Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete"

Transkript

1 1(14) Dnr /12465 Dnr Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen verka för att antalet sjukskrivna som återfår arbetsförmågan och får ett arbete ska öka. Det gäller grupperna: sjukskrivna arbetslösa, sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts med avseende på dels respektive myndighets kostnader uppdelade på förvaltningskostnader respektive kostnader för program, dels målgrupper, insatser samt resultaten av vidtagna åtgärder. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 augusti 2008 och då omfatta insatser under 2007 och första halvåret En samlad redovisning för 2008 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för Redovisningen i denna rapport med diarienummer: Arbetsförmedlingen /12465 och Försäkringskassan avser den arbetslivsinriktade rehabilitering för olika målgrupper sjukskrivna som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver gemensamt inom ramen för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens nationella handlingsplan för Det har skett stora organisatoriska förändringar i förutsättningarna för myndigheternas samverkan. AMS med tillhörande länsarbetsnämnder har avvecklats och blivit en sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen. I texten används endast Arbetsförmedlingen, både för tiden före och efter årsskiftet. År 2008 har länen upphört som organisatorisk nivå för båda myndigheterna. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har delat in landet i fyra geografiska områden benämnda marknadsområden (Arbetsförmedlingen) och verksamhetsområden (Försäkringskassan). Områdena är nord, syd, öst och väst. Samverkan sker i så kallade samverkansområden som är ett arbetsmarknadsområde och de lokala försäkringscenter som finns inom detta arbetsmarknadsområde. Detta innebär att det finns 68 samverkansområden då Arbetsförmedlingen har 68 arbetsmarknadsområden. Försäkringskassan har 59 lokala försäkringscenter.

2 2 (13) Sammanfattning Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förstärkta samverkan har lett till en ökad samsyn och ett gott och nära samarbete mellan myndigheterna. Det handlar idag om en omfattande verksamhet för att återföra personer i arbetslivet och att på ett effektivt sätt se till att matchning till arbete är i fokus samtidigt som människor får det stöd de behöver. En nationell samverkansgrupp mellan myndigheterna etablerades under 2006 och har fortsatt sitt arbete med att leda utvecklingen av samverkansarbetet, följa upp resultaten i verksamheten samt eliminera eventuella problem som behöver lösas av myndigheterna centralt. Genom den Nationella samverkansgruppen följs även hur myndigheternas omorganisationer påverkar samverkan. Båda myndigheterna har rekryterat särskilda samverkanssamordnare som arbetar gemensamt på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för att stödja och utveckla myndighetssamverkan lokalt. I den Nationella samverkansgruppen tas också initiativ till gemensamma informations- och personalutbildningsinsatser. Behov av att göra regeländringar ska lyftas fram för att myndigheterna ska kunna informera regeringen. Antal nya deltagare under 2008 var personer av det planerade inflödet på personer. Det låga inflödet kan delvis förklaras med den personalrörlighet i organisationerna som omstruktureringen medfört. Dessutom har under hösten en stor förändring av sjukförsäkringen genomförts, vilket har krävt mycket resurser på Försäkringskassan. Det genomsnittliga resultatet för 2008 var på nationell nivå att 37 procent av deltagarna var i arbete eller utbildning 12 månader efter påbörjad insats. Målet på nationell nivå var 40 procent. Motsvarande resultat för 2007 var 38 procent. Andra halvåret 2008 vände konjunkturen och antalen varsel och uppsägningar ökade kraftigt. Detta påverkade även resultaten var genomsnittstiden för tiden från inskrivning till arbete eller utbildning 258 dagar, målet är 200 dagar. Genomsnittstiden har ökat under året. Den bokförda kostnaden för 2008 var 680 miljoner kronor. Inriktningen för 2008 var 650 miljoner kronor. Differensen förklaras av en eftersläpning i rekvisitioner från 2007Tillämpningen av den nationella handlingsplanen för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2003 en årligen uppdaterad handlingsplan för stöd till den enskildes återgång i arbete. Enligt

3 3 (13) handlingsplanen ska verksamheten bidra till att antalet som återfår arbetsförmågan och får ett arbete ska öka var målet på nationell nivå att 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Ytterligare ett mål som tillkommit 2008 är att genomsnittstiden till arbete eller utbildning ska vara längst 200 dagar för såväl kvinnor som män. Samverkan ska organiseras så att den är i linje med myndigheternas verksamhetsmål. Ersättningen till individer ska följa regelverket för respektive myndighet. Rutiner vid övergång mellan myndigheterna I maj 2006 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att i samråd med Arbetsförmedlingen säkerställa att den enskilde får det stöd han/hon behöver under hela processen från sjukskrivning till återgång i arbete (Försäkringskassan Dnr 31813/2006). Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utarbetade en nationell rutin som tydligare beskriver hur den enskilde ska erbjudas stöd vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Denna rutin är implementerad och följs upp och finns med i både 2007 och 2008 års handlingsplan. Under september månad genomfördes en landsomfattande informationsinsats för att informera om de nationellt överenskomna kontaktvägarna mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med anledning av den nya lagstiftningen, den så kallade rehabiliteringskedjan. Målgrupper för samverkansinsatserna Handlingsplanen för 2008 avser insatser för Sjukskrivna arbetslösa Arbetslösa med sjukersättning Unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna eller anställda med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning Personer som inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen men bedöms behöva arbetslivsinriktade insatser för att komma tillbaka till arbetslivet. I målgruppen sjukskrivna arbetslösa ska unga t.o.m. 29 år prioriteras.

4 4 (13) Med fullt kapacitetsutnyttjande av resurserna var inriktningen, baserad på erfarenheter från 2007, ett inflöde på personer under 2008 med följande fördelning på nationell nivå. Målgrupp Antal, 2007 Andel, 2007 Antal, 2008 Andel, 2008 Sjukskrivna arbetslösa Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna och med sjuk- el akt. ersättning Personer som inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen Totalt Därav Pila, Västra Götaland och Västmanland* Pila, övriga landet* Totalt * Med Pila avses förstärkta insatser riktade till personer som varit sjukskrivna mer än två år samt personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. De aktiva insatserna ska bedrivas i högst 12 månader för varje individ. Undantag kan göras för unga med aktivitetsersättning som bedöms behöva insatser under en längre tid. Av deltagarna i samverkan hade 78 procent ett funktionshinder (63 procent kvinnor och 37 procent män). 30 procent hade ett rörelsehinder (61 procent var kvinnor och 39 procent var män). 31 procent hade psykiskt funktionshinder (varav 66 procent var kvinnor och 34 procent män). Ett funktionshinder innebär i detta sammanhang att personen har ett dokumenterat funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga och att Arbetsförmedlingen har gjort en registrering av detta i förmedlingssystemet AIS. Syftet med registreringen är att bekräfta att personen har begränsningar som ska beaktas i matchningsarbetet. Ett dokumenterat funktionshinder är en förutsättning för att den arbetssökande ska få tillgång till de resurser som riktar sig till personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, exempelvis lönebidrag eller anpassningar av arbetsplats i form av arbetstekniska hjälpmedel.

5 5 (13) Insatser Insatserna följer den processtyrningsmodell som tagits fram i pilotverksamheten Faros. Samverkan sker i urvalet, i planeringen och uppföljningen av insatser samt i avslutningsfasen. Insatser som deltagarna erbjuds inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i samverkan är framförallt matchning, vägledning, klargörande av arbetsförutsättningar, coachning och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Många av deltagarna behöver stödet att få en arbetspraktik. Arbetsgivare som är beredda att anställa kan i vissa fall få lönebidrag eller en subvention av arbetsgivaravgiften. Ibland kan anpassning av arbetsplatsen, ett arbetstekniskt hjälpmedel, vara det som behövs för att underlätta en anställning. Av de drygt personer som 2008 fick arbete eller utbildning var det som fick arbete med stöd (65 procent) av stöden gällde lönebidrag. Nystartsjobb fick 115 personer och särskilt nystartsjobb för långtidssjukskrivna 468 personer. 389 personer fick en utvecklingsanställning, 173 personer en trygghetsanställning, 6 personer fick särskilt anställningsstöd, 6 personer fick anställningsstöd för långtidssjukskrivna och 55 personer fick en offentligt skyddad anställning. Nystartsjobb fick 115 personer och särskilt nystartsjobb för långtidssjukskrivna 468 personer personer (26 procent) fick arbete utan stöd och 383 personer (8 procent) hade påbörjat en utbildning. 46 personer startade eget företag (1 procent). 49 personer hade kvar den anställning de hade när de skrevs in i samverkan. Under 2008 har 4,9 miljoner kronor använts för arbetstekniska hjälpmedel. Arbetsförmedlingens personal ansvarar för att deltagaren blir matchad mot arbete och får del av den service och de tjänster på Arbetsförmedlingen som på det mest effektiva sättet leder till att deltagaren återgår i arbete. Både handläggarna på Arbetsförmedlingen och på Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för att deltagarna ska nå ett positivt resultat. Medarbetarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under den aktuella perioden fortsatt med avstämnings- och överlämningsmöten vilket har varit en framgångsfaktor bl.a. ur ett motivationsperspektiv. Försäkringskassans personal har ansvar att aktualisera deltagare, besluta om ersättning till deltagarna samt att samverka i planering och uppföljning. Under våren 2008 har myndigheterna förberett för försöksverksamheten Alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Verksamheten var igång från och med september och kommer att beröra deltagare i rehabiliteringssamverkan främst under 2009 och Syftet med försöksverksamheten är att pröva om man genom att anlita kompletterande aktörer snabbare och effektivare kan ge långtidssjukskrivna stöd att börja arbeta. Verksamheten planeras omfatta maximalt personer under

6 6 (13) försöksperioden och en lika stor grupp, deltagare, skall vara referensgrupp i den ordinarie verksamheten. Resurser Inriktningen i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans planeringsarbete avseende samverkan inom ramen för handlingsplanen var utifrån en tilldelning motsvarande 650 miljoner 1. I dessa medel ryms även Arbetsförmedlingens kostnader för Pila. Motsvarande siffra för 2007 var 750 miljoner kronor. Utgångspunkten var att samverkan under 2008 skulle ligga på samma volym som 2007 trots en minskning av tilldelningen. För att medge fler deltagare per handläggare utökades delningstalet till 35 för Arbetsförmedlingen och 60 för handläggare på Försäkringskassan. Motsvarande siffror 2007 var 30 för Arbetsförmedlingen och 50 för Försäkringskassan. Deltagare i samverkan Tabell 1. Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp under Antal Andel % Könsfördelning % Målgrupp Män Kvinnor Totalt Totalt Män Kvinnor Sjukskrivna Sjukersättning Aktivitetsersättning Anställda Ej ersättning från FK Pila Totalt Inflödet i samverkan beror i huvudsak på i vilken omfattning Försäkringskassan aktualiserar ärenden till beredningsgrupperna. I handlingsplanen för 2008 var målsättningen nya deltagare totalt fördelades enligt beslut 650 miljoner kronor till verksamheten inom ramen för handlingsplanen. Därefter gjorde Försäkringskassan en omräkning av medelstilldelningen eftersom den första fördelningen inte hade tagit hänsyn till hur de indirekta kostnaderna skulle fördelas på de olika verksamheterna enligt Försäkringskassans redovisningsmodell. Omfördelningen resulterade i en tilldelning till samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om 691 miljoner kronor.

7 7 (13) under året. Inflödet av nya deltagare var (7 614 kvinnor och män) under 2008 vilket ungefär följer fördelningen mellan män och kvinnor bland de sjukskrivna. Tabell 2. Antal nya deltagare i samverkan fördelat per marknadsområde 2008 NORD SYD VÄST ÖST AF KULTUR Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Målgrupp Sjukskrivna Sjukersättning Aktivitetsersättning Anställda Ej ersättning från FK Pila Totalt Inflödet av nya deltagare låg på lägre nivå än planerat i förhållande till inriktningen i handlingsplanen för Det låga inflödet kan delvis förklaras med den personalrörlighet i organisationerna som omstruktureringen medfört. Dessutom har under hösten en stor förändring av sjukförsäkringen genomförts vilket har krävt mycket resurser på Försäkringskassan. Fördelningen av nya deltagare mellan målgrupperna överensstämmer inte helt med inriktningen i handlingsplanen. Det finns fortfarande en övervikt av sjukskrivna arbetslösa framförallt i förhållande till målgruppen arbetslösa med sjukersättning, även om övervikten har minskat kraftigt jämfört med Av nya deltagare i samverkan stod sjukskrivna arbetslösa för 49 procent (inriktningen är 40 procent) och arbetslösa med sjukersättning för 24 procent av inflödet att jämföra med inriktningen på 40 procent var 76 procent av de nya deltagarna sjukskrivna arbetslösa och 15 procent hade sjukersättning. Deltagare i Pila särredovisas och finns därför inte med i övrig målgruppsredovisning. Om Pila deltagare varit fördelade över målgrupp skulle andelarna för målgrupperna arbetslösa med sjukersättning och anställda ha varit högre i tabell 1, 2 och 3. Deltagare från målgruppen unga med aktivitetsersättning har ökat med en procent, från fyra procent 2007 till fem procent Anställda sjukskrivnas andel av inflödet var nio procent (inriktning sju procent) och

8 8 (13) personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen motsvarar två procent av inflödet (inriktning sju procent). Resultat av samverkan Tabell 3. Resultat för 2008 (arbete eller utbildning) fördelat på målgrupp och kön. Redovisningen avser deltagare som började i samverkan 12 månader tidigare. Totalt antal Till arbete eller utbildning, 2008 Antal Antal Andel i % Målgrupp Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa sjukskrivna Aktivitetsersättning Sjukersättning Anställda Ej ers. Från FK Pila Totalt Målet för verksamheten på nationell nivå 2008 är, liksom för 2007, att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, senast inom 12 månader efter påbörjad insats, har fått ett arbete eller har börjat en utbildning. Det genomsnittliga resultatet för 2008 var att 37 procent av deltagarna var i arbete eller utbildning 365 dagar efter inskrivning i samverkan. (35 procent för kvinnor och 41 procent för män). Resultatredovisningen för 2008 visar att målgrupperna anställda och personer som inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan uppnår målet 40 procent. Av de anställda fick 49 procent arbete eller utbildning. Motsvarande siffra för de som inte längre har rätt till ersättning från Försäkringskassan är 42 procent. Tabell 4. Genomsnittligt resultat för 2008 fördelat på marknadsområde. Redovisningen avser deltagare som började i samverkan 12 månader tidigare

9 9 (13) Totalt antal Till arbete eller utbildning 2008 Marknadsområde Antal Antal Andel i % Riket NORD SYD VÄST ÖST Det finns vissa skillnader i resultatet mellan de olika marknadsområdena. Endast Syd når resultatmålet 40 %. Tabell 5. Genomsnittstid till arbete eller utbildning per marknadsområde 2008 Marknads- Antal* Snitt tid område Arb m Arb u Starta Arb m stöd** stöd eget Utb Totalt stöd Arb u stöd Starta eget Utb Totalt Nord Syd Väst Öst Totalt *De som var kvar i den anställning de hade när de skrevs in i samverkan (49 personer) är inte inkluderade ** Arbete med stöd inkluderar nystartsjobb Tabellen visar att genomsnittstiden till arbete eller utbildning är 258 dagar. Genomsnittstiden är beräknad på dem som fått ett nytt arbete eller påbörjat en utbildning och inte på alla som deltagit i samverkan var genomsnittstiden 245 dagar. Resultatanalys Resultaten är anmärkningsvärt stabila mellan åren 2005, 2006, 2007 och 2008 trots den goda arbetsmarknad de senaste åren och konjunkturnedgången hösten Trots att målet 40 procent till arbete eller utbildning inte uppnåtts på nationell nivå så bedöms resultatet 37 procent till arbete eller utbildning 2008 vara gott i förhållande till arbetsmarknaden och de berörda målgruppernas förutsättningar på arbetsmarknaden. Andra halvåret 2008 vände konjunkturen och antalen varsel och uppsägningar ökade kraftigt. Detta påverkade även resultaten. Resultatet skiljer sig åt mellan de olika målgrupperna. De som når bäst resultat är personer som gick in i samverkan med en anställning samt de som inte längre har rätt till ersättning från socialförsäkringen (49 respektive 42 procent). Intressant är att notera att personer med sjuk- eller

10 10 (13) aktivitetsersättning (38 respektive 39 procent) har bättre resultat i samverkan än sjukskrivna (36 procent). I målgruppen Pila ingår både de som hade varit sjukskrivna längre än två år 1 januari 2007 samt de som vid det tillfället hade en tidsbegränsad sjukersättning. Denna målgrupp har ett något sämre resultat än de med sjukpenning (31 procent jämfört med 36 procent). I målgruppen sjukersättning ingår de som fått en tidsbegränsad sjukersättning efter 1 januari Dessa siffror kan tyda på att det är större chans att få ett lyckat resultat om den enskilde får hjälp av samverkan tidigt i processen. Resultatet för män till arbete och utbildning ligger på 41 procent medan motsvarande resultat för kvinnor är 35 procent. En del av förklaringen till skillnaderna är att män oftare får lönebidrag än kvinnor och att gruppen kvinnor har varit arbetslösa/sjukskrivna längre tider innan insatsen. Lokala satsningar har gjorts t.ex. i Skåne för att försöka förbättra kvinnornas resultat. Samverkanssamordnarna har i uppdrag att ta fram förslag för att stödja jämställdhetsintegreringen. Målsättningen är att genomsnittstiden till arbete eller utbildning längst ska vara 200 dagar. För 2008 var genomsnittstiden 258 dagar för hela gruppen. För personer som går till utbildning är genomsnittstiden också 258 dagar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följer resultatutvecklingen i Arbetsförmedlingens resultatredovisningssystem Ledning & Styrning för Rehabiliteringssamverkan. Inflödet i samverkan kan följas och underlättar styrning och ledning av samverkan mellan myndigheterna på nationell nivå, marknadsområdesnivå och arbetsmarknadsområdesnivå. Under 2008 har uppföljningssystemet omarbetats för att bli mer användarvänligt vilket skall underlätta resultatuppföljningen ännu mer i det vardagliga arbetet. Den nya versionen kom i drift Medelsanvändning Verksamheten bekostas med särskilda medel från Försäkringskassans sjukpenninganslag (19:1 ap 1.21). Arbetsförmedlingen rekvirerar medel månadsvis i efterskott från Försäkringskassan, vilket innebär en eftersläpning av intäkterna i förhållande till kostnaderna. För 2008 var Arbetsförmedlingens bokförda kostnader (inklusive Pila) 437,9 miljoner. 2 Kostnaderna utgörs av Arbetsförmedlingens 2 Enligt Försäkringskassans redovisning har 490 mkr bokförts för kostnader avseende Arbetsförmedlingens administration och åtgärder under perioden januari-december Detta resulterar i ett totalt ekonomiskt utfall avseende Handlingsplanen

11 11 (13) förvaltningskostnader (personal, lokaler mm), köp av utbildning och aktiva rehabiliteringsinsatser för deltagare samt bidrag till arbetsgivare var Arbetsförmedlingens bokförda kostnader (exklusive Pila) 460,7 miljoner kronor. Av Arbetsförmedlingens kostnader 2008 var 245,4 miljoner förvaltningskostnader, att jämföra med 249,6 miljoner kronor Försäkringskassans bokförda kostnad för 2008 omfattar 241,9 miljoner kronor och avser förvaltningskostnader var motsvarande kostnad 232,7 miljoner kronor. Den bokförda kostnaden totalt för 2008 var 680 miljoner kronor, inriktningen för 2008 var 650 miljoner kronor. I bilagorna 1-2 (tabell 6 till 7) redovisas medelsanvändningen med fördelning på verksamhet. Bilaga 1-2 (tabell 6 och 7) visar Arbetsförmedlingens kostnader för 2007 och 2008 fördelat på verksamhet. Som regel har deltagarna haft rehabiliteringsersättning. Kostnaderna för rehabiliteringsersättning ingår inte i denna kostnadsredovisning, däremot ingår kostnader som vissa arbetsförmedlingar haft för aktivitetsstöd. Bilaga 2 (tabell 8) visar Försäkringskassans förvaltningskostnader för samverkansaktiviteterna inom ramen för de regionala överenskommelserna under Arbetsförmedlingen + PILA motsvarande 732 mkr. Under en avgränsad period kan det bli vissa avvikelser mellan bokförda kostnader hos Arbetsförmedlingen och hos Försäkringskassan med anledning av att Arbetsförmedlingen rekvirerar medel i efterskott från Försäkringskassan. Under 2008 har eftersläpningar från 2007 rättats till.

12 12 (13) Bilaga 1 Tabell 6. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader i samverkan med Försäkringskassan Bokförda kostnader 2007 och 2008 i samverkan med Försäkringskassan (exkl. Pila) fördelade på verksamheter. Belopp i tusental kronor. Källa: Presto V-kod 51 Förvaltningskostnader Köp av utbildning Aktiva rehabiliteringsinsatser Arbetspraktik Start näringsverksamhet Ungdomsgaranti KUP 5206 AVP Arb.livsinriktad rehab Datortek Förberedande utbildning Projekt Hjälpmedel på arbetsplatsen Personligt biträde SIUS Särskilt stöd SNV Starthjälp 5304 Respenning Pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Samverkansparter 5701 Särskilda uppdrag Bidrag till arbetsgivare Lönebidrag OSA Utvecklings- & Trygghetsanställning Aktivitetsstöd Summa

13 13 (13) Bilaga 2 Tabell 7. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader 2008 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på marknadsområde. Belopp i tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen Marknadsområde 2008 MO Syd MO Väst MO Öst MO Nord AF Kultur Lokaler, IT, telefoni m.m Totalt Tabell 8 Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för tiden 2008 per verksamhetsområde Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan Verksamhetsområde 2008 VO Nord VO Syd VO Väst VO Öst Övrigt Totalt Utfallet avser Försäkringskassans administrativa kostnader för handlingsplanesamverkan med Arbetsförmedlingen + PILA, Arbetsförmedlingens kostnader ingår inte. Inte heller PILA-genomgång av ärenden ingår. Utfallet inkluderar indirekta kostnader.

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete 1(19) Dnr 1.1 2008/12465 2008-07-25 Dnr 38517-2008 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: AF 2010/436389 Dnr: 036457-2011 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING...3

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Sida: 2 av 28 Dnr:

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2009-08-03 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

Sjukskrivnas återgång i arbete

Sjukskrivnas återgång i arbete 1 (15) Sjukskrivnas återgång i arbete Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efter 2011. 2 (15) Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en viljeinriktning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2015-02-27 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Redovisning för 2014

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Daniel Melén, Analytiker, Fil. Dr. Försäkringskassan, huvudkontoret Analys och Prognos, VO Ohälsa Kort bakgrund (att återkomma till) Sjuk-Sverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2011 2011 Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-02-29 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Processtyrningsmodell FAROS

Processtyrningsmodell FAROS Processtyrningsmodell FAROS P R E - S A M V E R K A N SAMVER KAN 1 Behovsbedömning Rehab. utredning Ärende förbereds för samverkan 2 Beredning AF-FK gemensam bedömning av AR 3 Behovsanalys 4 Introduktion

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren

Arbetsförmedlingens Återrapportering Kulturarvslyftet slutrapport 29 maj 2015 Avser åren , Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 slutrapport 29 maj 2015 Avser åren 2012-2014 Sida: 2 av 12 Dnr Af-2015/235202 Datum 2015-05-29 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2014 Den tillfälliga

Läs mer