Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete"

Transkript

1 Dnr: / Dnr: Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för (20)

2 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Sammanfattning Inledning Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Organisation Uppföljning Handlingsplanen Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet Alternativa insatser Målgrupper för samverkansinsatserna Inflödet av deltagare i samverkan Inflöde Aktuella deltagarplatser Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Resurser till förfogande Budgeterat anslag Bokförda kostnader Insatser och program för deltagarna Verksamhetsutveckling Metodutbildning Coachningutbildning Chefskonferenser Jämställdhetsintegrering (20)

3 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell Uppföljning av resultat Resultatredovisning Mål och resultat Genomsnittstid Resultatanalys (20)

4 1. Återrapportering enligt regleringsbrev Uppdraget i regleringsbrevet: Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Följande grupper ska prioriteras: personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa, personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska de i uppdraget prioriterade grupperna redovisas med avseende på vidtagna åtgärder och resultatet av dessa åtgärder. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2010, ska lämnas senast den 2 augusti En samlad redovisning för 2010 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för Redovisningen i denna rapport med diarienummer; Arbetsförmedlingen Af- 2009/ och Försäkringskassan avser den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som finansieras med samverkansmedel. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver denna samverkan gemensamt inom ramen för en nationell handlingsplan. 2. Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med första halvåret (20)

5 Antal aktuella deltagare i genomsnitt har ökat jan-juni 2010 jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Resultatet jan-juni till arbete eller utbildning 12 månader efter påbörjad insats var 27 procent på nationell nivå. Målet var 40 procent. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det lägre inflödet och det lägre procentuella resultatet beror på att myndigheterna prioriterat regeringsuppdraget kring arbetslivsintroduktion på bekostnad av handlingsplansamverkan. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan även prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. 3. Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett nära och gott samarbete med ett övergripande mål att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt matcha till arbete. Samarbetet beskrivs sedan 2003 i en nationell handlingsplan som uppdateras årligen. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vill framhålla vikten av att även inför kommande budgetår få goda förutsättningar att fortsätta med samverkan inom ramen för den nationella handlingsplanen samt utveckla samarbetet vidare. Den oro som ett sent besked om samverkansmedel gav inför 2010 om förutsättningarna bör undvikas inför 2011 så myndigheterna ges rimliga planeringsförutsättningar. Samverkansarbetet berör cirka deltagare och nära 600 handläggare hos de båda myndigheterna per år. Styrkan med handlingsplansamverkan är att kunden erbjuds en kvalificerad arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan myndigheterna och att kunden därigenom kan komma tillbaka till eller etablera sig i arbetslivet. Handlingsplansamverkan bygger på att det finns tydligt definierade målgrupper och en samarbetsprocess, som är kvalitetssäkrad, väl beprövad och inarbetad. Detta innebär att det över hela landet finns ett gemensamt arbetssätt, 5 (20)

6 handläggarna är utbildade i processmetoden och det finns ett stödjande ledarskap inbyggt i samverkansstrukturen mellan myndigheterna. Det råder ingen brist på potentiella deltagare i handlingsplansamverkan de närmaste åren. De målgrupper som ska prioriteras är personer som tidigt i sjukskrivningen bedöms behöva rehabilitering för att återkomma till arbetslivet, ungdomar med aktivitetsersättning och personer vars tidsbegränsade sjukersättning upphör samt arbetslösa sjukskrivna. När det gäller målgruppen arbetslösa sjukskrivna är handlingsplansamverkan den viktigaste rehabiliteringsinsats som kan erbjudas. En jämförelse mellan antalet personer till arbete eller utbildning mellan första halvåret 2010 och första halvåret 2009 visar på att det antalsmässigt är i samma storleksordning, personer 2010 (juni) jämfört med personer Under första halvåret 2010 har resultatet dock varit lägre vad gäller procentandelar. Det lägre resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. En annan förklaring är en försämrad arbetsmarknad och svårigheter att hitta praktikplatser. Ett lägre inflöde än planerat har delvis samma förklaring men beror också på att Försäkringskassan under början på året varit underbemannad vilket lett till obalanser. Försäkringskassan har därför blivit tvungen att prioritera bedömning av rätten till ersättning inför dag 90 och dag 181 samt utbetalning av förmåner. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömer att resultaten kommer att förbättras under andra halvåret Målet till arbete eller utbildning för helåret 2010 kommer dock inte att nås. När det gäller inflödet ska det prioriteras så att planerat antal deltagare under andra halvåret 2010 kommer att omfattas av insatserna. Den överenskommelse om samverkan som styr samarbetet mellan myndigheterna spänner också över den ordinarie samverkan mellan myndigheterna med överlämningsmöten, kontaktmöten i rehabkedjan och avstämningsmöten. Det finns en fungerande samarbetskedja mellan myndigheterna till stöd för den enskilde i syfte att ingen ska hamna mellan ersättningssystemen. En kontinuerlig utveckling av handlingsplansamverkan sker för att ta tillvara vunna erfarenheter. Ett arbete med jämställdhetsintegrering bedrivs sedan 2009 för att utjämna skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män. På nationell nivå finns fortfarande en skillnad i resultat men en viss utjämning har skett i några marknadsområden. 6 (20)

7 För att förstärka styrningen diskuteras att styra utifrån antal istället för procent. De samverkansområden som brutit ned procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Utvecklingspiloter kring ledning och styrning är också under diskussion. Tidiga insatser är en viktig förutsättning för att fler personer ska återfå arbetsförmågan och för att anställda sjukskrivna ska få en fungerande rehabkedja. Desto fler personer som fångas upp med arbetslivsinriktad rehabilitering ju färre kommer att föras över till arbetslivsintroduktion. 4. Tillämpning av den nationella handlingsplanen för rehabiliteringssamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 4.1 Organisation Försäkringskassan är organiserad i fyra verksamhetsområden; nord, syd, öst och väst. Arbetsförmedlingen är organiserad i tio marknadsområden. Detta innebär att Försäkringskassan inom respektive verksamhetsområde har att samarbeta med två eller tre marknadsområden. Samverkan kring individen bedrivs lokalt i 68 samverkansområden. Ett samverkansområde är ett arbetsmarknadsområde hos Arbetsförmedlingen med tillhörande lokala försäkringscenter hos Försäkringskassan. Varje samverkansområde upprättar en arbetsplan enligt fastställd mall. Samverkan kring individen sker i team mellan Arbetsförmedlingens utsedda arbetsförmedlare och Försäkringskassans utsedda personliga handläggare. Även Arbetsförmedlingens specialister finns som resurs för individen vid behov. Till stöd för arbetet finns inom varje verksamhetsområde med marknadsområden fyra samverkanssamordnare, två från Försäkringskassan och två från Arbetsförmedlingen. Samverkanssamordnarna utgör ett stöd till chefer och samverkansteam. Tillsammans med ansvariga chefer följer de upp verksamheten och verkar för enhetlighet, identifierar utvecklingsbehov och föreslår åtgärder. På nationell nivå finns en samverkansgrupp bestående av chefer från båda myndigheterna som leder utvecklingen av samverkansarbetet, följer upp resultat, tar initiativ till informations- och utvecklingsinsatser samt försöker finna lösningar på eventuella problem. Den nationella samverkansgruppen behandlar även generella samverkansfrågor mellan myndigheterna. På den lokala nivån finns samverkansgrupper bestående av chefer från respektive myndighet och som leder arbetet lokalt. 7 (20)

8 4.2 Uppföljning Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följer resultatutvecklingen i Arbetsförmedlingens resultatredovisningssystem Ledning & Styrning. Inflödet i samverkan kan också följas i detta system vilket underlättar styrning och ledning av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer. Resultaten i denna rapport har hämtats från Ledning & Styrning samt från Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans respektive ekonomiredovisningssystem. För att kunna sätta in de nuvarande resultaten i ett sammanhang och få en jämförelse mellan åren redovisas och/eller kommenteras även vissa resultat från första halvåret Handlingsplanen Den nationella handlingsplanen beskriver uppdrag, mål och metoder samt resurser. Den uppdateras årligen och ligger till grund för den planering som sker lokalt. Målet för 2010 är på nationell nivå att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Den genomsnittliga tiden i samverkan ska vara längst 230 dagar. En individ ska ha minst 6 månader kvar med ersättning från sjukförsäkringen vid tiden för inskrivningen. Detta för att möjliggöra meningsfulla insatser. Samverkan ska organiseras så att den är i linje med myndigheternas verksamhetsmål. Ersättning till individer ska följa regelverket för respektive myndighet. De personer som skrevs in i samverkan under 2009 och vars dagar med sjukpenning eller månader med sjukersättning tog slut vid årsskiftet 2009/2010 eller under 2010 kommer får genomföra Arbetslivsintroduktion och eventuella påföljande insatser inom ramen för samverkan. 4.4 Prioriterade grupper i samverkan enligt uppdraget i regleringsbrevet 2010 Sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa För denna målgrupp har myndigheterna skapat en rutin där personerna erbjuds en kontakt med Arbetsförmedlingen genom ett kontaktmöte. Under dag 91 t. o. m 180 kan den försäkrade söka nytt arbete med stöd från Arbetsförmedlingen samtidigt som personen har kvar sin anställning och får sjukpenning. Gruppen ingår inte i samverkan enligt den nationella handlingsplanen. 8 (20)

9 Sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan Denna grupp ingår i målgruppen sjukskrivna inom ramen för den nationella handlingsplanen. Personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Målgrupperna är tydligt identifierade i handlingsplanen och de med aktivitetsersättning samt de med tidsbegränsad sjukersättning som är på väg att ta slut är prioriterade grupper inom den nationella handlingsplanen och följs särskilt i resultatuppföljningen lokalt. 4.5 Alternativa insatser Försöket med Alternativa insatser slutförs under De sista deltagarna lämnar samverkan under hösten En återrapportering om Alternativet lämnades 28 februari Under våren 2011 kommer en effektutvärdering från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att presenteras. 5. Målgrupper för samverkansinsatserna Målgrupper i handlingsplanen 2010 är: Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna eller med sjuk- eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning 9 (20)

10 6. Inflödet av deltagare i samverkan 6.1 Inflöde Tabell 1a: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 1b: Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp jan t o m juni Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Procent Arbetslösa med sjukersättning % Arbetslösa sjukskrivna % Arbetslösa unga med aktivitetsersättning % Anställda sjukskrivna med sjuk- el akt.-ersättning % Ej ersättning från FK* % Pila* % Totalt % * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller Aktuella deltagarplatser Tabell 2: Antalet aktuella deltagare i genomsnitt första halvåret 2010 jämfört med första halvåret :a halvår :a halvår 2009 Kvinnor Män Totalt (20)

11 6.3 Deltagare med registrerad funktionsnedsättning Av de inskrivna deltagarna i rehabiliteringssamverkan har 70 procent ett registrerat funktionshinder. De dominerande funktionshindren är rörelsehinder och psykiskt funktionshinder. Deltagare med dokumenterat funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att få del av särskilda insatser för funktionshindrade. Det kan vara anpassning av arbetsplats med arbetstekniska hjälpmedel samt olika subventionerade anställningar som stöd i matchningsarbetet. 7. Resurser till förfogande 7.1 Budgeterat anslag För 2010 har medel för samverkan och finansiell samordning tilldelats genom ett regeringsbeslut. Enligt beslutet har 460 miljoner kronor anslagits avseende samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen enligt den nationella handlingsplanen samt för försöksverksamheten med alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Detta ska jämföras med 710 miljoner kronor som var det tilldelade totala beloppet under För att kunna upprätthålla verksamheten på motsvarande nivå som 2009, vilket bedömdes krävas med beaktande av det stora inflödet av nya deltagare under senare delen av 2009, beslutade Arbetsförmedlingen att alla kostnader för insatser till individer bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. De 460 miljoner kronorna har fördelats utifrån att 10 miljoner kronor disponeras till att bekosta samverkanssamordnare i de bägge myndigheterna, 10 miljoner disponeras för arbetet med alternativa insatser för långtidssjukskrivna samt 3 miljoner kronor har fördelats till en central pott för att användas till utbildningar och konferenser. Resterande 437 miljoner kronor har fördelats med utgångspunkten att samtliga tilldelade medel kan användas för administrativa kostnader inom myndigheterna och inte som tidigare år även för att täcka åtgärdskostnaderna (för 2009 disponerades 171 av 650 mkr för åtgärder). Fördelningen mellan myndigheterna har beräknats enligt principen att en handläggare på Arbetsförmedlingen hanterar 40 ärenden inom samma tidsrymd som en handläggare på Försäkringskassan hanterar 70 ärenden. Detta är en ökning jämfört med 2009, då motsvarande fördelning var 35 ärenden per handläggare på Arbetsförmedlingen och 65 ärenden per handläggare på Försäkringskassan. Denna förändring innebär att myndigheterna kan bibehålla tidigare volymer av deltagare i handlingsplansamverkan. Andelen av förvaltningsmedlen som fördelas till Försäkringskassan blir då 157 miljoner kronor vilket motsvarar 36 procent medan Arbetsförmedlingens andel blir 280 miljoner kronor vilket motsvarar 64 procent. 11 (20)

12 Antal årsarbetare inom handlingsplansamverkan är hos Försäkringskassan cirka 198 och hos Arbetsförmedlingen cirka 394. Den ekonomiska redovisning som lämnas i denna rapport skiljer sig något ifrån den som lämnas i Försäkringskassans rapport Återrapportering samverkansmedel. Anledningen till att de ekonomiska utfall som redovisas där skiljer sig ifrån de som redovisas i denna rapport är att de båda rapporterna behandlar utfallen ur olika perspektiv. I den här rapporten redovisas de utfall som finns att avläsa inom respektive myndighet vid halvårsskiftet medan Återrapportering samverkansmedel endast behandlar de utfall som finns att avläsa i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Eftersom Arbetsförmedlingen rekvirerar medel för de kostnader som uppstått inom myndigheten från Försäkringskassan i efterhand innebär det att det föreligger en fördröjning fram till dess att utfallet även blir synligt i Försäkringskassans ekonomiska redovisning. Detta innebär att Arbetsförmedlingens kostnader för hela första halvåret finns med i denna rapport medan utfallet avseende Arbetsförmedlingens kostnader för juni månad kommer att rekvireras ifrån Försäkringskassan först under juli och således inte finns med i Återrapportering samverkansmedel. Samtidigt bör noteras att denna eftersläpningseffekt samtidigt innebär att vissa delar av kostnader avseende det arbete som utfördes hos Arbetsförmedlingen under december 2009 syns i Försäkringskassans ekonomiska redovisning först under januari Detta medför att Återrapportering samverkansmedel även inkluderar dessa poster. Insatser och program för deltagarna bekostas av Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. 12 (20)

13 7.2 Bokförda kostnader Tabell 3. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader i samverkan med Försäkringskassan Bokförda kostnader januari juni 2010 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på verksamheter. Belopp tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen. 51 Förvaltningskostnader Köp av utbildning Aktiva rehabiliteringsinsatser Arbetspraktik Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Förberedande utbildning Hjälpmedel på arbetsplatsen Personligt biträde SIUS Särskilt stöd SNV Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Praktisk kompetensutveckling Arbetslivsintroduktion Respenning Pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Skilda uppdrag mm 0 Bidrag till arbetsgivare Lönebidrag OSA Utvecklings- & Trygghetsanställn Aktivitetsstöd Summa (20)

14 Tabell 4. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för januari juni 2010 per verksamhetsområde. Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan Utfall Verksamhetsområde januari-juni 2010 VO Nord VO Väst VO Öst VO Syd Övrigt Totalt Insatser och program för deltagarna Samarbetet kring deltagarna följer en gemensam processtyrningsmodell, kallad Faros processtyrningsmodell där samarbetet kring individen sker i team med ett gemensamt ansvar för mål och resultatuppfyllelse. Aktiva insatser kan bedrivas i högst 12 månader för varje individ. Undantag har kunnat göras för unga med funktionshinder och aktivitetsersättning som bedöms behöva insatser under en längre tid. De insatser som erbjuds är framförallt matchning, vägledning, klargörande av arbetsförutsättningar och coachning. Insatserna kan erbjudas individuellt samt riktat mot en grupp av deltagare. Många av deltagarna behöver stöd för att få en arbetspraktik varför arbetsförmedlarna ackvirerar platser och medverkar vid kontakt med arbetsgivare för att möjliggöra en praktik och anställning. Ibland kan anpassning av arbetsplatsen vara en bra åtgärd för att underlätta en anställning Detta föregås då av en arbetsplatsanalys som ligger till grund för anpassningen. Arbetsgivare kan i vissa fall få en subvention av arbetsgivaravgiften eller lönebidrag. 9. Verksamhetsutveckling 9.1 Metodutbildning Utbildningar i Faros processtyrningsmodell har genomförts för drygt 90 handläggare inom samverkan under det första halvåret (20)

15 9.2 Coachningutbildning Arbetsförmedlingen upphandlar för närvarande utbildning i coachningmetodik som kan erbjudas deltagare i samverkan. Coachningmetodiken syftar till att deltagaren ska tillvarata egna resurser och drivkrafter. Utbildningen riktar sig till arbetsförmedlare i samverkan och fyra utbildningstillfällen kommer att genomföras under hösten Chefskonferenser Konferenser för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans berörda chefer har genomförts i syfte att ge information, diskutera, följa upp och utveckla verksamheten. 9.4 Jämställdhetsintegrering Med anledning av att resultaten i samverkan generellt är lägre för kvinnor än män bedrivs sedan 2009 ett arbete för att utjämna skillnaderna och införliva ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande inom verksamheten. Arbetet påbörjades 2009 med en generell webbaserad basutbildning i jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering och därefter har jämställdhetskonferenser genomförts i respektive marknadsområde/verksamhetsområde för cirka hälften av handläggarna. Under våren 2010 har därefter en handläggare från respektive myndighet och samverkansområde fått en fördjupad utbildning i jämställdhetsintegrering för att därefter kunna fungera som stöd till övriga medarbetare. En jämställdhetsintegrerad verksamhet där kvinnor och män bemöts på lika villkor innebär en effektivare verksamhet med högre rättssäkerhet för individen och en högre kvalitet i handläggningen. 9.5 Översyn av Faros processtyrningsmodell En kontinuerlig utveckling sker i samarbetet mellan myndigheterna för att ta tillvara vunna erfarenheter. Som ett led i detta utvecklingsarbete har en översyn av Faros processtyrningsmodell genomförts under det första halvåret 2010 på uppdrag av den nationella samverkansgruppen. Den reviderade modellen ska implementeras i alla team under hösten Översynen har inte förändrat modellen i stort eftersom bedömningen är att det är en i grunden väl fungerande modell. Syftet med översynen har framförallt varit att uppdatera begrepp och beskrivningar av verksamheten samt tydliggöra vilka insatser som erbjuds individen i respektive steg i modellen. Ett syfte har också varit att tydligare visa i processen att arbetet ska bedrivas i team mellan arbetsförmedlare och personliga handläggare på Försäkringskassan. Den reviderade modellen har presenterats och diskuterats med handläggare och chefer i verksamheten under arbetets gång och mottagits väl i verksamheten. 15 (20)

16 9.6 Uppföljning av resultat Resultaten i samverkan följs regelbundet upp av de båda myndigheterna i samband med övrig resultatuppföljning. Under första halvåret 2010 har en metod med en myndighetsgemensam avvikelserapportering införts. 10. Resultatredovisning 10.1 Mål och resultat Tabell 5 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent jämfört med första halvåret 2009 fördelat per Arbetsförmedlingens marknadsområde och kön. Första halvår 2010 Första halvår 2009 Marknadsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Göteborg Halland Nordvästra Götaland Norra Mälardalen Norra Norrland Småland Stockholm Gotland Södra Götaland SödraMälardalen Södra Norrland Västra Svealand Riket Tabell 5 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent fördelat på antal och kön jämfört med första halvåret 2009 per verksamhetsområde Första halvår 2010 Första halvår 2009 Verksamhetsområde: Kvinnor % Män % Totalt % Kvinnor % Män % Totalt % Nord Syd Väst Öst Riket (20)

17 Tabell 6 a: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2010 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2010 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2010 Resultat första halvåret 2010 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsers Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.-ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller 2010 Tabell 6 b: Resultat till arbete eller utbildning jan-juni 2009 i procent och antal fördelat per målgrupp och kön Totalt antal deltagare 2009 aktuella för mätning Resultat första halvåret 2009 Resultat första halvåret 2009 Antal Antal Procent Målgrupp: Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa sjukskrivna Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anst. sjukskr. med sjuk- el akt.- ers Ej ersättning från FK* Pila* Totalt * ej aktuell målgrupp varken 2009 eller (20)

18 Tabell 7: Antal personer till arbete/utbildning jan-juni respektive år Antal personer i arbete/utbildning januari - juni respektive år Genomsnittstid Genomsnittstid i samverkan är 279 dagar. Målet är 230 dagar 11. Resultatanalys Antal deltagare i genomsnitt som är inskrivna i samverkan har ökat jan-juni jämfört med första halvåret 2009, från till beroende på ett stort inflöde under hösten Detta leder till att fler personer ges möjlighet till insatser som leder till arbete och egen försörjning. Totalt har personer fått arbete eller utbildning jan-juni 2010 vilket är i samma storleksordning som med jämförbar period 2009 då antalet personer var Inflödet till samverkan var personer jan-juni 2010 jämfört med jan-juni Resultatet till arbete eller utbildning i procent är lägre jan-juni 2010 jämfört med resultatet för första halvåret 2009, 27 procent jämfört med 36 procent. Skillnaderna i resultat mellan kvinnor och män består med ett resultat på 25 procent för kvinnor och 30 procent för män. Myndigheterna kan konstatera att antalet personer som fått arbete eller utbildning januari t o m juni 2010 ligger på samma nivå som under motsvarande period Det minskade inflödet och det lägre procentuella resultatet beror i huvudsak på att resurser och kompetens från 18 (20)

19 handlingsplansamverkan använts för att klara det gemensamma regeringsuppdraget kring Arbetslivsintroduktion som gavs myndigheterna hösten Uppdraget till myndigheterna att erbjuda en bra övergång mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för personer vars ersättningsdagar från Försäkringskassan tagit slut har prioriterats hos båda myndigheterna. För samverkan har det lett till att det varit svårt att hålla inflödet och resultatet på rätt nivå under det första halvåret då de personliga handläggarna både i linjen och inom samverkan har hanterat överlämningsmöten och avstämningsmöten för den grupp på ca personer som erbjudits arbetslivsintroduktion vid årsskiftet. Hos Arbetsförmedlingen har arbetsförmedlare inom handlingsplansamverkan arbetat med arbetslivsintroduktion och med överlämningsmöten och avstämningsmöten. Det sena beskedet om samverkansmedel inför 2010 innebar också att Arbetsförmedlingen avvaktade med nyrekryteringar till arbetslivsintroduktionen. Om inte handlingsplansamverkan hade fortsatt under 2010 fanns en planering att de arbetsförmedlare, som tidigare arbetat i detta uppdrag skulle gå över till att istället arbeta med arbetslivsintroduktionen. Inflödet har också varit svårt att upprätthålla på grund av att Försäkringskassan prioriterat arbetet med att bedöma rätten till ersättning och utbetalning av ersättning. Det rådande konjunkturläget med en strukturell arbetslöshet som medför en större konkurrens om praktikplatser och arbeten påverkar också resultatet på nationell nivå. Under en lågkonjunktur ställs högre krav på att tid avsätts för att ackvirera arbetsplatser och praktikplatser i synnerhet för inskrivna inom samverkan där en majoritet av deltagarna har en registrerad funktionsnedsättning och många även saknar ett eget nätverk. Ett engagerat ledarskap inom och mellan myndigheterna och regelbundna resultatuppföljningar på lokal och individuell nivå ger ofta en bra måluppfyllelse. Flera faktorer som ger förutsättningar för ett bra resultat är sedan tidigare uppfyllda. Det handlar om att det finns ett tydligt gemensamt uppdrag med ett gemensamt mål och med en gemensam arbetsprocess. Resultatet för kvinnor är generellt lägre än för män och varierar mellan marknadsområdena/verksamhetsområdena. På nationell nivå är resultatet 30 procent för män och 25 procent för kvinnor. För att uppmärksamma och på sikt komma tillrätta med skillnaden pågår ett arbete med jämställdhetsintegrering inom samverkan vilket beskrivs i kapitel 9.4. Myndigheterna är inriktade på att utveckla samverkan ytterligare. Utöver de steg som redan tagits, bland annat i form av utveckling av arbetsmetoder, diskuteras även nya former för ledning och styrning. Som komplettering till procentmålet ses möjligheten över att sätta mål för att förstärka styrningen av 19 (20)

20 verksamheten utifrån antal personer till arbete eller utbildning. De samverkansområden som brutit ner procentmålet till mål för antal till arbete eller utbildning, både på områdesnivå och som individuella mål har ofta goda resultat. Att sätta mål på antal upplevs också i verksamheten som tydligare och lättare att följa upp. 20 (20)

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 15 Arbetsmarknadsdepartementet 2010-12-22 A2010/3165/A A2010/3304/ADM (delvis) Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer