färjestaden Parkeringsövervakning Byta gatubelysningens miljöfarliga kvicksilverarmaturer mot miljövänligare alternativ Vinterväghållning Omfattningen av verksamheten varierar mellan åren. Över- och underskott balanseras inom förvaltningens totala budgetram. Indikatorer Försåld exploateringsmark i hektar 2,7 0,5 0,5 Antal sålda tomter - Villatomter Övriga tomter Antal exploateringsoch genomförandeavtal Kvm ny beläggning varav kommunala gator varav kommunala gc-vägar varav enskilda vägar Vinterväghållning i tkr Uppskattat antal kvadratmeter beläggning för år 2013 avser att verksamheten får kompensation för de senare årens höjda beläggningspriser. Teknisk affärsverksamhet Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av grönområden och allmänna platser, skogsförvaltning, hamnverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet samt fjärrvärmeverksamhet mm. Grönområden och allmän platsmark, skogsverksamhet Oförändrad ambitionsnivå. Detta innebär ökade kostnader när nya områden tas in i kommunal skötsel.

25 25 (92) Vatten- och avloppshantering God kvalitet på dricksvatten Sanering och förnyelse av ledningsnätet förnyas med 1500 rörgravmeter/år Kostnadstäckningsgraden ska vara oförändrad VA-plan är under utarbetande och beräknas var klar under Fjärrvärmehantering Fler anslutna kunder till näten i Färjestaden respektive Mörbylånga. En kompletteringsinvestering behövs för anläggningen i Mörbylånga för att ytterligare minska fossilbränsleanvändningen inom fjärrvärmen. Hamnverksamhet Oförändrad verksamhet. Indikatorer Grönområden och allmänna platser i hektar Skötselyta grönområden/allm platsmark i kr/hektar Antal anslutna VAabonnenter Va-ledningsnätets längd i rörgravmil , ,5 Antalet fjärrvärmeabonnenter -Villakunder - Storkunder Miljöverksamhet Verksamheten omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning och kemikalielagstiftning. I uppdraget ingår miljötillsyn, hälsoskydd, lantbruk, livsmedel samt rådgivning. Miljöverksamheten arbetar också för att uppmuntra lokala miljö- och hälsofrämjande initiativ. Verksamheten deltar även i olika, både länsvisa, nationella och internationella samarbeten för att kunna vara med och påverka samt för att hålla sig ajour med aktuell utveckling inom området.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016

Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016 1 (82) Datum 2013-10-23 Sida 1(82) Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016 Förutsättningarna för kommande års budget bygger på de prognoser som Sverige kommuner och landsting gör avseende

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

BUDGET 2015 PLAN 2016-2017

BUDGET 2015 PLAN 2016-2017 1(65) Kommunchef Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se BUDGET 2015 PLAN 2016-2017 2(65) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 5 Skatter

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer