Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för tjänste pensionen ITP 1"

Transkript

1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP 1 för era tjänstemän. Collectum är valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen ITP. Vårt fokus är att förenkla hanteringen av ITP för er och de andra kundföretagen. Vi pressar avgifterna hos försäkringsbolagen för att era anställda ska få så hög pension som möjligt för de premier ni betalar. Av oss får era anställda varje år det röda kuvertet, som visar värdet på deras tjänstepension. Välkommen in på collectum.se! Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Collectum AB, Stockholm. Telefon Webbplats: collectum.se

2 En praktisk hjälp för er som administrerar ITP 1 Den här handboken vänder sig till företag där alla tjänstemän har ITP 1 med premiebestämd ålderspension. För att ni ska betala rätt premier och era tjänstemän få rätt nivå på sin ITP 1, är det viktigt att ni fortlöpande anmäler nyanställda, löneändringar etc till oss. I innehållsförteckningen får ni en överblick över vad ni ska anmäla till oss och när. Tjänstepensionen ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Innehåll a nyanställda 4 alla tjänstemän som fyllt 18 år a ändringar på På vår hemsida hittar ni våra elektroniska tjänster, de blanketter ni behöver för att administrera tjänstepensionen ITP 1 samt nyheter och fördjupande information. Det mesta kan ni göra elektroniskt För att anmäla ändringar elektroniskt, kan ni välja mellan dessa två alternativ: Ni gör styckvisa ändringar manuellt i Collectums internetkontor. Ni skickar ändringar via fil direkt från ert lönesystem till Collectums internetkontor. På ser ni vilka leverantörer av lönesystem som kan leverera ITP-uppgifter till oss. Har ni inte skaffat internetkontoret än? All information och alla handlingar ni behöver för att få tillgång till internetkontoret finns på vår hemsida. Var och en som ska administrera ITP 1 elektroniskt behöver en personlig e-legitimation eller en e-tjänstelegitimation från Steria. Ändringar på blankett Det går också att administrera ITP 1 på blankett. En del ändringar, exempelvis sjukanmälningar, kan ni bara göra på blankett. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan ni skriver ut den. Vi hjälper er att informera era anställda På hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. a lön 5 utbetald bruttolön varje månad Om den anställde blir sjuk 6 Vilken lön ska anmälas och vilken premie betalas? Föräldraledighet och tjänstledighet 7 Vad händer vid vård av barn eller tjänstledighet för studier? Om den anställde slutar. Byte av avtalsområde 8 Den anställde säger upp sig, blir uppsagd eller går i pension Arbeta kvar efter 65 år. Dödsfall 9 Ska vi betala premier för någon som arbetar kvar efter 65? Utlandstjänstgöring 10 Vilka anställda ska anmälas vid utlandstjänstgöring och när? Vad betalar ni och vad får den anställde? Aktuella premier för ITP 1 2 3

3 a nyanställda Vem och när? alla tjänstemän den månad de fyller 18 år oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. : (tjänsten Nyanmälan) på blanketten an till ITP och TGL (1700). Vilken lön ska anmälas? utbetald månadslön (brutto). er ni den nyanställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. er ni den nyanställde i samband med att månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda brutto lönen direkt i er nyanmälan. Läs mer under rubriken a lön, på sidan 5. Obs! den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Ska Kalles sommarjobb anmälas? Kalle är 18 år och går på gymnasiet. Han ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har ITP som tjänstepension. Så snart Kalle börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla honom till Collectum. a lön När? Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje anställd till oss oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. (tjänsten a lön) på blanketten an om kontant utbetald bruttolön (1702). OBS! den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Är den nyanställde helt sjukskriven? Vänta med er anmälan tills han eller hon är frisk till minst 25 %. Ange graden av arbetsoförmåga i er anmälan. Undantag från ITP ITP-nämnden kan bevilja en anställd undantag från ITP om särskilda skäl finns. Använd blanketten Undantag/ utträde från ITP-planen (2424). Frikretsen Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektivavtalen om ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna ITP 1 och TGL på samma villkor som övriga anställda. Hur räknas den utbetalda bruttolönen ut? Utgå från utbetald månadslön (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag för exempelvis hem-pc, förmånsbil etc. Det här ska också ingå i bruttolönen: semesterersättning och semesterlön ersättning för mertid, övertidsersättning ersättning för jourtid och beredskapstjänst tillägg för skiftarbete eller för skjuten arbetstid tillägg ni betalar ut till den som får havandeskapspenning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2-14) bonus, provision, gratifikation, tantiem restidsersättning lönetillägg. Ta inte med värdet av fri kost och bostad traktamente oavsett om det är skattepliktigt eller skattefritt kostnadsersättningar (ex. hyres ersättning, bilersättning, trängsel skatt, ersättning för hemresor, ersättning för att täcka en anställds utgifter i tjänsten) sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag föräldralön tilldelning av aktier eller obligationer som utlöser beskattning skattepliktiga förmåner som inte är kontant lön ersättningar som inte är kopplade till anställningen billön (som schablon för användandet av egen bil i tjänsten och kostnader för slitage, drivmedel etc.) löneexempel Anders har en månadslön på kronor. Han har hem-pc och förmånsbil. Hans arbets givare gör ett bruttolöneavdrag med kronor varje månad. I februari får han också övertids- och restidsersättning utbetald, vilket arbetsgivaren lägger till. Arbetsgivaren anmäler denna ut betalda bruttolön till Collectum: Månadslön Avdrag för hem-pc Avdrag för förmånsbil Restidsersättning Övertidsersättning Summa kr -600 kr kr kr kr kr Anders har också rikskuponger. För dem gör arbets givaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på Anders lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i den utbetalda bruttolönen. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av punkterna ovan? Ta då upp frågan med era lokala förbund på arbets givar- och arbetstagarsidan. 4 5

4 Om den anställde blir sjuk Sjukdag 2 14 Inkludera sjuklönen i den ut betalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken a lön, på sidan 5. Sjukdag Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön, utan nu får den anställde sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektiv avtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. Skicka in blanketten Friskanmälan (0784_C) eller ring oss på Från sjukdag 91 Är den anställde arbetsoförmögen till minst 25 %? Skicka blanketten Sjukanmälan (2433) till oss. Skicka en kopia av läkarintyget till oss. Ni betalar nu en lägre premie eftersom ni betalar ut en lägre lön. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. När ska ni göra en ny anmälan? Om graden av arbetsoförmåga änd ras från exempelvis 100 % till 50 % eller om en pågående sjukskrivning förlängs, skickar ni ett nytt läkarintyg till: Alecta, Stockholm. Om den anställde varit sjukskriven i perioder Skicka blanketten Sjukanmälan (2433) till oss om den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och den 105:e sjukdagen inträffar under dag i den sista sjukperioden. Om den anställde varit friskanmäld och nu påbörjar en ny sjuk period, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 Som arbetsgivare behöver ni nu inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta. Kom ihåg att skicka kopior på läkarintyget till oss. Det är viktigt att läkarintygen täcker alla sjukperioder. Hur friskanmäler ni anställda som får sjukpension? när den anställde är frisk till 100 %. Blir den anställdes ITP 1 lägre vid sjukdom? Den anställde ska få tillgodoräkna sig ungefär samma premie som när han eller hon är frisk. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på sjukskrivningsgraden) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i ITP 1. Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 15 och framåt. 100 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % i den nya sjukperioden. Använd blanketten Sjukanmälan (2433). Bifoga också läkarintyget. Föräldraledighet Föräldrapenning Den anställde kan ha föräldrapenning i 13 månader eller 390 dagar i samband med barnets födelse eller adoption. Mer information finns på Avanmäl inte den anställde När den anställde är föräldraledig fortsätter ni att anmäla den Den anställde kan ta ut tillfällig föräldrapenning för hela dagar eller delar av en dag. Mer information finns på Ni kommer nu att betala en lägre lön till den Avanmäl den anställde från ITP 1 och TGL. Den anställde får nu en livförsäkring genom försvaret. Är den anställde tjänstledig för studier enligt lagen om rätt till ledighet vid ut bildning, behöver ni inte betala premier för ITP 1 och Så länge anställningen kvarstår, betalar ni premier för TGL. Avanmäl enligt den blå informationstexten till höger och gruppanmäl sedan den anställde till TGL. ut betalda bruttolönen varje månad, precis som tidigare. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde ska ändå få tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare och därför betalas hela eller delar av Vård av barn (tillfällig föräldrapenning) anställde och en lägre premie till oss. Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar. Tjänstledighet Plikttjänstgöring grundutbildning Studier Övrig tjänstledighet TGL utan avanmäler den anställde. Han eller hon omfattas nu av ett så kallat efterskydd för TGL i upp till 24 månader. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni till TGL (tjänsten Grupp anmälan TGL) premien (beroende på graden av föräldraledighet) genom premiebefrielse försäkringen som ingår i ITP 1. Tillfällig föräldra Penning gäller maximalt 120 dagar per barn och år normalt tills barnet fyller 12 år. Avanmäl vid all tjänstledighet (tjänsten Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (1701). via vårt webbformulär som finns på (under ändringar för anställda och på sidan Gruppanmäla TGL). Har ni TGL i ett annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem. 6 7

5 Om den anställde slutar Fortsätta arbeta efter 65 Den anställde... säger upp sig eller blir uppsagd utan att gå i pension Avanmäl den anställde. går i pension på eget initiativ före 65 års ålder Avanmäl den anställde. Han eller hon kan börja ta ut sin ITP 1 ålderspension tidigast månaden efter det att han eller hon har fyllt 55 år. går i pension på ert initiativ före 65 års ålder Avanmäl den anställde. Blir den anställde avgångspensionerad kan ni betala för all TGL till dess att han eller hon fyller 65 år (slutbetalning av TGL). Läs mer på vår hemsida. Avanmäl (tjänsten Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1701). slutar arbeta vid 65 års ålder Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin ITP 1 ålderspension. Byte av avtalsområde När en anställd fyller 65 år, upphör ITP-debiteringarna. Upphör inte anställningen vid 65, kan ni fortsätta betala ITP-premier om ni vill. Ni måste då anmäla den anställde till Alla ska ha TGL fram till 70 Arbetar den anställde minst åtta timmar per vecka, ska han eller hon alltid ha TGL dock som längst till 70 års ålder. Betalar ni inga premier för ITP 1, gruppanmäler ni bara den anställde till TGL. oss igen och därefter fortsätta att anmäla den utbetalda brutto lönen precis som tidigare. Läs mer på sidorna 4 och 5. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni den anställde till TGL (tjänsten Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns under a ändringar för (tjänsten Avanmälan) på blanketten an till ITP och TGL (1700). anställda och på sidan Gruppanmäla TGL, på Har ni TGL i ett annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem. Till Svenskt Näringsliv LO En anställd byter från Svenskt Näringsliv PTK till Svenskt Näringsliv LO. Till Svenskt Näringsliv PTK En anställd byter till Svenskt Näringsliv PTK från Svenskt Näringsliv LO. Avanmäl (tjänsten Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1701). (tjänsten Nyanmälan) på blanketten an till ITP och TGL (1700). den anställde hos Fora. Telefon: Avanmäl Avanmäl den anställde hos Fora. Telefon: När en anställd avlider De flesta försäkringsbolag får information om dödsfall via ett centralt register. Vill ni anmäla ett dödsfall till oss, tar vi förstås emot er anmälan och vidarebefordrar informationen till de försäkringsbolag där den nu avlidne har sin ITP 1. Har ni TGL i Alecta, kan vi ta emot er anmälan och vidarebefordra den. Har ni TGL i ett annat försäkringsbolag, kontaktar ni själva det bolaget. Dessa uppgifter behöver vi: Den avlidnes namn och personnummer Datumet för dödsfallet Namn och adress till den som sköter handläggningen av dödsboet. Bra att veta Avlider maken, makan, den registrerade partnern eller sambon till någon av era anställda finns viss möjlighet till ersättning från tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på på sidan a dödsfall under ingången a ändringar för anställda. Så här kontaktar ni oss: Skicka blanketten Dödsfallsanmälan (4502) till oss. Ring oss på telefon: Skriv till: Collectum, Stockholm. 8 9

6 Utlandstjänstgöring Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. Anställda som är tjänstlediga ska ni också anmäla om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Vi behöver också få information från er när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten an om utlandstjänstgöring (1961). Vad betalar ni och vad får den anställde? ITP ålderspension Ålderspensionen i ITP 1 är premiebestämd. Det innebär att premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand. Den anställde får... Den anställde placerar själv hela sin ålderspension. Hur stor pensionen till slut blir beror bland annat på lönens storlek, hur mycket premier som har betalats in till ITP 1 och hur den anställde valt att placera dem. För anställda från 25 år* betalar ni för närvarande en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr per månad 30 % av lönedelar över kr per månad. Har den utlandssände fått ny lön? ny lön enligt informationen på sidan 5. Har den utlandssände slutat sin anställning hos er? Avanmäl honom eller henne enligt informationen på sidan 8. * Den månad som en anställd fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. Premiebefrielseförsäkring För anställda från 25 år* betalar ni för närvarande en premie som motsvarar 0,22 % av lönedelar upp till kr per månad 1,46 % av lönedelar över kr per månad. Vad innebär premiebefrielsen för er? Om den anställde är sjuk i mer än 14 dagar eller är föräldraledig (även vid vab ), betalar ni: en lägre lön till den anställde en lägre premie till oss. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Ni betalar en fast månadspremie per anställd. Premien är kronor beroende på vilket bolag ni har valt. Kompletterande premier Löpande premier anmäler ni på blanketten Löpande kompletterande premier till ITP 1 (1703). Engångspremier fyller ni i på mallen för ITP 1 som ni hittar på vår hemsida (sidan Kompletterande premier under ingången a ändringar för anställda). Vad innebär premiebefrielsen för den anställde? Vid sjukdom och föräldraledighet är tanken att den anställde ska få ungefär samma ålderspensionspremie som när han eller hon jobbar fullt ut. Eftersom ni betalar en lägre eller ingen premie vid sjukdom och föräldraledighet kommer hela eller delar av premien att betalas från premiebefrielseförsäkringen. Premiebefrielse obligatorisk Numera är det obligatoriskt med en premiebefrielseförsäkring till löpande kompletterande premier. I vissa fall kan det bli aktuellt med en hälsoprövning. Läs mer på vår hemsida. * Den månad som en anställd fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. Valbara bolag ser ni på ITP sjukpension Ni betalar för närvarande en premie som motsvarar 0,21 % av lönedelar upp till kr per månad 0,81 % av lönedelar mellan kr och kr per månad. Den anställde kan få sjukpension från ITP efter 90 dagars sjukskrivning om han eller hon beviljas sjukeller aktivitetsersättning av Försäkringskassan. Sjukpensionen räknas ut efter olika procentsatser beroende på hur mycket den anställde tjänar. Är han eller hon sjukskriven till 25, 50 eller 75 % betalas motsvarande del av beloppet ut

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänste pensionen Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet ser ut för

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR 205 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den här

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR KFO 207 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 207 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2

Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2 Lönedokument, 5015 nuari 2017_1 Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2 I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 Den grundläggande principen är att lön och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 1 OCH 2 2017 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som omfattas av KTP-planens avdelning

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Inställningar för Rapportering till Collectum

Inställningar för Rapportering till Collectum Inställningar för Rapportering till Collectum Ska du rapportera pensionsförmedlande lön till Collectum för anställda som omfattas av ITP-avtalet ITP1 och/eller ITP2? I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer