Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan finanskris som år 2008, men budgetunderskottet fortsatte att växa i flera länder och skuldernas mängd i förhållande till bruttonationalprodukten ökade på ett oroande sätt. Finlands ekonomiska tillväxt avmattades betydligt. BNP låg fortfarande klart under nivån före recessionen och 2008 års nivå kommer sannolikt inte att uppnås före år Finlands BNP växte med knappt 3 procent. Företagens investeringsaktivitet minskade till följd av de försämrade exportutsikterna. Arbetslöshetens minskning bromsade in. I slutet av året låg arbetslösheten på 7,4 procent, det vill säga 0,5 procent lägre än året innan. För placerarna var år 2011 ett särskilt krävande år. Placerarnas förtroende minskade, vilket i augusti resulterade i ett kraftigt kursfall på aktiemarknaden och höjda kreditriskpremier. Reaktionen var särskilt stark inom eurozonen, där den politiska beslutsprocessen för att lösa krisen visade sig bli mycket tuff. Att stoppa skuldsättningen kräver besparingar och åtgärder för att förbättra konkurrensförmågan, vilket resulterar i svagare tillväxtprognoser för problemekonomierna under de närmaste åren. Banksektorns utveckling var särskilt svag på såväl aktie- som lånemarknaden, eftersom nedskrivningar av problemekonomiernas skulder skulle leda till avsevärda förluster för bankerna. Marknaden lugnade sig först i december, då Europeiska centralbanken erbjöd bankerna obegränsad förmånlig finansiering för tre år, vilket minskade avkastningskraven på de värsta problemländernas kortfristiga lån. Arbetspensionssystemets utveckling Arbetspensionssystemet 50 år I juli hade 50 år passerat sedan arbetspensionslagen stiftades. Den första arbetspensionslagen, APL, kom år Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, KAPL, stiftades ett år senare, och båda lagarna trädde i kraft den Arbetspensionsskyddet har utvecklats i takt med ekonomins och samhällets utveckling och blivit alltmer omfattande. Det finländska splittrade arbetspensionssystemet måste utvecklas kontinuerligt med särskild hänsyn till befolkningens förändrade åldersstruktur, längre livslängd och en balanserad finansiering trots instabilitet på den globala placeringsmarknaden. Den främsta målsättningen bör alltid vara utveckling av det finländska socialskyddet. Samtidigt måste man ta hänsyn till sambandet med regleringen av de europeiska finansmarknaderna. Längre arbetsliv och den genomsnittliga pensionsåldern Förlängning av arbetslivet har varit på tapeten på många håll under året. Längre livslängd och befolkningens åldersstruktur sätter press på höjda pensionsavgifter eller minskade pensionsförmåner. Det pågick en intensiv politisk debatt om att höja pensionsåldern och olika arbetsgrupper försökte hitta sätt att möjliggöra ett längre arbetsliv. Den av regeringen tillsatta karriärarbetsgruppen lämnade sitt betänkande i början av november Arbetsgruppen lyfte fram olika förändringsalternativ, men rekommenderade inget enskilt alternativ. Karriärdebatten fortsätter i arbetsmarknadsorganisationernas pensionsförhandlingsgrupp som leds av Jukka Rantala från

2 Pensionsskyddscentralen. Olika sätt att möjliggöra ett längre arbetsliv i enlighet med regeringsprogrammet behandlas även av arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma arbetsgrupp med Jukka Ahtela som ordförande. Pensionsåldern steg en aning. Den genomsnittliga pensionsåldern inom hela arbetspensionssystemet år 2011 var 60,5 år. Ökningen jämfört med året innan var 0,1 år. Pensionsåldern har ökat ungefär i linje med vad man uppskattade när arbetspensionsreformen planerades år Den positiva utvecklingen återspeglas även i en ökad sysselsättning bland äldre arbetstagare. Solvensreglerna I december 2008 trädde en tidsbegränsad lag i kraft, genom vilken man på grund av finanskrisen ändrade bestämmelserna om verksamhetskapital och fondering av ålderspensioner. Lagen skulle ursprungligen gälla fram till slutet av år 2010, men dess giltighet förlängdes på våren fram till slutet av år Arbetsgrupperna som utvärderade arbetspensionssystemets solvensgränser lämnade sin rapport till social- och hälsovårdsministern den Arbetsgrupperna föreslog ett antal förändringar som ska genomföras i tre etapper. Den första etappens förändringar inriktades främst på enskilda brister och trädde i kraft i november Syftet med den andra etappen är att vidta förberedelser inför den tidsbegränsade lagens upphörande och den tredje etappen kommer att inbegripa omfattande reformer av solvens- och täckningsbestämmelserna. Förändringarna är under beredning på socialoch hälsovårdsministeriet. Solvens II Ändringarna i solvensregelverket är även kopplade till EU-projektet Solvens II. Avsikten med Solvens II-direktivet är att harmonisera kraven som rör solvens och försäkringstillsyn på EU-nivå, förbättra skyddet för försäkrings- och förmånstagarna samt öka den europeiska försäkringsbranschens konkurrenskraft internationellt. I direktivet ingår bestämmelser om behörighetskrav för administration och ledning, intern kontroll, solvens samt intern risk- och solvensutvärdering. Det finns även bestämmelser som rör bland annat aktuarieverksamhet, utläggning av verksamheter på entreprenad samt offentliggörande av information. Direktivet ska införas på nationell nivå för att gälla skade- och livförsäkringsbolag, men i praktiken påverkar det även i hög grad de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagen. Enligt en grupp specialister som granskade arbetspensionsbolagens solvensbestämmelser är det möjligt att utifrån Solvens IImodellen utveckla arbetspensionssystemets solvensmekanism till att bättre ta hänsyn till placeringsverksamhetens risker. Målet är att definiera en så funktionell solvensmekanism som möjligt med tanke på arbetspensionssystemets placeringsverksamhet, riskprofil och målsättningar. Social- och hälsovårdsministeriet förbereder även bestämmelser för de övriga förändringarna i anslutning till Solvens II-direktivet. Konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen Efter en utredning om främjande av konkurrensen i arbetspensionsbranschen som publicerades år 2007 har man på olika nivåer diskuterat en ökning av konkurrensen med hjälp av lagstiftning. Man har särskilt lyft fram möjligheten att i viss mån göra beräkningsgrunderna bolagsspecifika. Socialoch hälsovårdsministeriet bad i december 2011 om ett utlåtande om bedömningspromemorian för arbetspensionssystemet, som behandlar bolagsspecifika driftskostnadsbelastningar för försäkringspremierna samt arbetshälsoverksamheten.

3 Eteras resultat Eteras totalresultat uppgick till -283 miljoner (171 milj. euro år 2010). Totalresultatet består av placeringsverksamhetens resultat, själva försäkringsrörelsens resultat och omkostnadsrörelsens resultat. Placeringsverksamhetens resultat var -252 miljoner euro (151 milj. euro), försäkringsrörelsens resultat -31 miljoner euro (19 milj. euro) och omkostnadsresultatet 1 miljoner euro (1,8 milj. euro). Eteras ansvarsskuld, det vill säga summan som reserverats för betalning av framtida pensioner, var i slutet av året miljoner euro (5 163 milj. euro). Ansvarsskulden minskade med cirka en procent från året innan. Verksamhetskapitalet som fungerar som buffert för placeringsverksamheten var 738 miljoner euro (991 milj. euro). Verksamhetskapitalet är den del av tillgångarna som inte är reserverad för att täcka det egentliga pensionsansvaret. Eteras solvens ligger fortfarande på en god nivå. Relationstalet som beskriver solvensställningen var 2,4 (2,4) och solvensgraden var 15,7 (21,2). Etera överför 5,8 miljoner euro till kundåterbäringar för år 2012, vilket i genomsnitt utgör 0,2 procent av den försäkrade lönesumman. År 2011 betalade Etera 9,1 miljoner euro i kundåterbäringar, det vill säga i genomsnitt 0,4 procent av avtalskundernas lönesumma. Etera har fortsatt att fokusera på kostnadseffektiviteten. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 47 miljoner euro (46 milj. euro). Merparten av kostnaderna var personal- och IT-kostnader. Personalkostnadernas andel var 20 miljoner euro (19 milj. euro) Försäkringar och kunder Eteras premieinkomst fortsatte att öka. Eteras premieinkomst uppgick till 614 miljoner euro (570 milj. euro), vilket var 8 procent mer än året innan. Den ökade premieinkomsten berodde dels på en positiv konjunkturutveckling, men även på en aktiv försäljning av nya försäkringar. Eteras försäkrade lönesumma och arbetsinkomstsumma ökade. ArPL-lönesumman som premieinkomsten bygger på uppgick till miljoner euro (2 517 milj. euro), det vill säga 5 procent mer än under föregående år. Arbetsinkomstsumman för företagarkunderna steg till 89 miljoner euro (63 milj. euro), det vill säga med 42 procent jämfört med året innan. I kreditförluster från ArPL- och FöPL-premiefordringar bokfördes 8,5 miljoner euro (5,5 milj. euro). Eteras marknadsandel beräknad enligt premieinkomsten uppskattas vara oförändrad på 5,4 procent, det vill säga lika stor som år Försäljning och överföring av försäkringar Försäljningen av nya försäkringar var livlig under Etera fick nya ArPL-försäkringar (3 250) och nya FöPL-försäkringar (1 358). Eteras andel av försäljningen av ArPL-försäkringar bland arbetspensionsbolagen var cirka 15 procent (16 %). Av antalet sålda FöPL-försäkringar var Eteras andel 6 procent (6 %).

4 Det är möjligt att överföra försäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat fyra gånger per år. Från Etera överfördes 688 fler ArPL-försäkringar till andra bolag än man fick in nya (-992). Antalet överförda försäkringar har minskat betydligt, och för FöPL-försäkringarnas del blev överföringsresultatet positivt för Etera. Tio fler FöPL-försäkringar överfördes till än från Etera (-236). Samtliga överföringar under året minskar Eteras premieinkomst med 16,9 miljoner euro (-15,6 milj. euro). Försäkringspremier och antal kunder Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremien för Eteras kunder var 22,33 procent. För ArPLavtalskunder var premien exklusive kundåterbäring och förräntning 22,5 procent, om lönesumman år 2010 låg under 1,8 miljoner euro. Om lönesumman var högre påverkades premieprocenten av kundspecifika faktorer. För tillfälliga arbetsgivare var ArPL-premien 23,0 procent. FöPL-avgiften för företagare under 53 år var 21,6 procent och för företagare som fyllt 53 år 22,9 procent. Rabatten för nya företagare var 25 procent under de första 48 månaderna. Etera hade (21 000) ArPL-avtalskunder. Dessutom betalade kunder temporära försäkringspremier till Etera (32 000) Eteras marknadsandel bland temporära kunder var cirka 72 procent (77 %) i slutet av året. Antalet FöPL-försäkringar i slutet av året var (4 480). Antalet försäkrade arbetstagare i slutet av året var ( ). Nästan alla försäkringskunder rapporterar sina uppgifter elektroniskt, merparten av dem i realtid varje månad. Både avtalskunder och temporära kunder kan sköta sina försäkringsärenden på etera.fi. Omfattande projekt genomfördes för att utveckla tjänsterna och de relaterade IT-systemen. Målet är att det i framtiden ska gå ännu mer flexibelt att sköta sina försäkringsärenden i realtid. Eteras samarbete med Sampo Bank Etera tecknade i slutet av år 2010 ett samarbetsavtal med Sampo Bank. Målet är att tillhandahålla mångsidigare service till kunderna. Försäljning av Eteras arbetspensionsförsäkringar på Sampos 120 kontor och Contact Center inleddes i juni Försäljningssamarbetet innebär att Sampo säljer Eteras arbetspensionsförsäkringar till sina små och medelstora företagskunder. Kontakt med kunder Etera hade nära kontakt med sina kunder under året. Eteras kundrelationer hanteras genom försäljningsregionerna Södra, Västra och Norra Finland som leds av regionala försäljningsdirektörer. En särskild enhet ansvarar för stora kunder i hela landet. Kundservicecentret betjänar kunderna per telefon. Enligt Eteras undersökning om kundtillfredsställelsen är både företags- och företagarkunderna nöjda med bolaget. Eteras traditionella löneförvaltningsdagar besöktes av sammanlagt personer på 13 olika orter. Etera åkte på turné tillsammans med FPA, Skatteförvaltningen och Sampo Bank för att utbilda personer som arbetar inom löneförvaltning. Delegationen för arbetsgivare och företagare sammanträdde två gånger. Kundrådsverksamheten vidareutvecklades. Etera har nio kundråd som utgör en viktig kanal för feedback som hjälper bolaget att utveckla sin verksamhet. Även samarbetet med revisionsbyråerna intensifierades.

5 Arbetshälsa Under år 2011 använde sig mer än (15 000) personer av Eteras arbetshälsotjänster. Enligt en undersökning som genomfördes i slutet av året ligger kundtillfredsställelsen gällande Eteras arbetshälsotjänster fortfarande på samma höga nivå som Eteras mål är att främja arbetshälsan och förebygga arbetsoförmåga och därigenom bidra till ett längre arbetsliv. Etera genomförde betydligt fler arbetshälsoundersökningar hos sina kundföretag än under I juni öppnades Eteras nya webbtjänst Kompassi, som underlättar systematisk och professionell hantering av arbetshälsofrågor. Tjänsten är särskilt avsedd för små och medelstora kundföretag, men även större företag kan ha nytta av tjänsten. På Etera-opistos kursdagar erbjöd Etera sina kundföretag olika verktyg för utveckling av chefsarbetet och hela arbetsplatsen. Turnén SuomiMies Seikkailee 2011 besökte 18 städer under våren och hösten. Målet med kampanjen är att inspirera män i arbetsför ålder att motionera. Etera är en av huvudsamarbetspartnerna till SuomiMies-turnén tillsammans med programmet I form för livet. På hösten delade Etera ut sitt första arbetshälsopris till Delipap Oy. Valet motiverades med Delipaps engagemang för långsiktig och systematisk utveckling av personalens välbefinnande. Hedersomnämnanden för utveckling av arbetshälsan gick till Terramare Oy och TeppMan Oy. Eteras arbetshälsopris utdelas vartannat år. Etera-intyget Etera är det första pensionsbolaget som utvecklat ett elektroniskt arbetspensionsintyg som innehåller de månatliga personaluppgifterna. Intyget började användas i slutet av året. Etera-intyget kan skrivas ut på etera.fi. Informationen i Etera-intyget kan även beställas från Lagen om beställarens ansvar förutsätter bland annat att beställaren kontrollerar att pensionsskyddet är i sin ordning. Därför måste ett intyg om arbetspensionsförsäkringar och betalda pensionsavgifter bifogas till offerter. Eteras mål är att med hjälp av Etera-intyg i realtid bidra till att förebygga den svarta ekonomin. Pensioner Pensions- och rehabiliteringskostnaderna ökade med 3 procent från året innan. Etera betalade ut miljoner euro i pensioner och rehabiliteringskostnader (998 milj. euro). I ansvarsfördelningsersättningar för gemensamt finansierade pensioner fick Etera in 333 miljoner euro (344 milj. euro). Etera hade i slutet av året pensionstagare ( ). Pensionsansökningar Pensionsansökningarna minskade med 3 procent från året innan. Etera tog emot nya pensionsansökningar (9 630). Antalet ansökningar om ålderspension ökade med 4 procent och antalet invalidpensioner med 3 procent. Antalet familjepensioner minskade med 2 procent. Antalet ansökningar om arbetslöshetspension minskade med 53 procent och antalet ansökningar om deltidspension med 50 procent. Den kraftiga minskningen förklaras av att rätten till arbetslöshetspension upphörde för personer födda efter Samtidigt höjdes åldersgränsen för deltidspension till 60 år i början av Etera behandlade sammanlagt pensionsansökningar och pensionsärenden under året (22 131).

6 Nya pensionsansökningar enligt pensionsslag Pensionsslag 2010 (antal) 2011 (antal) Förändring (%) Ålderspension % Invalidpension % Arbetslöshetspension % Deltidspension % Familjepension % Totalt % Beviljade pensioner Etera beviljade nya pensioner (7 291), vilket är 2 procent fler än året innan. Antalet beviljade FöPL-pensioner var 76 (58). Av de nya pensionerna var 38 procent ålderspensioner och 33 procent invalidpensioner. Familjepensionerna utgjorde 26 procent, arbetslöshetspensionerna 2 procent och deltidspensionerna 1 procent. De vanligaste orsakerna till invalidpensioner var fortfarande besvär i stöd- och rörelseorganen (31 %) och mentala störningar (28 %). Beviljade pensioner Pensionsslag (antal) Förändring (%) (antal) Ålderspension % Invalidpension % Arbetslöshetspension % Deltidspension % Familjepension % Totalt % Yrkesinriktad rehabilitering Etera fattade sammanlagt beslut om yrkesinriktad rehabilitering (1 096). Av dessa gällde 607 nya ansökningar om rätt till rehabilitering (573). En av förutsättningarna för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är att den sökande hotas av arbetsoförmåga under de närmaste åren. Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att arbetstagaren eller företagaren återvänder till jobbet och blir kvar i arbetslivet. Av de arbetstagare som deltar i yrkesinriktad rehabilitering återvänder över 70 procent till arbetslivet. Genomsnittlig pensionsålder och ansökningarnas handläggningstid Den genomsnittliga pensionsåldern inom Etera ökade under år 2011 och var 58,2 år (57,8). Den genomsnittliga åldern för ålderspension inom Etera var 64,4 år (64,4 år). Pensionsansökningarnas behandlingstid på Etera var i genomsnitt 38 dagar (33). Den genomsnittliga behandlingstiden för hela arbetspensionssystemet var 41 dagar.

7 Ändringsansökningar Antalet ändringsansökningar till besvärsnämnden och försäkringsdomstolen minskade. Besvärsnämnden behandlade 437 (492) pensionsbeslut från Etera och försäkringsdomstolen 102 (153) beslut. I besvärsnämnden ändrades 4 procent av Eteras beslut (7 %) och i försäkringsdomstolen 7 procent av besluten (9 %). Dessutom gjorde Etera 63 självrättelser till besvärsnämnden (39) och 7 till försäkringsdomstolen (6). Pensionsutdrag Etera skickade sammanlagt ut arbetspensionsutdrag ( ). Pensionsutdragen skickades till samtliga arbetstagare och företagare med försäkring hos Etera. I slutet av år 2011 hade personer valt att få elektroniska pensionsutdrag via etera.fi. Utdragen ledde till (1 300) korrigeringsansökningar. Pensionsutdraget innehåller uppgifter om pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder som ger rätt till pension. Personer över 50 år får även en uppskattning av sin kommande ålderspension. Etera skickade under 2011 ut ett stort antal pensionsutdrag till anställda i den offentliga sektorn som under sitt senaste privata anställningsförhållande varit försäkrade hos Etera. Från 2012 och framåt skickas ett mer heltäckande pensionsutdrag med inkomstuppgifter från både den privata och den offentliga sektorn. Samtidigt minskar antalet pensionsutdrag som Etera skickar ut i och med att även den offentliga sektorns pensionsanstalter börjar skicka ut utdrag. Från och med 2013 kommer pensionsbolagen bara att skicka ut arbetspensionsutdrag per post vart tredje år. Utbetalning av pensioner Utbetalningen av pensioner försenades på grund av störningar i bankernas system i februari, oktober och november. Pensionerna kunde trots allt betalas till pensionstagarnas konton under rätt betalningsdag. Placeringar Det verkliga värdet på Eteras placeringar uppgick i slutet av år 2011 till miljoner euro (5 420 milj. euro). Avkastningen på Eteras placeringar blev -2,3 procent (8,0 %). Gängse värde på placeringarnas avkastning uppgick till -125 miljoner euro (410 milj. euro). Placeringarnas nominella årsavkastning under de senaste tio åren var 3,7 procent. Eteras riskjusterade placeringstillgångar anges nedan. I parentes anges siffrorna för 2010 i miljoner euro. Ränteplaceringar miljoner euro (2 778) o Lånefordringar 414 miljoner euro (486) o Masskuldebrevslån emitterade av offentliga samfund 502 miljoner euro (585) o Masskuldebrevslån emitterade av övriga samfund miljoner euro (1 366) o Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 315 miljoner euro (343) Aktieplaceringar miljoner euro (1 698) o Noterade aktier 967 miljoner euro (1 367) o Kapitalplaceringar 324 miljoner euro (251) o Onoterade aktier 82 miljoner euro (80)

8 Fastighetsplaceringar 813 miljoner euro (769) o Direkta fastighetsplaceringar 611 miljoner euro (599) o Fastighetsfonder och fondföretag 202 miljoner euro (170) Övriga placeringar 138 miljoner euro (175) o Hedgefonder 138 miljoner euro (169) o Råvaruplaceringar o Övriga placeringar År 2011 var Eteras första verksamhetsår med den nya placeringsstrategin. Erfarenheterna har varit positiva. Portföljens genomsnittliga risknivå var betydligt lägre än tidigare, vilket bidrog till en fortsatt god solvens trots det tredje kvartalets marknadschock. Ett tillräckligt verksamhetskapital och ett bredare urval av olika instrument än tidigare möjliggjorde en resultatinriktad placeringsstrategi trots marknadens överreaktion. Det sista kvartalets avkastning blev utmärkt i förhållande till riskkapaciteten. Kärnan i Eteras placeringsstrategi är en kontinuerlig utvärdering av förhållandet mellan risk och avkastning för olika placeringar och en strävan efter en optimal portföljsammansättning vid varje givet tillfälle för att maximera avkastningen enligt den i placeringsplanen fastställda risknivån. Den proaktiva riskhanteringen blev framgångsrik. Risknivån för Eteras placeringsportfölj var som lägst före jordbävningen i Japan och börsraset i augusti. De största utmaningarna under det tredje kvartalet var att skydda sig mot ränteriskerna och att den finländska aktiemarknaden föll betydligt kraftigare än marknaderna där man skyddat sig mot aktierisken. Under det fjärde kvartalet höjde Etera portföljens risknivå, men drog framför allt nytta av marknadens ständiga överreaktioner på nyhetsflödet. I takt med den tilltagande marknadsinstabiliteten blev portföljhanteringen exceptionellt aktiv. I slutet av 2011 utarbetades en placeringsplan för 2012, där man vidareutvecklar definitionen av en optimal risknivå. Eteras grundscenario för makromiljön år 2012 var relativt positiv jämfört med den dystra stämningen i slutet av året, vilket återspeglades i en höjning av portföljens risknivå. Ränteplaceringar Eteras ränteplaceringar avkastade -0,5 procent (4,9 %). Den negativa resultatutvecklingen berodde främst på höjda kreditriskpremier under det tredje kvartalet, trots att man minskade andelen företagslån med hög risk redan under sommaren. Etera såg inga skäl att utsätta portföljen för ränterisker i slutet av året, eftersom den nominella avkastningen på AAA-ländernas långfristiga lån minskade till omkring två procent och de reella räntorna blev negativa, samtidigt som staternas kreditvärdighet minskade. Ränteskydden försämrade resultatet, särskilt när räntorna sjönk i september. Etera ökade de likvida finansmarknadsplaceringarnas andel i portföljen betydligt jämfört med året innan. Under det fjärde kvartalet höjde man kreditrisken på ett taktiskt lyckat sätt, vilket hade en positiv effekt på ränteplaceringarnas avkastning. I slutet av året innehöll portföljen endast finska statslån och inga obligationer emitterade av övriga euroländer. De offentliga masskuldebrevslånen avkastade -3,6 procent (-0,2 %) och övriga sammanslutningars masskuldebrevslån -1,2 procent (8,3 %). Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner gav en avkastning på 1,7 procent (1,8 %).

9 Aktieplaceringar Eteras aktieplaceringar gav en avkastning på -10,3 procent (16,8 %). Aktieportföljens avkastning försämrades särskilt av att den finska aktiemarknaden presterade betydligt sämre den allmänna marknadsutvecklingen. Under det sista kvartalet återhämtade sig aktiekurserna en aning, vilket i kombination med Eteras taktiska placeringsbeslut minskade aktieförlusterna avsevärt. Europaportföljen som sammanställdes år 2010 med fokus på en stabil avkastningsutveckling visade sig fungera väl under det tuffa börsåret. Portföljen gav betydligt bättre avkastning än de allmänna indexen i Europa. Utvecklingsarbetet med aktiestrategin för hela portföljen fortsätter i samma riktning för både de direkta och de externt förvaltade placeringarna. Avkastningen på noterade aktier blev -16,2 procent (17,9 %) och på onoterade aktier 9,2 procent (10,4 %). Företagsfinansiering Eteras företagsfinansiering består av placeringar i kapitalfonder samt finansiering i form av eget och främmande kapital, främst till finländska företag. Den totala avkastningen för Eteras företagsfinansiering låg på 8,0 procent (5,9 %). Eteras kapitalplaceringar avkastade 15,0 procent (11,2 %). Eteras kapitalfondsportfölj har lägre risker än genomsnittet och består av fonder som främst inriktar sig på små- och medelstora företag. Kapitalplaceringarnas värde ökade huvudsakligen tack vare en positiv utveckling bland företagen som ingår i portföljen. Antalet avyttringar, särskilt i Europa, var fortsatt måttlig. Etera tecknade två nya placeringsavtal med kapitalfonder. Etera har vid sidan av kapitalfonderna satsat på direkta investeringar, främst i finländska företag. Under året genomfördes fem nya investeringar och två fortsättningsinvesteringar. Eteras kreditstock i slutet av året var 414 miljoner euro, 72 miljoner euro mindre än året innan. Den minskade kreditstocken beror på en minskad efterfrågan på ArPL-återlån samt förtida amorteringar och återbetalningar av lån till följd av företagens förbättrade kassasituation. Inom företagslån har Etera fortsatt att fokusera på andra låneinstrument i stället för återlån efter hand som marknadsläget har förändrats. Avkastningen på lånefordringarna blev 3,0 procent (3,4 %). Fastighetsplaceringar Avkastningen på fastighetsplaceringarna blev 7,9 procent (0,7 %). De direkta fastighetsplaceringarnas avkastning uppgick till 5,0 procent (2,1 %). De direkta placeringarnas värde har utvecklats svagt positivt och särskilt lokalfastigheternas kapacitetsutnyttjande har förbättrats. I slutet av året stod 8,3 procent (10,8 %) av lokalfastigheterna tomma. Fastighetsfonderna gav en god avkastning: 17,6 procent (-3,7 %). Inom fastighetsfonder fokuserade Eteras portfölj på inhemska fonder som har återhämtat sig betydligt långsammare efter år 2008 än många utländska fonder. En märkbar värdeåterhämtning ägde rum först år Bostadsfonderna gav en särskilt god avkastning. Våren 2010 vann Etera en tomtöverlåtelsetävling ordnad av Senatfastigheter för kvarteren 2017 och 2018 i Tölöviken i Helsingfors, samt våren 2011 för kvarteret Tomternas byggnadsrätt omfattar sammanlagt cirka m² våningsyta. På tomterna byggs kontor för Alma Media Abp, KPMG och Ernst & Young Ab. Byggandet av Alma Medias kontorshus pågår som bäst. Byggandet av KPMG:s kontor inleds våren 2012 och Ernst & Young Ab:s på hösten. Arkitekttävlingar har

10 arrangerats för samtliga byggnader. Byggnaderna har ett utmärkt läge i Helsingfors stadskärna ur trafiksynpunkt och efterfrågan på hyreslokaler har därför varit stor. Etera tror att fastigheterna kommer att väcka intresse även i framtiden, och ha en god avkastningsutveckling på lång sikt med små värdefluktuationer. Etera deltar även i byggandet av flervåningshus i trä med fem trähusprojekt i Vik i Helsingfors. Stämningen på lokalfastighetsmarknaden i Finland var fortfarande optimistisk under det första halvåret I och med Greklands skuldproblem på sommaren blev dock stämningen snabbt osäker, och fastighetsaffärernas värde hamnade under 2 miljarder på årsnivå, det vill säga ungefär på samma nivå som år Våren 2011 sålde Etera tillsammans med Sitra fastighetsaktiebolaget Itämerentori till fonden Exilion Real Estate I Ky. Övriga placeringar Eteras övriga placeringar bestod av hedgefonder, råvaruplaceringar och övriga placeringar. Den totala avkastningen på de övriga placeringarna var 13,8 procent (5,9 %). Hållbara investeringar Etera undertecknade i slutet av år 2010 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och rapporterar årligen om hur principerna följs. Förutom de ekonomiska aspekterna beaktas även miljömässiga och sociala faktorer samt god förvaltningspraxis i placeringsverksamheten. Etera är också medlem i föreningen FINSIF som verkar för ansvarsfull investeringsverksamhet. Etera förbinder sig till hållbar utveckling även när det gäller bolagets fastighetsplaceringar. Etera är med i Green Building Council Finland, vilket innebär är att bolaget ska främja hållbar utveckling och ekoeffektivitet i sina fastighetsplaceringar. Etera tillämpar LEED-certifiering eller andra miljöcertifikat i sina byggprojekt. Ämbetshuset i Seinäjoki som ägs av Etera fick LEED-certifikat i september. Tidigare har även köpcentret Sello som Etera är delägare till fått LEED-certifikat. Aktivt ägarskap är en viktig del av den ansvarsfulla placeringsverksamheten på Etera. Etera deltog i så många som möjligt av bolagsstämmorna för de bolag som Etera har innehav i. Etera fäster även vikt vid hurdana styrelserna är i de bolag där Etera är delägare, vilket särskilt märks i de onoterade bolagen, där Etera har betydande andelar. Eteras placeringsportfölj utvärderades ur hållbarhetsperspektiv och man genomförde bland annat en kartläggning över hur Eteras fondföretag förbinder sig till ansvarsfull placeringsverksamhet och vilka av dem som har undertecknat UNPRI. Etera genomförde även en kartläggning av externa serviceleverantörer som skulle kunna analysera Eteras placeringsportfölj och sökte samarbetspartners med analyskriterier som motsvarar Eteras syn på hållbarhetsfrågor. Företagsansvar Eteras huvudkontor fick WWF:s Green Office-certifikat i januari Etera har ett miljöprogram där bolaget förbinder sig att minska pappers-, el- och värmeförbrukningen samt mängden avfall. Etera rapporterar årligen resultaten till WWF. I januari fick Etera även Lassila & Tikanojas svanenmärkta certifikat för ekologisk städning som ett erkännande för den miljövänliga städningen på huvudkontoret. Etera har börjat använda hundraprocentigt grön el från förnybara källor på sitt huvudkontor.

11 Etera rapporterar årligen om ansvarsfrågor i en kombinerad årsberättelse och hållbarhetsrapport. Etera följer redovisningsprinciperna GRI 3 i rapporteringen och låter granska rapporten externt. Eteras etiska principer godkändes i januari Koncernen Koncernen hade 45 dotterbolag (37), varav 34 var fastighetsaktiebolag, 10 var bostadsaktiebolag och ett var aktiebolag. Dessutom var Etera delägare i 17 (15) ägarintresseföretag. Etera grundade två fastighetsaktiebolag och tre bostadsaktiebolag under rapporteringsperioden samt köpte fem och sålde två dotterbolag. Personal Det genomsnittliga personalantalet var 284 personer (292), varav 95 procent fast anställda (98 %). 73 procent av personalen var kvinnor (73 %), och personalens medelålder var 45 år (46). 23 anställda lämnade Etera (49), varav fem gick i pension (12). Etera rekryterade 41 nya anställda (14), varav 34 för fast anställning (6). Styrelsen godkände bolagets senaste lönepolicy i december Personalens löner och ersättningar uppgick sammanlagt till 16 miljoner euro (16 milj. euro). Etera tillämpar ett resultatlönesystem som omfattar hela personalen. Ledningen, placerarna och säljarna har separata resultatlönesystem. Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport innefattar en redogörelse över löner och ersättningar. Övervakningen av placeringsrisker stärktes och omstrukturerades i januari Verksamheten avskiljdes helt och hållet från placeringsfunktionen och övergick till ett controllerteam inom ekonomi- och personalfunktionen En ny enhet inrättades för att ta hand om kundverksamheten. Dessutom ägde ett antal mindre organisationsförändringar rum under året. Den tillträdde MD Maija Haanpää som överläkare på Etera. MD, professor Juhani Juntunen som varit Eteras överläkare sedan 1990 avgick med ålderspension i början av juni För att främja utvecklingen bildades en utökad ledningsgrupp som inledde sin verksamhet i maj. Den består av ledningsgruppen och olika personer med utvecklingsansvar. Personalens utveckling och välbefinnande Chefsutbildningen fokuserade på att stärka chefernas coachningsfärdigheter. Samma tema lyftes fram inom projektverksamheten genom ett separat utbildningsprogram. Kundcheferna och försäljningsdirektörerna deltog i försäljningskurser. Hela personalens kundservicekompetens stärktes under våren med hjälp av olika evenemang. Distansarbete testades på Etera i slutet av 2010 och introducerades officiellt under våren Erfarenheterna har varit positiva. Lönesättningen utvecklades i fråga om flexibilitet och tajmning. Ett elektroniskt innovationsverktyg infördes i början av år Alla anställda har möjlighet att lämna in idéer och delta i utvecklingen av verksamheten. Personalens välbefinnande var ett viktigt tema och arbetsklimatet och personaltillfredsställelsen undersöktes med olika enkäter och studier. Medarbetarnas möjligheter att påverka förbättrades genom det interna projektet Hyvä työpaikka. Projektets mål är att göra Etera till en ännu bättre

12 arbetsplats med hjälp av olika planer och konkreta åtgärder. På våren ordnades den traditionella motionsdagen som en del av SuomiMies-turnén. Ett av höstens motionsinitiativ var en stegtävling. På hösten firade Etera 50-årsjubileum med såväl kunder och intressenter som med en egen personalfest. Förvaltning Eteras delägare är försäkringstagarna, de försäkrade arbetstagarna gemensamt och ägarna av garantiandelar. Etera har ett garantikapital om euro uppdelat på 112 garantiandelar med ett nominellt värde på euro. På garantikapitalet betalas årligen en ränta som motsvarar en rimlig avkastning. Räntan är den beräkningsränta som används för ArPL-försäkringen, plus en procentenhet. Bolagsstämman beslutar årligen om utbetalning av ränta på garantikapitalet. Eteras ordinarie bolagsstämma ordnades den Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger och styrelsen 11 gånger. Ordförandena sammanträdde före styrelsemötena. På sex av dessa möten behandlades utnämnings- och löneärenden. Valutskottet sammanträdde två gånger och revisionsutskottet tre gånger. Samma personer fortsatte som Eteras styrelseordförande. På sitt möte den utsåg styrelsen byggföretaget Hartelas vd Lasse Johansson till ordförande och specialist Mikko Nyyssölä från Finlands Näringsliv EK och Kyösti Suokas från Rakennusliitto ry till vice ordförande. Även förvaltningsrådets ordförande fortsätter på sina poster. Förvaltningsrådets ordförande är förvaltningsdirektör Antero Saarilahti från YIT Abp och vice ordförande är avtalsombudsman Markus Ainasoja från Rakennusliitto ry. Bolagsstämman utsåg två nya medlemmar till Eteras förvaltningsråd och 12 medlemmar som står i tur att avgå för mandatperioden som upphör vid den ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman valde också revisorer, även fortsättningsvis från Ernst & Young Ab. I Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport ingår en redogörelse för Eteras bolagsstyrning (Corporate Governance Statement). Riskhantering Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Eteras riskhantering syftar till att hantera risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar och verksamhetens utveckling och genomförande i enlighet med uppställda mål. Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat. Placeringarnas riskövervakning har skötts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka placeringsriskerna och rapportera om dem till styrelsen och ledningen. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med utjämningsansvaret. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsansvaret som på motsvarande sätt används för att täcka eventuella underskott.

13 Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att riskfördelningen och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste riskområdena är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder. Riskhanteringen och de viktigaste riskerna som gäller Etera beskrivs mer ingående i bilagorna till bokslutet. Framtidsutsikter Arbetspensionssystemets utveckling fortsätter. Det är viktigt att systemet utvecklas enligt socialskyddets villkor och med hänsyn till det splittrade systemets funktionalitet. Företagen måste fortfarande ha flera alternativa sätt att ordna det lagstadgade pensionsskyddet. Arbetspensionsföretagen konkurrerar genom effektiv hantering av pensionsskyddet. Detta är något man måste ta hänsyn till om försäkringspremiernas driftskostnadsbelastning ska bli bolagsspecifik. Pensionssystemets hållbarhet påverkas förutom av åtgärderna för att förlänga arbetslivet även av det allmänna ekonomiska läget. Om Europa undviker en kreditrecession förväntas eurozonens och Finlands ekonomier återhämta sig under det senare halvåret 2012 tack vare en låg räntenivå, en svagare eurokurs och global tillväxt. Detta förbättrar placeringarnas avkastningsutsikter och sänker deras risknivå. Den starka kursåterhämtningen har fortsatt i början av Eteras placeringsverksamhet utvecklas kontinuerligt. Målet är en stabil solvens och konkurrenskraftig avkastning. Ansvarsfull placering av pensionsmedlen kräver noggrann analys av placeringsobjekten både när det gäller socialt ansvar och marknadsmässig prissättning. Etera satsar kraftigt på utveckling av webbtjänster och ett nytt försäkringssystem. Tjänsterna utvecklas i samråd med kunderna för att det även i fortsättningen ska gå så behändigt som möjligt att sköta försäkrings- och pensionsärenden genom olika kanaler. Nya kunder lockas via elektroniska kanaler samt genom Eteras eget nätverk och partnersamarbeten. Etera satsar särskilt på samarbetet med Sampo Bank och på att utmärka sig med hjälp av sin företagsprofil. Etera strävar efter att främja längre arbetsliv bland de försäkrade med arbetshälsotjänster och vältajmad rehabilitering.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 Ekonomisk utveckling Första halvåret 2012 präglades av negativa nyheter som avmattad ekonomisk tillväxt, staternas skuldsättning och ohållbart höga räntenivåer

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 Ekonomisk utveckling År 2013 kan delas in i två delar. De långfristiga räntornas långvariga nedgång fortsatte fram till maj, men därefter fick den amerikanska

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allt fler små och medelstora företag valde Veritas som arbetspensionspartner och antalet ArPL-försäkrade arbetsgivare och anställda steg. Veritas partnerskap med Aktia

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA Sakkunniga människor som det är trevligt att arbeta med. Statistiken är i särklass i Finland. En tillförlitlig och sakkunnig samarbetspartner. Enkät om kundnöjdhet 2011

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 26.2.2014 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland fortsatte år

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Tf. verkställande direktörens översikt 2013 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 4 Förvaltningsorganen 2013 21 2 Tf. verkställande direktörens

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7.

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7. Föreskrifter 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i Dnr FIVA 3/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om RP 5/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt 2014 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 4 Förvaltningsorganen 2014 21 2 Verkställande direktörens

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse ALLMÄNT År 2011 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 42:a verksamhetsår. De uppgifter som förelagts LPA och kundgrupperna förblev oförändrade under året. Under

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer