Ansvarsfulla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfulla investeringar"

Transkript

1 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) lanserades på FN:s initiativ 2006 och de har för sin del bidragit till att investeringar som beaktar etik och samhällsaspekter har lett till det mer omfattande begreppet Responsible Investing (RI). En ansvarsfull investerare är en aktiv ägare som införlivar de s.k. ESG-kriterierna (Environmental, Social, Governance) i sin placeringsprocess, rapporterar öppet om sin verksamhet och samarbetar med övriga investerare. Syftet är att företag (eller stater) som på lång sikt sörjer för att verksamheten är ansvarsfull också ska vara bättre placeringsobjekt. Integreringen av ESGkriterierna kan också minska riskerna med placeringsobjekten. I och med UN PRI har ansvarsfulla investeringar också kommit att omfatta alla tillgångsslag, inklusive statsobligationer, kapitalplaceringar och hedgefonder. Till en början tillämpades etisk investering närmast på direkta aktieplaceringar och metoden gick ut på att utesluta vissa branscher. Avkastning på lång sikt och bättre riskhantering är naturliga mål också för Keva som är en långsiktig placerare och ägare. Kevas placeringsobjekt ska utöver nationell lagstiftning också iaktta internationella konventioner (t.ex. FN:s Global Compact, ILO:s konventioner om arbetslivet). Keva har redan i flera års tid följt upp särskilt de direkta placeringarna genom s.k. normbaserad screening (utgående från ovannämnda internationella normer) genom en extern tjänsteleverantör. Screeningen omfattar numera också externa mandat, och processer för ansvarsfulla investeringar har även utvecklats för övriga tillgångsklasser. På grund av detta måste principerna för ansvarsfulla investeringar avseende Kevas totala placeringstillgångar och de tillgångsklasspecifika rutinerna ses över. De direkta placeringarna följs upp även framöver genom den normbaserade screeningen som har konstaterats fungera bra. En extern tjänsteleverantör går igenom pensionsanstaltens direkta placeringar i aktier och företagsobligationer två gånger per år. Efter genomgången får pensionsanstalten en rapport om de företag som är involverade i överträdelser av principerna för ansvarsfullhet (s.k. engage/exclude-lista)

2 2 (5) Externa aktie- och ränteplaceringar samt en närmare beskrivning av överträdelsens natur. När placeringsorganisationen får rapporten är tillvägagångssättet följande: Resultaten i rapporten analyseras omgående i placeringsorganisationen. Inga ytterligare placeringar görs i de företag som finns på engage/exclude-listan. Inom två månader från att ha fått rapporten säljer placeringsorganisationen innehavet eller inleder dialog med företaget (antingen direkt eller via tjänsteleverantören); dialog/inflytande är det främsta handlingssättet. Innehavet säljs inom 12 månader om företaget inte tydligt har ändrat sitt förfaringssätt och vid behov vidtagit åtgärder för att tillrättalägga tidigare verksamhet. Styrelsen får årligen en rapport om observationer, de åtgärder som vidtagits med anledning av dem, dialoger med berörda företag, eventuella ändringar i företagens verksamhet och eventuell avyttring av innehav. Utöver screening två gånger per år följer portföljförvaltarna regelbundet upp överträdelser av principerna för ansvarsfullhet genom tjänsteleverantörens Alert Service-tjänst. Vid sidan av screening är syftet att effektivisera den process för att utöva inflytande som hänför sig till direkta aktieinnehav. Kevas portföljförvaltare träffar företagsledningen regelbundet och ESG-ärenden tas upp vid behov. Inflytande kan å andra sidan utövas effektivare i samarbete med andra placerare: då är tillgångsmassan betydligt större, vilket ökar betydelsen ur företagsledningens synvinkel. I placeringsfunktionen undersöks möjligheten att hitta en extern tjänsteleverantör som kan tillhandahålla s.k. engagement-tjänst för större inflytande. Syftet är att genomföra detta som en gemensam process för såväl direkta som externa aktie- och ränteplaceringar eftersom det är ändamålsenligt att ha ett enhetligt tillvägagångssätt för Kevas samtliga placeringstillgångar. Eventuellt anlitande av en extern tjänsteleverantör hindrar inte Kevas portföljförvaltare från att själva agera aktivt, utan kan effektivisera och stöda detta arbete. Med tanke på ansvarsfulla investeringar kan den externa kapitalförvaltningen delas in i tre faser: sökning av nya kapitalförvaltare, uppföljning av de kapitalförvaltare som ingår i portföljen samt uppföljning av värdepappren i portföljen. Den tekniska strukturen av externa aktie- och ränteplaceringar ändras som bäst, och den ökade transparensen och de bättre riskhanteringssystemen ger möjlighet att även utveckla delområdena inom ansvarsfull investering. I den första fasen, dvs. vid sökning av nya kapitalförvaltare, bedöms kapitalförvaltaren i fråga också med tanke på ansvarsfullheten. I samband

3 3 (5) med offertbegäran (s.k. RFP) undersöks kapitalförvaltarens allmänna RIpolicy, om ESG-kriterierna beaktas vid analyser och placeringsrekommendationer, om ansvarsfullhet diskuteras på företagsmöten och om kapitalförvaltaren har undertecknat eller har för avsikt att underteckna UN PRI. Syftet i denna fas är att öka medvetenheten men inga kapitalförvaltare gallras bort på basis av detta. Om det finns två jämnstarka kandidater prioriteras dock den som beaktar ESG-frågorna bättre. I den andra fasen är det fråga om regelbunden uppföljning av de kapitalförvaltare som redan ingår i portföljen. Avsikten är att fortsätta den modell som redan tillämpats i ett par år och som går ut på att en kortfattad ESG-enkät skickas till alla Kevas kapitalförvaltare med ansvar för aktie- och ränteplaceringar. I enkäten frågas om kapitalförvaltaren har undertecknat UN PRI och om den tillämpar en RI-policy, och kapitalförvaltaren ombes lämna konkreta exempel eller en ansvarsfullhetsrapport. Portföljförvaltarna i enheten Extern förvaltning tar vid behov också upp frågorna om ansvarsfullhet i dialogerna med kapitalförvaltarna. Den tredje fasen, uppföljning av värdepappren i portföljen, kommer att bli lättare framöver eftersom den nya strukturen leder till bättre daglig transparens i hela placeringsportföljen och de totala innehaven per aktie och företagsobligation är lättare att reda ut. Avsikten är att också de externa placeringarna ska omfattas av begränsad normbaserad screening, vilket innebär att s.k. inhumana vapen kommer att väljas bort i Kevas placeringstillgångar. Screeningen är begränsad eftersom utgångspunkten är att de externa kapitalförvaltarna ska kunna ta fram bästa möjliga portfölj med tanke på avkastningen. Merparten av kapitalförvaltarna har också en egen policy och egna processer för ansvarsfulla investeringar. Om den ovannämnda s.k. engagement-tjänsten för större inflytande kommer att skaffas av en extern tjänsteleverantör, ska den också gälla för externt förvaltade tillgångar. Det mest ändamålsenliga är att tjänsteleverantören fokuserar på de största innehaven och/eller de ESGfrågor som upplevs som viktiga. Utredningen fortsätter i placeringsfunktionen. Den eventuella externa engagement-tjänsten ska under inga omständigheter dock minska betydelsen av kapitalförvaltarnas eget utövande av inflytande. Alternativa placeringar Enheten alternativa placeringar har hand om Kevas kapital-, fastighetsfonds- och hedgefondplaceringar. Processerna för ansvarsfulla investeringar för dessa tillgångsslag har utvecklats och formaliserats under de senaste åren. Huvudvikten i alla dessa tillgångsslag är kapitalförvaltarens/förvaltningsbolagets bedömning med tanke på

4 4 (5) Direkta fastighetsplaceringar ansvarsfullhet och kontinuerligt inflytande genom s.k. advisory boardplatser. I fråga om kapitalplaceringar ligger fokus på förvaltningsbolagets ESGinstruktioner och praktiska RI-verksamhet. ESG-kriterierna och/eller UN PRI-kravet ingår i processbeskrivningen, DDQ-dokumentet, fondbeskrivningen och i legal due diligence-dokumenten. I de fonder i vilka Keva är en av de största ägarna är det ofta möjligt att få en advisory board-plats. Via dessa har Keva möjlighet att diskutera ansvarsfullhet och denna möjlighet har också utnyttjas flera gånger. En liknande ESGenkät som för kapitalförvaltarna inom enheten extern förvaltning genomförs årligen också i förvaltningsbolagen för de största fonderna. Vid placering i fastighetsfonder iakttas i stort sett samma principer som i kapitalplaceringsfonder. I samband med nya placeringar gås både kapitalförvaltarens och fondens ESG-policy igenom, och särskilt kraven på energieffektivitet diskuteras med kapitalförvaltaren genom att beskriva konkreta exempel. I fråga om de fonder som ingår i portföljen tas ansvarsfullhet vid behov upp i samband med uppföljningen. Vid placeringar i hedgefonder bedöms främst kapitalförvaltarens ansvarsfullhet. I fråga om direkta fastighetsplaceringar är självfallet energieffektiviteten viktigast med tanke på ansvarsfullhet. Keva medverkar i flera utvecklingsprojekt och arbetsgrupper i branschen. Vid förvärv av nya objekt förutsätts så gott som uteslutade LEED- eller BREEAMmiljöcertifikat. I due diligence-processerna vid förvärv av nya objekt kommer behövliga miljöutredningar att beställas av specialiserade konsulter. Utöver miljöfrågor beaktas vid förvärv av nya objekt också behoven på lång sikt, vilket i praktiken betyder att de objekt som förvärvas ska uppfylla de kvalitativa, ekonomiska och tekniska kriterierna på lång sikt som användarna och eventuella kommande ägare ställer. Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten kommer att vidtas i stor omsträckning i de objekt vi äger i det åldrande lokalbeståndet bland annat i samband med ombyggnader. Under 2014 har åtgärdsplaner på lång sikt (s.k. PTS) upprättats för alla gamla objekt som är äldre än 10 år för att kunna periodisera reparationerna. I fråga om förvaltningen av direkta fastighetsplaceringar kommer man 2015 bland annat att beakta auditeringar av de avtalsföretag som sköter objekten för att förbättra kvaliteten av bolagens förvaltning och fastighetsunderhållet. Också uppföljningen av kostnaderna och konsumtionsuppgifterna i fråga om objektens underhåll ska vara

5 5 (5) Styrgruppen för ansvarsfulla investeringar kontinuerlig och regelbunden. Uppföljningen av disponenterna utvecklas som bäst genom ett program för beställning av underhåll och lägenhetsreparation som inkluderas i serviceboksprogrammet. Därtill inverkar vi på de entreprenader som disponenterna beställer genom att inverka på valet av entreprenör. Kevas styrgrupp för ansvarsfulla investeringar har fungerat sedan Den sammanträder minst fyra gånger per år för att behandla aktuella ESG-frågor. Gruppen ger också enheterna och placeringschefen förslag till utveckling, informerar internt och sköter Kevas årliga UN PRIrapportering. Styrgruppen har medlemmar från alla enheter inom Kevas placeringsfunktion.

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Stor potential om etik vägs in i alla investeringar Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt

Läs mer

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden:

ÄGARPOLICY. Sex huvudområden AP3s arbete med ägarfrågor kan delas in i sex huvudområden: ÄGARPOLICY Beslutad av styrelsen den 12 oktober 2010 Mål Enligt fondens uppdrag ska ägarrollen entydigt utövas i syfte att bättre tillvarata möjligheten till högre avkastning på förvaltade medel. Detta

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

AP-fonderna har aktier i Freeport

AP-fonderna har aktier i Freeport AP-fonderna har aktier i Freeport Freeport McMoRan är ett av de mest kritiserade företagen i Indonesien. Freeport betalar den indonesiska militären för beskydd. Detta trots att militären anklagas för grova

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03.

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03. Ekonomirapport Ekonomirapport 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1302 Innehåll Förord 5 Fackliga verksamhetens

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Bagare, sotare, busschaufförer, sjuksköterskor, maskinskötare, cirkusprinsessor, entreprenörer, städare, parkeringsvakter, snickare och skogshuggare Listan på

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009

Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009 Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009 meta asset management investing for the long term Juli 2009 meta asset management ab är en oberoende fondförvaltare som uteslutande arbetar

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012-2013

Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Hållbarhetsredovisning 2012-2013 Inledning AP7:s andra hållbarhetsredovisning utgår ifrån det Global Reporting Initiatives ramverk 3.0 för hållbarhetsredovisning. AP7 rapporterar på tillämpningsnivå C

Läs mer

Programförklaring för Ägarföreningen ProSkandia

Programförklaring för Ägarföreningen ProSkandia Programförklaring för Ägarföreningen ProSkandia 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Programförklaring sammanfattad... 3 Del I Den viktiga rollen att följa vad som sker i Skandia... 4 3. Dialogen mellan ProSkandia

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014

AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 AP7 Hållbarhets - redovisning 2014 32 AP7 Hållbarhetsredovisning Foto Omslag, Sid 2-3, 6, 11, 18, 22 och 25 Jonas Böttiger, sid 10 Marco De Swart, sid 26 Daniel Roos Innehåll 2 Vd-ord: På rullande stenar

Läs mer