Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020"

Transkript

1 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan

2 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets omfattning... 8 Arbetssätt... 9 Besiktningsutlåtande/detaljinventering Övergripande fastighetsbeskrivning Tidigare utförda mer omfattande åtgärder Möjliga saneringsåtgärder: Utlåtande Grundläggning, dränering, markanläggning och asfalt Garage, sophantering, förråd samt gemensamhetslokal Fasader, fönster och balkonger Värmeanläggningen VA och ventilation och energideklaration El, elkraftssystem Tak, takdetaljer och vind Slutkommentar Appendix: Underhållsprogram (åtgärder år 1) samt tidplan år 1-10 Kostnader år 1 per byggdel Kostnader följande år Årskostnader per byggdel år 1-10 Kalkyl och mängdberäkning (Detaljinventering) 2

3 Underhållsplan, basuppgifter Avseende Brf Spinnmästaren i Lindome Adress Annestorpsvägen Kund nr 2945 Org. Nr Upprättad datum Fastighetsuppgifter: Fastighetsbeteckning Annestorp 4:134 Byggnadsår 1987 Ombyggnadsår - Byggnadstyp Småhus av rad- parhustyp Antal huskroppar 13 Antal våningar 1-3 Antal lägenheter 33 Antal lokaler 1 Garage 15 platser Tomtyta m 2 Lägenhetsyta m 2 Lokalyta 302 m 2 Yta A-temp m 2 Byggnadstekniska uppgifter Mark/undergrund Lera Grundläggning Platta på mark Dränering Stomme Stolpverk trä Bjälklag Trä Yttertak Betongpannor på asfaboard/råspont Vind Delvis egna inredda förråd Fasad Trä, lockpanel Fönster Trä, 2-glas isolerruta 1986 Balkonger 6 st konstruktion i tryckt virke Hiss nej Uppvärmning Värmeväxlare luft samt elpanna Ventilation Mekanisk till/frånluft (FTX) 3

4 Värmeåtervinning Ja Vattenledningar Prisol/koppar Avloppsledningar PVC Elsystem 3-fas Kabel-TV Ja Bredband/internat - Avfallshantering Soprum två st gemensamma med kärl Upprättad av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Niclas Jonsson Projektledare Teknik Tel

5 Introduktion Underhållsplanens uppbyggnad Basfakta/introduktion Här finns grundläggande uppgifter rörande fastigheten för antal lgh, ytor, mm, samt byggnadstekniska uppgifter samt en introduktion till begreppet underhållsplan och planens användning. Besiktningsutlåtande I löpande text beskrivs de för byggnaden/byggnaderna gällande delarna och de av besiktningsmannen identifierade underhållspunkterna med bedömningar om intervall och kostnad. Punkterna har inbördes ordnats i en logisk besiktningsordning. Sammanställningar: Årssammanställning och nyckeltal I tabellen redovisas kostnader per byggdel det första året (kallat underhållsprogram), därefter totalkostnader övriga år. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnitt samt kostnad per kvadratmeter och år anges, exklusive samt inklusive för tillfället aktuell moms. Detta är enda platsen där en kostnad inkluderar moms. Kostnader innevarande år per byggdel Visar årliga totalsummor för planerade underhållsåtgärder per byggdel under år 1. Kostnader kommande år Visar årliga totalsummor för underhåll under hela resten av perioden. Årskostnader per byggdel Visar kostnader per byggdel och år för hela perioden samt årskostnader. 5

6 Kalkyl och mängdberäkning (detaljinventering) Indata från besiktning/beräkning förs in i den tabell som genererar diagrammen i sammanställningen. Här är byggnadsdelar sorterade enligt branschkod för fastighetsförvaltning (Aff). Samtliga kostnader i underhållsplanen är satta i den prisnivå som gällde då planen upprättades. Alla kostnader anges exklusive moms bl.a. på grund av att momsen kan förändras vilket skulle skapa tolknings- och uppdateringssvårigheter. 6

7 Vad är en underhållsplan? Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år. Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. SBC:s underhållsplan sträcker sig över en vald period, i detta fall 10 år. Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall vara förberedd på kommande arbetsuppgifter kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd känna till det årliga avsättningsbehovet skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd kunna följa upp och omprioritera åtgärder underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar kunna höja kreditvärdigheten. Vem har nytta av underhållsplanen? Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder. 7

8 Att utföra underhållet Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbesiktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planens prognos och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandlingar av större åtgärder görs helst väl i förväg, gärna ett år, ibland mer. När man arbetat på detta sätt ett par eller fler år, kan planen ha påverkats så att det ekonomiska utfallet ändrats eller behöver justeras i planen. Man gör då en uppdatering av hela underhållsplanen så att den stämmer med de nya förhållandena. Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktigt. Detta dels för att kunna jämföra anbud och dels för att tidigt klargöra vad som skall gälla under entreprenaden. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. Beroende på åtgärden kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt. Uppdragets omfattning SBC:s Tekniska avdelning har fått i uppdrag att för föreningens fastigheter upprätta en underhållsplan för byggnadernas yttre delar bl.a. omfattande yttertak, vindar, fasader inkl. fönster, mark, mm. Dessutom bedöms ventilations- rör- och elanläggningar och den ekonomiska sammanställningen. Observeras bör att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadernas standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande åtgärder, har inte tagits med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande. Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahållas av SBC. 8

9 Arbetssätt En okulär platsbesiktning av fastigheten har gjorts. Representanter från föreningen har lämnat erforderliga upplysningar. Information har även inhämtats från arkiv samt utomstående experter och branschrepresentanter. Förebyggande underhåll Följande åtgärder är ett urval över aktiviteter som i mån av förekomst bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelar samt sänka kostnaderna över tiden. Kostnaderna för dessa aktiviteter ligger inom den normala driftsbudgeten. Åtgärderna betecknas alltså inte som planerat underhåll inom underhållsplanen, förutom spolning av vatten/avloppsledningar. Åtgärd Rekommenderat intervall Motionering av ventiler för värme- och tappvattensystem 1 år Tillsyn och smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar Kontroll av yttertak Rengöring av hängrännor, takfotsrännor och stuprör Rensning och tömning av dagvattenbrunnar Överbelastningskontroll av elstammar Spolning av avlopps-, dagvattens- och dräneringsledningar 1 år 1 år 1 år 2 år 5-10 år år 9

10 Besiktningsutlåtande/detaljinventering Detaljinventeringen redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Dessa skall därför inte tas som exakta utan betraktas för vad de är, uppskattade kostnader under vissa förutsättningar och för att föreningen skall ha en beredskap av kostnader i den omfattningen. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad exklusive moms. Att moms utelämnas beror på att indata är kopplat till olika delar av planen och då moms kan förändras över tid försvårar detta uppdatering och läsning. Tidpunkterna för åtgärderna i planen är bedömningar. Övergripande fastighetsbeskrivning Föreningen är uppdelad på två områden, väster och öster om Östra Lindomevägen. Byggnaderna består av rad- eller parhus om 1-3 våningar. Till föreningen hör två garagelängor samt ytterligare två byggnader innehållande lägenhetsförråd samt samlingslokal. Här finns dessutom två st lekplatser, parkeringsplatser samt en del gemensam mark, främst bruksgräsmatta. Byggnadsåret är 1987, husen är uppförda med trä i stomme och bjälklag på betongplatta på mark. Taken täcks av betongpannor. Komplett ventilationssystem med till/frånluft samt värmeåtervinning. OVK-besiktning av FTX ska utföras vart 3:e år. Värmeförsörjningen är luftvärmepump samt elpanna. Tidigare utförda mer omfattande åtgärder 2006 Ommålning fasader och fasaddelar Byte värmepannor, ca hälften utbytta 10

11 Möjliga saneringsåtgärder: Radon Asbest PCB Bly Biologiska Okänt Nej Sannolikt inte Nej Inga indikationer 11

12 Utlåtande Grundläggning, dränering, markanläggning och asfalt Husen uppvisar idag mindre skador på socklar/plattkanter. Skadorna förekommer idag i så pass liten omfattning att de närmast är att betrakta som estetiska. Invändiga sprickor i tak och takanslutningar som rapporterats är enligt utredning att hänföra till en något klen konstruktion i takbjälklag i kombination med stor spännvidd. Detta få man leva med alternativt stötta upp invändigt med en extra balk. Inga uppgifter rörande dräneringsproblematik fanns vid planens upprättande. Ledningar är enligt uppgift filmade och spolade utan att man fann något anmärkningsvärt. Lekplatserna behöver löpande översyn. Läggs lite omsorg, främst målning, kommer lekutrustningen (från 2001) att hålla betydligt längre än normal livslängd (15-20 år). Byte av sand är med i plan, samt utbyte av de två sandlådorna. Gräsytorna har under årens lopp satt sig och marken behöver delvis fyllas upp med ny jord. Gemensamma träd, buskar och rabatter kräver skötsel och delvis omplantering. Dessa delar är med i plan. Många av dessa åtgärder går att förlägga till gemensamma gårdsdagar vilket håller nere kostnaderna. Asfaltsytorna behöver efter 25 år delvis repareras vad gäller sprickor och gropar. Därefter kommer en komplett omasfaltering troligen inte att behövas förrän ca år Parkeringsplatsernas linjer målas om vart 5 år, ett något kort intervall som grundar sig att man målar i egen regi. Härmed är det svårt att erhålla det tjocka färglager, som en entreprenör kan lägga på. Helst skall P-plats hyrorna täcka kostnaden för linjemålning, (rättvisefråga). Garage, sophantering, förråd samt gemensamhetslokal Garage- och förrådsbyggnaderna har genom sin konstruktion och sitt användande en kortare livslängd än boningshusen, och kan kräva lite tätare underhållsintervall för att spara på byggdelarna. Åtgärder som målning och takomläggning ligger med år En statusbedömning får avgöra om taken ska hoppas över vid detta tillfälle, hängrännor och stuprör bör dock bytas/målas. Sophanteringen med kärl i soprum drar låga underhållskostnader. 12

13 Gemensamhetslokalen synades ej detta tillfälle. En schablonmässig peng ligger med i plan för att möta upp underhållet när det väl görs. Fasader, fönster och balkonger Husets fasader är av trä och ommålades senast I plan ligger nästa ommålning 2016, vilket vid systemmålning inte ska vara några problem. Räkna med en tvättning av utsatta delar (vindskivor, vid buskar, norrsidor) innan detta tillfälle. Planen räknar med utbyte rötskadade vindskivor, men ej med något panelbyte. Skjuter man på målningen, tillkommer viss mängd ny panel. Kostnaden för ommålning är i planen uppdelad på olika byggdelar. Fönstren är överlag mycket väl underhållna, målas utvändigt löpande av de boende. Fungerar detta kommer föreningen att spara stora kostnader. I tabell finns som jämförelse kostnad med för byte till trä/aluminium, vilket ligger långt utanför plan om dagens underhållsnivå kan bibehållas. Balkongernas panelklädsel är mycket utsatt, byte av denna del är med i plan. Konstruktionsmässigt klarar sig balkongerna uppskattningsvis år till. Värmeanläggningen Uppvärmningen är dels ett FTX-system där man återvinner frånluftsvärmen i ventilationsluften, dels har varje lgh en elpanna. Utbyte del av FTX-systemet med pump är i plan uppdelat på tre tillfällen. I verkligheten kan detta anpassas till hur anläggningarna går sönder. Elpannorna är enligt uppgift utbytta hos ca hälften av lägenheterna, övriga pannor ligger med i plan. Ledningar och radiatorer har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar anges till 80 år, men beroende på om man ofta byter vatten i systemen (p.g.a. läckage, service eller dylikt), kan denna kortas avsevärt. Ventiler och termostater måste dock bytas mer regelbundet, då skräp och avlagringar från systemet försämrar dessa delars funktion. Fungerar värmen tillfredställande kan man skjuta på denna åtgärd, men egentligen har teknisk bäst före redan passerats. 13

14 VA och ventilation och energideklaration Badrummen har god standard och en stamrenovering kommer knappast att bli aktuellt. Smart om föreningen stöttar med kostnaden för brunn och anslutningar (ca kr) i samband med badrumsrenoveringar i föreningen. Då får man innehavarna att göra riktiga renoveringar, och risken för vattenskador i föreningen minskar avsevärt. Ventilationen behöver kontrolleras vart 3: e år (myndighetsbeslut), detta ligger med i plan. Energideklarationen ska vara gjord 2010, och enligt dagens regler ska denna göras om vart 10:e år. Ligger med i plan år El, elkraftssystem Föreningens fastighetscentral och fastighetens ledningar har lång kvarvarande livslängd, inga åtgärder bedöms nödvändiga inom plan. Utbyte av armaturer på föreningens utebelysning (stolpar) ligger med i plan. Motorvärmaruttagen bedöms ej kräva åtgärder inom plan. P-platshyrorna bör sättas i nivå att pengar ackumuleras för underhåll av dessa. Tak, takdetaljer och vind Taken är belagda med betongpannor från byggåret, Dessa pannor är av sämre kvalitet än dagens betongpannor, varför dessa bör bytas ut i samband med takrenovering. Troligen hamnar takunderhållet utanför plan, men taken bör kontrolleras årligen. Eftersom pannorna ska skrotas kan man sträcka ut tiden litet längre. Man kan med fördel välja en betongpanna igen, dagens betongpannor håller bra kvalitet. Då vindsytorna disponeras av de enskilda boende, så uppmanas de att årligen undersöka sin vindsyta och rapportera till styrelsen ev. skador eller noterade inläckage. 5:ornas takfönster är en svag punkt, ett utbyte är med i plan. Byts vid tecken på kringskador, eller alla samtidigt. 14

15 Slutkommentar Av årssammanställningen framgår det att föreningen under perioden (10 år) har underhållskostnader på ca kr i snitt/år, vilket ger en kostnad på ca 160 kr/m 2 och år (inkl. Moms). Årskostnaderna ligger över median (median är ca 100, högt kostnadsläge ca 270) i statistik över kostnader för periodiskt underhåll. Statistiken innefattar dock vitt skilda byggnadstyper, och generellt kan sägas att föreningens par- och radhus normalt är en dyrare hustyp att underhålla/m 2. Observera att planen generellt (några undantag finns) medräknar kostnader för entreprenad (ej utförande i egen regi) samt baserar viss data på tekniska livslängder. Te x lekplatserna bör ju om de underhålls kunna hålla längre än vad som indikeras i plan. Att ni lyckats få innehavarna att sköta underhåll utvändigt fönster är om inte unikt så åtminstone ovanligt. Värna detta och ni sparar stora pengar eftersom ni skjuter ett fönsterbyte betydligt längre på framtiden. Siffrorna anger den bedömda kostnaden för fastighetens underhåll utslaget över hela perioden, och visar den avsättningsnivå som krävs för att täcka det beskrivna underhållet. Hur föreningen utifrån individuella förutsättningar väljer att följa underhållsplanen eller finansiera åtgärderna, är en fråga för teknisk och ekonomisk förvaltning. En nyckeltalsberäkning på 2009 års resultat visar att det finns erforderligt utrymme med dagens avgiftsnivå, men då räntor på era rörliga lån kan antas ökat sedan dess, och fortsätta stiga, finns det strategiska insatser att göra där. Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet med enbart egna medel. Olika system och kombinationer mellan lån och avsatta medel är tänkbara. Strategin beträffande finansiering av underhåll görs i samråd med ekonomisk förvaltare och utifrån parametrar som bl.a. lånemöjligheter, ränteläge, avskrivningar m.m. Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kostnadsläge skall nås. För närvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta. Idag är dessa ca 4-5 %. Det är också väsentligt att underhållsplanen används aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgås årligen, då förutsättningar ändras över tiden. Beträffande statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Det- 15

16 ta medför att föreningen själva till skillnad från den enskilde medlemmen i regel måste bekosta alla underhållsåtgärder fullt ut. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Niclas Jonsson 16

17 Appendix Brf Spinnmästaren i Lindome 10 år Årssammanställning och nyckeltal År Byggdel Kostnad UNDERHÅLLSPROGRAM ÅR Planteringar rabatter Asfalt Sandlåda Lekutrustning - Större El-panna UNDERHÅLLSPLAN Totalt för perioden Genomsnitt per år under perioden Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år för perioden 128 Totalt för perioden inkl moms Genomsnitt per år under perioden inkl moms Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år inkl moms 160

18 Planteringar rabatter Asf alt Sandlåda Lekutrustning - Större El-panna Belopp Kostnader per byggdel år Byggdel

19 Belopp Kostnader följande år År

20 Årskostnader per byggdel K Byggdel Gräsytor Träd, buskar, häckar och rabatter Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Fast utrustning på tomtmark Yttertak, skärmtak od Fasaddelar & detaljer Balkonger Fönster & fönsterdörrar Entréer, Dörrar & portar Gemensamhetslokal Värmesystem Luftbehandlingssystem Belysning utomhus Myndighetsbesiktningar / -anmälningar Summa

21 Underhållsplan Brf Spinnmästaren i Lindome Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Status vid bes T1 UTEMILJÖ T1.1 Vegetationsytor T1.11 Gräsytor T1.111 Bruksgräsmatta Omläggning 2500 m² Görs inte alla ytor avgår pengar för dessa T1.12 Träd, buskar, häckar och rabatter T1.121 Träd Löpande underhåll 26 st T1.122 Buskar Löpande underhåll 100 lm Nyinköp, omplantering Planteringar rabatter Löpande underhåll 40 m² Nyinköp, antagen mängd T1.123 Planteringar rabatter Löpande underhåll 40 m² Nyinköp, antagen mängd T1.2 Markbeläggningar T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt T1.215 Asfalt Underhåll 20 m² Renovering skador och sättningar Asfalt Omasfaltering 1700 m² Ej inom plan Asfalt Linjemålning 24 st Görs i egen regi Asfalt Linjemålning 24 st Görs i egen regi Motorvärmaruttag Byte 24 st Ej inom plan T1.3 Fast utrustning på tomtmark T1.313 Plank - Trä Underhåll 50 m Reparationer, oljning Plank - Trä Underhåll 50 m Reparationer, oljning T1.314 Plank - Trä Byte 30 m Byte kring lekplatser, enklare typ T1.321 Sandlåda Byte sand 2 st Byte leksand Sandlåda Byte sand 2 st Byte leksand Sandlåda Byte sand 2 st Byte leksand Sandlåda Byte sand 2 st Byte leksand Sandlåda Ny 1 st Utbyte 1 st sandlåda Sandlåda Ny 1 st Utbyte 1 st sandlåda T1.322 Lekutrustning - Större Målning 2 st Målning lekutrustning inkl gungställningar

22 Underhållsplan Brf Spinnmästaren i Lindome Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning T1.323 Lekutrustning - Större Målning 2 st Målning lekutrustning inkl gungställningar T1.324 Lekutrustning - Större Byte 2 st Om underhåll sköts kan dessa hålla betydligt längre Gungor Byte däck 6 st T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak od Takbeklädnad - Betongpannor Omläggning 2650 m² Ej inom plan Takbeklädnad - Betongpannor Omläggning 650 m² Avser garage, förråd och gemensamhetslokal Vindskivor - Trä Målning 400 m I samband med fasadmålning, då finns redan ställning Vindskivor - Topplåt Målning 400 m I samband med fasadmålning, då finns redan ställning Vindskivor - Topplåt Byte 100 m Byte 25 % Takrännor - Hängrännor Byte 375 m Avser boningshusen, ej inom plan Takrännor - Hängrännor Byte 200 m Avser garage, förråd och gemensamhetslokal Takfönster Byte 6 st Stosar/Avloppsluftning Byte 33 st Görs i samband med takomläggning T2.2 Fasader T2.21 Fasaddelar & detaljer Trä Målning 2910 m² Bryttoyta boningshusen inkl ställning Trä Målning 400 m² Avser garage, förråd och gemensamhetslokal Stuprör - Plåt Byte 225 m Ej inom plan Fönsterplåt Målning 300 m Trädetaljer - farstukvistar Målning 18 st Skärmtak, staket, vindskivor och detaljer T2.22 Balkonger Trä Renovering 6 st Renovering fronter Trä Byte 6 st Avser konstruktion, ej inom plan T2.23 Fönster & fönsterdörrar Fönster - Trä Målning 299 luft Eftersom medlemmar målar, endast materialkostnader Fönster - Trä Byte 299 luft Byte till trä/aluminium. Ej inom plan. Fönsterdörrar - Trä Målning 39 st Eftersom medlemmar målar, endast materialkostnader Status vid bes

23 Underhållsplan Brf Spinnmästaren i Lindome Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet (Kronor) (Kronor) senast åtgärdsår åtgärdsår Norm. Á-Pris Kostnad Åtgärdat Förslag Ändring livs- Anmärkning längd Fönsterdörrar - Trä Byte 39 st Byte till trä/aluminium. Ej inom plan. T2.24 Entréer, Dörrar & portar T3 Entréparti - Trä Målning/Oljan/lack 33 st Eftersom medlemmar målar, endast materialkostnader Entréparti - Trä Målning/Oljan/lack 33 st Eftersom medlemmar målar, endast materialkostnader Övriga dörrar - Trä/stål/glas Målning 16 st Övriga entrédörrar sop, förråd, gemensamhetslokal Övriga dörrar - Trä/stål/glas Målning 16 st Övriga entrédörrar sop, förråd, gemensamhetslokal Dörrstängare Byte 2 st Avser soprum. Byts i verkligheten löpande Garage Port Målning 15 st BYGGNAD INVÄNDIGT T3.2 Gemensamma utrymmen Gemensamhetslokal Gemensamhetslokal Upprustning 1 st Schablonmässig peng för underhåll. Status vid bes T4 VA, VVS, KYL-, OCH PROCESSMEDIESYSTEM T4.6 Värmesystem El-panna Byte 4 st Uppskattad mängd kvar att byta El-panna Byte 4 st Uppskattad mängd kvar att byta El-panna Byte 4 st Uppskattad mängd kvar att byta El-panna Byte 4 st Uppskattad mängd kvar att byta Radiatorventiler och termostater Byte 249 st Endast om behov, systemen små, kan hålla länge T4.7 Luftbehandlingssystem T5 FTX Byte 11 st Inräknat byte av samtliga fördelat på tre tillfällen FTX Byte 11 st Inräknat byte av samtliga fördelat på tre tillfällen FTX Byte 11 st Inräknat byte av samtliga fördelat på tre tillfällen ELSYSTEM

24 Underhållsplan Brf Spinnmästaren i Lindome Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T5.1 Elkraftsystem T7 Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår El i lägenheter Byte 33 lgh Ej inom plan Belysning utomhus Stolpe - Hög Byte 6 st Endast byte armatur TRANSPORTSYSTEM A7.4 Myndighetsbesiktningar / - anmälningar 375 Energideklaration Upprätta rapport 1 st OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 st OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 st OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 st Anmärkning Status vid bes

25 SBC har arbetat inom bostadsrättsområdet sedan Idag sköter vi förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet med erfarna och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik. Lägg grunden till en förvaltning med önskat resultat! Välkommen att kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst med öppettider måndag-fredag kl på tel Mycket information hittar du även på Stockholm tel vxl: Göteborg tel vxl: Malmö tel vxl: Uppsala tel vxl: Västerås tel vxl: Sundsvall tel vxl:

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 JUNI 2008 2 RÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna dokumentation, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer