Brf Barabo, Lund. Underhållsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020"

Transkript

1 Brf Barabo, Lund Underhållsplan

2 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning... 6 Arbetssätt... 6 Besiktningsutlåtande/detaljinventering... 7 Övergripande fastighetsbeskrivning... 7 Tidigare utförda mer omfattande åtgärder... 7 Möjliga saneringsåtgärder:... 7 Utlåtande... 8 Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering... 8 Källare med tvättstuga, torkrum, mangelrum, m.m Fasader, fönster och balkonger... 9 Entréer, trapphus och hissar... 9 Värmeanläggning Vatten, avlopp, Ventilation El, elkraftssystem Tak, takdetaljer och vind Myndighetsbesiktningar Slutkommentar Appendix: Årssammanställning och nyckeltal år 1-10 Kostnader år 1 per byggdel Kostnader följande år Årskostnader per byggdel år 1-10 Kalkyl och mängdberäkning (Detaljinventering) 2

3 Underhållsplan, basuppgifter Avseende Brf Barabo Adress Filippavägen 2 A-E Kund nr 1215 Org. Nr Upprättad datum Fastighetsuppgifter: Fastighetsbeteckning Lund Drottning Filippa 1 Byggnadsår 1953 Ombyggnadsår Byggnadstyp Friliggande flerbostadshus Antal huskroppar 1 (2 sammansatta med sidoförskjutning) Antal våningar 3 + delvis inredd vind Antal lägenheter 40 Antal lokaler 2 (i källaren) Garage 3 enkelgarage Tomtyta 1858 Lägenhetsyta 2217 Lokalyta 40 Yta A-temp Byggnadstekniska uppgifter Mark/undergrund Grundläggning Dränering Stomme Bjälklag Yttertak Vind Fasad Fönster Balkonger Hiss Uppvärmning Ventilation Värmeåtervinning Vattenledningar Avloppsledningar Elsystem Kabel-TV Bredband/internet Avfallshantering Betongsulor samt bärande väggar i betong o tegel Anslutet till kommunal ledning Betong, tegel och lättbetong Betong Enkupiga tegelpannor Delvis inredd med lgh samt förråd Tegel med fält av betong och puts Träfönster med ny yttre del av aluminium 32 st betongplattor med smidesräcke Nej Fjärrvärme Självdragsystem Nej Koppar Gjutjärn Gemensamhetsel, individuell mätning Comhem Perspektiv Bredband Sopkärl Upprättad av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Jan Persson Teknisk Förvaltning, Malmö Tel

4 Introduktion Underhållsplanens uppbyggnad Basfakta/introduktion Här finns grundläggande uppgifter rörande fastigheten; antal lgh, ytor, mm, byggnadstekniska uppgifter, samt en introduktion till begreppet underhållsplan och planens användning. Besiktningsutlåtande I löpande text beskrivs de för byggnaden/byggnaderna gällande delarna och de av besiktningsmannen identifierade underhållspunkterna med bedömningar om intervall och kostnad. Punkterna har inbördes ordnats i en logisk besiktningsordning. Sammanställningar: Årssammanställning och nyckeltal I tabellen redovisas kostnader per byggdel det första året (kallat underhållsprogram), därefter totalkostnader övriga år. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnitt samt kostnad per kvadratmeter och år anges, exklusive samt inklusive för tillfället aktuell moms. Detta är enda platsen där en kostnad inkluderar moms. Kostnader innevarande år per byggdel Visar årliga totalsummor för planerade underhållsåtgärder per byggdel under år 1. Kostnader kommande år Visar årliga totalsummor för underhåll under hela resten av perioden. Årskostnader per byggdel Visar kostnader per byggdel och år för hela perioden samt årskostnader. Kalkyl och mängdberäkning (detaljinventering) Indata från besiktning/beräkning förs in i den tabell som genererar diagrammen i sammanställningen. Här är byggnadsdelar sorterade enligt branschkod för fastighetsförvaltning (Aff). Samtliga kostnader i underhållsplanen är satta i den prisnivå som gällde då planen upprättades. Alla kostnader anges exklusive moms bl.a. på grund av att momsen kan förändras vilket skulle skapa tolknings- och uppdateringssvårigheter. 4

5 Vad är en underhållsplan? Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år. Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. SBC:s underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 10 år. Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall vara förberedd på kommande arbetsuppgifter kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd känna till det årliga avsättningsbehovet skapa trygghet och en riktig och rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd kunna följa upp och omprioritera åtgärder underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar kunna höja kreditvärdigheten. Vem har nytta av underhållsplanen? Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder. Att utföra underhållet Det rekommenderas att föreningen gör en årlig genomgång av fastigheten, en statusbesiktning, som varje gång stämmer av de åtgärder som dels förekommer i planen och som dels har uppkommit i övrigt. Vid detta tillfälle omprioriterar man eventuellt planens prognos och skapar en skarp arbetsordning för året eller kommande år. Upphandlingar av större åtgärder görs helst väl i förväg, gärna ett år, ibland mer. När man arbetat på detta sätt ett par eller fler år, kan planen ha påverkats så att det ekonomiska utfallet ändrats eller behöver justeras i planen. Man gör då en uppdatering av hela underhållsplanen så att den stämmer med de nya förhållandena. Förfrågningsunderlaget vid stora såväl som små upphandlingar är viktigt. Detta dels för att kunna jämföra anbud och dels för att tidigt klargöra vad som skall gälla under entreprenaden. Överraskningar kan annars bli kostsamma. Avtalsarbetet och projektledningen är också viktiga delar där man ofta bör anlita professionell hjälp. Beroende på åtgärden kan i ett tidigt skede ett förarbete och projektering vara aktuellt. 5

6 Uppdragets omfattning SBC:s Tekniska avdelning har fått i uppdrag att för föreningens fastigheter upprätta en underhållsplan för byggnadernas yttre delar bl.a. omfattande yttertak, vindar, fasader inkl. fönster, mark, mm. Dessutom bedöms ventilations- rör- och elanläggningar och den ekonomiska sammanställningen. Observeras bör att endast periodiska underhållsåtgärder som behövs för att bibehålla byggnadernas standard, beständighet och utseende har noterats. Löpande och akut underhåll, eller energisparåtgärder och andra standardhöjande åtgärder, har inte tagits med i sammanställningen. Gränsdragningen mellan dessa och det periodiska underhållet är dock ibland glidande. Arbetsbeskrivningar som i detalj anger material och tillvägagångssätt för åtgärder ingår inte i underhållsplanen, men kan göras av eller tillhandahållas av SBC. Arbetssätt En okulär platsbesiktning av fastigheten har gjorts. Representanter från föreningen har lämnat erforderliga upplysningar. Information har även inhämtats från arkiv samt utomstående experter och branschrepresentanter. Förebyggande underhåll Följande åtgärder är ett urval över aktiviteter som i mån av förekomst bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelar samt sänka kostnaderna över tiden. Kostnaderna för dessa aktiviteter ligger inom den normala driftsbudgeten. Åtgärderna betecknas alltså inte som planerat underhåll inom underhållsplanen, förutom spolning av vatten/avloppsledningar. Åtgärd Rekommenderat intervall Motionering av ventiler för värme- och tappvattensystem Tillsyn och smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar Kontroll av yttertak Rengöring av hängrännor, takfotsrännor och stuprör Rensning och tömning av dagvattenbrunnar Överbelastningskontroll av elstammar Spolning av avlopps-, dagvattens- och dräneringsledningar Rengöring självdragskanaler 1 år 1 år 1 år 1 år 2 år 5-10 år år år 6

7 Besiktningsutlåtande/detaljinventering Detaljinventeringen redovisas per byggnad och byggdel med mängdberäkning och kostnadsbedömning. Alla kostnader är uppskattade och bygger på erfarenheter och statistik. Dessa skall därför inte tas som exakta utan betraktas för vad de är, uppskattade kostnader under vissa förutsättningar och för att föreningen skall ha en beredskap av kostnader i den omfattningen. Samtliga kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad exklusive moms. Att moms utelämnas beror på att indata är kopplat till olika delar av planen och då moms kan förändras över tid försvårar detta uppdatering och läsning. Tidpunkterna för åtgärderna i planen är bedömningar. Övergripande fastighetsbeskrivning Huset innehåller 5 st. trapphus om 4 våningar (inkl delvis inredd vind) samt källare med förråd och gemensamma tvättstugor, 2 st., skyddsrum, cykelrum, värmecentral, elcentral m.m. Totalt är det 40 stycken lägenheter samt 2 lokaler i källaren. I lägenhet 20, 31 samt 37 gjordes stickprov avseende angivna delar vilket framgår av nedanstående, se Anm. Gården åt söder består av yta med gräs och plantering. Huset är byggt 1953, bjälklagen är av betong och ytterväggar består av tegel, betong och lättbetong med i huvudsak fasad av tegel. Taket täcks av enkupiga tegelpannor. Ventilationen i lägenheterna består av självdrag. OVK-besiktning ska utföras vart 6:e år. Värmeförsörjningen är fjärrvärme. Tidigare utförda mer omfattande åtgärder 1995 Renovering fönster och fönsterdörrar med beklädnad av aluminium 2001 Byte tappvatten- och avloppsledningar 2005 Omläggning till gemensamhetsel med individuell mätning 2006 Elstambyte samt ny elinstallation källare och vind 2006 Uppgradering kabel-tv samt indragning bredband 2010 Byte värmeväxlare Möjliga saneringsåtgärder: Radon Asbest PCB Okänt Kan finnas i rörböjar, fogmassor etc. Sannolikt inte 7

8 Utlåtande Grundläggning, dränering, markanläggning, sophantering Huset är grundlagt på betongsulor under bärande ytter- och innerväggar. Stuprör är anslutna i mark till dagvattenledning. Huset förefaller ha fungerande dränering och några synliga problem kunde inte identifieras. Gården utgörs av ytor med gräsmatta och plantering. Stensatt hörna vid soptunna åt norr är i behov av justering. Stensatt gavel med ölandssten åt öster har visst behov av justering. Matjord och växtlighet förekommer i direkt anslutning mot källaryttervägg och dessutom utan frånfall. Det bör anordnas fall från fasad och dessutom med dränerande material närmast yttervägg. Sophantering sker med plastkärl för hushållssopor samt pappersåtervinning placerade åt norr samt återvinningscentral som hyrs i gemensamt utrymme hos grannfastighet. Hantering av grovsopor får var och en boende anordna själv. Källare med förråd, tvättstugor, torkrum, mangelrum, skyddsrum, cykelförråd, garage m.m. Källaren består av betonggolv och målade väggar. Varken golv eller väggar visar tecken på någon större fuktinträngning. Normalt tillåter man tämligen omfattande slitage i dessa utrymmen, varför upprustningsintervallerna i planen blir något längre. I betongvalvet förekommer ett flertal rörgenomföringar som ej utförts med brandtätning, något som skall åtgärdas omgående. På vissa av källarens förråds- och skafferiväggar har trävirket bågnat. Detta bör åtgärdas för att bl.a. möjliggöra att dörrar löper utan hinder. Tvättstuga A Golven är belagda med klinker och väggar och tak är målade. Luddlåda finns dock saknar brunnen galler. En tappvattenblandare i funktion saknar vask/avlopp under. Tvättstugan skall renoveras. Tvättmaskin: Wascator WE56MP, tillverkningsår ca: Tvättmaskin: Wascator W355H, tillverkningsår Torktumlare: Elektrolux T2130, tillverkningsår Tvättstuga E Golvet, väggar och tak är målade. En tilluftsventil igensatt p.g.a. frånluftskanal från torktumlare. Finns dock ytterligare en tilluftsventil. Luddlåda finns dock saknar brunnen galler. Fuktskador förekommer men lämnas utan åtgärd. Tvättmaskin: Elektrolux W355H, tillverkningsår 2003 Tvättmaskin: Wascator WE66MP, tillverkningsår ca: 1999 Torktumlare: Wascator TT166, tillverkningsår ca: 1999 Torkskåp: Elektrolux TS4121, tillverkningsår

9 Utrustningen i gemensamma tvättstugor utsätts vanligtvis för hård förslitning, varför kontinuerliga maskinbyten ligger med i planen. Torkrummet har installerad Hygrotork 9606 och frånluftsfläkt samt målat golv, väggar och tak. Mangelrum har klinker på golv och målade väggar. I rummet står en gammal mangel från Antonssons Mangelfabrik. Skyddsrummet har senast genomgått en skyddsrumsbesiktning Mindre hål förekommer i yttervägg. Osäkerhet kring erforderlig tätning kring värmerörsgenomföringar. Cykelförråd är placerat i byggnadens östra gavel. Luften uppfattas unken och någon frånluftsventil kunde inte konstateras vilket bör anordnas. Dörr ut mot trappa är i behov av justering samt målningsbehandling. Brunn i utvändig trappa skall rensas då denna var igensatt. Tre st. garage är placerade i byggnadens västra gavel. Nerfartsramp är i dåligt skick och skall åtgärdas avseende betong och asfalt. Garagedörrar är i behov av justering samt målningsoch rostskyddsbehandling. Inom garage är golv av betong utan golvbrunn samt målade väggar och tak. Fasader, fönster och balkonger Husets fasader är i huvudsak röd, slät tegel men det förekommer även vitmålad betong i trapphus och balkongvägg samt horisontella och vertikala band. Tegelfasaden: Tegelfasader sågs länge som i stort sett underhållsfria, men detta har ändrats under senare år. Surt regn och en allt aggressivare trafikmiljö påverkar främst tegelfasadernas fogar och då värst utsatta är söder och väster. Tegelfasaden åt söder och även gavelfasader har behov av fogkomplettering. I betongväggar förekommer omfattande krackelering i färgskikt som bör åtgärdas. Stuprören bör bytas och i samband med detta skall även rensanordning i markplan anordnas. Fönster och fönsterdörrar genomgick 1995 en renovering då karmar bekläddes med lackerad aluminium. Yttre bågen ersattes med ny i lackerad aluminium samt nya fönsterbleck. Samtliga fönster är i behov av justering och nya tätningslister. I samband med detta skall även tilluftsventiler rensas och funktion säkerställas. Anm. Inom lägenhet 20 går fönster i bad ej att öppna. Huset har 32 stycken balkonger samt 10 stycken franska balkonger på övre plan åt söder. Smidesräcken är rostangripna och i infästningen i betongplatta förekommer rostsprängning av betongen. Samtliga räcken bör renoveras alternativt bytas. I Balkongplattans ovansida förekommer sprickor och ny tätskiktsbeläggning bör monteras. Det förekommer att boende lagt mattor på balkongen. Detta bör inte tillåtas då dessa mattor binder fukt som är skadligt för betongplattan. Föreslå istället exempelvis trätrall som kan ventilera bort väta. Entréer, trapphus Fastighetens entrépartier i ek är i behov av justering och oljning. Partiernas enkelglas skallrar och bör ommonteras. Dessa partier har till skillnad mot mer moderna aluminiumpartier, en närmast obegränsad livslängd, förutsatt att de underhålls löpande. Även trapphusen är väl omhändertagna. Lägenhetsdörrar är var och ens ansvar och byte får ske enligt föreningens föreskrifter. Fönster är i behov av justering och byte av lister. I trapphus finns brandvarnare monterade. 9

10 Värmeanläggning Uppvärmningen är fjärrvärme, och anläggningen är från Två stycken värmepumpar varav en är tryckstyrd. Expansionskärl är från Reglerutrustning är ny samt pump för cirkulation. Rost förekommer vid inkommande fjärrvärmeventiler vilket bör påtalas för Lunds Energi. Senaste service är gjord Utanför förråd 22 förekommer/har förekommit läckage på värmerör vilket skall hållas under uppsikt. Ledningar och radiatorer har en mycket svårbedömd hållbarhet, teknisk livslängd brukar anges till 80 år, men beroende på om man ofta byter vatten i systemen (p.g.a. läckage, service eller dylikt), kan denna kortas avsevärt. Ventiler och termostater måste dock bytas mer regelbundet, då skräp och avlagringar från systemet försämrar dessa delars funktion. Golvbrunn saknar galler. Inom rummet för värmecentral har Telenor sina apparatskåp för telemast. Föreningen tillämpar individuell debitering av värme och vatten. Vatten/avloppssystem Badrummen har god standard och ett stambyte på tappvatten och avlopp genomfördes Inga åtgärder är med i plan. Ventilation Ventilationen är ett självdragssystem som skall besiktas vart 6:e år (OVK). Den senaste funna uppgiften är från 2006 och nästa besiktning är således 2012 och därefter Anm. Lägenhet 37 saknar tilluftsspalt i badrumsdörr. El, elkraftssystem Föreningens ledningar är utbytta Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga inom plan. Föreningen tillämpar gemensam el med individuell debitering. Energilampor är monterade i föreningens gemensamma utrymmen. Tak, takdetaljer och vind Byggnadens yttertak består av enkupiga tegelpannor typ Cimbrishamn, gul, från Nockpannor är murade. Flera skadade och saknade pannor kunde konstateras. I ränndalar, trapphustak, beslagning m.m. förekommer plåt. Murade skorstenar med gjutna kronor i behov av omfogning. Hela yttertaket är i behov av omläggning. Ny taksäkerhet skall då monteras och takfönster rivs och igensätts. Samtliga plåtbeslag byts, även hängrännor. 8 st. takfönster till lägenheter byts. Anm. I lägenhet 31 konstaterades fuktskador i hörna åt syd-öst troligen orsakat av läckage genom yttertak. Anm. I lägenhet 37 konstaterades fuktskador kring takfönster troligen orsakat av dålig tätning kring fönster. Byggnadens vind är delvis inredd med 12 st. lägenheter. Övrig vindsyta utnyttjas med lägenhetsförråd. Vindsbjälklaget är dåligt isolerat vilket bör göras. Det förekommer fuktinträngning genom yttertaket på flera ställen och vid något ställe även dagsljus intill genomföring. Yttertaket är i stort behov av omläggning. Ventilationen till vindlägenheter fungerar dåligt troligen p.g.a. långa sidodragningar. Detta bör åtgärdas i samband med takomläggning. Genomföringar av avloppsluftare i lägenhetsväggar förefaller ej vara brandtätade vilket skall utföras. 10

11 Myndighetsbesiktningar OVK utförd och godkänd Nästa besiktning Energideklaration Tryckkärl Systematiskt brandskyddsarbete saknas Observera att även andra besiktningar kan vara föranledda. 11

12 Slutkommentar Fastigheten har behov av underhållsåtgärder främst avseende det yttre skalet, tak, fasad, fönster och balkonger. Beloppen i detaljinventeringen anger den bedömda kostnaden för fastighetens underhåll utslaget över hela perioden, och visar den avsättningsnivå som krävs för att täcka det beskrivna underhållet. Hur föreningen utifrån individuella förutsättningar väljer att följa underhållsplanen eller finansiera åtgärderna, är en fråga för teknisk och ekonomisk förvaltning. Det är inte nödvändigt att föreningen vid varje tillfälle skall klara att finansiera underhållet med enbart egna medel. Olika system och kombinationer mellan lån och avsatta medel är tänkbara. Strategin beträffande finansiering av underhåll görs i samråd med ekonomisk förvaltare och utifrån parametrar som bl.a. lånemöjligheter, ränteläge, avskrivningar m.m. Den årliga avsättningen måste varje år indexuppräknas för att reparationsdagens kostnadsläge skall nås. För närvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta. Idag är dessa ca 4-5 %. Det är också väsentligt att underhållsplanen används aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgås årligen, då förutsättningar ändras över tiden. Beträffande statligt stöd till det framtida underhållet, har det nu gällande bidragssystemet tagit bort möjligheten att få förmånliga statliga räntebidrag i de flesta fall. Detta medför att föreningen själva till skillnad från den enskilde medlemmen i regel måste bekosta alla underhållsåtgärder fullt ut. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Jan Persson 12

13 Appendix Brf Barabo 10 år Årssammanställning och nyckeltal År Byggdel Kostnad UNDERHÅLLSPROGRAM ÅR Buskar Takbeklädnad - Plåt Takbeklädnad - Tegelpannor Vindskivor - Trä Vindskivor - Plåt Undertak - Takfot Takrännor - Hängrännor Takfotsplåt - Fotrännor Takluckor Takfönster/Rökgasventilation Skorsten - Plåt Gångbrygga Räcke - Gångbrygga Snörasskydd Betongelement Tegel Stuprör - Plåt Tvåskikts Balkongsmide - Mindre Bakongfront - Plåt Vägg - Kakel- Golv Genomföringar Radiatorventiler Tvättmaskin Torktumlare UNDERHÅLLSPLAN Totalt för perioden Genomsnitt per år under perioden Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år för perioden 174 Totalt för perioden inkl moms Genomsnitt per år under perioden inkl moms Underhållskostnad per m² bo- och lokalyta och år inkl moms 218

14 Buskar Takbeklädnad - Plåt Takbeklädnad - Tegelpannor Vindskivor - Trä Vindskivor - Plåt Undertak - Takfot Takrännor - Hängrännor Takfotsplåt - Fotrännor Takluckor Takfönster/Rökgasventilation Skorsten - Plåt Gångbrygga Räcke - Gångbrygga Snörasskydd Betongelement Tegel Stuprör - Plåt Tvåskikts Balkongsmide - Mindre Bakongfront - Plåt Vägg - Kakel- Golv Genomföringar Radiatorventiler Tvättmaskin Torktumlare Belopp Kostnader per byggdel år Byggdel

15 Belopp Kostnader följande år År

16 Årskostnader per byggdel K Byggdel Träd, buskar, häckar och rabatter Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Yttertak, skärmtak od Taksäkerhetsdetaljer Fasaddelar & detaljer Balkonger Fönster & fönsterdörrar Entréer, Dörrar & portar Tvättstuga Korridor/Korridorer Cykelrum Värmesystem Tvättstugsinstallationer Myndighetsbesiktningar / -anmälningar Summa

17 Underhållsplan Brf Barabo Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Status vid bes T1 UTEMILJÖ T1.1 Vegetationsytor T1.12 Träd, buskar, häckar och rabatter T1.122 Buskar Löpande underhåll 75 lm Avser nätstängsel och häck mot Baravägen, enligt anbud T1.2 Markbeläggningar T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt T1.213 Betongplattor Omläggn./justering 10 m² Vid sopkärl nordvästra hörnet T1.215 Asfalt Underhåll 100 m² Avser nerfartsramp till garage T1.216 Gjutasfalt Renovering 15 m² Avser nerfartsramp till garage T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak od Takbeklädnad - Plåt Målning plåt 20 m² Avser plåt på trapphustak åt norr Takbeklädnad - Tegelpannor Omläggning 1090 m² Befintliga enkupiga pannor typ Cimbrishamn Vindskivor - Trä Byte 100 m Vindskivor - Plåt Målning 20 m Undertak - Takfot Målning 170 m² Takrännor - Hängrännor Byte 90 m Takfotsplåt - Fotrännor Byte 70 m Takluckor Omtäckning 1 st Takfönster/Rökgasventilation Byte 8 st Avser fönster till lägenheter Skorsten - Plåt Omfogning 19 st Avser omfogning av bruksfog tegel i skorstenar Taksäkerhetsdetaljer Gångbrygga Ny 75 m Avser gångbrygga vid nock Räcke - Gångbrygga Ny 5 m Vid uppstigningslucka Snörasskydd Byte 90 m

18 Underhållsplan Brf Barabo Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T2.2 Fasader T2.21 Fasaddelar & detaljer Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Betongelement Omfärgning 400 m² Avser blästring, filtning och målning betong, ej band Tegel Fogkomplettering 700 m² Antaget 20 % bruksfogskomplettering av tegelytor Stuprör - Plåt Byte 140 m T2.22 Balkonger Tvåskikts Renovering 32 st Antaget. Ny tätskiktsmålning på samtliga balkonger Balkongsmide - Mindre Målning 10 st Avser franska balkongräcken Bakongfront - Plåt Byte 32 st Befintliga balkongräcken rivs och ersätts med alu.räcken T2.23 Fönster & fönsterdörrar Fönster - Metall Renovering 200 st Renovering fönster och fönsterdörrar, enligt anbud T2.24 Entréer, Dörrar & portar T3 Entréparti - Trä Målning/Oljan/lackn 5 st Inkluderar ommontering glas Övriga dörrar - Trä/stål/glas Målning 1 st Dörr till cykelförråd Garage Port Målning 3 st BYGGNAD INVÄNDIGT T3.2 Gemensamma utrymmen T4 Tvättstuga Vägg - Kakel- Golv Renovering 14 m² Avser renovering av tvättstuga E, enligt anbud Vägg - Kakel- Golv Renovering 21 m² Avser renovering av tvättstuga A, enligt anbud Korridor/Korridorer Tak & vägg Justering 50 m² Antagen mängd. Avser justering av panelväggar till förråd Genomföringar Brandtätning 20 st Antagen mängd Cykelrum Ventilation Renovering 1 st Rummet saknar frånluft vilket bör anordnas VA, VVS, KYL-, OCH PROCESSMEDIESYSTEM Status vid bes

19 Underhållsplan Brf Barabo Detaljinventering per byggnad och byggdel Samtliga kostnader är exkl moms Konto Pos Byggdel Åtgärd Mängd Enhet T4.6 Värmesystem T7 T7.2 Hiss Á-Pris (Kronor) Kostnad (Kronor) Åtgärdat senast Norm. livslängd Förslag åtgärdsår Ändring åtgärdsår Anmärkning Radiatorventiler Byte 200 st Avser nya termostatventiler, enligt anbud TRANSPORTSYSTEM T7.82 Tvättstugsinstallationer Tvättmaskin Byte 2 st Tvättmaskin Byte 1 st Tvättmaskin Byte 1 st Torktumlare Byte 1 st Torktumlare Byte 1 st Torkskåp - Större Byte 1 st Hygrotork Byte 1 st A7.4 Myndighetsbesiktningar / - anmälningar 376 OVK-besiktning - Självdrag Besiktning 1 hus OVK-besiktning - Självdrag Besiktning 1 hus Status vid bes

20 SBC har arbetat inom bostadsrättsområdet sedan Idag sköter vi förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet med erfarna och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik. Lägg grunden till en förvaltning med önskat resultat! Välkommen att kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst med öppettider måndag-fredag kl på tel Mycket information hittar du även på Stockholm tel vxl: Göteborg tel vxl: Malmö tel vxl: Uppsala tel vxl: Västerås tel vxl: Sundsvall tel vxl:

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata 1 427 30 Västra Frölunda 031-89 44 41 e-post: david@prokurator.se Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg

Utanverket 2011-03-10 Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen. Utanverket. Göteborg Sida 1 av 13 UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Utanverket Göteborg Sida 2 av 13 INLEDNING Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för brf Utanverket. Med planens

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala

Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala Kåbo 49:20, kv Mörsaren, Uppsala sbesiktning www.bjerking.se Sida 1 (3) sbesiktning Uppdragsnamn Banérgatan 22, sbesiktning Uppsala kommun Kåbo 49:20 Kroksta invest AB Kroksta 21 743 86 Bälinge Uppdragsgivare

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer