FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER"

Transkript

1 HSBMaImö BRFALMEN FÖRUTSÄTTNINGAR PRISER Angivna priser i denna underhållspian är hämtade från REPAB s bok Underhållskostnader Så här har REPAB räknat: Arbetskostnader Arbetskostnaden beräknas som tidsåtgång x timkostnad. Timkostnaden inkluderar alla lönekostnader inklusive sociala kostnader och semester samt verktyg och redskap, transporter, arbetsledning och entreprenörsarvode. Timkostnaden har satts så att den avspeglar ett genomsnitt i Sverige vid upphandling av underhållsentreprenader av normal omfattning. Tänk på att lokala variationer förekommer. Beställaren förutsätts vara en relativt stor kund som köper underhållsarbeten på sin lokala marknad för minst 4 5 miljoner per år. Materialkostnader Angivna materialkostnader avser standardutförande om inte annat anges. Priserna är laget-priser fritt arbetsplatsen, med normala entreprenörsrabatter. Fönster, dörrar och inredningssnickerier etc förutsätts vara fabriksbehandlade. För vissa åtgärder skiljer sig materialkostnaden mycket beroende på fabrikat, typ etc. Ställningar 1 åtgärderna ingar ej kostnad för ställningar. Ställningskostnad redovisas som egna åtgärder och skall planeras in tillsammans med de åtgärders som kräver ställning. Övrigt om priser och vissa åtgärder: Bruno-priset avser entreprenadkostnader, inkl. entreprenörsarvode, 25 % moms, ett visst tillägg, ~ i form av projekteringshandläggning - upphandling - byggledning mm samt finansiella kostnader. Beträffande tilläggets storlek se under rubriken kostnacisfaktor på respektive rapporl Priserna skall ses som en unpefärliu storlek av kostnaden. Anledningen är de mycket stora prisvariationerna som ofta råder inom byggbranschen, därför kan exakta priser endast erhållas vid en aktuell anbudsförfrågan och upphandling. Datum för aktuellt prisläge anges under rubriken kostnadsläge. Angivna priser i planen från första året och framåt är enligt innevarande års prisläge. Alltså inte uppräknade med index kommande år. När det gäller åtgärder vars koder börjar på 5 (VVS) och 9 (Utrustning) och avser utbyte, kan utförandeåren flyttas både framåt och bakåt, åtgärderna byts som regel ej förrän de är helt obrukbara. De intervall som är valda är medelvärde av livslängden, för t.ex. en pump stämmer valt intervall ytterst sällan med verkligheten. Därför bör hänsyn tas till detta när planen analyseras. Om t.ex. kostnaderna ett visst år, innehåller höga kostnader inom huvudgrupp 5 eller 9, kan man förutsätta att dessa kostnader kommer att spridas över åren. Anledningen at åtgärderna ändå planeras med ett intervall, är att man vill ha med kostnaden i nyckeltalsberäkningen, kostnad per år och UBA.

2 HSBMaImö BRFALMEN Observera! 1) När det gäller statusbedömning av stam- och elledningar ingår ej besiktning på dessa byggdelar vid upprättandet av Er underhållspian. Vid besiktningstillfället fördes diskussioner med representanter för Er förening om deras bedömning av stam- och elledningar, en bedömning som grundar sig på historiska och nu kända åtgärder/problem som eventuellt har utförts/uppstått på dessa byggdelar. Utifrån dessa diskussioner har stam- och elledningar förts in i planen med antagna åtgärdsår. För att få en helt korrekt statusbedömning av stam- och elledningar bör en separat besiktning utföras. 2) Åtgärd(er) avseende dränering/dräneringssledningar ingår ej i underhallspianen. HSB Malmö

3 Sida 1(1) Byggnad, lista bostäder 2IEMLIN :56:31 Urval: FöretagFöretag lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. årlombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler Företag ~ 1-HSBMaImö Bd Almen 1 Kiviksgatan SA - D 44/ , ,0 32 Summa: 1 788, ,0 32 SUMMARUM Bvaonad. lista bostäder

4 HSBMaImö BRFALMEN BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhålispianen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationspian och numreras på liknande sätt. Förklaringar: Byår BOA LOA UBA Lgh Lok Anger byggnadsår för respektive byggnad Anger bostadsarea (lägenhetsyta) Anger lokalarea (bostadsrätts- och hyresrättsiokaler) Anger BOA + LOA UBA= uthyrningsbar area. Antalet lägenheter Antalet lokaler

5 HSBMaIniö I3RFALMEN UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR - SAMMANDRAG Beskriver det periodiska underhallet under en 10-års period, och redovisas som sammandrag för hela objektet. Förutsättningar: o Antalår: loår o Periodens totala underhållsbehov: kr o Area (UBA): kvm Kostnader: De genomsnittliga kostnaderna för underhållet beräknade enligt redovisade underhållsåtgärder och kostnadsläge. 1. Kostnad per år: = kr/år 2. Kostnad per år och kvm: = 278,89 kr/år/kvm 3. Kostnad evig per år och kvm: = 272,95 kr/år/kvm* * Evig kostnad/år/kvm Den genomsnittliga kostnaden för underhållet under fastighetens livslängd. Förklaringar till nästa sida: Underhållskostnad/ÅR i KKr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

6 UnderhåNspian 10 år, sammandrag Sida 1(1) 2IEMLIN :56:40 Startår: 2012 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge Krlår!UBA Evig kostniårluba Företag ~ 1-HSBMaImä 2001 BrfAlrnen Underhållskostnad 3500 II.. III., 1~I,, SUMMARUM Underhalispian 10 år, sammandraq

7 HSBMaImö BRFALMEN UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR - PER BYGGDEL Syftet med denna rapport är att man får en överblick pa hur kostnaderna kommer att fördelas~ bypadel under den närmaste 10 åren. Beträffande kostnader fördelade per åtgärd, hänvisas till besiktningsrapporten. Förutsättningar: o Antal år: 10 ar o Perjodens totala underhållsbehov: kr o Area (UBA): kvm Kostnader: De genomsnittliga kostnaderna för underhållet beräknade enligt redovisade underhållsåtgärder och kostnadsläge. 1. Kostnad per ar: = kr/år 2. Kostnad per år och kvm: = 278,89 kr/år/kvm 3. Kostnad evig per år och kvm: = 272,95 kr/år/kvm* * Evig kostnad/år/kvm Den genomsnittliga kostnaden för underhållet under fastighetens livslängd. Förklaringar till nästa sida: Underhållskostnad/ÅR i KKr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

8 Sida 1(1) Underhålispian 10 år, per byggdel 2IEMIJN :56:50 Startår: 2012 Antal år: 10 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1.3 InkI. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Byggdel Kr!årIUBA Evig kostniårluba Företag ~ 1-HSBMalmö ~ 2001-Brf Alman 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor ,97 3,82 16 Markkompletteringar ,08 2 Utvändigt 21 Fasader 20 1,09 26,62 22Fasadkompletteringar ,93 2,76 23 Balkonger/skärmtak 26,34 24 Fönster 54,50 25 Dörrar entreparti/portar ,42 26Yttertak ,60 5,61 27 Enheter på tak ,82 4,53 29 Utvändigt övrigt 5,55 3 Invändigt 30 Invändigt 112 6,27 13,77 31 Golv ,53 1,45 35 Dörrar invändigt 20 1,11 0,55 5 WS 52 Vatten och avlopp ,16 34,29 S6Värrneanläggningar ,83 43,54 57 Luftbehandling ,60 2,71 6 El ,29 63 Belysning 35 1,96 0,94 64 Tele 79 4,45 5,99 65 El sammansatt 4,69 7 Transportanordningar 71 Hissar 14,32 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 36 2,04 1,36 89 Styr och regler övrigt Utrustning 94 Tvätt ,94 9,59 Summa: ,89 272,95 SUMMARUM Underhållsplan 10 år, per byqqdel

9 HSBMaIniö BRFALMEN UNDERHÅLLSPLAN 20 ÅR - SAMMANDRAG Beskriver det periodiska underhållet under en 20-års period, och redovisas som sammandrag för hela objektet. Förutsättningar: o Antal år: 20 år o Periodens totala underhåflsbehov: kr o Area (UBA): kvm Kostnader: De genomsnittliga kostnaderna för underhållet beräknade enligt redovisade underhållsåtgärder och kostnadsläge. 1. Kostnad per år: = kr/år 2. Kostnad per år och kvm: = 361,76 kr/år/kvm 3. Kostnad evig per år och kvm: = 272,95 kr/år/kvm* * Evig kostnad/år/kvm Den genomsnittliga kostnaden för underhållet under fastighetens livslängd. Förklaringar till nästa sida: Underhållskostnaderna är summerade i 2 årsperioder. Underhållskostnad/ÅR i KKr Kostnadsläge Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Beräkningsunderlagets prisläge

10 Sida 1(1) Underhålispian 20 år, sammandrag 2IEMLIN :56:59 Startår: 2012 Antal k: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Sammandrag Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge Kr/årIUBA Evig kostn.iiriuba Företag 1 1-HSBM&mö 2001 Stf Almen ,76 272, Underhållskostnad...,...,.,,,, 1 III SUMMARUM ljnderhållsplan 20 år, sammandraq

11 HSB Malmö BRFALMEN UNDERHÅLLSPLAN 20 ÅR - PER BYGGDEL Syftet med denna rapport är att man far en överblick på hur kostnaderna kommer att fördelas p~ byggdel under den närmaste 20 åren. Beträffande kostnader fördelade per åtgärd, hänvisas till besiktningsrapporten. Förutsättningar: o Antal år: 20 år o Periodens totala underhållsbehov: kr o Area (UBA): kvm Kostnader: De genomsnittliga kostnaderna för underhållet beräknade enligt redovisade underhållsåtgärder och kostnadsläge. 1. Kostnad per år: = kr/år 2. Kostnad per år och kvm: = 361,76 kr/år/kvm 3. Kostnad evig per år och kvm: = 272,95 kr/år/kvm* * Evig kostnad/år/kvm Den genomsnittliga kostnaden för underhallet under fastighetens livslängd. Förklaringar till nästa sida: Underhållskostnaderna är summerade i 2 årsperioder. Underhållskostnad/ÅR i KKr Kostnad för underhåll per år i 1000-tal kronor Kostnadsläge Beräkningsunderlagets prisläge

12 Sida 1(1) Underhålispian 20 år, per byggdel 2IEMLIN :57:07 Startår: 2012 Anta! år: 20 Utskriftsnivå: Gruppering: Byggdel Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Kostriadsläge 1102 Byggdel Krlår!UBA Evig kostn.iåriuba Företag ( 1-HSBMa/mö ~ 2001-ErfAlmen 1 Mark 12 Hårdgjorda ytor , Markkornpletteringar ,45 5,08 2 Utvändigt 21 Fasader ,24 26,62 22 Fasadkornpletteringar ,23 2,76 23 Balkonger/skärmtak ,46 26,34 24 Fönster ,74 54,50 25 Dörrar entreparti/portar ,80 3,42 26Yttertak ,12 5,61 27 Enheter på tak 229 6,41 4,53 29 Utvändigt övrigt 297 8,32 5,55 3 Invändigt 30 Invändigt ,93 13,77 31 Golv ,13 1,45 35 Dörrar invändigt 20 0,55 0,55 5 WS 52 Vatten och avlopp ,14 34,29 56 Värrneanläggningar ,21 43,54 57 Luftbehandling ,73 2,71 6 El 60E1 1,29 63 Belysning ,08 0,94 64TeIe ,19 5,99 6S El sammansatt 4,69 7 Transportanordningar 71 Hissar ,65 14,32 8 Styr och övervakning 83 Styrsystem 36 1,02 1,36 89 Styr och regler övrigt 3 3 0,18 0,22 9 Utrustning 94 Tvätt ,06 9,59 Summa: ,76 272,95 SUMMARUM Underhålispian 20 år, per byqqdel

13 HSBMaImö BRFALMEN FONDAVSÄTTNING Den rekommenderade avsättningen till yttre fond visas inte i underhållspianen på samma sätt som tidigare. Årets avsättning, beräknad enligt åtgärderna i underhållspianen, finns i budgeten för det kommande året. En mer rättvisande siffra får man dock i tioårskalkylen. Den tar hänsyn till både likvida medel ( riktiga pengar ) och huruvida åtgärderna är att betrakta som nyinvesteringar - helt eller delvis under kommande tioarsperiod. Genomsnittliga kostnader per år för respektive period redovisas under flik 3 och 4. Kostnad kan inte likställas med rekommenderad avsättning eftersom ingen hänsyn tages till eventuell behållning i yttre fond. Har Ni nagra frågor avseende ovanstående är Ni välkomna att ringa Er fastighetsekonom på HSB Malmö.

14 HSBMaImö BRFALMEN ÅTGÄRDSPLANERING - år 1,2012 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade år 1. 1 och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka atgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, rum och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Kostnadsläge ATGÄRD (t ex 52821) Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika åtgärden 1 tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen. Första sidan är en redovisning avseende underhållet för aktuellt år gällande för hela obiektet. Följande sidor redovisar hur underhållet fördelas på t ex. mark, byggnad 1 osv, med en summering av kostnaderna för dessa.

15 Sida 1(1) Atgärdsplanering 2012, Totalt 2IEMLIN :57:16 Kostnadsfaktar: 1,3 Inki. rnoms och byggherrekostnader Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: StarMr: 2012 Slutår: 2012 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag ~ 1-HSBMaImÖ BriAlmen Yttertak, 5, Källare, 23, Källare, helmålning 167,0 m Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m Våtnim yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 40,0 m Betonggolv, omläggning 5cm 97,0 rn Cirkulationspump värme, byte 0.55 kw 1.0 st U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Expansionskärl slutet, byte < 750 liter 1,0 st R Rensning Imkanaler, 1 788,0 m Summa objekt: SUMMARL.JM Atgardsolaneri2öj(

16 Sida 1(1) Åtgärdsplanering 2012, Byggnad 21EMLIN :57:26 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Gruppering: (Ingen) Utskrlftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2012 Slutår: 2012 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag ~ 1-HSBMaImö Bygqnacf BrfA!men 1 - Kiviksgatan 5 A - D System: VENT 5702R Rensning Imkanaler, 1 788,0 m System: VS 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per Igh 32,0 st V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st U Radiatorer exkl ventiler, byte per Igh 32,0 st V Ventiler till rad iatorer, byte per Igh 32,0 st Lokal 1- GEM Rum: KALLARGANG Källare, helmålning 50,0 ni Rum: FÖRRUM Källare, helmålning 5.0 m Rum: 003- TVATTSTUGA Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m Rum: FD. TORKRUM Källare, 23, Rum: 005- MANGELRUM Källare, helmålning 15,0 m Rum: VARMECENTRAL Källare, helmålning inkl. golvmålning 40,0 m Cirkulationspump värme, byte 0.55 kw 1,0 st Expansionskärl slutet, byte < 750 liter 1,0 st Rum: 007- VECKQTVÄTTSTUGA Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m Rum: 008- FASTIGHETSFÖRRAO/STORSOP Källare, helmålning 12,0 ni Betonggolv, omläggning 5cm 12,0 m Rum: 009- CYKLELRUM/SKYDDSRUM Källare. helmålning 85,0 m Betonggolv, omläggning 5cm 85,0 m Ryggnadsdel ~ T- YTTER TAK Yttertak, 5, Summa byggnad: SUMMARUM Atqärdsplanerlnq Bycianad

17 HSBMaImö BRFALMEN ÅTGÄRDSPLANERING - år 2,2013 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade år 2. 1 och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, mm och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Kostnadsläge ÅTGÄRD (t ex 52821) Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika atgärden 1 tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen. Första sidan är en redovisning avseende underhållet för aktuellt år gällande för hela obiektet. Följande sidor redovisar hur underhållet fördelas på t ex. mark, byggnad 1 osv, med en summering av kostnaderna för dessa.

18 Åtgärdsplanering 2013, Totalt 2IEMLIN :57:36 Kostnadsfaktor: 1,3 inki. moms och byggherrekostnader Gruppering: (ingen) Utskriftsnivå: Startår: 2013 Slutår: 2013 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag ~ 1-HSBM&mö BrfAlmen Betongpiattor, justering 5% av bruttoytan 180,0 m Summa objekt: SIJMMARUM Ataärdsolanerina Totalt

19 Åtgärdsplanering 2013, Mark 2IEMLIN 2O i0~7:46 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Gruppering: (ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2013 Slutår: 2013 Kostnadsiage 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag ~ 1-HSBMaImÖ BrfAé men Markyta 1 MARK Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0 ni SUMMARIJM Atedsoianerlno Mark

20 HSBMaImö BRFALMEN ÅTGÄRDSPLANERING - år 3,2014 Denna rapport beskriver mera ingående vilka åtgärder som är planerade år 3. 1 och med att åtgärder som ligger lite längre fram i tiden är osäkra, är det lämpligt att i detalj enbart studera åtgärder som skall göras inom de närmaste åren. Rapporten anger utförligt vilka åtgärderna är, vilka mängder som avses samt hur stor kostnaden blir. Vidare sorteras åtgärderna per byggnadsdel, rum och system, så att man lätt ser var åtgärderna är belägna. Förklaringar: Kostnadsläge ATGÄRD (t ex 52821) Beräkningsunderlagets prisläge Åtgärdskoden för den specifika atgärden 1 tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen. Första sidan är en redovisning avseende underhållet för aktuellt år gällande för hela obiektet. Följande sidor redovisar hur underhållet fördelas på t ex. mark, byggnad 1 osv, med en summering av kostnaderna för dessa.

21 Sida 1(1) Åtgärdsplanering 2014, Totalt 2IEMLIN :57:56 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Startår: 2014 Slutår: 2014 Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Kostnad Företag ~ 1-HSBMaImö BrfAlmen Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m Vindskivor, 7, Summa objekt: SUMMARUM Atcärds~Ianarlna 2014, Totalt

22 Sida 1(1) Åtgärdsplanering 2014, Byggnad 2IEMLIN :58:05 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och bygyherrekostnader Gruppering: (Ingen) Utskriftsnivå: Registrerad nivå Startår: 2014 Slutår: 2014 Kostnadsläge 1102 Atgärd Mängd Kostnad Företag 1 1-HSB Malmö Bycjgnad I BrfAlmen 1 - Kiviksgatan 5A - D Byggnadsdel 1 T- YTTERTAK Träpanel, 2 ggr strykning 85,0 m Vindskivor, 7, Summa byggnad: SLJMMARUM At~ardaoIanerInc 2014, Byaanad

23 HSBMaImö BRFALMEN BESIKTNINGSRAPPORT Besiktningsrapporten är en komplett sammanställning av de underhållsåtgärder som ligger till grund för samtliga rapporter i underhållsplaneringen. Här kan man utläsa tidsuppgifter, när underhåll skall göras, med vilka intervall, samt när det senast utfördes. Dessutom framgar mängder på de olika åtgärderna angivna i st, m, eller m2. Sortering är gjord enligt underhållsplanens struktur. Förklaringar: Kostnadsläge ÅTGÄRD (t ex 31117) Beräkningsunderlagets prisläge Koden för den specifika åtgärden TIDSUPPGIFTER Nästa: När åtgärden skall utfo ras Int.: Med vilket intervall åtgärden utförs (år) Föregående: Senast åtgärden utförts 1 tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen.

24 Företag: HSB Malmö Sida 1 (6) Besiktningsrapport 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Företag ~ 1-HSBMaImö BrfAlmen - Markyta: MARK Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m Betongplattor, justering 5% av bruttaytan 180,0 m Betongplattor, byte hela ytan 180,0m Naturstensplattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0 m Nätstängsel, byte stängselnät h < 1.5 m 100,0 m Stolpar till stängsel, byte h < 1.5 m 30,0 st Träplank, målning plank 80,0 m IJteplats Träplank, målning plank 70,0m Sophus Belysningsstolpar, byte stolpe h=3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0 st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,Om Träpanel,bytes%avytan 70,0m sophus Smidesräcken, byte bom Dörrar trä, komplett byte 1,0 st Sophus Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,Ost Sophus Takplåt galv/lack profilerad. byte 100% av ytan 30,0m Sophus Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W sophus 2,0 st SUMMARUM Beelktnlnasrsooort

25 Företag: HSB Malnt Sida 2 (6) Gesiktningsrapport 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Atgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad 1 Byggnad BrfA!men 1 - Kiviksgatan 5 A - D Byggnadsdel: Fl - FASAD MOT SYDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 300,0 m Fibercementskivor, byte 100% av ytan 340,0 m Sockel puts, lagning h <0.5 m 5% 65,0 m Stuprör, byte koppar 25,0 m Aluminium fängrännor, byte 30% koppar 42,Om Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn 1 < 1.5 m 2,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 32,0 m nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 250,0 m Balkongskärmar betong, lagning 5% av ytan 50,0 m bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 50,0 m bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 34,0 st PVC-fönster 1-luft> 1 m2. byte komplett 3-glas 12,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 76,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 12.0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byte ca 4.5 m2 2,0 st Fasadställningar, målarställning 840,Om Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 5.0 st st entréeri-hörna kiviksgången 1 Byggnadsdel: F2 - FASAD MOT NORDVÄST Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 180,0 m Fibercementskivor, byte 100% av ytan 50,0 m Sockel puts, lagning h <0.5 m 5% 15,Om Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30% koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanslutning, byte gjutjärn < 1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett 125,0m Balkongskärmar betong, lagning 5% av ytan 25,0 m bärande konstruktion Salkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 25,0 m bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2. byte komplett 3-glas 8,0 st PVC-fönster 1-luft> 1 n,2, byte komplett 3-glas 6,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0m Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Fibercementskivor, byte 100 % av ytan 560,0 m Sockel puts. lagning h <0.5 m 5% 53,Om Stuprör, byte koppar 25,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30 % koppar 32,0 m Aluminium Stuprörsanslulning, byte gjutjärn 1 < 1.5 m 2,0 st PVC-fönster 1-luft <1 m2, byte komplett 3-glas 34,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 64,0 st SUMMARUM Beslktnlnasraooort

26 Företag: HSB Malmö Sida 3 (6) Besiktningsrapport 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1,3 InkI. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Byggnad ~ BrfAlmen 1 - Kiviksgatan 5 A - 0 Byggnadsdel: F3 - FASAD MOT NORDOST Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Fasadställningar, målarställning 700,0 m Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 2,0 st Källarnedgång Byggnadsdel: F4 - FASAD MOT SYDOST Stålplåt profilerad, byte 100% av ytan 180,0 m Fibercementskivor, byte 100% av ytan 50,0 m Sockel puts, lagning h <0.5 m 5% 15,0 m Stuprör, byte koppar 13,0 m Aluminium Hängrännor, byte 30% koppar 16,0 m Aluminium Stuprörsanstutning, byte gjutjärn 1<1.5 m 1,0 st Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 16,0 m nedersta balkongerna Balkong inglasning, byte komplett m Balkongskärmar betong, lagning 5 % av ytan 25,0 ni bärande konstruktion Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikattärg 25,0 m bärande konstruktion PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 8,0 st PVC-fönster 1-luft> 1 m2, byte komplett 3-glas 6,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 10.0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 6,0 st Fasadställningar, målarställning 270,0m Byggnadsdel: T - YTTERTAK Träpanel, 2ggr strykning 85,0m Undersida takfot Vindskivor 7, Målning 1 gavel trappa A Yttertak 5, REPERATIONER / 3:e år Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m OBS! Tekniska livsläng& uppnådd. Flyttat 2030 till Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15% 700,0 m Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15% 700,0 ni Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 ni Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m System: EL 653LE Elsystem i lägenheter, Byte inne j lgh 32,0 st System: HISS- Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st System: LÅS - Låssystem, byte cylinder och kista 5,0 st Skallås Låssystem, byte cylinder och kista 10,0 st Invändiga lås Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Avser 4st. trapphus Portteleton, byte centralenhet 1,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå 5,Ost Kodsystem, byte kodcentral, <4 lås 1,0 st SUMMARUM BeslktnlnasrapDort

27 Företag: HSB Malmö Sida 4 (6) Besiktningsrapport 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1,3 InkI. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Atgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg T Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump TS 121 LE Tvättbänkar, byte utan blandare Rum: FO. TORKRUM Källare Renovering p.g.a. fukt Källare, byte elinstallationer lysrör MANGELRUM Källare, helmålning Betonggolv, omläggning 5 cm 5 LIPN ING LACKN IN G Källare, byte elinstallationer lysrör Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump INKÖP 2011 OSÄKERT VILKEN MODELL 006- VÄRMECENTRAL Källare, helmålning inki. golvmålning Cirkulationspump vatten, byte 0.10 kw Varnwatten, UP2O Byggnad ~ BrfAlmen 1 - Kiviksgatan 5 A - 0 System: TV Kabel-TV, byte förstärkare lost Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0 st System: R System: 5251U 5251V 5252A 5252R 5651u 5651V 5681 U 5681V Lokal: Rum: Rum: Rum: Rum: Rum: VENT - OVK- besiktning, självdrag Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler Rensning lmkanaler VS - Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler Ledningsnät avlopp, byte allt per Igh Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 400 kr/lgh Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh Ventiler till värmeledningar. byte per lgh Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh Ventiler till radiatorer, byte per lgh GEM KÄLIARGANG Källare, helmålning Betonggolv, omläggning 5 cm SLIPNING+LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus FÖRRUM Källare, helmålning Betonggolv, omläggning 5 cm SLIPNING.LACKNING Källare, byte elinstallationer glödljus TVÄTFSTUGA Vätrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan Blandare, byte spolblandare Källare, byte elinstallationer lysrör Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg W 465H Centrifuger, byte 3.5 kg 1 788,Om 1 788,Om 1 788,Om 32,0 st 32,0 st 32,0 st 12,8 st 32.0 st 32.0 st 32.0 st 32,0 st 1,0 st NTA: 23, LOA: NTA: 0,0 m 50,0 m 50,Om ,Om ,Om 2061 NTA: SOm 2012 SOm 2026 SOm 2061 NTA: 20Cm Cm 2016 lost Om ,0 st ,0 m ,0 m lost lost ,0 ni Cm lost lost Cm 2036 NTA: 15,Om ,Om 2026 NTA: 40Cm 2012 lost ,0 m ,0 m SUMMARUM Besiktii 1nasraooort

28 Företag: HSB Malmö Sida 5 (6) Besiktn ingsrapport 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1,5 InkI. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Bygqnad ~ BrfAlmer, 1 - Kiviksgatan 5 A - 0 Lokal: GEM - LØA: 0,0 m Rum: VÄRMECENTRAI NTA: 40,0 ni Värmeväxlare, byte kw 1,0 st Värmesystem Värmeväxlare, byte kw 1,0 st Varmvatten Motoriserad ventil värme, byte DN 40 1,0 st Värme Motoriserad ventil värme, byte DN 40 1,0 st Varmvatten Cirkulationspump värme, byte 0.55 kw 1,0 st Expansionskärl slutet, byte <750 liter 1,0 st A Gruppcentraler, byte med kontaktorer 1,0 st A Styr-o reglerenhet datoriserad, byte, inkl givare och program 1,0 st Ställdon, byte lost Varmvatten Ställdon, byte 1,0 st Värme Rum: VECXOTVÄTrSTUGA NTA: 20,0 ni Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 20,0 m Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 20,0 m Blandare, byte spoiblandare 1,0 st Källare, byte elinstallationer lysrör 20,0 ni Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 1,0 st Wascator W 365H Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,54,5 kg med kondensor 1,0 st T Torkskåp, byte 3,0-4,5 kg lost Tvättbänkar, byte utan blandare 1,0 st Rum: 007A - WC NTA: 2,0 ni Våtrum yta 1-3 m2, helrnålning 2Dm Klinkerpiattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 2,0 ni Tvättställ porslin, byte vitt 450 x 310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit 1.0 st Källare, byte elinstallationer glödljus 2.0 ni Rum: STAD NTA: 2,0 ni Våtrum yta 1-3 m2, helmålning 2,Orn Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 ni Rostfri utrustning, byte utslagsback 490 x 400 mm 1,0 st Källare, byte elinstallationerglödljus 2,0 ni Rum: FASTIGHETSFÖRRÅDISTORSOP NTA: 12,0 ni Källare, helmålning 12,0 m Betonggolv, omläggning 5 cm 12,0 ni SLIPNING LACKNING Källare, byte elinstallationerglödijus 12,0 ni Rum: CYKLELRIJM/SKYDDSRUM NTA: 85,0 ni Källare, helmålning 85,0 ni Betonggolv, omläggning 5 cm 85,0 ni SLIPNING+ LACKN ING Källare, byte elinstallationer glödijus 85,0 ni Rum: 010- STYRELSERUM NTA: 20,0 ni Källare, helmålning 20,Om Trägolv, slipning och 3 ggr lackning 20,0 ni Källare, byte elinslallationergiödijus 20,0 ni Rum: 101 -TRAPPHUS SA NTA: 75,0 ni SUMMARUM BesiktninosraDDort

29 Företag: HSB Malnt Besiktningsrapport Sida 6 (6) 2IEMLIN :58:16 Kostnadsfaktor: 1.3 InkI. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1102 Atgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad 6053A GEM TRAPPHUS SA Trapphus h > 2.7 m, helmålning Målning 2010 upptill bård. Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 102 -TRAPPHUS 5 B Trapphus h > 2.7 m, helrnålning Målning 2010 upptill bård. Trapphusbelysning, byte inki. ledningar 103 -TRAPPHUS 5 C Trapphus h > 2.7 m, helmålning Målning 2010 upptill bård. Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 104- TRAPPHUS 5 D Trapphus h> 2.7 m, helmålning Målning 2010 upptill bård. Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar Byggnad ~ BrfAImen 1 - Kiviksgatan 5A - D Lokal: Rum: A Rum: A Rum: A Rum: LOA: NTA: 75,0 ni ,0 m NTA: 75,0m ,0m NTA: 750 ni ,0m NTA: 75,0m ,0m ,0 ni2 75,0 m ,0 m ,0 ni ,0 m SUMMARUM Beslktnlnasreooott

30 HSBMaImö BRFALMEN MÄNGDFÖRTECKNING Mängdförteckningen anger summerade mängder för samtliga åtgärder som ingår i det periodiska underhållet för objektet. Sortering är uppdelat efter s.k. huvudgrupper för att lättare hitta de mängder som efterfrågas. Förklaringar: Kostnadsläge Beräkningsunderlagets prisläge ATGARD (t ex 12111) i~tgardskoden for den specifika atgarden 1 tabellhuvudet finns ett antal beteckningar som enbart talar om hur rapporten är framtagen. 1 vissa fall finns åtgärder som ej kan beräknas utifran mängder, s.k. schablonkostnader. Dessa anges istället i s.k. kilokronoråtgärder (KKr) och är en bedömning av hur mycket en åtgärd kommer att kosta i tusental kronor.

31 Sida 1 (2) IV! angdforteckrnng 2IEML1N :58:28 Kostnadsfaktor: 1,3 Inki. moms och byggherrekostnader Gruppering: Huvudgrupp Utskriftsnivå: Åtgärd Företag ~ 1 HSB Malmö ~ 2001 Brf Alman 1 Mark Mängd Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning m2 500,0 m Betongplattor, justering 5 % av bruttoytan 180,0 m Betongplattor, byte hela ytan 180,0 m Naturstenspiattor, justering 20 % av bruttoytan 40,0 m Nätstängsel, byte stängselnät h <1.5 m 100,0 m Stolpar till stängsel, byte h <1.5 m 30,0 st Träplank, målning plank 150,0 m Belysningsstolpar, byte stolpe h3-6 m 2,0 st Belysningspollare, stålstolpe inklusive armatur 3,0 st Diverse markutrustning, byte piskställning 1,0 st Diverse markutrustning, byte cykelställ 8,0 m 2 Utvändigt träpanel, byte 5 % av ytan 70,0 m Stålplåt profilerad, byte 100 % av ytan 660,0 m Fibercementskivor, byte 100% av ytan 1 000,0 m Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5% 148,0 m Stuprör, byte koppar 76,0 m Hängrännor, byte 30% koppar 106,0 m Stuprörsanslutning, byte gjutjäm < 1.5 m 6,0 st Vindskivor, 7, Smidesräcken, byte io,o n, Balkong inglasning, byte komplett 500,0 m Balkongskärmar betong, agning 5 % av ytan 100,0 m PVC-fönster 1-luft < 1 m2, byte komplett 3-glas 84,0 st PVC-fönster 1-luft> 1 m2, byte komplett 3-glas 24,0 st PVC-fönster 2-luft, byte komplett 3-glas 160,0 st Fönsterdörrar PVC, byte komplett 3-glas 24,0 st Dörrar trä, komplett byte i,o st Dörrar aluminium, komplett byte 1,0 st Dörrar aluminium med glasruta, komplett byte 2,0 st Entréparti aluminium, komplett byle ca 4.5 m2 2,0 st Yttertak, 5, Takpannor tegel/btg 1-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l 700,0 m Takplåt galv/lack profilerad, byte 100 % av ytan 30,0 m Takdetaljer samtliga, byte normal omfattning ca 15% 700,0 m Skorsten tegel, inklädning med plåt 90,0 ni Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 4,0 st Fasadställningar, målarställning 2080,0 m2 2M Utvändigt, målning Träpanel, 2ggr strykning 85,0 m Balkongplatta betong, målning 2 ggr, undersida 64.0 m Balkongskärmar betong, 2 ggr strykning silikatfärg 100,0 m Dörrar trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15% 700,0 m Takluckor, 2 ggr strykning 4,0 m2 3 Invändigt Källare, 23, Betonggolv, omläggning 5cm 167,0 m Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 42,0 ni Trägolv, slipning och 3 ggr Iackning 20,0 ni Plastgolv med uppvikt sockel, byte 1.5 mm 2,0 m Låssysteni, byte cylinder och kista 15,0 st SUMMARUM Manadförtecknino

32 Sida 2 (2) M angdforteckning 2IEMLIN :58:28 Kostnadsfaktor: 1,3 InkI. moms och byggherrekostnader Gruppering: Huvudgrupp Åtgärd 3M invändigt, målning Utskriftsnivå: Mängd Källare, helmålning 187,0 m Källare, helmålning inki. golvmålning 40,0 m Trapphus h >2.7 m, helmålning 300,0 m Våtrum yta 1-3 m2, helrnålning 4,0 m Våtrum yta m2, målning, 1/2 vägg beklädd 40,0 m2 5 VVS Cirkulationspump vatten, byte 0.10 kw 1,0 st 5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 32,0 st 5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 32,0 st 5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 32,0 st 5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 12,8 st Tvättställ porslin, byte vitt 450 x 310 mm 1,0 st WC-stolar, byte vit i,o st Rostfri utrustning, byte utslagsback49ox400 mm 1,0 st Blandare, byte spolblandare 2,0 st Värmeväxlare, byte kw 2,0 st Motoriserad ventil värme, byte DN 40 2,0 st Cirkulationspump värme, byte 0.55 kw 1,0 st 5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 32,0 st 5681 U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 32,0 st 5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 32,0 st Expansionskäri slutet, byte < 750 liter 1,0 st OVK- besiktning, självdrag 1 788,0 m Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 788,0 m2 5702R Rensning Imkanaler, 1 788,0 m2 6 El Källare, byte elinstallationerglödljus 176,0 m Källare, byte elinstallationer lysrör 67,0 m2 6053A Trapphusbelysning, byte inkl. ledningar 300,0 m2 6322A Gruppcentraler, byte med kontaktorer 1,0 st Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 2,0 st Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W 7,0 st Porttelefon, byte porttelefon 6 knappar 4,0 st Porttelefon, byte centralenhet 1,0 st Kabel-TV, byte förstärkare 1,0 st Ledningsnät, byte kablage 50 m. och 3 st ut 32,0 st Kodsystem, byte kodlås, tablå s,o st Kodsystem, byte kodcentral, <4 lås 1,0 st 6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 32,0 st 7 Transportanordningar Hisskorgar, byte inredning, personhiss 4,0 st Hiss styrsystem, byte apparatställ 4,0 st Hydrauldrivenhet, byte personhiss 4,0 st 8 Styr och övervakning 8322A Styr-o reglerenhet datoriserad, byte, inkl givare och program 1,0 st Ställdon, byte 2,0 st 9 Utrustning Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 3,0 st Centrifuger, byte 3.5 kg i,o st Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg i,o st Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg med kondensor 1,0 st Torkskåp, byte 3,0-4,5 kg i,o st Torkskåp, byte 4,5-6,5 kg med värmepump 2,0 st Tvättbänkar, byte utan blandare 2,0 st SUMMARUM Mänodförtecknina

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder , lista bostäder Sida 1 (1) 21ROAND - 2012-12-07 11:47:28 Urval:. lika med 1. lika med 2121 Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2121 BRF SOLHUS 01 NIKOLAIGATAN 5 1930 2 298,6 42,2

Läs mer

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

Sammanfattning. Underhållplan

Sammanfattning. Underhållplan Sammanfattning Underhållplan Undertecknad har på begäran av styrelsen för Brf Höstbuketten anlitats för att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende föreningens fastighet. Byggnaderna vars fasader

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo

UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo UNDERHÅLLSPLAN Brf Demo 2006-01-01 till 2008-12-31 - En produkt från HSB Innehållsförteckning,pärm 1 Kap 1: Sammanställning/yttre underhållsfond underhållskostnader 30 år Kap 2: Åtgärdsplanering sammandrag

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 177 385 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Företag.Företag = 1. = 271 Sida 1 (13) Företag 1 - UBC - Markyta: MARK - 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 1 140,0 m² 2029 30 1999 200 932 12154 Asfaltytor, lagning, 5

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, Föreg. år Kostnad Urval: Planerat underhåll.nivå lika med Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,40 Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl omk och moms.. lika med 000 Företag.Företag lika med 31147 Sida

Läs mer

1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017

1 BESIKTNINGSRAPPORT 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR 10 ÖVRIGT MÄNGDFÖRTECKNING ÅTGÄRDSPLAN 2017 1 BESIKTNINGSRAPPORT SAMT FÖRESKRIFTER. 2 MÄNGDFÖRTECKNING 3 UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 4 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR SAMMANDRAG OCH PER BYGGDEL 5 UNDERHÅLLSPLAN/PROGNOS 30 ÅR FONDAVSÄTTNING

Läs mer

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System

Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv Åtgärd Notering Företag Förening Markyta System Åtgärd Mängd Nästa år Intervall, år Föreg. år Stoppår Kostnad Svårighet Prio. UH / Inv U@örandeår Åtgärd Notering Företag 2, fastum-web Uppdatering 402, BRF EKBLOMMAN Markyta MARK 12111 Asfalt körbar,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015

Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Bostadsrättsföreningen Torsdammen Fastighetsåtgärder 2015 Inbokade arbeten: Datum: Plan Status Övrigt: Faktura har fler arbeten så som justering/slipning/behandling av entrédörrar, montering av portdörrshållare,

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013

RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Ort och Datum Lund 2013-09-03 Handläggare Gabriel Ljungberg 1 (7) Brf Solskenet RAPPORT FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING Underhållsplan 2013 Riksbyggen Mellersta Skåne har uppdaterat er underhållsplan genom underhållsbesiktning

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan för Brf Djursborg 2

Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplan för Brf Djursborg 2 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Besiktningsrapport 5 år

Besiktningsrapport 5 år Urval: Planerat underhåll.nästa år mellan 2009;2013. = 2154 Sida 1 (9) Företag 1 - HSB Göteborg - Markyta: ADA MARK - Mark 12314 Gatsten, justering 5 % av bruttoytan 309,0 m² 2012 20 1992 32 059 12334

Läs mer

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N T I K VA R I S K A ÅT G Ä R D E R R E PA B FA K TA 2 0 1 7 UNDERHÅLLSKOSTNADER ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER REPAB FAKTA 2017 U N D E R H Å L L S K O S T N A D E R A N

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift:

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift: Underhållsplan År 2015 till 2044 BRF Sanbacka nr 1 Datum för utskrift: 2015-12-04 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Sida 1 / 20 Underhållsplanens inställningar Benämning på underhållsplan

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL

E24 Bilaga 6A.5.1. Underhållsplan. JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL JUL Trafikförvaltningen SSV^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen (E24) Bilaga 6A. 5,1 Underhållsplan AVTAL Ärende/Dok. id. 2015-12-04 SL 2014-0784 Infosäk. klass Kl (Öppen)

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0

Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Formulär för inventering av byggnad Dokument till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Sena reviderad 2007-10-01 Inventering av byggnad 2 (6) 1 Inventering av byggnader Följande

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år)

Brf Gårda Terrass. Underhålls och Investeringsplan (30 år) Brf Gårda Terrass Underhålls och Investeringsplan 2015-2045 (30 år) 2 Revideringsförteckning Rev. 1 2012-02-25 Upprättad Ulf Johansson Rev 2 2015-01-01 Hela planen Ulf Johansson uppdaterad Rev 3 2016-04-07

Läs mer

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034

Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Brf Smedjan 14, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Brf Gyllenallén, Lund. Underhållsplan 2013-2033

Brf Gyllenallén, Lund. Underhållsplan 2013-2033 Brf Gyllenallén, Lund Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12

Brf Slalombacken. Stockholm 2015-10-12 Brf Slalombacken Stockholm 2015-10-12 www.sustend.se Sustend AB 2015 Sustend Underhållsplan 2015-10-12 Arbeta framgångsrikt med Sustend Underhållsplan! DIREKT NÄR NI FÅTT UNDERHÅLLSPLANEN LÄS PÅ - Säkerställ

Läs mer

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030

Brf Stina i Stockholm. Underhållsplan 2011-2030 Brf Stina i Stockholm Underhållsplan 2011-2030 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman

Brf Sjökristallen. Underhållsplan för åren 2014-2054. Nacka, Sicklaön. Stockholm 20 maj Mats Frosteman Brf Sjökristallen Nacka, Sicklaön Underhållsplan för åren 2014-2054 Stockholm 20 maj Mats Frosteman Sammanfattning Delagott utför statusbesiktningar av fastigheters tekniska kondition, bedömer byggnads-

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031

Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Brf Skidskytten, Hägersten Underhållsplan 2011-2031 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 6 Uppdragets

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun Efter ett långt uppehåll med PU har man beslutat att upprätta en PU-plan. Man kan konstatera att K behöver 62 miljoner första året. Realistisk är

Läs mer

Underhållsplan 2011. Brf Citymunken, Malmö Munken 6

Underhållsplan 2011. Brf Citymunken, Malmö Munken 6 Brf Citymunken Underhållsplan 2011 sid 1 (13) Underhållsplan 2011 Brf Citymunken, Malmö Munken 6 Anders Granlund Brf Citymunken Underhållsplan 2011 sid 2 (13) S AMMANFATTNING Brf Citymunken har onekligen

Läs mer

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Loket 1, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007 Samtliga hus :: 30 000:- + 200 000:- = 230 000:- Ränndalar och stuprör åtgärdas (byts, sätts fast, självrensande utkastare monteras) OVK Samtliga gårdar :: 30

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6

Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6 Underhållsplan för Brf Gubben Noak 6 2010 tom 2029-20 år Bild med fet grå ram Underhållsplanen har upprättats av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Atle Hansen Byggingenjör SBR Postadress: Box 1353, 111

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB)

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB) Bostadsrättsförening, namn Fastighetsbeteckning Datum BRF Älvsjö Centrum1 Armborstet 2 2011 0617 Adress Älvsjövägen 12 Postadress 12545 Älvsjö UNDERHÅLLSPLAN Syftet med underhållsplanen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033

Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm. Underhållsplan 2013-2033 Brf Ritaren 5 & 12, Stockholm Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Sida 1 av 6 Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma i BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2011-03-28 Tid: Fredagen den 6 maj 2011 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep 2010 31 aug 2011 Axet 3 :: 520 000:- Ventilationsfläkt V 3 utökas 20 000:- Trattar bytes A Entrétak målas om 200 000:- A Entrésidorna

Läs mer

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora

FASTIGHETSBESIKTNING. BRF. Sankta Thora FASTIGHETSBESIKTNING BRF. Sankta Thora Adress: Föreningsgatan 67 och Excercisgatan 11 & 13 Malmö Besiktningsutlåtande och kostnadsberäkning upprättade av Johnny Möller JMB Malmö 2010-08-05 Besiktningsrapport

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM

REFERENSLISTA. Sustend Byggledning TM REFERENSLISTA Sustend Byggledning TM Vi är specialister på byggledning! Många säger det, men få kan stoltsera med lika nöjda kunder som våra. Genom våra olika uppdrag inom byggledning har vi haft förmånen

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

ÖVERSIKT UH-PLAN 2009-2028

ÖVERSIKT UH-PLAN 2009-2028 ÖVERSIKT UH-PLAN 2009-2028 År 2009 Mark Lekutrustning målas i 7 lekparker, sandbyte i 14 sandlådor+skogsvårdsåtgärder Garageportar justering 2010 Mark Skogsvårdsåtgärder Styrelselokalen målas och golv

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

KVARTERET HELSINGBORG

KVARTERET HELSINGBORG KVARTERET HELSINGBORG BRF Rådhusgatan 15, Karlshamn Byggherre: Bostadsrättsföreningen Rådhusgatan 15 Totalentreprenör: PMB Sverige. Arkitekt: White Arkitekter PMB Sverige förbehåller sig rätten till ändringar.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Löparen nr 3 Kallelse till föreningsstämma BRF Löparen nr 3 Sida 1(2) 2014-03-28 Tid: Fredagen den 25 april 2014 kl. 19.00 Plats: Stortorps Bygdegård Program: Stämmoförhandlingar

Läs mer

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt

Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Åtgärdsår AFF-kod Objekt Beskrivning skick Åtgärd Kostnad totalt Totalkostnad per år inkl. löpande kostnad 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus A. 2016 T2.11 Takbeläggningar och tätskikt. Hus B

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Karlavagnen 34, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Karlavagnen 34, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Underhållsplan 2012. Brf Klockhammaren. Underhållsplan 2012-10-17 1 (19) Anders Granlund. Anders Granlund Direkt tel 046-19 28 04

Underhållsplan 2012. Brf Klockhammaren. Underhållsplan 2012-10-17 1 (19) Anders Granlund. Anders Granlund Direkt tel 046-19 28 04 2012-10-17 1 (19) Underhållsplan 2012 Brf Klockhammaren Direkt tel 046-19 28 04 EVU Annedalsvägen 9 Organisationsnr 227 64 LUND 556471-0423 Tel 046-19 28 00 www.evu.se Helsingborg 042-450 48 85 Kristianstad

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19

Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 , Ekonomisk plan för Brf Åminnevägen 19 Åminnevägen 19, Stockholm Bostadsrättsföreningen Åminnevägen 19, 104 05 Stockholm, org. nr: 769602-9797 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker

Läs mer