Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352"

Transkript

1 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352

2

3 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2009, samverkan med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen ska genom samverkan med Försäkringskassan underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Följande grupper ska prioriteras; sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa, sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och analysera vilka effekter reformerna inom sjukförsäkringen fått för myndighetens insatser och administration. Uppdraget ska utföras i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. En delredovisning omfattande första halvåret 2009 och bedömning av volymer och behovet av insatser under 2010 ska lämnas. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Siri Persson. I den slutliga handläggningen har chefen för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein och biträdande generaldirektör Lena Liljebäck och chefen för Ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Lena Liljebäck Siri Persson 1

4 2

5 Innehållsförteckning Sammanfattning Bedömning av volymer till Arbetsförmedlingen som en konsekvens av förändringarna i sjukförsäkringen Prioriterade grupper Ledning och styrning av samverkan Rutiner i samverkan Konsekvenser för Arbetsförmedlingens insatser och administration Konsekvenser av de nya reglerna för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetsförmedlingens förslag för att öka förutsättningarna för att uppfylla uppdraget att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till arbete eller aktivt arbetssökande

6 4

7 Sammanfattning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett väl utvecklat samarbete och fastställda rutiner för hur samverkan ska ske för att underlätta övergång från sjukförsäkring till arbete. Arbetsförmedlingen kan inte särskilt registrera personer som har varit sjuka och uppburit ersättning från Försäkringskassan. Uppgifter om ohälsa utgör en känslig personuppgift enligt 13 personuppgiftslagen (1998:204). Arbetsförmedlingens uppskattning om volymer baseras på siffror från Försäkringskassan. Försäkringskassan räknar med att det ökade utflödet ur sjukförsäkringen, som konsekvens av de nya reglerna, blir mellan och personer årligen för perioden 2009 till 2011, med en högsta notering Arbetsförmedlingens uppfattning är att inflödet var lägre än prognostiserat under 2008 och till och med första kvartalet Från och med april 2009 rapporteras från lokala arbetsförmedlingar om en viss ökning av inflödet. De prioriterade målgrupperna får del av insatser såväl i de verksamheter som finansieras via samverkansmedel som i ordinarie verksamhet vid Arbetsförmedlingen. För målgruppen med långa sjukskrivningar och tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning anser Arbetsförmedlingen att rehabilitering i samverkan är en gynnsam faktor för personens möjlighet att tillgodogöra sig aktiva insatser i omställningssituationen. Arbetsförmedlingen föreslår därför att övergången för dem med långa sjukskrivningstider eller dem med tidsbegränsad sjukersättning även fortsättningsvis ska ske enligt de upparbetade rutinerna för den så kallade handlingsplanssamverkan och finansieras via samverkansmedel. Arbetsförmedlingen bedömer att förutsättningarna för dem som lämnar ersättning från sjukförsäkringen att få ett nytt arbete är komplexa. För en del personer är hälsan mycket instabil och därför sker återkommande övergångar mellan sjukförsäkringen och aktivt arbetssökande. En del av dem som lämnar sjukförsäkringen har ett eller flera funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Personer med långa sjukskrivningar bakom sig har svårt för att konkurrera om de lediga platserna. Dessa grupper är en del av den strukturella arbetslösheten. Inom grupperna finns också andra individuella faktorer som kan påverka deras 1 Prognos, källa Försäkringskassan. 5

8 konkurrenskraft negativt som kort utbildning, hög ålder och utomnordisk bakgrund. Även i den goda konjunkturen som fanns fram till hösten 2008, hade dessa grupper svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Deras andel av de arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen ökar successivt i tider av högkonjunktur. Drygt hälften, 52 procent, av dem med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och går ut i arbete får någon form av subventionerad anställning på anslaget för särskilda medel för funktionshindrade. För personer som har anställning och har en tidsbegränsad sjukersättning på mindre än 100 procent är möjligheten till lönesubvention hos nuvarande arbetsgivare helt stängd enligt nuvarande regelverk. Arbetsförmedlingen bör få möjlighet att erbjuda lönebidrag för redan anställda även om de har mindre än hel tidsbegränsad sjukersättning. 6

9 1. Bedömning av volymer till Arbetsförmedlingen som en konsekvens av förändringarna i sjukförsäkringen De senaste fem åren har antalet personer med ohälsa och/eller funktionshinder ökat bland Arbetsförmedlingens arbetssökande. En bidragande orsak är den utökade samverkan med Försäkringskassan kring sjukskrivna som får del av Arbetsförmedlingens insatser för att kunna återgå i arbete. Inflödet till Arbetsförmedlingen av personer som fått sin sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning indragen, beräknades öka ytterligare från och med oktober 2008 som en konsekvens av de nya reglerna i sjukförsäkringen. Försäkringskassan räknar med att det ökade utflödet ur sjukförsäkringen, som konsekvens av de nya reglerna, blir mellan och personer årligen för perioden 2009 till 2011, med en högsta notering Arbetsförmedlingen kan inte särskilt registrera personer som har varit sjuka och uppburit ersättning från Försäkringskassan. Uppgifter om ohälsa utgör en känslig personuppgift enligt 13 personuppgiftslagen (1998:204). Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att bistå Försäkringskassan med relevanta data och annan hjälp i Försäkringskassans arbete att följa upp effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen. Viss registerdata lämnas till Försäkringskassan varje månad. Men då de juridiska premisserna för detta är osäkra har en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gjorts att Försäkringskassan ska inkomma med en tydlig och skriftlig beställning av vilka variabler de vill ha om denna överföring ska fortsätta. Försäkringskassan har, med hänvisning till att de är statistikförande myndighet, inkommit med en beställning och begärt ut uppgifter från Arbetsförmedlingen för att lösa sitt uppdrag. Beställningen har dock varit utan specificerade variabler och enbart varit övergripande där Försäkringskassan begärt ut registerdata för alla nuvarande och tidigare inskrivna på Arbetsförmedlingen. Frågan är dock om en sådan beställning är allt för övergripande för att vara juridiskt tillfredställande. Inför föreliggande återrapporteringen har Försäkringskassan lämnat samkörd statistik till Arbetsförmedlingen. Vissa frågetecken finns dock kring kvalitén på den här statistiken. Denna osäkerhet kring statistiken kan emellertid vara normala inkörningsproblem där bättre kunskap kring de olika myndigheternas sätt att hantera statistik måste upparbetas. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har vid upprepade kontakter med sina respektive departement påtalat ovanstående svårigheter med att följa upp och utvärdera effekterna av rehabiliteringskedjan och 2 Prognos, källa Försäkringskassan. 7

10 andra reformer i sjukförsäkringen. Från Arbetsförmedlingens sida har såväl ledningen, Avdelningen Rehabilitering till arbete, Analysavdelningen samt Juridiska enheten deltagit i diskussionerna med departementet. Från och med oktober 2008 och fram till och med första kvartalet 2009 var inflödet från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen lågt. Från och med april månad 2009 uppfattar Arbetsförmedlingen en viss ökning av inflödet. I kontakter med Försäkringskassan framkommer bilden att de personer som befinner sig mellan dag 91 och 180 med ersättning från sjukförsäkringen och har anställning, i hög grad väljer att återgå till sin arbetsgivare. Vidare anges att det har tagit längre tid än beräknat för Försäkringskassan att tillämpa de nya rutinerna i rehabiliteringskedjan. Tillämpningen börjar nu sätta sig inom Försäkringskassan och av den anledningen beräknar man att inflödet till Arbetsförmedlingen kommer att öka under året. Vid årsskiftet 2009/2010 kommer ett antal personer, enligt uppgift från Försäkringskassan, att uppnå det maximala antalet dagar som rätt till ersättning från sjukförsäkringen kan utgå. Arbetsförmedlingen har begärt mer exakta uppgifter på förväntade volymer från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen bedömer att tidigare prognoser, se budgetunderlag för , kvarstår avseende volymer och effekter för programmedel. Med hänsyn till ovanstående dock med en viss tidsmässig eftersläpning. Om trenden att personer med anställning väljer att återgå till ordinarie arbetsgivare håller i sig, blir inflödet från den gruppen lägre än prognostiserat. 2. Prioriterade grupper Följande grupper ska prioriteras; sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa, sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Personer som är sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa får del av Arbetsförmedlingens insatser i den ordinarie verksamheten. Här har Arbetsförmedlingen säkerställt resurser för att snabbt kunna tillgodose deras behov av stöd för att finna nytt arbete. Särskilt avdelade arbetsförmedlare ansvarar för den första kontakten med den arbetssökande och Försäkringskassan. 8

11 Sjukskrivna i mer än 180 dagar samt de med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning vars rätt till ersättning från sjukförsäkringen upphör eller blir indragen får stöd i omställningen i ordinarie verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Det finns fastställda rutiner för överföringen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (se under avsnitt rutiner i samverkan). Arbetsförmedlingen har säkerställt att resurser finns för att möta upp behovet. En del personer väljer att själva anmäla sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Sjukskrivna i mer än 180 dagar samt de med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning som bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan, får del av insatser som finansieras via samverkansmedel eller medel från utgiftsområde 9. För 2009 beräknas en volym om minst personer få samverkande insatser. Personer som får del av dessa insatser har vid ingången av samverkan rätt till ersättning från sjukförsäkringen. För 2009 finns samverkansmedel avsatt för den så kallade handlingsplanssamverkan samt försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fått ytterligare ett särskilt uppdrag från Socialdepartementet att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning. Medel till det sist nämnda uppdraget finansieras från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 bidrag till psykiatrin. Handlingsplanssamverkan För 2009 ska inflödet för handlingsplanssamverkan vara minst nya deltagare med följande fördelning på nationell nivå: Tabell 1: Fördelning av målgrupper Målgrupp Antal Andel Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna eller med sjuk- eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning % Totalt % 9

12 Den totala volymen om personer är densamma som för För 2009 prioriteras arbetslösa personer med sjukersättning. I målgruppen arbetslösa sjukskrivna ska unga till och med 29 år prioriteras. Försöksverksamhet med Alternativa insatser för långtidssjukskrivna Försöksverksamheten riktar sig till personer som varit sjukskrivna i mer än två år, personer med tidsbegränsad sjukersättning samt personer med aktivitetsersättning. Målgruppen omfattar både sjukskrivna arbetslösa och sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa. Syftet med försöksverksamheten är att pröva om man genom att anlita alternativa aktörer, som får ersättning utifrån prestation och resultat, snabbare och effektivare kan ge långtidssjukskrivna stöd för att återfå arbetsförmågan och erhålla ett reguljärt arbete. Fram till och med juni 2009 är det knappt personer som tar del av (eller har tagit del av) insatser hos alternativ aktör. Arbetsförmedlingen har i detta särskilda uppdrag ett pågående samarbete med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). IFAU s uppdrag är att utvärdera försöksverksamheten med Alternativa insatser. En första rapport kommer under våren 2010, slutrapporten kommer våren IFAU kommer att studera en grupp med personer som får del av ordinarie rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och en grupp med personer som får del av insatser av alternativa aktörer. Upphandling av tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Uppdraget är att upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster företrädesvis i form av arbetsledning och handledarstöd för målgruppen. Syftet är att ge personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning och arbete. Verksamheten riktar sig till personer som har sin försörjning från sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning (som beviljats före den 1 juli 2008), aktivitetsstöd, arbetslöshetsförsäkring eller kommunalt försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för urvalet av deltagare. I uppdraget angavs att omfattningen skulle vara minst 750 personer. Upphandlingen resulterade i avtal med 31 leverantörer, som offererade 458 platser. De flesta aktörer är företag inom den sociala ekonomin och för andra aktörer finns sociala företag som samarbetsparter och underleverantörer. Arbetsförmedlingen bedömer att en viss utökning av 10

13 platserna kan komma att ske med hjälp av bland annat direktupphandling. Avtal med leverantörer tecknades i början på juni och i mitten på juli hade fem personer startat. 3. Ledning och styrning av samverkan Det finns en chefsgrupp på nationell nivå för samverkan mellan myndigheterna. Den nationella gruppen ansvarar för att ta fram målgrupper, volymer och mål för de personer som bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. Detta regleras i en årlig gemensam överenskommelse. På lokal nivå finns en samverkansgrupp bestående av ansvariga chefer från respektive arbetsmarknadsområde och lokalt/lokala försäkringscenter, som ansvarar för att arbetet bedrivs enligt den nationella överenskommelsen. Den nationella samverkansgruppen och de lokala samverkansgrupperna utgör också forum för generella samarbets- och utvecklingsfrågor för att säkerställa att det gemensamma uppdraget om att underlätta omställningen mellan sjukersättning och aktivt arbetssökande fungerar även för personer som inte deltar i verksamhet som finansieras via samverkansmedel. I handlingsplansamverkan finns väl utvecklade arbetsmetoder enligt den så kallade Farosprocessen. Arbetet bedrivs i team med personliga handläggare från Försäkringskassan och arbetsförmedlare som är särskilt avdelade och arbetar heltid i uppdraget. Som stöd för arbetet finns åtta samverkanssamordnare (motsvarande resurs finns hos Försäkringskassan). Samordnarna utgör ett stöd till chefer och samverkansgrupper. Tillsammans med ansvariga chefer verkar de för enhetlighet, identifierar utvecklingsbehov och föreslår åtgärder. Nämnda struktur för samverkan utgör också basen för de särskilda uppdragen om försöksverksamheten för långtidssjukskrivna och insatser för psykiskt funktionsnedsatta. Den nationella samverkansgruppen är också ett forum för att behandla frågor utifrån ett statligt ägarperspektiv beträffande den finansiella samordningen (Finsam). Arbetsförmedlingen har deltagit i en förstudie av det sektorsövergripande systemet för uppföljning av resultat av samverkan och finansiell samordning (SUS). Syftet med förstudien var att ta fram ett beslutsunderlag inför beslut om fortsatt utveckling av SUS. Utvecklingen av SUS går nu vidare till en genomförandefas, där Arbetsförmedlingen kommer att delta. Dialog om förvaltning och utveckling av SUS förs kontinuerligt i det nationella råd som etablerats mellan myndigheterna för den finansiella samordningen. 11

14 För att få en samlad bild av effekterna av samverkansmedel är behovet av ett väl fungerande uppföljningssystem stort. För den samverkan som bedrivs med samverkansmedel mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör Arbetsförmedlingen en uppföljning genom Arbetsförmedlingens ordinarie system, Ledning & Styrning. 4. Rutiner i samverkan I samarbetet finns tydliga rutiner och kontaktvägar för hur den enskilde ska erbjudas stöd vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. För att underlätta övergången och för att möjliggöra stöd från Arbetsförmedlingen genomfördes under september 2008 informationsinsatser om de nya reglerna inom sjukförsäkringen till samtliga arbetsförmedlingsområden. Informationen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan. Gemensamma rutiner för avstämnings- och överlämningsmöten tillsammans med Försäkringskassan och den försäkrade har funnits sedan halvårsskiftet I samband med rehabiliteringskedjan infördes ett nytt gemensamt möte, kontaktmöte. Målgruppen är sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa. Syftet med kontaktmötet är att den försäkrade i ett tidigt skede bereds kontakt med Arbetsförmedlingen för att tillvarata den tid som denne har fortsatt rätt till ersättning från sjukförsäkringen. I kontaktmötet deltar handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och den försäkrade. Om den försäkrade tackar nej till kontaktmöte, informeras denne om möjligheten att på eget initiativ kontakta Arbetsförmedlingen. Från januari till och med juni har Försäkringskassan erbjudit personer möjligheten att delta i kontaktmöte. Under samma period har Försäkringskassan erbjudit personer överlämningsmöte, som riktas till personer där Försäkringskassan överväger att inte betala ut sjukpenning och där personen vid tidpunkten för överlämningsmötet inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Avstämningsmöten sker i de ärenden där Försäkringskassan bedömer att det är oklart om den försäkrade kan börja söka nytt arbete. Här har 3 4 Enligt uppgift från Försäkringskassan Observera att siffrorna gäller erbjudna möten, ej faktiskt genomförda. Uppgifter för maj och juni är preliminära. 12

15 Arbetsförmedlingen ingen tillgänglig statistik för de avstämningsmöten som enbart gäller mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I rutinerna mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för det särskilda uppdraget för psykiskt funktionsnedsatta kommer samverkan att ske via avstämningsmöten. 5. Konsekvenser för Arbetsförmedlingens insatser och administration Förändringarna i sjukförsäkringen har medfört att Arbetsförmedlingen inom ordinarie verksamhet ånyo har uppdraget att arbeta med personer med ohälsa och som har anställning. En konsekvens för de personer som har kvar sin anställning och rätt till ersättning från sjukförsäkringen, är att de försäkringar som normalt omfattar Arbetsförmedlingens deltagare i program inte gäller. Med hänsyn till att personen har en pågående sjukskrivning och pågående anställning kan inte aktivitetsstöd utgå och då gäller inte de försäkringar Arbetsförmedlingen har. Efter bedömning av Försäkringskassan, kan personen beviljas rehabiliteringspenning under deltagande i program. Enligt förordningen (2000: ) om särskilda medel för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga kan möjlighet finnas för anställning med lönebidrag, hos nuvarande arbetsgivare, om personen haft hel tidsbegränsad sjuk eller aktivitetsersättning alternativt att personen tidigare, inom tre år, haft anställning med stöd. För personer som har anställning och har en tidsbegränsad sjukersättning på mindre än 100 procent är möjligheten till lönesubvention hos nuvarande arbetsgivare helt stängd enligt nuvarande regelverk. I och med förändringen i sjukförsäkringen drabbar nämnda begränsning i förordningen särskilt hårt dem som till exempel via rehabilitering i samverkan tidigare bedömts ha rätt till 50 procent tidsbegränsad sjukersättning. Mot bakgrund av att de har en anställning som inte motsvarar heltid, har arbetsgivaren ingen skyldighet att utöka arbetstiden. Att finna ytterligare ett arbete på halvtid som går att förena med pågående anställning kan vara ytterst svårt. Personer med mindre än hel tidsbegränsad sjukersättning som har en anställning, har i och med sin deltid en anpassad arbetssituation. Arbetsförmedlingens erfarenhet är att arbetsgivarna har svårt att tillmötesgå en utökning av arbetstid och förändring av arbetsuppgifter med hänsyn till personens reella arbetsförmåga. En konsekvens kan bli att personen får lämna sin anställning för att söka arbete på heltid. Arbetsförmedlingen bedömer att en förändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för funktionshindrade är nödvändig. Nuvarande regelverk bör ändras till att inkludera alla med tidsbegränsad sjukersättning 13

16 oavsett omfattning av ersättning från sjukförsäkringen. En sådan förändring skulle medföra en mer effektiv användning av samhällets resurser genom att Arbetsförmedlingen kan tillvarata personens förankring i arbetslivet. Den som på grund av ohälsa inte kan återgå i sin anställning kan under vissa förutsättningar söka arbete med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, med bibehållen anställning. Om Försäkringskassan har bedömt att personen har arbetsförmåga och därför inte längre har rätt till sjukpenning är det Försäkringskassans beslut som kommer att ligga till grund för arbetslöshetskassans bedömning när personen ansöker om arbetslöshetsersättning. Generellt eftersträvar myndigheten att förenkla administrationen. Mot bakgrund av att personer med anställning är en målgrupp där regelverket tillämpas särskilt, har Arbetsförmedlingens medarbetare fått ytterligare regler och rutiner att förhålla sig till i mötet med den enskilde. Mot bakgrund av ett relativt lågt inflöde och en relativt kort period finns ännu ingen tydlig bild om behovet av insatser för dem som är sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar och som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa. Det framgår dock att det är olika tjänster och insatser som efterfrågas, bland annat information om arbetsmarknaden, vägledning och rehabiliterande insatser. En del personer har också kunnat återgå till ordinarie arbetsgivare. Genom den samverkan som bedrivs gemensamt av båda myndigheterna via samverkansmedel har Arbetsförmedlingen eller extern aktör, stora möjligheter att underlätta övergången från sjukförsäkringen till arbete eller aktivt arbetssökande. Genom väl definierade rutiner och mötesformer samt särskilt avdelade resurser underlättas omställningen för den enskilde. I denna samverkan är det möjligt att tillvarata medicinsk utredning och rehabilitering som har genomförts under den tid som personen uppburit ersättning från sjukförsäkringen. Det medicinska underlaget utgör en viktig grund för Arbetsförmedlingen i planering av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Tillgången till medicinskt underlag medför förutom tidsbesparing hos myndigheten också en positiv känsla hos individen, erfar Arbetsförmedlingen. Individen upplever att tidigare gjorda insatser har betydelse för den fortsatta planeringen och denne behöver inte börja från början igen. Arbetsförmedlingen kan också vid behov ha kontakt med behandlande läkare för att till exempel rådgöra om lämplig arbetsmiljö och/eller lämpliga arbetsuppgifter. Vid bestämda tidpunkter sker avstämningar mellan den enskilde och myndigheterna. Den enskilde får därmed en god kontroll över de förutsättningar och villkor som framträder i rehabiliteringsprocessen. För målgruppen med långa sjukskrivningar och 14

17 tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning bedömer Arbetsförmedlingen att denna möjlighet är en gynnsam faktor för personens möjlighet att tillgodogöra sig aktiva insatser i omställningssituationen. Genom insatserna i samverkan har de fått en grundläggande kännedom om sina förutsättningar för arbete eller utbildning och kan därigenom ta del av Arbetsförmedlingens tjänster. Denna samverkansform har funnits mellan myndigheterna sedan Under åren har resultatet ut i arbete eller utbildning legat på knappt 40 procent. Övriga deltagare, som inte når målet har antingen överförts till fortsatta insatser av Arbetsförmedlingen i ordinarie verksamhet alternativt har kunnat gå tillbaka till fortsatt handläggning av Försäkringskassan. Det sist nämnda alternativet kommer i fortsättningen inte vara möjligt mot bakgrund av reformerna i sjukförsäkringen. En konsekvens blir att en del kommer att hamna utanför försäkringssystemen. Personer där rätten till ersättning från sjukförsäkringen upphör eller som får sin rätt till fortsatt ersättning från sjukförsäkringen indragen får stöd i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Även för dessa grupper behövs vanligtvis motiverande och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens möjlighet till tidiga insatser försvåras med hänsyn till att medicinskt underlag saknas. För att stötta personen och klargöra dennes förutsättningar för arbete behövs ofta utredande insatser av Arbetsförmedlingens specialister. En konsekvens blir längre ledtider före aktiva insatser. Utredningarna visar ofta att personen har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Många personer har därtill en kvarstående upplevelse av ohälsa. Detta medför betydande svårigheter för deras möjlighet att ta del av aktiva insatser och vara aktivt arbetssökande. För en del personer är hälsan mycket instabil och därför sker återkommande övergångar mellan sjukförsäkringen och aktivt arbetssökande. De med långa inskrivningstider hos Arbetsförmedlingen har kvalificerat sig till jobb- och utvecklingsgarantin och under våren har en del uppnått tidsgränsen för fas tre. Här ser Arbetsförmedlingen ett stort problem för de personer som har en instabil hälsa som medför att de inte aktivt kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin och i sysselsättning i fas tre. En dialog om nämnda problematik är påbörjad mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Initialt kommer Försäkringskassan att se över sina rutiner för personer som är sjukskrivna och deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. I förordningarna jobb- och utvecklingsgarantin (2007:414) och jobbgarantin för ungdomar (2007:813) finns inget stöd för att återkalla anvisningarna för sjukskrivna. Arbetsförmedlingen har påtalat detta i budgetunderlaget för och föreslagit att personer som är sjukskrivna ska behandlas på 15

18 samma sätt som exempelvis föräldralediga. För att uppnå enhetlighet i bedömningen har Arbetsförmedlingen rekommenderat följande hantering tillsvidare: Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är sjuka kvarstår i jobb- och utvecklingsgarantin oavsett frånvarons längd. Deltagare i jobbgarantin för ungdomar som är sjuka kvarstår i garantin vid kortare frånvaro. I de fall sjukskrivningen är längre, i normalfallet minst 30 dagar, kan en återkallelse övervägas om det finns särskilda skäl för detta. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Den deltagare som återkallas bör åter kvalificera sig för garantin, innan en ny anvisning görs. En del av dem som lämnar sjukförsäkringen har funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Personer med långa sjukskrivningar bakom sig har svårt för att konkurrera om de lediga platserna. Vi ser att resultatet i handlingsplanssamverkan sjunker, fram till och med juni månad är det 36 procent som går till arbete eller utbildning. Dessa grupper är en del av den strukturella arbetslösheten. Inom grupperna finns också andra individuella faktorer som kan påverka deras konkurrenskraft negativ som kort utbildning, hög ålder och utomnordisk bakgrund. Även i den goda konjunktur som fanns fram till hösten 2008, hade dessa grupper svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Deras andel av de arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen ökar successivt i tider av högkonjunktur. Drygt hälften, 52 procent, av dem med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som lämnar Arbetsförmedlingen till arbete, får någon form av subventionerad anställning på anslaget för särskilda medel för funktionshindrade. För att öka förutsättningen för dem som lämnar sjukförsäkringen att få arbete, bedömer Arbetsförmedlingen att ytterligare personella resurser behöver avsättas för ackvirering av praktik och arbete. För att få till stånd en anställning behövs förutom lönesubvention även hjälpmedel och anpassning för dem med funktionshinder. De som inte kan återgå till sitt tidigare yrke på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning kan behöva kompetensutveckling eller till och med en helt ny yrkesutbildning för att kunna konkurrera om de lediga jobben. 16

19 6. Konsekvenser av de nya reglerna för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Reglerna i sjukförsäkringen från och med 1 juli 2008 innebär bland annat att antalet sjukpenningdagar begränsas. Detta leder till att det kommer att finnas försäkrade som kan vara i behov av rehabiliterande insatser i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men som endast har ett begränsat antal dagar med sjukpenning (rehabiliteringspenning) kvar. Samma förhållande gäller för personer som enligt övergångsregler har rätt till tidsbegränsad sjukersättning ytterligare en tid. De handläggare som arbetar inom rehabiliteringssamverkan måste göra en hållbar och realistisk planering för den arbetslivsinriktade insatsen även om deltagaren har betydligt kortare tid än ett år kvar på sin ersättning. Detta ställer givetvis höga krav, både på handläggarna, men även på deltagaren. Denna förändring kan komma att negativt påverka dels inflödet till de insatser som bedrivs i samverkan, dels resultatet till arbete och utbildning. Diskussion och bedömning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om huruvida insatser i rehabiliteringssamverkan är möjliga att genomföra under den tid som personen har kvar sin ersättning har redan påbörjats för flera personer. Den dialogen kommer att bli alltmer frekvent under hösten Reglerna gäller följaktligen även för de deltagare som får sina insatser hos en alternativ aktör. Enligt det avtal som tecknats med aktörerna kan en person vara i insats hos dem upp till ett år. Detta är dock inte görligt när en person inte längre har ett år kvar av sin ersättning från sjukförsäkringen. Aktörerna informeras om detta i samband med avrop och kan avstå från att starta insats på grund av deltagarens begränsade ersättningstid. Det finns ännu inget exempel på att detta har inträffat. 7. Arbetsförmedlingens förslag för att öka förutsättningarna för att uppfylla uppdraget att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till arbete eller aktivt arbetssökande Som tidigare nämnts är Arbetsförmedlingens erfarenhet att de personer som får del av arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan har goda förutsättningar för att dels få arbete, dels kunna bli aktivt arbetssökande. Denna samverkan ger en längre övergångsfas där individen ges möjlighet att utveckla och upparbeta en arbetsförmåga med stöd av såväl personella resurser som aktiva förberedande insatser. Ytterligare en aspekt som bedöms vara av stor vikt är att personen har fortsatt ekonomisk trygghet under denna 17

20 övergångsfas. Denna trygghet medför att personen kan koncentrera sig på sina resurser och förutsättningar för arbete. Arbetsförmedlingen föreslår därför att övergången för dem med långa sjukskrivningstider eller för dem med tidsbegränsad sjukersättning ska ske enligt de upparbetade rutinerna för den så kallade handlingsplanssamverkan och finansieras via samverkansmedel. Genom klarhet i personens medicinska status redan vid inskrivning hos Arbetsförmedlingen, särskilt avdelade personella resurser med fördjupad kompetens om respektive myndighets uppdrag, möjlighet till särskilda förberedande rehabiliteringsinsatser samt ekonomisk trygghet i övergångsfasen bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheten för att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande ökar avsevärt. För de personer som har utvecklat och uppnått en arbetsförmåga genom deltagande i handlingsplansamverkan och där behov av fortsatta aktiva arbetslivsinriktade insatser kvarstår, önskar Arbetsförmedlingen en dialog med Arbetsmarknadsdepartementet kring alternativa lösningar. Arbetsförmedlingen bedömer att det är angeläget att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som såväl arbetsförmedlare som den enskilde har uppnått genom samverkan. För dem som ännu ej uppnått kvalificeringstiden för deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar, kan en direkt överföring till nämnda program vara ett alternativ. Arbetsförmedlingen vill dock utreda hur många som eventuellt kan bli berörda av en sådan förordningsförändring samt se över eventuella övriga konsekvenser för Arbetsförmedlingens resurser och insatser, före en ändring i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin (2007:414) och jobbgarantin för ungdomar (2007:813). 18

21 19

22 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Sjukskrivnas återgång i arbete

Sjukskrivnas återgång i arbete 1 (15) Sjukskrivnas återgång i arbete Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efter 2011. 2 (15) Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en viljeinriktning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: AF 2010/436389 Dnr: 036457-2011 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01) Landstingsstyrelsens förvaltning Forum för kunskap och gemensam utveckling 1 (6) Handläggare: Britt Arrelöv Landstingsstyrelsen Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Sida: 2 av 14. Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 12 februari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum:2013-02-12

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Sida: 2 av 28 Dnr:

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2015-02-27 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Redovisning för 2014

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist

Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång efter hjärnskada Öl Anna Tölli, At Carina Appelqvist Arbetsåtergång Sjukförsäkring Rehabiliteringskedja Anställd, eget företagare, arbetslös, studerande Arbetsuppgifter (krav i arbete) Sjukdom/skada

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Unga med aktivitetsersättning

Unga med aktivitetsersättning Dnr: Af-2010/436389 Dnr: 037779-2011 Unga med aktivitetsersättning Svar på regleringsbrevsuppdrag 2011-07-01 Sammanfattning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan med berörda aktörer

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-02-29 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer