HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan

2 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning... 6 Arbetssätt... 6 Besiktningsutlåtande/detaljinventering... 8 Övergripande fastighetsbeskrivning... 8 Tidigare utförda mer omfattande åtgärder... 8 Utlåtande... 9 Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering... 9 Källare med tvättstuga, torkrum, mangelrum, m.m Fasader, fönster och balkonger... 9 Entréer, trapphus och hissar... 9 Värmeanläggning... 9 Vatten/avloppssystem Ventilation El, elkraftssystem Tak, takdetaljer och vind Myndighetsbesiktningar Slutkommentar Appendix: Årssammanställning och nyckeltal år 1-20 Kostnader år 1 per byggdel Kostnader följande år Årskostnader per byggdel år 1-20 Kalkyl och mängdberäkning (Detaljinventering) 2

3 Underhållsplan, basuppgifter Avseende Brf HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Adress Edinsvägen 5, Nacka Kund nr 5663 Org. Nr Upprättad datum Fastighetsuppgifter: Fastighetsbeteckning Kv Sicklaön 44:6 Byggnadsår 1960 Ombyggnadsår - Byggnadstyp Flerbostadshus Antal huskroppar 2 Antal våningar 10 resp. 4 (exkl. vind och källare) Antal lägenheter 106 Antal lokaler 1 Garage 37 st, 36 p-platser Tomtyta 8437 Lägenhetsyta 6442 Lokalyta 897 Byggnadstekniska uppgifter Yttertak Plåt Vind Kallvind Fasad Betongelement Fönster Aluminium och trä Balkonger Betongplattor Hiss 2 Uppvärmning Fjärrvärme Ventilation Mekanisk frånluft Värmeåtervinning Upprättad av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Mattias fors Projektledare Teknik Tel

4 Introduktion Underhållsplanens uppbyggnad Basfakta/introduktion Här finns grundläggande uppgifter rörande fastigheten; antal lgh, ytor, mm, byggnadstekniska uppgifter, samt en introduktion till begreppet underhållsplan och planens användning. Besiktningsutlåtande I löpande text beskrivs de för byggnaden/byggnaderna gällande delarna och de av besiktningsmannen identifierade underhållspunkterna med bedömningar om intervall och kostnad. Punkterna har inbördes ordnats i en logisk besiktningsordning. Sammanställningar: Årssammanställning och nyckeltal I tabellen redovisas kostnader per byggdel det första året (kallat underhållsprogram), därefter totalkostnader övriga år. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnitt samt kostnad per kvadratmeter och år anges, exklusive samt inklusive för tillfället aktuell moms. Detta är enda platsen där en kostnad inkluderar moms. Kostnader innevarande år per byggdel Visar årliga totalsummor för planerade underhållsåtgärder per byggdel under år 1. Kostnader kommande år Visar årliga totalsummor för underhåll under hela resten av perioden. Årskostnader per byggdel Visar kostnader per byggdel och år för hela perioden samt årskostnader. Kalkyl och mängdberäkning (detaljinventering) Indata från besiktning/beräkning förs in i den tabell som genererar diagrammen i sammanställningen. Här är byggnadsdelar sorterade enligt branschkod för fastighetsförvaltning (Aff). Samtliga kostnader i underhållsplanen är satta i den prisnivå som gällde då planen upprättades. Alla kostnader anges exklusive moms bl.a. på grund av att momsen kan förändras vilket skulle skapa tolknings- och uppdateringssvårigheter. 4

5 Vad är en underhållsplan? Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år. Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. SBC:s underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen år. Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall vara förberedd på kommande arbetsuppgifter kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd känna till det årliga avsättningsbehovet skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd kunna följa upp och omprioritera åtgärder underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar kunna höja kreditvärdigheten. Vem har nytta av underhållsplanen? Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder. Att utföra underhållet Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbesiktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planens prognos och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandlingar av större åtgärder görs helst väl i förväg, gärna ett år, ibland mer. När man arbetat på detta sätt ett par eller fler år, kan planen ha påverkats så att det ekonomiska utfallet ändrats eller behöver justeras i planen. Man gör då en uppdatering av hela underhållsplanen så att den stämmer med de nya förhållandena. 5

6 Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktigt. Detta dels för att kunna jämföra anbud och dels för att tidigt klargöra vad som skall gälla under entreprenaden. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. Beroende på åtgärden kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt. Uppdragets omfattning SBC:s Tekniska avdelning har fått i uppdrag att för föreningens fastigheter upprätta en underhållsplan för byggnadernas yttre delar bl.a. omfattande yttertak, vindar, fasader inkl. fönster, mark, mm. Dessutom bedöms ventilations- rör- och elanläggningar och den ekonomiska sammanställningen. Observeras bör att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadernas standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande åtgärder, har inte tagits med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande. Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahållas av SBC. Arbetssätt En okulär platsbesiktning av fastigheten har gjorts. Representanter från föreningen har lämnat erforderliga upplysningar. Information kan även ha inhämtats från arkiv samt utomstående experter och branschrepresentanter. Förebyggande underhåll Följande åtgärder är ett urval över aktiviteter som i mån av förekomst bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelar samt sänka kostnaderna över tiden. Kostnaderna för dessa aktiviteter ligger inom den normala driftsbudgeten. Åtgärderna betecknas alltså vanligen inte som planerat underhåll inom underhållsplanen. Åtgärd Rekommenderat intervall Motionering av ventiler för värme- och tappvattensystem 1 år Tillsyn och smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar Kontroll av yttertak 1 år 1 år 6

7 Rengöring av hängrännor, takfotsrännor och stuprör Rensning och tömning av dagvattenbrunnar Spolning av avlopps-, dagvattens- och dräneringsledningar Rengöring ventilationskanaler 1 år 2 år år år 7

8 Besiktningsutlåtande/detaljinventering Detaljinventeringen redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad exklusive moms. Att moms utelämnas beror på att indata är kopplat till olika delar av planen och då moms kan förändras över tid försvårar det uppdatering och läsning. Tidpunkterna för åtgärderna i planen är bedömningar. Övergripande fastighetsbeskrivning Husen innehåller 3 st trapphus om 10 resp. 4 våningar (exkl. inredd vind) samt källare med förråd och gemensam tvättstuga. Totalt är det 106 stycken lägenheter och 1 lokal. Husen är byggda Bjälklagen är av betong och ytterväggar består av betongelement. Taken täcks av plåt och takduk. Ventilationen består av mekanisk frånluft och OVK-besiktning ska utföras vart 6:e år. Värmeförsörjningen är fjärrvärme. Tidigare utförda mer omfattande åtgärder 2002 Nya hissmaskiner och styrning Fönstren bytta på Taken omlagt på Trapphusen i 1-3 målades (ej hisshallar). Tvättstugorna målade Taket målat på Fönstren bytta på 1-3. Nya fläktar på vindsplan. 8

9 Utlåtande Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering Inga tecken noterade på brister med grundläggning eller dränering. Dock förekommer en fuktskada i tak i städförråd i 5:an. Trapp mot parkering i uppg. 3 i dåligt skick. Trapp mellan hus är delvis renoverad. Flertal rostiga dörrar till fördelningscentral för värme. Dessa är ej i bruk och bör sättas för. Även den stora träporten är rötskadad. Tegelfasader är bristfälligt efterlagade efter demonteringar o.d. Källare med tvättstuga, torkrum, mangelrum, m.m. Ytskikt i källarutrymmen är till stor del original och generellt slitna. Ommålning kan ev. göras i samband med kommande stambyte. Tvättstugor är ommålade Maskinparken är i huvudsak från Fasader, fönster och balkonger Husets fasader består av betongelement, och renovering av dessa pågår. Glasbetongpartier bör tätas i samband med fasadrenovering. 1-3 fick nya fönster med aluminiumutsida 2013, och fönster på 5:an bör också bytas. Dessa fönster har troligtvis en mycket lång livslängd, men isolerrutorna tenderar att tappa sin isolerande effekt (den mellan glasen isolerande gasen läcker ut). Samtliga balkongerna på 1-3 är inklädda, vilket försvårar möjligheten att syna balkongplattorna. Dock har inga allvarliga brister noterats. Balkonger på 5:an är monterade i efterhand, och utförandet tyder på 80-tal. Entréer, trapphus och hissar Trapphusen i 1-3 målades 2010, men inte hisshallarna. 5:ans trapphus är utsmyckat, och bör underhålls löpande för längre livslängd. Hissmaskiner och styrning byttes Värmeanläggning Uppvärmningen är fjärrvärme, som distribueras via en gemensam central. En värmeundercentral återfinns per huskropp. 9

10 Värme i lägenheterna distribueras via vattenburen golvvärme, och via radiatorer i allmänna utrymmen. Ledningar och radiatorer har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar anges till 80 år, men beroende på om man ofta byter vatten i systemen (p.g.a. läckage, service eller dylikt), kan denna kortas avsevärt. Ventiler och termostater måste dock bytas mer regelbundet, då skräp och avlagringar från systemet försämrar dessa delars funktion. Ledningar i badrum bör kontrolleras vid stambyte. Vatten/avloppssystem Föreningen bör planera för stambyte, då den teoretiska livslängden är uppnådd. Ventilation Ventilationen är ett mekaniskt frånluftssystem som skall besiktas vart 6:e år (OVK). OVK senast utförd 2013, i samband med fläktbyte. El, elkraftssystem Fastighetselen är i huvudsak original. Enstaka brytare o.d. är bytta, samt en matning till central i elrum i uppgång 1. Fastigheten byts lämpligen vid stambyte, alternativt senare om problem med försörjning uppstår eller i samband med annan entreprenad. Brännbart material förekommer i elrum. Tak, takdetaljer och vind Taket på 5:an är bytt Tak på 1-3 bedöms inte vara original, och målades om Installationer m.m. är i huvudsak fästa med genomgående skruv, vilket ökar risken för problem med läckage. Myndighetsbesiktningar OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Energideklaration: Giltig i 10 år. Systematiskt brandskyddsarbete: löpande, årligen. Lekplatsbesiktning. Hissar. 10

11 Observera att även andra besiktningar kan vara föranledda. 11

12 Slutkommentar Enligt tabell Årssammanställning och nyckeltal framgår det att föreningen under periodens 20 år har kostnader på ca kr i snitt/år, vilket ger en kostnad på ca 220 kr/m 2 och år. Siffrorna anger den bedömda kostnaden för fastighetens underhåll utslaget över hela perioden, och visar den avsättningsnivå som krävs för att täcka det beskrivna underhållet. Hur föreningen utifrån individuella förutsättningar väljer att följa underhållsplanen eller finansiera åtgärderna, är en fråga för teknisk och ekonomisk förvaltning. Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet med enbart egna medel. Olika system och kombinationer mellan lån och avsatta medel är tänkbara. Strategin beträffande finansiering av underhåll görs i samråd med ekonomisk förvaltare och utifrån parametrar som bl.a. lånemöjligheter, ränteläge, avskrivningar m.m. Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kostnadsläge skall nås. För närvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta. Idag är dessa ca 4-5 %. Det är också väsentligt att underhållsplanen används aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgås årligen, då förutsättningar ändras över tiden. Beträffande statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Detta medför att föreningen själva till skillnad från den enskilde medlemmen i regel måste bekosta alla underhållsåtgärder fullt ut. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Mattias Fors 12

13 Appendix HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Årssammanställning och nyckeltal Nacka 20 år År Byggdel Kostnad UNDERHÅLLSPROGRAM ÅR Utvändiga räcken Stål Staket - Trä Trappor utomhus betong, uppg Trappor utomhus sten Takbeklädnad - Plåt, UC Trä, panel - garage Trä, panel Fönster - Trä, 1-3 Trapphus Fönster - Trä, 1-3 Allmänna utr Fönster - Trä/Alu Fönster lokaler - Trä Övriga dörrar - Trä, lokal Övriga dörrar -Plåt, lokal Övriga dörrar -Plåt, UC Garage Port Trä Port UNDERHÅLLSPLAN Totalt för perioden Genomsnitt per år under perioden Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år för perioden 222 Totalt för perioden inkl moms Genomsnitt per år under perioden inkl moms Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år inkl moms 277

14 Kostnader per byggdel år Belopp Trä Port Garage Port 1-3 Övriga dörrar -Plåt, UC Övriga dörrar -Plåt, lokal Övriga dörrar - Trä, lokal Fönster lokaler - Trä Fönster - Trä/Alu 5 Fönster - Trä, 1-3 Allmänna utr. Fönster - Trä, 1-3 Trapphus Trä, panel Trä, panel - garage Takbeklädnad - Plåt, UC Trappor utomhus sten Trappor utomhus betong, uppg3 Staket - Trä Utvändiga räcken Stål Byggdel

15 Kostnader följande år Belopp År

16 Årskostnader per byggdel K Byggdel Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Fast utrustning på tomtmark Yttertak, skärmtak od Fasaddelar & detaljer Balkonger Fönster & fönsterdörrar Entréer, Dörrar & portar Undercentral El-centraler Grovsoprum Tvättstuga Torkrum 1-3, 2 st Torkrum 5, 2 st Mangelrum Mangelrum WC WC Källargång Källargång Källargång Korridor vid tvättstuga Korridor vid tvättstuga Förråd/Barnvagn trapphus Förråd/Barnvagn b.v Städförråd Städförråd Skyddsrumsförråd Skyddsrum Cykelrum/förråd b.v Cykelrum Förråd F.d. Soprum Kontor WC Kontor Trapphus Trapphus Trapphus Övrig lokalutrustning Vatten & Avlopp (VA) Värmesystem Luftbehandlingssystem Elkraftsystem Beslysning inomhus Övrig elutrustning Tvättstugsinstallationer Myndighetsbesiktningar / -anmälningar Summa

17 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd T1 UTEMILJÖ T1.2 Markbeläggningar T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring T1.213 Betongplattor Omläggn./justering 90 m² T1.215 Asfalt, parkering Underhåll 820 m² T1.215 Asfalt, parkering Omläggning 820 m² T1.215 Asfalt, gård Underhåll 390 m² Inkl. yta utmed Edinsvägen 7 T1.215 Asfalt, gård Omläggning 390 m² T1.22 Grusade ytor Påfyllning 150 m² T1.3 Fast utrustning på tomtmark Anmärkning T1.310 Utvändiga räcken Stål Målning 45 m T1.310 Utvändiga räcken Stål Målning 45 m T1.310 Utvändiga räcken Stål Målning 45 m T1.313 Staket - Trä Renovering/byte 50 m² T1.313 Staket - Trä Målning 50 m² T1.313 Staket - Trä Målning 50 m² T1.315 Trappor utomhus betong, uppg3 Renovering 1 st T1.315 Trappor utomhus sten Renovering 1 st Vid fördelningscentral av värme, delvis renoverad T1.315 Trappor utomhus sten Renovering 2 st Bevakas T1.321 Sandlåda Byte 1 st T1.324 Lekutrustning - Större Byte 2 st Underhålls löpande T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak od Takbeklädnad - Plåt, profilerad Omläggn all plåt 460 m² Garage Takbeklädnad - Plåt, bandtäckt 1-3 Omläggn all plåt 850 m² Bevakas Takbeklädnad - Plåt, bandtäckt 5 Omläggn all plåt 650 m² Takbeklädnad - Plåt, 1-3 Målning plåt 850 m² Takbeklädnad - Plåt, 1-3 Målning plåt 850 m² Status vid bes

18 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring Takbeklädnad - Plåt, 5 Målning plåt 650 m² Takbeklädnad - Plåt, 5 Målning plåt 650 m² Takbeklädnad - Plåt, UC Omläggn all plåt 80 m² Bevakas Takbeklädnad - Plåt, UC Målning plåt 80 m² Gesimsränna, 1-3 Byte 50 m Fotrännor - Takduk, 5 Byte 90 m Hängränna/stuprör - garage Byte 120 m Bevakas Takluckor, 1-3 Byte 2 st Takluckor, 5 Byte 2 st Taksäkerhetsdetaljer Gångbrygga, 1-3 Byte 50 m Nockräcke, 1-3 Byte 50 m Snörasskydd, 1-3 Byte 50 m Takstege, 5 Byte 18 m T2.2 Fasader T2.21 Fasaddelar & detaljer Betongelement, 1-3 Renovering 4200 m² Betongelement, 5 Renovering 1200 m² Tegel Omfogning/tvättnin 250 m² Trä, panel - garage Målning 390 m² Trä, panel - garage Målning 390 m² Trä, panel - garage Målning 390 m² Trä, panel Målning 20 m² Trä, panel Målning 20 m² Trä, panel Målning 20 m² Stuprör/hängränna UC - Plåt Byte 60 m T2.22 Balkonger Helgjuten, 1-3 Ny gjutning 40 st Bevakas Helgjuten, 5 Byte 14 st Bevakas Anmärkning Status vid bes

19 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd T2.23 Fönster & fönsterdörrar Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring Fönster - Trä, 1-3 Trapphus Målning 20 luft Fönster - Trä, 1-3 Trapphus Målning 20 luft Fönster - Trä, 1-3 Trapphus Målning 20 luft Fönster - Trä, 1-3 Allmänna utr. Målning 19 luft fönster Fönster - Trä, 1-3 Allmänna utr. Målning 19 luft Fönster - Trä, 1-3 Allmänna utr. Målning 19 luft Fönster - Trä/Alu 1-3 Byte isolerglas 648 luft Fönster - Trä/Alu 1-3 Byte 608 luft fönster Fönster - Trä/Alu 5 Byte isolerglas 264 luft Fönster - Trä/Alu 5 Byte 250 luft fönster Fönsterdörrar - Trä/Alu 1-3 Byte 40 st Fönsterdörrar - Trä/Alu 5 Byte 15 st Fönster lokaler - Trä Målning 5 luft Inkl. fönster på UC Fönster lokaler - Trä Målning 5 luft Fönster lokaler - Trä Målning 5 luft T2.24 Entréer, Dörrar & portar Entréparti - Alu, baksida 1-3 Byte 2 st Entréparti - Alu, gård Byte 3 st Övriga dörrar - Alu/plåt Byte 4 st Övriga dörrar - Trä, lokal Målning 1 st Övriga dörrar - Trä, lokal Målning 1 st Övriga dörrar - Trä, lokal Målning 1 st Övriga dörrar -Alu, lokal Byte 1 st Övriga dörrar -Plåt, lokal Målning 1 st Övriga dörrar -Plåt, lokal Målning 1 st Övriga dörrar -Plåt, lokal Målning 1 st Aluminiumparti - Lokaler Byte 2 st Övriga dörrar -Plåt, UC Målning 3 st Övriga dörrar -Plåt, UC Målning 4 st Anmärkning Status vid bes

20 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd T3 Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Övriga dörrar -Plåt, UC Målning 4 st Garage Port 1-3 Målning 12 st Garage Port 1-3 Målning 12 st Garage Port Byte 20 st Garage Port Byte 7 st Garage Port Byte 1 st Trä Port Renovering 1 st Trä Port Målning 1 st Trä Port Målning 1 st BYGGNAD INVÄNDIGT T3.1 Driftutrymmen Ändring Undercentral Tak & vägg 1-3 Målning 10 m² Golv 1-3 Målning 10 m² Tak & vägg 5 Målning 10 m² Golv 5 Målning 10 m² El-centraler Tak & vägg 1 Målning 8 m² Tecken på fukt. Golv 1 Obehandlat 8 m² Tak & vägg 3 Målning 8 m² Golv 3 Obehandlat 8 m² Tak & vägg 5 Målning 5 m² Golv 5 Obehandlat 5 m² Grovsoprum Tak & vägg Målning 14 m² Skador efter kärl Golv Målning 14 m² Hissmaskinrum Tak & vägg 1 Målning 12 m² Golv 1 Obehandlat 12 m² Anmärkning Status vid bes

21 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring Tak & vägg 3 Målning 12 m² Golv 3 Obehandlat 12 m² Ventilationsrum Vakuumkammare Tak & vägg 1 Målning 10 m² Golv 1 Obehandlat 10 m² Tak & vägg 3 Målning 10 m² Vakuumkammare Golv 3 Obehandlat 10 m² Tak & vägg 5 Målning 6 m² Vakuumkammare Golv 5 Obehandlat 6 m² T3.2 Gemensamma utrymmen Anmärkning Tvättstuga 1-3 Tak och vägg Målning 36 m² Luddlåda el. motsvarande saknas Golv - Plastmatta Byte 36 m² Skador på plastmatta föekommer, bevakas. Tvättstuga 1-3 Tak och vägg Målning 12 m² Luddlåda el. motsvarande saknas Golv Målning 12 m² Torkrum 1-3, 2 st Tak & vägg Målning 14 m² Golv Målning 14 m² Torkrum 5, 2 st Tak & vägg Målning 16 m² Golv - Plastmatta Byte 16 m² Mangelrum 1-3 Stenmangel Tak & vägg Målning 17 m² Golv - Plastmatta Byte 17 m² Utslagsback Byte 1 st Mangelrum 5 Stenmangel Tak & vägg Målning 17 m² Golv - Vinylplattor Renovering 17 m² Kan ev. innehålla asbests. Utslagsback Byte 1 st Status vid bes

22 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag WC 1-3 Tak & vägg Målning 2 m² Golv Målning 2 m² WC-stol och tvättställ Byte 1 st WC 5 Tak & vägg Målning 2 m² Golv Målning 2 m² WC-stol och tvättställ Byte 1 st Källargång 1 Tak & vägg Målning 20 m² Golv Målning 20 m² Källargång 3 Tak & vägg Målning 20 m² Golv Målning 20 m² Källargång 5 Tak & vägg Målning 26 m² Golv Målning 26 m² Korridor vid tvättstuga 1-3 Tak & vägg Målning 25 m² Golv Målning 25 m² Korridor vid tvättstuga 5 Tak & vägg Målning 13 m² Golv Målning 13 m² Förråd/Barnvagn trapphus 1-3 Tak & vägg Målning 4 st Golv Obehandlat 4 st Förråd/Barnvagn b.v. 1 Tak & vägg Målning 27 m² Golv Obehandlat 27 m² Städförråd 1-3 Tak & vägg Målning 5 m² Ändring Anmärkning Status vid bes

23 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Norm. Enhet senast Á-Pris Kostnad Åtgärdat Förslag Ändring livslängd Golv Målning 5 m² Städförråd 5 Fukt i tak Tak & vägg Målning 2 m² Golv Målning 2 m² Utslagsback Byte 1 st Skyddsrumsförråd. 3 Tak & vägg Målning 20 m² Golv Obehandlat 20 m² Delvis målat Skyddsrum Tak & vägg 1 Målning 27 m² Golv 1 Målning 27 m² Tak & vägg 3 Målning 38 m² Golv 3 Målning 38 m² Tak & vägg 5 Målning 60 m² Golv 5 Målning 60 m² Cykelrum/förråd b.v. 3 Tak & vägg Målning 42 m² Golv Obehandlat 42 m² Cykelrum 5 Tak & vägg Målning 14 m² Golv Obehandlat 14 m² Delvis målat Förråd 5 Tak & vägg Målning 6 m² Golv Målning 6 m² F.d. Soprum 5 2 st. Tak & vägg Målning 11 m² Golv Målning 11 m² Uttorkad golvbrunn. Kontor Tak & vägg Målning 16 m² Golv - Laminat Byte 16 m² WC Kontor Anmärkning Status vid bes

24 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring Anmärkning Tak & vägg Målning 2 m² Golv - Plastmatta Byte 2 m² WC-stol och tvättställ Byte 1 st Trapphus 1 Tak och väggar - hisshall Målning 10 plan Tak och väggar - traphus Målning 10 plan Golv - Cementmosaik Renovering 165 m² Innerdörrparti Målning/Lackning 1 st Trapphus 3 Tak och väggar - hisshall Målning 10 plan Tak och väggar - traphus Målning 10 plan Golv - Cementmosaik Renovering 165 m² Innerdörrparti Målning/Lackning 1 st Trapphus 5 Tak och väggar - traphus Målning 5 plan Motivmålning på väggarna, underhålls lämpligen löpande Golv - Cementmosaik Renovering 168 m² Golv - Vinylplattor Renovering 10 m² Kan ev. innehålla asbests. Innerdörrparti Målning/Lackning 9 st Övrig lokalutrustning Trinette, kontor Byte 1 st Tvättbänk Byte 3 st T4 VA, VVS, KYL-, OCH PROCESSMEDIESYSTEM T4.1 VA-, Värme, fjärrkylnät Vatten & Avlopp (VA) VA - Bad & kök. Etapp 1 Byte 53 lgh Bevakas VA - Bad & kök. Etapp 2 Byte 53 lgh T4.6 Värmesystem Fjärrvärmecentral 1-3 Byte 1 st Status vid bes

25 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag Ändring Fjärrvärmecentral 5 Byte 1 st Bevakas Expansionskärl, slutet,1-3 Byte 1 st Expansionskärl, slutet, 5 Byte 1 st Värmeledningar & radiatorer Byte 106 lgh Bevakas, livslängd osäker. Stamreglerventiler Byte 20 par Radiatorventiler Byte 106 lgh T4.7 Luftbehandlingssystem T5 Anmärkning Frånluftsfläkt - Lägenheter Byte 3 st Ventilationsaggregat - trapphus Byte 2 st Förvärmning i uppg. 3 är bortkopplad. ELSYSTEM T5.1 Elkraftsystem T7 T7.2 Hiss Elservis från gatan Byte 2 st Serviscentral Byte 2 st Matning till uppg.1 Byte 1 st Fastighetscentral, 1 Byte 1 st Stigare & Lägenhetscentral Byte 106 lgh Stigare & Lokalcentral Byte 1 st Beslysning inomhus Trapphus Byte 3 st Ålder på ej synliga ledningar osäker (matning m.m.) Vind Byte 3 st Ålder på ej synliga ledningar osäker (matning m.m.) Garage Byte 1 st Utförande okänt. Allmämma utrymmen 1-3 Byte 1 st Allmämma utrymmen 5 Byte 1 st Övrig elutrustning Dörr/Portautomatik Byte 3 st TRANSPORTSYSTEM Status vid bes

26 Underhållsplan HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Hiss - Helhet T7.82 Tvättstugsinstallationer Ombyggnad/ Renovering Enhet Á-Pris Kostnad Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag 2 st Ändring Tvättmaskin 1-3 Byte 4 st Wascator Tvättmaskin 5 Byte 2 st Wascator Torktumlare 1-3 Byte 2 st Podab Torktumlare 5 Byte 1 st Wascator Torkskåp - Större, 1-3 Byte 2 st Wascator Torkskåp - Större, 5 Byte 2 st Wascator Kallmangel 1-3 Byte 1 st Värmefläkt Byte 3 st Tvättmaskin 1-3 Byte 4 st Andra intervallet Tvättmaskin 5 Byte 2 st Andra intervallet Torktumlare 1-3 Byte 2 st Andra intervallet Torktumlare 5 Byte 1 st Andra intervallet Torkskåp - Större, 1-3 Byte 2 st Andra intervallet Torkskåp - Större, 5 Byte 2 st Andra intervallet Centrifug 1-3 Byte 1 st Andra intervallet Värmefläkt Byte 3 st Andra intervallet A7.4 Myndighetsbesiktningar / - anmälningar 377 OVK-besiktning - Mekanisk FL Besiktning 2 hus OVK-besiktning - Mekanisk FL Besiktning 2 hus OVK-besiktning - Mekanisk FL Besiktning 2 hus OVK-besiktning - Mekanisk FL Besiktning 2 hus Anmärkning Status vid bes

27 SBC har arbetat inom bostadsrättsområdet sedan Idag sköter vi förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet med erfarna och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik. Lägg grunden till en förvaltning med önskat resultat! Välkommen att kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst med öppettider måndag-fredag kl på tel Mycket information hittar du även på Stockholm tel vxl: Göteborg tel vxl: Malmö tel vxl: Uppsala tel vxl: Västerås tel vxl: Sundsvall tel vxl:

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Kv. Nattvardsbarnen 3, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 28 september 2005 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Nattvardsbarnen 3, Stockholm

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). , BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBITEN Nacka kommun, Stockholms län Org.nr: 769625-6374 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2013-02-26 (version 26 j) EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer