Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033"

Transkript

1 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan

2 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning... 6 Arbetssätt... 6 Besiktningsutlåtande/detaljinventering... 7 Övergripande fastighetsbeskrivning... 7 Tidigare utförda mer omfattande åtgärder... 7 Möjliga saneringsåtgärder:... 7 Utlåtande... 8 Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering... 8 Källare med tvättstuga, torkrum, mangelrum, m.m Fasader, fönster och balkonger... 8 Entréer, trapphus och hissar... 9 Värmeanläggning... 9 Vatten, avlopp,... 9 Ventilation... 9 El, elkraftssystem Tak, takdetaljer och vind Myndighetsbesiktningar Slutkommentar Appendix: Årssammanställning och nyckeltal år 1-20 Kostnader år 1 per byggdel Kostnader följande år Årskostnader per byggdel år 1-20 Kalkyl och mängdberäkning (Detaljinventering) 2

3 Underhållsplan, basuppgifter Avseende Brf. Vallen Adress Rörsjögatan 6, Malmö Kund nr 7041 Org. Nr Upprättad datum Fastighetsuppgifter: Fastighetsbeteckning Vallen 17 Byggnadsår 1992 Ombyggnadsår Byggnadstyp Flerbostadshus Antal huskroppar 1st Antal våningar 5st Antal lägenheter 51st Antal lokaler 5st, varav 1st upplåten som hyresrätt Garage Garage i källarplan, 42st bilplatser Tomtyta 2249Kvm Lägenhetsyta 5080Kvm Lokalyta 1005Kvm Yta A-temp Byggnadstekniska uppgifter Mark/undergrund Lera/jord Grundläggning Källare, betong Dränering JA Stomme Betong Bjälklag Betong Yttertak Bandtäckt plåt Vind Kallvind, ventilationsaggregat Fasad Tegel vid innergården, puts mot gatan Fönster Trä/ Alu, Isolerglas Balkonger JA Hiss 4st Uppvärmning Fjärrvärme Ventilation Mekanisk frånluft Värmeåtervinning JA Vattenledningar 1992 Avloppsledningar 1992 Elsystem 1992 Kabel-TV Bredbandsbolaget Bredband/internet Bredbandsbolaget Avfallshantering Miljöhus, sopsugsanläggning Upprättad av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Lars-Johan Hammarsten Förvaltare Teknik Tel

4 Introduktion Underhållsplanens uppbyggnad Basfakta/introduktion Här finns grundläggande uppgifter rörande fastigheten; antal lgh, ytor, mm, byggnadstekniska uppgifter, samt en introduktion till begreppet underhållsplan och planens användning. Besiktningsutlåtande I löpande text beskrivs de för byggnaden/byggnaderna gällande delarna och de av besiktningsmannen identifierade underhållspunkterna med bedömningar om intervall och kostnad. Punkterna har inbördes ordnats i en logisk besiktningsordning. Sammanställningar: Årssammanställning och nyckeltal I tabellen redovisas kostnader per byggdel det första året (kallat underhållsprogram), därefter totalkostnader övriga år. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnitt samt kostnad per kvadratmeter och år anges, exklusive samt inklusive för tillfället aktuell moms. Detta är enda platsen där en kostnad inkluderar moms. Kostnader innevarande år per byggdel Visar årliga totalsummor för planerade underhållsåtgärder per byggdel under år 1. Kostnader kommande år Visar årliga totalsummor för underhåll under hela resten av perioden. Årskostnader per byggdel Visar kostnader per byggdel och år för hela perioden samt årskostnader. Kalkyl och mängdberäkning (detaljinventering) Indata från besiktning/beräkning förs in i den tabell som genererar diagrammen i sammanställningen. Här är byggnadsdelar sorterade enligt branschkod för fastighetsförvaltning (Aff). Samtliga kostnader i underhållsplanen är satta i den prisnivå som gällde då planen upprättades. Alla kostnader anges exklusive moms bl.a. på grund av att momsen kan förändras vilket skulle skapa tolknings- och uppdateringssvårigheter. 4

5 Vad är en underhållsplan? Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år. Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. SBC:s underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen år. Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall vara förberedd på kommande arbetsuppgifter kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd känna till det årliga avsättningsbehovet skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd kunna följa upp och omprioritera åtgärder underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar kunna höja kreditvärdigheten. Vem har nytta av underhållsplanen? Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder. Att utföra underhållet Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbesiktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planens prognos och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandlingar av större åtgärder görs helst väl i förväg, gärna ett år, ibland mer. När man arbetat på detta sätt ett par eller fler år, kan planen ha påverkats så att det ekonomiska utfallet ändrats eller behöver justeras i planen. Man gör då en uppdatering av hela underhållsplanen så att den stämmer med de nya förhållandena. Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktigt. Detta dels för att kunna jämföra anbud och dels för att tidigt klargöra vad som skall gälla under entreprenaden. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. Beroende på åtgärden kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt. 5

6 Uppdragets omfattning SBC:s Tekniska avdelning har fått i uppdrag att för föreningens fastigheter upprätta en underhållsplan för byggnadernas yttre delar bl.a. omfattande yttertak, vindar, fasader inkl. fönster, mark, mm. Dessutom bedöms ventilations- rör- och elanläggningar och den ekonomiska sammanställningen. Observeras bör att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadernas standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande åtgärder, har inte tagits med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande. Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahållas av SBC. Arbetssätt En okulär platsbesiktning av fastigheten har gjorts. Representanter från föreningen har lämnat erforderliga upplysningar. Information kan även ha inhämtats från arkiv samt utomstående experter och branschrepresentanter. Förebyggande underhåll Följande åtgärder är ett urval över aktiviteter som i mån av förekomst bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelar samt sänka kostnaderna över tiden. Kostnaderna för dessa aktiviteter ligger inom den normala driftsbudgeten. Åtgärderna betecknas alltså vanligen inte som planerat underhåll inom underhållsplanen. Åtgärd Rekommenderat intervall Motionering av ventiler för värme- och tappvattensystem Tillsyn och smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar Kontroll av yttertak Rengöring av hängrännor, takfotsrännor och stuprör Rensning och tömning av dagvattenbrunnar Spolning av avlopps-, dagvattens- och dräneringsledningar Rengöring självdragskanaler 1 år 1 år 1 år 1 år 2 år år år 6

7 Besiktningsutlåtande/detaljinventering Detaljinventeringen redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad exklusive moms. Att moms utelämnas beror på att indata är kopplat till olika delar av planen och då moms kan förändras över tid försvårar detta uppdatering och läsning. Tidpunkterna för åtgärderna i planen är bedömningar. Övergripande fastighetsbeskrivning Huset innehåller 4 stycken trapphus om 5 våningar exkl. vind, samt källare innehållande förråd och garage med 42 stycken bilplatser. Totalt är det 51 stycken lägenheter och 5 stycken kommersiella lokaler. Huset innehåller även 1 styck föreningslokal. På gården finns en mindre lekplats samt cykelparkering under tak. Sophantering sker via miljöhus vid gården samt en sopsugsanläggning i källaren. Huset är byggt 1992, bjälklagen är av betong och ytterväggar består av tegel mot innergården, gatan har putsad tegelfasad. Taket täcks av bandtäckt plåt. Ventilationen i lägenheterna består av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Idag inrymmer fastigheten ett LSS- boende. OVK- besiktning ska utföras vart 3:e år. Värmeförsörjningen är fjärrvärme. Tidigare utförda mer omfattande åtgärder 2009 Byte passagesystem 2009 Byte porttelefon 2010 Byte fläktar i ventilationssystem 2013 Byte fläktaggregat Möjliga saneringsåtgärder: Radon Asbest PCB Bly Biologiska Okänt, sannolikt inte Sannolikt inte Sannolikt inte Okänt, sannolikt inte Inga indikationer 7

8 Utlåtande Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering Huset är grundlagt med källare och uppvisar idag inga större tecken på rörelser. Någon förskjutning kan dock skönjas på väggen samt vid stödpelaren i fastighetens garage (mellan P- plats nr. 22 och 23), detta är ingenting onormalt men bör hållas under årlig uppsikt. Förvärras problemen bör en djupare undersökning göras. Fastigheter grundlagda med källare kan påverkas av en mängd olika faktorer, såsom grundvattennivåer och kompression/rörelser i markens lerskikt. Alla åtgärder som grannfastigheterna vidtar kan komma att påverka aktuell fastighet och vice versa, varför en samsyn bör eftersträvas före eventuella åtgärder. Gårdstomten består av betongplattor, planterings ytor och 1st lekplats. Gården anses vara i bra skick, varvid underhåll finns upptaget längre fram i planen. I samband med underhåll på gården bör man passa på att säkerställa ev. dränering samt att anslutningar från stuprör till dagvatten har fullgod funktion. Enligt lämnade uppgifter samlas dagvatten på gården vid hårt regn. Justering av fallet gällande marbeläggningen (betongplattor) finns således med i planen. Sophantering sker via miljöhus vid gården samt en sopsugsanläggning i källaren. Miljöhuset samt sopsugsanläggningen anses vara i gott skick. Källare, Tvättstuga, Garage I husets källare finns värmecentral, teknikrum, lägenhetsförråd och toalett. Källaren har betonggolv samt målade väggar och är i gott skick. Varken golv eller väggar visar tecken på någon omfattande fuktproblematik vid besiktningen Väggen vid källargången LGFR9 visar dock mindre tecken på fuktproblematik nedantill på väggen som angränsar till garaget, det är troligtvis en felaktig avrinning på garagets golv som orsakat problematiken. Normalt tillåter man tämligen omfattande slitage i dessa utrymmen, varför upprustningsintervallerna i planen blir något längre. Den enskilda bostadslägenheten har egen tvättutrustning, varvid inga åtgärder finns med i planen. LSS- boendet har däremot en gemensam tvättstuga, enligt lämnade uppgifter ansvarar Malmö stad för underhåll av denna tvättstuga. Garaget anses vara i gott skick, väggar är målade och golvet utgörs av betong. Garagets golv har troligtvis ett felaktigt fall, varvid dagvatten som förs in i garaget med bilar inte leds mot dagvattenbrunnarna utan samlas istället vid väggar och andra platser. Underhåll av garagets golv, väggar och tak finns med i planen. Fasader, fönster och balkonger Husets fasader är tegel mot gården puts mot gatan. Tegelfasader sågs länge som i stort sett underhållsfria, men detta har ändrats under senare år. Surt regn och en allt aggressivare trafikmiljö påverkar främst tegelfasadernas fogar. Idag uppvisar dessa fogar endast tendenser till skador, men de lär komma, en omfogning ligger således med i slutet av planen. Putsfasaden är i gott skick. Inga sättningssprickor förekommer idag. En renovering av putsfasaden finns med längre fram i planen. 8

9 Huset har fönster och fönsterdörrar av trä med aluminiumutsida. Dessa fönster anses vara de ursprungliga sedan byggår 1992 och de fönster som synats var i gott skick. Underhåll av dessa fönster och fönsterdörrar finns med i planen. Dessa fönster har troligtvis en mycket lång livslängd. Balkongerna uppvisar idag inga skador, men en åtgärd bör utföras enligt planen. Entréer, trapphus och hissar Fastighetens entrépartier i aluminium är idag i gott skick. Dessa partier har troligtvis en väldigt lång livslängd, förutsatt att de underhålls löpande. Underhåll av fastighetens entrépartier finns med i planen. Källaren har flertalet trä, stål och aluminiumdörrar. Underhåll av källardörrarna finns med i planen. Även trapphusen är väl omhändertagna med ytskikt som utgörs av kakel, klinker och färg. Underhåll av trapphusen finns upptaget i planen. Dörrstängare är upptagna år 2028 i plan för att få med summan, men byts i verkligheten efterhand då de slits ut. Porttelefonen har en teknisk livslängd av 20 år. En större renovering av hissen bör man räkna med under 30 års tid, i planen ligger den år Värmeanläggning Uppvärmningen är fjärrvärme. På sekundärsidan förekommande värmeväxlare, pumpar, motoriserade reglerventiler, termostater och expansionskärl mm. ägs av föreningen varför en beredskap för utbyte av dessa delar bör finnas. Ledningar och radiatorer har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar anges till 70 år, men beroende på om man ofta byter vatten i systemen (p.g.a. läckage, service eller dylikt), kan denna kortas avsevärt. Ventiler och termostater måste dock bytas mer regelbundet, då skräp och avlagringar från systemet försämrar dessa delars funktion. Eftersom att värmeledningarna är från husets byggår 1992 anses inte ett utbyte av dessa vara aktuellt i planen. Vatten/avloppssystem Tappvattenledningar har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar anges till 70 år. Eftersom att tappvattenledningarna är från husets byggår 1992 anses inte ett utbyte av dessa vara aktuellt i planen. Avloppsledningarna är de ursprungliga sedan byggår Teknisk livslängd för dessa ledningar brukar anges till 60 år, varvid enbart spolning av avloppsledningarna finns med i planen. Ventilation Ventilationen i lägenheterna består av mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning som skall besiktas vart 3:e år (OVK). Den senaste funna uppgiften är från 2010, varför OVK- kontroller planlagts löpande fr.o.m. innevarande år. 9

10 El, elkraftssystem Föreningens el- centraler och ledningar anses vara i gott skick. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i planen. Utbyte av enskilda armaturer såsom belysning fasader eller trappuppgångar utförs normalt i samband med att de går sönder eller vid renoveringsarbeten t ex. inga åtgärder finns med i planen. Tak, takdetaljer och vind Huset har ett tak med tillhörande uppbyggnader i bandtäckt plåt. Takets ytbehandling (färg) anses hålla ett par år framöver. Målningsunderhåll av taket finns dock med i planen. Det fristående miljöhuset på gården har ett tak av bandtäckt plåt. Takets ytbehandling (färg) anses hålla ett par år framöver. Målningsunderhåll av taket finns dock med i planen. Myndighetsbesiktningar OVK Energideklaration Tryckkärl Systematiskt brandskyddsarbete Lekplatsbesiktning Motordrivna portar Observera att även andra besiktningar kan vara föranledda. 10

11 Slutkommentar Enligt tabell Årssammanställning och nyckeltal framgår det att föreningen under periodens 20 år har kostnader på ca kr i snitt/år, vilket ger en kostnad på ca 63 kr/m 2 och år. Årskostnaderna ligger under median (median är ca 90, högt kostnadsläge ca 220) i statistik över kostnader för periodiskt underhåll. Erfarenhetsmässigt kan sägas att snittkostnad för liknande bostadsrättsföreningar i Malmö är ca kr/ m 2 och år. Kostnaden är alltså normal. Siffrorna anger den bedömda kostnaden för fastighetens underhåll utslaget över hela perioden, och visar den avsättningsnivå som krävs för att täcka det beskrivna underhållet. Hur föreningen utifrån individuella förutsättningar väljer att följa underhållsplanen eller finansiera åtgärderna, är en fråga för teknisk och ekonomisk förvaltning. Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet med enbart egna medel. Olika system och kombinationer mellan lån och avsatta medel är tänkbara. Strategin beträffande finansiering av underhåll görs i samråd med ekonomisk förvaltare och utifrån parametrar som bl.a. lånemöjligheter, ränteläge, avskrivningar m.m. Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kostnadsläge skall nås. För närvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta. Idag är dessa ca 4-5 %. Det är också väsentligt att underhållsplanen används aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgås årligen, då förutsättningar ändras över tiden. Beträffande statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Detta medför att föreningen själva till skillnad från den enskilde medlemmen i regel måste bekosta alla underhållsåtgärder fullt ut. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Lars Johan Hammarsten 11

12 Appendix Brf Vallen 20 år Årssammanställning och nyckeltal År Byggdel Kostnad UNDERHÅLLSPROGRAM ÅR Motoriserad Reglerventil OVK-besiktning - FTX UNDERHÅLLSPLAN Totalt för perioden Genomsnitt per år under perioden Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år för perioden 63 Totalt för perioden inkl moms Genomsnitt per år under perioden inkl moms Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år inkl moms 79

13 Kostnader per byggdel år Belopp OVK-besiktning - FTX Motoriserad Reglerventil Byggdel

14 Kostnader följande år Belopp År

15 Årskostnader per byggdel K Byggdel Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Fast utrustning på tomtmark Yttertak, skärmtak od Fasaddelar & detaljer Balkonger Fönster & fönsterdörrar Entréer, Dörrar & portar Soprum Källare/Korridorer Garage Trapphus Övrig lokalutrustning Vatten & Avlopp (VA) Värmesystem Diverse Teletekniska system Hiss Myndighetsbesiktningar / -anmälningar Summa

16 Underhållsplan Brf Vallen Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T1 UTEMILJÖ T1.2 Markbeläggningar T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning T1.213 Betongplattor Omläggn./justering 540 m² Åtgärden avser justering betongplattor vid gården. T1.3 Fast utrustning på tomtmark T1.311 Gårdsmurar Underhåll 58 m² Åtgärden avser justering av gårdsmurar. T1.312 Gårdsmurar Underhåll 58 m² Åtgärden avser justering av gårdsmurar. T1.313 Plank - Trä Underhåll 40 m² Åtgärden avser underhåll cykelparkering vid gården. T1.314 Plank - Trä Underhåll 40 m² Åtgärden avser underhåll cykelparkering vid gården. T1.321 Sandlåda Underhåll 1 st Åtgärden avser byte sand i sandlådan vid gården. T1.322 Sandlåda Underhåll 1 st Åtgärden avser byte sand i sandlådan vid gården. T1.323 Lekutrustning Underhåll 1 st Åtgärden avser underhåll av lekställning vid innergården. T1.324 Lekutrustning Byte 1 st Åtgärden avser utbyte av lekställning vid innergården. T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak od Takbeklädnad - Plåt Målning plåt 2520 m² Åtgärden avser målning yttertak flerbostadshus. Inkl. målning av plåtdetaljer på taket. Takbeklädnad - Plåt Målning plåt 2520 m² Åtgärden avser målning yttertak flerbostadshus. Inkl. målning av plåtdetaljer på taket. Takbeklädnad - Plåt Målning plåt 26 m² Åtgärden avser målning yttertak miljöhus. Takbeklädnad - Plåt Målning plåt 26 m² Åtgärden avser målning yttertak miljöhus. Takfotsplåt - Fotrännor Målning 240 m Åtgärden avser målning fotrännor/hängrännor. Takfotsplåt - Fotrännor Målning 240 m Åtgärden avser målning fotrännor/hängrännor. T2.2 Fasader T2.21 Fasaddelar & detaljer Puts Underhåll 1620 m² Åtgärden avser ytbehandling samt lagning ev. skadad putsfasad. Inklusive fristående miljöhus på gården. Status vid bes

17 Underhållsplan Brf Vallen Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet (Kronor) (Kronor) senast åtgärdsår åtgärdsår Norm. Á-Pris Kostnad Åtgärdat Förslag Ändring livslängd Anmärkning Fasadsockel - Betongskiva - Puts Underhåll 110 m Åtgärden avser lagning skadad fasadsockel. Fasadsockel - Plåtbeklädnad Underhåll 110 m Åtgärden avser lagning samt målning skadad plåtbeslagning vid fasadsockel. Fasadsockel - Plåtbeklädnad Underhåll 110 m Åtgärden avser lagning samt målning skadad plåtbeslagning vid fasadsockel. Tegel Omfogning/tvättnin 1100 m² Åtgärden avser omfogning tegelfasad vid innergård. Fasadklinker Underhåll 40 m² Stuprör - Plåt Målning 190 m Åtgärden avser målning stuprör. Stuprör - Plåt Målning 190 m Åtgärden avser målning stuprör. T2.22 Balkonger Balkongplatta - Betong Utredning 42 st Karbonatiseringsprov gällande balkongplattor för att konstatera plattornas kondition. Balkongplatta - Betong Underhåll 42 st Åtgärd styrd utifrån karbonatiseringsprov. Balkongsmide Målning 48 st Åtgärden avser målning samtliga balkongsmiden och räcken. Status vid bes Balkongsmide Målning 48 st Åtgärden avser målning samtliga balkongsmiden och räcken. T2.23 Fönster & fönsterdörrar Fönsterparti - Trä - Alu Målning 277 st Åtgärden avser målning utsida, samtliga fönsterpartier. Fönsterparti - Trä - Alu Målning 277 st Åtgärden avser målning utsida, samtliga fönsterpartier. Fönsterdörrar - Trä - Alu Målning 50 st Åtgärden avser målning utsida, samtliga fönsterdörrar. Fönsterdörrar - Trä - Alu Målning 50 st Åtgärden avser målning utsida, samtliga fönsterdörrar. T2.24 Entréer, Dörrar & portar Entréparti - Aluminium Målning 15 st Åtgärden avser underhåll/ målning entrépartier i Alu - Glas vid entréplan. Entréparti - Aluminium Målning 15 st Åtgärden avser underhåll/ målning entrépartier i Alu - Glas vid entréplan. Övriga dörrar - Trä/stål/glas Målning 26 st Åtgärden avser underhåll/ målning dörrar i källaren. Dörrstängare Byte 36 st Byts i verkligheten efterhand de slits ut. Garage Port Byte 1 st Åtgärden avser byte garageport i sin helhet.

18 Underhållsplan Brf Vallen Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T3 BYGGNAD INVÄNDIGT T3.1 Driftutrymmen Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Soprum Tak & vägg Målning 38 m² Åtgärden avser målning i miljöhus/ sophus. Tak & vägg Målning 38 m² Åtgärden avser målning i miljöhus/ sophus. T3.2 Gemensamma utrymmen Källare/Korridorer Tak & vägg Målning 720 m² Åtgärden avser målning källargångar, cykelförråd, barnvagnsförråd samt toaltett. Garage Tak & vägg Målning 1650 m² Golv Underhåll 1200 m² Åtgärden avser att korrigera felaktig dagvattenavledning. Takfönster/Rökgasventilation Underhåll 2 st Åtgärden avser underhåll / ytbehandling av rökgasluckor i garaget. Takfönster/Rökgasventilation Byte 2 st Åtgärden avser utbyte rökgasluckor i garaget. Trapphus Tak och väggar Målning 20 plan Åtgärden avser målning av samtliga trapphus. Trappa - Betong - Sten Renovering 20 plan Ev. uppkomna skador i trappor åtgärdas. Golv - Sten - Kakel Renovering 20 plan Ev. uppkomna skador i trapphusens golv åtgärdas. Övrig lokalutrustning Kylskåp Byte 1 st Vitvaror komplett Byte 1 st Åtgärden avser byte vitvaror i föreningslokalen. T4 VA, VVS, KYL-, OCH PROCESSMEDIESYSTEM T4.1 VA-, Värme, fjärrkylnät Vatten & Avlopp (VA) Avlopp Spolning 51 lgh Åtgärden avser spolning av avloppsstammar. Avlopp Spolning 51 lgh Åtgärden avser spolning av avloppsstammar. Status vid bes

19 Underhållsplan Brf Vallen Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T4.6 Värmesystem Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Expansionskärl Byte 1 st Värmeväxlare Byte 3 st Cirkulationspump - Ventilation Byte 1 st Cirkulationspump - Radiatorkrets Byte 1 st Cirkulationspump - Tappvarmvatten Byte 1 st Ändring åtgärdsår Anmärkning Åtgärden avser byte VVX- värmeväxlare till radiatorkrets, ventilation och tappvarmvatten. Status vid bes T6 Motoriserad Reglerventil Byte 2 st Motoriserad Reglerventil Byte 1 st Äldre reglerventil med osäker hållfasthet samt med läckage bytes under år Radiatorventiler Byte 255 st Antaget ca: 5 stycken ventiler/ lgh. TELE- OCH DATASYSTEM T6.8 Diverse Teletekniska system T7 T7.2 Hiss Porttelefon Byte 51 lgh TRANSPORTSYSTEM Hiss - Helhet Renovering 4 st Åtgärden avser renovering av samtliga hissar. A7.4 Myndighetsbesiktningar / - anmälningar 378 OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus OVK-besiktning - FTX Besiktning 1 hus

20 Underhållsplan Brf Vallen Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Status vid bes

21 SBC har arbetat inom bostadsrättsområdet sedan Idag sköter vi förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet med erfarna och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik. Lägg grunden till en förvaltning med önskat resultat! Välkommen att kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst med öppettider måndag-fredag kl på tel Mycket information hittar du även på Stockholm tel vxl: Göteborg tel vxl: Malmö tel vxl: Uppsala tel vxl: Västerås tel vxl: Sundsvall tel vxl:

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm

Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Kv. Stapelbädden 7, Stockholm Sammanställning av statusbesiktning som utgör bilaga till ekonomisk plan. Stockholm 21 februari 2008 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg Stapelbädden 7, Stockholm - Besiktningsutlåtande

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer