Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete"

Transkript

1 Dnr: / Dnr: Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för (20)

2 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Sammanfattning Inledning Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Organisation Uppföljning Handlingsplanen Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet Alternativa insatser Målgrupper för samverkansinsatserna Inflödet av deltagare i samverkan Inflöde Aktuella deltagarplatser Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Resurser till förfogande Budgeterat anslag Bokförda kostnader Insatser och program för deltagarna Verksamhetsutveckling Metodutbildning Coachningutbildning Chefskonferenser Jämställdhetsintegrering (20)

3 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell Uppföljning av resultat Resultatredovisning Mål och resultat Genomsnittstid Resultatanalys (20)

4 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Uppdraget i regleringsbrevet: Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Följande grupper ska prioriteras: personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa, personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska de i uppdraget prioriterade grupperna redovisas med avseende på vidtagna åtgärder och resultatet av dessa åtgärder. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2010, ska lämnas senast den 2 augusti En samlad redovisning för 2010 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för Redovisningen i denna rapport med diarienummer; Arbetsförmedlingen Af- 2009/ och Försäkringskassan avser den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som finansieras med samverkansmedel. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver denna samverkan gemensamt inom ramen för en nationell handlingsplan. 2. Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med första halvåret (20)

5 Antal aktuella deltagare i genomsnitt har ökat jan-juni 2010 jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Resultatet jan-juni till arbete eller utbildning 12 månader efter påbörjad insats var 27 procent på nationell nivå. Målet var 40 procent. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det lägre inflödet och det lägre procentuella resultatet beror på att myndigheterna prioriterat regeringsuppdraget kring arbetslivsintroduktion på bekostnad av handlingsplansamverkan. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan även prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. 3. Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vill framhålla vikten av att även inför kommande budgetår få goda förutsättningar att fortsätta med samverkan inom ramen för den nationella handlingsplanen samt utveckla samarbetet vidare. Den oro som ett sent besked om samverkansmedel gav inför 2010 om förutsättningarna bör undvikas inför 2011 så myndigheterna ges rimliga planeringsförutsättningar. Samverkansarbetet berör cirka deltagare och nära 600 handläggare hos de båda myndigheterna per år. Styrkan med handlingsplansamverkan är att kunden erbjuds en kvalificerad arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan myndigheterna och att kunden därigenom kan komma tillbaka till eller etablera sig i arbetslivet. Handlingsplansamverkan bygger på att det finns tydligt definierade målgrupper och en samarbetsprocess, som är kvalitetssäkrad, väl beprövad och inarbetad. Detta innebär att det över hela landet finns ett gemensamt arbetssätt, 5 (20)

6 handläggarna är utbildade i processmetoden och det finns ett stödjande ledarskap inbyggt i samverkansstrukturen mellan myndigheterna. Det råder ingen brist på potentiella deltagare i handlingsplansamverkan de närmaste åren. De målgrupper som ska prioriteras är personer som tidigt i sjukskrivningen bedöms behöva rehabilitering för att återkomma till arbetslivet, ungdomar med aktivitetsersättning och personer vars tidsbegränsade sjukersättning upphör samt arbetslösa sjukskrivna. När det gäller målgruppen arbetslösa sjukskrivna är handlingsplansamverkan den viktigaste rehabiliteringsinsats som kan erbjudas. En jämförelse mellan antalet personer till arbete eller utbildning mellan första halvåret 2010 och första halvåret 2009 visar på att det antalsmässigt är i samma storleksordning, personer 2010 (juni) jämfört med personer Under första halvåret 2010 har resultatet dock varit lägre vad gäller procentandelar. Det lägre resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. En annan förklaring är en försämrad arbetsmarknad och svårigheter att hitta praktikplatser. Ett lägre inflöde än planerat har delvis samma förklaring men beror också på att Försäkringskassan under början på året varit underbemannad vilket lett till obalanser. Försäkringskassan har därför blivit tvungen att prioritera bedömning av rätten till ersättning inför dag 90 och dag 181 samt utbetalning av förmåner. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömer att resultaten kommer att förbättras under andra halvåret Målet till arbete eller utbildning för helåret 2010 kommer dock inte att nås. När det gäller inflödet ska det prioriteras så att planerat antal deltagare under andra halvåret 2010 kommer att omfattas av insatserna. Den överenskommelse om samverkan som styr samarbetet mellan myndigheterna spänner också över den ordinarie samverkan mellan myndigheterna med överlämningsmöten, kontaktmöten i rehabkedjan och avstämningsmöten. Det finns en fungerande samarbetskedja mellan myndigheterna till stöd för den enskilde i syfte att ingen ska hamna mellan ersättningssystemen. En kontinuerlig utveckling av handlingsplansamverkan sker för att ta tillvara vunna erfarenheter. Ett arbete med jämställdhetsintegrering bedrivs sedan 2009 för att utjämna skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män. På nationell nivå finns fortfarande en skillnad i resultat men en viss utjämning har skett i några marknadsområden. 6 (20)

7 För att förstärka styrningen diskuteras att styra utifrån antal istället för procent. De samverkansområden som brutit ned procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Utvecklingspiloter kring ledning och styrning är också under diskussion. Tidiga insatser är en viktig förutsättning för att fler personer ska återfå arbetsförmågan och för att anställda sjukskrivna ska få en fungerande rehabkedja. Desto fler personer som fångas upp med arbetslivsinriktad rehabilitering ju färre kommer att föras över till arbetslivsintroduktion. 4. Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 4.1 Organisation Försäkringskassan är organiserad i fyra verksamhetsområden; nord, syd, öst och väst. Arbetsförmedlingen är organiserad i tio marknadsområden. Detta innebär att Försäkringskassan inom respektive verksamhetsområde har att samarbeta med två eller tre marknadsområden. Samverkan kring individen bedrivs lokalt i 68 samverkansområden. Ett samverkansområde är ett arbetsmarknadsområde hos Arbetsförmedlingen med tillhörande lokala försäkringscenter hos Försäkringskassan. Varje samverkansområde upprättar en arbetsplan enligt fastställd mall. Samverkan kring individen sker i team mellan Arbetsförmedlingens utsedda arbetsförmedlare och Försäkringskassans utsedda personliga handläggare. Även Arbetsförmedlingens specialister finns som resurs för individen vid behov. Till stöd för arbetet finns inom varje verksamhetsområde med marknadsområden fyra samverkanssamordnare, två från Försäkringskassan och två från Arbetsförmedlingen. Samverkanssamordnarna utgör ett stöd till chefer och samverkansteam. Tillsammans med ansvariga chefer följer de upp verksamheten och verkar för enhetlighet, identifierar utvecklingsbehov och föreslår åtgärder. På nationell nivå finns en samverkansgrupp bestående av chefer från båda myndigheterna som leder utvecklingen av samverkansarbetet, följer upp resultat, tar initiativ till informations- och utvecklingsinsatser samt försöker finna lösningar på eventuella problem. Den nationella samverkansgruppen behandlar även generella samverkansfrågor mellan myndigheterna. På den lokala nivån finns samverkansgrupper bestående av chefer från respektive myndighet och som leder arbetet lokalt. 7 (20)

8 4.2 Uppföljning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följer resultatutvecklingen i Arbetsförmedlingens resultatredovisningssystem Ledning & Styrning. Inflödet i samverkan kan också följas i detta system vilket underlättar styrning och ledning av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer. Resultaten i denna rapport har hämtats från Ledning & Styrning samt från Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans respektive ekonomiredovisningssystem. För att kunna sätta in de nuvarande resultaten i ett sammanhang och få en jämförelse mellan åren redovisas och/eller kommenteras även vissa resultat från första halvåret Handlingsplanen Den nationella handlingsplanen beskriver uppdrag, mål och metoder samt resurser. Den uppdateras årligen och ligger till grund för den planering som sker lokalt. Målet för 2010 är på nationell nivå att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Den genomsnittliga tiden i samverkan ska vara längst 230 dagar. En individ ska ha minst 6 månader kvar med ersättning från sjukförsäkringen vid tiden för inskrivningen. Detta för att möjliggöra meningsfulla insatser. Samverkan ska organiseras så att den är i linje med myndigheternas verksamhetsmål. Ersättning till individer ska följa regelverket för respektive myndighet. De personer som skrevs in i samverkan under 2009 och vars dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tog slut vid årsskiftet 2009/2010 eller under 2010 kommer får genomföra Arbetslivsintroduktion och eventuella påföljande insatser inom ramen för samverkan. 4.4 Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet 2010 Sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa För denna målgrupp har myndigheterna skapat en rutin där personerna erbjuds en kontakt med Arbetsförmedlingen genom ett kontaktmöte. Under dag 91 t. o. m 180 kan den försäkrade söka nytt arbete med stöd från Arbetsförmedlingen samtidigt som personen har kvar sin anställning och får sjukpenning. Gruppen ingår inte i samverkan enligt den nationella handlingsplanen. 8 (20)

9 Sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan Denna grupp ingår i målgruppen sjukskrivna inom ramen för den nationella handlingsplanen. Personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Målgrupperna är tydligt identifierade i handlingsplanen och de med aktivitetsersättning samt de med tidsbegränsad sjukersättning som är på väg att ta slut är prioriterade grupper inom den nationella handlingsplanen och följs särskilt i resultatuppföljningen lokalt. 4.5 Alternativa insatser Försöket med Alternativa insatser slutförs under De sista deltagarna lämnar samverkan under hösten En återrapportering om Alternativet lämnades 28 februari Under våren 2011 kommer en effektutvärdering från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att presenteras. 5. Målgrupper för samverkansinsatserna Målgrupper i handlingsplanen 2010 är: Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna eller med sjuk- eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning 9 (20)

10 6. Inflödet av deltagare i samverkan 6.1 Inflöde Tabell 1a: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 1b: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller Aktuella deltagarplatser Tabell 2: Antalet aktuella deltagare i genomsnitt första halvåret 2010 jämfört med första halvåret :a halvår :a halvår 2009 Kvinnor Män Totalt (20)

11 6.3 Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Av de inskrivna deltagarna i rehabiliteringssamverkan har 70 procent ett registrerat funktionshinder. De dominerande funktionshindren är rörelsehinder och psykiskt funktionshinder. Deltagare med dokumenterat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att få del av särskilda insatser för funktionshindrade. Det kan vara anpassning av arbetsplats med arbetstekniska hjälpmedel samt olika subventionerade anställningar som stöd i matchningsarbetet. 7. Resurser till förfogande 7.1 Budgeterat anslag För 2010 har medel för samverkan och finansiell samordning tilldelats genom ett regeringsbeslut. Enligt beslutet har 460 miljoner kronor anslagits avseende samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen enligt den nationella handlingsplanen samt för försöksverksamheten med alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Detta ska jämföras med 710 miljoner kronor som var det tilldelade totala beloppet under För att kunna upprätthålla verksamheten på motsvarande nivå som 2009, vilket bedömdes krävas med beaktande av det stora inflödet av nya deltagare under senare delen av 2009, beslutade Arbetsförmedlingen att alla kostnader för insatser till individer bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. De 460 miljoner kronorna har fördelats utifrån att 10 miljoner kronor disponeras till att bekosta samverkanssamordnare i de bägge myndigheterna, 10 miljoner disponeras för arbetet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna samt 3 miljoner kronor har fördelats till en central pott för att användas till utbildningar och konferenser. Resterande 437 miljoner kronor har fördelats med utgångspunkten att samtliga tilldelade medel kan användas för administrativa kostnader inom myndigheterna och inte som tidigare år även för att täcka åtgärdskostnaderna (för 2009 disponerades 171 av 650 mkr för åtgärder). Fördelningen mellan myndigheterna har beräknats enligt principen att en handläggare på Arbetsförmedlingen hanterar 40 ärenden inom samma tidsrymd som en handläggare på Försäkringskassan hanterar 70 ärenden. Detta är en ökning jämfört med 2009, då motsvarande fördelning var 35 ärenden per handläggare på Arbetsförmedlingen och 65 ärenden per handläggare på Försäkringskassan. Denna förändring innebär att myndigheterna kan bibehålla tidigare volymer av deltagare i handlingsplansamverkan. Andelen av förvaltningsmedlen som fördelas till Försäkringskassan blir då 157 miljoner kronor vilket motsvarar 36 procent medan Arbetsförmedlingens andel blir 280 miljoner kronor vilket motsvarar 64 procent. 11 (20)

12 Antal årsarbetare inom handlingsplansamverkan är hos Försäkringskassan cirka 198 och hos Arbetsförmedlingen cirka 394. Den ekonomiska redovisning som lämnas i denna rapport skiljer sig något ifrån den som lämnas i Försäkringskassans rapport Återrapportering samverkansmedel. Anledningen till att de ekonomiska utfall som redovisas där skiljer sig ifrån de som redovisas i denna rapport är att de båda rapporterna behandlar utfallen ur olika perspektiv. I den här rapporten redovisas de utfall som finns att avläsa inom respektive myndighet vid halvårsskiftet medan Återrapportering samverkansmedel endast behandlar de utfall som finns att avläsa i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Eftersom Arbetsförmedlingen rekvirerar medel för de kostnader som uppstått inom myndigheten från Försäkringskassan i efterhand innebär det att det föreligger en fördröjning fram till dess att utfallet även blir synligt i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Detta innebär att Arbetsförmedlingens kostnader för hela första halvåret finns med i denna rapport medan utfallet avseende Arbetsförmedlingens kostnader för juni månad kommer att rekvireras ifrån Försäkringskassan först under juli och således inte finns med i Återrapportering samverkansmedel. Samtidigt bör noteras att denna eftersläpningseffekt samtidigt innebär att vissa delar av kostnader avseende det arbete som utfördes hos Arbetsförmedlingen under december 2009 syns i Försäkringskassans ekonomiska redovisning först under januari Detta medför att Återrapportering samverkansmedel även inkluderar dessa poster. Insatser och program för deltagarna bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. 12 (20)

13 7.2 Bokförda kostnader Tabell 3. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader i samverkan med Försäkringskassan Bokförda kostnader januari juni 2010 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på verksamheter. Belopp tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen. 51 Förvaltningskostnader Köp av utbildning Aktiva rehabiliteringsinsatser Arbetspraktik Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Förberedande utbildning Hjälpmedel på arbetsplatsen Personligt biträde SIUS Särskilt stöd SNV Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Praktisk kompetensutveckling Arbetslivsintroduktion Respenning Pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Skilda uppdrag mm 0 Bidrag till arbetsgivare Lönebidrag OSA Utvecklings- & Trygghetsanställn Aktivitetsstöd Summa (20)

14 Tabell 4. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för januari juni 2010 per verksamhetsområde. Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan Utfall Verksamhetsområde januari-juni 2010 VO Nord VO Väst VO Öst VO Syd Övrigt Totalt Insatser och program för deltagarna Samarbetet kring deltagarna följer en gemensam processtyrningsmodell, kallad Faros processtyrningsmodell där samarbetet kring individen sker i team med ett gemensamt ansvar för mål och resultatuppfyllelse. Aktiva insatser kan bedrivas i högst 12 månader för varje individ. Undantag har kunnat göras för unga med funktionshinder och aktivitetsersättning som bedöms behöva insatser under en längre tid. De insatser som erbjuds är framförallt matchning, vägledning, klargörande av arbetsförutsättningar och coachning. Insatserna kan erbjudas individuellt samt riktat mot en grupp av deltagare. Många av deltagarna behöver stöd för att få en arbetspraktik varför arbetsförmedlarna ackvirerar platser och medverkar vid kontakt med arbetsgivare för att möjliggöra en praktik och anställning. Ibland kan anpassning av arbetsplatsen vara en bra åtgärd för att underlätta en anställning Detta föregås då av en arbetsplatsanalys som ligger till grund för anpassningen. Arbetsgivare kan i vissa fall få en subvention av arbetsgivaravgiften eller lönebidrag. 9. Verksamhetsutveckling 9.1 Metodutbildning Utbildningar i Faros processtyrningsmodell har genomförts för drygt 90 handläggare inom samverkan under det första halvåret (20)

15 9.2 Coachningutbildning Arbetsförmedlingen upphandlar för närvarande utbildning i coachningmetodik som kan erbjudas deltagare i samverkan. Coachningmetodiken syftar till att deltagaren ska tillvarata egna resurser och drivkrafter. Utbildningen riktar sig till arbetsförmedlare i samverkan och fyra utbildningstillfällen kommer att genomföras under hösten Chefskonferenser Konferenser för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans berörda chefer har genomförts i syfte att ge information, diskutera, följa upp och utveckla verksamheten. 9.4 Jämställdhetsintegrering Med anledning av att resultaten i samverkan generellt är lägre för kvinnor än män bedrivs sedan 2009 ett arbete för att utjämna skillnaderna och införliva ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande inom verksamheten. Arbetet påbörjades 2009 med en generell webbaserad basutbildning i jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering och därefter har jämställdhetskonferenser genomförts i respektive marknadsområde/verksamhetsområde för cirka hälften av handläggarna. Under våren 2010 har därefter en handläggare från respektive myndighet och samverkansområde fått en fördjupad utbildning i jämställdhetsintegrering för att därefter kunna fungera som stöd till övriga medarbetare. En jämställdhetsintegrerad verksamhet där kvinnor och män bemöts på lika villkor innebär en effektivare verksamhet med högre rättssäkerhet för individen och en högre kvalitet i handläggningen. 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell En kontinuerlig utveckling sker i samarbetet mellan myndigheterna för att ta tillvara vunna erfarenheter. Som ett led i detta utvecklingsarbete har en översyn av Faros processtyrningsmodell genomförts under det första halvåret 2010 på uppdrag av den nationella samverkansgruppen. Den reviderade modellen ska implementeras i alla team under hösten Översynen har inte förändrat modellen i stort eftersom bedömningen är att det är en i grunden väl fungerande modell. Syftet med översynen har framförallt varit att uppdatera begrepp och beskrivningar av verksamheten samt tydliggöra vilka insatser som erbjuds individen i respektive steg i modellen. Ett syfte har också varit att tydligare visa i processen att arbetet ska bedrivas i team mellan arbetsförmedlare och personliga handläggare på Försäkringskassan. Den reviderade modellen har presenterats och diskuterats med handläggare och chefer i verksamheten under arbetets gång och mottagits väl i verksamheten. 15 (20)

16 9.6 Uppföljning av resultat Resultaten i samverkan följs regelbundet upp av de båda myndigheterna i samband med övrig resultatuppföljning. Under första halvåret 2010 har en metod med en myndighetsgemensam avvikelserapportering införts. 10. Resultatredovisning 10.1 Mål och resultat Tabell 5 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent jämfört med första halvåret 2009 fördelat per Arbetsförmedlingens marknadsområde och kön. Första halvår 2010 Första halvår 2009 Marknadsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Göteborg Halland Nordvästra Götaland Norra Mälardalen Norra Norrland Småland Stockholm Gotland Södra Götaland SödraMälardalen Södra Norrland Västra Svealand Riket Tabell 5 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent fördelat på antal och kön jämfört med första halvåret 2009 per verksamhetsområde Första halvår 2010 Första halvår 2009 Verksamhetsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Nord Syd Väst Öst Riket (20)

17 Tabell 6 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2010 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2010 Resultat första halvåret 2010 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsers Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.-ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 6 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2009 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2009 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2009 Resultat första halvåret 2009 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.- ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller (20)

18 Tabell 7: Antal personer till arbete/utbildning jan-juni respektive år Antal personer i arbete/utbildning januari - juni respektive år Genomsnittstid Genomsnittstid i samverkan är 279 dagar. Målet är 230 dagar 11. Resultatanalys Antal deltagare i genomsnitt som är inskrivna i samverkan har ökat jan-juni jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Detta leder till att fler personer ges möjlighet till insatser som leder till arbete och egen försörjning. Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med jan-juni Resultatet till arbete eller utbildning i procent är lägre jan-juni 2010 jämfört med resultatet för första halvåret 2009, 27 procent jämfört med 36 procent. Skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män består med ett resultat på 25 procent för kvinnor och 30 procent för män. Myndigheterna kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det minskade inflödet och det lägre procentuella resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från 18 (20)

19 handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. För samverkan har det lett till att det varit svårt att hålla inflödet och resultatet på rätt nivå under det första halvåret då de personliga handläggarna både i linjen och inom samverkan har hanterat överlämningsmöten och avstämningsmöten för den grupp på ca personer som erbjudits arbetslivsintroduktion vid årsskiftet. Hos Arbetsförmedlingen har arbetsförmedlare inom handlingsplansamverkan arbetat med arbetslivsintroduktion och med överlämningsmöten och avstämningsmöten. Det sena beskedet om samverkansmedel inför 2010 innebar också att Arbetsförmedlingen avvaktade med nyrekryteringar till arbetslivsintroduktionen. Om inte handlingsplansamverkan hade fortsatt under 2010 fanns en planering att de arbetsförmedlare, som tidigare arbetat i detta uppdrag skulle gå över till att istället arbeta med arbetslivsintroduktionen. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. Under en lågkonjunktur ställs högre krav på att tid avsätts för att ackvirera arbetsplatser och praktikplatser i synnerhet för inskrivna inom samverkan där en majoritet av deltagarna har en registrerad funktionsnedsättning och många även saknar ett eget nätverk. Ett engagerat ledarskap inom och mellan myndigheterna och regelbundna resultatuppföljningar på lokal och individuell nivå ger ofta en bra måluppfyllelse. Flera faktorer som ger förutsättningar för ett bra resultat är sedan tidigare uppfyllda. Det handlar om att det finns ett tydligt gemensamt uppdrag med ett gemensamt mål och med en gemensam arbetsprocess. Resultatet för kvinnor är generellt lägre än för män och varierar mellan marknadsområdena/verksamhetsområdena. På nationell nivå är resultatet 30 procent för män och 25 procent för kvinnor. För att uppmärksamma och på sikt komma tillrätta med skillnaden pågår ett arbete med jämställdhetsintegrering inom samverkan vilket beskrivs i kapitel 9.4. Myndigheterna är inriktade på att utveckla samverkan ytterligare. Utöver de steg som redan tagits, bland annat i form av utveckling av arbetsmetoder, diskuteras även nya former för ledning och styrning. Som komplettering till procentmålet ses möjligheten över att sätta mål för att förstärka styrningen av 19 (20)

20 verksamheten utifrån antal personer till arbete eller utbildning. De samverkansområden som brutit ner procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Att sätta mål på antal upplevs också i verksamheten som tydligare och lättare att följa upp. 20 (20)

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: AF 2010/436389 Dnr: 036457-2011 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav

Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Sjukskrivna, arbetslösa, samverkan och arbetsmarknadens krav Daniel Melén, Analytiker, Fil. Dr. Försäkringskassan, huvudkontoret Analys och Prognos, VO Ohälsa Kort bakgrund (att återkomma till) Sjuk-Sverige

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Myten om långtidssjukskrivna

Myten om långtidssjukskrivna ARBETARRÖRELSENS TANKESMEDJA SNABBANALYS nr 4 augusti 2010 Myten om långtidssjukskrivna Anne-Marie Lindgren granskar effekterna av alliansregeringens försämringar i sjukförsäkringen. Hon hänvisar till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Arbete för alla. Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbete för alla. Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbete för alla Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 3 Förord Många personer med funktionsnedsättning står långt ifrån arbetsmarknaden. Den grundläggande

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET

KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET PROJEKTANSÖKAN KVINNOCOACHER VID HÄLSOCENTRET Datum: 2009-11-23 Projektbenämning Projektägare Kvinnocoacher vid Hälsocentret i Fagersta Projektägare är Landstinget Västmanland genom Kompetenscenter för

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1. Rehabiliteringskedjan... 4 2.2. Arbetslivsintroduktion... 5 2.3. Tidigare studier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av förstärkta rehabiliteringsinsatser Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 1 Inledning... 9 1.1 ISF:s uppdrag... 9 1.2 Syfte

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Utanförskap på arbetsmarknaden

Utanförskap på arbetsmarknaden RiR 2007:24 Utanförskap på arbetsmarknaden Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ISBN 978 91 7086 127 7 RiR 2007:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer