Styrelsens verksamhetsberättelse för år Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 Ekonomisk utveckling År 2013 kan delas in i två delar. De långfristiga räntornas långvariga nedgång fortsatte fram till maj, men därefter fick den amerikanska centralbankens signaler om en förändrad räntepolitik räntorna att börja stiga. De största negativa effekterna upplevdes på tillväxtmarknaderna, där valuta- och aktiekurserna sjönk och räntorna steg. Uppgången fortsatte däremot på aktiemarknaden trots att resultatprognoserna för 2014 sänktes under hela året. De låga räntenivåerna höjde därför värderingen av samtliga placeringsobjekt, även de mest riskfyllda objekten. Samtidigt blev olika strukturerade placeringar som drabbats hårt av finanskrisen åter aktuella tack vare minskade marginaler för placeringar med kreditrisker. De högre tillgångsvärdena återspeglades dock inte i realekonomin, utan inflationstakten förblev måttlig samtidigt som den globala ekonomiska återhämtningen var väldigt långsam. Förutom centralbankernas balansräkningar har även statskulderna fortsatt växa kraftigt. Marknaden har fokuserat mer än tidigare på ekonomiernas interna balans vid sidan av den externa. Detta ledde till att den största valutapressen inriktades på länder med negativ bytesbalans, särskilt på tillväxtmarknaderna, där statsskulderna i genomsnitt ligger på en mycket låg nivå. Den japanska centralbanken har fortsatt sitt rekordartade stimulansprogram genom att förutom statslån även köpa upp bland annat aktier. Den tuffaste finanspolitiken bland de utvecklade ekonomierna bedrevs av ECB, men samtidigt lugnade bankens löfte om att vid behov rädda problemekonomierna statslånemarknaderna i dessa länder, vilket fick deras avkastningskrav att minska avsevärt. Finlands BNP beräknades minska med en procentenhet under Den svaga internationella efterfrågan och exportens omstrukturering minskade Finlands export. Den privata konsumtionen låg kvar på samma nivå och investeringarna minskade med 3 4 procent. Sysselsättningsläget blev en aning sämre och arbetslösheten steg till 8,2 procent. Inflationen bromsade in till 1,5 procent. Byggandet uppskattas ha minskat med 3 procent. Sysselsättningen inom byggbranschen förblev ändå nästan oförändrad trots den minskade produktionen. Arbetspensionssystemets utveckling Längre arbetsliv Insatserna för att förlänga karriärerna och utveckla arbetslivet fortsatte. Förtida ålderspensioner avskaffades och åldersgränsen för deltidspension höjdes till 61 år från och med den Dessutom gjordes ett flertal förändringar av arbetslöshetsskyddet i enlighet med ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna som tecknades våren En arbetsgrupp ledd av överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet behandlade en mer omfattande reform av arbetspensionssystemet i en utredning som blev klar den Utifrån utredningen kommer man att fatta slutgiltiga beslut om pensionsreformen och bland annat åldersgränser, förtids- och familjepensioner samt detaljerna kring fastställandet av pensioner. Parterna har kommit överens att arbetspensionsreformen ska träda i kraft senast den En bedömning av det finska pensionssystemet som Pensionsskyddscentralen låtit utarbeta blev klar i början av år Bedömningen granskade pensionssystemets tillräcklighet, hållbarhet, struktur och förvaltning. Enligt bedömningen är det finska pensionssystemet heltäckande och hållbart. Befolkningsstrukturen och den ekonomiska globaliseringen kräver dock att systemet utvecklas. I 1

2 bedömningen uppges att pensionsåldern måste höjas och placeringarna ge bättre avkastning. Det är dock ingen akut brådska med förändringarna. Solvensreglerna Nya bestämmelser trädde i kraft i början av 2013 för solvenskapitalet som utgörs av verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet. En omfattande reform av bestämmelserna som rör pensionsanstalternas solvens och marginaler är under beredning inom social- och hälsovårdsministeriet. Detta är den sista fasen i reformerna, som bygger på en rapport från en arbetsgrupp som granskade arbetspensionssystemets solvensregler år Målet är att upprätta en så funktionell solvensmekanism som möjligt med tanke på arbetspensionssystemets placeringsverksamhet, riskprofil och målsättningar. Solvens II och god förvaltning Ändringarna i solvensregelverket är även kopplade till EU-direktivprojektet Solvens II. Avsikten med direktivet är att harmonisera kraven som rör solvens och försäkringstillsyn inom EU, förbättra skyddet för försäkrings- och förmånstagarna samt öka den europeiska försäkringsbranschens konkurrenskraft internationellt. I direktivet ingår bestämmelser om behörighetskrav för administration och ledning, intern kontroll, solvens samt intern risk- och solvensutvärdering. Det finns även bestämmelser som rör bland annat aktuarieverksamhet, utläggning av verksamhet på entreprenad samt offentliggörande av information. Direktivet ska införas på nationell nivå för att gälla skade- och livförsäkringsbolag, men i praktiken påverkar det även de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagen. Möjligheten att utnyttja Solvens II har utretts inom ramen för en pågående reform av solvensmekanismen. Till följd av den offentliga debatten år 2012 skickade social- och hälsovårdsministeriet i oktober 2013 ett förslag om en regeringsproposition angående god förvaltningssed för arbetspensionsbolagen ut på remiss. De nya bestämmelserna för pensionsbolagen skulle gälla bland annat närstående kretsar, jävsgrunder, ägarstyrning, insiderregler och rapportering av ledningens affärstransaktioner. Konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen Efter en utredning om främjande av konkurrensen inom arbetspensionsbranschen som publicerades år 2007 har man diskuterat möjligheterna att öka konkurrensen med hjälp av lagstiftning. Man har särskilt lyft fram möjligheten att i viss mån göra beräkningsgrunderna bolagsspecifika. Social- och hälsovårdsministeriet bad i december 2011 om ett utlåtande om bedömningspromemorian för arbetspensionssystemet, som behandlar premiernas bolagsspecifika driftskostnadsbelastningar samt arbetshälsoverksamheten. Ärendet är fortfarande under behandling. Eteras resultat Eteras totalresultat uppgick till -253 miljoner (306 milj. euro år 2012). Totalresultatet består av placeringsverksamhetens resultat, försäkringsrörelsens resultat och omkostnadsrörelsens resultat. Placeringarnas avkastning uppgick till -264 miljoner euro (295 milj. euro) enligt gängse värden. Försäkringsrörelsens resultat uppgick till 23 miljoner euro (11 milj. euro) och omkostnadsresultatet till -12 miljoner euro (0 milj. euro). 2

3 De totala rörelsekostnaderna höjdes av omfattande it-projekt och steg till 59 miljoner euro (47 milj. euro). Merparten av kostnaderna var it- och personalkostnader. It-systemens andel var 25 miljoner euro (13 milj. euro), varav 12 miljoner euro förknippas med pågående it-projekt. Personalkostnadernas andel var 21 miljoner euro (20 milj. euro) Eteras omkostnadsprocent, det vill säga rörelsekostnaderna i relation till medlen reserverade för omkostnader, var 134,5 procent (99,9 %). Utan investeringarna i it-system skulle omkostnadsprocenten för 2013 ha varit 102,2 procent. Ansvarsskulden, det vill säga de medel som reserverats för betalning av framtida pensioner, uppgick i slutet av året till miljoner euro (5 372 milj. euro), en minskning på 4 procent från året innan. I slutet av juni uppgick solvenskapitalet som fungerar som buffert för placeringsverksamheten till 765 miljoner euro (1 026 milj. euro). Eteras solvens försämrades under året, men låg fortfarande på normal nivå. Vid årets slut var solvensgraden 15,4 procent (21,3 %) och solvensställningen 1,8 (3,4). Etera överför 6 miljoner euro till kundåterbäringar för år 2014, vilket i genomsnitt utgör 0,22 procent av den försäkrade lönesumman. År 2013 betalade Etera 8 miljoner euro i kundåterbäringar, det vill säga i genomsnitt 0,31 procent av den försäkrade lönesumman. Försäkringar och kunder Trots den finska ekonomins avmattning ökade Eteras premieinkomst med 2,5 procent jämfört med året innan. Eteras premieinkomster uppgick till sammanlagt 659 miljoner euro (643 milj. euro). FöPL-premierna stod för 24 miljoner euro (21 milj. euro) och ökade med 10,6 procent. ArPL-lönesumman ökade med 2,7 procent från året innan och uppgick till miljoner euro (2 652 milj. euro). Arbetsinkomstsumman för företagarkunderna steg med 10,1 procent till 120 miljoner euro (109 milj. euro). I kreditförluster från ArPL- och FöPL-premiefordringar bokfördes 3,9 miljoner euro (5,6 milj. euro). Eteras marknadsandel utifrån premieinkomsterna är cirka 5,3 procent (5,2 %). Etera hade ArPL-avtalskunder (17 500). Dessutom betalade (25 500) kunder tillfälliga försäkringspremier till Etera under året. Antalet FöPL-försäkringar i slutet av året var (6 400). Etera skötte under året pensionsskyddet för sammanlagt ( ) försäkrade. Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremien för Eteras kunder var 23,08 procent. För ArPLavtalskunder var premien exklusive kundåterbäring och förräntning 23,40 procent, om lönesumman år 2011 låg under 1,9 miljoner euro. Om lönesumman var högre påverkades premieprocenten av kundspecifika faktorer. För tillfälliga arbetsgivare var ArPL-premien 23,80 procent. För företagare under 53 år var FöPL-premieprocenten 22,50 och för 53-åringar och äldre 23,85 procent. Rabatten för nya företagare under år 2013 var 22 procent under de första 48 månaderna. Försäljning av försäkringar Etera har systematiskt utvecklat sin försäljning. Försäljningen av nya försäkringar var fortsatt aktiv och premieinkomsten från nya försäljningar ökade. Eteras andel av både nya ArPL- och FöPLförsäkringar är större än bolagets marknadsandel. Eteras andel av alla nya ArPL-försäkringar var 13 procent (14 %) och av nya FöPL-försäkringar 6 procent (7 %) räknat i antal försäkringar. 3

4 Eteras resultat i fråga om försäkringsöverföringar var positivt under årets första hälft, men den sista överföringsomgången drog ner resultatet på minussidan. Samtliga överföringar under 2013 minskar Eteras premieinkomst med cirka 5,2 miljoner euro (+2,7 milj. euro). Försäkringar och elektroniska tjänster Året 2013 kännetecknades av kraftigt utvecklingsarbete. Etera genomförde omfattande projekt för att utveckla sina it-system. I augusti förnyades webbplatsen etera.fi. De nya sidorna utformades med enkelhet och användarvänlighet som mål. Nya försäkrings- och faktureringssystem infördes i december. Målet är att erbjuda behändigare försäkringstjänster till kunderna. 87 procent av Eteras kunder meddelar sina löneuppgifter elektroniskt, merparten med månadsanmälningar. År 2013 använde 89 procent av kunderna månadsmetoden. Av de nya kunderna valde även nästan 90 procent månadsanmälan. Kundkontakt och försäljningssamarbete Etera fortsatte upprätthålla en aktiv dialog med kunderna. Resultaten av kundundersökningen var positiva. Över 90 procent av Eteras kunder upplever oss som en sakkunnig och kompetent partner och anser att det är enkelt att sköta sina försäkringar hos Etera. Kundrådsverksamheten och det nära samarbetet med revisionsbyråerna fortsatte. Eteras traditionella PHP-seminarier för personer som arbetar med ekonomi- och löneadministration hölls på flera håll i Finland och samlade totalt deltagare. Våra seminarier i Jyväskylä och Tammerfors erbjöd företagare och företag information om ägarbyten och företagsfinansiering. Eteras arbetshälsoseminarium behandlade temat arbetsförmåga och ledning av hälsofrämjande insatser ur flera olika perspektiv. Eteras samarbete med Danske Bank fortsatte. Eteras arbetspensionsförsäkringar säljs av Danske Banks Contact Center. Etera och Danske Bank samarbetar nu även inom webbtjänster för att underlätta försäkrandet för företagskunderna. Kunderna kan nu gå direkt från Danske Banks nätbank till Eteras webbtjänst för att sköta sina arbetspensionsförsäkringar. Etera inledde i början av år 2013 ett samarbete med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Pohjantähti, som nu säljer Eteras arbetspensionsförsäkringar via sitt nätverk för skadeförsäkringar. Samarbetet har fått en bra start och kommer att vidareutvecklas under Arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering Etera främjar välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga bland sina kundföretag. Målet är bättre och längre arbetskarriärer. Fokus ligger på hälsofrämjande aktiviteter och yrkesinriktad rehabilitering. Arbetshälsa Efterfrågan på Eteras arbetshälsotjänster fortsatte att öka. Arbetshälsoundersökningar genomfördes flitigt hos Eteras kunder. Utbildningarna om ledning av arbetshälsoinsatser stod högt i kurs och handlade om bland annat modeller för tidigt stöd. På Etera-opistos kursdagar erbjöd Etera sina kundföretag olika verktyg för chefs- och personalutveckling. Webbtjänsten Kompassi innehåller praktiska verktyg och arbetsmetoder för det dagliga personalarbetet. 4

5 I början av året lanserades ett nytt servicepaket kring arbetsförmåga och hälsoledning som väckte intresse bland kunderna. Tjänsten hjälper företag att identifiera hälsorisker och aktivt förebygga arbetsoförmåga. En central del av tjänsten är en elektronisk enkät för att utreda de största riskerna som hotar personalens arbetsförmåga och hälsa. Resultaten sammanfattas i en hälsoindikator som företaget kan utnyttja vid planering av hälsofrämjande insatser tillsammans med företagshälsovården. De anställda får även en rapport som hjälper dem att ta hand om sin egen hälsa. Webbplatsen Hyvä työvire och applikationen Viremanageri utvecklades under år 2013 och lanserades i början av På webbplatsen finns verktyg som hjälper användaren att upprätthålla sitt eget välbefinnande och sin arbetsförmåga samt skickar meddelanden som uppmuntrar användaren att uppnå sina mål. På sidorna finns även applikationen Viremanageri, där man kan följa sina levnadsvanor och hitta inspiration till att leva mer hälsosamt. Viremanageri fungerar på både dator och telefon. Kampanjen Työkaveruudesta työvoimaa fortsatte med särskilt fokus på unga som nyligen kommit in i arbetslivet. I kampanjen ingick även en tävling för att hitta den bästa chefen. Eteras arbetshälsoseminarium hölls i november, där man även delade ut Eteras arbetshälsopris. Vinnaren var Peab Oy och hedersomnämnanden gick till Hydroline Oy och United Bankerskoncernen. Kundernas åsikter om Eteras arbetshälsotjänster undersöktes med en enkät i slutet av året. Över 98 procent av alla som svarade är nöjda med tjänsterna. Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering ökade åter i popularitet och antalet beslut ökade jämfört med året innan. Etera fattade sammanlagt rehabiliteringsbeslut (1 229), det vill säga 5 procent fler än under året innan. Antalet ansökningar var 606 (641), det vill säga 5 procent färre än året innan. En förutsättning för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är att den sökande hotas av arbetsoförmåga under de närmaste åren. Målet är att arbetstagaren eller företagaren ska återvända till jobbet och bli kvar i arbetslivet. År 2013 återvände cirka 75 procent av rehabiliteringsdeltagarna till arbetslivet. Pensioner Etera betalade sammanlagt ut miljoner euro (1 072 milj. euro) i pensioner, det vill säga 4 procent mer än året innan. I ansvarsfördelningsersättningar för gemensamt finansierade pensioner fick Etera in 370 miljoner euro (370 milj. euro). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Etera tog emot (8 373) nya pensionsansökningar. Antalet pensionsansökningar minskade med 4 procent. Sammanlagt behandlade Etera pensionsansökningar (20 762), vilket även innefattar ändrings- och förlängningsansökningar. Pensionsansökningarnas behandlingstid på Etera var i genomsnitt 40 dagar (37). Den genomsnittliga behandlingstiden inom andra pensionsbolag var 40 dagar (43). Etera beviljade sammanlagt (6 421) nya pensioner, det vill ungefär lika många som året innan. Av de beviljade pensionerna utgjordes 42 procent av ålderspensioner, 29 procent av invalidpensioner och 28 procent av familjepensioner. Deltidspensionernas andel var 1 procent. 5

6 Sammanlagt beviljades (2 006) invalidpensioner, det vill säga 9 procent färre än året innan. Av invalidpensionerna beviljades 32 procent (34 %) på grund av besvär i rörelseorganen och 27 procent (26 %) på grund av mentala störningar. Beviljade pensioner enligt pensionsslag , antal 2012, antal Förändring, % Ålderspension Invalidpension Familjepension Deltidspension Sammanlagt Den genomsnittliga pensionsåldern för Eteras försäkrade var 58,1 år (58,1 år). Den genomsnittliga åldern för ålderspension var 63,8 år (63,9 år). Kundtillfredsställelsen bland pensionskunderna undersöktes på hösten. Eteras tjänster har hållit samma goda kvalitet enligt såväl pensionstagare som pensionssökande. Två tredjedelar av de svarande upplevde Eteras kundbetjäning som fungerande, enkel, tydlig och vänlig. Närmare 90 procent ansåg att Etera värdesätter sina kunder. Etera skickade sammanlagt ut arbetspensionsutdrag ( ). Utdragen skickas till alla försäkrade under 60 år vart tredje år och till över 60-åringar varje år. Utdragen innehåller uppgifter om pensionsgrundande inkomster och förmåner samt den insamlade pensionen. Personer över 50 år får även en uppskattning av sin kommande ålderspension. I Eteras webbtjänst kan försäkrade kontrollera sina arbetspensionsutdrag, skicka korrigeringsansökningar elektroniskt och beräkna en uppskattning på sin pension. Placeringar Eteras placeringar uppgick i slutet av år 2013 till miljoner euro (5 711 milj. euro). Placeringarnas avkastning var 0,2 procent (9,9 %). Placeringsverksamhetens nettoavkastning uppgick till 13 miljoner euro (521 milj. euro) enligt gängse värden. Den genomsnittliga nominella avkastningen under de fem senaste åren var 5,1 procent och under de tio senaste åren 3,8 procent. Etera förnyade sin placeringsstrategi år Det viktigaste målet med förändringen var att säkerställa verksamhetskapitalet under omständigheter som till exempel finanskrisen samt att bredda riskspridningen. Strategin gav en högre avkastning än genomsnittet bland pensionsbolagen med en betydligt lägre risknivå under både 2011 och 2012, men i det marknadsklimat som rådde år 2013 fungerade strategin inte. Spridningen av avkastningskällor fungerade väl under år 2013 när det gäller riskhanteringen och portföljen hade en låg avkastningsvariation. Avkastningen utvecklades dock svagt, eftersom endast de tillgångsklasser som påverkades av aktiemarknadens utveckling gav någon avkastning, och för vissa tillgångsklasser blev resultatet negativt. Etera utvecklade under året systematiskt sina processer och system för placeringar och riskhantering. Placeringsfunktionen stärktes i början av år 2014 genom ett nytt samarbete med State Street Corporation. 6

7 Etera utsågs i november till Europas bästa placeringsorganisation i Investment & Pensions Europes (IPE) årliga tävling för pensionsinvesterare. Eteras belönades även för Europas bästa placeringsstrategi på tillväxtmarknaderna. Faktisk riskställning för Eteras placeringar: , MEUR , MEUR Ränteplaceringar Lånefordringar Masskuldebrevslån Masskuldebrevslån, offentliga samfund Masskuldebrevslån, övriga samfund Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner Aktieplaceringar Noterade aktier Private equity-placeringar Onoterade aktier Fastighetsplaceringar Direkta fastighetsplaceringar Fastighetsplaceringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Hedgefonder Råvaruplaceringar 0 47 Övriga placeringar Derivatens inverkan Placeringar totalt Ränteplaceringar Ränteplaceringarna avkastade -1,4 procent (8,7 %) Avkastningen på masskuldebrevslånen var sammanlagt -3,0 procent (13,3 %). De offentliga masskuldebreven avkastade -23,8 procent (-0,2 %) och övriga masskuldebrevslån -1,3 procent (15 %). Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner gav en avkastning på 0,3 procent (1,1 %). Bland ränteplaceringarna gav placeringar med kreditrisk en god avkastning efter att riskpremierna minskat betydligt under året, bland annat för att euroländernas ekonomier långsamt återhämtade sig från skuldkrisen. Ränteplaceringarnas avkastning försämrades av stigande långfristiga räntor efter centralbankernas signaler om en successiv åtstramning av finanspolitiken. Den största negativa effekten på placeringsintäkterna orsakades av tillväxtmarknadernas statslån, som länge haft en betydande roll i portföljen. I slutet av året minskade Etera statslånens andel i portföljen på grund av de riskfaktorer som förknippas med dem. 7

8 Aktieplaceringar Eteras aktieplaceringar avkastade sammanlagt 2,4 procent (13,4 %). Avkastningen på noterade aktier var -1,1 procent (14,9 %). Aktieplaceringarnas avkastning påverkades negativt av skyddsåtgärderna mot aktierisker som vidtogs för att säkerställa solvensen. Både Eteras internt hanterade aktieportföljer och externa fondplaceringar gav utmärkt avkastning. Avkastningens regionala variation var mycket liten, med undantag för tillväxtmarknaderna, där avkastningen låg nära noll. Fastighetsplaceringar Fastighetsplaceringarna avkastade 5,8 procent (6,1 %). Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar var 4,0 procent (5,5 %) och på fastighetsplaceringsfonder 11,1 procent (7,9 %). Bostadsfonderna gav en särskilt bra avkastning. Fastighetsmarknaden i Finland var relativt dämpad. Aktiviteten var låg under en längre tid, det var svårt att få lokaler uthyrda och antalet nybyggen minskade. För Eteras del blev slutet av året dock händelserikt: Etera köpte kontorslokalerna i kontors- och affärscentret Dixi som byggs vid Dickursby station samt Motor Center Espoonlahti som byggs bredvid Västerleden. Etera sålde tre fastighetsbolag till Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I. Etera är med som investerare i fonden. Bostäder och vårdhemsfastigheter växte till ett betydande fenomen. I båda kategorierna var köparna specialplaceringsfonder och flera sådana grundades under året. I juni sålde Etera sex vårdhemsfastigheter till den nya fonden Trevian Care I Ky. Etera är med som investerare i fonden. Etera sålde 48 enskilda bostäder under året till ett värde om cirka 10,9 miljoner euro. Eteras byggprojekt vid Tölöviken fortsatte: Två av Eteras tre kontorsbyggnader står klara och den sista blir färdig i år. Företagsfinansiering Eteras företagsfinansiering fick en avkastning på 8,0 procent (7,4 %), vilket motsvarade våra långsiktiga mål. Eteras private equity-placeringar avkastade 12,4 procent (11,1 %) och lånefordringarna 4,4 procent (4,2 %). Avkastningen på onoterade aktier blev 3,7 procent (7,8 %). På det hela taget var den finska företagsfinansieringsmarknaden relativt dämpad med få investeringar eller andra transaktioner. Finansieringsläget för små och medelstora företag i Finland är fortfarande bra jämfört med resten av Europa. Eteras mål är att fungera som en långvarig finansieringspartner till företagen och utveckla verksamheten i takt med finansmarknadens förändringar. Även små och medelstora företag har nu möjlighet att ansöka om finansiering på masskuldebrevsmarknaden. Private equity-fonder är ett sätt att sprida placeringarna till utländska företag. Volymen för internationella förvärv låg på samma nivå som året innan och antalet avyttringar ökade en aning. Den geografiska spridningen spelade en viktig roll för hela portföljens avkastning. Övriga placeringar Den totala avkastningen på Eteras övriga placeringar var -13,7 procent (26,1 %). Bland de övriga placeringarna gav hedgefondsportöljen en bra avkastning och överträffade målen för tredje året i rad. Inom hedgefonder fortsatte Etera att satsa på placeringar med låg känslighet för 8

9 aktiemarknadens resultatvariationer. Avkastningen för kategorin övriga placeringar drabbades särskilt av de svaga resultaten inom råvaruplaceringar. Ansvarsfulla investeringar Etera förbinder sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och har rapporterat till FN om sina placeringar sedan år Förutom de ekonomiska synpunkterna tar placeringsverksamheten hänsyn till god förvaltningssed, socialt ansvar och miljöfrågor. Eteras placeringsverksamhet följer principerna för ägarstyrning. Eteras ledstjärnor som ägare är lojalitet, aktivitet, transparens och måttlighet. Eteras samarbete med GES Investment Services fortsatte och vidareutvecklades under år GES har deltagit i utvecklingen av Eteras principer och processer för ansvarsfulla investeringar. GES granskar även Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärderar företagsansvaret hos bolagen som ingår i portföljen. Etera är medlem i Finland s Sustainable Investment Forum (Finsif) och deltar i föreningens möten och seminarier. Etera främjar hållbar utveckling och ekoeffektivitet genom sina fastighetsplaceringar och är medlem av Green Building Council Finland som verkar för hållbart byggande. Etera tillämpar LEED-certifikat eller andra miljöcertifikat i sina kontorsprojekt. Eteras kontor i Helsingfors är ett Green Office med certifikat från WWF. Etera rapporterar om resultaten av sitt miljöprogram till WWF. Etera publicerar varje år en kombinerad verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport i enlighet med GRI G3. Koncernen Koncernen bestod av 51 dotterbolag (58), varav 29 var fastighetsaktiebolag, 15 var bostadsaktiebolag, ett var aktiebolag och sex fastighetsbolag. Etera är dessutom delägare i 17 (19) ägarintresseföretag. Under rapporteringsperioden grundade Etera ett fastighetsaktiebolag och sex fastighetsbolag. Etera köpte 2 och sålde 17 dotterbolag. Personal Eteras genomsnittliga personalstyrka var 288 (290), varav 94 procent (95 %) var fast anställda. 72 procent av personalen var kvinnor (73 %), och personalens medelålder var 45 år (45). Under året lämnade 20 personer Etera (18), varav 6 gick i pension (7). Etera rekryterade 17 nya anställda (19), varav 6 blev fast anställda (12). Siffrorna inkluderar inte semestervikarier eller andra korta vikariat. Personalens löner och ersättningar uppgick till sammanlagt 16 miljoner euro (16 milj. euro). En redogörelse över löner och ersättningar ingår i Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport. Personalens utveckling och välbefinnande För att stötta Eteras pågående systemprojekt ordnades kurser för testare och utbildare. Användningen av e-learningmiljön utökades. Etera ordnade även utbildningar i användningen av olika verktyg. Inom chefsutvecklingen framhävde man coachning. Resultaten från en 360-graders ledarskapsutvärdering behandlades inom varje funktion och cheferna deltog i coachning i små grupper. Alla intresserade fick delta i en tidshanteringskurs. Cheferna inom den nya funktionen 9

10 försäkringstjänster fick delta i coachning. Samtliga chefer deltog även i coachning på temat facilitering i samband med årsplaneringen. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika delar av organisationen planerade och genomförde konkreta åtgärder för att främja aktivt medarbetarskap och förbättra arbetsmiljön. Ett antal diskussioner och föreläsningar ordnades kring temat. Arbetsklimatet undersöktes på hösten och studien kommer att upprepas under första halvåret En ny tjänst för ledning av insatser för att främja hälsa och välbefinnande i arbetet pilottestades på Etera. Tjänsten omfattade bland annat en enkät om arbetshälsa och välbefinnande samt en motionskampanj och motionstester. Nästa års verksamhet planerades utifrån resultaten. Förvaltning Eteras delägare är försäkringstagarna, de försäkrade arbetstagarna gemensamt och ägarna av garantiandelar. Etera har ett garantikapital om euro uppdelat på 112 garantiandelar med ett nominellt värde på euro. På garantikapitalet betalas årligen en ränta som motsvarar en rimlig avkastning. Räntan är den beräkningsränta som används för ArPL-försäkringen, plus en procentenhet. Bolagsstämman beslutar årligen om utbetalning av ränta på garantikapitalet. Eteras ordinarie bolagsstämma ägde rum den Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger och styrelsen 11 gånger. Ordförandena sammanträdde före styrelsemötena. På sex av dessa möten behandlades utnämnings- och löneärenden. Valutskottet sammanträdde två gånger och revisionsutskottet fyra gånger. Eteras styrelseordförande var Lasse Johansson och vice styrelseordförandena var Mikko Nyyssölä, specialist från Finlands Näringsliv EK samt Kyösti Suokas, andra ordförande för Rakennusliitto ry. YIT Abp:s vice verkställande direktör Tero Kiviniemi fortsatte som ordförande för förvaltningsrådet och avtalsombudsman Markus Ainasoja från Rakennusliitto ry som vice ordförande. Kiviniemi avgick från förvaltningsrådet den efter att ha blivit vald till Eteras styrelse. Bolagsstämman utsåg tre nya medlemmar till Eteras förvaltningsråd och 12 medlemmar som står i tur att avgå för mandatperioden som upphör vid den ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman valde också revisorer, även fortsättningsvis från Ernst & Young Ab. I december utsåg Eteras styrelse diplomingenjör Stefan Björkman till ny verkställande direktör för Etera. Björkman tillträdde som vice verkställande direktör i februari 2014 och tar över tjänsten som verkställande direktör senast i början av augusti, när Eteras nuvarande vd Hannu Tarkkonen går i pension. Etera publicerar en bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance Statement) som en del av sin kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport. Riskhantering Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Målet för Eteras riskhantering är att upptäcka risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar och verksamhetens utveckling och genomförande i enlighet med uppställda mål. 10

11 Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat. Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen utvärderar och övervakar placeringsriskerna och rapporterar om dem till styrelsen och ledningen. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med utjämningsbeloppet. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsbeloppet som på motsvarande sätt används för att täcka eventuella underskott. Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste riskkategorierna är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder. Riskhanteringen och de viktigaste riskerna som gäller Etera beskrivs mer ingående i bilagorna till bokslutet. Framtidsutsikter Pensionssystemet som upprätthåller det lagstadgade socialskyddet står inför många förändringar. Ökad konkurrens på socialskyddets villkor innebär att man även framöver behöver aktörer av olika storlek och karaktär i det decentraliserade systemet för att erbjuda kunderna olika alternativa sätt att ta hand om sina lagstadgade pensionsförsäkringar. Konkurrensen ska betjäna såväl försäkringstagarna som de försäkrade och leda till bättre avkastning och mer effektiva tjänster ur hela systemets perspektiv. De lagförslag som nu är under behandling berör hela arbetspensionssystemet från pensionsbeslut till placeringar. Lagreformer medför alltid krav på nya it-system och it-samarbetet får ständigt en större roll inom pensionsförsäkringar. Branschen kommer att få ett gemensamt it-system för pensionsbeslut innan reformen träder i kraft. Även arbetspensionsmarknaden har förändrats i och med fusionen som ledde till det nya arbetspensionsbolaget Elo. Kraven på transparens och etik höjs ständigt. Den förändrade affärsmiljön erbjuder Etera goda möjligheter att utmärka sig och bli framgångsrikt. Etera förbereder sig för den tuffare konkurrensen genom att målmedvetet effektivisera verksamheten. Utvecklingen av de försäkringssystem som infördes vid årsskiftet har krävt mycket resurser, men kommer att effektivisera verksamheten avsevärt inom den närmaste framtiden. Itsamarbetet är också ett sätt att skapa kostnadsfördelar. Etera satsar aktivt på försäljningen av försäkringar. Vi eftersträvar tillväxt genom att stärka distributionskanalerna och webbförsäljningen. Etera satsar på utveckling av kundvänliga, behändiga elektroniska tjänster. Utvecklingsarbetet utgår från kundupplevelsen och kundtillfredsställelsen och förändringarna av våra datasystem gör det möjligt att utveckla tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. 11

12 Lönesummorna förutspås växa långsammare än i genomsnitt under en tid framåt på grund av sysselsättningsläget och låga löneförhöjningar. Förväntningen är ändå att det blir tillväxt så småningom. Lönesumman som Eteras premieinkomst bygger på har växt och den positiva utvecklingen väntas fortsätta. Premieinkomsten växer även tack vare den höjda premieprocenten. För placeringsverksamhetens del har år 2014 fått en bra start. Etera ser fortfarande försiktigt på marknadsutvecklingen och tror på en utspridd portfölj. Eteras placeringar kommer även fortsättningsvis att fokusera på fastigheter och företagsfinansiering och därmed bidra till sysselsättningen och tillväxten i Finland. 12

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 Ekonomisk utveckling Första halvåret 2012 präglades av negativa nyheter som avmattad ekonomisk tillväxt, staternas skuldsättning och ohållbart höga räntenivåer

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allt fler små och medelstora företag valde Veritas som arbetspensionspartner och antalet ArPL-försäkrade arbetsgivare och anställda steg. Veritas partnerskap med Aktia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA Sakkunniga människor som det är trevligt att arbeta med. Statistiken är i särklass i Finland. En tillförlitlig och sakkunnig samarbetspartner. Enkät om kundnöjdhet 2011

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 26.2.2014 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland fortsatte år

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016 REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016 Mål för extra förmåner s mål är att på lång sikt ge försäkringskapitalet i de försäkringar som är berättigade till utdelning av överskottet en

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Tf. verkställande direktörens översikt 2013 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 4 Förvaltningsorganen 2013 21 2 Tf. verkställande direktörens

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014 Riskhantering Ett försäkringsbolag skall ha ett system för intern kontroll och riskhantering som är tillräckligt täckande med hänsyn till bolagets verksamhet. Intern kontroll är en process, som inbegriper

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag

Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag 1 (7) Tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag Arbetspensionsförsäkringsbolag bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017?

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? Pensionsåldern höjs steg för steg Fortsatt arbete belönas Alla tjänar in pension enligt samma procent Arbetslivspension och partiell 1 ålderspension införs VEM

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer