Styrelsens verksamhetsberättelse för år Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 Ekonomisk utveckling Första halvåret 2012 präglades av negativa nyheter som avmattad ekonomisk tillväxt, staternas skuldsättning och ohållbart höga räntenivåer i euroområdets problemländer. Även om de makroekonomiska problemen fortsatte under årets andra hälft lättades stämningen på marknaden i och med Europeiska centralbankens löfte om att vid behov köpa obegränsade mängder av problemekonomiernas obligationer. Förtroendet stärktes även av den lindriga återhämtningen på den amerikanska bostadsmarknaden och av att den kinesiska tillväxten bara avtog måttligt. Likviditeten som erbjuds av centralbankerna samt de rekordlåga räntorna resulterade i en utmärkt avkastning inom samtliga tillgångsklasser. Värdet av samtliga placeringar nådde de klart högsta nivåerna för tiden efter finanskrisen. Finlands totala produktion tappade fart under året. Tillväxten under år 2012 beräknas förbli under 0,3 procent. Finlands BNP har minskat från och med juni. Även exporten har minskat. Arbetslösheten började öka under andra halvåret 2012 och arbetslöshetsnivån i slutet av året var 6,9 procent. Arbetspensionssystemets utveckling Längre arbetsliv Diskussionen om att förlänga arbetslivet var fortsatt livlig och man har på många håll funderat kring olika sätt att förlänga karriärerna och utveckla arbetslivet. En pensionsförhandlingsgrupp ledd av Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala gav sin mellanrapport i februari mars Ett arbetskarriäravtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna blev klart i mars Pensionsförhandlingsgruppen föreslog ett avskaffande av den förtida ålderspensionen och höjning av åldersgränsen för deltidspension. Dessutom ska arbetspensionssystemet effektiviseras och arbetslöshetsskyddet göras mer incitamentsbaserat. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs. Riksdagen godkände förändringarna i slutet av år 2012 och de trädde i kraft i början av Förändringarna uppskattas höja den förväntade pensionsåldern med 0,1 år. En mer omfattande reform av arbetspensionssystemet behandlas i en utredning som blir klar före slutet av år Utredningen leds av överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet. Utredningen bedömer bland annat effekterna av 2005 års pensionsreform och behovet av ytterligare åtgärder. Utifrån utredningen kommer man att fatta beslut om bland annat åldersgränser, förtids- och familjepensioner samt detaljerna kring fastställandet av pensioner. Pensionsreformen ska träda i kraft senast i början av år En bedömning av det finska pensionssystemet som Pensionsskyddscentralen låtit utarbeta blev klar i början av år Bedömningen granskade pensionssystemets tillräcklighet, hållbarhet, struktur och förvaltning. Enligt bedömningen är det finska pensionssystemet omfattande och hållbart. Befolkningsstrukturen och den ekonomiska globaliseringen kräver dock att systemet utvecklas. Pensionsåldern måste höjas och placeringarna ge bättre avkastning. Det är dock ingen akut brådska med förändringarna. Solvensreglerna Den tidsbegränsade lagen som stiftades till följd av finanskrisen år 2008 upphörde i slutet av år Lagen gällde fonderingen av ålderspensioner och pensionsanstalternas

2 verksamhetskapital. Nya bestämmelser trädde i kraft i början av 2013 som gäller utjämningsbeloppet som består av verksamhetskapitalet och solvenskapitalet. En omfattande reform av bestämmelserna som rör pensionsanstalternas solvens och marginaler är under beredning inom social- och hälsovårdsministeriet. Detta är den sista fasen i reformerna, som bygger på en rapport från en arbetsgrupp som granskade arbetspensionssystemets solvensregler år Målet är att definiera en så funktionell solvensmekanism som möjligt med tanke på arbetspensionssystemets placeringsverksamhet, riskprofil och målsättningar. Solvens II och god förvaltning Ändringarna i solvensregelverket är även kopplade till EU-projektet Solvens II. Avsikten med Solvens II-direktivet är att harmonisera kraven som rör solvens och försäkringstillsyn på EUnivå, förbättra skyddet för försäkrings- och förmånstagarna samt öka den europeiska försäkringsbranschens konkurrenskraft internationellt. I direktivet ingår bestämmelser om behörighetskrav för administration och ledning, intern kontroll, solvens samt intern risk- och solvensutvärdering. Det finns även bestämmelser som rör bland annat aktuarieverksamhet, utläggning av verksamhet på entreprenad samt offentliggörande av information. Direktivet ska införas på nationell nivå för att gälla skade- och livförsäkringsbolag, men i praktiken påverkar det även i hög grad de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagen. Möjligheten att utnyttja solvensreglerna i Solvens II-direktivet har utretts inom ramen för en pågående reform av solvensmekanismen. God förvaltning bland arbetspensionsbolag var föremål för en offentlig debatt år Till följd av debatten förbereder social- och hälsovårdsministeriet förändringar av bestämmelserna som gäller arbetspensionsbolagens förvaltning, som inte direkt anknyter till Solvens II-direktivet. Konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen Efter en utredning om konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen som publicerades år 2007 har man på olika nivåer diskuterat en ökning av konkurrensen med hjälp av lagstiftning. Man har särskilt lyft fram möjligheten att i viss mån göra beräkningsgrunderna bolagsspecifika. Social- och hälsovårdsministeriet bad i december 2011 om ett utlåtande om bedömningspromemorian för arbetspensionssystemet, som behandlar bolagsspecifika driftskostnadsbelastningar för försäkringspremierna samt arbetshälsoverksamheten. Ärendet är fortfarande under behandling. Eteras resultat Eteras totalresultat uppgick till 306 miljoner euro (-283 milj. euro år 2011). Totalresultatet består av placeringsverksamhetens resultat, själva försäkringsrörelsens resultat och omkostnadsrörelsens resultat. Placeringsverksamhetens resultat var 295 miljoner euro (-252 milj. euro) och försäkringsrörelsens resultat 11 miljoner euro (-31 milj. euro). Omkostnadsresultatet var 0,03 miljoner euro (1 milj. euro). Ansvarsskulden, det vill säga de medel som reserverats för betalning av framtida pensioner, uppgick i slutet av året till miljoner euro (5 110 milj. euro), en ökning på 5 procent från året innan. Verksamhetskapitalet som fungerar som buffert för placeringsverksamheten ökade till miljoner euro (738 milj. euro). Eteras solvens stärktes under året och låg på en god nivå. Solvensgraden ökade till 21,3 procent (15,7 %) och solvensställningen vid årets slut var 3,4 (2,4).

3 Etera överför 8,3 miljoner euro till kundåterbäringar för år 2013, vilket i genomsnitt utgör 0,31 procent av den försäkrade lönesumman. År 2012 betalade Etera 5,8 miljoner euro i kundåterbäringar, det vill säga 0,22 procent av den försäkrade lönesumman. Kostnadseffektiviteten var återigen ett viktigt fokusområde. Trots omfattande investeringar i IT-system hölls de totala rörelsekostnaderna på samma nivå som året innan och uppgick till 47 miljoner euro (47 milj. euro). Merparten av kostnaderna var personal- och IT-kostnader. Personalkostnadernas andel var 20 miljoner euro (20 milj. euro) Eteras omkostnadsprocent, det vill säga rörelsekostnaderna i relation till medlen reserverade för omkostnader, var 99,9 procent (97,8 %). Försäkringar och kunder Trots de osäkra ekonomiska utsikterna ökade Eteras premieinkomst med fem procent jämfört med året innan (8 %). De totala premieinkomsterna uppgick till 643 miljoner euro (614 milj. euro). FöPL-premiernas stod för 21 miljoner euro (16 milj. euro). ArPL-lönesumman ökade en aning jämfört med året innan och uppgick till miljoner euro (2 647 milj. euro). Arbetsinkomstsumman för företagarkunderna steg med 22 procent till 109 miljoner euro (89 milj. euro). I kreditförluster från ArPL- och FöPL-premiefordringar bokfördes 5,6 miljoner euro (8,5 milj. euro). Eteras marknadsandel beräknad utifrån premieinkomsterna uppskattas ligga omkring 5,2 procent (5,4 %). Etera hade ArPL-avtalskunder (18 500). Dessutom betalade kunder temporära försäkringspremier till Etera (29 000). Eteras marknadsandel bland temporära kunder var cirka 71 procent (72 %) i slutet av året. Antalet FöPL-försäkringar ökade med 9 procent till vid årsskiftet (5 584). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremien för Eteras kunder var 23,05 procent. För ArPLavtalskunder var premien exklusive kundåterbäring och förräntning 23,3 procent, förutsatt att lönesumman år 2010 låg under 1,85 miljoner euro. Om lönesumman var högre påverkades premieprocenten av kundspecifika faktorer. För tillfälliga arbetsgivare var ArPL-premien 23,3 procent. FöPL-premien för företagare under 53 år var 22,5 procent och för företagare som fyllt 53 år 23,85 procent. Rabatten för nya företagare under år 2012 var 25 procent under de första 48 månaderna. Överföringar och försäljning av nya försäkringar Etera gjorde ett gott resultat när det gäller försäkringsöverföringar. Samtliga överföringar under året ökar Eteras premieinkomst med 2,7 miljoner euro (-16,9 milj. euro). Försäljningen av nya försäkringar var fortsatt stark. Eteras marknadsandel i fråga om antalet nya ArPL-försäkringar var 14 procent (15 %). Inom FöPL-försäkringar växte marknadsandelen till 7 procent (6 %). Försäkring och elektronisk service Omfattande projekt genomfördes för att utveckla tjänsterna och de relaterade IT-systemen under hela året och införandet av de första systemen var lyckat. Utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är effektivisering och att även framöver kunna erbjuda våra kunder behändiga sätt att sköta sina försäkringsärenden i realtid. Merparten av Eteras kunder meddelar sina försäkringsuppgifter med elektroniska månadsanmälningar i realtid.

4 Kundkontakt och försäljningssamarbete Etera fortsatte utveckla kundkontakten under året. Kundnöjdhetsundersökningen gav utmärkta resultat. Enligt undersökningen var kunderna betydligt mer nöjda med vår betjäning än året innan. Kunderna upplever att det är lätt och behändigt att sköta pensionsärenden hos Etera. Kundrådsverksamheten och det nära samarbetet med revisionsbyråerna fortsatte. PHPseminarier för personer som arbetar med ekonomi- och löneförvaltning ordnades än en gång i 13 städer runt om i landet i november och december. Sammanlagt ordnades 18 evenemang och hela personer deltog. Eteras samarbete med Danske Bank fortsatte. Eteras arbetspensionsförsäkringar säljs av Danske Banks Contact Center. I april 2012 inledde Etera och Danske Bank ett samarbete omkring webbtjänster som ger kunder möjlighet att gå direkt från Danske Banks nätbank till Eteras webbtjänst. Detta underlättar arbetet för företagskunder ytterligare. I november tecknade Etera och Ömsesidiga försäkringsbolaget Pohjantähti ett avtal om försäljningssamarbete. Pohjantähtis 60 kundchefer erbjuder Eteras arbetspensionsförsäkringar till sina kunder vid 37 kontor. Försäkringsförsäljningen inleds under våren Arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering Etera erbjuder sina kundföretag effektiva verktyg för utveckling av arbetshälsan. Målet är att främja arbetshälsan, minska antalet sjukskrivningar samt förebygga arbetsoförmåga och därigenom bidra till ett längre arbetsliv. Efterfrågan på Eteras arbetshälsotjänster fortsatte att öka. Ett stort antal arbetshälsoundersökningar genomfördes vid kundföretagen och antalet ökade jämfört med året innan. Etera-opistos utbud utökades och utvecklades, bland annat genom coachning med fokus på utmaningar i chefsarbetet och förändringsledning. Dessutom ordnade Etera utbildningar för det så kallade välbefinnande i arbete-kortet i samarbete med Arbetarskyddscentralen. Eteras webbtjänst Kompassi hjälper kundföretagen att utveckla arbetshälsan och chefsarbetet på eget bevåg. Ett nytt ledningsverktyg för arbetsförmåga och arbetshälsa började utvecklas i juni. Verktyget hjälper företagen att identifiera sina största risker när det gäller arbetsoförmåga och personalens hälsa. En väsentlig del av verktyget är en elektronisk personalenkät om arbetsförmåga och välbefinnande. Resultaten rapporteras på företagsnivå och kan vara till nytta när ledningen överväger olika aktiviteter för att främja arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården och andra aktörer. Ett pilotprojekt inleddes hösten 2012 och verktyget kommer att lanseras före slutet av Kundernas nöjdhet med Eteras arbetshälsotjänster låg på en fortsatt god nivå. Enligt en undersökning som genomfördes i slutet av 2012 var över 90 procent av de svarande nöjda med Eteras arbetshälsotjänster. Yrkesinriktad rehabilitering Antalet ansökningar och beslut om yrkesinriktad rehabilitering ökade jämfört med året innan. Etera fattade sammanlagt rehabiliteringsbeslut (1 135), det vill säga 8 procent fler än under året innan. Antalet ansökningar var 641 (610), det vill säga 5 procent fler än året innan. En förutsättning för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är att den sökande hotas av arbetsoförmåga under de närmaste åren. Målet är att arbetstagaren eller företagaren ska

5 återvända till jobbet och bli kvar i arbetslivet. Över 70 procent av deltagarna återvänder till arbetslivet. Pensioner Pensions- och rehabiliteringskostnaderna ökade med 5 procent från året innan. Etera betalade ut miljoner euro i pensioner och rehabiliteringskostnader (1 025 milj. euro). I ansvarsfördelningsersättningar för gemensamt finansierade pensioner fick Etera in 370 miljoner euro (333 milj. euro). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Pensionsansökningar Antalet nya pensionsansökningar minskade med 11 procent från året innan. Etera tog emot nya pensionsansökningar (9 369). Antalet ålderspensionsansökningar var (3 530), det vill säga 6 procent färre än året innan. Antalet invalidpensionsansökningar var (3 584), vilket är 16 procent färre än året innan. Etera fick ansökningar om familjepension (1 984). Antalet ansökningar om deltidspension var 69 (78) och arbetslöshetspension 17 (193). Ansökningarna om familjepension minskade med 2 procent och deltidspension med 12 procent. Inga nya personer fick rätt till arbetslöshetspension under år Sammanlagt behandlade Etera pensionsansökningar (21 680), vilket även innefattar ändrings- och förlängningsansökningar. Pensionsansökningarnas behandlingstid på Etera var i genomsnitt 37 dagar (38). Den genomsnittliga behandlingstiden inom andra pensionsbolag var 43 dagar (41). Beviljade pensioner och pensionsålder Etera beviljade 10 procent färre pensioner än under året innan, sammanlagt (7 140). Av de beviljade pensionerna utgjordes 40 procent av ålderspensioner (38 %) och 31 procent av invalidpensioner (33 %). Familjepensionernas andel var 28 procent (26 %). De vanligaste orsakerna till invalidpensioner var som tidigare besvär i rörelseorganen och mentala störningar. Av invalidpensionerna beviljades 34 procent (31 %) på grund av besvär i rörelseorganen och 26 procent (28 %) på grund av mentala störningar. Den genomsnittliga pensionsåldern för Eteras pensionstagare var 58,1 år och för ålderspension 63,9 år. Pensionskunderna var återigen mycket nöjda med Eteras betjäning. Nöjdhetsindexet för pensionskunder låg kvar på samma utmärkta nivå som året innan. Av pensionskunderna upplevde 87 procent att Etera värdesätter sina kunder. Beviljade pensioner enligt pensionsslag åren , antal 2011, antal Förändring, % Ålderspension Invalidpension Familjepension Deltidspension Arbetslöshetspension Totalt

6 Pensionsutdrag Etera skickade sammanlagt ut arbetspensionsutdrag ( ). Utdragen innehöll uppgifter om pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder som ger rätt till pension. Personer över 50 år fick även en uppskattning av sin kommande pension. Pensionsutdraget år 2012 var mer omfattande än tidigare eftersom det även innehöll uppgifter om inkomster från den offentliga sektorn. Antalet utdrag skickade av Etera minskade eftersom utdragen till offentligt anställda skickades av Keva. Etera skickade tidigare ut ett stort antal pensionsutdrag till anställda i den offentliga sektorn, som under sitt senaste privata anställningsförhållande varit försäkrade hos Etera. Hädanefter kommer pensionsbolagen för den privata sektorn bara att skicka ut arbetspensionsutdrag vart tredje år. Alla kan när som helst kontrollera sina pensionsutdrag på webben. Placeringar I slutet av år 2012 uppgick Eteras placeringar till miljoner euro enligt gängse värden (5 334 milj. euro). Placeringarna avkastade 9,9 procent (-2,3 %). Placeringsverksamhetens nettoavkastning var 521 miljoner euro enligt gängse värden (-125 milj. euro). Placeringarnas nominella årsavkastning under tio år var 4,5 procent. Den faktiska riskställningen för Eteras placeringar i slutet av år 2012 såg ut så här: 2012, milj. euro 2011, milj. euro Ränteplaceringar Lånefordringar Masskuldebrevslån, offentliga samfund Masskuldebrevslån, övriga sasmfund Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner Aktieplaceringar Noterade aktier Private equity -placeringar Onoterade aktier Fastighetsplaceringar Direkta fastighetsplaceringar Fastighetsplaceringsfonder Övriga placeringar Hedgefonder Råvaruplaceringar 47 0 Övriga placeringar 74 0 Placeringar totalt

7 Eteras placeringsstrategi Grunden för Eteras placeringsverksamhet utgörs av proaktiv riskhantering, kontracykliskhet och tryggande av bolagets kapital. Etera är en kontracyklisk placerare som tror på att trygga sitt verksamhetskapital på kort sikt och uppnå en bättre riskjusterad avkastning på lång sikt än med en passiv eller medcyklisk placeringsstil. Riskhanteringen spelar en avgörande roll. Placeringarnas risknivå anpassas med hjälp av en riskbudget till den rådande situationen i fråga om verksamhetskapital. Placeringsportföljen ses som en enda helhet och dess innehåll optimeras på ett dynamiskt sätt. Portföljanalyser genomförs både på taktisk och på strategisk nivå. Under år 2012 uppnådde Etera ett positivt resultat under samtliga fyra kvartal. Hela årets avkastning överträffade även genomsnittet för pensionsbolagen, vilket ledde till att solvensen höjdes mer än genomsnittet. Etera valdes i november till Finlands bästa pensionsplacerare i den årliga tävlingen som ordnas av Investment & Pensions Europe (IPE). Ränteplaceringar Ränteplaceringarna avkastade 8,7 procent (-0,5 %). De offentliga masskuldebrevslånen avkastade -0,2 procent (-3,6 %) och övriga masskuldebrevslån 15,0 procent (-1,2 %). Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner gav en avkastning på 1,1 procent (1,7 %). Den positiva utvecklingen berodde på allokeringen av ränteplaceringar, värdepappersval och riskjustering. Etera ökade andelen ränteplaceringar i tillväxtländerna, särskilt i början av året, efter att euroländernas statslån blivit mindre attraktiva och räntenivåerna sjunkit så lågt att den reella avkastningen blev negativ. Av euroländernas obligationer innehöll portföljen i huvudsak enbart finska statslån under året. Även företagslån med hög kreditrisk utgjorde en betydande avkastningskälla, men deras andel minskades taktiskt mot slutet av året, när den relativa värderingsnivån började se problematisk ut jämfört med till exempel aktier. Aktieplaceringar Eteras aktieplaceringar gav en avkastning på 13,4 procent (-10,3 %). Avkastningen på noterade aktier blev 14,9 procent (-16,2 %) och på onoterade aktier 7,8 procent (9,2 %). Det var ett utmärkt år för aktieplaceringarna och portföljens avkastningsvariationer var exceptionellt små tack vare taktiska placeringsbeslut. En nyckelfaktor var den låga andelen aktier i portföljen under andra kvartalet och en ökning av risknivån mot kvartalets slut. Den dynamiska placeringsstilen möjliggjordes av Eteras många omställningar, till exempel integreringen av internt och externt förvaltade portföljer i samma beslutsprocess, aktiv riskhantering samt utvecklingen av analysmetoderna. Aktieportföljens regionala fördelning var mycket jämn på årsnivå, men stora variationer förekom under året. Fastighetsplaceringar Avkastningen på fastighetsplaceringarna blev 6,1 procent (7,9 %). De direkta fastighetsplaceringarnas avkastning uppgick till 5,5 procent (5,0 %). De direkta placeringarnas värde har utvecklats svagt positivt. Särskilt lokalfastigheternas kapacitetsutnyttjande har förbättrats och i slutet av året stod bara 5,2 procent (8,3 %) av lokalerna tomma. Fastighetsfondernas avkastning uppgick till 7,9 procent (17,6 %). Inom fastighetsfonder fokuserar Etera främst på inhemska fonder. Aktivitetsnivån på den finska lokalfastighetsmarknaden var relativt låg och det totala värdet på fastighetsaffärerna blev ungefär 2,1 miljarder euro. Nästan en fjärdedel av affärerna ägde rum

8 i huvudstadsregionen och mätt i pengar var andelen närmare hälften. Etera sålde två kontorsfastigheter. Dessutom såldes enskilda lägenheter i bostadsaktiebolag till ett värde om cirka 10,7 miljoner euro. Flervåningshuset i trä som byggdes i Vik i Helsingfors blev färdigt. Ett av de två bolagen såldes till Icecapital Housing Fund II Ky. Byggandet av kontorskomplexet vid Tölöviken i Helsingfors fortsatte. Det första kontorshuset som främst kommer att användas av Alma Media Abp och Ahlstrom Abp stod klart i december. KPMG:s kontorshus och byggnaden som främst kommer att användas av Ernst & Young Ab blir färdiga i början av Företagsfinansiering Eteras företagsfinansiering består av placeringar i kapitalfonder samt finansiering i form av eget och främmande kapital, främst till finländska företag. Avkastningsutvecklingen för företagsfinansieringen motsvarade Eteras långsiktiga mål och uppgick till totalt 7,4 procent (8,0 %). Stabil avkastning är ett av de viktigaste målen för företagsfinansieringen i den fortsatt osäkra placeringsmiljön. Eteras private equity -placeringar avkastade 11,1 procent (15,0 %) och lånefordringarna 4,1 procent (3,0 %). Företagsfinansieringen är en viktig placeringskanal för Etera på den finländska marknaden. Etera stärker sin roll som finländsk placerare och aktiv ägare. Företagsfinansieringens roll väntas förbli viktig även i framtiden med ett ökat behov av alternativa finansieringsformer, bland annat till följd av bankernas begränsade utlåning. Inom företagsfinansiering framhävs vikten av en omfattande bedömning av olika placeringsalternativ, noggrann företagsanalys och utvärdering av finansieringsvillkoren. Under 2012 ingick Etera tre placeringsförbindelser med kapitalfonder. Dessutom genomfördes två direkta kapitalplaceringar samt ett flertal fortsättningsplaceringar och låneplaceringar av olika typer, främst i finska företag. Övriga placeringar Den totala avkastningen på Eteras övriga placeringar var 25,6 procent (13,8 %). Eteras övriga placeringar gav en utmärkt avkastning tack vare hedgefondsportföljen och råvaruplaceringarna. Inom hedgefonder fokuserade Etera på placeringar med låg känslighet för aktiemarknadens resultatvariationer. Hållbara investeringar Etera placerar arbetspensionsmedlen med hänsyn till det traditionella avkastnings- och riskperspektivet, men även till miljöfrågor, socialt ansvar och god förvaltning. Etera har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och lämnade år 2012 sin första placeringsrapport till FN. Etera undertecknade även ett avtal med GES Investment Services. GES kommer att granska Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärdera bolagen som ingår i fråga om företagsansvar. Etera är också medlem i FINSIF som verkar för ansvarsfull investeringsverksamhet och deltog i föreningens möten och seminarier. Etera deltog även aktivt i bolagsstämmorna vid bolagen där Etera har innehav. Etera främjar hållbar utveckling och ekoeffektivitet genom sina fastighetsplaceringar och är medlem av Green Building Council Finland. Etera tillämpar LEEDcertifikat eller andra miljöcertifikat i sina byggprojekt. Eteras kontor i Helsingfors är ett Green Office med certifikat från WWF. Etera rapporterar om resultaten av sitt miljöprogram till WWF. Etera publicerar varje år en kombinerad verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport som följer GRI3-riktlinjerna.

9 Koncernen Koncernen bestod av 58 dotterbolag (45), varav 38 var fastighetsaktiebolag, 19 var bostadsaktiebolag och ett var aktiebolag. Dessutom var Etera delägare i 19 (17) ägarintresseföretag. Under rapporteringsperioden grundade Etera tre fastighetsaktiebolag och ett bostadsaktiebolag. Etera köpte tre och sålde tre dotterbolag. Personal Eteras genomsnittliga personalstyrka var 290 (284) personer, varav 95 procent var fast anställda (95 %). 73 procent av personalen var kvinnor (73 %), och personalens medelålder var 45 år (45). Under året lämnade 18 personer Etera (23), varav 7 gick i pension (5). Etera rekryterade 19 nya anställda (41), varav 12 blev fast anställda (34). Siffrorna inkluderar inte semestervikarier eller andra korta vikariat. Personalens löner och ersättningar uppgick till sammanlagt 16 miljoner euro (16 milj. euro). En redogörelse över löner och ersättningar ingår i Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport. Eteras styrelse godkände i november 2012 en omstrukturering av Eteras organisation som innebar att försäkringstjänsterna blev en egen funktion och alla försäkringsrelaterade uppgifter samlades i en funktion. Målet var att förbättra servicen till försäkringskunderna och harmonisera verksamheten. Personalens utveckling och välbefinnande Coachning lyftes fram i allmänna chefsutbildningar och i ett coachningsprogram riktat till en mindre grupp chefer. Alla chefer fick feedback på sitt chefsarbete i en 360-graders utvärdering. Kundbetjäningen stärktes med hjälp av en kundserviceutbildning. En elektronisk inlärningsmiljö infördes för utbildning i olika verktyg och it-system samt arbetsintroduktion. Coachning och medarbetarskap stöttades genom att ledningen, cheferna och personalen avgav ett löfte om att tillsammans skapa en god arbetsplats. Under en temadag som fokuserade på delaktighet och god arbetsmiljö reflekterade ledningen och ett stort antal medarbetare kring olika frågor som har att göra med välbefinnande i arbetet. Eteras personal fick även delta i TTK:s kurs om välbefinnande i arbetet. Ett team med representanter från olika delar av organisationen planerade och genomförde konkreta åtgärder för att främja medarbetarskap. Man ordnade dessutom diskussionsevenemang och föreläsningar kring temat samt ordnade studiebesök. Distansarbetet utökades efter positiv respons. Belöningssystemet utvecklades genom att uppmuntra mångsidig användning av befintliga belöningssätt. Eteras etiska principer sammanställdes och godkändes i januari Personalen fick utbildning om principerna under våren. Arbetsklimatet studeras med hjälp av en medarbetarundersökning på hösten. Resultaten visade på en klar förbättring jämfört med året innan. Förvaltning Eteras delägare är försäkringstagarna, de försäkrade arbetstagarna gemensamt och ägarna av garantiandelar. Etera har ett garantikapital om euro uppdelat på 112 garantiandelar med ett nominellt värde på euro. På garantikapitalet betalas årligen en ränta som motsvarar en rimlig avkastning. Räntan är den beräkningsränta som används för ArPL-

10 försäkringen, plus en procentenhet. Bolagsstämman beslutar årligen om utbetalning av ränta på garantikapitalet. Eteras ordinarie bolagsstämma ordnades den Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger och styrelsen 11 gånger. Ordförandena sammanträdde före styrelsemötena. På sex av dessa möten behandlades utnämnings- och belöningsärenden. Valutskottet sammanträdde två gånger och revisionsutskottet tre gånger. Eteras styrelseordförande var Lasse Johansson, styrelseordförande för Hartela-yhtiöt Oy. Eteras vice styrelseordförande var Mikko Nyyssölä, specialist från Finlands Näringsliv EK samt Kyösti Suokas, andra ordförande för Rakennusliitto ry. Förvaltningsrådet utsåg den affärsområdeschef Tero Kiviniemi från YIT Oy till rådets ordförande när den föregående ordföranden Antero Saarilahti gick i pension. Avtalsombudsman Markus Ainasoja från Rakennusliitto ry fortsatte som förvaltningsrådets vice ordförande. Bolagsstämman utsåg sex nya medlemmar till Eteras förvaltningsråd och åtta medlemmar som står i tur att avgå för mandatperioden som upphör vid den ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman valde också revisorer, även fortsättningsvis från Ernst & Young Ab. I Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport ingår en redogörelse för Eteras bolagsstyrning (Corporate Governance Statement). Riskhantering Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Målet för Eteras riskhantering är att upptäcka risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar eller verksamhetens utveckling och genomförande i enlighet med uppställda mål. Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat. Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka placeringsriskerna och rapportera om dem till styrelsen och ledningen. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med utjämningsbeloppet. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsbeloppet som på motsvarande sätt används för att täcka eventuella underskott. Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste riskområdena är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder. Riskhanteringen och de viktigaste riskerna som gäller Etera beskrivs mer ingående i bilagorna till bokslutet.

11 Framtidsutsikter Konkurrens inom pensionssystemet som ska ta hand om socialskyddet är inget egenvärde. Ett splittrat system förbättrar placeringsavkastningen samt servicen till både försäkringstagarna och försäkrarna, effektiviserar verksamheten och balanserar riskerna. Det finns behov av olika aktörer av olika storlek för att kunderna ska ha tillräckliga alternativ och för att kunna utveckla tjänsterna till att bättre motsvara kundernas behov. Etera har under de senaste åren målmedvetet utvecklat placeringsverksamheten, försäljningen och tjänsterna och utvecklingsarbetet fortsätter. Försäljningskanalerna stärks, särskilt webbförsäljningen som utvecklats positivt. Etera har förberett sig aktivt för den ökade konkurrensen som beror på förändringarna i fråga om antalet aktörer på marknaden. Verksamhetens och it-systemens effektivitet och webbtjänsterna är de viktigaste utvecklingsområdena för Etera. Det successiva införandet av ett nytt försäkringssystem förbättrar effektiviteten och höjer kvaliteten på kundservicen. Effektivisering av hela arbetspensionssystemet kräver ett närmare samarbete mellan pensionsanstalterna på itområdet, vilket det även verkar finnas goda förutsättningar och gemensamt intresse för. Den ekonomiska utvecklingen i Finland under år 2013 blir svag. De branschspecifika och delvis regionala skillnaderna är stora. Det är svårt att förutspå hur lönesumman kommer att utvecklas, men år 2013 förväntas bli ett relativt bra år i fråga om premieinkomster. Trots riskerna kan 2013 även bli ett bra år för placeringsmarknaden, förutsatt att inflationen hålls i schack och att räntorna förblir låga. Om däremot prognoserna för ekonomisk tillväxt under senare halvåret realiseras kommer detta att gynna placeringar med högre risker. Även centralbankernas åtgärder kan ha en lugnande effekt på marknaden, vilket vi fick uppleva under år 2012.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 Ekonomisk utveckling År 2013 kan delas in i två delar. De långfristiga räntornas långvariga nedgång fortsatte fram till maj, men därefter fick den amerikanska

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allt fler små och medelstora företag valde Veritas som arbetspensionspartner och antalet ArPL-försäkrade arbetsgivare och anställda steg. Veritas partnerskap med Aktia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 26.2.2014 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland fortsatte år

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll Tf. verkställande direktörens översikt 2013 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 4 Förvaltningsorganen 2013 21 2 Tf. verkställande direktörens

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA

SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA SAMLAD KUNSKAP OM ARBETSPENSIONERNA Sakkunniga människor som det är trevligt att arbeta med. Statistiken är i särklass i Finland. En tillförlitlig och sakkunnig samarbetspartner. Enkät om kundnöjdhet 2011

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016 REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2016 Mål för extra förmåner s mål är att på lång sikt ge försäkringskapitalet i de försäkringar som är berättigade till utdelning av överskottet en

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015:

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 455 (454) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om RP 5/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för sin del det löftet

Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för sin del det löftet Arbetskarriäravtal 2012 Ett avtal om arbetskarriärer abets a äe varför? Arbetsmarknadsparterna förband sig år 2009 och på nytt i regeringsprogrammet att förlänga arbetskarriärerna Detta avtal infriar för

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7.

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7. Föreskrifter 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i Dnr FIVA 3/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer