Styrelsens verksamhetsberättelse för år Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 Ekonomisk utveckling Första halvåret 2012 präglades av negativa nyheter som avmattad ekonomisk tillväxt, staternas skuldsättning och ohållbart höga räntenivåer i euroområdets problemländer. Även om de makroekonomiska problemen fortsatte under årets andra hälft lättades stämningen på marknaden i och med Europeiska centralbankens löfte om att vid behov köpa obegränsade mängder av problemekonomiernas obligationer. Förtroendet stärktes även av den lindriga återhämtningen på den amerikanska bostadsmarknaden och av att den kinesiska tillväxten bara avtog måttligt. Likviditeten som erbjuds av centralbankerna samt de rekordlåga räntorna resulterade i en utmärkt avkastning inom samtliga tillgångsklasser. Värdet av samtliga placeringar nådde de klart högsta nivåerna för tiden efter finanskrisen. Finlands totala produktion tappade fart under året. Tillväxten under år 2012 beräknas förbli under 0,3 procent. Finlands BNP har minskat från och med juni. Även exporten har minskat. Arbetslösheten började öka under andra halvåret 2012 och arbetslöshetsnivån i slutet av året var 6,9 procent. Arbetspensionssystemets utveckling Längre arbetsliv Diskussionen om att förlänga arbetslivet var fortsatt livlig och man har på många håll funderat kring olika sätt att förlänga karriärerna och utveckla arbetslivet. En pensionsförhandlingsgrupp ledd av Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala gav sin mellanrapport i februari mars Ett arbetskarriäravtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna blev klart i mars Pensionsförhandlingsgruppen föreslog ett avskaffande av den förtida ålderspensionen och höjning av åldersgränsen för deltidspension. Dessutom ska arbetspensionssystemet effektiviseras och arbetslöshetsskyddet göras mer incitamentsbaserat. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar inom arbetslöshetsskyddet höjs. Riksdagen godkände förändringarna i slutet av år 2012 och de trädde i kraft i början av Förändringarna uppskattas höja den förväntade pensionsåldern med 0,1 år. En mer omfattande reform av arbetspensionssystemet behandlas i en utredning som blir klar före slutet av år Utredningen leds av överdirektör Jukka Pekkarinen från finansministeriet. Utredningen bedömer bland annat effekterna av 2005 års pensionsreform och behovet av ytterligare åtgärder. Utifrån utredningen kommer man att fatta beslut om bland annat åldersgränser, förtids- och familjepensioner samt detaljerna kring fastställandet av pensioner. Pensionsreformen ska träda i kraft senast i början av år En bedömning av det finska pensionssystemet som Pensionsskyddscentralen låtit utarbeta blev klar i början av år Bedömningen granskade pensionssystemets tillräcklighet, hållbarhet, struktur och förvaltning. Enligt bedömningen är det finska pensionssystemet omfattande och hållbart. Befolkningsstrukturen och den ekonomiska globaliseringen kräver dock att systemet utvecklas. Pensionsåldern måste höjas och placeringarna ge bättre avkastning. Det är dock ingen akut brådska med förändringarna. Solvensreglerna Den tidsbegränsade lagen som stiftades till följd av finanskrisen år 2008 upphörde i slutet av år Lagen gällde fonderingen av ålderspensioner och pensionsanstalternas

2 verksamhetskapital. Nya bestämmelser trädde i kraft i början av 2013 som gäller utjämningsbeloppet som består av verksamhetskapitalet och solvenskapitalet. En omfattande reform av bestämmelserna som rör pensionsanstalternas solvens och marginaler är under beredning inom social- och hälsovårdsministeriet. Detta är den sista fasen i reformerna, som bygger på en rapport från en arbetsgrupp som granskade arbetspensionssystemets solvensregler år Målet är att definiera en så funktionell solvensmekanism som möjligt med tanke på arbetspensionssystemets placeringsverksamhet, riskprofil och målsättningar. Solvens II och god förvaltning Ändringarna i solvensregelverket är även kopplade till EU-projektet Solvens II. Avsikten med Solvens II-direktivet är att harmonisera kraven som rör solvens och försäkringstillsyn på EUnivå, förbättra skyddet för försäkrings- och förmånstagarna samt öka den europeiska försäkringsbranschens konkurrenskraft internationellt. I direktivet ingår bestämmelser om behörighetskrav för administration och ledning, intern kontroll, solvens samt intern risk- och solvensutvärdering. Det finns även bestämmelser som rör bland annat aktuarieverksamhet, utläggning av verksamhet på entreprenad samt offentliggörande av information. Direktivet ska införas på nationell nivå för att gälla skade- och livförsäkringsbolag, men i praktiken påverkar det även i hög grad de bestämmelser som gäller arbetspensionsbolagen. Möjligheten att utnyttja solvensreglerna i Solvens II-direktivet har utretts inom ramen för en pågående reform av solvensmekanismen. God förvaltning bland arbetspensionsbolag var föremål för en offentlig debatt år Till följd av debatten förbereder social- och hälsovårdsministeriet förändringar av bestämmelserna som gäller arbetspensionsbolagens förvaltning, som inte direkt anknyter till Solvens II-direktivet. Konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen Efter en utredning om konkurrensfrämjande i arbetspensionsbranschen som publicerades år 2007 har man på olika nivåer diskuterat en ökning av konkurrensen med hjälp av lagstiftning. Man har särskilt lyft fram möjligheten att i viss mån göra beräkningsgrunderna bolagsspecifika. Social- och hälsovårdsministeriet bad i december 2011 om ett utlåtande om bedömningspromemorian för arbetspensionssystemet, som behandlar bolagsspecifika driftskostnadsbelastningar för försäkringspremierna samt arbetshälsoverksamheten. Ärendet är fortfarande under behandling. Eteras resultat Eteras totalresultat uppgick till 306 miljoner euro (-283 milj. euro år 2011). Totalresultatet består av placeringsverksamhetens resultat, själva försäkringsrörelsens resultat och omkostnadsrörelsens resultat. Placeringsverksamhetens resultat var 295 miljoner euro (-252 milj. euro) och försäkringsrörelsens resultat 11 miljoner euro (-31 milj. euro). Omkostnadsresultatet var 0,03 miljoner euro (1 milj. euro). Ansvarsskulden, det vill säga de medel som reserverats för betalning av framtida pensioner, uppgick i slutet av året till miljoner euro (5 110 milj. euro), en ökning på 5 procent från året innan. Verksamhetskapitalet som fungerar som buffert för placeringsverksamheten ökade till miljoner euro (738 milj. euro). Eteras solvens stärktes under året och låg på en god nivå. Solvensgraden ökade till 21,3 procent (15,7 %) och solvensställningen vid årets slut var 3,4 (2,4).

3 Etera överför 8,3 miljoner euro till kundåterbäringar för år 2013, vilket i genomsnitt utgör 0,31 procent av den försäkrade lönesumman. År 2012 betalade Etera 5,8 miljoner euro i kundåterbäringar, det vill säga 0,22 procent av den försäkrade lönesumman. Kostnadseffektiviteten var återigen ett viktigt fokusområde. Trots omfattande investeringar i IT-system hölls de totala rörelsekostnaderna på samma nivå som året innan och uppgick till 47 miljoner euro (47 milj. euro). Merparten av kostnaderna var personal- och IT-kostnader. Personalkostnadernas andel var 20 miljoner euro (20 milj. euro) Eteras omkostnadsprocent, det vill säga rörelsekostnaderna i relation till medlen reserverade för omkostnader, var 99,9 procent (97,8 %). Försäkringar och kunder Trots de osäkra ekonomiska utsikterna ökade Eteras premieinkomst med fem procent jämfört med året innan (8 %). De totala premieinkomsterna uppgick till 643 miljoner euro (614 milj. euro). FöPL-premiernas stod för 21 miljoner euro (16 milj. euro). ArPL-lönesumman ökade en aning jämfört med året innan och uppgick till miljoner euro (2 647 milj. euro). Arbetsinkomstsumman för företagarkunderna steg med 22 procent till 109 miljoner euro (89 milj. euro). I kreditförluster från ArPL- och FöPL-premiefordringar bokfördes 5,6 miljoner euro (8,5 milj. euro). Eteras marknadsandel beräknad utifrån premieinkomsterna uppskattas ligga omkring 5,2 procent (5,4 %). Etera hade ArPL-avtalskunder (18 500). Dessutom betalade kunder temporära försäkringspremier till Etera (29 000). Eteras marknadsandel bland temporära kunder var cirka 71 procent (72 %) i slutet av året. Antalet FöPL-försäkringar ökade med 9 procent till vid årsskiftet (5 584). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Den genomsnittliga ArPL-försäkringspremien för Eteras kunder var 23,05 procent. För ArPLavtalskunder var premien exklusive kundåterbäring och förräntning 23,3 procent, förutsatt att lönesumman år 2010 låg under 1,85 miljoner euro. Om lönesumman var högre påverkades premieprocenten av kundspecifika faktorer. För tillfälliga arbetsgivare var ArPL-premien 23,3 procent. FöPL-premien för företagare under 53 år var 22,5 procent och för företagare som fyllt 53 år 23,85 procent. Rabatten för nya företagare under år 2012 var 25 procent under de första 48 månaderna. Överföringar och försäljning av nya försäkringar Etera gjorde ett gott resultat när det gäller försäkringsöverföringar. Samtliga överföringar under året ökar Eteras premieinkomst med 2,7 miljoner euro (-16,9 milj. euro). Försäljningen av nya försäkringar var fortsatt stark. Eteras marknadsandel i fråga om antalet nya ArPL-försäkringar var 14 procent (15 %). Inom FöPL-försäkringar växte marknadsandelen till 7 procent (6 %). Försäkring och elektronisk service Omfattande projekt genomfördes för att utveckla tjänsterna och de relaterade IT-systemen under hela året och införandet av de första systemen var lyckat. Utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är effektivisering och att även framöver kunna erbjuda våra kunder behändiga sätt att sköta sina försäkringsärenden i realtid. Merparten av Eteras kunder meddelar sina försäkringsuppgifter med elektroniska månadsanmälningar i realtid.

4 Kundkontakt och försäljningssamarbete Etera fortsatte utveckla kundkontakten under året. Kundnöjdhetsundersökningen gav utmärkta resultat. Enligt undersökningen var kunderna betydligt mer nöjda med vår betjäning än året innan. Kunderna upplever att det är lätt och behändigt att sköta pensionsärenden hos Etera. Kundrådsverksamheten och det nära samarbetet med revisionsbyråerna fortsatte. PHPseminarier för personer som arbetar med ekonomi- och löneförvaltning ordnades än en gång i 13 städer runt om i landet i november och december. Sammanlagt ordnades 18 evenemang och hela personer deltog. Eteras samarbete med Danske Bank fortsatte. Eteras arbetspensionsförsäkringar säljs av Danske Banks Contact Center. I april 2012 inledde Etera och Danske Bank ett samarbete omkring webbtjänster som ger kunder möjlighet att gå direkt från Danske Banks nätbank till Eteras webbtjänst. Detta underlättar arbetet för företagskunder ytterligare. I november tecknade Etera och Ömsesidiga försäkringsbolaget Pohjantähti ett avtal om försäljningssamarbete. Pohjantähtis 60 kundchefer erbjuder Eteras arbetspensionsförsäkringar till sina kunder vid 37 kontor. Försäkringsförsäljningen inleds under våren Arbetshälsa och yrkesinriktad rehabilitering Etera erbjuder sina kundföretag effektiva verktyg för utveckling av arbetshälsan. Målet är att främja arbetshälsan, minska antalet sjukskrivningar samt förebygga arbetsoförmåga och därigenom bidra till ett längre arbetsliv. Efterfrågan på Eteras arbetshälsotjänster fortsatte att öka. Ett stort antal arbetshälsoundersökningar genomfördes vid kundföretagen och antalet ökade jämfört med året innan. Etera-opistos utbud utökades och utvecklades, bland annat genom coachning med fokus på utmaningar i chefsarbetet och förändringsledning. Dessutom ordnade Etera utbildningar för det så kallade välbefinnande i arbete-kortet i samarbete med Arbetarskyddscentralen. Eteras webbtjänst Kompassi hjälper kundföretagen att utveckla arbetshälsan och chefsarbetet på eget bevåg. Ett nytt ledningsverktyg för arbetsförmåga och arbetshälsa började utvecklas i juni. Verktyget hjälper företagen att identifiera sina största risker när det gäller arbetsoförmåga och personalens hälsa. En väsentlig del av verktyget är en elektronisk personalenkät om arbetsförmåga och välbefinnande. Resultaten rapporteras på företagsnivå och kan vara till nytta när ledningen överväger olika aktiviteter för att främja arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården och andra aktörer. Ett pilotprojekt inleddes hösten 2012 och verktyget kommer att lanseras före slutet av Kundernas nöjdhet med Eteras arbetshälsotjänster låg på en fortsatt god nivå. Enligt en undersökning som genomfördes i slutet av 2012 var över 90 procent av de svarande nöjda med Eteras arbetshälsotjänster. Yrkesinriktad rehabilitering Antalet ansökningar och beslut om yrkesinriktad rehabilitering ökade jämfört med året innan. Etera fattade sammanlagt rehabiliteringsbeslut (1 135), det vill säga 8 procent fler än under året innan. Antalet ansökningar var 641 (610), det vill säga 5 procent fler än året innan. En förutsättning för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering är att den sökande hotas av arbetsoförmåga under de närmaste åren. Målet är att arbetstagaren eller företagaren ska

5 återvända till jobbet och bli kvar i arbetslivet. Över 70 procent av deltagarna återvänder till arbetslivet. Pensioner Pensions- och rehabiliteringskostnaderna ökade med 5 procent från året innan. Etera betalade ut miljoner euro i pensioner och rehabiliteringskostnader (1 025 milj. euro). I ansvarsfördelningsersättningar för gemensamt finansierade pensioner fick Etera in 370 miljoner euro (333 milj. euro). Antalet pensionstagare i slutet av året var ( ). Pensionsansökningar Antalet nya pensionsansökningar minskade med 11 procent från året innan. Etera tog emot nya pensionsansökningar (9 369). Antalet ålderspensionsansökningar var (3 530), det vill säga 6 procent färre än året innan. Antalet invalidpensionsansökningar var (3 584), vilket är 16 procent färre än året innan. Etera fick ansökningar om familjepension (1 984). Antalet ansökningar om deltidspension var 69 (78) och arbetslöshetspension 17 (193). Ansökningarna om familjepension minskade med 2 procent och deltidspension med 12 procent. Inga nya personer fick rätt till arbetslöshetspension under år Sammanlagt behandlade Etera pensionsansökningar (21 680), vilket även innefattar ändrings- och förlängningsansökningar. Pensionsansökningarnas behandlingstid på Etera var i genomsnitt 37 dagar (38). Den genomsnittliga behandlingstiden inom andra pensionsbolag var 43 dagar (41). Beviljade pensioner och pensionsålder Etera beviljade 10 procent färre pensioner än under året innan, sammanlagt (7 140). Av de beviljade pensionerna utgjordes 40 procent av ålderspensioner (38 %) och 31 procent av invalidpensioner (33 %). Familjepensionernas andel var 28 procent (26 %). De vanligaste orsakerna till invalidpensioner var som tidigare besvär i rörelseorganen och mentala störningar. Av invalidpensionerna beviljades 34 procent (31 %) på grund av besvär i rörelseorganen och 26 procent (28 %) på grund av mentala störningar. Den genomsnittliga pensionsåldern för Eteras pensionstagare var 58,1 år och för ålderspension 63,9 år. Pensionskunderna var återigen mycket nöjda med Eteras betjäning. Nöjdhetsindexet för pensionskunder låg kvar på samma utmärkta nivå som året innan. Av pensionskunderna upplevde 87 procent att Etera värdesätter sina kunder. Beviljade pensioner enligt pensionsslag åren , antal 2011, antal Förändring, % Ålderspension Invalidpension Familjepension Deltidspension Arbetslöshetspension Totalt

6 Pensionsutdrag Etera skickade sammanlagt ut arbetspensionsutdrag ( ). Utdragen innehöll uppgifter om pensionsgrundande inkomster och oavlönade perioder som ger rätt till pension. Personer över 50 år fick även en uppskattning av sin kommande pension. Pensionsutdraget år 2012 var mer omfattande än tidigare eftersom det även innehöll uppgifter om inkomster från den offentliga sektorn. Antalet utdrag skickade av Etera minskade eftersom utdragen till offentligt anställda skickades av Keva. Etera skickade tidigare ut ett stort antal pensionsutdrag till anställda i den offentliga sektorn, som under sitt senaste privata anställningsförhållande varit försäkrade hos Etera. Hädanefter kommer pensionsbolagen för den privata sektorn bara att skicka ut arbetspensionsutdrag vart tredje år. Alla kan när som helst kontrollera sina pensionsutdrag på webben. Placeringar I slutet av år 2012 uppgick Eteras placeringar till miljoner euro enligt gängse värden (5 334 milj. euro). Placeringarna avkastade 9,9 procent (-2,3 %). Placeringsverksamhetens nettoavkastning var 521 miljoner euro enligt gängse värden (-125 milj. euro). Placeringarnas nominella årsavkastning under tio år var 4,5 procent. Den faktiska riskställningen för Eteras placeringar i slutet av år 2012 såg ut så här: 2012, milj. euro 2011, milj. euro Ränteplaceringar Lånefordringar Masskuldebrevslån, offentliga samfund Masskuldebrevslån, övriga sasmfund Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner Aktieplaceringar Noterade aktier Private equity -placeringar Onoterade aktier Fastighetsplaceringar Direkta fastighetsplaceringar Fastighetsplaceringsfonder Övriga placeringar Hedgefonder Råvaruplaceringar 47 0 Övriga placeringar 74 0 Placeringar totalt

7 Eteras placeringsstrategi Grunden för Eteras placeringsverksamhet utgörs av proaktiv riskhantering, kontracykliskhet och tryggande av bolagets kapital. Etera är en kontracyklisk placerare som tror på att trygga sitt verksamhetskapital på kort sikt och uppnå en bättre riskjusterad avkastning på lång sikt än med en passiv eller medcyklisk placeringsstil. Riskhanteringen spelar en avgörande roll. Placeringarnas risknivå anpassas med hjälp av en riskbudget till den rådande situationen i fråga om verksamhetskapital. Placeringsportföljen ses som en enda helhet och dess innehåll optimeras på ett dynamiskt sätt. Portföljanalyser genomförs både på taktisk och på strategisk nivå. Under år 2012 uppnådde Etera ett positivt resultat under samtliga fyra kvartal. Hela årets avkastning överträffade även genomsnittet för pensionsbolagen, vilket ledde till att solvensen höjdes mer än genomsnittet. Etera valdes i november till Finlands bästa pensionsplacerare i den årliga tävlingen som ordnas av Investment & Pensions Europe (IPE). Ränteplaceringar Ränteplaceringarna avkastade 8,7 procent (-0,5 %). De offentliga masskuldebrevslånen avkastade -0,2 procent (-3,6 %) och övriga masskuldebrevslån 15,0 procent (-1,2 %). Övriga penningmarknadsinstrument och depositioner gav en avkastning på 1,1 procent (1,7 %). Den positiva utvecklingen berodde på allokeringen av ränteplaceringar, värdepappersval och riskjustering. Etera ökade andelen ränteplaceringar i tillväxtländerna, särskilt i början av året, efter att euroländernas statslån blivit mindre attraktiva och räntenivåerna sjunkit så lågt att den reella avkastningen blev negativ. Av euroländernas obligationer innehöll portföljen i huvudsak enbart finska statslån under året. Även företagslån med hög kreditrisk utgjorde en betydande avkastningskälla, men deras andel minskades taktiskt mot slutet av året, när den relativa värderingsnivån började se problematisk ut jämfört med till exempel aktier. Aktieplaceringar Eteras aktieplaceringar gav en avkastning på 13,4 procent (-10,3 %). Avkastningen på noterade aktier blev 14,9 procent (-16,2 %) och på onoterade aktier 7,8 procent (9,2 %). Det var ett utmärkt år för aktieplaceringarna och portföljens avkastningsvariationer var exceptionellt små tack vare taktiska placeringsbeslut. En nyckelfaktor var den låga andelen aktier i portföljen under andra kvartalet och en ökning av risknivån mot kvartalets slut. Den dynamiska placeringsstilen möjliggjordes av Eteras många omställningar, till exempel integreringen av internt och externt förvaltade portföljer i samma beslutsprocess, aktiv riskhantering samt utvecklingen av analysmetoderna. Aktieportföljens regionala fördelning var mycket jämn på årsnivå, men stora variationer förekom under året. Fastighetsplaceringar Avkastningen på fastighetsplaceringarna blev 6,1 procent (7,9 %). De direkta fastighetsplaceringarnas avkastning uppgick till 5,5 procent (5,0 %). De direkta placeringarnas värde har utvecklats svagt positivt. Särskilt lokalfastigheternas kapacitetsutnyttjande har förbättrats och i slutet av året stod bara 5,2 procent (8,3 %) av lokalerna tomma. Fastighetsfondernas avkastning uppgick till 7,9 procent (17,6 %). Inom fastighetsfonder fokuserar Etera främst på inhemska fonder. Aktivitetsnivån på den finska lokalfastighetsmarknaden var relativt låg och det totala värdet på fastighetsaffärerna blev ungefär 2,1 miljarder euro. Nästan en fjärdedel av affärerna ägde rum

8 i huvudstadsregionen och mätt i pengar var andelen närmare hälften. Etera sålde två kontorsfastigheter. Dessutom såldes enskilda lägenheter i bostadsaktiebolag till ett värde om cirka 10,7 miljoner euro. Flervåningshuset i trä som byggdes i Vik i Helsingfors blev färdigt. Ett av de två bolagen såldes till Icecapital Housing Fund II Ky. Byggandet av kontorskomplexet vid Tölöviken i Helsingfors fortsatte. Det första kontorshuset som främst kommer att användas av Alma Media Abp och Ahlstrom Abp stod klart i december. KPMG:s kontorshus och byggnaden som främst kommer att användas av Ernst & Young Ab blir färdiga i början av Företagsfinansiering Eteras företagsfinansiering består av placeringar i kapitalfonder samt finansiering i form av eget och främmande kapital, främst till finländska företag. Avkastningsutvecklingen för företagsfinansieringen motsvarade Eteras långsiktiga mål och uppgick till totalt 7,4 procent (8,0 %). Stabil avkastning är ett av de viktigaste målen för företagsfinansieringen i den fortsatt osäkra placeringsmiljön. Eteras private equity -placeringar avkastade 11,1 procent (15,0 %) och lånefordringarna 4,1 procent (3,0 %). Företagsfinansieringen är en viktig placeringskanal för Etera på den finländska marknaden. Etera stärker sin roll som finländsk placerare och aktiv ägare. Företagsfinansieringens roll väntas förbli viktig även i framtiden med ett ökat behov av alternativa finansieringsformer, bland annat till följd av bankernas begränsade utlåning. Inom företagsfinansiering framhävs vikten av en omfattande bedömning av olika placeringsalternativ, noggrann företagsanalys och utvärdering av finansieringsvillkoren. Under 2012 ingick Etera tre placeringsförbindelser med kapitalfonder. Dessutom genomfördes två direkta kapitalplaceringar samt ett flertal fortsättningsplaceringar och låneplaceringar av olika typer, främst i finska företag. Övriga placeringar Den totala avkastningen på Eteras övriga placeringar var 25,6 procent (13,8 %). Eteras övriga placeringar gav en utmärkt avkastning tack vare hedgefondsportföljen och råvaruplaceringarna. Inom hedgefonder fokuserade Etera på placeringar med låg känslighet för aktiemarknadens resultatvariationer. Hållbara investeringar Etera placerar arbetspensionsmedlen med hänsyn till det traditionella avkastnings- och riskperspektivet, men även till miljöfrågor, socialt ansvar och god förvaltning. Etera har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och lämnade år 2012 sin första placeringsrapport till FN. Etera undertecknade även ett avtal med GES Investment Services. GES kommer att granska Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärdera bolagen som ingår i fråga om företagsansvar. Etera är också medlem i FINSIF som verkar för ansvarsfull investeringsverksamhet och deltog i föreningens möten och seminarier. Etera deltog även aktivt i bolagsstämmorna vid bolagen där Etera har innehav. Etera främjar hållbar utveckling och ekoeffektivitet genom sina fastighetsplaceringar och är medlem av Green Building Council Finland. Etera tillämpar LEEDcertifikat eller andra miljöcertifikat i sina byggprojekt. Eteras kontor i Helsingfors är ett Green Office med certifikat från WWF. Etera rapporterar om resultaten av sitt miljöprogram till WWF. Etera publicerar varje år en kombinerad verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport som följer GRI3-riktlinjerna.

9 Koncernen Koncernen bestod av 58 dotterbolag (45), varav 38 var fastighetsaktiebolag, 19 var bostadsaktiebolag och ett var aktiebolag. Dessutom var Etera delägare i 19 (17) ägarintresseföretag. Under rapporteringsperioden grundade Etera tre fastighetsaktiebolag och ett bostadsaktiebolag. Etera köpte tre och sålde tre dotterbolag. Personal Eteras genomsnittliga personalstyrka var 290 (284) personer, varav 95 procent var fast anställda (95 %). 73 procent av personalen var kvinnor (73 %), och personalens medelålder var 45 år (45). Under året lämnade 18 personer Etera (23), varav 7 gick i pension (5). Etera rekryterade 19 nya anställda (41), varav 12 blev fast anställda (34). Siffrorna inkluderar inte semestervikarier eller andra korta vikariat. Personalens löner och ersättningar uppgick till sammanlagt 16 miljoner euro (16 milj. euro). En redogörelse över löner och ersättningar ingår i Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport. Eteras styrelse godkände i november 2012 en omstrukturering av Eteras organisation som innebar att försäkringstjänsterna blev en egen funktion och alla försäkringsrelaterade uppgifter samlades i en funktion. Målet var att förbättra servicen till försäkringskunderna och harmonisera verksamheten. Personalens utveckling och välbefinnande Coachning lyftes fram i allmänna chefsutbildningar och i ett coachningsprogram riktat till en mindre grupp chefer. Alla chefer fick feedback på sitt chefsarbete i en 360-graders utvärdering. Kundbetjäningen stärktes med hjälp av en kundserviceutbildning. En elektronisk inlärningsmiljö infördes för utbildning i olika verktyg och it-system samt arbetsintroduktion. Coachning och medarbetarskap stöttades genom att ledningen, cheferna och personalen avgav ett löfte om att tillsammans skapa en god arbetsplats. Under en temadag som fokuserade på delaktighet och god arbetsmiljö reflekterade ledningen och ett stort antal medarbetare kring olika frågor som har att göra med välbefinnande i arbetet. Eteras personal fick även delta i TTK:s kurs om välbefinnande i arbetet. Ett team med representanter från olika delar av organisationen planerade och genomförde konkreta åtgärder för att främja medarbetarskap. Man ordnade dessutom diskussionsevenemang och föreläsningar kring temat samt ordnade studiebesök. Distansarbetet utökades efter positiv respons. Belöningssystemet utvecklades genom att uppmuntra mångsidig användning av befintliga belöningssätt. Eteras etiska principer sammanställdes och godkändes i januari Personalen fick utbildning om principerna under våren. Arbetsklimatet studeras med hjälp av en medarbetarundersökning på hösten. Resultaten visade på en klar förbättring jämfört med året innan. Förvaltning Eteras delägare är försäkringstagarna, de försäkrade arbetstagarna gemensamt och ägarna av garantiandelar. Etera har ett garantikapital om euro uppdelat på 112 garantiandelar med ett nominellt värde på euro. På garantikapitalet betalas årligen en ränta som motsvarar en rimlig avkastning. Räntan är den beräkningsränta som används för ArPL-

10 försäkringen, plus en procentenhet. Bolagsstämman beslutar årligen om utbetalning av ränta på garantikapitalet. Eteras ordinarie bolagsstämma ordnades den Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger och styrelsen 11 gånger. Ordförandena sammanträdde före styrelsemötena. På sex av dessa möten behandlades utnämnings- och belöningsärenden. Valutskottet sammanträdde två gånger och revisionsutskottet tre gånger. Eteras styrelseordförande var Lasse Johansson, styrelseordförande för Hartela-yhtiöt Oy. Eteras vice styrelseordförande var Mikko Nyyssölä, specialist från Finlands Näringsliv EK samt Kyösti Suokas, andra ordförande för Rakennusliitto ry. Förvaltningsrådet utsåg den affärsområdeschef Tero Kiviniemi från YIT Oy till rådets ordförande när den föregående ordföranden Antero Saarilahti gick i pension. Avtalsombudsman Markus Ainasoja från Rakennusliitto ry fortsatte som förvaltningsrådets vice ordförande. Bolagsstämman utsåg sex nya medlemmar till Eteras förvaltningsråd och åtta medlemmar som står i tur att avgå för mandatperioden som upphör vid den ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman valde också revisorer, även fortsättningsvis från Ernst & Young Ab. I Eteras kombinerade årsberättelse och hållbarhetsrapport ingår en redogörelse för Eteras bolagsstyrning (Corporate Governance Statement). Riskhantering Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Målet för Eteras riskhantering är att upptäcka risker som kan äventyra bolagets lagstadgade uppgift, dess strategiska målsättningar eller verksamhetens utveckling och genomförande i enlighet med uppställda mål. Styrelsen och verkställande direktören har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Styrelsen godkänner årligen en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten. Ansvaret för planering, uppföljning och samordning av Eteras övergripande riskhantering i den omfattning som verkställande direktören godkänt har fördelats separat. Placeringarnas riskhantering sköts separat från själva placeringsverksamheten. Controllerteamet inom ekonomi- och personalfunktionen har till uppgift att utvärdera och övervaka placeringsriskerna och rapportera om dem till styrelsen och ledningen. Försäkringsverksamhetens risker hanteras med utjämningsbeloppet. Försäkringsrörelsens resultatöverskott överförs till utjämningsbeloppet som på motsvarande sätt används för att täcka eventuella underskott. Placeringsriskerna hanteras genom att justera portföljens risknivå och riskfördelning så att risknivån och sammansättningen alltid är optimal i förhållande till bolagets solvens och finansmarknadssituationen. Eteras styrelse har fastställt riskgränser, det vill säga vilka risknivåer som är acceptabla för olika tillgångsslag och för hela portföljen. De viktigaste riskområdena är aktie-, ränte- och valutariskerna samt risker som rör fastigheter och hedgefonder. Riskhanteringen och de viktigaste riskerna som gäller Etera beskrivs mer ingående i bilagorna till bokslutet.

11 Framtidsutsikter Konkurrens inom pensionssystemet som ska ta hand om socialskyddet är inget egenvärde. Ett splittrat system förbättrar placeringsavkastningen samt servicen till både försäkringstagarna och försäkrarna, effektiviserar verksamheten och balanserar riskerna. Det finns behov av olika aktörer av olika storlek för att kunderna ska ha tillräckliga alternativ och för att kunna utveckla tjänsterna till att bättre motsvara kundernas behov. Etera har under de senaste åren målmedvetet utvecklat placeringsverksamheten, försäljningen och tjänsterna och utvecklingsarbetet fortsätter. Försäljningskanalerna stärks, särskilt webbförsäljningen som utvecklats positivt. Etera har förberett sig aktivt för den ökade konkurrensen som beror på förändringarna i fråga om antalet aktörer på marknaden. Verksamhetens och it-systemens effektivitet och webbtjänsterna är de viktigaste utvecklingsområdena för Etera. Det successiva införandet av ett nytt försäkringssystem förbättrar effektiviteten och höjer kvaliteten på kundservicen. Effektivisering av hela arbetspensionssystemet kräver ett närmare samarbete mellan pensionsanstalterna på itområdet, vilket det även verkar finnas goda förutsättningar och gemensamt intresse för. Den ekonomiska utvecklingen i Finland under år 2013 blir svag. De branschspecifika och delvis regionala skillnaderna är stora. Det är svårt att förutspå hur lönesumman kommer att utvecklas, men år 2013 förväntas bli ett relativt bra år i fråga om premieinkomster. Trots riskerna kan 2013 även bli ett bra år för placeringsmarknaden, förutsatt att inflationen hålls i schack och att räntorna förblir låga. Om däremot prognoserna för ekonomisk tillväxt under senare halvåret realiseras kommer detta att gynna placeringar med högre risker. Även centralbankernas åtgärder kan ha en lugnande effekt på marknaden, vilket vi fick uppleva under år 2012.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 Förkortad version Innehåll: - verksamhetsberättelse - nyckeltal Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 1:2013 Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 Pensionssystemet i Finland är inte perfekt, men bra s. 24 Lögn, förb lögn, statistik? Redaktion Ledare Chefredaktör Kati Kalliomäki Redaktionssekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007. Pohjola Bank Abp

Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007. Pohjola Bank Abp Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007 Pohjola Bank Abp ÅrsRAPPORT 2007 Innehåll 3 Översikt för aktieägarna 5 Pohjola i korthet 6 Resultatet 2007 7 Händelser under året 8 Nyckeltal 10 Omvärlden 11 Värden 12

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2010. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2010 Ser en människa i varje kund. Kort om Aktia Aktia är en finländskt ägd finanskoncern. Koncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Finansinspektionen är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen. Den 1 januari 2009 tog den nuvarande Finansinspektionen över de flesta uppgifterna från de

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia

Läs mer

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 4 465 159 är antalet människor som genom arbetslivet får ta del av våra försäkringar och

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 VD:s översikt Sparbankernas 191:a verksamhetsår var ett år av aktiva förberedelser och stark framtidstro. Det kommer att gå till historien som en vändpunkt då 25 Sparbanker beslöt

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Folksam Årsberättelse 2011

Folksam Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Folksam Årsberättelse 2011 Form och produktion: Folksam Christopher Casselblad, projektledare (i samarbete med Håkan Rylander Publishing AB) Cajsa De Groat, grafisk formgivare Markus

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer