Styrelsens verksamhetsberättelse för år Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 Ekonomisk utveckling Första halvåret 2012 präglades av negativa nyheter som avmattad ekonomisk tillväxt, staternas skuldsättning och ohållbart höga räntenivåer i euroområdets problemländer. Även om de makroekonomiska problemen fortsatte under årets andra hälft lättades stämningen på marknaden i och med Europeiska centralbankens löfte om att vid behov köpa obegränsade mängder av problemekonomiernas obligationer. Förtroendet stärktes även av den lindriga återhämtningen på den amerikanska bostadsmarknaden och av att den kinesiska tillväxten bara avtog måttligt. Likviditeten som erbjuds av centralbankerna samt de rekordlåga räntorna resulterade i en utmärkt avkastning inom samtliga tillgångsklasser. Värdet av samtliga placeringar nådde de klart högsta nivåerna för tiden efter finanskrisen. Finlands totala produktion tappade fart under året. Tillväxten under år 2012 beräknas förbli under 0,3 procent. Finlands BNP har minskat från och med juni. Även exporten har minskat. Arbetslösheten började öka under andra halvåret 2012 och arbetslöshetsnivån i slutet av året var 6,9 procent. Arbetspensionssystemets utveckling Längre arbetsliv Diskussionen om att förlänga arbetslivet var fortsatt livlig och man har på många håll funderat kring olika sätt att förlänga karriärerna och utveckla arbetslivet. En pensionsförhandlingsgrupp ledd av Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala gav sin mellanrapport i februari mars Ett arbetskarriäravtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna blev klart i mars Pensionsförhandlingsgruppen föreslog ett avskaffande av den förtida ålderspensionen och höjning av åldersgränsen för deltidspension. Dessutom ska arbetspensionssystemet effektiviseras och arbetslöshetsskyddet göras mer incitamentsbaserat. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs. Riksdagen godkände förändringarna i slutet av år 2012 och de trädde i kraft i början av Förändringarna uppskattas höja den förväntade pensionsåldern med 0,1 år. En mer omfattande reform av arbetspensionssystemet behandlas i en utredning som blir klar före slutet av år Utredningen leds av överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet. Utredningen bedömer bland annat effekterna av 2005 års pensionsreform och behovet av ytterligare åtgärder. Utifrån utredningen kommer man att fatta beslut om bland annat åldersgränser, förtids- och familjepensioner samt detaljerna kring fastställandet av pensioner. Pensionsreformen ska träda i kraft senast i början av år En bedömning av det finska pensionssystemet som Pensionsskyddscentralen låtit utarbeta blev klar i början av år Bedömningen granskade pensionssystemets tillräcklighet, hållbarhet, struktur och förvaltning. Enligt bedömningen är det finska pensionssystemet omfattande och hållbart. Befolkningsstrukturen och den ekonomiska globaliseringen kräver dock att systemet utvecklas. Pensionsåldern måste höjas och placeringarna ge bättre avkastning. Det är dock ingen akut brådska med förändringarna. Solvensreglerna Den tidsbegränsade lagen som stiftades till följd av finanskrisen år 2008 upphörde i slutet av år Lagen gällde fonderingen av ålderspensioner och pensionsanstalternas

2 verksamhetskapital. Nya bestämmelser trädde i kraft i början av 2013 som gäller utjämningsbeloppet som består av verksamhetskapitalet och solvenskapitalet. En omfattande reform av bestämmelserna som rör pensionsanstalternas solvens och marginaler är under beredning inom social- och hälsovårdsministeriet. Detta är den sista fasen i reformerna, som bygger på en rapport från en arbetsgrupp som granskade arbetspensionssystemets solvensregler år Målet är att definiera en så funktionell solvensmekanism som möjligt med tanke på arbetspensionssystemets placeringsverksamhet, riskprofil och målsättningar. Solvens II och god förvaltning Ändringarna i solvensregelverket är även kopplade till EU-projektet Solvens II. Avsikten med Solvens II-direktivet är att harmonisera kraven som rör solvens och försäkringstillsyn på EUnivå, förbättra skyddet för försäkrings- och förmånstagarna samt öka den europeiska försäkringsbranschens konkurrenskraft internationellt. I direktivet ingår bestämmelser om behörighetskrav för administration och ledning, intern kontroll, solvens samt intern risk- och solvensutvärdering. Det finns även bestämmelser som rör bland annat aktuarieverksamhet, utläggning av verksamhet på entreprenad samt offentliggörande av information. Direktivet ska införas på nationell nivå för att gälla skade- och livförsäkringsbolag, men i praktiken påverkar det även i hög grad de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagen. Möjligheten att utnyttja solvensreglerna i Solvens II-direktivet har utretts inom ramen för en pågående reform av solvensmekanismen. God förvaltning bland arbetspensionsbolag var föremål för en offentlig debatt år Till följd av debatten förbereder social- och hälsovårdsministeriet förändringar av bestämmelserna som gäller arbetspensionsbolagens förvaltning, som inte direkt anknyter till Solvens II-direktivet. Konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen Efter en utredning om konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen som publicerades år 2007 har man på olika nivåer diskuterat en ökning av konkurrensen med hjälp av lagstiftning. Man har särskilt lyft fram möjligheten att i viss mån göra beräkningsgrunderna bolagsspecifika. Social- och hälsovårdsministeriet bad i december 2011 om ett utlåtande om bedömningspromemorian för arbetspensionssystemet, som behandlar bolagsspecifika driftskostnadsbelastningar för försäkringspremierna samt arbetshälsoverksamheten. Ärendet är fortfarande under behandling. Eteras resultat Eteras totalresultat uppgick till 306 miljoner euro (-283 milj. euro år 2011). Totalresultatet består av placeringsverksamhetens resultat, själva försäkringsrörelsens resultat och omkostnadsrörelsens resultat. Placeringsverksamhetens resultat var 295 miljoner euro (-252 milj. euro) och försäkringsrörelsens resultat 11 miljoner euro (-31 milj. euro). Omkostnadsresultatet var 0,03 miljoner euro (1 milj. euro). Ansvarsskulden, det vill säga de medel som reserverats för betalning av framtida pensioner, uppgick i slutet av året till miljoner euro (5 110 milj. euro), en ökning på 5 procent från året innan. Verksamhetskapitalet som fungerar som buffert för placeringsverksamheten ökade till miljoner euro (738 milj. euro). Eteras solvens stärktes under året och låg på en god nivå. Solvensgraden ökade till 21,3 procent (15,7 %) och solvensställningen vid årets slut var 3,4 (2,4).

3 Etera överför 8,3 miljoner euro till kundåterbäringar för år 2013, vilket i genomsnitt utgör 0,31 procent av den försäkrade lönesumman. År 2012 betalade Etera 5,8 miljoner euro i kundåterbäringar, det vill säga 0,22 procent av den försäkrade lönesumman. Kostnadseffektiviteten var återigen ett viktigt fokusområde. Trots omfattande investeringar i IT-system hölls de totala rörelsekostnaderna på samma nivå som året innan och uppgick till 47 miljoner euro (47 milj. euro). Merparten av kostnaderna var personal- och IT-kostnader. Personalkostnadernas andel var 20 miljoner euro (20 milj. euro) Eteras omkostnadsprocent, det vill säga rörelsekostnaderna i relation till medlen reserverade för omkostnader, var 99,9 procent (97,8 %). Försäkringar och kunder Trots de osäkra ekonomiska utsikterna ökade Eteras premieinkomst med fem procent jämfört med året innan (8 %). De totala premieinkomsterna uppgick till 643 miljoner euro (614 milj. euro). FöPL-premiernas stod för 21 miljoner euro (16 milj. euro). ArPL-lönesumman ökade en aning jämfört med året innan och uppgick till miljoner euro (2 647 milj. euro). Arbetsinkomstsumman för företagarkunderna steg med 22 procent till 109 miljoner euro (89 milj. euro). I kreditförluster från ArPL- och FöPL-premiefordringar bokfördes 5,6 miljoner euro (8,5 milj. euro). Eteras marknadsandel beräknad utifrån premieinkomsterna uppskattas ligga omkring 5,2 procent (5,4 %). Etera hade ArPL-avtalskunder (18 500). Dessutom betalade kunder temporära försäkringspremier till Etera (29 000). Eteras marknadsandel bland temporära kunder var cirka 71 procent (72 %) i slutet av året. Antalet FöPL-försäkringar ökade med 9 procent till vid årsskiftet (5 584). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremien för Eteras kunder var 23,05 procent. För ArPLavtalskunder var premien exklusive kundåterbäring och förräntning 23,3 procent, förutsatt att lönesumman år 2010 låg under 1,85 miljoner euro. Om lönesumman var högre påverkades premieprocenten av kundspecifika faktorer. För tillfälliga arbetsgivare var ArPL-premien 23,3 procent. FöPL-premien för företagare under 53 år var 22,5 procent och för företagare som fyllt 53 år 23,85 procent. Rabatten för nya företagare under år 2012 var 25 procent under de första 48 månaderna. Överföringar och försäljning av nya försäkringar Etera gjorde ett gott resultat när det gäller försäkringsöverföringar. Samtliga överföringar under året ökar Eteras premieinkomst med 2,7 miljoner euro (-16,9 milj. euro). Försäljningen av nya försäkringar var fortsatt stark. Eteras marknadsandel i fråga om antalet nya ArPL-försäkringar var 14 procent (15 %). Inom FöPL-försäkringar växte marknadsandelen till 7 procent (6 %). Försäkring och elektronisk service Omfattande projekt genomfördes för att utveckla tjänsterna och de relaterade IT-systemen under hela året och införandet av de första systemen var lyckat. Utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är effektivisering och att även framöver kunna erbjuda våra kunder behändiga sätt att sköta sina försäkringsärenden i realtid. Merparten av Eteras kunder meddelar sina försäkringsuppgifter med elektroniska månadsanmälningar i realtid.

4 Kundkontakt och försäljningssamarbete Etera fortsatte utveckla kundkontakten under året. Kundnöjdhetsundersökningen gav utmärkta resultat. Enligt undersökningen var kunderna betydligt mer nöjda med vår betjäning än året innan. Kunderna upplever att det är lätt och behändigt att sköta pensionsärenden hos Etera. Kundrådsverksamheten och det nära samarbetet med revisionsbyråerna fortsatte. PHPseminarier för personer som arbetar med ekonomi- och löneförvaltning ordnades än en gång i 13 städer runt om i landet i november och december. Sammanlagt ordnades 18 evenemang och hela personer deltog. Eteras samarbete med Danske Bank fortsatte. Eteras arbetspensionsförsäkringar säljs av Danske Banks Contact Center. I april 2012 inledde Etera och Danske Bank ett samarbete omkring webbtjänster som ger kunder möjlighet att gå direkt från Danske Banks nätbank till Eteras webbtjänst. Detta underlättar arbetet för företagskunder ytterligare. I november tecknade Etera och Ömsesidiga försäkringsbolaget Pohjantähti ett avtal om försäljningssamarbete. Pohjantähtis 60 kundchefer erbjuder Eteras arbetspensionsförsäkringar till sina kunder vid 37 kontor. Försäkringsförsäljningen inleds under våren Arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering Etera erbjuder sina kundföretag effektiva verktyg för utveckling av arbetshälsan. Målet är att främja arbetshälsan, minska antalet sjukskrivningar samt förebygga arbetsoförmåga och därigenom bidra till ett längre arbetsliv. Efterfrågan på Eteras arbetshälsotjänster fortsatte att öka. Ett stort antal arbetshälsoundersökningar genomfördes vid kundföretagen och antalet ökade jämfört med året innan. Etera-opistos utbud utökades och utvecklades, bland annat genom coachning med fokus på utmaningar i chefsarbetet och förändringsledning. Dessutom ordnade Etera utbildningar för det så kallade välbefinnande i arbete-kortet i samarbete med Arbetarskyddscentralen. Eteras webbtjänst Kompassi hjälper kundföretagen att utveckla arbetshälsan och chefsarbetet på eget bevåg. Ett nytt ledningsverktyg för arbetsförmåga och arbetshälsa började utvecklas i juni. Verktyget hjälper företagen att identifiera sina största risker när det gäller arbetsoförmåga och personalens hälsa. En väsentlig del av verktyget är en elektronisk personalenkät om arbetsförmåga och välbefinnande. Resultaten rapporteras på företagsnivå och kan vara till nytta när ledningen överväger olika aktiviteter för att främja arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården och andra aktörer. Ett pilotprojekt inleddes hösten 2012 och verktyget kommer att lanseras före slutet av Kundernas nöjdhet med Eteras arbetshälsotjänster låg på en fortsatt god nivå. Enligt en undersökning som genomfördes i slutet av 2012 var över 90 procent av de svarande nöjda med Eteras arbetshälsotjänster. Yrkesinriktad rehabilitering Antalet ansökningar och beslut om yrkesinriktad rehabilitering ökade jämfört med året innan. Etera fattade sammanlagt rehabiliteringsbeslut (1 135), det vill säga 8 procent fler än under året innan. Antalet ansökningar var 641 (610), det vill säga 5 procent fler än året innan. En förutsättning för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är att den sökande hotas av arbetsoförmåga under de närmaste åren. Målet är att arbetstagaren eller företagaren ska

5 återvända till jobbet och bli kvar i arbetslivet. Över 70 procent av deltagarna återvänder till arbetslivet. Pensioner Pensions- och rehabiliteringskostnaderna ökade med 5 procent från året innan. Etera betalade ut miljoner euro i pensioner och rehabiliteringskostnader (1 025 milj. euro). I ansvarsfördelningsersättningar för gemensamt finansierade pensioner fick Etera in 370 miljoner euro (333 milj. euro). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Pensionsansökningar Antalet nya pensionsansökningar minskade med 11 procent från året innan. Etera tog emot nya pensionsansökningar (9 369). Antalet ålderspensionsansökningar var (3 530), det vill säga 6 procent färre än året innan. Antalet invalidpensionsansökningar var (3 584), vilket är 16 procent färre än året innan. Etera fick ansökningar om familjepension (1 984). Antalet ansökningar om deltidspension var 69 (78) och arbetslöshetspension 17 (193). Ansökningarna om familjepension minskade med 2 procent och deltidspension med 12 procent. Inga nya personer fick rätt till arbetslöshetspension under år Sammanlagt behandlade Etera pensionsansökningar (21 680), vilket även innefattar ändrings- och förlängningsansökningar. Pensionsansökningarnas behandlingstid på Etera var i genomsnitt 37 dagar (38). Den genomsnittliga behandlingstiden inom andra pensionsbolag var 43 dagar (41). Beviljade pensioner och pensionsålder Etera beviljade 10 procent färre pensioner än under året innan, sammanlagt (7 140). Av de beviljade pensionerna utgjordes 40 procent av ålderspensioner (38 %) och 31 procent av invalidpensioner (33 %). Familjepensionernas andel var 28 procent (26 %). De vanligaste orsakerna till invalidpensioner var som tidigare besvär i rörelseorganen och mentala störningar. Av invalidpensionerna beviljades 34 procent (31 %) på grund av besvär i rörelseorganen och 26 procent (28 %) på grund av mentala störningar. Den genomsnittliga pensionsåldern för Eteras pensionstagare var 58,1 år och för ålderspension 63,9 år. Pensionskunderna var återigen mycket nöjda med Eteras betjäning. Nöjdhetsindexet för pensionskunder låg kvar på samma utmärkta nivå som året innan. Av pensionskunderna upplevde 87 procent att Etera värdesätter sina kunder. Beviljade pensioner enligt pensionsslag åren , antal 2011, antal Förändring, % Ålderspension Invalidpension Familjepension Deltidspension Arbetslöshetspension Totalt

6 Pensionsutdrag Etera skickade sammanlagt ut arbetspensionsutdrag ( ). Utdragen innehöll uppgifter om pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder som ger rätt till pension. Personer över 50 år fick även en uppskattning av sin kommande pension. Pensionsutdraget år 2012 var mer omfattande än tidigare eftersom det även innehöll uppgifter om inkomster från den offentliga sektorn. Antalet utdrag skickade av Etera minskade eftersom utdragen till offentligt anställda skickades av Keva. Etera skickade tidigare ut ett stort antal pensionsutdrag till anställda i den offentliga sektorn, som under sitt senaste privata anställningsförhållande varit försäkrade hos Etera. Hädanefter kommer pensionsbolagen för den privata sektorn bara att skicka ut arbetspensionsutdrag vart tredje år. Alla kan när som helst kontrollera sina pensionsutdrag på webben. Placeringar I slutet av år 2012 uppgick Eteras placeringar till miljoner euro enligt gängse värden (5 334 milj. euro). Placeringarna avkastade 9,9 procent (-2,3 %). Placeringsverksamhetens nettoavkastning var 521 miljoner euro enligt gängse värden (-125 milj. euro). Placeringarnas nominella årsavkastning under tio år var 4,5 procent. Den faktiska riskställningen för Eteras placeringar i slutet av år 2012 såg ut så här: 2012, milj. euro 2011, milj. euro Ränteplaceringar Lånefordringar Masskuldebrevslån, offentliga samfund Masskuldebrevslån, övriga sasmfund Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner Aktieplaceringar Noterade aktier Private equity -placeringar Onoterade aktier Fastighetsplaceringar Direkta fastighetsplaceringar Fastighetsplaceringsfonder Övriga placeringar Hedgefonder Råvaruplaceringar 47 0 Övriga placeringar 74 0 Placeringar totalt

7 Eteras placeringsstrategi Grunden för Eteras placeringsverksamhet utgörs av proaktiv riskhantering, kontracykliskhet och tryggande av bolagets kapital. Etera är en kontracyklisk placerare som tror på att trygga sitt verksamhetskapital på kort sikt och uppnå en bättre riskjusterad avkastning på lång sikt än med en passiv eller medcyklisk placeringsstil. Riskhanteringen spelar en avgörande roll. Placeringarnas risknivå anpassas med hjälp av en riskbudget till den rådande situationen i fråga om verksamhetskapital. Placeringsportföljen ses som en enda helhet och dess innehåll optimeras på ett dynamiskt sätt. Portföljanalyser genomförs både på taktisk och på strategisk nivå. Under år 2012 uppnådde Etera ett positivt resultat under samtliga fyra kvartal. Hela årets avkastning överträffade även genomsnittet för pensionsbolagen, vilket ledde till att solvensen höjdes mer än genomsnittet. Etera valdes i november till Finlands bästa pensionsplacerare i den årliga tävlingen som ordnas av Investment & Pensions Europe (IPE). Ränteplaceringar Ränteplaceringarna avkastade 8,7 procent (-0,5 %). De offentliga masskuldebrevslånen avkastade -0,2 procent (-3,6 %) och övriga masskuldebrevslån 15,0 procent (-1,2 %). Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner gav en avkastning på 1,1 procent (1,7 %). Den positiva utvecklingen berodde på allokeringen av ränteplaceringar, värdepappersval och riskjustering. Etera ökade andelen ränteplaceringar i tillväxtländerna, särskilt i början av året, efter att euroländernas statslån blivit mindre attraktiva och räntenivåerna sjunkit så lågt att den reella avkastningen blev negativ. Av euroländernas obligationer innehöll portföljen i huvudsak enbart finska statslån under året. Även företagslån med hög kreditrisk utgjorde en betydande avkastningskälla, men deras andel minskades taktiskt mot slutet av året, när den relativa värderingsnivån började se problematisk ut jämfört med till exempel aktier. Aktieplaceringar Eteras aktieplaceringar gav en avkastning på 13,4 procent (-10,3 %). Avkastningen på noterade aktier blev 14,9 procent (-16,2 %) och på onoterade aktier 7,8 procent (9,2 %). Det var ett utmärkt år för aktieplaceringarna och portföljens avkastningsvariationer var exceptionellt små tack vare taktiska placeringsbeslut. En nyckelfaktor var den låga andelen aktier i portföljen under andra kvartalet och en ökning av risknivån mot kvartalets slut. Den dynamiska placeringsstilen möjliggjordes av Eteras många omställningar, till exempel integreringen av internt och externt förvaltade portföljer i samma beslutsprocess, aktiv riskhantering samt utvecklingen av analysmetoderna. Aktieportföljens regionala fördelning var mycket jämn på årsnivå, men stora variationer förekom under året. Fastighetsplaceringar Avkastningen på fastighetsplaceringarna blev 6,1 procent (7,9 %). De direkta fastighetsplaceringarnas avkastning uppgick till 5,5 procent (5,0 %). De direkta placeringarnas värde har utvecklats svagt positivt. Särskilt lokalfastigheternas kapacitetsutnyttjande har förbättrats och i slutet av året stod bara 5,2 procent (8,3 %) av lokalerna tomma. Fastighetsfondernas avkastning uppgick till 7,9 procent (17,6 %). Inom fastighetsfonder fokuserar Etera främst på inhemska fonder. Aktivitetsnivån på den finska lokalfastighetsmarknaden var relativt låg och det totala värdet på fastighetsaffärerna blev ungefär 2,1 miljarder euro. Nästan en fjärdedel av affärerna ägde rum

8 i huvudstadsregionen och mätt i pengar var andelen närmare hälften. Etera sålde två kontorsfastigheter. Dessutom såldes enskilda lägenheter i bostadsaktiebolag till ett värde om cirka 10,7 miljoner euro. Flervåningshuset i trä som byggdes i Vik i Helsingfors blev färdigt. Ett av de två bolagen såldes till Icecapital Housing Fund II Ky. Byggandet av kontorskomplexet vid Tölöviken i Helsingfors fortsatte. Det första kontorshuset som främst kommer att användas av Alma Media Abp och Ahlstrom Abp stod klart i december. KPMG:s kontorshus och byggnaden som främst kommer att användas av Ernst & Young Ab blir färdiga i början av Företagsfinansiering Eteras företagsfinansiering består av placeringar i kapitalfonder samt finansiering i form av eget och främmande kapital, främst till finländska företag. Avkastningsutvecklingen för företagsfinansieringen motsvarade Eteras långsiktiga mål och uppgick till totalt 7,4 procent (8,0 %). Stabil avkastning är ett av de viktigaste målen för företagsfinansieringen i den fortsatt osäkra placeringsmiljön. Eteras private equity -placeringar avkastade 11,1 procent (15,0 %) och lånefordringarna 4,1 procent (3,0 %). Företagsfinansieringen är en viktig placeringskanal för Etera på den finländska marknaden. Etera stärker sin roll som finländsk placerare och aktiv ägare. Företagsfinansieringens roll väntas förbli viktig även i framtiden med ett ökat behov av alternativa finansieringsformer, bland annat till följd av bankernas begränsade utlåning. Inom företagsfinansiering framhävs vikten av en omfattande bedömning av olika placeringsalternativ, noggrann företagsanalys och utvärdering av finansieringsvillkoren. Under 2012 ingick Etera tre placeringsförbindelser med kapitalfonder. Dessutom genomfördes två direkta kapitalplaceringar samt ett flertal fortsättningsplaceringar och låneplaceringar av olika typer, främst i finska företag. Övriga placeringar Den totala avkastningen på Eteras övriga placeringar var 25,6 procent (13,8 %). Eteras övriga placeringar gav en utmärkt avkastning tack vare hedgefondsportföljen och råvaruplaceringarna. Inom hedgefonder fokuserade Etera på placeringar med låg känslighet för aktiemarknadens resultatvariationer. Hållbara investeringar Etera placerar arbetspensionsmedlen med hänsyn till det traditionella avkastnings- och riskperspektivet, men även till miljöfrågor, socialt ansvar och god förvaltning. Etera har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och lämnade år 2012 sin första placeringsrapport till FN. Etera undertecknade även ett avtal med GES Investment Services. GES kommer att granska Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärdera bolagen som ingår i fråga om företagsansvar. Etera är också medlem i FINSIF som verkar för ansvarsfull investeringsverksamhet och deltog i föreningens möten och seminarier. Etera deltog även aktivt i bolagsstämmorna vid bolagen där Etera har innehav. Etera främjar hållbar utveckling och ekoeffektivitet genom sina fastighetsplaceringar och är medlem av Green Building Council Finland. Etera tillämpar LEEDcertifikat eller andra miljöcertifikat i sina byggprojekt. Eteras kontor i Helsingfors är ett Green Office med certifikat från WWF. Etera rapporterar om resultaten av sitt miljöprogram till WWF. Etera publicerar varje år en kombinerad verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport som följer GRI3-riktlinjerna.

9 Koncernen Koncernen bestod av 58 dotterbolag (45), varav 38 var fastighetsaktiebolag, 19 var bostadsaktiebolag och ett var aktiebolag. Dessutom var Etera delägare i 19 (17) ägarintresseföretag. Under rapporteringsperioden grundade Etera tre fastighetsaktiebolag och ett bostadsaktiebolag. Etera köpte tre och sålde tre dotterbolag. Personal Eteras genomsnittliga personalstyrka var 290 (284) personer, varav 95 procent var fast anställda (95 %). 73 procent av personalen var kvinnor (73 %), och personalens medelålder var 45 år (45). Under året lämnade 18 personer Etera (23), varav 7 gick i pension (5). Etera rekryterade 19 nya anställda (41), varav 12 blev fast anställda (34). Siffrorna inkluderar inte semestervikarier eller andra korta vikariat. Personalens löner och ersättningar uppgick till sammanlagt 16 miljoner euro (16 milj. euro). En redogörelse över löner och ersättningar ingår i Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport. Eteras styrelse godkände i november 2012 en omstrukturering av Eteras organisation som innebar att försäkringstjänsterna blev en egen funktion och alla försäkringsrelaterade uppgifter samlades i en funktion. Målet var att förbättra servicen till försäkringskunderna och harmonisera verksamheten. Personalens utveckling och välbefinnande Coachning lyftes fram i allmänna chefsutbildningar och i ett coachningsprogram riktat till en mindre grupp chefer. Alla chefer fick feedback på sitt chefsarbete i en 360-graders utvärdering. Kundbetjäningen stärktes med hjälp av en kundserviceutbildning. En elektronisk inlärningsmiljö infördes för utbildning i olika verktyg och it-system samt arbetsintroduktion. Coachning och medarbetarskap stöttades genom att ledningen, cheferna och personalen avgav ett löfte om att tillsammans skapa en god arbetsplats. Under en temadag som fokuserade på delaktighet och god arbetsmiljö reflekterade ledningen och ett stort antal medarbetare kring olika frågor som har att göra med välbefinnande i arbetet. Eteras personal fick även delta i TTK:s kurs om välbefinnande i arbetet. Ett team med representanter från olika delar av organisationen planerade och genomförde konkreta åtgärder för att främja medarbetarskap. Man ordnade dessutom diskussionsevenemang och föreläsningar kring temat samt ordnade studiebesök. Distansarbetet utökades efter positiv respons. Belöningssystemet utvecklades genom att uppmuntra mångsidig användning av befintliga belöningssätt. Eteras etiska principer sammanställdes och godkändes i januari Personalen fick utbildning om principerna under våren. Arbetsklimatet studeras med hjälp av en medarbetarundersökning på hösten. Resultaten visade på en klar förbättring jämfört med året innan. Förvaltning Eteras delägare är försäkringstagarna, de försäkrade arbetstagarna gemensamt och ägarna av garantiandelar. Etera har ett garantikapital om euro uppdelat på 112 garantiandelar med ett nominellt värde på euro. På garantikapitalet betalas årligen en ränta som motsvarar en rimlig avkastning. Räntan är den beräkningsränta som används för ArPL-

10 försäkringen, plus en procentenhet. Bolagsstämman beslutar årligen om utbetalning av ränta på garantikapitalet. Eteras ordinarie bolagsstämma ordnades den Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger och styrelsen 11 gånger. Ordförandena sammanträdde före styrelsemötena. På sex av dessa möten behandlades utnämnings- och belöningsärenden. Valutskottet sammanträdde två gånger och revisionsutskottet tre gånger. Eteras styrelseordförande var Lasse Johansson, styrelseordförande för Hartela-yhtiöt Oy. Eteras vice styrelseordförande var Mikko Nyyssölä, specialist från Finlands Näringsliv EK samt Kyösti Suokas, andra ordförande för Rakennusliitto ry. Förvaltningsrådet utsåg den affärsområdeschef Tero Kiviniemi från YIT Oy till rådets ordförande när den föregående ordföranden Antero Saarilahti gick i pension. Avtalsombudsman Markus Ainasoja från Rakennusliitto ry fortsatte som förvaltningsrådets vice ordförande. Bolagsstämman utsåg sex nya medlemmar till Eteras förvaltningsråd och åtta medlemmar som står i tur att avgå för mandatperioden som upphör vid den ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman valde också revisorer, även fortsättningsvis från Ernst & Young Ab. I Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport ingår en redogörelse för Eteras bolagsstyrning (Corporate Governance Statement). Riskhantering Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Målet för Eteras riskhantering är att upptäcka risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar eller verksamhetens utveckling och genomförande i enlighet med uppställda mål. Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat. Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka placeringsriskerna och rapportera om dem till styrelsen och ledningen. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med utjämningsbeloppet. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsbeloppet som på motsvarande sätt används för att täcka eventuella underskott. Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste riskområdena är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder. Riskhanteringen och de viktigaste riskerna som gäller Etera beskrivs mer ingående i bilagorna till bokslutet.

11 Framtidsutsikter Konkurrens inom pensionssystemet som ska ta hand om socialskyddet är inget egenvärde. Ett splittrat system förbättrar placeringsavkastningen samt servicen till både försäkringstagarna och försäkrarna, effektiviserar verksamheten och balanserar riskerna. Det finns behov av olika aktörer av olika storlek för att kunderna ska ha tillräckliga alternativ och för att kunna utveckla tjänsterna till att bättre motsvara kundernas behov. Etera har under de senaste åren målmedvetet utvecklat placeringsverksamheten, försäljningen och tjänsterna och utvecklingsarbetet fortsätter. Försäljningskanalerna stärks, särskilt webbförsäljningen som utvecklats positivt. Etera har förberett sig aktivt för den ökade konkurrensen som beror på förändringarna i fråga om antalet aktörer på marknaden. Verksamhetens och it-systemens effektivitet och webbtjänsterna är de viktigaste utvecklingsområdena för Etera. Det successiva införandet av ett nytt försäkringssystem förbättrar effektiviteten och höjer kvaliteten på kundservicen. Effektivisering av hela arbetspensionssystemet kräver ett närmare samarbete mellan pensionsanstalterna på itområdet, vilket det även verkar finnas goda förutsättningar och gemensamt intresse för. Den ekonomiska utvecklingen i Finland under år 2013 blir svag. De branschspecifika och delvis regionala skillnaderna är stora. Det är svårt att förutspå hur lönesumman kommer att utvecklas, men år 2013 förväntas bli ett relativt bra år i fråga om premieinkomster. Trots riskerna kan 2013 även bli ett bra år för placeringsmarknaden, förutsatt att inflationen hålls i schack och att räntorna förblir låga. Om däremot prognoserna för ekonomisk tillväxt under senare halvåret realiseras kommer detta att gynna placeringar med högre risker. Även centralbankernas åtgärder kan ha en lugnande effekt på marknaden, vilket vi fick uppleva under år 2012.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2007

Finlands Banks pensionsfond. Årsberättelse 2007 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2007 Finlands Banks pensionsfond Årsberättelse 2007 Multiprint Ab Helsingfors 2008 Finlands Banks pensionsfond Från och med 2002 har Finlands Bank täckt sitt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA

FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 1 2014 FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA DE SER TILL ATT DITT KAPITAL

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 1:2013 Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 Pensionssystemet i Finland är inte perfekt, men bra s. 24 Lögn, förb lögn, statistik? Redaktion Ledare Chefredaktör Kati Kalliomäki Redaktionssekreterare

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

Nr 219 739 BILAGA 1 BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR TILLÄGGSPENSIONSFÖRSÄKRING VID PENSIONSSTIFTELSE ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE Nr 29 739 BLG BÄKNNGSGUNDN FÖ TLLÄGGSPNSONSFÖSÄKNG VD PNSONSSTFTLS NLGT LGN OM PNSON FÖ BTSTG 740 Nr 29 GUNDNS TLLÄMPNNGSOMÅD Med tilläggsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (PL) ases här

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer