Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete"

Transkript

1 Dnr: / Dnr: Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för (20)

2 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Sammanfattning Inledning Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Organisation Uppföljning Handlingsplanen Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet Alternativa insatser Målgrupper för samverkansinsatserna Inflödet av deltagare i samverkan Inflöde Aktuella deltagarplatser Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Resurser till förfogande Budgeterat anslag Bokförda kostnader Insatser och program för deltagarna Verksamhetsutveckling Metodutbildning Coachningutbildning Chefskonferenser Jämställdhetsintegrering (20)

3 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell Uppföljning av resultat Resultatredovisning Mål och resultat Genomsnittstid Resultatanalys (20)

4 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Uppdraget i regleringsbrevet: Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Följande grupper ska prioriteras: personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa, personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska de i uppdraget prioriterade grupperna redovisas med avseende på vidtagna åtgärder och resultatet av dessa åtgärder. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2010, ska lämnas senast den 2 augusti En samlad redovisning för 2010 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för Redovisningen i denna rapport med diarienummer; Arbetsförmedlingen Af- 2009/ och Försäkringskassan avser den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som finansieras med samverkansmedel. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver denna samverkan gemensamt inom ramen för en nationell handlingsplan. 2. Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med första halvåret (20)

5 Antal aktuella deltagare i genomsnitt har ökat jan-juni 2010 jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Resultatet jan-juni till arbete eller utbildning 12 månader efter påbörjad insats var 27 procent på nationell nivå. Målet var 40 procent. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det lägre inflödet och det lägre procentuella resultatet beror på att myndigheterna prioriterat regeringsuppdraget kring arbetslivsintroduktion på bekostnad av handlingsplansamverkan. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan även prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. 3. Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vill framhålla vikten av att även inför kommande budgetår få goda förutsättningar att fortsätta med samverkan inom ramen för den nationella handlingsplanen samt utveckla samarbetet vidare. Den oro som ett sent besked om samverkansmedel gav inför 2010 om förutsättningarna bör undvikas inför 2011 så myndigheterna ges rimliga planeringsförutsättningar. Samverkansarbetet berör cirka deltagare och nära 600 handläggare hos de båda myndigheterna per år. Styrkan med handlingsplansamverkan är att kunden erbjuds en kvalificerad arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan myndigheterna och att kunden därigenom kan komma tillbaka till eller etablera sig i arbetslivet. Handlingsplansamverkan bygger på att det finns tydligt definierade målgrupper och en samarbetsprocess, som är kvalitetssäkrad, väl beprövad och inarbetad. Detta innebär att det över hela landet finns ett gemensamt arbetssätt, 5 (20)

6 handläggarna är utbildade i processmetoden och det finns ett stödjande ledarskap inbyggt i samverkansstrukturen mellan myndigheterna. Det råder ingen brist på potentiella deltagare i handlingsplansamverkan de närmaste åren. De målgrupper som ska prioriteras är personer som tidigt i sjukskrivningen bedöms behöva rehabilitering för att återkomma till arbetslivet, ungdomar med aktivitetsersättning och personer vars tidsbegränsade sjukersättning upphör samt arbetslösa sjukskrivna. När det gäller målgruppen arbetslösa sjukskrivna är handlingsplansamverkan den viktigaste rehabiliteringsinsats som kan erbjudas. En jämförelse mellan antalet personer till arbete eller utbildning mellan första halvåret 2010 och första halvåret 2009 visar på att det antalsmässigt är i samma storleksordning, personer 2010 (juni) jämfört med personer Under första halvåret 2010 har resultatet dock varit lägre vad gäller procentandelar. Det lägre resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. En annan förklaring är en försämrad arbetsmarknad och svårigheter att hitta praktikplatser. Ett lägre inflöde än planerat har delvis samma förklaring men beror också på att Försäkringskassan under början på året varit underbemannad vilket lett till obalanser. Försäkringskassan har därför blivit tvungen att prioritera bedömning av rätten till ersättning inför dag 90 och dag 181 samt utbetalning av förmåner. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömer att resultaten kommer att förbättras under andra halvåret Målet till arbete eller utbildning för helåret 2010 kommer dock inte att nås. När det gäller inflödet ska det prioriteras så att planerat antal deltagare under andra halvåret 2010 kommer att omfattas av insatserna. Den överenskommelse om samverkan som styr samarbetet mellan myndigheterna spänner också över den ordinarie samverkan mellan myndigheterna med överlämningsmöten, kontaktmöten i rehabkedjan och avstämningsmöten. Det finns en fungerande samarbetskedja mellan myndigheterna till stöd för den enskilde i syfte att ingen ska hamna mellan ersättningssystemen. En kontinuerlig utveckling av handlingsplansamverkan sker för att ta tillvara vunna erfarenheter. Ett arbete med jämställdhetsintegrering bedrivs sedan 2009 för att utjämna skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män. På nationell nivå finns fortfarande en skillnad i resultat men en viss utjämning har skett i några marknadsområden. 6 (20)

7 För att förstärka styrningen diskuteras att styra utifrån antal istället för procent. De samverkansområden som brutit ned procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Utvecklingspiloter kring ledning och styrning är också under diskussion. Tidiga insatser är en viktig förutsättning för att fler personer ska återfå arbetsförmågan och för att anställda sjukskrivna ska få en fungerande rehabkedja. Desto fler personer som fångas upp med arbetslivsinriktad rehabilitering ju färre kommer att föras över till arbetslivsintroduktion. 4. Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 4.1 Organisation Försäkringskassan är organiserad i fyra verksamhetsområden; nord, syd, öst och väst. Arbetsförmedlingen är organiserad i tio marknadsområden. Detta innebär att Försäkringskassan inom respektive verksamhetsområde har att samarbeta med två eller tre marknadsområden. Samverkan kring individen bedrivs lokalt i 68 samverkansområden. Ett samverkansområde är ett arbetsmarknadsområde hos Arbetsförmedlingen med tillhörande lokala försäkringscenter hos Försäkringskassan. Varje samverkansområde upprättar en arbetsplan enligt fastställd mall. Samverkan kring individen sker i team mellan Arbetsförmedlingens utsedda arbetsförmedlare och Försäkringskassans utsedda personliga handläggare. Även Arbetsförmedlingens specialister finns som resurs för individen vid behov. Till stöd för arbetet finns inom varje verksamhetsområde med marknadsområden fyra samverkanssamordnare, två från Försäkringskassan och två från Arbetsförmedlingen. Samverkanssamordnarna utgör ett stöd till chefer och samverkansteam. Tillsammans med ansvariga chefer följer de upp verksamheten och verkar för enhetlighet, identifierar utvecklingsbehov och föreslår åtgärder. På nationell nivå finns en samverkansgrupp bestående av chefer från båda myndigheterna som leder utvecklingen av samverkansarbetet, följer upp resultat, tar initiativ till informations- och utvecklingsinsatser samt försöker finna lösningar på eventuella problem. Den nationella samverkansgruppen behandlar även generella samverkansfrågor mellan myndigheterna. På den lokala nivån finns samverkansgrupper bestående av chefer från respektive myndighet och som leder arbetet lokalt. 7 (20)

8 4.2 Uppföljning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följer resultatutvecklingen i Arbetsförmedlingens resultatredovisningssystem Ledning & Styrning. Inflödet i samverkan kan också följas i detta system vilket underlättar styrning och ledning av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer. Resultaten i denna rapport har hämtats från Ledning & Styrning samt från Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans respektive ekonomiredovisningssystem. För att kunna sätta in de nuvarande resultaten i ett sammanhang och få en jämförelse mellan åren redovisas och/eller kommenteras även vissa resultat från första halvåret Handlingsplanen Den nationella handlingsplanen beskriver uppdrag, mål och metoder samt resurser. Den uppdateras årligen och ligger till grund för den planering som sker lokalt. Målet för 2010 är på nationell nivå att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Den genomsnittliga tiden i samverkan ska vara längst 230 dagar. En individ ska ha minst 6 månader kvar med ersättning från sjukförsäkringen vid tiden för inskrivningen. Detta för att möjliggöra meningsfulla insatser. Samverkan ska organiseras så att den är i linje med myndigheternas verksamhetsmål. Ersättning till individer ska följa regelverket för respektive myndighet. De personer som skrevs in i samverkan under 2009 och vars dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tog slut vid årsskiftet 2009/2010 eller under 2010 kommer får genomföra Arbetslivsintroduktion och eventuella påföljande insatser inom ramen för samverkan. 4.4 Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet 2010 Sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa För denna målgrupp har myndigheterna skapat en rutin där personerna erbjuds en kontakt med Arbetsförmedlingen genom ett kontaktmöte. Under dag 91 t. o. m 180 kan den försäkrade söka nytt arbete med stöd från Arbetsförmedlingen samtidigt som personen har kvar sin anställning och får sjukpenning. Gruppen ingår inte i samverkan enligt den nationella handlingsplanen. 8 (20)

9 Sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan Denna grupp ingår i målgruppen sjukskrivna inom ramen för den nationella handlingsplanen. Personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Målgrupperna är tydligt identifierade i handlingsplanen och de med aktivitetsersättning samt de med tidsbegränsad sjukersättning som är på väg att ta slut är prioriterade grupper inom den nationella handlingsplanen och följs särskilt i resultatuppföljningen lokalt. 4.5 Alternativa insatser Försöket med Alternativa insatser slutförs under De sista deltagarna lämnar samverkan under hösten En återrapportering om Alternativet lämnades 28 februari Under våren 2011 kommer en effektutvärdering från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att presenteras. 5. Målgrupper för samverkansinsatserna Målgrupper i handlingsplanen 2010 är: Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna eller med sjuk- eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning 9 (20)

10 6. Inflödet av deltagare i samverkan 6.1 Inflöde Tabell 1a: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 1b: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller Aktuella deltagarplatser Tabell 2: Antalet aktuella deltagare i genomsnitt första halvåret 2010 jämfört med första halvåret :a halvår :a halvår 2009 Kvinnor Män Totalt (20)

11 6.3 Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Av de inskrivna deltagarna i rehabiliteringssamverkan har 70 procent ett registrerat funktionshinder. De dominerande funktionshindren är rörelsehinder och psykiskt funktionshinder. Deltagare med dokumenterat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att få del av särskilda insatser för funktionshindrade. Det kan vara anpassning av arbetsplats med arbetstekniska hjälpmedel samt olika subventionerade anställningar som stöd i matchningsarbetet. 7. Resurser till förfogande 7.1 Budgeterat anslag För 2010 har medel för samverkan och finansiell samordning tilldelats genom ett regeringsbeslut. Enligt beslutet har 460 miljoner kronor anslagits avseende samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen enligt den nationella handlingsplanen samt för försöksverksamheten med alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Detta ska jämföras med 710 miljoner kronor som var det tilldelade totala beloppet under För att kunna upprätthålla verksamheten på motsvarande nivå som 2009, vilket bedömdes krävas med beaktande av det stora inflödet av nya deltagare under senare delen av 2009, beslutade Arbetsförmedlingen att alla kostnader för insatser till individer bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. De 460 miljoner kronorna har fördelats utifrån att 10 miljoner kronor disponeras till att bekosta samverkanssamordnare i de bägge myndigheterna, 10 miljoner disponeras för arbetet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna samt 3 miljoner kronor har fördelats till en central pott för att användas till utbildningar och konferenser. Resterande 437 miljoner kronor har fördelats med utgångspunkten att samtliga tilldelade medel kan användas för administrativa kostnader inom myndigheterna och inte som tidigare år även för att täcka åtgärdskostnaderna (för 2009 disponerades 171 av 650 mkr för åtgärder). Fördelningen mellan myndigheterna har beräknats enligt principen att en handläggare på Arbetsförmedlingen hanterar 40 ärenden inom samma tidsrymd som en handläggare på Försäkringskassan hanterar 70 ärenden. Detta är en ökning jämfört med 2009, då motsvarande fördelning var 35 ärenden per handläggare på Arbetsförmedlingen och 65 ärenden per handläggare på Försäkringskassan. Denna förändring innebär att myndigheterna kan bibehålla tidigare volymer av deltagare i handlingsplansamverkan. Andelen av förvaltningsmedlen som fördelas till Försäkringskassan blir då 157 miljoner kronor vilket motsvarar 36 procent medan Arbetsförmedlingens andel blir 280 miljoner kronor vilket motsvarar 64 procent. 11 (20)

12 Antal årsarbetare inom handlingsplansamverkan är hos Försäkringskassan cirka 198 och hos Arbetsförmedlingen cirka 394. Den ekonomiska redovisning som lämnas i denna rapport skiljer sig något ifrån den som lämnas i Försäkringskassans rapport Återrapportering samverkansmedel. Anledningen till att de ekonomiska utfall som redovisas där skiljer sig ifrån de som redovisas i denna rapport är att de båda rapporterna behandlar utfallen ur olika perspektiv. I den här rapporten redovisas de utfall som finns att avläsa inom respektive myndighet vid halvårsskiftet medan Återrapportering samverkansmedel endast behandlar de utfall som finns att avläsa i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Eftersom Arbetsförmedlingen rekvirerar medel för de kostnader som uppstått inom myndigheten från Försäkringskassan i efterhand innebär det att det föreligger en fördröjning fram till dess att utfallet även blir synligt i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Detta innebär att Arbetsförmedlingens kostnader för hela första halvåret finns med i denna rapport medan utfallet avseende Arbetsförmedlingens kostnader för juni månad kommer att rekvireras ifrån Försäkringskassan först under juli och således inte finns med i Återrapportering samverkansmedel. Samtidigt bör noteras att denna eftersläpningseffekt samtidigt innebär att vissa delar av kostnader avseende det arbete som utfördes hos Arbetsförmedlingen under december 2009 syns i Försäkringskassans ekonomiska redovisning först under januari Detta medför att Återrapportering samverkansmedel även inkluderar dessa poster. Insatser och program för deltagarna bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. 12 (20)

13 7.2 Bokförda kostnader Tabell 3. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader i samverkan med Försäkringskassan Bokförda kostnader januari juni 2010 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på verksamheter. Belopp tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen. 51 Förvaltningskostnader Köp av utbildning Aktiva rehabiliteringsinsatser Arbetspraktik Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Förberedande utbildning Hjälpmedel på arbetsplatsen Personligt biträde SIUS Särskilt stöd SNV Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Praktisk kompetensutveckling Arbetslivsintroduktion Respenning Pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Skilda uppdrag mm 0 Bidrag till arbetsgivare Lönebidrag OSA Utvecklings- & Trygghetsanställn Aktivitetsstöd Summa (20)

14 Tabell 4. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för januari juni 2010 per verksamhetsområde. Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan Utfall Verksamhetsområde januari-juni 2010 VO Nord VO Väst VO Öst VO Syd Övrigt Totalt Insatser och program för deltagarna Samarbetet kring deltagarna följer en gemensam processtyrningsmodell, kallad Faros processtyrningsmodell där samarbetet kring individen sker i team med ett gemensamt ansvar för mål och resultatuppfyllelse. Aktiva insatser kan bedrivas i högst 12 månader för varje individ. Undantag har kunnat göras för unga med funktionshinder och aktivitetsersättning som bedöms behöva insatser under en längre tid. De insatser som erbjuds är framförallt matchning, vägledning, klargörande av arbetsförutsättningar och coachning. Insatserna kan erbjudas individuellt samt riktat mot en grupp av deltagare. Många av deltagarna behöver stöd för att få en arbetspraktik varför arbetsförmedlarna ackvirerar platser och medverkar vid kontakt med arbetsgivare för att möjliggöra en praktik och anställning. Ibland kan anpassning av arbetsplatsen vara en bra åtgärd för att underlätta en anställning Detta föregås då av en arbetsplatsanalys som ligger till grund för anpassningen. Arbetsgivare kan i vissa fall få en subvention av arbetsgivaravgiften eller lönebidrag. 9. Verksamhetsutveckling 9.1 Metodutbildning Utbildningar i Faros processtyrningsmodell har genomförts för drygt 90 handläggare inom samverkan under det första halvåret (20)

15 9.2 Coachningutbildning Arbetsförmedlingen upphandlar för närvarande utbildning i coachningmetodik som kan erbjudas deltagare i samverkan. Coachningmetodiken syftar till att deltagaren ska tillvarata egna resurser och drivkrafter. Utbildningen riktar sig till arbetsförmedlare i samverkan och fyra utbildningstillfällen kommer att genomföras under hösten Chefskonferenser Konferenser för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans berörda chefer har genomförts i syfte att ge information, diskutera, följa upp och utveckla verksamheten. 9.4 Jämställdhetsintegrering Med anledning av att resultaten i samverkan generellt är lägre för kvinnor än män bedrivs sedan 2009 ett arbete för att utjämna skillnaderna och införliva ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande inom verksamheten. Arbetet påbörjades 2009 med en generell webbaserad basutbildning i jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering och därefter har jämställdhetskonferenser genomförts i respektive marknadsområde/verksamhetsområde för cirka hälften av handläggarna. Under våren 2010 har därefter en handläggare från respektive myndighet och samverkansområde fått en fördjupad utbildning i jämställdhetsintegrering för att därefter kunna fungera som stöd till övriga medarbetare. En jämställdhetsintegrerad verksamhet där kvinnor och män bemöts på lika villkor innebär en effektivare verksamhet med högre rättssäkerhet för individen och en högre kvalitet i handläggningen. 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell En kontinuerlig utveckling sker i samarbetet mellan myndigheterna för att ta tillvara vunna erfarenheter. Som ett led i detta utvecklingsarbete har en översyn av Faros processtyrningsmodell genomförts under det första halvåret 2010 på uppdrag av den nationella samverkansgruppen. Den reviderade modellen ska implementeras i alla team under hösten Översynen har inte förändrat modellen i stort eftersom bedömningen är att det är en i grunden väl fungerande modell. Syftet med översynen har framförallt varit att uppdatera begrepp och beskrivningar av verksamheten samt tydliggöra vilka insatser som erbjuds individen i respektive steg i modellen. Ett syfte har också varit att tydligare visa i processen att arbetet ska bedrivas i team mellan arbetsförmedlare och personliga handläggare på Försäkringskassan. Den reviderade modellen har presenterats och diskuterats med handläggare och chefer i verksamheten under arbetets gång och mottagits väl i verksamheten. 15 (20)

16 9.6 Uppföljning av resultat Resultaten i samverkan följs regelbundet upp av de båda myndigheterna i samband med övrig resultatuppföljning. Under första halvåret 2010 har en metod med en myndighetsgemensam avvikelserapportering införts. 10. Resultatredovisning 10.1 Mål och resultat Tabell 5 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent jämfört med första halvåret 2009 fördelat per Arbetsförmedlingens marknadsområde och kön. Första halvår 2010 Första halvår 2009 Marknadsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Göteborg Halland Nordvästra Götaland Norra Mälardalen Norra Norrland Småland Stockholm Gotland Södra Götaland SödraMälardalen Södra Norrland Västra Svealand Riket Tabell 5 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent fördelat på antal och kön jämfört med första halvåret 2009 per verksamhetsområde Första halvår 2010 Första halvår 2009 Verksamhetsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Nord Syd Väst Öst Riket (20)

17 Tabell 6 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2010 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2010 Resultat första halvåret 2010 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsers Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.-ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 6 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2009 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2009 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2009 Resultat första halvåret 2009 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.- ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller (20)

18 Tabell 7: Antal personer till arbete/utbildning jan-juni respektive år Antal personer i arbete/utbildning januari - juni respektive år Genomsnittstid Genomsnittstid i samverkan är 279 dagar. Målet är 230 dagar 11. Resultatanalys Antal deltagare i genomsnitt som är inskrivna i samverkan har ökat jan-juni jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Detta leder till att fler personer ges möjlighet till insatser som leder till arbete och egen försörjning. Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med jan-juni Resultatet till arbete eller utbildning i procent är lägre jan-juni 2010 jämfört med resultatet för första halvåret 2009, 27 procent jämfört med 36 procent. Skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män består med ett resultat på 25 procent för kvinnor och 30 procent för män. Myndigheterna kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det minskade inflödet och det lägre procentuella resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från 18 (20)

19 handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. För samverkan har det lett till att det varit svårt att hålla inflödet och resultatet på rätt nivå under det första halvåret då de personliga handläggarna både i linjen och inom samverkan har hanterat överlämningsmöten och avstämningsmöten för den grupp på ca personer som erbjudits arbetslivsintroduktion vid årsskiftet. Hos Arbetsförmedlingen har arbetsförmedlare inom handlingsplansamverkan arbetat med arbetslivsintroduktion och med överlämningsmöten och avstämningsmöten. Det sena beskedet om samverkansmedel inför 2010 innebar också att Arbetsförmedlingen avvaktade med nyrekryteringar till arbetslivsintroduktionen. Om inte handlingsplansamverkan hade fortsatt under 2010 fanns en planering att de arbetsförmedlare, som tidigare arbetat i detta uppdrag skulle gå över till att istället arbeta med arbetslivsintroduktionen. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. Under en lågkonjunktur ställs högre krav på att tid avsätts för att ackvirera arbetsplatser och praktikplatser i synnerhet för inskrivna inom samverkan där en majoritet av deltagarna har en registrerad funktionsnedsättning och många även saknar ett eget nätverk. Ett engagerat ledarskap inom och mellan myndigheterna och regelbundna resultatuppföljningar på lokal och individuell nivå ger ofta en bra måluppfyllelse. Flera faktorer som ger förutsättningar för ett bra resultat är sedan tidigare uppfyllda. Det handlar om att det finns ett tydligt gemensamt uppdrag med ett gemensamt mål och med en gemensam arbetsprocess. Resultatet för kvinnor är generellt lägre än för män och varierar mellan marknadsområdena/verksamhetsområdena. På nationell nivå är resultatet 30 procent för män och 25 procent för kvinnor. För att uppmärksamma och på sikt komma tillrätta med skillnaden pågår ett arbete med jämställdhetsintegrering inom samverkan vilket beskrivs i kapitel 9.4. Myndigheterna är inriktade på att utveckla samverkan ytterligare. Utöver de steg som redan tagits, bland annat i form av utveckling av arbetsmetoder, diskuteras även nya former för ledning och styrning. Som komplettering till procentmålet ses möjligheten över att sätta mål för att förstärka styrningen av 19 (20)

20 verksamheten utifrån antal personer till arbete eller utbildning. De samverkansområden som brutit ner procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Att sätta mål på antal upplevs också i verksamheten som tydligare och lättare att följa upp. 20 (20)

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: AF 2010/436389 Dnr: 036457-2011 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete 1(19) Dnr 1.1 2008/12465 2008-07-25 Dnr 38517-2008 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Sida: 2 av 28 Dnr:

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2009-08-03 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Sjukskrivnas återgång i arbete

Sjukskrivnas återgång i arbete 1 (15) Sjukskrivnas återgång i arbete Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efter 2011. 2 (15) Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en viljeinriktning

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2015-02-27 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Redovisning för 2014

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Återrapportering samverkansmedel

Återrapportering samverkansmedel 1 (47) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering samverkansmedel Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (47) Sammanfattning För 2010

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Daniel Melén, Analytiker, Fil. Dr. Försäkringskassan, huvudkontoret Analys och Prognos, VO Ohälsa Kort bakgrund (att återkomma till) Sjuk-Sverige

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader Karl Martin Sjöstrand 2009-06-06 ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader ResursRådet ska arbeta med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Processtyrningsmodell FAROS

Processtyrningsmodell FAROS Processtyrningsmodell FAROS P R E - S A M V E R K A N SAMVER KAN 1 Behovsbedömning Rehab. utredning Ärende förbereds för samverkan 2 Beredning AF-FK gemensam bedömning av AR 3 Behovsanalys 4 Introduktion

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-02-29 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Planerade analysrapporter

Planerade analysrapporter 2016-12-05 1 (5) Planerade analysrapporter Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos producerar olika kunskapsunderlag. Exempelvis tar avdelningen fram statistik, besluts- och ledningsstödsinformation

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer