Sammanfattning. Underhållplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Underhållplan"

Transkript

1 Sammanfattning Underhållplan Undertecknad har på begäran av styrelsen för Brf Höstbuketten anlitats för att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende föreningens fastighet. Byggnaderna vars fasader utgörs av tegel uppfördes 1975/1995. En arbetsdag har använts för besiktning av fastigheten och ytterligare fyra arbetsdagar har använts för att via ritningar och övriga överlämnade handlingar beräkna erforderliga mängduppgifter. Med ledning av dessa uppgifter, nyckeldata om erfarenhetsmässiga intervaller för olika underhållsåtgärder samt uppskattade kostnader i år 2011 kostnadsläge för aktuella underhållsinsatser har bifogad underhållsplan upprättas. Underhållsplanen skall inte betraktas som en absolut sanning om framtida underhållsåtgärder. Istället skall den ses som en bästa möjliga uppskattning av framtida underhållsåtgärder för vilket föreningen bör planera och avsätta medel. Underhållskostnader Underhållskostnader för framtida underhåll (30 år) beräknas enligt planen uppgå till 70,46 kr per m 2 /år UBA totalt 224 kkr/år. Eftersom underhållsåtgärder som ligger efter 30 år inte beaktas i en plan som sträcker sig till 30 år har den 30- åriga underhållplanen kompletterats med beräkningar om den så kallade eviga underhållskostnaden vilka beräknats uppgå till 61,03 kr per m 2 /år UBA eller totalt till 194 kkr/år För att finansiera förväntade framtida underhållskostnader samt fördela underhållskostnader över åren på ett rättvist sätt för samtliga boende, rekommenderas styrelsen att årligen avsätta medel till fond för yttre underhåll motsvarande den 30-åriga underhållskostnaden, med hänsyn tagen till ingångsvärde i fond och slutvärde 0 blir då avsättningen 199 kkr/år. Det bör observeras att stambyten inte ingår i underhållsplanen (VA och EL). Stambyten betraktas normalt som en investeringsåtgärd vars årliga kostnader skall täckas av fastighetens avskrivning.

2 Kostnaden för ett stambyte i år 2011 års kostnadsläge är ca 150 kkr per lägenhet exkl. badrum. Ett stambyte för er förening kan därför uppskattas till totalt Ca kkr och bör normalt genomföras efter ca 50 år. Det motsvarar en kostnad på 41,52 kr per m 2 /år UBA och totalt 132 kkr/år. Ett stambyte för Er förening förväntas bli aktuellt om ca 14 år. Fond för yttre underhåll Fondens behållning är efter 2010 års avsättning 743 kkr. Med en årlig rekommenderad avsättning enligt underhållsplanen (Fondavsättning) på 199 kkr/år kommer erfoderliga medel att finnas för framtida underhåll. Detta förutsätter att underhållsplanen årligen uppdateras till en ny kostnadsnivå för att beakta inflation och övriga prisförändringar. Vidare att uttag ur fonden för genomförande av förväntade underhållsåtgärder inte görs till högre belopp än för vilket medel har avsatts. Nynäshamn den 10 oktober 2011 JS Besiktningstjänst AB I sammarbete med UBC Stig Dahlén

3 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Förklaringar: Byggår BOA LOA UBA Anger byggnadsår för respektive byggnad Anger bostadsarea (lägenhetsyta) Anger lokalarea Anger m 2 uthyrningsbar area. LOA + BOA = UBA

4 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN MÄNGDFÖRTECKNING Mängdförteckningen anger summerade mängder för samtliga åtgärder som ingår i det periodiska underhållet för objektet. Sortering är uppdelat efter s.k. huvudgrupper för att lättare hitta de mängder som efterfrågas. Förklaringar: Kostnadsläge Åtgärd (t.ex = Asfalt körbar ) Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika åtgärden I tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen. I vissa fall finns åtgärder som ej kan beräknas utifrån mängder, s.k. schablonkostnader. Dessa anges istället i s.k. kilokronoråtgärder (kkr) och är en bedömning av hur mycket en åtgärd kommer att kosta i tusental kronor.

5 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN BESIKTNINGSRAPPORT Besiktningsrapporten är en komplett sammanställning av de underhållsåtgärder som ligger till grund för samtliga rapporter i underhållsplaneringen. Här kan man utläsa tidsuppgifter, när underhåll skall göras, med vilka intervall, samt när det senast utfördes. Dessutom framgår mängder på de olika åtgärderna i st, m, eller m 2. Sortering är gjord enligt underhållsplanens struktur. Förklaringar: Kostnadsläge Åtgärd (t.ex = Hisskorgar, byte ) Beräkningsunderlagets prisläge Koden för den specifika åtgärden Tidsuppgifter Nästa: När åtgärden skall utföras Intervall: Med vilket intervall åtgärden bör utföras (år) Föregående: Senast åtgärden utfördes senast I tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen.

6 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Observera att priserna i underhållsplanen anger bruttopriser. Brutto-priset avser entreprenadkostnader, inkl. entreprenörsarvode, 25 % moms, en viss form av projekteringshandläggning - upphandling - byggledning m.m. samt finansiella kostnader. Beträffande tillägets storlek se under rubriken "kostnadsfaktor" på respektive rapport. När det gäller åtgärder vars koder börjar på 5 (vvs) och 9 (utrustning) och avser utbyte, kan respektive utförandeår flyttas både framåt och bakåt, åtgärderna byts som regel ej förrän de är helt obrukbara. De intervall som är valda är medelvärden av livslängden, för t.ex. en pump stämmer valt intervall ytterst sällan med verkligheten. Därför bör hänsyn tas till detta när planen analyseras. Om t.ex. kostnaderna ett visst år, innehåller höga kostnader inom huvudgrupp 5 eller 9, kan man förutsätta att dessa kostnader kommer att spridas över åren. Anledningen att åtgärderna ändå planeras med ett intervall, är att man vill ha med kostnaden i nyckeltalsberäkningen, kostnad per år och UBA (uthyrningsbar area). Priserna är budgetpriser och skall ses som en ungefärlig storlek av kostnaden. Anledningen är de mycket stora prisvariationerna som ofta råder inom byggbranschen, därför kan exakta priser endast erhållas vid en aktuell anbudsförfrågan och upphandling. Då det gäller á-priserna så anges datum för aktuellt prisläge under rubriken "kostnadsläge". Observera att stambyten ej ingår i underhållsplanen. Stambyten betraktas som en investeringsåtgärd, kostnaden för detta ligger normalt i fastighetens avskrivning.

7 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR Beskriver det periodiska underhållet under en 10-års period, och redovisas som: Sammandrag för hela objektet. Underlag till avsättning finns presenterat på två olika sätt: 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll (10 år). I det här fallet 84,28 kr/år (UBA). 2. Evig kostnad/år (UBA) Avsättning för att klara alla kommande underhållsåtgärder (från i år och framåt). Det är de verkliga genomsnittliga underhållskostnaderna under fastighetens livslängd. I det här fallet 61,03 kr/år/uba. För att ha ett långsiktigt perspektiv på underhållet bör alternativ nr 2 användas för att få rätt avsättning till underhållet. Förklaringar: Underhållskostnad/år i kkr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

8 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN UNDERHÅLLSPLAN PER BYGGDEL, 10 ÅR Syftet med denna rapport är att man får en överblick på hur avsättningsbehovet kommer att fördelas per byggdel under den närmaste 10 åren. Här, liksom i underhållsplan 10 år, kan man utläsa en rekommenderad avsättning för att klara underhållsbehoven på lång sikt. Beträffande kostnader fördelade per åtgärd, hänvisas till besiktningsrapporten. Underlag till avsättning finns presenterat på två olika sätt: 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll (10 år). I det här fallet 84,28 kr/år (UBA). 2. Evig kostnad/år (UBA) Avsättning för att klara alla kommande underhållsåtgärder (från i år och framåt). Det är de verkliga genomsnittliga underhållskostnaderna under fastighetens livslängd. I det här fallet 61,03 kr/år/uba. Förklaringar: Underhållskostnad/år i kkr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

9 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN UNDERHÅLLSPROGNOS 30 ÅR Denna prognos avspeglar det periodiska underhållet under en 30-års period, och redovisas som: Sammandrag för hela objektet. Underlag till avsättning finns presenterat på två olika sätt: 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll (30 år). I det här fallet 70,46 kr/år (UBA). 2. Evig kostnad/år (UBA) Avsättning för att klara alla kommande underhållsåtgärder (från i år och framåt) Det är de verkliga genomsnittliga underhållskostnaderna under fastighetens livslängd. I det här fallet 61,03 kr/år (UBA). I det här exemplet ändras alt. 1 från 84,28 kr/år och UBA (underhållsplan 10 år) till 70,46 kr/år och UBA (underhållsprognos 30 år). Rekommenderad avsättning för att klara alla framtida underhållsåtgärder (evig kostnad/år och UBA, alt. 2) förändras ej. Förklaringar: Underhållskostnaderna är summerade i 3 årsperioder t.ex avser kostnaderna för underhåll under åren 2012, 2013 och Underhållskostnad/år i kkr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per tre år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

10 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN UNDERHÅLLSPROGNOS PER BYGGDEL, 30 ÅR Syftet med denna rapport är att man får en överblick på hur avsättningsbehovet kommer att fördelas per byggdel under den närmaste 30-årsperioden. Här, liksom i Underhållsprognos 30 år, kan man utläsa rekommenderad avsättning för att klara underhållsbehoven på lång sikt. Beträffande kostnader fördelade per åtgärd, hänvisas till besiktningsrapporten. Underlag till avsättning finns presenterat på två olika sätt: 1. Kronor/år (UBA) Avsättningsbehov för att klara periodens underhåll (30 år). I det här fallet 70,46 kr/år (UBA). 2. Evig kostnad/år (UBA) Avsättning för att klara alla kommande underhållsåtgärder (från i år och framåt) Det är de verkliga genomsnittliga underhållskostnaderna under fastighetens livslängd. I det här fallet 61,03 kr/år (UBA). Förklaringar: Underhållskostnaderna är summerade i 3 årsperioder t.ex avser kostnaderna för underhåll under åren 2012, 2013och Underhållskostnad/år i kkr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per tre år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

11 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS FONDAVSÄTTNING, 30 år Denna rapport beskriver underhållsfondens variation över åren. Fondens ingångsvärde och avsättning anges. Ingångsvärde är fondens behållning vid periodens början. Avsättning är det värde som styrelsen beslutar skall avsättas till underhållsfonden. 1. Ingångsvärde: Här anges värdet på den ingående fonden. I detta fall, är värdet 743 kkr. 2. Rekommenderad avsättning Här anges den rekommenderade avsättningen per år. I det här fallet är den rekommenderade avsättningen 199 kkr/år. Med hänsyn till ingångsvärde i fond och slutvärde Slutvärde Här syns det värde fonden har efter 30 år. I detta fall är värdet 0 kkr. 4. Evig kostnad/år (UBA) Avsättning för att klara alla kommande underhållsåtgärder (från i år och framåt). Det är de verkliga genomsnittliga underhållskostnaderna under fastighetens livslängd. I det här fallet 61,03 kr/år (UBA) = 194 kkr/år. Förklaringar: Underhållskostnad/år i kkr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per tre år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

12 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN ÅTGÄRDSPLAN 2012 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år I och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, rum och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Startår: 2012/ Slutår: 2012 Kostnadsläge Åtgärd (t.ex = Formbar leksand, byte ) Anger vilket år som underhållet avser Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika åtgärden I tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen.

13 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN ÅTGÄRDSPLAN 2013 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år I och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, rum och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Startår: 2013 / Slutår: 2013 Kostnadsläge Åtgärd (t.ex = Formbar leksand, byte ) Anger vilket år som underhållet avser Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika åtgärden I tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen.

14 JS Besiktningstjänst AB BRF HÖSTBUKETTEN ÅTGÄRDSPLAN 2014 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade för år 2014 I och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, rum och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Startår: 2014/ Slutår: 2014 Kostnadsläge Åtgärd (t.ex = Grusytor, lagning ) Anger vilket år som underhållet avser Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika åtgärden I tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen.

15 Besiktningsrapport Urval: Företag.Företag = 1 Förening.Förening = 825 Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 1 (5) STIGD :35:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Företag 1 - UBC Förening BRF HÖSTBUKETTEN - Markyta: MARK Grusytor, lagning, 10 % av bruttoytan 190,0 m² Betongplattor, omläggning > 20 m2 120,0 m² Trätrall, byte 5-20 m2 9,0 m² Trätrappor, byte steg 5,0 st Betongtrappor, lagning 100 % av ytan 5,0 m² Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 3,0 st Sittmöbler, byte soffa 4,0 st Sittmöbler, byte bord 1,0 st Smidesräcken, 2 ggr strykning 60,0 m Takterass, byte komplett 400,0 m² Exteriörbelysning på stolpe, byte halogen, 125W 3,0 st System: HISS Hisskorgar, byte inredning, personhiss 2,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 2,0 st Hissmaskin, byte hiss < 500 kg 2,0 st System: LÅS Låssystem, byte cylinder < 10 st 9,0 st Låssystem, byte cylinder > 10 st 27,0 st System: VENT OVK- besiktning, FT-system, lägenheter 2 098,0 m² SUMMARUM Besiktningsrapport

16 Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 2 (5) STIGD :35:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Förening BRF HÖSTBUKETTEN Byggnad 1 - Folkungagatan 101 Byggnadsdel: F1 - FASAD MOT SÖDER Stålplåt profilerad, byte 5 % av ytan 45,0 m² Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 45,0 m² Tegel, ommurning 5 % av ytan 250,0 m² Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 250,0 m² Fasadtvätt, plåtfasad 45,0 m² Fönsterbleck, 2 ggr strykning 70,0 m Aluminiumfönster 2-luft, justering 12,0 st Aluminiumfönster flerluft, justering 18,0 st Aluminiumfönster fasta > 1 m2, strykning utsida 80,0 m Dörrar aluminium med glasruta, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Entréparti aluminium, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Fasadställningar, murarställning 440,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 3,0 st Byggnadsdel: F2 - FASAD MOT VÄSTER Aluminiumplåt profilerad, byte 5 % av ytan 36,0 m² Aluminiumplåt profilerad, 2 ggr strykning 36,0 m² Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORR Stålplåt profilerad, byte 5 % av ytan 45,0 m² Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 45,0 m² Tegel, ommurning 5 % av ytan 280,0 m² Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 280,0 m² Fasadtvätt, plåtfasad 45,0 m² Fönsterbleck, 2 ggr strykning 25,0 m Skärmtak plåt, byte 35,0 m² Balkongräcken aluminium, byte med aluminiumfront 50,0 m Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, justering 5,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 7,0 st Aluminiumfönster 2-luft, justering 14,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 10,0 st Dörrar aluminium med glasruta, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Fasadställningar, murarställning 380,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 1,0 st Byggnadsdel: TAK - YTTERTAK Takpapp 2-lag, byte SEP YEP ,0 m² Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 240,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % 240,0 m² Takfläktar, byte Ø 945 mm, 1.5 m3/s 1,0 st Takfläktar, byte Ø 945 mm, 1.5 m3/s 1,0 st Underhållsenhet: GEM - Gemensamma utrymmen Garage Linjemarkering, parkeringsplatser 24,0 st Skyltar 9, Byte utrymmningsskyltar Vikportar stål, 2 ggr strykning 9,0 m² Portautomatik, byte automatik garageportar 1,0 st Betonggolv, lagning sprickor 50,0 m Betonggolv, dammbindning/härdning 450,0 m² Målad väggyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² Målad takyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² Lysrörsarmatur torra utrymmen, byte 2x36W 29,0 st Sluss Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 2,0 m² Betonggolv, dammbindning/härdning 2,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 2,0 m² Förrådsgångar NTA: NTA: NTA: 0,0 m² 2,0 m² 6,0 m² SUMMARUM Besiktningsrapport

17 Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 3 (5) STIGD :35:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Förening BRF HÖSTBUKETTEN Byggnad 1 - Folkungagatan 101 Underhållsenhet: GEM - Gemensamma utrymmen Förrådsgångar NTA: 6,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 6,0 m² Linoleumgolv, byte 2.5 mm 6,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 6,0 m² Soprum NTA: 25,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 25,0 m² Pumpar dränkbara, byte dränpump 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 25,0 m² Elrum NTA: 8,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 8,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 8,0 m² Barnvagnsrum/Cykelrum NTA: 5,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 5,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 5,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 5,0 m² Förrådsgångar NTA: 32,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 32,0 m² Hissmaskinrum NTA: 12,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 12,5 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 12,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 12,5 m² Fläktrum NTA: 16,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 16,5 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 16,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 16,5 m² Fläktrum NTA: 5,5 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 5,5 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 5,5 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 5,5 m² Fläktrum NTA: 11,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 11,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 11,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 11,0 m² TR - TrhFolkungagatan 101 NTA: 195,0 m² Trapphus h < 2.7 m, helmålning 195,0 m² Linoleumgolv, byte 2.5 mm 65,0 m² Trapphus h < 2.7 m, byte elinstall. kompaktlysrör 195,0 m² SUMMARUM Besiktningsrapport

18 Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 4 (5) STIGD :35:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Förening BRF HÖSTBUKETTEN Byggnad 2 - Tjärhovsgatan 52 Byggnadsdel: F1 - FASAD MOT NORR Stålplåt profilerad, byte 5 % av ytan 75,0 m² Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 75,0 m² Tegel, ommurning 5 % av ytan 355,0 m² Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 355,0 m² Fasadtvätt, plåtfasad 75,0 m² Fönsterbleck, 2 ggr strykning 60,0 m Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 14,0 st Aluminiumfönster 2-luft, justering 21,0 st Aluminiumfönster flerluft, justering 5,0 st Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Rullportar aluminium, komplett byte 16,0 m² Rullportar aluminium, 2 ggr strykning 16,0 m² Entréparti aluminium, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Fasadställningar, murarställning 425,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 3,0 st Byggnadsdel: F2 - FASAD MOT SÖDER Stålplåt profilerad, byte 5 % av ytan 75,0 m² Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 75,0 m² Tegel, ommurning 5 % av ytan 225,0 m² Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 225,0 m² Fasadtvätt, plåtfasad 75,0 m² Fönsterbleck, 2 ggr strykning 50,0 m Skärmtak plåt, byte 45,0 m² Balkongräcken aluminium, byte med aluminiumfront 60,0 m Aluminiumfönster 2-luft, justering 27,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 12,0 st Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Dörrar aluminium med glasruta, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Fasadställningar, murarställning 360,0 m² Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 2,0 st Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT VÄSTER Aluminiumplåt profilerad, byte 5 % av ytan 75,0 m² Aluminiumplåt profilerad, 2 ggr strykning 75,0 m² Byggnadsdel: TAK - YTTERTAK Takpapp 2-lag, byte SEP YEP ,0 m² Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 240,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % 240,0 m² Takfläktar, byte Ø 945 mm, 1.5 m3/s 1,0 st Underhållsenhet: GEM - Gemensamma utrymmen Sluss Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 2,0 m² Betonggolv, dammbindning/härdning 2,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 2,0 m² Soprum Betonggolv, 2 ggr strykning 7,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 7,0 m² Soprum NTA: NTA: NTA: 2,0 m² 7,0 m² 11,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 11,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 11,0 m² Undercentral NTA: 28,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 28,5 m² Betonggolv, dammbindning/härdning 28,5 m² Cirkulationspump vatten, byte kw 1,0 st Tryckstegring-/Högtryckspump, byte DN ,0 st SUMMARUM Besiktningsrapport

19 Besiktningsrapport Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Sida 5 (5) STIGD :35:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Förening BRF HÖSTBUKETTEN Byggnad 2 - Tjärhovsgatan 52 Underhållsenhet: GEM - Gemensamma utrymmen Undercentral NTA: 28,5 m² Värmeväxlare, byte plattvvx 200 kw 1,0 st VX Värmeväxlare, byte plattvvx 200 kw 1,0 st VVX Expansionskärl öppet, byte < 500 liter inkl. pump 1,0 st Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 28,5 m² Tvättstuga NTA: 24,0 m² Rum h < 2.75 m yta m2, helmålning 24,0 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning 10% av ytan 24,0 m² Kakelväggar VA, omfogning 10% av ytan 30,0 m² Våtrum > 20 m2, byte elinstallationer lysrör 24,0 m² Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 3,0 st Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 3,0 st Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 1,0 st Barnvagn/Cykelrum NTA: 5,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 5,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 5,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 5,0 m² Städrum NTA: 2,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 2,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 2,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 2,0 m² Elcentral NTA: 6,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 6,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 6,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 6,0 m² Förrådsgångar NTA: 13,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 13,0 m² Hissmaskinrum NTA: 16,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 16,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 16,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 16,0 m² Fläktrum NTA: 15,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 15,5 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 15,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 15,5 m² Fläktrum NTA: 13,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 13,0 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 13,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 13,0 m² TR - TrhTjärhovsgatan 56 NTA: 150,0 m² Trapphus h < 2.7 m, helmålning 150,0 m² Linoleumgolv, byte 2.5 mm 40,0 m² Trapphus h < 2.7 m, byte elinstall. kompaktlysrör 150,0 m² SUMMARUM Besiktningsrapport

20 Byggnad, lista bostäder Sida 1 (1) ADMIN :50:39 Urval: Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 825 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler Företag 2 - JS Besiktningstjänst AB Förvaltningsenhet 825 BRF HÖSTBUKETTEN 1 Folkungagatan , , , Tjärhovsgatan , ,0 22 Summa: 2 098, , , SUMMARUM Byggnad, lista bostäder

21 Mängdförteckning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 1 (2) STIGD :36:21 Byggdel Förening Åtgärd Mängd Företag 1 UBC Förening 825 BRF HÖSTBUKETTEN 12 Hårdgjorda ytor Linjemarkering, parkeringsplatser 24,0 st Grusytor, lagning, 10 % av bruttoytan 190,0 m² Betongplattor, omläggning > 20 m2 120,0 m² Trätrall, byte 5-20 m2 9,0 m² 15 Markkonstruktioner Trätrappor, byte steg 5,0 st Betongtrappor, lagning 100 % av ytan 5,0 m² 16 Markkompletteringar Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 3,0 st Sittmöbler, byte soffa 4,0 st Sittmöbler, byte bord 1,0 st Skyltar, 9,0 21 Fasader Aluminiumplåt profilerad, byte 5 % av ytan 111,0 m² Aluminiumplåt profilerad, 2 ggr strykning 111,0 m² Stålplåt profilerad, byte 5 % av ytan 240,0 m² Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 240,0 m² Tegel, ommurning 5 % av ytan 1 110,0 m² Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 1 110,0 m² Fasadtvätt, plåtfasad 240,0 m² 22 Fasadkompletteringar Fönsterbleck, 2 ggr strykning 205,0 m Smidesräcken, 2 ggr strykning 60,0 m 23 Balkonger/skärmtak Skärmtak plåt, byte 80,0 m² Balkongräcken aluminium, byte med aluminiumfront 110,0 m 24 Fönster Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, justering 5,0 st Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, justering 21,0 st Aluminiumfönster 2-luft, justering 74,0 st Aluminiumfönster flerluft, justering 23,0 st Fönsterdörrar aluminium, justering 22,0 st Aluminiumfönster fasta > 1 m2, strykning utsida 80,0 m 25 Dörrar entreparti/portar Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Dörrar aluminium med glasruta, 2 ggr strykning utsida 4,0 st Rullportar aluminium, komplett byte 16,0 m² Rullportar aluminium, 2 ggr strykning 16,0 m² Vikportar stål, 2 ggr strykning 9,0 m² Entréparti aluminium, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Portautomatik, byte automatik garageportar 1,0 st 26 Yttertak Takpapp 2-lag, byte SEP YEP ,0 m² Takterass, byte komplett 400,0 m² 27 Enheter på tak Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 480,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % 480,0 m² 29 Utvändigt övrigt Fasadställningar, murarställning 1 605,0 m² SUMMARUM Mängdförteckning

22 Mängdförteckning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Utskriftsnivå: Sida 2 (2) STIGD :36:21 Byggdel Förening Åtgärd Mängd 30 Invändigt Rum h < 2.75 m yta m2, helmålning 24,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 33,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 113,0 m² Trapphus h < 2.7 m, helmålning 345,0 m² 31 Golv Betonggolv, lagning sprickor 50,0 m Betonggolv, dammbindning/härdning 482,5 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 140,5 m² Klinkerplattor på golv (VA), omfogning 10% av ytan 24,0 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 18,5 m² Linoleumgolv, byte 2.5 mm 111,0 m² 32 Väggar invändigt Målad väggyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² Kakelväggar VA, omfogning 10% av ytan 30,0 m² 33 Tak invändigt Målad takyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² 35 Dörrar invändigt Låssystem, byte cylinder < 10 st 9,0 st Låssystem, byte cylinder > 10 st 27,0 st 52 Vatten och avlopp Cirkulationspump vatten, byte kw 1,0 st Tryckstegring-/Högtryckspump, byte DN ,0 st Pumpar dränkbara, byte dränpump 1,0 st 56 Värmeanläggningar Värmeväxlare, byte plattvvx 200 kw 2,0 st Expansionskärl öppet, byte < 500 liter inkl. pump 1,0 st 57 Luftbehandling OVK- besiktning, FT-system, lägenheter 2 098,0 m² Takfläktar, byte Ø 945 mm, 1.5 m3/s 3,0 st 60 El Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 26,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 15,5 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 88,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör 113,0 m² Trapphus h < 2.7 m, byte elinstall. kompaktlysrör 345,0 m² Våtrum > 20 m2, byte elinstallationer lysrör 24,0 m² 63 Belysning Lysrörsarmatur torra utrymmen, byte 2x36W 29,0 st Exteriörbelysning på stolpe, byte halogen, 125W 3,0 st Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 9W 9,0 st 71 Hissar Hisskorgar, byte inredning, personhiss 2,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 2,0 st Hissmaskin, byte hiss < 500 kg 2,0 st 94 Tvätt Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 3,0 st Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 3,0 st Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg 1,0 st SUMMARUM Mängdförteckning

23 Åtgärdsplan 2012 Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Byggdel Utskriftsnivå: Förening Startår: Slutår: Sida 1 (1) STIGD :34:40 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag 1 - UBC Förening BRF HÖSTBUKETTEN 12 Hårdgjorda ytor Grusytor, lagning, 10 % av bruttoytan 190,0 m² Betongplattor, omläggning > 20 m2 120,0 m² Trätrall, byte 5-20 m2 9,0 m² Markkonstruktioner Trätrappor, byte steg 5,0 st Betongtrappor, lagning 100 % av ytan 5,0 m² Markkompletteringar Sittmöbler, byte soffa 4,0 st Sittmöbler, byte bord 1,0 st Fasadkompletteringar Fönsterbleck, 2 ggr strykning 205,0 m Smidesräcken, 2 ggr strykning 60,0 m Dörrar entreparti/portar Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Dörrar aluminium med glasruta, 2 ggr strykning utsida 2,0 st Yttertak Takpapp 2-lag, byte SEP YEP ,0 m² Takterass, byte komplett 400,0 m² Enheter på tak Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15 % 480,0 m² Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % 480,0 m² Golv Linoleumgolv, byte 2.5 mm 105,0 m² Luftbehandling Takfläktar, byte Ø 945 mm, 1.5 m3/s 1,0 st Summa förening: SUMMARUM Åtgärdsplan 2012

24 Åtgärdsplan 2013 Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Byggdel Utskriftsnivå: Förening Startår: Slutår: Sida 1 (1) STIGD :34:05 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag 1 - UBC Förening BRF HÖSTBUKETTEN 12 Hårdgjorda ytor Linjemarkering, parkeringsplatser 24,0 st Markkompletteringar Skyltar, 9, Dörrar entreparti/portar Vikportar stål, 2 ggr strykning 9,0 m² Portautomatik, byte automatik garageportar 1,0 st Invändigt Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 28,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 57,0 m² Golv Betonggolv, lagning sprickor 50,0 m Betonggolv, dammbindning/härdning 482,5 m² Betonggolv, 2 ggr strykning 95,5 m² Plastgolv med uppvikt sockel, byte 2.0 mm 2,0 m² Linoleumgolv, byte 2.5 mm 6,0 m² Väggar invändigt Målad väggyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² Tak invändigt Målad takyta 1 gg latex, strykning 450,0 m² Vatten och avlopp Pumpar dränkbara, byte dränpump 1,0 st El Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer glödljus 10,0 m² Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer lysrör 10,0 m² Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 43,0 m² Summa förening: SUMMARUM Åtgärdsplan 2013

25 Åtgärdsplan 2014 Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Gruppering: Byggdel Utskriftsnivå: Förening Startår: Slutår: Sida 1 (1) STIGD :35:05 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag SUMMARUM Åtgärdsplan 2014

26 Underhållsplan 10 år, sammandrag Sida 1 (1) STIGD :30:33 Startår: 2012 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Förening Företag 1 - UBC 825 BRF HÖSTBUKETTEN Underhållskostnad SUMMARUM Underhållsplan 10 år, sammandrag

27 Underhållsplan 10 år per byggdel Sida 1 (1) STIGD :32:11 Startår: 2012 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Byggdel Företag 1 - UBC Förening BRF HÖSTBUKETTEN 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor Markkonstruktioner 7 16 Markkompletteringar Utvändigt 21 Fasader Fasadkompletteringar Balkonger/skärmtak 24 Fönster 25 Dörrar entreparti/portar Yttertak Enheter på tak Utvändigt övrigt 3 Invändigt 30 Invändigt Golv Väggar invändigt Tak invändigt Dörrar invändigt 5 VVS 52 Vatten och avlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El 60 El Belysning 7 Transportanordningar 71 Hissar 9 Utrustning 94 Tvätt Summa: SUMMARUM Underhållsplan 10 år per byggdel

28 Underhållsplan 30 år, sammandrag Sida 1 (1) STIGD :32:50 Startår: 2012 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Förening Företag 1 - UBC 825 BRF HÖSTBUKETTEN Underhållskostnad SUMMARUM Underhållsplan 30 år, sammandrag

29 Underhållsplan 30 år, sammandrag Sida 1 (1) STIGD :14:08 Startår: 2012 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Gruppering: Förening Sammandrag Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Förening Kr/år/UBA Evig kostn./år/uba Företag 1 - UBC 269 BRF RIKSBYHÖJDEN ,61 127, Underhållskostnad SUMMARUM Underhållsplan 30 år, sammandrag

30 Underhållsplan 30 år per byggdel Sida 1 (1) STIGD :33:29 Startår: 2012 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Byggdel Företag 1 - UBC Förening BRF HÖSTBUKETTEN 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor Markkonstruktioner Markkompletteringar Utvändigt 21 Fasader Fasadkompletteringar Balkonger/skärmtak 24 Fönster Dörrar entreparti/portar Yttertak Enheter på tak Utvändigt övrigt 3 Invändigt 30 Invändigt Golv Väggar invändigt Tak invändigt Dörrar invändigt 36 5 VVS 52 Vatten och avlopp Värmeanläggningar Luftbehandling El 60 El Belysning Transportanordningar 71 Hissar Utrustning 94 Tvätt Summa: SUMMARUM Underhållsplan 30 år per byggdel

31 Underhållsplan 30 -Fondavsättning Sida 1 (1) STIGD :29:20 Startår: 2012 Antal år: 30 Utskriftsnivå: Förening Gruppering: Sammandrag, fondavsättning Kostnadsfaktor: 1,35 inkl moms och byggherrekostnader Förening Företag 1 - UBC 825 BRF HÖSTBUKETTEN Rekommenderad avsättning: Fondbehållning: Ingångsvärde: 743 Kkr Rekommenderad avsättning: 199 / År 62,67 kr/år/uba Slutvärde: 0 Kkr 1000 Fondbehållning SUMMARUM Underhållsplan 30 -Fondavsättning

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017

1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017 1 BESIKTNINGSRAPPORT SAMT FÖRESKRIFTER. 2 MÄNGDFÖRTECKNING 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR FONDAVSÄTTNING

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv U@örandeår Åtgärd Notering Företag 2, fastum-web Uppdatering 402, BRF EKBLOMMAN Markyta MARK 12111 Asfalt körbar,

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 177 385 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 200 932 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER

FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER HSBMaImö BRFALMEN 2011-11-21 FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Angivna priser i denna underhållspian är hämtade från REPAB s bok Underhållskostnader Så här har REPAB räknat: Arbetskostnader Arbetskostnaden beräknas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Inbokade arbeten: Datum: Plan Status Övrigt: Faktura har fler arbeten så som justering/slipning/behandling av entrédörrar, montering av portdörrshållare,

Läs mer

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Ort och Datum Lund 2013-09-03 Handläggare Gabriel Ljungberg 1 (7) Brf Solskenet RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Riksbyggen Mellersta Skåne har uppdaterat er underhållsplan genom underhållsbesiktning

Läs mer

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift:

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift: Underhållsplan År 2015 till 2044 BRF Sanbacka nr 1 Datum för utskrift: 2015-12-04 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Sida 1 / 20 Underhållsplanens inställningar Benämning på underhållsplan

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen (E24) Bilaga 6A. 5,1 Underhållsplan AVTAL Ärende/Dok. id. 2015-12-04 SL 2014-0784 Infosäk. klass Kl (Öppen)

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun Efter ett långt uppehåll med PU har man beslutat att upprätta en PU-plan. Man kan konstatera att K behöver 62 miljoner första året. Realistisk är

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033 Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Karlavagnen 34, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N T I K VA R I S K A ÅT G Ä R D E R R E PA B FA K TA 2 0 1 7 UNDERHÅLLSKOSTNADER ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER REPAB FAKTA 2017 U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 6 Uppdragets

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6

Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6 Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6 2010 tom 2029-20 år Bild med fet grå ram Underhållsplanen har upprättats av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Atle Hansen Byggingenjör SBR Postadress: Box 1353, 111

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Sena reviderad 2007-10-01 Inventering av byggnad 2 (6) 1 Inventering av byggnader Följande

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år)

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år) Brf Gårda Terrass Underhålls och Investeringsplan 2015-2045 (30 år) 2 Revideringsförteckning Rev. 1 2012-02-25 Upprättad Ulf Johansson Rev 2 2015-01-01 Hela planen Ulf Johansson uppdaterad Rev 3 2016-04-07

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering HSB-Certifiering Verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSBs brf Svartvik nr 268, Stockholm År 2010-2014 HSB Certifiering Verksamhetsplanering alt bilaga till årsredovisning 2008/03B 1 Innehållsförteckning

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer 716417-4604. A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar EKONOMISK PLAN för Brf Kungsängen 3:1 Östra Ågatan 51 A-D Uppsala Organisationsnummer 716417-4604 Inneliggande ekonomisk plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Läs mer

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora FASTIGHETSBESIKTNING BRF. Sankta Thora Adress: Föreningsgatan 67 och Excercisgatan 11 & 13 Malmö Besiktningsutlåtande och kostnadsberäkning upprättade av Johnny Möller JMB Malmö 2010-08-05 Besiktningsrapport

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Flygvärdinnan 1, Stockholm. Underhållsplan

Brf Flygvärdinnan 1, Stockholm. Underhållsplan Brf Flygvärdinnan 1, Stockholm Underhållsplan 2016-2036 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12 Brf Slalombacken Stockholm 2015-10-12 www.sustend.se Sustend AB 2015 Sustend Underhållsplan 2015-10-12 Arbeta framgångsrikt med Sustend Underhållsplan! DIREKT NÄR NI FÅTT UNDERHÅLLSPLANEN LÄS PÅ - Säkerställ

Läs mer

Brf Slalombacken. Stockholm

Brf Slalombacken. Stockholm Brf Slalombacken Stockholm 2016-08-30 www.sustend.se Sustend AB 2016 Sustend Uppdatering Underhållsplan 2016-08-30 Arbeta framgångsrikt med Sustend Underhållsplan! DIREKT NÄR NI FÅTT UNDERHÅLLSPLANEN LÄS

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB)

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB) Bostadsrättsförening, namn Fastighetsbeteckning Datum BRF Älvsjö Centrum1 Armborstet 2 2011 0617 Adress Älvsjövägen 12 Postadress 12545 Älvsjö UNDERHÅLLSPLAN Syftet med underhållsplanen är att skapa förutsättningar

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 8 maj 2014 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx,

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, xxxxxx-xxxx, 1(8) 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Björktorp i Röninge, med org.nr. xxxxxxxx, registrerat den xx juli 2014

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Byggningabalk (1736: 0123 1) Grundläggande 2015-01-29. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Byggningabalk (1736: 0123 1) 3 Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Underhållsplan 2011. Brf Citymunken, Malmö Munken 6

Underhållsplan 2011. Brf Citymunken, Malmö Munken 6 Brf Citymunken Underhållsplan 2011 sid 1 (13) Underhållsplan 2011 Brf Citymunken, Malmö Munken 6 Anders Granlund Brf Citymunken Underhållsplan 2011 sid 2 (13) S AMMANFATTNING Brf Citymunken har onekligen

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

RUMS- OCH FÄRGBESKRIVNING

RUMS- OCH FÄRGBESKRIVNING TIMOEJEN 17 RUMS- OCH FÄRBESKRININ ALLMÄNNA UTRYMMEN FK 2006 03 08 FK 2006 04 03 2 INNEHÅLL: SIDA: Allmänt Allm 2 Färgbeskrivning Allmänna Utrymmen Allm 3-6 3 Förkortningar: = olv S = Sockel = ägg T =

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov Överlåtelsebesiktning för säljare Maj 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Underhållsplan

Underhållsplan Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby - Underhållsplan Underhållsplan 2015-2017 för Samfällighetsföreningen Grimsta B, Upplands Väsby Underhållsplanen är initierad av Lennart Nilsson, hus 2,

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer