Budget 2013 Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Plan 2014-2015"

Transkript

1 1 (92) Budget 2013 Plan

2 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet 7 Investeringar 8 Lån 8 Soliditet 9 Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 9 Resultatutveckling 9 Resultatbudget 10 Balansbudget 11 Finansieringsbudget 12 Investeringsbudget i sammandrag 13 Kommunens nämnds o förvaltningsorganisation 14 Kommunstyrelsen samhällsbyggnad 19 Kommunstyrelsen förskole- utbildnings- och fritidsverksamhet 28 Kommunstyrelsen vård och omsorg 38 Bilaga 1 Investeringsunderlag 47 Bilaga 2 Vision och strategier, övergripande mål 65 Bilaga 3 Uppdrag 75 Bilaga 4 Sammanställning av äskanden 77 Bilaga 5 Prioriterade äskanden Barn&Ungdom 88 samt Vård&Omsorg Sid

3 3 (92) Omvärldsanalys Svensk ekonomi långsamt mot bättre tider Den ekonomiska utvecklingen har hittills i år i flera avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt. Kortsiktigt finns flera faktorer som begränsar tillväxten. De största hindren återfinns i omvärlden. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Det är liktydigt med en svag tillväxt under flera år framöver. Även i Storbritannien och USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Till det ska läggas att tillväxten nu har börjat hacka också i en rad så kallade tillväxtländer varav Kina utgör bara ett exempel. Problemen i omvärlden hopar sig och leder till att svensk ekonomi får mycket lite draghjälp utifrån. Eftersom exporten svarar för en betydande del av vår produktion blir tillväxten av nödvändighet rätt mager. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Det finns därmed goda förutsättningar för ökade investeringar och ökad konsumtion i vårt land, men oron om den internationella utvecklingen lägger i dagsläget betydande hinder i vägen. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi blir rätt skral. Det är först framåt halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. Arbetslösheten når under vintern upp mot 8,0 procent innan den vänder ner. Någon mer påtaglig förbättring på arbetsmarknaden är dock inte att räkna med förrän om ett år, dvs. under andra halvåret Fram till 2016 är SKL:s bedömning att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är möjlig även om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 6,3 3,9 1,3 1,8 3,2 3,5 3,2 Sysselsättning, timmar* 2,5 2,3 0,2 0,2 1,2 1,4 1,0 Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,5 7,7 7,9 7,4 6,8 6,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,2 2,8 2,8 3,4 3,9 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,1 1,0 1,6 2,3 2,6 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 1,8 1,5 1,7 1,8 1,5 Källa: Sveriges kommuner o Landsting cirkulär 12:46

4 4 (92) Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren med att kommunstyrelsen lämnade ett uppdrag till utskotten att utifrån den omvärldsanalys som presenterades i februari bereda kommande års verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på grundläggande utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet och för Mörbylånga kommun inklusive skatteunderlagsprognoser samt demografisk utveckling. Utrymmet i budget 2013 för att möta demografiska effekter, nya behov och satsningar samt kostnadsökningar är betydligt mer begränsat än vad förutsättningarna inför arbetet med budget 2012 medgav. De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen bygger på följande grundförutsättningar: Oförändrad skattesats (21,41 kr) Resultatmål för uppgår till 1,0 % av skatter och statsbidrag. Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar. Lönekostnaderna antas öka med 3,1 % 2,8% och 2,8% för respektive år ) och övriga nettokostnader med 1,1 %, 1,0% och 1,6% Verksamheterna beräknas få motsvarande kompensation i budgetramarna. Det fastställda finansiella målet för självfinansiering av verksamhetsinvesteringar uppgår 2013 till 67%. För 2013 innebär investeringsvolymen ett ökat lånebehov på 50 Mkr. 6 Mkr amorteras på den långfristiga låneskulden. Förvaltningen har i uppdrag att upprätta amorteringsplan för att snarast påbörja ökade amorteringar. Kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 3 Mkr för Utskotten fick i uppdrag att beskriva aktiviteter och åtaganden för att nå de fastställda målen för perioden

5 5 (92) Skatter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun (tkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Skatteintäkter Inkomstutjämning o statsbidrag Utjämningssystemet har varit föremål för en genomgång och ett betänkande lämnades under Det nya förslaget till fördelning skulle ursprungligen gälla från och med 1 januari 2013 men har ännu inte behandlats i riksdagen. Enligt senaste uppgifterna i ärendet ska beslut fattas under vintern 2012/2013 och med igångsättningstidpunkt 1 januari Om förslaget till förändringar i kostnadsutjämningssystemet går igenom helt enligt kommitténs intentioner innebär det en minskning av Mörbylånga kommuns avgift med ca 15 Mkr. Med anledning av det osäkra läget är åren svåra at prognostisera vad gäller utfallet av statsbidrag. Kommunalskatt Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan Två skatteväxlingar har skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar län och landstinget, för hemsjukvård (26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2013 års budget är skattesatsen 21:41 (landstinget 10:87, kyrkoavgiften 1:50 samt begravningsavgift 0,30) Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 20,59 medan den i Kalmar län är 21,59 Kommunalskatt 22, ,5 Kronor 21 20, ,5 Rikssnitt Västervik Emmaboda Mönsterås Mörbylånga Torsås Oskarshamn Borgholm Länsvis Högsby Kalmar Nybro Vimmerby Hultsfred

6 6 (92) Befolkning och demografi Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till Under 2011 ökade befolkningen med 117 personer. Enligt den vision som Mörbylånga kommun har antagit fram till 2025 ska befolkningen öka till invånare. Målsättningen är 1 % ökning per år framöver. Prognosen bygger på såväl ett positivt födelsenetto som ett inflyttningsnetto. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska under de kommande åren. De stora kullarna från 1990-talet börjar gå ur gymnasieskolan. Först efter 2015 kommer antalet att öka igen. Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt under de senaste åren men nu kan man se en ökning. Inskrivna barn inom förskoleverksamheten och elever i låg- och mellanstadiet ökar även fortsättningsvis. Pensionärer kommer att öka under de kommande åren när 40-talisterna går i pension. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället inte minst på arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och äldre ökar och därmed kan det innebära ett ökat vård och omsorgsbehov. Medelåldern i kommunen är 43,6 år att jämföra med länssnittet som är 43,9 år. Befolkning Resursfördelningssystemet För att klara de kommunala åtagandena kräver de demografiska förändringarna att resurser omfördelas mellan verksamheterna. Från och med budget 2010 har ett resursfördelningssystem tagit i drift. Konsekvenserna av detta blir att inför 2013 ökar anslaget till gymnasieverksamheten med 0,6 Mkr, anslaget till förskoleverksamheten ökar med 1,4 Mkr, skolverksamheten årskurs F-6 ökar med

7 7 (92) 1,4 Mkr och årskurs 7-9 får ett ökat anslag med 1,6 Mkr. Anslaget till äldreomsorgen ökar med 2,6 Mkr. Det innebär att volymförändringarna inför 2013 uppgår till 7,6 Mkr som tillförs respektive verksamhet för att möta ökade kostnader på grund av ökat antal invånare i de olika åldersklasserna. Sammanställning av resursfördelningssystemets utfall per verksamhet (tkr) Verksamhet* Äldreomsorg 2 574,6 471, ,7 Barnomsorg 1 434, ,2 937,9 Skola Åk F , , ,9 Skola ,3 349, ,3 Gymnasieskolan 594, ,5-119,0 TOTALT 7 602, , ,8

8 8 (92) Investeringar Mörbylånga kommun har under de senaste 10 åren gjort stora investeringar inom bland annat äldreboenden, skolor och VA-utbyggnader. Orsaken är både ett stort reinvesteringsbehov men även ändrade lagkrav och demografisk påverkan vilket innebär behov av nyinvesteringar. Inför kommande planperiod är det ett fortsatt högt investeringsbehov. Det är framförallt utbyggnaden av vatten och avlopp på östra sidan och behov av nya förskolor och skolor. Under 2013 beräknas den pågående VA-planen vara färdig och en prioritering av utbyggnaden kan därmed ske. Investeringar (Mkr) Mkr År (Investeringsvolymen 2012 är en prognos) Lån Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av skuldsättningen i kommunen. Med anledning av de stora investeringarna under motsvarande period har det inte funnits tillräckligt med likvida medel för att klara en självfinansiering. Låneskuldens utveckling (mkr) År Mkr

9 9 (92) Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna Tabell: Soliditet , % ( är prognos) samt exklusive pensionsförpliktelser som återfinns inom linjen på balansräkningen. Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till Inför kommande planperiod är prognosen att verksamheterna är i balans förutom inom samhällsbyggnad som har avvikelser framförallt inom vinterväghållning, skötsel av grönytor samt planverksamheten. Den mjuka sektorn, främst vård & omsorg har vid senaste uppföljningen redovisat en positiv utveckling som innebär att verksamheterna håller sig inom befintliga ramar. Resultatutveckling Resultatutvecklingen under åren sedan balanskravet blev lagstadgat (år 2000) har Mörbylånga kommun totalt sett klarat kravet. Att klara balanskravet med ett positivt resultat är dock en lägre ambitionsnivå än att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt en allmän tumregel krävs 2 % av skatter och statsbidrag för att upprätta håll god ekonomisk hushållning men det är upp till varje kommunfullmäktige att utifrån respektive kommuns förutsättningar göra denna bedömning. I Mörbylånga kommuns finansiella mål är 1 % en rimlig nivå utifrån den tillväxt som sker i kommunen. För 2012 har undantag från detta mål gjorts i budget men utfallet pekar på att nivån kommer att uppnås även för I planen för är det prognostiserat 1 %. Resultatutveckling (tkr)

10 10 (92) Resultatbudget (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära Årets resultat

11 11 (92) BALANSBUDGET (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital varav årets resultat Avsättning för pensioner o semesterlöneskuld Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Summa eget kapital, avsättning o skulder

12 12 (92) FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Tillförda medel Verksamhetens resultat./. Avskrivn Minskningar långfristiga fordringar Ökning långfristiga skulder/avsättningar Summa tillförda medel Använda medel Nya investeringar Pågående investeringar Minskning långfristiga skulder Ökning långfristiga fordringar Summa använda medel Förändring rörelsekapital

13 13 (92) Investeringsbudget sammandrag (tkr) Verksamhet Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Vägar GS Park Hamnar VA Guldfågeln Renhållning Fjärrvärme Stöd & Service Barn- &Ungdom Vård- & Omsorg Torslunda skola/fsk Gårdby/Glömminge SUMMA Exploatering KOMMENTAR: Vägar: Ny väg genom kyrkbyn i Mörbylånga är borttagen ur långtidsplane. GS: Traktor, sopmaskin och slaghack är flyttad till 2014 i avvaktan på den utredning som kommer att beställas av KS (enligt Kents mfl förslag) VA: Överföringsledningen från öster till väster är borttagen ur planen. Renhållning: Återställande av Kastlösatippen är inte en investeringspost utan är en avsättning Torslunda skola/förskola: Enligt tidigare beslut av KF angående en fullvärdig skola i Torslunda. Alternativ med sporthall exkl läktare. Uppskattad fördelning av investeringsutgifterna på åren Gårdby/Glömminge enligt beslut i KF augusti 2012

14 14 (92) VERKSAMHETSPLAN Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation Figur 1: Den politiska organisationen Kommunfullmäktige Valnämnd Revisorer Fullmäktigeberedningar Jävsnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningsutskott Samhällsbyggnadsutskott Barn- och ungdomsutskott Vård- och omsorgsutskott Socialt utskott Den grundläggande idén bakom den politiska organisationen är att dela upp ansvaret mellan fullmäktige och kommunstyrelsen på så sätt att fullmäktige svarar för det strategiska arbetet och kommunstyrelsen för genomförandet. Det innebär att ansvaret för verksamhetens utförande ligger på kommunstyrelsen och att fullmäktige med sina beredningar ansvarar för arbetet med övergripande mål och kvalitetsnivåer. Genom den nya modellen stärks fullmäktiges roll att i dialog med medborgarna styra kommunen. Fyra fasta fullmäktigeberedningar finns, dvs fullmäktiges presidium, demokratiberedningen, välfärdsberedningen och ekonomiberedningen. Beredningarna arbetar på fullmäktiges uppdrag och enligt givna direktiv. Kommunstyrelsen har en tydlig beslutsväg mellan den politiska ledningen och förvaltningen. Målsättningen är att skapa snabbare beslutsprocesser/ handläggning av ärenden, men även att ge förutsättningar för ökad effektivitet. Styrelsen har genom modellen fått bättre förutsättningar genom sitt samlade ansvar för hela produktionen. Styrelsen har fem utskott, vars uppdrag är att på styrelsens uppdrag bereda och besluta i vissa ärenden. Utskotten har inte verksamhetsansvar.

15 15 (92) Figur 2: Förvaltningsorganisationen Kommunstyrelsen Kommunchef Ledningsstab Stöd och service Samhällsbyggnad Kultur M-verksamheten Plan och bygg Barn 1-6 Miljö Barn 6-25 Mark och exploatering Vård och omsorg Teknisk affärsverksamhet Individ- och familjeomsorg Kommunstyrelsen har ansvar för förvaltningen. Förvaltningen är indelad i staber, sektioner och verksamhetsområden. Förvaltningens arbete ska kännetecknas av helhetssyn, samverkan och samordning samt ha fokus på medborgarnas behov. Andra ledord för arbetet är ärlighet, lojalitet, integritet och tydlighet. Arbetet ska vidare kännetecknas av en pågående dialog med medborgarna god lyhördhet för omvärldsförändringar korta handläggningstider och snabba beslut Vision I av fullmäktige fastställd vision framgår att kommunen ska 2025 eller tidigare vara känd som Sveriges ledande kultur och naturkommun en miljö- och klimatorienterad kommun Vidare ska befolkningen växa till invånare.

16 16 (92) Mål 2013 Växande befolkning Kommunen har en stabil befolkningsutveckling. För att klara en växande befolkning krävs en mängd åtgärder, vilka avspeglas i våra verksamheters mål. Vid utgången av 2013 beräknas befolkningen uppgå till ca invånare Antal invånare (index basår 2010 =100) Indikatorer Placering på Svenskt Näringslivs ranking (av 290 kommuner) Antalet producerade enheter (lägenheter, villor mm) påbörjades ett arbete i samarbete med Tillväxtverket och Regionförbundet mfl lokala och regionala organisationer för att utveckla och stärka södra och östra delarna av vår kommun. Arbetet ska leda till bättre förutsättningar att utveckla de södra delarna genom åtgärder av olika karaktär och detta kommer att fortgå under Befolkningstillväxten är idag i huvudsak hänförlig till norra kommundelen. Ledande kultur- och naturkommun Kommen har goda förutsättningar att hävda sig som ledande kultur- och naturkommun tas en strategiplan fram för att leda arbetet mot den vision som fullmäktige antagit. Långsiktigt social hållbar utveckling Kommunen är en trygg och säker kommun med goda livsmiljöer, brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra infrastruktur, goda kommunikationer, bra kulturutbud mm.

17 17 (92) Indikatorer Kommunens ranking bland Sveriges kommuner (290), som en bra plats att bo på Bland 290 kommuner Att vara ung Att vara gammal Att ha familj Att jobba i Totalt Mörbylånga Mönsterås Borgholm Kalmar Oskarshamn Nybro Kommuninvånarnas upplevelse av kommunen utvärderas vart tredje år med SCBs medborgarundersökning med början Arbetet för att kunna ansöka om certifiering av kommunen som en trygg och säker kommun (WHOs certifiering Safe communities ) kommer att inledas under Långsiktigt miljömässig hållbar utveckling Arbetet med att verka för en fossilbränslefri region fortsätter med energieffektiviseringar mm i egen verksamhet. Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi och med inriktning även mot kommuninvånare, företag och andra organisationer. I klimatarbetet ingår bland annat att på sikt säkra områden, som på grund av höjd havsnivå, riskerar översvämningar. Indikatorer Andel av kommunens fastigheter, som värms upp med förnyelsebara bränslen uttryckt i % av antal kwh En översyn kommer att göras 2012 för bestämning av långsiktiga indikatorer för att mäta förändringar i förvaltningens inre och utåtriktade arbete.

18 18 (92) Strategiska och aktuella frågor Kultur och Näringsliv i samverkan Hemtjänstorganisation LOV 2013 Personalpolitik särskilda satsningar Rätt till heltid möjlighet till deltid Skolorganisation Jämställd medborgarservice Sociala medier 24-timmarsmyndigheten Att utveckla kommunen till Sveriges bästa Kommunens mål är att bli bäst på att ta emot invandrare med ett värdigt och bra mottagande. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om ramen för kommunens verksamhet i termerna av mål och medel samt särskilda direktiv, riktlinjer mm. Fullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare. Mandatfördelningen i fullmäktige är följande. Parti Män Kvinnor Totalt Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Ölandspartiet Sverigedemokraterna Totalt Fullmäktigeberedningarna har till sitt förfogande fasta beredningar, vars arbete är inriktat på långsiktiga och principiella frågor. Demokratiberedning (medborgarinflytande mm) Välfärdsberedning (långsiktiga välfärdsåtaganden) Ekonomiberedning (flerårs- och perspektivplaner) Valberedning

19 19 (92) Fullmäktige kan även inrätta tillfälliga beredningar för särskilda frågor. Mål 2013 Stärka sin ställning som uppdragsgivare och ansvarsprövare genom att lämna och följa upp erforderliga direktiv, regler och riktlinjer. Stimulera fullmäktigearbetet med allmän- respektive specifika politiska debatter Indikatorer Antal fullmäktigemöten Antal betänkanden från fullmäktigeberedningarna Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Sektionen arbetar med plan- och byggverksamhet, miljö- och livsmedelstillsyn, mark- och exploateringsverksamhet samt teknisk affärsverksamhet. Uppdraget Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar samt fjärrvärmeanläggningar och hamnar fysisk planering enligt plan- och bygglagen, bygglovhantering energiplanering exploateringsverksamhet köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten miljö- och livsmedelsfrågor enligt miljöbalken och annan speciallagstiftning hållbar utveckling enligt Agenda 21 med inriktning på såväl hårda som mjuka frågor naturvård och vattenvård kommunikationer trafikuppgifter bostadsanpassningsärenden

20 20 (92) Visioner och strategier Kommunen ska fram till 2025 öka sin befolkning till invånare 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun Vara känd som en miljö- och klimatorienterad kommun Samhällsbyggnadsverksamheten ska särskilt arbeta för ett tryggt samhälle med god service till alla boende och en i övrigt god infrastruktur i hela kommunen differentierat boende (hyresrätter, bostadsrätter, villor mfl former) byggnation av miljömässigt effektiva bostäder att aktivt utveckla 24-timmarsmyndigheten utvecklat samarbete och samverkan med andra myndigheter och organisationer miljöanpassade kommunikationer och fler gång- och cykelvägar utbyggnad av vatten och avlopp utanför tätorterna Övergripande mål Verksamheten ska arbeta för god plan- och markberedskap utformning av boendeområden med kommunal service god infrastruktur grönområden och andra allmänna platser med god standard prioritera utbyggnad av vatten och avlopp bygga ut fjärrvärme i Färjestaden och Mörbylånga kvalitetssäkra verksamhetens miljö- och klimatstrategiska arbete certifiera verksamheten enligt begreppet Trygg kommun god kultur- och naturvård verka för en god arkitektur som är framåtblickande och förankrad i platsens särart

21 21 (92) Omvärldsanalys Fr o m infördes en ny plan- och bygglag. Den nya lagstiftningen innebär ett antal nya synsätt och tillämpningar för den fysiska planeringen. Nya låneregler och nedgång i byggsektorn påverkar byggverksamheten. Behov finns av revidering av gällande översiktsplan. Klimatfrågan blir alltmer aktuell i den meningen att planering av åtgärder för att möta ett högre havsvattenstånd krävs. Vatten- och klimatförändringar kräver allt mer omfattande arbete i detaljplanearbetet. Utbyggnad av vatten och avloppsledningar är av stor betydelse för boende och presumtiva boende i glesbygd. En fullständig utbyggnad är en långsiktig process och är synnerligen kostsam. Nya metoder och angreppssätt finns och bör övervägas. Industriavloppsreningsverk i Mörbylånga för Guldfågeln AB:s behov måste byggas och vara i drift vid årsskiftet 2013/2014. Fjärrvärmeutbyggnaden är en strategisk fråga och marknadsföring krävs för den fortsatta utbyggnaden i Färjestadsområdet. Kommunens engagemang vad gäller energieffektivisering krävs för att hos kommuninvånare och näringsliv öka medvetenheten och nyttan av miljö- och klimatåtgärder/ -investeringar. Invånarnas krav på snabbare handläggningstider för att meddela tillstånd och lov kräver arbetsinsatser för att förbättra system och rutiner. Intresset för nyetableringar (boende, näringsliv mm) ökar, vilket kräver bättre samordning Bland trafikfrågorna är tillgänglighets- och hastighetsanpassningar prioriterade. Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av boende, besöksnäringen och övriga näringslivet. Mål 2013 Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning och är kopplade till prestation och medel. Gemensamt Sektionen ska samverka i syfte att åstadkomma följande mål högre effektivitet i den fysiska planering och dess genomförande snabbare handläggning av enskilda ärenden och med tillräcklig kvalitet

22 22 (92) skapa förutsättningar för tillväxt i projektform arbeta med certifiering av hela förvaltningen enligt WHOs riktlinjer för trygg och säker kommun. Invånarnas trygghet och säkerhet ska prioriteras i alla pågående och planerade verksamhet när det gäller vägar, rid-, gång- och cykelbanor, promenadstråk och i den byggda miljön, samt grönytor och parker intensifiera det miljö- och klimatstrategiska arbetet revidera gällande översiktsplan ta fram VA-plan, som del av översiktsplanearbetet öka tillgänglighetsarbetet införa GIS (Geografiskt Informations System) Plan- och bygg Verksamhetsområdet omfattar fysisk planering, bostadsanpassning, energirådgivning och bygglovhantering. Enheten ska även svara för tillsyn inom byggande, tillgänglighet, OVK och hissar. Fysiska planer Målsättningen är att totalt anta 10 detaljplaner under Arbete med revidering av gällande översiktsplan kommer att pågå under hela Bland större planer är: - Glömminge, ca 30 villor - Planprogram för Strandskogen - Norra Viken i Mörbylånga, ca 20 villor - Torslunda, tomter samt skola - Vickleby, 25 villor - Björnhovda, Tryffelgatan ca 12 tomter Bygglovhantering Öka effektiviteten i hanteringen (produktionsmål) bland annat genom utveckling av hemsidan för att öka tydligheten och informationen till allmänheten. En översyn över områden med sammanhållen bebyggelse behöver utföras under året för att kunna utöva en vederhäftig lovhantering. Bostadsanpassning Nya arbetssätt och rutiner håller på att utarbetas för att erhålla en snabbare och kostnadseffektivare hantering. Klimat- och energirådgivning Oförändrad omfattning

23 23 (92) Taxor och avgifter En översyn av taxan kan bli aktuell under året. Den taxa som antog i samband med ny Plan- och bygglag är föremål för översyn av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Indikatorer Antal lagakraftvunna detaljplaner Antal bygglovsärenden Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag Mark och exploatering Verksamhetsområdet omfattar exploateringsverksamhet, drift och underhåll av gator och vägar mm, kartverksamhet, trafikärenden. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamheten ska som princip bära sina egna kostnader över tiden. I det fall att en exploatering innebär kommunala investeringar, ska detta redovisas. Större kommunala exploateringar under 2013 Granitvägen, Färjestaden Handelsområdet Brofästet, Färjestaden Övriga större exploateringar under 2013 Norra Viken, Mörbylånga Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden Björnhovda 1:27, Färjestaden Matrosen, Hamnen Mörbylånga Färjestaden, Hamnen etapp 3 Gator och vägar med trafikärenden Verksamhetsområdet har under senare år utökats med följande arbetsuppgifter: Parkeringsövervakning har införts i kommunen, nya kanaler från kommuninnevånarna innebär att mer tid går åt till medborgarservice, Ironman har krävt förberedelsearbete och tävlingen kommer att fortsätta i minst tre år till. Dessutom kan nämnas att den hastighetsöversyn som ålagts kommunerna av staten skall ske inom

24 24 (92) närmaste åren vilket kräver planering och översyn av kommunens trafikföreskrifter. Underhålla kommunala och enskilda vägar Åtgärda brister i gatu- och cykelvägsnätet med avseende på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Hastighetsöversyn i kommunens tätorter Färdigställa vägutredning för förbifart Färjestaden Parkeringsövervakning Byta gatubelysningens miljöfarliga kvicksilverarmaturer mot miljövänligare alternativ Vinterväghållning Omfattningen av verksamheten varierar mellan åren. Över- och underskott balanseras inom förvaltningens totala budgetram. Indikatorer Försåld exploateringsmark i hektar 2,7 0,5 0,5 Antal sålda tomter - Villatomter Övriga tomter Antal exploateringsoch genomförandeavtal Kvm ny beläggning varav kommunala gator varav kommunala gc-vägar varav enskilda vägar Vinterväghållning i tkr Uppskattat antal kvadratmeter beläggning för år 2013 avser att verksamheten får kompensation för de senare årens höjda beläggningspriser. Teknisk affärsverksamhet Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av grönområden och allmänna platser, skogsförvaltning, hamnverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet samt fjärrvärmeverksamhet mm. Grönområden och allmän platsmark, skogsverksamhet Oförändrad ambitionsnivå. Detta innebär ökade kostnader när nya områden tas in i kommunal skötsel.

25 25 (92) Vatten- och avloppshantering God kvalitet på dricksvatten Sanering och förnyelse av ledningsnätet förnyas med 1500 rörgravmeter/år Kostnadstäckningsgraden ska vara oförändrad VA-plan är under utarbetande och beräknas var klar under Fjärrvärmehantering Fler anslutna kunder till näten i Färjestaden respektive Mörbylånga. En kompletteringsinvestering behövs för anläggningen i Mörbylånga för att ytterligare minska fossilbränsleanvändningen inom fjärrvärmen. Hamnverksamhet Oförändrad verksamhet. Indikatorer Grönområden och allmänna platser i hektar Skötselyta grönområden/allm platsmark i kr/hektar Antal anslutna VAabonnenter Va-ledningsnätets längd i rörgravmil , ,5 Antalet fjärrvärmeabonnenter -Villakunder - Storkunder Miljöverksamhet Verksamheten omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning och kemikalielagstiftning. I uppdraget ingår miljötillsyn, hälsoskydd, lantbruk, livsmedel samt rådgivning. Miljöverksamheten arbetar också för att uppmuntra lokala miljö- och hälsofrämjande initiativ. Verksamheten deltar även i olika, både länsvisa, nationella och internationella samarbeten för att kunna vara med och påverka samt för att hålla sig ajour med aktuell utveckling inom området.

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden

MER-plan 2016 med plan för Vård- och omsorgsnämnden MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 Vård- och omsorgsnämnden 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Mål och indikatorer... 6 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett

Läs mer

Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016

Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016 1 (82) Datum 2013-10-23 Sida 1(82) Ekonomiska fo rutsa ttningar budget 2014 plan 2015-2016 Förutsättningarna för kommande års budget bygger på de prognoser som Sverige kommuner och landsting gör avseende

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer