Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete"

Transkript

1 1(19) Dnr / Dnr Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen verka för att antalet sjukskrivna som återfår arbetsförmågan och får ett arbete ska öka. Det gäller grupperna: sjukskrivna arbetslösa, sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa, samt personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts med avseende på dels respektive myndighets kostnader uppdelade på förvaltningskostnader respektive kostnader för program, dels målgrupper, insatser samt resultaten av vidtagna åtgärder. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 augusti 2008 och då omfatta insatser under 2007 och första halvåret En samlad redovisning för 2008 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för Redovisningen i denna rapport med diarienummer: Arbetsförmedlingen /12465 och Försäkringskassan avser den arbetslivsinriktade rehabilitering för olika målgrupper sjukskrivna som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedriver gemensamt inom ramen för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens nationella handlingsplaner för 2007 och första halvåret Det har skett stora förändringar i förutsättningarna för myndigheternas samverkan. AMS med tillhörande länsarbetsnämnder har avvecklats och blivit en sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen. I texten har vi förenklat och använder endast Arbetsförmedlingen, både före och efter årsskiftet. År 2008 har länen försvunnit som organisatorisk nivå för båda myndigheterna. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har delat in landet i fyra geografiska områden benämnda marknadsområden (Arbetsförmedlingen) och verksamhetsområden (Försäkringskassan). Områdena är nord, syd, öst och väst. Samverkan sker i så kallade samverkansområden som är de lokala försäkringscenter som finns inom ett arbetsmarknadsområde som tillsammans med arbetsmarknadsområdet bildar ett

2 2 (19) samverkansområde. Arbetsförmedlingen har 68 arbetsmarknadsområden och Försäkringskassan 60 lokala försäkringscenter. Sammanfattning Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förstärkta samverkan har lett till en ökad samsyn och ett gott och nära samarbete mellan myndigheterna. Det handlar idag om en omfattande verksamhet för att återföra personer i arbetslivet och att på ett effektivt sätt se till att matchning till arbete är i fokus samtidigt som människor får det stöd de behöver. En nationell samverkansgrupp mellan myndigheterna etablerades under 2006 och har fortsatt sitt arbete med att leda utvecklingen av samverkansarbetet, följa upp resultaten i verksamheten samt eliminera eventuella problem som behöver lösas av myndigheterna centralt. Genom den Nationella samverkansgruppen följs även hur myndigheternas omorganisationer påverkar samverkan. Båda myndigheterna har rekryterat särskilda samverkanssamordnare som arbetar gemensamt på uppdrag av Nationella samverkansgruppen för att stödja och utveckla myndighetssamverkan lokalt. I den Nationella samverkansgruppen tas också initiativ till gemensamma informations- och personalutbildningsinsatser. Behov av att göra regeländringar lyfts fram för att myndigheterna ska kunna informera regeringen. Antal nya deltagare under 2007 var personer av det planerade inflödet på personer. Antal nya deltagare för perioden januari till juni 2008 var personer. Det genomsnittliga resultatet för 2007 var på nationell nivå att 38 procent av deltagarna var i arbete eller utbildning 12 månader efter påbörjad insats. Målet på nationell nivå var 40 procent. Motsvarande resultat för perioden januari juni 2008 var 38 procent. Genomsnittstiden till arbete eller utbildning var under dagar, under januari till juni 2008 var genomsnittstiden 246 dagar, målet är 200 dagar. Total kostnad för verksamheten 2007 var 677 miljoner kronor av planerade 750 miljoner kronor. Den bokförda kostnaden för januari juni 2008 var 335 miljoner kronor, inriktningen för 2008 är 650 miljoner kronor. Under våren 2008 har myndigheterna också förberett för försöksverksamheten Alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Syftet med försöksverksamheten är att pröva om man genom att anlita kompletterande aktörer snabbare och effektivare kan ge långtidssjukskrivna stöd att börja arbeta. Verksamheten planeras omfatta minst personer

3 3 (19) under försöksperioden. Detta projekt är under uppstart och kommer att beröra deltagare i rehabiliteringssamverkan främst under Tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2003 en årligen uppdaterad handlingsplan för stöd till den enskildes återgång i arbete. Enligt handlingsplanen ska verksamheten bidra till att nå målet att fler människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska återgå i arbete. Målet för 2007 på nationell nivå var att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, senast 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Även 2008 är målet på nationell nivå att 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, 12 månader efter påbörjad insats har ett arbete eller har påbörjat en utbildning. Ytterligare ett mål som har tillkommit 2008 är att genomsnittstiden till arbete eller utbildning ska vara längst 200 dagar för såväl kvinnor som män. Samverkan ska organiseras så att den är i linje med myndigheternas verksamhetsmål. Ersättningen till individer ska följa regelverket för respektive myndighet. Rutiner vid övergång mellan myndigheterna I maj 2006 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att i samråd med Arbetsförmedlingen säkerställa att den enskilde får det stöd han/hon behöver under hela processen från sjukskrivning till återgång i arbete (Försäkringskassan Dnr 31813/2006). Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utarbetade en nationell rutin som tydligare beskriver hur den enskilde ska erbjudas stöd vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Denna rutin är implementerad och följs upp och finns med i både 2007 och 2008 års handlingsplan. Målgrupper för samverkansinsatserna Handlingsplanen för både 2007 och 2008 avser insatser för Sjukskrivna arbetslösa Arbetslösa med sjukersättning Unga med aktivitetsersättning

4 4 (19) Anställda sjukskrivna eller anställda med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte kan återgå till sin anställning Personer som inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen men bedöms behöva arbetslivsinriktade insatser för att komma tillbaka till arbetslivet I målgruppen sjukskrivna arbetslösa ska unga t.o.m. 29 år prioriteras. Med fullt kapacitetsutnyttjande av nuvarande resurser är inriktningen, baserad på erfarenheter från 2007, ett inflöde på personer under 2008 med följande fördelning på nationell nivå. Målgrupp Antal, 2007 Andel, 2007 (%) Antal, 2008 Andel, 2008 (%) Sjukskrivna arbetslösa Arbetslösa med sjukersättning Arbetslösa unga med aktivitetsersättning Anställda sjukskrivna och med sjuk- el akt. ersättning Personer som inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen Totalt Därav Pila, Västra Götaland och Västmanland* Pila, övriga landet* Totalt * Med Pila avses förstärkta insatser riktade till personer som varit sjukskrivna mer än två år samt personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. De aktiva insatserna ska bedrivas i högst 12 månader för varje individ. Undantag kan göras för unga med funktionshinder och aktivitetsersättning som bedöms behöva insatser under en längre tid. I december 2007 var andelen personer med ett registrerat funktionshinder 66 procent av samtliga inskrivna i samverkan (63 procent kvinnor och 37 procent män). Andelen personer med ett rörelsehinder av de registrerade funktionshindrade var 39 procent (62 procent kvinnor och 38 procent män). Andelen personer med psykiskt funktionshinder uppgick till 40 procent (68 procent kvinnor och 32 procent män). I juni 2008 var andelen personer med ett registrerat funktionshinder 72 procent av samtliga inskrivna i samverkan (64 procent kvinnor och 36

5 5 (19) procent män). Andelen personer med ett rörelsehinder av de registrerade funktionshindrade var 42 procent (64 procent kvinnor och 36 procent män). Andelen personer med psykiskt funktionshinder uppgick till 49 procent (69 procent kvinnor och 31 procent män). Andelen som har mer än ett registrerat funktionshinder uppgår till 43 procent. Ett registrerat funktionshinder innebär i detta sammanhang att personen har ett dokumenterat funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga och att Arbetsförmedlingen har gjort en registrering av detta i förmedlingssystemet AIS. Syftet med registreringen är att underlätta förmedling av arbete till arbetssökande som har ett funktionshinder. Ett dokumenterat funktionshinder är en förutsättning för att den arbetssökande ska få tillgång till de resurser som riktar sig till personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, exempelvis lönebidrag eller anpassningar av arbetsplats i form av arbetstekniska hjälpmedel. Insatser Insatserna följer den processtyrningsmodell som tagits fram i pilotverksamheten Faros. Samverkan sker i urvalet, i planeringen och uppföljningen av insatser samt i avslutningsfasen. Insatser som deltagarna erbjuds inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i samverkan är framförallt matchning, vägledning, klargörande av arbetsförutsättningar, coachning och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Många av deltagarna behöver stödet att få en arbetspraktik. Arbetsgivare som är beredda att anställa kan i vissa fall få lönebidrag eller en subvention av arbetsgivaravgiften. Ibland kan anpassning av arbetsplatsen, ett arbetstekniskt hjälpmedel, vara det som behövs för att underlätta en anställning. Av de personer som under januari till juni 2008 fick arbete var det som fick arbete med stöd (64 procent) av stöden gällde lönebidrag. Nystartsjobb fick 87 personer och särskilt nystartsjobb för långtidssjukskrivna 126 personer. 197 personer fick en utvecklingsanställning, 81 personer en trygghetsanställning, 4 personer fick särskilt anställningsstöd, 5 personer fick anställningsstöd för långtidssjukskrivna och 29 personer fick en offentligt skyddad anställning. 636 personer (26 procent) fick arbete utan stöd och 212 personer (9 procent) hade påbörjat en utbildning. De personer som vid mättillfället var kvar i den anställning de hade när de skrevs in i samverkan (49 personer) är inte inräknade här. Januari till juni 2008 har 2,6 miljoner kronor använts för arbetstekniska hjälpmedel. Ett ständigt metodutvecklingsarbete pågår för att ge så många som möjligt stöd för att återfå sin arbetsförmåga så snabbt som möjligt.

6 6 (19) Utvärdering av processtyrningsmodellen Faros Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under våren 2007 utvärderat tillämpningen av Faros processtyrningsmodell. Modellen ska ge ett strukturerat stöd till den samordnade verksamheten för att skapa och upprätthålla en kundanpassad och effektiv samverkan myndigheterna emellan. Syftet med utvärderingen av modellen var att kartlägga hur modellen tillämpas och att identifiera utvecklingsområden. Utvärderingen visar att Faros processtyrningsmodell upplevs som ett stöd och har bidragit till en positiv utveckling av samarbetsklimat och samsyn. De utvecklingsområden som identifieras är att många handläggare upplever att det råder brist på verktyg såsom metoder, program och specialister samt att myndigheterna ibland har olika syn på arbetsförmågan eller vilken ersättning som ska utgå. Resurser Inriktningen för 2008 är att 650 miljoner av sjukpenninganslaget får användas till verksamheten inom ramen för handlingsplanen. I dessa medel ryms även Arbetsförmedlingens kostnader för Pila. Motsvarande siffra för 2007 var 750 miljoner kronor. Utgångspunkten är att samverkan under 2008 ska ligga på samma volym som 2007 trots en minskning av tilldelningen med 100 miljoner kronor. Verksamheten ska effektiviseras genom att bland annat öka antalet ärenden per handläggare till 35 för Arbetsförmedlingen och 60 för handläggare på Försäkringskassan. Motsvarande siffror 2007 var 30 för Arbetsförmedlingen och 50 för Försäkringskassan. I överenskommelsen för 2008 räknar myndigheterna med att använda 67 procent av medelstilldelningen till personal/förvaltning. Av dessa medel ska 60 procent användas av Arbetsförmedlingen och 40 procent av Försäkringskassan. Deltagare i samverkan Tabell 1. Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp under Antal Andel (%) Könsfördelning (%) Målgrupp Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Sjukskrivna Sjukersättning Aktivitetsersättning Anställda Ej ersättning från FK Pila Totalt

7 7 (19) Inflödet i samverkan beror i huvudsak på i vilken omfattning Försäkringskassan aktualiserar ärenden till beredningsgrupperna. I handlingsplanen för 2007 var målsättningen nya deltagare totalt under året. Inflödet 2007 var nya deltagare (7 731 kvinnor och män). Tabell 2. Antal nya deltagare i samverkan fördelat på kön och målgrupp under januari juni (januari - juni) Antal Andel (%) Könsfördelning % Målgrupp Män Kvinnor Totalt Totalt Män Kvinnor Sjukskrivna Sjukersättning Aktivitetsersättning Anställda Ej ersättning från FK Pila Totalt Tabell 3. Antal nya deltagare i samverkan fördelat per marknadsområde under januari juni 2008 NORD SYD VÄST ÖST Bransch och Marknad Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Målgrupp (%) (%) (%) (%) (%) Sjukskrivna Sjukersättning Aktivitetsersättning Anställda Ej ersättning från FK Pila Totalt Inriktningen för 2008 är ett inflöde på nya deltagare totalt under året. För perioden januari till juni 2008 var inflödet av nya deltagare (3 815 kvinnor och män) vilket ungefär följer fördelningen mellan män och kvinnor bland de sjukskrivna. Under 2007 nådde inflödet av nya deltagare inte det antal som var målsättningen i handlingsplanen. Fördelningen av deltagare mellan

8 8 (19) målgrupperna motsvarar heller inte inriktningen i handlingsplanen. Det finns en övervikt av sjukskrivna arbetslösa, framförallt i förhållande till målgruppen arbetslösa med sjukersättning. Av nya deltagare i samverkan stod arbetslösa med sjukersättning för 18 procent av inflödet att jämföra med inriktningen på 40 procent. För unga med aktivitetsersättning var andelen av inflödet fyra procent, inriktningen var sju procent. För personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen var andelen tre procent att jämföras med inriktningen som var sju procent. Anställda sjukskrivnas andel av inflödet var åtta procent, inriktning var sju procent. Under perioden var andelen arbetslösa sjukskrivna 59 procent vilket ska jämföras med inriktningen 40 procent. Motsvarande statistik för januari juni 2008 visar att inflödet av nya deltagare ligger på lägre nivå än planerat i förhållande till inriktningen i handlingsplanen för Det låga inflödet kan delvis förklaras med den oro i organisationerna som omstruktureringen medfört, men är likafullt ett problem som kräver åtgärder under hösten 2008 för att inflödet ska nå upp till målsättningen i handlingsplanen med nya deltagare under Fördelningen av nya deltagare mellan målgrupperna överensstämmer inte helt med inriktningen i handlingsplanen. Detta är ett utvecklingsområde att arbeta med under hösten Det finns fortfarande en övervikt av sjukskrivna arbetslösa framförallt i förhållande till målgruppen arbetslösa med sjukersättning, även om övervikten har minskat något jämfört med Av nya deltagare i samverkan stod sjukskrivna arbetslösa för 51 procent (inriktningen är 40 procent) och arbetslösa med sjukersättning för 21 procent av inflödet att jämföra med inriktningen på 40 procent. Deltagare i Pila särredovisas och finns därför inte med i övrig målgruppsredovisning. Om Pila deltagare varit fördelade över målgrupp skulle andelarna för målgrupperna arbetslösa med sjukersättning och anställda troligen ha varit högre i tabell 1, 2 och 3. Försäkringskassan har haft svårt att öka andelen deltagare från målgruppen unga med aktivitetsersättning. Andelen med aktivitetsersättning ligger kvar på fyra procent januari till juni Anställda sjukskrivnas andel av inflödet var nio procent (inriktning sju procent) och personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen motsvarar två procent av inflödet (inriktning sju procent). Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följer resultatutvecklingen i Arbetsförmedlingens resultatredovisningssystem LedaPlus/Rehabiliteringssamverkan. Inflödet i samverkan kan följas och underlättar styrning och ledning av samverkan mellan myndigheterna på nationell nivå, marknadsområdesnivå och arbetsmarknadsområdesnivå.

9 9 (19) Resultat av samverkan Tabell 4. Resultat för 2007 (arbete eller utbildning) fördelat på målgrupp och kön. Redovisningen avser deltagare som började i samverkan 12 månader tidigare. Nya i Till arbete eller utbildning, 2007 samverkan 2006 Antal Antal Resultat, andel av nya 2006 (%) Målgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Arbetslösa sjukskrivna Aktivitetsersättning Sjukersättning Anställda Ej ers. från FK Pila Totalt Målet för verksamheten på nationell nivå 2007 är att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, senast inom 12 månader efter påbörjad insats, har fått ett arbete eller har börjat en utbildning. Det genomsnittliga resultatet för 2007 var att 38 procent av deltagarna (som varit inskrivna under högst 12 månader) var i arbete eller utbildning (35 procent för kvinnor och 42 procent för män). Tabell 5. Resultat för januari - juni 2008 (arbete eller utbildning) fördelat på målgrupp och kön. Redovisningen avser deltagare som började i samverkan 12 månader tidigare. Nya i samverkan 2007 (januarijuni) Antal Till arbete eller utbildning, 2008 Antal (januari juni) Resultat, andel av nya 2008 (januari-juni) (%) Målgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Arbetslösa sjukskrivna Aktivitetsersättning* Sjukersättning Anställda Ej ers. Från FK Pila Totalt

10 10 (19) Målet för verksamheten på nationell nivå 2008 är, liksom för 2007, att minst 40 procent av deltagarna, såväl kvinnor som män, senast inom 12 månader efter påbörjad insats, har fått ett arbete eller har börjat en utbildning. Det genomsnittliga resultatet för perioden januari juni 2008 är att 38 procent av deltagarna var i arbete eller utbildning 365 dagar efter inskrivning i samverkan. (36 procent för kvinnor och 42 procent för män). Resultatredovisningen för januari juni 2008 visar att målgrupperna anställda och personer som inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan uppnår målnivån på riksnivå. Tabell 6 Genomsnittligt resultat för första halvåret 2008 fördelat på marknadsområde. Redovisningen avser deltagare som började i samverkan 12 månader tidigare. Marknadsområde Arbete eller utbildning (%) (januari-juni) Antal som deltagit i samverkan Arbete eller utbildning (%) Antal som deltagit i samverkan Riket Bransch och Målgrupp NORD SYD VÄST ÖST Övrigt Det finns vissa skillnader i resultatet mellan de olika marknadsområdena. Syd och Nord når resultatmålet 40 %. Tabell 7 Genomsnittstid till arbete eller utbildning per marknadsområde januari till juni 2008 Marknads- Antal* Snitt tid område Arb m Arb u Starta Arb m stöd** stöd eget Utb Totalt stöd Arb u stöd Starta eget Utb Totalt Bransch och Målgrupp Nord Syd Väst Öst Totalt *Endast de personer som fått arbete, d.v.s. bytt till en sökandekategori som innebär arbete är inkluderade ** Arbete med stöd inkluderar nystartsjobb

11 11 (19) Tabellen visar att genomsnittstiden till arbete eller utbildning är 246 dagar. Genomsnittstiden är beräknad på dem som fått ett arbete eller påbörjat en utbildning och inte på alla som deltagit i samverkan var genomsnittstiden 245 dagar. Resultatanalys Resultaten är anmärkningsvärt stabila mellan åren 2005, 2006, 2007 och första halvåret 2008 trots den goda arbetsmarknad vi haft de senaste åren. De målgrupper som under både 2007 och första halvåret 2008 når målet 40 procent till arbete eller utbildning är anställda och personer som inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Trots att målet 40 procent till arbete eller utbildning inte uppnåtts på nationell nivå så bedöms resultatet 38 procent till arbete eller utbildning 2007 och 38 procent första halvåret 2008 vara relativt gott sett i förhållande till de berörda målgruppernas förutsättningar på arbetsmarknaden och utifrån de organisatoriska förändringar som genomförts. Ambitionen är att förbättra resultatet under andra halvåret 2008 även om konjunkturen mattas. En del av förklaringen till att resultaten under första halvåret 2008 inte ökat trots den goda konjunkturen är den stora organisatoriska förändring både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomgått, då bland annat länen har försvunnit som organisatorisk nivå och ersatts av 68 samverkansområden. Omorganisationen har i många fall inneburit att både chefer och medarbetare har bytt arbetsuppgifter och arbetsplatser. Målsättningen är att genomsnittstiden till arbete eller utbildning längst ska vara 200 dagar. För perioden januari till juni 2008 är genomsnittstiden 246 dagar för hela gruppen. För personer som går till utbildning är genomsnittstiden 222 dagar. De som får arbete med anställningsstöd är genomsnittstiden i samverkan 247 dagar, motsvarande siffra för personer som går till arbete utan anställningsstöd är 249 dagar och för personer som startar eget är genomsnittstiden 291 dagar. Resultatet för män till arbete och utbildning ligger på 42 procent medan motsvarande resultat för kvinnor är 36 procent. En del av förklaringen till skillnaderna är att män oftare får lönebidrag än kvinnor och att gruppen kvinnor har varit arbetslösa/sjukskrivna längre tider innan insatsen. Lokala satsningar har gjorts t.ex. i Skåne för att försöka förbättra kvinnornas resultat. Samverkanssamordnarna har i uppdrag att ta fram förslag för att stödja jämställdhetsintegreringen. Medelsanvändning Verksamheten bekostas med särskilda medel från försäkringskassornas sjukpenninganslag (19:1 ap 1.21). Arbetsförmedlingen rekvirerar medel

12 12 (19) månadsvis i efterskott från Försäkringskassan, vilket innebär en eftersläpning av intäkterna i förhållande till kostnaderna. För 2007 var Arbetsförmedlingens bokförda kostnader (exklusive Pila) 460,7 miljoner kronor, att jämföra med 440,5 miljoner kronor Kostnaderna utgörs av Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (personal, lokaler mm), köp av utbildning och aktiva rehabiliteringsinsatser för deltagare samt bidrag till arbetsgivare. För perioden januari juni 2008 var Arbetsförmedlingens bokförda kostnader (inklusive Pila) 225 miljoner kronor. Av Arbetsförmedlingens kostnader 2007 var 249,6 miljoner förvaltningskostnader, att jämföra med 232,8 miljoner För perioden januari juni 2008 var Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 116 miljoner kronor. Arbetsförmedlingens personal ansvarar för att deltagaren blir matchad mot arbete och får del av den service och de tjänster på Arbetsförmedlingen som på det mest effektiva sättet leder till att deltagaren återgår i arbete. Medarbetarna på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under den aktuella perioden fortsatt med avstämnings- och överlämningsmöten vilket har varit en framgångsfaktor bl.a. ur ett motivationsperspektiv. I redovisningen av Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader januari juni 2008 saknas hittills kostnaderna för specialistinsatser, som ska interndebiteras. Dessa kostnader uppskattas till cirka 2 miljoner kronor per månad och kommer att finnas med i slutredovisningen I bilagorna 1-3 (tabell 8-12) redovisas medelsanvändningen med fördelning på verksamhet respektive län. Bilaga 1 (tabell 8) visar Arbetsförmedlingens kostnader för 2007 och janjuni 2008 fördelat på verksamhet. Som regel har deltagarna haft rehabiliteringsersättning. Kostnaderna för rehabiliteringsersättning ingår inte i denna kostnadsredovisning, däremot ingår kostnader som vissa länsarbetsnämnder/arbetsförmedlingar haft för aktivitetsstöd. Bilaga 2 (tabell 9) visar Arbetsförmedlingens kostnader för 2007 fördelat på län och avser länsarbetsnämndernas kostnader. Då Arbetsförmedlingen har frångått länsfördelning och övergått i marknadsområden har vi valt att inte redovisa kostnaderna per län under 2008 utan istället per marknadsområde, vilket visas i bilaga 3 (tabell 10). Bilaga 4 (tabell 11) visar Försäkringskassans förvaltningskostnader för samverkansaktiviteterna inom ramen för de regionala överenskommelserna under Personal från Försäkringskassan har haft uppgifter i samband med urval och introduktion av deltagare, trepartssamtal/avstämningsmöten tillsammans med arbetsförmedlare och deltagare. Försäkringskassans

13 13 (19) personal har ansvarat för rehabiliteringsplaner och beslut om ersättning till deltagarna samt de utredningar och samordningsinsatser som behövts. Bilaga 5 (tabell 12) visar Försäkringskassans förvaltningskostnader under perioden januari till juni Tabellen visar både län och verksamhetsområde då övergången till verksamhetsområde har skett successivt under årets första månader. Bilaga 6 (tabell 13) visar en omräkning av Försäkringskassans förvaltningskostnader under första halvåret 2008 till verksamhetsområden.

14 14 (19) Bilaga 1 Tabell 8. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader i samverkan med Försäkringskassan Bokförda kostnader 2007 i samverkan med Försäkringskassan (exkl. Pila), och bokförda kostnader tom juni 2008 (inkl Pila), fördelade på verksamheter. Belopp i tusentals kronor. Källa: Presto jan-jun jul-dec Summa jan-jun Summa Förvaltningskostnader Köp av utbildning Aktiva rehabiliteringsinsatser Arbetspraktik Start näringsverksamhet Ungdomsgaranti 0 0 KUP AVP Arb.livsinriktad rehab Datortek Förberedande utbildning Projekt Hjälpmedel på arbetsplatsen Personligt biträde SIUS Särskilt stöd SNV Jobb- och utvecklingsgarantin Starthjälp 0 Respenning Pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Samverkansparter Särskilda uppdrag Bidrag till arbetsgivare Lönebidrag OSA Utvecklings- & Trygghetsanställning Aktivitetsstöd Summa

15 15 (19) Bilaga 2 Tabell 9. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader 2007 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på länsarbetsnämnder Belopp i tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen Länsarbetsnämnd 2007 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Af Kultur 77 Summa

16 16 (19) Bilaga 3 Tabell 10. Arbetsförmedlingens bokförda kostnader januari juni 2008 i samverkan med Försäkringskassan fördelade på marknadsområde. Belopp i tusental kronor. Källa: Presto, Arbetsförmedlingen 2008 Arbetsmarknadsområde jan-juni Syd Väst Öst Nord Bransch & Målgrupp (Af Kultur) Verks.stöd & Service (lokaler, IT mm) Totalt

17 17 (19) Bilaga 4 Tabell 11. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för 2007 Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan Län 2007* Stockholm Uppsala Södermanland/Östergötland Jönköping/Kalmar Kronoberg Gotland Blekinge 3789 Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa * Kostnader för respektive länsorganisation omfattar Pila-genomgång av ärenden, Handlingsplan inkl. Pila och FK-adm. Kostnaderna består av såväl personal- som administrationskostnader.

18 18 (19) Bilaga 5 Tabell 12. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för tiden januari juni 2008 län Källa: Agresso, Försäkringskassan 2008* Verksamhetsområde januari- juni Ekonomistab ledning VO Inköp och Lokalförsörjning LFC/LK ledning VO Nord VO Väst VO Öst VO Syd NFC/NFK ledning VO NFC Stockholms län Uppsala län Södermanland län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarna län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Huvudkontoret (gamla organisationen) Summa * Kostnader för respektive länsorganisation omfattar Pila-genomgång av ärenden, Handlingsplan inkl. Pila och FK-adm. Kostnaderna består av såväl personal- som administrationskostnader.

19 19 (19) Bilaga 6 Tabell 13. Försäkringskassans administrationskostnader avseende samverkan med Arbetsförmedlingen för tiden januari juni 2008 per verksamhetsområde Belopp i tusental kronor. Källa: Agresso, Försäkringskassan 2008* Verksamhetsområde Januari till juni Nord Syd Väst Öst Övrigt (ofördelade medel) Summa *Kostnader för respektive länsorganisation omfattar Pila-genomgång av ärenden, Handlingsplan inkl. Pila och FK-adm. Kostnaderna består av såväl personal- som administrationskostnader.

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: AF 2010/436389 Dnr: 036457-2011 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING...3

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Sida: 2 av 28 Dnr:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län februari månad 2016 1 400 personer fick arbete i februari Under februari månad erhöll 1 435 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län oktober månad 206 Ett åttiotal fler fick arbete i oktober Under oktober månad erhöll 390 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer