Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad"

Transkript

1 Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: Förhandskopia Utgåva Utgåva 1, revidering A Utgåva 2 ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2A, SE Stockholm Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE

2 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Handläggare Jonatan Klint Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering Tel Uppdragsledare Åsa Lindkvist Akustikkonsult, Expert Tel Datum Uppdragsnummer Internkontroll Niclas Grahn Riskkonsult Tel Objekt/Uppdrag Riskutredning farligt gods på väg 263 Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppdragsgivare Beställarens referens Strategisk Arkitektur Jan Ytterborn/Magnus Lundström Rapporthistorik Datum Dokumentstatus/Version Kommentar Förhandskopia Utgåva 1 Uppdatering av hastigheter på väg Utgåva 1, revidering A Mindre redaktionella justeringar jmf. Utgåva Utgåva 2 Revidering av rapport efter samråd. Hänsyn tagen till ny utformning av område samt ny hastighet på väg 263.

3 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Sammanfattning Denna riskutredning är genomförd i syfte att utreda och analysera risknivån för nyetableringen av planområdet Norra Sigtuna stad. Utredningen avser att kvantifiera risknivån i form av måtten individrisk och samhällsrisk till följd av transporterna av farligt gods på angränsande väg 263 som utgör en sekundär farligt godsled. Den beräknade risknivån för farligt godstransporterna avgör sedan om riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta för att minska risken för personer inom det nya planområdet. Ett antal möjliga olycksscenarier har identifierats och dessa används för att beräkna individrisk och samhällsrisk genom beräkning av frekvens och konsekvens för respektive olycksscenario. Skyddsobjekt utgörs av personer i planområdet och konsekvenser definieras utifrån risk för dödsfall. Den beräknade risknivån i området är hög och befinner sig i delar av det så kallade ALARPområdet, det vill säga att rimliga åtgärder skall göras för att minska risknivån. Kurvan för samhällrisken når också precis ovanför ALARP-området, till det som brukar kallas det övre toleranskriteriet. Det är därför av extra vikt att undersöka möjliga riskreducerande åtgärder samt att beslutsfattare sätter sig in i riskerna och förutsättningarna för beräkningarna innan vidare beslut kring områdets utformning tas. Exempelvis är beräkningarna utförda med hänsyn till framtida prognos på väg 263. Denna prognos innebär en kraftig ökning av trafikflödet på sträckan jämfört med idag. Beräkningarna är utförda för en högsta tillåten hastighet om km/h förbi det studerade området. Beräkningar är även utförda för 50 km/h av jämförelsesyfte. Riskreducerande åtgärdsförslag Utifrån resultatet i denna utredning föreslås att följande krav skall gälla för området i anslutning till väg 263: Avstånd 0-15 meter från vägkant utförs som bebyggelsefri zon. Bebyggelse med stadigvarande vistelse inom meter från väg 263 tillåts förutsatt att följande riskreducerande åtgärder vidtas: - Fasader mot väg 263 skall utföras av obrännbart material. - Fönster i fasad mot väg 263 skall utföras i lägst brandteknisk klass EW Byggnader skall skyddas från påkörning genom vägkantsräcke alternativt skyddsvall eller liknande skyddsanordning som klarar kollision av tungt fordon. Stödremsa och vägkant utförs förstärkt. Utformning enligt föreskrift TRV 2012: Entréer skall placeras så att dessa ej mynnar mot väg Ventilationssystem skall förses med miljö-/nödstopp. Uteluftsintag till ventilation skall placeras i riktning från väg 263. Bebyggelse med stadigvarande vistelse inom meter från väg 263 tillåts förutsatt att följande riskreducerande åtgärder vidtas: - Fasader mot väg 263 skall utföras av obrännbart material. - Ventilationssystem skall förses med miljö-/nödstopp. Uteluftsintag till ventilation skall placeras i riktning från väg 263. Bebyggelse med stadigvarande vistelse från 70 meter från väg 263 tillåts utan att några vidare riskreducerande åtgärder vidtas.

4 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Innehållsförteckning 1 INLEDNING Syfte och bakgrund Metod Disposition Metodosäkerhet Begreppslista Avgränsningar Styrande lagstiftning och riktlinjer OMRÅDESBESKRIVNING Skyddsobjekt RISKINVENTERING Farligt gods på väg Flödesstatistik för farligt gods på väg Grovriskanalys - Identifiering av risker Explosiva ämnen (Klass 1) Gaser (Klass 2) Brandfarlig vätska (Klass 3) Brandfarligt fast ämne (klass 4) Oxiderande ämne (klass 5) Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) Radioaktiva ämnen (klass 7) Frätande ämnen (klass 8) Övriga farliga ämnen (Klass 9) Mekanisk skada på grund av trafikolycka Sammanställning av grovriskanalys SAMMANVÄGNING AV SANNOLIKHET OCH KONSEKVENS Individrisk Samhällsrisk Beräkning av sannolikhet och konsekvens RISKVÄRDERING Kriterier för tolerabel risk Planområdets risknivåer beräkningsresultat och riskvärdering Resultat individrisk Resultat samhällsrisk Resultatdiskussion OSÄKERHET Allmänt om osäkerhet Känslighetsanalys SLUTSATS RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER REFERENSER Bilagor Bilaga A Frekvensberäkningar 25 Bilaga B Väderdata 30 Bilaga C Konsekvensberäkningar 32

5 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 1 Inledning 1.1 Syfte och bakgrund Denna riskutredning är genomförd i syfte att utreda och analysera risknivån för nyetableringen av området Norra Sigtuna stad. Utredningen avser att kvantifiera risknivån i form av måtten individrisk och samhällsrisk till följd av transporterna av farligt gods på angränsande väg 263. Den beräknade risknivån för farligt godstransporterna avgör sedan om riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta för att minska risken för personer inom det nya planområdet. Riskutredningen är sammanställd på uppdrag av Strategisk Arkitektur. 1.2 Metod Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Först görs en riskanalys som inleds genom att mål och avgränsningar bestäms för den aktuella analysen. Också de principer för hur risken värderas slås fast. Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att definiera de riskscenarier som är specifika för den studerade processen. Därefter görs en sammanvägning av sannolikhet och konsekvensen för de identifierade riskscenarierna, för att erhålla en uppfattning om risknivån. I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken skall värderas, för att komma fram till om risken är tolerabel eller ej. Slutsatser dras utifrån detta resultat om behovet av riskreducerande åtgärder. Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är utmärkande. Metoden följer de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland tagit fram [1] med den enda egentliga skillnaden i vokabuläret då vi väljer kalla en rapport som denna en riskutredning. Länsstyrelserna kallar motsvarande delar av riskhanteringsprocessen för en riskbedömning. Figur 1 nedan ger en visuell representation av ovanstående beskrivning.

6 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Figur 1. Riskhanteringsprocessen. Denna riskutredning innefattar det som är markerat med blå streckad linje Disposition Rapportens rubriker följer i stort den ovanstående metoden för en riskutredning. Skillnaderna är att mål och avgränsningar ligger som underrubriker till del 1. Inledning och att den för riskinventeringen viktiga områdesbeskrivningen för tydlighetens skull har en egen del, del Metodosäkerhet I alla riskutredningar av den här typen ingår stora osäkerheter, både vad det gäller använda modeller och deras avgränsningar, samt indata till dessa modeller. Branschstandard är idag att osäkerheten i huvudsak hanteras genom användning av konservativa värden. Läs mer i avsnitt Begreppslista Risk: Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. I denna utredning används två riskmått, Individrisk och Samhällsrisk; båda visar risken genom sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, men med olika perspektiv. Se avsnitt 4. LC50, LD50: Förkortning för Lethal Concentration 50 % respektive Lethal Dose 50 %. Den genomsnittliga dosen/koncentrationen för dödsfall, d.v.s. där 50 % av de exponerade personerna dör inom en viss exponeringstid. IDLH: Förkortning för Immediately Dangerous of Life or Health. ADR/RID: Regelverk och klassificering av farligt gods på väg respektive järnväg i Sverige. Klassindelningen för olika typer av farligt gods är densamma inom ADR och RID och det som används av regelverket i denna utredning. ALARP: Förkortning för As Low As Reasonably Practicable. Risknivå där rimliga åtgärder skall utföras för att minska risknivån.

7 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 1.3 Avgränsningar De risker som studerats är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade händelser med negativ påverkan (olyckor) som har sitt ursprung på väg 263, vilken ligger i anslutning till planområdet för Norra Sigtuna stad. Enbart risker som kan innebära konsekvenser i form av personskada på personer inom detta planområde beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig exponering, materiella skador eller lokala skador/personskador på trafikled etc. Inte heller risker förknippade med extremt väder eller naturkatastrofer har medtagits. 1.4 Styrande lagstiftning och riktlinjer Det generella kravet på riskanalyser i samhällsplaneringen har sin grund i Plan- och bygglagen (2010:900) och i vissa fall också Miljöbalken (1998:808). Det anges dock inte i detalj hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska innehålla. På senare tid har rekommendationer givits ut gällande vilka typer av riskanalyser som bör utföras och vilka krav som ställs på dessa. I denna utredning har Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen beaktats [1]. I denna anges att riskhanteringsprocessen ska beaktas i detaljplaneprocessen inom 150 meter från en transportled för farligt gods. Även Länsstyrelsen i Skånes fördjupning av det gemensamma dokumentet, Riktsam, har studerats i samband med upprättande av denna rapport [2]. I lagstiftningen förekommer det inte några angivna skyddsavstånd från väg där farligt gods transporteras till bebyggelse. Däremot finns något mer specificerade riktlinjer utgivna av några av landets länsstyrelser och myndigheter. Länsstyrelsen i Skåne är en av de som gått längst i framtagandet av riktlinjer och har fastlagt generella sådana för vilken markanvändning som kan accepteras vid olika avstånd från farligt gods-leder utan ytterligare riskanalys [2]. Dessa avstånd sammanfattas i Tabell 1 nedan. Tabell 1. Riktlinjer för markanvändning vid farligt gods led (utan ytterligare riskutredning). Avstånd Markanvändning Exempel på lämplig markanvändning 0-30m Bebyggelsefritt Parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde 30-70m Låg persontäthet, personer alltid i vaket tillstånd m Ej hög persontäthet eller utsatta personer Handel (sällanköpshandel), industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar, parkering Bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), kontor (i ett plan), lager, idrotts- och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum, kultur >150m Inga restriktioner Bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan inkl. hotell), vård, skola, idrotts. Och sportanläggningar (med betydande åskådarplats) Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare säkerhetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys av specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt då lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.

8 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 2 Områdesbeskrivning Området består av en nyetablering av ett bostadsområde strax norr om Sigtuna. Det planerade området kommer även innehålla handelsyta, skola samt förskola. Området är grovt 600 x 300 meter och ligger väster om väg 263 samt norr om Ragvaldsbovägen. Väg 263 utgör en sekundärled för farligt gods. Samhällsriskberäkningen är baserad på de verksamheter som finns inom 200 meter från farligt gods-leden. Högsta tillåtna hastighet på vägen är i dagsläget 70 km/h. Beräkningarna baseras på en antagen högsta tillåten hastighet om 60 samt 70 km/h förbi det studerade området. Beräkningar har även utförts för en hastighet om 50 km/h i jämförelsesyfte. Se Figur 2 nedan och beräkningarna i bilaga C. Väg 263 Område för beräkning av samhällsrisk Figur 2. Planerat område för Norra Sigtuna stad. Hela området i rött, blåmarkerat område visar det område som samhällsriskberäkningarna baseras på. 2.1 Skyddsobjekt Denna riskbedömning fokuserar på personsäkerhet. Skyddsobjekt är personer som vistas inom ovan definierat område, både i och utanför byggnader.

9 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 3 Riskinventering 3.1 Farligt gods på väg Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt gods omfattas av regelsamlingar som tagits fram i internationell samverkan [3]. Det finns således regler för vem som får transportera farligt gods, hur transportema ska ske, var dessa transporter får ske och hur godset ska vara emballerat och vilka krav som ställs på fordon för transport av farligt gods. Alla dessa regler syftar till att minimera risker vid transport av farligt gods, d.v.s. för att transport av farligt gods ej ska innebära farlig transport. Farligt gods delas in i nio olika klasser med hjälp av de så kallade ADR/RID-systemen som baseras på den dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. För varje klass finns också ett antal underklasser som mer specifikt beskriver transporten. I Tabell 2 nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en grov beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid en olycka. Alla dessa klasser transporteras dock inte på alla sträckor, varför transportflödena på aktuell sträcka analyseras vidare i nästa avsnitt. Tabell 2. Klasser farligt gods [4]. Klass Kategori ämnen Beskrivning 1 Explosiva ämnen och föremål Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier etc. 2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon etc.) oxiderande gaser (syre, ozon, kväveoxider etc.) brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) och icke brännbara, giftiga gaser (klor, svaveldioxid, ammoniak etc.). Konsekvensbeskrivning för liv och hälsa Tryckpåverkan och brännskador. Stor mängd massexplosiva ämnen (Klass 1.1) ger skadeområden uppemot 200 m i radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan omkomma både inomhus och utomhus primärt pga. ras eller kollaps. Övriga explosiva ämnen och mindre mängder massexplosiva ämnen ger enbart lokala konsekvensområden. Splitter och kringflygande delar kan vid stora explosioner ge skadeområden med uppemot 700 m radie. Indelas i underklasser där klass 2.1 Brännbara gaser kan ge brännskador och i vissa fall tryckpåverkan till följd av jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE. Klass 2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas förväntas inte ha några konsekvenser för liv och hälsa om ett läckage sker utomhus. För klass 2.3 Giftiga gaser kan ge omkomna både inomhus och utomhus till följd av giftiga gasmoln. Konsekvensområden för Klass 2.1 och 2.3 kan båda överstiga 100 meter.

10 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 3 Brandfarliga vätskor 4 Brandfarliga fasta ämnen 5 Oxiderande ämnen, organiska peroxider 6 Giftiga ämnen, smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen Bensin, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel, industrikemikalier etc. Bensin och diesel (majoriteten av klass 3) transporteras i tankar rymmandes upp till 50 ton. Kiseljärn (metallpulver) karbid och vit fosfor. Natriumklorat, väteperoxider och kaliumklorat. Arsenik-, bly- och kvicksilversalter, cyanider, bekämpningsmedel, sjukhusavfall, kliniska restprodukter, sjukdomsalstrande mikroorganismer etc. Medicinska preparat. Transporteras vanligtvis i små mängder. 8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natriumoch kaliumhydroxid (lut). Transporteras vanligtvis som bulkvara. 9 Övriga farliga ämnen och föremål Gödningsämnen, asbest, magnetiska material etc. Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, strålningseffekter eller giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 30 meter för brännskador. Rök kan spridas över betydligt större område. Bildandet av vätskepöl beror på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. Kräver normalt sett tillgång till vatten för att utgöra en brandrisk. Mängden brandfarlig gas som bildas står då i proportion till tillgången på vatten. Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidlösningar med koncentration över 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (exempelvis bensin). Konsekvensområden p.g.a. tryckvågor uppemot 150 m. Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till närområdet. Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser begränsas till olycksområdet [5] (LC50). Personskador kan uppkomma på längre avstånd (IDLH). Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet.

11 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 3.2 Flödesstatistik för farligt gods på väg 263 Väg 263 ligger öster om det planerade området och trafiken sker i nordsydlig riktning. Avståndet mellan vägkant och närmaste delen av byggnaderna i planområdet är ca meter. Det är svårt att få exakta uppgifter om vilka mängder samt klasser av farligt gods som transporteras på väg 263 förbi planområdet. Utifrån uppgifter från Räddningsverket (numera MSB) har en analys gjorts i syfte att kartlägga antalet farligt godstransporter samt typ av gods på den del av farligt godsleden som passerar området. På grund av den begränsade statistiken, då väg 263 utgör en sekundär farligt gods led, har statistik för hela landet använts. Dessa uppgifter har sedan räknats om med ett antagande om att 4 % [6] av all tungtrafik som passerar vägen utgörs av farligt gods baserat på 260 arbetsdagar/år. Därmed har mängd per transport utelämnats i denna analys. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna beräkna konsekvenserna av olika olycksscenarier och studera sannolikheten för olika scenarier. Farligt gods indelas i olika klasser beroende på art och vilken risk ämnet förknippas med. Eftersom dessa klasser utgör en god indelningsgrund vid en riskinventering delas transporterna in i dessa klasser även i denna rapport. Under åren ökade inte mängden farligt godstransporter på väg, istället minskade transporterna då allt fler transporter sker på järnväg [7]. I den kartbaserade databasen NVDB (nationell vägdatabas) finns flödesdata för år 2012 på väg 263. Sweco Transsportsystem har på uppdrag av Strategisk Arkitektur upprättat en trafikprognos för området. I Tabell 3 återges flödesdata för 2012 och trafikprognos för väg 263. Andel tungtrafik uppskattas till 10 % av total ÅDT. Tabell 3. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för väg 263. Trafiktyp Antal fordon Hastighet, km/h Total trafik (2012) 5536 Variabla hastigheter (max 70) Total trafik (prognos) 8313* Variabla hastigheter (50-70)** Tungtrafik, (prognos) 813 Variabla hastigheter (50-70)** *Andelen trafik gäller för vägavsnitt mellan befintlig och planerad cirkulationsplats på väg 263, men har valts för att representera hela vägavsnittet av väg 263 förbi det studerade området för att få ett konservativt värde. **Variabla hastigheter (50-70) avser ett antagande om en framtida sänkning av hastigheten förbi området. Befintlig högsta tillåtna hastighet längs med den studerade sträckan av väg 263 är i dagsläget 70 km/h. För det studerade området har en hastighet om 50, 60 samt 70 km/h använts i beräkningarna. Av Tabell 4 framgår en uppskattning av antalet farligt godstransporter av de olika klasserna som passerar det studerade området per år.

12 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Tabell 4. Farligt gods transporter på väg 263. Klass (ADR) Kategori Andel (%) [8] Antal vägtransporter FaGo per år enligt prognos och antagande* 1 Explosiva ämnen 0,08 % Brandfarlig gas 1,81 % Icke giftig, icke brandfarlig gas 5,85 % Giftig gas 0,01 % 1 3 Brandfarliga vätskor 69,56 % Brandfarliga fasta ämnen 0,26 % Självantändande ämnen 0,03 % Ämnen som utvecklar brandfarlig gas 0,05 % 5 vid kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen 0,64 % Organiska peroxider 0,00003 % ~0 6.1 Giftiga ämnen 0,12 % Smittförande ämnen 0,13 % 11 7 Radioaktiva ämnen Frätande ämnen 12,52 % Övriga farliga ämnen och föremål 8,92 % 771 TOTALT 100 % 8642 *Antalet vägtransporter är avrundade till närmaste heltal.

13 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 3.3 Grovriskanalys - Identifiering av risker För att avgöra vilka riskscenarier som bör studeras i detalj, vägs informationen om de olika farligt gods-klassernas egenskaper i avsnitt 3.1 ihop med flödesstatistiken i avsnitt 3.2. Nedan gås resonemanget igenom om beslut för vidare analys klass för klass samt för övriga identifierade risker Explosiva ämnen (Klass 1) Inom kategorin explosiva ämnen/varor är det primärt underklass 1.1 som utgörs av massexplosiva ämnen som har ett skadeområde på människor större än ett 10-tal meter. Exempel på sådana varor är sprängämnen, krut m.m. Risken för explosion föreligger vid en brand i närheten av dessa varor samt vid en kraftfull sammanstötning där varorna kastas omkull. Skadorna vid en explosion härrör dels till direkta tryckskador men även värmestrålning samt indirekta skador som följd av sammanstörtade byggnader är troliga. Skadorna vid påverkan på varor av klass 1.2 till 1.6 ger inte samma effekt utan rör sig mer om splitter eller dyl. som flyger iväg från olycksplatsen. Ämnen i klass 1.1 delas i sin tur in i ytterligare underklasser, klass 1.1A och 1.1B, där klass 1.1A utgör de mest reaktiva ämnena, själva tändämnena. Klass 1.1A får endast transporteras i mängder om 6,25 kg till 18,75 kg varpå skadeområdet begränsas. En olycka med klass 1 bedöms vara mycket osannolik utifrån det antagna antalet transporter på väg 263. Hur stor andel som är av typen underklass 1.1 finns ej angivet. Praxis i branschen vid genomförande av detaljerade riskutredningar är att ansätta underklass 1.1 till cirka 10 % av total mängd vid utformning av händelseträd (beräkning av sannolikhet) för aktuell ADR-klass. Då antalet uppskattade transporter per år är mycket begränsat analyseras inte denna risk vidare Gaser (Klass 2) Kondenserad brandfarlig gas (Klass 2.1) Viss mängd av klassen antas transporteras på väg 263. Även om farligt godstransporterna på sträckan ökar i motsvarande grad som det totala antalet godstransporter bedöms inte mängden kondenserad brandfarlig gas som transporteras på väg 263 bli högre. Dock kommer denna risk analyseras vidare på grund av de korta avstånden mellan väg och planerad skola/handelsbyggnad. Gasol (propan) är det vanligaste exemplet på kondenserad brandfarlig gas och är det ämne som kommer att användas i konsekvensberäkningarna. En olycka som leder till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas kan leda till någon av följande händelser: Jetbrand Gasmolnsbrand/explosion BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) Jetbrand: En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt antänds. Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken.

14 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Gasmolnsbrand/explosion: Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. En gasmolnsbrand kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva olycksplatsen. Om mycket hinder finns i vägen för flamfronten genom gasmolnet kan detonation ske vilket genererar en tryckvåg. Det är dock normalt sett värmestrålningen som är farligt vid en antändning av ett gasmoln snarare än eventuella tryckvågor. BLEVE: BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av att den inneslutna mängden kondenserad gas försöker expandera kan detta leda till att tanken rämnar Innehållet övergår i gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid antändningen bildas ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse skall kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas. Kondenserad giftig gas (Klass 2.3) Läckage av kondenserad giftig gas kan medföra att ett moln av giftig gas driver mot planområdet och orsakar allvarliga skador eller dödsfall. De tre mest frekvent transporterade gaserna i Sverige är generellt vattenfri ammoniak, klorgas och svaveldioxid. Det förekommer enligt statistiken ytterst få transporter på väg som medför risk för olyckor med spridning av giftig gas. En olycka som medför utsläpp av kondenserad giftig gas (klass 2.3) kan medföra skadeavstånd på flera hundra meter beroende på typ av gas och vädermässiga förutsättningar. Nedan följer en kortare beskrivning av vattenfri ammoniak, klorgas och svaveldioxid. Vattenfri ammoniak: Generellt är ammoniak tyngre än luft varför spridning av gasen sker längs marken. Giftig kondenserad gas kan ha ett riskområde på hundra meter upp till många kilometer beroende på mängden gas. Gasen är giftig vid inandning och kan innebära livsfara vid höga koncentrationer. Ammoniak har ett IDLH-värde (Immediately Dangerous of Life or Health) på 300 ppm. Klor Klor utgör den giftigaste gasen som här ges som exempel på gaser som kan drabba skyddsområdet. Den kan sprida sig långt likt gaserna ovan och har ett IDLH-värde på 10 ppm. Svaveldioxid Även svaveldioxid är en giftig tung gas som vid ett utsläpp kan ha ett riskområde om flera hundra meter. Gasen har ett IDLH-värde på 100 ppm. Det ytterst begränsade antalet uppskattade transporter av klass 2.3 på väg 263 gör att denna risk inte analyseras vidare då olycksfrekvensen blir försumbar Brandfarlig vätska (Klass 3) En möjlig olycka med brandfarlig vätska är ett spill som bildar en pöl som senare antänds. Sannolikheten för en brand i diesel bedöms vara avsevärt lägre än för bensin på grund av att diesel först måste värmas upp för att kunna antändas. Därför antas olyckan vara brand i bensin.

15 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) En större pölbrand som antänds direkt har ett konsekvensområde på ca 30 m. Då planerad närmaste bebyggelse håller skyddsavstånd om ca meter till befintlig väg 263 kan denna påverkas av värmestrålning från en brand orsakad av läckage från en farligt godstransport. Vidare studeras scenario med utsläpp av brandfarlig vätska (bensin) som leder till pölbrand Brandfarligt fast ämne (klass 4) Eftersom dessa ämnen transporteras i fast form sker ingen spridning i samband med en olycka. För att brandfarliga fasta ämnen (ferrokisel, vit fosfor m.fl.) skall leda till brandrisk krävs att det t.ex. att de vid olyckstillfället kommer i kontakt med vatten varvid brandfarlig gas kan bildas. Risken utgörs av strålningspåverkan i samband med antändning av brandfarlig gas. Eftersom en sådan brand begränsas till olycksplatsen och strålningsnivåerna endast är farliga för människor i närheten av branden, bedöms det inte motiverat att ytterligare analysera risken i samband med olyckor med dessa typer av farligt gods Oxiderande ämne (klass 5) Flertalet oxiderande ämnen (väteperoxid, natriumklorat m.fl.) kan vid kontakt med vissa organiska ämnen orsaka en häftig brand. Vid kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas snabbt och frigöra stora mängder syre som kan underhålla en eventuell brand. Det finns även risk för kraftiga explosioner där människor kan komma till skada. För att detta skall inträffa krävs emellertid att en serie av händelser skall inträffa, vilket medför att sannolikheten bedöms vara mycket låg med tanke på de antagna mängder som transporteras i närheten av planområdet. En olycka med klass 5 inblandade analyseras därför ej vidare Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) Arsenik, bly, kadmium, sjukhusavfall etc. är exempel på dessa ämnen. För att människor skall utsättas för risk i samband med dessa ämnen krävs att man kommer i fysisk kontakt med dem genom exempelvis förtäring. ADR-klassen bedöms därför inte kunna påverka planområdet. En olycka med klass 6 inblandat analyseras därför ej vidare Radioaktiva ämnen (klass 7) Mängden radioaktiva ämnen som transporteras per väg bedöms vara försumbar, därför är det inte motiverat att ytterligare analysera risk för dessa transporter. En olycka med klass 7 inblandat analyseras därför ej vidare Frätande ämnen (klass 8) Olyckan med läckage av frätande ämnen (saltsyra, svavelsyra, m.fl.) ger endast påverkan lokalt vid olycksplatsen då skador endast uppkommer om personer får ämnet på huden. Olyckor som uppstår bedöms därför inte kunna påverka planområdet. En olycka med klass 8 inblandat analyseras därför ej vidare.

16 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Övriga farliga ämnen (Klass 9) Transporter med farligt gods inom denna kategori utgörs av exempelvis magnetiska material eller airbags. Konsekvenserna bedöms inte bli sådana att personer inom planområdet påverkas, eftersom en spridning inte förväntas. En olycka med klass 9 inblandat analyseras därför ej vidare Mekanisk skada på grund av trafikolycka Det är inte enbart olyckor där farligt gods är inblandat som kan orsaka skadehändelse. En trafikolycka med tungtrafik kan också orsaka direkt skada på oskyddade människor eller byggnader (skola respektive handelsbyggnad) om fordonet skulle lämna vägen vid trafikolycka. Risken för att ett fordon ska orsaka en direkt påkörning som leder till kollaps av byggnad bedöms vara mycket osannolik på grund av den begränsade tillåtna hastigheten, utformning med cirkulationsplatser som reducerar hastigheten samt installation av ev. skyddsräcken, upphöjning eller dike. Därför analyseras inte denna risk vidare i utredningen. 3.4 Sammanställning av grovriskanalys Grovriskanalysen visar utifrån tillgänglig statistik att följande ADR -klasser kan påverka planområdet i händelse av olycka: Kondenserad brandfarlig gas (klass 2.1) som transporteras på väg 263. Utsläpp och efterföljande antändning av klass 3 brandfarlig vätska.

17 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 4 Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens Inom samhällsplaneringen är det främst två metoder som används för sammanvägning av sannolikhet (i form av relativ frekvens) och konsekvens. Beskrivning av dessa följer nedan. 4.1 Individrisk Individrisken visar risken för en individ på olika avstånd från riskkällan. Detta görs genom att sannolikheten beräknas för att en hypotetisk person som står ett år på ett visst avstånd från riskällan avlider. Ingen hänsyn tas till mängden personer som förväntas befinna sig på dessa avstånd. Individrisken (IR) i punkten x, y beräknas enligt: n IR x,y = IR x,y,i (a) i=1 IR x,y,i = f i p f,i (b) formel 1 a, b Där f i är den frekvensen (per år) för scenario i och p f,i är sannolikheten att individen i studerad punkt avlider av scenario i. p f,i antas, till 1 eller 0 beroende på om individen befinner sig inom eller utanför det beräknade konsekvensområdet. Genom att summera individrisken för de olika sluthändelserna på olika platser inom ett område kan individriskkonturer ritas upp. 4.2 Samhällsrisk Samhällsrisken beräknas för att studera riskens inverkan på samhället. Den tar hänsyn till hur många människor som kan avlida av ett visst utfall. Samhällsrisken beräknas enligt formel 2 nedan. N = P x,y p f,i x,y formel 2 N i står för antalet människor som avlider på grund av det studerade scenariot i. P x,y är antalet personer i punkten x, y och p f,i definieras enligt individrisken ovan. Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. Där antalet dödsfall (N) plottas mot frekvensen (per år) för de scenarior där N eller fler människor avlider. Detta benämns F N och beräknas enligt nedan. F N = f i för alla sluthänder i för vilka N i N formel 3 i Där f i är frekvensen för sluthändelse i och N i är antalet beräknade dödsfall för scenario i. 4.3 Beräkning av sannolikhet och konsekvens Beräkningarna för de parametrar som behövs till individrisk- och samhällsriskberäkning enligt ovan utförs i Bilaga A - Frekvensberäkningar, och Bilaga C - Konsekvensberäkningar. Sammanfattning av beräkningar följer nedan. Resultat från beräkningarna presenteras i avsnitt 5.2.

18 RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) 5 Riskvärdering 5.1 Kriterier för tolerabel risk Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som skall tillämpas vid riskvärdering inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på uppdrag av Räddningsverket tagit fram förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk som kan användas vid riskvärdering [9]. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med dödsfall skall inträffa. Således tas ingen hänsyn till antalet skadade vid olyckor. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se Figur 3. Figur 3. Princip för värdering av risk [1]. Följande förslag till tolkning av ovanstående Figur rekommenderas [9]: De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker värderas som oacceptabelt stora och tolereras ej. For dessa risker behöver mer detaljerade analyser genomföras och/eller riskreducerande åtgärder vidtas. Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable). De risker som hamnar inom detta område värderas som tolerabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen for oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör kraven på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnad-nytta-analys. De risker som hamnar inom område där risker kan anses små värderas som acceptabla. Dock skall möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra skall genomföras. För individrisk föreslår Det Norske Veritas i rapporten [9] följande kriterier: Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10-5 per år Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10-7 per år

19 Individrisk per år RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) För samhällsrisk föreslår Det Norske Veritas i rapporten [9] följande kriterier: Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: F=10-4 per år för N=l med lutning på FN-kurva: -1 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: F=10-6 per år för N=l med lutning på FN-kurva: -1 Samhällsriskens frekvenskriterier är definierade som antal olyckor per kilometer och år som påverkar båda sidor av en linjekälla som exempelvis en farligt gods led. Studeras en kortare eller längre sträcka och/eller endast ledens bidrag till samhällsrisken på ena sidan skall alltså frekvenskriterierna skalas om. Detta har gjorts i beräkningarna för Figurer avseende samhällsrisk i avsnitt nedan. 5.2 Planområdets risknivåer beräkningsresultat och riskvärdering Resultat individrisk Resultatet för Individriskberäkningen visas i form av en Individriskkurva i Figur 4 nedan. 1.00E E E E E E E E Avstånd från områdets kant (m) Övre toleranskriterium Nedre toleranskriterium Indvidrisk, 70 km/h Individrisk, 60 km/h Individrisk, 50 km/h Avstånd närmaste byggnad Figur 4. Individriskkurva för studerat område längs med väg 263. Individriskkurva för en tillåten hastighet av 50 km/h respektive 70 km/h redovisas i jämförelsesyfte.

20 Frekvens (N eller fler döda per år) RISKUTREDNING FARLIGT GODS (40) Resultat samhällsrisk Resultatet för samhällsriskberäkningarna visas i form av en FN-kurva i Figur 5 nedan. 1.00E E E E E E E Antal döda Övre toleranskriterium Nedre toleranskriterium Samhällsrisk, 70 km/h Samhällsrisk 60 km/h Samhällsrisk, 50 km/h Figur 5. Samhällsrisk för studerat område längs med väg 263. Samhällsriskkurva för en tillåten hastighet av 50 km/h respektive 70 km/h redovisas i jämförelsesyfte Resultatdiskussion Individrisken för en högsta tillåten hastighet av 60 km/h för studerat område ligger ovanför det nedre toleranskriteriet fram till ungefär 25 meter från väg 263. Därefter minskar individrisken till under det nedre toleranskriteriet. Sammantaget bedöms individrisken som medel till låg för det studerade planområdet. Samhällsrisknivån för en högsta tillåten hastighet av 60 km/h för studerat område ligger relativt högt och redan vid planerad bebyggelse beräknas risken för ett dödsfall eller fler nå det övre toleranskriteriet, givet en trafikökning enligt prognos. Det som ökar samhällsrisknivån vid ett eller fler dödsfall är scenarier med pölbränder, där det är mycket konservativt att anta att en person omkommer på grund av strålningen från flammorna inom hela påverkansområdet. Detta beror på att den använda beräkningsmodellen är grov och i viss mån överskattar risken för scenarier med korta konsekvensområden, se bilaga C. I övrigt ligger samhällsrisken utanför ALARPområdet under det nedre toleranskriteriet. Då stor del av resultaten är baserade på generella statistiska antaganden om vilka farligt gods klasser, samt vilken mängd av dessa som transporteras längs med väg 263, kan riskkurvorna teoretiskt förändras. Detta om riskberäkningarna istället bygger på ett mer utförligt underlag som mer exakt beskriver de lokala förutsättningarna på väg 263 avseende mängder och typer av transporterat farligt gods.

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2014-11-12 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Riktlinjer Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Ramböll AB Att: Erik Hedman ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska

Läs mer

Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre

Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre Riskutredning för kabinbaneområdet i Åre Malmö 215-12-1 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk ÅF-Infrastructure AB Brand & Risk BORLÄNGE GÄVLE GÖTEBORG HELSINGBORG LINKÖPING LUND MALMÖ STOCKHOLM DOKUMENTINFORMATION

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 2013-12-10 RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN TIMOTEJEN 19 & 28, STOCKHOLM - BILAGA 1 - FREKVENSBERÄKNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon:

Läs mer

Riskutredning Albyberg etapp 2

Riskutredning Albyberg etapp 2 Riskutredning Albyberg etapp 2 PM Handläggare Niclas Grahn Tel +46 10 505 04 23 Datum 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 553 48 29 Albyberg etapp 2 E-post niclas.grahn@afconsult.com Riskutredning

Läs mer

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04

Riskbedömning för Norrköpings resecentrum. Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Riskbedömning för Norrköpings resecentrum Järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg 2015-02-04 Uppdragsgivare Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 601 81 Norrköping WSP kontaktperson Henrik

Läs mer

Riskberäknings-PM, Kvantifiering av risknivån i Mölndals innerstad

Riskberäknings-PM, Kvantifiering av risknivån i Mölndals innerstad Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2014-04-28 1 (52) Riskberäknings-PM, Kvantifiering av risknivån i Mölndals innerstad

Läs mer

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR

BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR BILAGA C SIDA 1 (5) BILAGA C KONSEKVENSBERÄKNINGAR De riskmått som används i denna riskbedömning är individrisk och samhällsrisk. Indata till beräkningar är bl.a. avståndet inom vilka personer antas omkomma,

Läs mer

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Malmö 2014-03-28 ÅF-Infrastructure AB Säkerhet, Hälsa, Miljö Uppdragsnummer 576483 ÅF-Infrastructure

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods

RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods HAJOM Årjängs kommun Slutgiltig handling 2009-10-13 Upprättad av: Kim Wikberg Kontrollerad av: Fredrik Larsson Godkänd av: Kim

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Lokstallet 1 m.fl. Sölvesborg 2013-03-20 Uppdragsgivare Eskil Arnoldsson Solixx Utvecklings AB Ringaregatan 2 294 34 Sölvesborg WSP Kontaktperson Martin Sandberg

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Riskutredning Kållered Köpstad, Mölndal

Riskutredning Kållered Köpstad, Mölndal Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret Riskutredning Kållered Köpstad, Mölndal Malmö 2015-03-24 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Uppdragsnummer 703487 ÅF-Infrastructure AB, Hallenborgs gata 4, Box 585

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Risk PM, Detaljplan för Mölndals innerstad, Söder om Brogatan

Risk PM, Detaljplan för Mölndals innerstad, Söder om Brogatan Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2014-04-28 1 (20) Risk PM, Detaljplan för Mölndals innerstad, Söder om Brogatan ÅF-Infrastructure

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Avseende transporter av farligt gods och urspårning på Ostkustbanan Gävle Söder 66:6, 66:7 och 66:8 Granskningshandling 2011-07-07 Upprättad av: Henrik Mistander

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta. 2011-08-30 Slutgiltig handling RAPPORT Väppeby, Bålsta 2011-08-30 Slutgiltig handling Upprättad av: Wilhelm Sunesson Granskad av: Göran Nygren Godkänd av: Henrik Selin RAPPORT Kund Håbo Kommun Miljö och teknikförvaltningen Konsult WSP

Läs mer

Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr om Brogatan

Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr om Brogatan Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2014-04-28 1 (22) Kvalitativ riskutredning, Detaljplan för Mölndals Innerstad, Norr

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Dalen 16, Danderyd Slutgiltig handling 2009-01-26 Upprättad av: Joakim Almén Granskad av: Johan Lundin Godkänd av: Ulrika Lindblad ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg Karlstad kommun Slutgiltig handling 2008-11-10 Upprättad av: Katarina Malmkvist

Läs mer

PM RISK Detaljplan Repisbacken Del av Repisvaara inom del av Gällivare 12: Reviderad

PM RISK Detaljplan Repisbacken Del av Repisvaara inom del av Gällivare 12: Reviderad Del av Repisvaara inom del av Gällivare 12:74 2012-08-22 Reviderad 2013-05-03 Upprättad av: Niclas Nordström Granskad av: Katarina Malmkvist Godkänd av: Lars Antonsson Del av Repisvaara inom del av Gällivare

Läs mer

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Projekt Projektnummer Lokstallet 6, Stockholm 106015 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2013-07-11 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2013-07-11 PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Bakgrund och syfte

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

[Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13. Rev 2015-11-16

[Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13. Rev 2015-11-16 [Titel] Transport av farligt gods på väg Mellby 1:115, Mellbystrand 2015-08-13 Rev 2015-11-16 Uppdragsgivare Jonas Gustavsson Eurocommercial Properties WSP kontaktperson Fredrik Larsson WSP Sverige AB

Läs mer

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Gävle, den 2 januari 2013 Bill Håkansson 1 Sammanfattning Ägarna till fastigheten Gävle Furuvik

Läs mer

RAPPORT. Detaljerad riskbedömning för detaljplaner Ranten 1:8 och Tåstorp 7:7, Falköping 2013-02-28. Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson

RAPPORT. Detaljerad riskbedömning för detaljplaner Ranten 1:8 och Tåstorp 7:7, Falköping 2013-02-28. Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson RAPPORT er 2013-02-28 Upprättad av: Granskad av: Godkänd av: Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson Katarina Herrström Henrik Selin RAPPORT Kund Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen 521 81 Falköping

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård Sjöparken, Alvesta 2011-09-20 Slutgiltig handling Upprättad av: Maria Cucas Kontrollerad av: Fredrik Larsson Godkänd

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Uppdragsgivare Johan Larsson Landstinget Blekinge Tel: +46 455-73 61 16 johan.larsson@ltblekinge.se

Läs mer

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM RISKUTREDNING MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM PRELIMINÄRHANDLING 2015-09-25 Uppdrag 258868, Dp Hässleholm Brinova Titel på rapport: Riskutredning Magasinet 1, Hässleholm Status: Preliminärhandling Datum: 2015-09-25

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3. Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C. Rapport 2015-02-12

DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3. Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C. Rapport 2015-02-12 DETALJERAD RISKBEDÖMNING, Pottholmen, Karlskrona STEG 3 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C Rapport 2015-02-12 Dokumentinformation Process: Skede: Uppdragsgivare: Fysisk planering

Läs mer

RISKANALYS. Håby Center. Munkedals kommun. Uppdragsnummer: 1005 9378. Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26. Antal sidor: 43.

RISKANALYS. Håby Center. Munkedals kommun. Uppdragsnummer: 1005 9378. Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26. Antal sidor: 43. RISKANALYS Håby Center Munkedals kommun Uppdragsnummer: 1005 9378 Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26 Antal sidor: 43 Upprättad av: Erik Midholm Dokumentinformation Projektnamn: Dokumenttyp: Håby Center,

Läs mer

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär Riskutredning Arlandastad Norra Stockholm 2013-05-20 Riskutredning för Arlanda Stad Norra Datum 2013-05-20 Uppdragsnummer 61381357106 Utgåva/Status Rapport Per Stein Handläggare Lennart Hammar Granskare

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Förändrad verksamhet vid församlingen Fristaden, Sankt Örjans Kapell Främby 8:1, Falun 2015-08-25 Uppdragsgivare Paul John Församlingen Fristaden Falun

Läs mer

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Ystads kommun Grontmij Brand&Risk Revideringar Revidering Revidering avser Datum Signatur 0 Upprättande av första utgåva 2011-08-31 DV Vår referens Brand&Risk,

Läs mer

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro

Stockholm Karlstad Falun Gävle Malmö Örebro Dokumenttyp RISKANALYS Stämpeln 1, Häggvik Sollentuna kommun Datum 2014-11-06 Status UNDERLAG FÖR DETALJPLAN Handläggare Erik Hall Midholm Tel: 08-58818860 E-post: erik.midholm@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport,

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 1(24) Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 2012-05-21, Reviderad 2012-05-24 Uppdragsnummer: 242615 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Planbesked - Detaljplan för Baffeln 2 och 11 KS/2015:337

Planbesked - Detaljplan för Baffeln 2 och 11 KS/2015:337 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-15 Kommunstyrelsen Sofia Cedergren Planarkitekt Telefon 08 555 014 73 sofia.cedergren@nykvarn.se Planbesked - Detaljplan för Baffeln 2 och 11 KS/2015:337 Förvaltningens förslag

Läs mer

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum

RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum Dokumenttyp RISKUTREDNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS OCH FARLIGA VERKSAMHETER Kvastbruket Västerås stad Datum 2015 09 16 Status Underlag för detaljplan 1836 Handläggare Erik Hall Midholm Tel:

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Uppdragsgivare Hofors kommun, Anna Hagljung WSP kontaktperson Katarina

Läs mer

Riskutredning Apelviken, Varberg

Riskutredning Apelviken, Varberg Handläggare Fredrik Zachrisson Telefon +46 10 505 47 41 Mobil +4676 772 43 53 fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2015-06-10 Project ID 708010 Kund Varbergs kommun Fredrik Olausson Riskutredning Apelviken,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

Risk-PM, Detaljplan för Mölndals centrum, kontor öster om Nygatan (del av fastigheten Åby 1:84 m.fl.)

Risk-PM, Detaljplan för Mölndals centrum, kontor öster om Nygatan (del av fastigheten Åby 1:84 m.fl.) Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Tel +46 10 505 47 41 Mobil +46 76 772 43 53 Fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2013-12-16 1 (23) Risk-PM, Detaljplan för Mölndals centrum, kontor öster om Nygatan

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Uppdragsgivare Elenor Lennartsson Järfälla Kommun 08-850 285 00 WSP kontaktperson Joakim Almén

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 Uppdragsgivare Alexander Kouzmine Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen 521 81 Falköping

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan

Detaljerad riskbedömning för detaljplan Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg samt hantering av brandfarlig vara vid drivmedelstation Del av Knäm 2015-03-02 Uppdragsgivare Magnus Andersson Uddevalla Entreprenad

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN, STEG 2 Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN, STEG 2 Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN, STEG 2 Farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård Sjöparken, Alvesta 2012-03-20 Slutgiltig handling Upprättad av: Maria Cucas/Katarina Malmkvist Kontrollerad

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 m RAPPORT KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 2015-05-12 Uppdrag: 260277, Kvalitativ Riskanalys Grunnan Titel på rapport: Kvalitativ riskanalys Grunnan Status:

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för översiktsplan Svartå Strand, Mjölby. 2012-06-21 Leverans. Upprättad av: Wilhelm Sunesson, Jan-Ove Ragnarsson

RAPPORT. Fördjupad riskbedömning för översiktsplan Svartå Strand, Mjölby. 2012-06-21 Leverans. Upprättad av: Wilhelm Sunesson, Jan-Ove Ragnarsson RAPPORT 2012-06-21 Leverans Upprättad av: Wilhelm Sunesson, Jan-Ove Ragnarsson RAPPORT Kund Mjölby Kommun Tekniska kontoret 595 80 Mjölby Konsult WSP Box 71 581 02 Linköping Besök: S:t Larsgatan 3 Tel:

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN Rapport KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN 2016-12-15 UPPDRAG: 274425 UPPDRAG 274425, Riskanalys Strömsör Titel på rapport: Kvalitativ riskutredning för Kv Strömsör och Kv Renen Status:

Läs mer

Riskbedömning för Del av Hamnen 2:3 m.fl. (stationsområdet) Avseende transport av farligt gods Ystadbanan, Ystad Granskningshandling 2012-08-23

Riskbedömning för Del av Hamnen 2:3 m.fl. (stationsområdet) Avseende transport av farligt gods Ystadbanan, Ystad Granskningshandling 2012-08-23 Riskbedömning för Del av Hamnen 2:3 m.fl. (stationsområdet) Avseende transport av farligt gods Ystadbanan, Ystad 2012-08-23 Uppdragsnummer: 10166041 Riskbedömning för Del av Hamnen 2:3 m.fl. Datum: 2012-08-23

Läs mer

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Detaljplan för Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45, Billingevägen m. fl. i Röstånga samhälle, Svalövs kommun 2010-03-24 Sida 2 (22) Riskanalys avseende olyckor

Läs mer

Omplacering av butik HANDEN - HANINGE

Omplacering av butik HANDEN - HANINGE Omplacering av butik HANDEN - HANINGE DETALJERAD RISKBEDÖMNING AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT GODS Malmö 2013-05-27 ÅF-Infrastructure AB / Brand och risk Borlänge Gävle Göteborg Helsingborg Linköping

Läs mer

KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1

KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1 2014-10-14 RISKBEDÖMNING KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm.

Läs mer

Kv. Bonden 1 i Trångsund, Huddinge kommun

Kv. Bonden 1 i Trångsund, Huddinge kommun Kv. Bonden 1 i Trångsund, Huddinge kommun Riskanalys avseende närheten till Nynäsbanan Underlag till detaljplan Maj 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C Pottholmen, Karlskrona Granskningshandling 2012-05-15 Dokumentinformation Process: Skede:

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 2012-12-14 WSP Brand & Risk Box 574 201 25 Malmö Tel: +46 40 35 42 00 WSP Sverige AB 556057-4880 Stockholm www.wspgroup.se Process: Skede/lagrum: Uppdragsgivare:

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Riskanalys Väsjön 2009. Sollentuna kommun. FSD projekt nr 2207-002,1. Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB

Riskanalys Väsjön 2009. Sollentuna kommun. FSD projekt nr 2207-002,1. Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB FSD projekt nr 2207-002,1 Riskanalys Väsjön 2009 Sollentuna kommun Upprättad: 2009-06-02 Reviderad: Fire Safety Design AB Civilingenjör Anna-Karin Davidsson Antal sidor: Rapport 35 Bilagor 27 Dokumentinformation

Läs mer

Ostkustbanan förbi Hudiksvall

Ostkustbanan förbi Hudiksvall PM Farligt gods Ostkustbanan förbi Hudiksvall Farligt gods som går på järnväg förbi Hudiksvall och på stambanan -underlag för bedömning av åtgärder m.a.p. riskhänsyn i planprocessen- 2017-05-15 Rev 2018-05-22

Läs mer

BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum

BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum Dokumenttyp BILAGA A FREKVENSBERÄKNINGAR Gästhamnen Kristinehamn Datum 2015-02-20 Status Granskningshandling Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun - avseende närheten till transportled för farligt gods www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax:

Läs mer

Riskbedömning. Transport av farligt gods på väg 28 (Österleden) Kv. Karlskrona 5:53, Krutviken, Karlskrona 2016-01-25

Riskbedömning. Transport av farligt gods på väg 28 (Österleden) Kv. Karlskrona 5:53, Krutviken, Karlskrona 2016-01-25 Riskbedömning Transport av farligt gods på väg 28 (Österleden) Kv. Karlskrona 5:53, Krutviken, Karlskrona 2016-01-25 Uppdragsgivare Svensk Bostadsutveckling AB WSP kontaktperson Katarina Herrström WSP

Läs mer

RISKBEDÖMNING UTIFRÅN TRANSPORTER MED FARLIGT GODS

RISKBEDÖMNING UTIFRÅN TRANSPORTER MED FARLIGT GODS VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning HUSVÄRDEN AB MÖLNDAL MED FARLIGT GODS Antal sidor: 26 Göteborg : Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Karin af Geijerstam Thomas Natanaelsson

Läs mer

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling 1 (12) Skate- och aktivitetspark Rättvik Rättviks kommun Riskanalys Plannummer XXXX Samrådshandling 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.. OMRÅDEN... Vid Stationen.. Gamla tennisplanen.. På Helsingland...

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge Slutgiltig handling - 2010-01-18, rev. 2010-11-10 Dokumentinformation

Läs mer

Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20

Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20 Inledande riskanalys kv Månstenen, Solberga - avseende transporter med farligt gods på E4/E20 Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10 tr 102 73 Stockholm Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

HEIMDAL, UPPSALA 2013-11-28 - RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING - PM, VERSION 1

HEIMDAL, UPPSALA 2013-11-28 - RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING - PM, VERSION 1 2013-11-28 HEIMDAL, UPPSALA - RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING - PM, VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08 410 102 50 Uppsala: Bredgränd

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2013-11-05 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 3 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden

Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden Inledande riskanalys Väsjön Norra, Sollentuna - avseende transporter med farligt gods på Norrortsleden Samråd, mars 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan

Läs mer

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS VÄSTERRÅDA HANDELSOMRÅDE OCH KV. SVARVEN MM MELLERUDS KOMMUN RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS : 211-7-7 Reviderad: --- Uppdragsansvarig: Civilingenjör/Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAM

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAM DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAM Högvreten Nibble Upplands Väsby kommun Slutgiltig handling- rev 2 2010-02-25 Upprättad av: Mattias Nordwall Kontrollerad av: Björn Hedskog Godkänd av: Björn Hedskog

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Mål och Syfte... 4 1.2 Omfattning och Avgränsning... 4 1.3 Metod... 4 1.4 Underlag... 4 1.5 Principer för riskvärdering...

Läs mer

Uppdragsledare Fredrik Zachrisson

Uppdragsledare Fredrik Zachrisson Handläggare Fredrik Zachrisson Johan Hellstrand Telefon +46 10 505 47 41 Mobil +4676 772 43 53 fredrik.zachrisson@afconsult.com Datum 2016-11-21 Project ID 708010 Kund Varbergs kommun Fredrik Olausson

Läs mer

Riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö 2015-05-19

Riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö 2015-05-19 Riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på järnväg Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö 2015-05-19 Uppdragsgivare LBE Arkitekt AB Anna Harju Södra Järnvägsgatan 5 352 34 Växjö WSP kontaktperson

Läs mer

Riskutredning stationsområdet, Västerås

Riskutredning stationsområdet, Västerås Dnr: 2012/258-MBR-191 Riskutredning stationsområdet, Västerås avseende risk för urspårning samt transporter av farligt gods Delrapport 2 Sammanfattning Sammanfattning Västerås stad har som mål att ta ett

Läs mer