Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen"

Transkript

1 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra Götaland. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheten. De ansåg att en försöksverksamhet, med ett ombud med uppdrag att stödja klubbverksamheten och representera förbundet för att kunna driva regionala trafikpolitiska frågor på ett mer kraftfullt sätt, och beslutade att avsätta projektmedel för ett försök under Försöket har pågått under 2013 och det ska återrapporteras till styrelsen. 2. Kort sammanfattning av utvärderingen Effektivare opinionsbildning inom vissa aktuella ämnen och vissa geografiska områden Ökade förutsättningar för samordnad opinionsbildning Regional/lokal omvärldsbevakning stärkt Ingen skillnad beträffande medverkan i rikskampanjer mm Frivilliginsatserna avgör till viss del om resultatet blir lyckat, det räcker inte med ett regionalt ombud då det praktiska arbetet utförs av klubbaktiva Svårt med omstart av avdelning, tiden hos aktiva räcker inte till Det stöd som klubbar fått har uppfattats som positiv Projektet har inte haft någon inverkan på värvningen av nya medlemmar. Bättre med stöd som utgår från klubbarnas skiftande behov, inte utifrån geografisk tillhörighet Fler kontakter inom regionen mellan klubbaktiva har ägt rum vilket är bra för att ta del av varandras arbete och inspireras Viktigt med tydlig styrning av projektet från huvudkontoret Undvik ensamarbete Hur ska Motormännen organiseras för att möta morgondagens krav? 3. Utvärderingsprocessen 3.1 Kontinuerlig dialog Under året har det löpande förekommit synpunkter och funderingar från klubbaktiva, från projektledaren samt från huvudkontoret. Allt i syfte att få projektet så bra som möjligt. Vi vill betona att utvärderingen inte är en utvärdering av projektledaren. Klubbar och huvudkontor är mycket nöjda med det sätt som Lovisa Nilsson genomfört sitt uppdrag. 1

2 3.2 Den tidigare avstämningen I den av styrelsen fastställda projektbeskrivningen framgick att fyra månader in på försöksverksamheten ska en utvärdering där såväl det regionala ombudet som berörda klubbar och huvudkontoret involveras. Allt för att kunna ändra eventuella felaktigheter samt göra förändringar som kan behöva testas inom ramen för försöksverksamheten. En sådan ägde också rum. Utvärderingen visade att projektets inriktning kunde ligga fast. Men i sammanfattningen framhölls att vikten av att tillvarata den tidsbegränsade resursen på bästa sätt. Och att klubbarna på vissa håll i större utsträckning försöker delta i de aktiviteter som ombudet tar fram. Det gäller aktiviteter initierade av såväl klubb/avdelning som av ombudet. Det är av vikt att klubbarna kan se nyttan av investeringen i försöket med en regional projektledare. Resultatet av avstämningen kommunicerades med styrelse, med berörda klubbaktiva samt berörda på huvudkontoret. 3.3 Avslutande utvärdering I anslutning till projekts avslutning bad vi projektledaren Lovisa Nilsson sammanfatta sina intryck av försöksverksamheten samt komma med råd inför framtiden. Vi har valt att inte sammanfatta och arbeta in projektledarens utvärdering i nedanstående sammanställning. Den redovisas istället i sin helhet i en bilaga. Vid sidan om detta har en work-shop genomförs på huvudkontoret där marknadschef Peter Gustavsson, trafiksäkerhetsansvarige Erik Kjellin, klubbansvarige Elisabet Franzén och informationschef Jon Stenbeck medverkade med syfte att sammanfatta huvudkontorets reflektioner, erfarenheter och synpunkter. Webbredaktör Emil Strandell lämnade skriftliga synpunkter. För att fånga upp klubbaktivas erfarenheter anordnades en träff i Göteborg med representanter från avdelningarna i Jönköping (Leif Tellfjord) och Halland (Damir Bader), klubbarna i Göteborg (Lennart Söderberg) och Skaraborg (Ulla- Britt Hagström) samt Motorcamping Väst (Pia Johansson) medverkade under ledning av Elisabeth Franzén och Jon Stenbeck. 4. Genomgång av utvärderingarna I den följande sammanställningen har vi valt att sammanställa resultatet från de olika utvärderingarna inom ett antal olika rubriker. De följer till stora delar projektbeskrivningens indelning. För enkelhetens skull omnämns även avdelningar och motorcamping som klubbar. 4.1 Opinionsbildning Enligt projektbeskrivningen var opinionsbildning en huvuduppgift för det regionala ombudet. Här konstaterar alla att arbetet med säkrare E20 och trängselavgifterna samt västsvenska paketet har varit framgångsrika exempel på opinionsbildningsarbetet. Klubben i Göteborg noterar att utan det regionala ombudet hade Motormännens medverkan vid demonstrationen på Götaplatsen försvårats avsevärt. Det regionala ombudet utgjorde en förutsättning för att flygblad kunde produceras för utdelning i anslutning till demonstrationen på Götaplatsen. Såväl klubbarna som huvudkontoret konstaterar att möjligheten att 2

3 få in debattartiklar i betydande tidningar underlättats avsevärt av den regionala närvaron. Ytterligen en fördel som klubbarna lyfter fram är samordningen av påverkansarbetet gällande regionalt remissvar angående Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen. Här har projektledaren samordnat de i regionen aktiva klubbarnas synpunkter. Huvudkontoret anser att den lokala och regionala omvärldsbevakningen har förstärkts med ett regionalt ombud. Lokala och regionala arenor har kunnat besökas, t.ex. i form av närvaro vid seminarier och konferenser som är av betydelse för Motormännens verksamhet. Det har också medfört att Motormännen kunna vara proaktiva i vissa frågor. Klubbarna framhöll vikten av att det finns en aktuell fråga som berör medlemmarna. Om det inte finns är det svårt att nå ut. Det har varit svårare att få engagemang i Jönköping t.ex. De klubbaktiva har inte riktigt kunnat engagera sig i Västsvenska paketet, trängselskatter i Göteborg eller en säkrare E20 vilket framkommer av utvärderingen. Klubben har till exempel saknat arbetet med RV 26 som också behöver uppmärksammas. Ett annat geografiskt område som inte kommit fram i opinionsbildningen är Älvsborg vilket framhålls som en brist av klubbarna. En viktig del i Motormännens opinionsbildande arbete utgår från de centralt initierade kampanjerna. Enligt huvudkontoret har inte ett regionalt ombud gjort någon skillnad rörande deltagande från de i regionen verksamma klubbarna. Regionala ombudet har bland annat genom att stötta på olika sätt försökt få avdelningen i Halland att medverka vilket inte givit önskad effekt i de flesta fallen. Detta trots att en uppgift har varit att hjälpa till vid omstarten av verksamheten i Halland. Ambitionen har funnits både från avdelning och från projektledare ska tilläggas men det är svårt då antalet ideellt engagerade är få vilket klubbarna framhöll i utvärderingen. Det är i första hand de aktivas tid som avgör om en centralt initierad kampanj genomförs eller inte. Den synen delas av klubbarna, projektledaren och huvudkontoret. 4.2 Service och stöd till klubbar Ombudet har kunnat stötta klubbarna i samband med kampanjer. I samband med klubbarnas egna initiativ har det regionala ombudet kunnat fungera som ett bollplank och även sprida idéer till andra klubbar inom regionen. Det är några av de fördelar som har identifierats av huvudkontoret. Det har varit svårt att få klubbarna att tillvarata den resurs som försöket faktiskt har inneburit. Detta framkom redan i avstämningen efter fyra månader men huvudkontoret kunde inte identifiera någon märkbar förbättring gällande detta.. Den hjälp som klubbarna i första hand har efterfrågat har handlat om mer administrativ hjälp. På sikt så kan det resultera i ett minskat engagemang från frivilliga krafter vilket framhålls både av klubbar och av huvudkontoret. Huvudkontoret kan inte se att eventuell tid som frigjorts för frivilliga har resulterat i annat arbete. 3

4 Klubbarna lyfter fram en rad olika exempel på stöd som erhållits under projektet. De framhåller bland annat hjälp med uppbyggnad av ny klubb/avdelning, hjälp med att fixa möten samt utlämning av IKK på tider då göteborgsklubbens lokaler endast varit bemannade av projektledaren. Vidare har klubbarna fått hjälp med att ordna debatter samt haft en närvaro vid externa möten/aktiviteter av strategisk karaktär. Projektledaren har även hjälpt till vid förflyttning av en vägombudsbil. På annan plats i denna utvärdering lyfts hjälpen med debattartiklar och omvärldsbevakning fram vilket klubbarna uppskattat. Den service som klubbarna uppger att de fått har också enligt klubbarna själva inneburit ökad samhörighetskänsla i regionen, mindre av vi-och-dom. 4.3 Ekonomi Ekonomi försöksverksamhet Budget Utfall Verksamhetskostnader kr kr Lokaler/teknik/utrustning kr kr Lön ink sociala avgifter kr kr Resor, regionalt och till kr kr Stockholm Övriga kostnader kr 0 kr Summa: kr kr Det finns en viss differens gällande budget och utfall. Orsaken är framför allt utebliven verksamhet i klubbarna, bland annat har färre trycksaker utarbetas. Vidare har det varit färre resor till och från Stockholm än vad som budgeterats. Huvudkontoret kan inte se några ekonomiska vinster med projektet. Mer om medlemsrekrytering nedan. På kostnadssidan gör huvudkontoret bedömningen att resultatet inte blivit annorlunda om ytterligare resurser tillförts projektet. Från huvudkontorets sida anser man att de resurser som avsatts för projektet inte fullt ut givit avsedd effekt. Det kan finnas en fördel med att ha en mer rörlig stödresurs till regioner/klubbar. Detta lyfter även projektledaren fram. 4.4 Medlemsrekrytering Enligt projektbeskrivningen har inte rekrytering varit en huvuduppgift. Huvudkontoret konstaterar också att vid de tillfällen där det funnits ett tydligt rekryterande uppdrag (Elmiamässan t.ex.) så har det inte påverkat rekryteringen. Västra Götaland Avhopp Värvade Medlemsantal 31/ Ökningen av medlemmar under 2011 respektive 2012 hamnade på ca 77 nya medlemmar per år. Under 2013 hamnade den totala ökningen på 354 nya 1 Prognos för avhoppen 2013 blir klar den 1:a maj då fjärde påminnelsen är klar. 2 Värvning TM bli klar (slutavstämning) den 1:a juni för dem som värvades i dec Skillnaden brukar hamna på +/- 1 %. 4

5 medlemmar vilket är glädjande. Här ska vi komma ihåg att huvudkontoret ökat antalet värvningssamtal i regionen för att kunna dra eventuell nytta av projektet. 3 Om den normala ökningen ligger mellan nya medlemmar per år kan max ca 275 nya medlemmarna förklaras av projektet. Det förefaller inte sannolikt att all ökning beror på projektet. Det kan lika gärna vara fler värvningssamtal som ligger bakom ökningen. För att finansiera ett projekt av det här slaget behöver vi öka antalet medlemmar med 1400 st i regionen. 4 Detta innebär att man i regionen behöver rekrytera 116 medlemmar varje månad eller omkring 6 nya medlemmar varje vardag. Detta ska jämföras med de 204 nya medlemmarna som rekryterades totalt av samtliga klubbar i hela landet under hela Om vi antar att all extra medlemsökning (ca 275) som ägt rum i Västra Götaland under 2013 enbart är ett resultat av projektet så kommer målet 1400 st. nya medlemmar i regionen att nås om drygt 5 år. Huvudkontoret ser det som uteslutet att en tjänst av det här slaget kan finansieras via fler medlemmar. Enligt klubbarna har projektet inte haft några effekter alls på rekryteringensverksamheten. 4.5 Vilka förändringar har du sett inom Motormännens verksamhet inom regionen? Såväl klubbar som huvudkontoret uppfattar att samverkan mellan de olika klubbarna och avdelningarna har stärkts under försöket. Det regionala ombudet har spridit information om vad som sker inom de olika klubbarna. Möjligheten att inspireras av varandras verksamhet har ökat. Bland annat genom regelbundna kontakter mellan klubbarna. Klubbarna har upplevet att försöksverksamheten inneburit viss förenkling att ordna vissa aktiviteter. Ytterligare en sak som underlättats är mediekontakterna och därmed genomslag i medierna. Vidare har det förekommit flera lokala förfrågningar kring trafikproblem. Klubbarna uppfattar att projektets ekonomi har varit otillräcklig. Detta samtidigt som huvudkontoret kan konstatera att avsatta medel inte förbrukats, framför allt pga. av låg aktivitet i klubbarna. 4.6 Fördelar och nackdelar med ett regionalt ombud? Det är alltid ett problem att ha ett stort mått av ensamarbete i en miljö likt denna. Styrs arbetet av den centrala organisationens mål eller av lokala förtroendevalda? I projektledarens utvärdering framkommer även ett tydligt medskick att det är viktigt att kunna hitta samverkan med andra. Om det inte finns möjligheter inom branschen så bör man överväga att placera en resurs av det här slaget på ett kontorshotell där möjligheten till samverkan med andra finns. Den bedömningen delas även av klubben i Göteborg. Förutsättningarna för projektet har varit ok. Huvudkontoret känner att styrningen från huvudkontoret var balanserad. Här har några av klubbarna uppfattat att regionala ombudets möjlighet till egna aktiviteter varit beskurna genom direktiv från huvudkontoret. Klubbarna framhåller också att det är viktigt med tydliga 3 Normalt står TM för 69 % av medlemsvärvning. 4 Kostnaden för projektet kr delat med 440 kr i medlemsavgift/år =1409 nya medlemmar. 5

6 riktlinjer från huvudkontoret för ett projekt likt detta. Vad vill styrelsen med klubbverksamheten? En viktig fördel med projektet har varit att det skapat mötesplatser i regionen. Det har ökat klubbkänslan vilket ökat engagemanget hos de redan aktiva. Det anser både huvudkontoret och klubbarna. En annan fördel som klubbarna lyfter fram är möjligheten att få projektledningsstöd för regionala/lokala projekt. Klubbarna identifierar också vissa nackdelar med ett regionalt ombud. Klubbarna riskerar att bli lata och tar saker för givet. Det kan leda till ett minskat engagemang på både kort och lång sikt. Vidare ser man problem med medlemsrekryteringen. Ett annat problem som klubbarna lyfter fram är att ett regionalt ombud styrs för mycket av huvudkontoret. Det problemet delas inte av huvudkontoret som snarare ser bristen av initiativ från klubbarna som ett problem, resursen har inte utnyttjats tillräckligt. Detta trots att detta påpekades för klubbarna efter avstämningen under projektet. En nackdel som huvudkontoret identifierat är det faktum att inrättandet av regionala ombud innebär en stelbent och geografiskt låst användning av de knappa resurser som finns. Om en förstärkning av det regionala stödet ska ske föredrar huvudkontoret en mer flexibel modell där resurserna används på ett mer kostnadseffektivt sätt utifrån klubbarnas skiftande behov över såväl tid som över rum. 4.7 Klubbarnas förväntningar på projektet? I samband med klubbarnas utvärdering frågades efter vilka förväntningar man haft på projektet. Bra med en mellannivå Viktigt med lokalt engagemang Mer hjälp med media, möten och omvärldsbevakning Närvaro vid aktivitet Starta långsiktiga projekt Aktivera unga Hitta mötesplatser Utvärderingen visar att vissa delar har infriats men till exempel aktivering av unga har inte infriats. 4.8 Efterfrågat stöd från huvudkontoret I samband med att klubbarna genomförde sin utvärdering ställdes frågan om vilket stöd klubbarna efterfrågar. Här följer några exempel: Mer promotion-material Give aways med möjlighet till dialog Forum som skapar vi-känsla Stora M mer delaktig i Camping - ex ställplatser Regionalt ombud ett bra stöd från huvudkontoret Bättre framförhållning gällande rikskampanjer Lätta och okomplicerade aktiviteter Större volym på kampanjmaterial 6

7 Central marknadsföring av lokala aktiviteter Regionansvar behövs Hjälp med föryngring Gärna regionala ansvarsområden på huvudkontoret tillsvidare Stöd för utnyttjande av modern kommunikationsteknik 4.9 Övriga synpunkter Från huvudkontorets sida anser man att man måste överväga en centralt placerad resurs med den uttalade arbetsuppgiften att stötta klubbarna i deras operativa opinionsbildande arbete. En central resurs borde ha en mer coachande roll som är tillgänglig för hela den lokala/regionala verksamheten och inte knuten till ett geografiskt område. För nyhetsrapporteringens del har det varit viktigt med denna resursperson eftersom ingen annan har tid att bevaka vad som händer i de olika delarna av landet. Däremot ser huvudkontoret att intresset för att läsa om regionnyheter på motormannen.se inte är så stort. Viss ökning på Göteborgsklubbens sidor på webben kan dock noteras. Strategiskt är det viktigt att kunna visa på att Motormännen är en organisation för hela Sverige! Det finns tveksamheter om resurspersoner är rätt väg. För att stärka den lokala närvaron behöver Motormännen arbeta med klubbarna på ett nytt sätt. Ett sätt kan vara att låta frilansskribenter bevaka de olika områdena, med tydliga direktiv om vad som ska bevakas. Huvudkontoret behöver förstärkning för att ta fram material och ha tid att vara ute och entusiasmera klubbarna - att vara en person på över trettio klubbar räcker inte. 5. Avslutning Idag är den regionala och lokala verksamheten organiserad utifrån ett folkrörelseideal med ett aktivt föreningsliv i centrum av en organisation. På olika sätt har de olika delarna av utvärderingen snuddat vid kärnfrågan, hur kan Motormännen göra skillnad i medlemmarnas vardag? Det är inte säkert att det bästa sättet att stötta det lokala och regionala arbetet går via ett sedvanligt föreningsliv, för att attrahera yngre människor att engagera sig är det viktigt att Motormännen vågar tänka nytt och annorlunda. Stockholm dag som ovan Elisabet Franzén och Jon Stenbeck 7

8 Bilaga: Projektledarens utvärdering Utvärdering regionalt projekt i Västsverige 2013 Författare: Lovisa Nilsson, Opinionsbildning hur och vad har gjorts? När jag började kunde jag, tillsammans med övriga HK och klubbarna i Västsverige, konstatera att det framförallt fanns två frågor att arbeta med i Västsverige. Dessa kom att utgöra målet för opinionsbildningen i regionen under året. Trängselskatt och Västsvenska paketet Den första frågan var trängselskatten och Västsvenska paketet. Göteborgsklubben hade innan jag började drivit en kampanj mot trängselskattens införande. Trängselskatt infördes dock 1 januari 2013, så när jag påbörjade min anställning i mitten av januari, började vi instället arbeta för att få igenom en folkomröstning i frågan. Göteborgsklubben blev tillfrågad om deltagande i en demonstration för folkomröstning, och till den skrev jag talmanus, tog fram flygblad och samordnade Motormännens deltagande. Det slutade med att det blev en välbesökt demonstration, där en representant från Göteborgsklubben talade, och där flera klubbmedlemmar delade ut flygblad och samlade in namnunderskrifter till förmån för GT/Expressens då pågående kampanj för folkomröstning. Efter demonstrationen fortsatte jag tillsammans med Göteborgsklubben att driva frågan om folkomröstning. Vid ett par tillfällen var vi ute vid köpcentrum och samlade in namnunderskrifter till förmån för GT/Expressens kampanj. Namnlistorna överlämnades i mitten av februari till tidningen. I april månad skrev Göteborgsklubben en debattartikel i Göteborgs-Posten om nödvändigheten av en folkomröstning. Senare under våren fick vi veta att det blir en folkomröstning om trängselskatten. Den kommer att hållas i september Västsvenska paketet, det stora infrastrukturprojekt som ska genomföras i Göteborgsregionen fram till år 2028, är egentligen ingen fråga som Motormännen/Göteborgsklubben valt att ta ställning till (Opinionen mot Västsvenska paketets genomförande har framförallt kretsat kring bygget av tågtunneln Västlänken - det är ingen primär intressefråga för Motormännen). Jag har dock under året varit med i referensgruppen för Västsvenska paketet som Trafikverket håller i. Detta för att hålla mig uppdaterad på infrastrukturförändringar som skulle kunna påverka våra medlemmar negativt. Men deltagandet har varit givande också för att jag där kunnat skapa strategiska kontakter. E20 Dödens väg Den andra stora frågan i Västsverige under 2013 har varit utbyggnaden av E20, Dödens väg. Skaraborgsklubben hade innan jag började drivit frågan om motorvägsbygge på E20 i flera år. När jag sedan började enades vi om att E20- utbyggnaden i opinions-synpunkt vore en mycket bra fråga att samarbeta kring. Därför har samtliga klubbar i Västsverige (exklusive MC Väst som inte velat vara med, samt Hallandsavdelningen som är ny och geografiskt sett långt ifrån E20) under året tillsammans arbetat för ett motorvägsbygge på E20 genom Västra Götaland. 8

9 Det gemensamma arbetet har inneburit flera debattartiklar i de största västsvenska tidningarna under året. Det har också inneburit framtagande av flygblad och ny strandflagga som klubbarna tog med i samband med vägombudsaktiviteter under sommarsäsongen. Detta material har även funnits tillgängligt för senare aktiviteter. Enligt vad klubbarna berättat har flygblad och strandflagga varit givande på så vis att det öppnat upp för dialog med både medlemmar och ickemedlemmar. Jag har också uppmärksammat frågan om E20 genom texter på Motormännens hemsida och Västsveriges egen sida där; Händer i Väst. Vidare hade jag även tänkt att under vägombudssäsongen genomföra en kampanj för att ytterligare uppmärksamma E20. Planen var att sätta upp röda kors utmed de icke mötesseparerade avsnitten genom Västra Götaland. Eftersom det inom Motormännen fanns delade åsikter om 2007 års korskampanj, valde jag att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för skyltuppsättning. Men handläggningen drog ut på tiden, och när vi fick avslag i augusti bestämde vi att inte gå vidare med ärendet. Vidare har jag försökt att få till samarbeten kring E20. Har varit i kontakt med bl.a. Västsvenska Handelskammaren och politiker för att försöka få till gemensamma aktiviteter, eller för att Motormännen i alla fall ska bjudas in till gemensamma skrivelser och liknande, med intresset har varit svalt. Det finns i regionen redan upparbetade allianser mellan ovanstående och viktiga näringslivsaktörer, varför Motormännen i det sammanhanget inte anses tillföra något av vikt. Sammanfattningsvis har vi i vårt opinionsbildande arbete under året framförallt fokuserat på trängselskatten och E20. Det som givit mest framgång (i media) har varit gemensamma debattartiklar. Därför är det som jag tycker att klubbarna i regionen, och andra regioner, bör satsa på i större utsträckning. Gemensamma debattartiklar är både effektiv och billig opinionsbildning. Stöd till klubbarna/avdelningarna hur och vilket stöd har de fått? Klubbarna har fått stöd genom intressebevakning, samt förslag på kampanjer och aktiviteter, stöd i arrangemang och deltagande i aktiviteter, de har fått färdiga debattartiklar för undertecknande, och så vidare. Jag har upprepade gånger bett klubbarna att höra av sig om de har frågor, aktiviteter eller kampanjer som jag kan stötta i. Enligt min uppfattning har klubbarna fått det stöd de behövt/önskat jag har inte hört annat än att de varit nöjda med det stöd jag givit dem. Medlemsvärvning hur och vad har gjorts? När det gäller medlemsvärvning så har ett önskemål från HK varit att värvningen framförallt ska grundas på opinionsbildning. Därför tog vi exempelvis fram flygblad med E20-budskapet samt strandflagga till vägombudssäsongen. Detta har enligt klubbarna varit en givande aktivitet, men jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att värva medlemmar på opinionsbildning. Har själv deltagit vid ett antal aktiviteter, bland annat på Husbil och husvagns-mässan på Elmia. Inför mitt deltagande där annonserade vi på hemsida och Facebook om att medlemmar och andra intresserade kunde komma och prata E20 och Västsvenska paketet med 9

10 mig. Inte en enda kom fram och hade frågor om vår opinionsbildning. Det var för oss alla tydligt att det som lockar både befintliga och potentiella medlemmar är rabatter. Under Elmia använde vi ett värva-erbjudande som gick ut på att den som tecknade och betalade medlemskap på plats fick antingen M Väghjälp eller slottsövernattning på köpet. Detta erbjudande hade även de västsvenska klubbarna med sig på olika aktiviteter med vägombudsbilarna under sommarsäsongen. Tyvärr verkar erbjudandet inte ha varit så attraktivt. Kanske borde man till kommande aktiviteter/vägombudssäsong ta fram ett riktigt attraktivt erbjudande med någon typ av rabatt för att få fler att teckna medlemskap? Jag tror trots allt mer på rabatter än på opinionsbildning när det gäller värvning på plats vid olika aktiviteter. Medlemsvård och service - hur vad har gjorts? Jag har bidragit till medlemsvård och service genom bland annat svar på diverse inkomna mail från medlemmar. Har även i begränsad utsträckning varit behjälplig med frågor om IKK då jag haft min arbetsplats på Göteborgsklubbens kontor. I samband med aktiviteter som mässor och evenemang har jag självklart bidragit med den hjälp och service som medlemmar och andra besökare efterfrågat. Har rätt förutsättningar getts för att klara uppdraget? Jag tycker att jag har fått tillräckligt stöd från kollegor och chefer för att klara uppdraget. Har också haft tillräckligt ekonomiskt stöd för att klara uppdraget. Jag anser också att min kompetens varit tillräcklig för att genomföra uppdraget på ett bra sätt. På så sätt anser jag att rätt förutsättningar getts för att klara uppdraget. Dock har en svårighet varit att jag hela tiden suttit ensam möjligheten att kunna samarbeta i projekt och att dagligen bolla frågor har inte direkt funnits. Och i och med att klubbmedlemmarna är ideella har de inte alltid haft tid eller möjlighet att engagera sig så mycket som man ibland hade önskat. Mer om det nedan. Svårigheter med uppdraget? Den främsta svårigheten med uppdraget har varit att tid och engagemang ibland har saknats hos klubbarna. Försökte exempelvis dra igång både utbildningskurs och medlemsaktivitet på önskemål av MC Väst i våras, men i början av sommaren slutade klubben att svara på mina mail. Därefter har jag inte hört någonting och klubben har sedan dess inte heller svarat på förfrågningar om deltagande i Väst-gemensamma aktiviteter eller sam-arrangemang med Göteborgsklubben. Ett annat exempel är nya Hallandsavdelningen som i somras sade sig vilja anordna medlemsaktivitet under hösten med hjälp av mig. Trots upprepade påtryckningar från mitt håll, där jag föreslog aktiviteter och hjälp med arrangemang, återkom kontaktpersonen aldrig med ett datum. Jag erbjöd mig även att under hösten åka ner till Halland för medlemsmöte, men fick tyvärr ingen återkoppling på det heller. 10

11 Bad också samtliga klubbar i Västsverige att inför höstsäsongen föreslå nya frågor. Syftet var att hitta nya regionala samarbetsfrågor och/eller lokala frågor som jag kunde stötta i. Jag skickade också ut förslag på några frågor som jag tyckte kunde vara lämpliga att opinionsbilda kring. Fick dock inte så mycket återkoppling på mina förslag och fick inte heller ett enda förslag från klubbarna. Efter att ha konsulterat med HK så kom vi fram till att vi skulle fortsätta arbeta med E20 och Västsvenska paketet. Jag föreslog Göteborgsklubben att den skulle starta en nej-kampanj i inför folkomröstningen i trängselskatt, och att jag kunde vara behjälplig med uppstart av en sådan kampanj, men det fanns det inget intresse av. Meningen med ovanstående exempel är inte att peka ut enskilda personer. Snarare vill jag bara påvisa svårigheten med att samarbeta med frivilliga som i många fall arbetar heltid, eller har flera andra aktiviteter på fritiden. För att en regional projektledare ska lyckas i sitt arbete krävs både vilja, tid och engagemang från de deltagande klubbarna. Grundläggande är naturligtvis också att regionala frågor att opinionsbilda kring finns. Ekonomiska resurser för att klara uppdraget? Jag anser att jag haft tillräckliga ekonomiska resurser för att klara uppdraget. Visst skulle man kunna ha önskat ett utökat informationsmaterial i form av broschyrer, strandflaggor etc., men det är inget problem som är specifikt för Västsverige, utan en fråga om prioriteringar för Motormännen som organisation. Jag har fått trycka upp flygblad etc. i den mån jag önskat, vilket gör att jag upplever att de ekonomiska resurserna för mitt projekt varit tillräckliga. Sedan är det ju så att debattartiklar och liknande är ett både billigt och framgångsrikt medel för opinionsbildning, varför vi prioriterat det. Personlig sammanfattning Som avslutning följer här en personlig sammanfattning, där jag, utifrån min erfarenhet, anger mina bästa råd och tips för att stötta den regionala/lokala organisationen. För att kunna öka den regionala närvaron och öka medlemsnyttan krävs först och främst en eller flera regionala frågor som lokalklubbarna i närområdet kan förenas kring. Sedan krävs engagemang. Enligt min erfarenhet har det varit givande att diskutera kampanjer/texter med klubbarna och sedan ge dem ett färdigt förslag/debattartikel. Detta då klubbarna, som jag beskrivit ovan, har begränsat med tid, resurser och i viss mån engagemang, för att ta fram exempelvis debattartiklar. Skulle jag inte ha kommit med färdiga förslag hade ingenting hänt, tror jag. Även om HK vill att klubbarna ska engagera sig mer, och i större utsträckning initiera lokala/regionala kampanjer och skriva debattartiklar, så tror jag att det är svårt. På grund av begränsade resurser hos de frivilliga krävs enligt min uppfattning att HK producerar färdiga förslag till klubbarna dock såklart i samarbete med dem. 11

12 Därför anser jag det vara givande med regionala projektledare. Men kanske att man anställer en för norra Sverige och en för södra Sverige och att dessa får vara mobila över regionerna i respektive landsdelar, och hjälpa till i den region där det för tillfället finns en fråga att arbeta med. Med regionala projektledare ökar medlemsnyttan och förhoppningsvis kan de lokala klubbarna känna ett ökat engagemang genom ett mer nära stöd från HK. För att det ska fungera att ha regionala projektledare krävs att klubbarna i den aktuella regionen förser projektledaren med information om aktuella frågor och om vad de önskar göra i frågorna. Det måste alltså hos lokalklubbarna finnas en vilja att synas och höras. Sedan tror jag som sagt på att projektledaren efter diskussion med klubbarna tar fram färdiga förslag på kampanjer/debattartiklar som klubbarna får godkänna. Till sist; hur komma till rätta med ensamarbetet? Det är såklart en utmaning att arbeta ensam. För mig personligen har det underlättats av att jag under året suttit på Göteborgsklubbens kontor och därmed träffat klubben och andra människor regelbundet. Skulle jag fortsatt under 2014 hade jag föreslagit att få hyra in mig i exempelvis NTF Västs lokaler, då jag hade funnit det givande att arbeta nära andra människor i samma bransch. Att placera en framtida regional projektledare tillsammans med NTF eller annan närstående organisation, blir därför mitt sista råd i denna utvärdering. 12

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Inledning Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 6 mars 2017 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2017 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och funktion...

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2015-02-24 Behandlad på årsmötet den 2015-03-12 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Återkoppling av kongressbeslut rörande företrädare.

Återkoppling av kongressbeslut rörande företrädare. Återkoppling av kongressbeslut rörande företrädare. Företrädarstöd/Företrädarprojektet Motion: 6, 14, 31, 32, 40, 33 Beslut: att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kansliorganisationen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress

Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress 1 Totalförbud för allt användande av mobiltelefon under bilkörning Claes Håkan Sjölund Förbundsstyrelsen ska verka för förbud mot att skicka

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827 Antagen av styrelsen den 24/2-2015 Behandlas på årsmötet 2015-04-14 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015

POLISSAMORDNINGEN. 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 POLISSAMORDNINGEN 2013 03 20 Genomförande 2013-2015 REDAN STARTAT BYGGAS UNDERIFRÅN INSYN SAMORDNING Dagens möte Därför ska polissamordningen genomföras Utgångspunkter för polissamordningen Så ska polissamordningen

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun

93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun 2008-05-22 19 93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till fortsatt arbete med Vision 2025 för Sandvikens kommun, under

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr

Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr 802432-6509 Antagen av styrelsen 20 mars 2013 Behandlad på årsmötet den... Senast reviderad den 2 (6) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde

Läs mer