UNDERHÅLLSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018"

Transkript

1 UNDERHÅLLSPLAN FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET Brf Kvarngärdesgatan 6 Göteborg

2 1. Objekt Brf Kvarngärdesgatan 6 Organisationsnummer Fastighetsbeteckning; Bö 98:11 med adresserna Kvarngärdesgatan 6A-C, Göteborg Föreningen består av totalt 18 lägenheter varav 16 bostadsrätter och 2 hyresrätter, samt 1 st lokal. Föreningen bildades Bostadsytan är totalt 1020 m 2 Lokalytan är 30 m 2 Byggnadsåret är Uppdragets omfattning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, har fått i uppdrag att för föreningens fastighet upprätta en underhållsplan för byggnadernas: -yttre delar bl a omfattande yttertak, fasader inkl. fönster, markplanering mm samt fastigheternas -allmänna utrymmen såsom vindar, trapphus, gemensamma tvättstugor, ev gemensamhetslokaler, källarutrymmen mm. Dessutom bedöms ventilations-, rör- och elanläggningarna. Aktuell underhållsperiod är de kommande 10 åren. Åtgärder därefter är dock medtagna i såväl åtgärdsplanen som i den ekonomiska sammanställningen, för en tid av 30 år framåt. Observera att endast underhållsåtgärder som erfordras för att behålla byggnadernas standard och beständighet har noterats. Energisparåtgärder, standardhöjande åtgärder mm har ej tagits med i sammanställningen. 2

3 Vem har nytta av underhållsplanen; - Styrelsen Arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen - Förvaltaren Kom-ihåg-lista och prioriteringsredskap - Ekonomen Analysmaterial för finansieringsstrategi - Revisorn Avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status - Kreditgivaren Underlag vid kreditbedömning - Lägenhetsspekulanten Informationsmaterial om framtida underhållsåtgärder Syftet med underhållsplanen är att; - Vara förberedd på kommande underhållsutgifter. - Kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd. - Känna till det årliga avsättningsbehovet. - Skapa en så rättvis och riktig självkostnad för de boende över husets livslängd. - Kunna följa upp och vid behov omprioritera åtgärder. - Underlätta revisorns bedömning om storleken på fonderade medel och avsättningar räcker till för det framtida planerade underhållet. - Höja kreditvärdigheten 3. Arbetssätt Under november 2008 gjordes en genomgång av fastigheterna. Representanter från föreningen har lämnat erforderliga upplysningar om föreningen. Granskning av ritningar har gjorts vid Stadsbyggnadskontoret. De i kapitel 8 och i tabell 1A noterade kostnaderna skall ses som riktvärden. Alla priser inkluderar moms. 4. Tidigare utförda kända renoveringar, underhåll, investeringar mm 2002 Lgh-dörrar bytta till säkerhetsdörrar 2003 Taket omlagt ny plåtbeslagning inkl. beslagning av skorstenar utförd 2003 Södergavel delvis omfogad och fönsterbalkar bytta 2003 Alla maskiner i tvättstugan bytta 2003 Nya VA-stammar 2003 Nya balkongplattor och räcken 2004 Fönstrens ytterbåge byttes till aluminium även karmens yttersida kläddes med aluminiumplåt Målning av golv och väggar i källargång och cykelrum 2005 Ny porttelefon 2005 Installerades COM-HEM 3

4 2007 Trapphusen renoverades 2007 Inkoppling av fjärrvärme Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts, troligen Kortfattad byggnadsbeskrivning Undergrund Morän Grundläggning Gjutna grundplattor under bärande väggar. Stomme Grundmurar 380 mm gjuten betong. Bjälklag Gjuten betong, med fyllning. Yttertak Tegeltakpannor med takpapp på råspont Ytterväggar ½-sten fasadtegel (1,8/250) med bakmurning av månghålstegel (78 håls 1,5/180). Putsad insida. Bärande mellanväggar utgörs av murtegel (>1,6/250) även lättbetongblock förekommer.. Fönster 2-glas 2-luftsfönster med yttre båge av aluminium och karmen klädd med aluminium Trapphus Cementmosaik på golv. Målad väv på vägg. Målat tak. Trähandledare och målat smidesräcke Ventilation Självdrag Uppvärmning Fjärrvärme 4

5 6. TIDPLAN och ÅTGÄRDSPLAN Tidsplanen och åtgärdsplanen anger när i tiden en viss byggnadsdel behöver åtgärdas / ses över. Föreslagen åtgärd återfinnes i kapitel 7 under motsvarande rubrik. Förslagen till periodiserade kostnader för avsättning till fond och förmodade entreprenadkostnader per år återfinnes i tabell 1A och 1B sist i underhållsplanen. TIDPLAN 10år År senare a Yttertak X b Ytterväggar X X c Fönster, ytterdörrar X d Trapphus X e Förråd, källare X f Gem. tvättstuga X g Gård, garage X X h Ventilation, OVK X X X I Rör, Värme X J El X k Grundläggning Energibesiktning X ÅTGÄRDSPLAN 30år 2009 Renovering av garagebyggnad 2009 Renovering av gavelfasad mot söder 2009 Energideklaration 2009 OVK 2009 Byte av termostat - och avstängningsventiler, injustering av värmen 2010 Byte av källardörrar 2010 Renovering av el-stammar, ny el-servis 5

6 2011 Renovering av entrédörrar 2013 Spolning av avlopp- och dagvattenledningar 2013 Infodring av samlingsledningar 2014 Ommålning av allmänna källarutrymmen 2015 Omläggning av asfaltytor och riktning av kantsten 2015 Renovering av källartrappor 2015 Grönytor ses över 2018 OVK 2018 Renovering av tvättstugan 2018 Målning av plåtinklädnaden på taket 2018 Renovering av fasaderna 2019 Energideklaration 2021 Renovering av entrédörrar 2022 Byte av värme - och VVC-pumpar 2023 Spolning av avlopp -och dagvattenledningar 2025 Byte av termostatventiler 2027 OVK 2027 Renovering av trapphusen 2029 Energideklaration 2031 Renovering av entrédörrar 2033 Spolning av avlopp -och dagvattenledningar 2033 Målning av plåtinklädnaden på tak 2033 Renovering av tvättstugan 2036 OVK 2037 Byte av värme - och VVC-pumpar 2039 Energideklaration 6

7 7. Förebyggande driftsunderhåll Följande åtgärder är ett urval över åtgärder som bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelarna och sänka kostnaderna över tid. Kostnaderna härför ligger inom normal driftsbudget. Åtgärd Tillsyn av allmänna utrymmen, städning och röjning av vind, källare Intervall 2 år Motionering av ventiler för värme- och vattensystem 1 år Smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar 1 år Rensning av hängrännor och automatrensar 1år Storstädning av trapphus (väggar och tak) 2 år Rensning av filter till torktumlare/torkaggregat ( Avser filter kopplat till resp. aggregats frånluft ) <1 år Överbelastningskontroll av elstammar 5 år Spolning av avlopps-, dagvatten- och dränrör 10 år 7

8 8. Åtgärdsplan a) Yttertak, vind: Takpannor av betong inkl underliggande papp i bra skick. Inga kända läckor finns. Vinden känns luftig och torr. Årlig regelbunden tillsyn och rengöring av ståndrännor bör ske varje höst inför vintern. Ingen renovering av taket aktuellt inom 30 år. Målning av plåtinklädda skorstenar och övriga takdetaljer i plåt utförs vart 15 år med start Avvattningssystemet från taket utgörs av ståndrännor och stuprör. Ståndrännorna är i gott skick. Stuprören är dock av äldre ursprung. Utbytes, men tidigast i samband med att plåtdetaljerna målas. Samtidigt ommålas ståndrännorna. - Kostnad för ommålning av plåtdetaljer på tak inkl. ståndrännor ca: kr - Kostnad för byte av stuprör ca kr b) Ytterväggar, balkonger; Ytterväggar med fasadtegel är i bra skick. Viss kompletteringsfogning och byte trasiga fasadstenar görs vart 15 år, då ställning är uppe. Sker 2018 som första tillfälle.. Ovanför vissa fönsterpartier har upplaget för fasadteglet släppt, med följd att ovanblecket nedtryckts. Ny tegelbalk monteras på dessa ställen (uppskattat till 4 st), lämpligtvis i samband med övriga arbeten som utförs på fasaden 2018 då ställning är rest. Hydrofobering av fasaderna bör övervägas i avsikt att förhindra vatteninträngning. Utförs i samband med översyn av fogar och fönsterbalkar. Balkongerna (15 st) är renoverade 2003 och i bra skick. Ingen renovering bedöms ske under perioden. - Kostnader för översyn av tegelfogar och byte av en del fönsterbalkar på fasaderna ca: kr - Kostnad för hydrofobering av fasaderna ca: kr - Kostnad för ställningar ca: kr c) Fönster och balkongdörrar: Beklädda med aluminium 2004 och i bra skick. Inga kostnader under perioden. d) Trapphuset, ytterdörrar: Trapphuset är i bra skick. Bedöms tidigast behöva helmålas Intervall vart 20:e år. Entrédörrar till lgh. byttes till säkerhetsdörrar Målning och erforderlig justering av entrédörrar (3 st) görs vart 10 år, med start Kostnad för renovering av trapphusen ca: kr - Kostnad för renovering av entrédörrar ca: kr e) Källarutrymmen 8

9 I allmänt gott skick och har ett torrt klimat. På vissa ställen har puts släppt ovanför golvsockeln. Målning och erforderliga lagningar utförs förslagsvis 2014, i källargångar, cykelrum och övriga allmänna utrymmen. De delar av källaren som i dag är omålade har stått sig bra och kan även i framtiden förbli omålade. Källardörrarna (5 st) bytes till aluminium dörrar förslagsvis Kostnad för byte av källardörrar ca: kr - Kostnad för målning av källarens allmänna delar ca: kr f) Gemensam tvättstugeavdelning. Tvättstugan i bra skick. Nya maskiner installerades Livslängden på maskiner är ca 15 år. Beräkna 2 byten under perioden. Renovering av tvättstugans ytskikt tidigast Avsättning för nya maskiner under perioden kr - Kostnad för renovering av tvättstuga ca: kr g) Gård, garagebyggnad: Hårdgjorda ytor är i relativt bra skick. En del ojämnheter finnes som kan innebära viss halk- och snubbelrisk. Renoveras förslagsvis Förutom asfalteringen behöver kantsten sättas om, brunnar justeras/renoveras e.t.c. - Kostnad för asfaltering och omsättning av kantsten ca: kr Gräsmattor och planteringar ses över Spolning och kontroll samt erforderliga reparationer av dräneringsledningar görs samtidigt. - Kostnader för översyn av grönytor ca: kr Kallvattenservisen samt delar av avloppsservisen har aldrig bytts ut. Utbytes lämpligen samtidigt som renoveringen av de mjukgjorda ytorna år Kostnad för byte av vattenservis ca: kr Källartrapporna på entrésidan är i slitet skick. Murarna tvättas rena från beväxtning och hydrofoberas. Brunnarna (spygatt) är troligen i dåligt skick och bör bytas. Nedersta planet lägges om, i fall mot brunnarna. - Kostnad för renovering av källartrapporna ca: kr Garagebyggnaden är i dåligt skick, bedöms behöva repareras i erforderlig omfattning 2009 avseende omputsning av ytterväggar och omläggning av tak samt nytt räcke. 9

10 Tillsynen av garageportarna (2 st) tages i det löpande underhållet. - Kostnad för renovering av garagebyggnad ca: kr h) Ventilation: Är av modell självdragsventilation. OVK-besiktning ska göras med intervall vart 9 år. Utförs så snart som möjligt, då det inte finns något protokoll på att anläggningen är godkänd. Med tanke på att huset delvis är byggt av lättbetongsmaterial, är det viktigt att säkra ventilationen enligt de krav på miniflöden som finns. Det rekommenderas att föreningen låter utföra radonprovmätning inom fastigheten (långtidsprov), då detta aldrig har gjorts enligt nuvarande styrelse. - Kostnad för OVK-besiktning ca: kr i) Rör: Kall- och varmvattenledningsstammarna är utbytta 2003 och föranleder inget krav på vidare insats under perioden annat än spolning av avloppsledningarna var 10.de år. Samlingsledningarna för avlopp i bottenplattan bör kontrolleras genom spolning och filmning. Eventuellt måste ledningen renoveras, detta göres lämpligen genom infodring. - Kostnad för spolning av avloppsledningar ca: kr - Kostnad för infodring av samlingsledning ca: kr Värmestammar och grenledningar till radiatorerna är i originalutförande och till synes i bra skick, inga kända läckor. Under förutsättning att värmesystemet ej utsatts för upprepade och återkommande påfyllningar av nytt syrerikt vatten, håller sannolikt värmeanläggningen i minst 30 år till. Ingen kostnad för detta tas upp i planen. Däremot bör termostatventilerna bytas med ett intervall på ca 15 år. Värmestamsventiler i källarstråken är av originalutförande har fastnat och är ur funktion. Dessa utbytes till nya i samband med övriga VVS-arbeten, år Samtidigt injusteras värmeanläggningen. Detta bör ske efter erhållen energideklaration för att tillgodogöra sig de förslag till energibesparing som kan framkomma genom denna. - Kostnad för byte av termostatventiler samt injustering av värme ca: kr - Kostnad för byte av värmestamventiler ca: kr - Kostnad för energideklaration (skall utföras vart 10:de år) ca: kr Föreningen är ansluten till fjärrvärmenätet med Göteborgs Energi som leverantör. Undercentralen inklusive värmeväxlaren ägs och underhålles av Göteborgs Energi. Föreningen ansvarar för Värme- resp. VVC-pumparna. Livslängden på pumparna beräknas till mellan år. Bytes tidigast år Kostnaden för byte av värme resp. VVC- pumpar är ca:!0.000 kr resp kr Glöm inte att emellanåt kontrollera varmvattentemperaturen för att undvika bakterietillväxt i ledningar. (bör ej vara kallare än 52 grader någonstans i tappvarmvattensystemet.) 10

11 j) El: All el -dragning ink. nya armaturer i källare är ny. Vissa lgh. har dragit om sina elinstallationer och bytt el -centraler. El -stammar och servisledning är i originalutförande, och bör bytas samt nya el -centraler med jordfelsbrytare installeras i varje lgh. El -dragningen inom varje lgh. ansvarar resp. bostadsrättsinnehavare för. Renovering av elsystemet genomförs förslagsvis Föreningen bör undersöka möjligheten att, i samband med byte av el - stammarna, installera undermätare integrerade till gruppcentralerna i lägenheterna. Det finns framtida vinster för föreningens medlemmar om enbart ett el -abonnemang för hela fastigheten kan användas. Teknik och administrativa program finns för att månadsvis avläsa lgh -mätarna och utdebitera detta från föreningen via avgiftsavin. Nya porttelefoner är installera 2005, bytes med intervall vart 20 år. Central-TV-anläggningen är utbytt, renoverades samtidigt med att kabel-tv ( ComHem ) drogs in i huset Ej aktuellt att förstärka eller renovera inom de kommande 30 åren. - Kostnaden för att byta porttelefon ca: kr - Kostnaden för byte av el- stammar inkl. ny el -servis ca: kr k) Grundläggning: Inga kända sättningsrörelser finns idag. l) Övrigt: Gränsvärdet vid radonhaltsmätning är 400 bq i årsmedelvärde. Intentioner från EU är att sänka gränsvärdet till 200 bq, vilket kan komma att ske någon gång mellan 2015 och Eftersom det förekommer blå lättbetong i vissa mellanväggar i huset, bör man göra en radonmätning. Detta göres under vintertid Mätdosor och instruktioner för hur man utför mätningen kan rekvireras från kommunen. 11

12 9. Slutkommentar De i tabell 1 noterade investeringskostnaderna måste ses som riktvärden, då det i dag naturligtvis är stor osäkerhet om framtidens byggkostnader mm. Enl tabell 2 framgår det att de tio närmaste åren har kostnader på ca kr i snitt/år, vilket ger en m 2 -kostnad på ca 133 kr. Snittkostnaden 133 kr/m 2 gäller under hela den kommande 30-årsperioden.. Avsättningen till föreningens yttre reparationsfond under 2007 var kr. Detta motsvarar ca 27 kr/m 2. Behållningen på nämnda fond är per , kr. Det är inte realistiskt att höja avsättningen från den lägre nivån till den högre i ett steg, utan föreslås trappas upp under en femårsperiod med ca 21 kr/m 2 och år. Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet med enbart eget kapital, utan att istället låna upp pengar till delar av det framtida. Hur detta påverkar framtida avgiftshöjningar måste utredas vid varje tillfälle med hänsyn taget till räntor mm. Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kostnadsläge skall nås. Hur möjligheterna i framtiden är att låna pengar till underhållet, är naturligtvis i dag omöjligt att spekulera kring. Dock vore det oklokt att helt förlita sig på möjligheten att låna upp pengar till samtliga framtida underhållsåtgärder. Dessutom finns det också en rättviseaspekt. De som bor i huset bör vid varje tidpunkt betala för sin del av slitaget, oavsett om det kommer att renoveras efter det att avflyttning skett. Det är även en fördel gentemot banker, att visa upp en årsredovisning i vilken det syns att föreningen har såväl en underhållsplan, samt att det faktiskt avsätts medel för framtida behov. Det pekar på en långsiktighet. Det är också bra att underhållsplanen används aktivt, d.v.s att den revideras och genomgås årligen, då förutsättningar ändras genom tiden. Vad beträffar statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Detta medför att föreningen själva i regel måste bekosta alla underhållsåtgärder fullt ut.. Thomas Schultz SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB 12

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040 Brf Västgötagatan, Göteborg Underhållsplan 2010-2040 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Uppdragets omfattning 3 3. Arbetssätt 4 4. Tidigare utförda renoveringar 5 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 6. Åtgärdsplan

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020 Brf Barabo, Lund Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041 Brf Skarpetegen, Torslanda Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm

Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm D A N D E R Y D V A L A S K J A L F 1 2 Sveavägen 66-72, 182 62 Djursholm Statusbesiktning Juni 2013 Adress Telefon Fax Org nr E-post Polygonvägen 15 0771-322 322 08-768 49 33 556740-0428 info@eminenta.se

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12

Bostadsrättsföreningen Svavlet 4. Org.nr. 769621-1445. Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Org.nr. 769621-1445 Ekonomisk plan upprättad 2010-04-12 Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar... 3 Beskrivning av fastigheten... 3 Objekt... 3 Byggnad... 4 Taxeringsvärde 2007... 7 Försäkring...

Läs mer