Å R S R E D O V I S N I N G J M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G J M"

Transkript

1 JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar ska vi kunna vara stolta över länge Å R S R E D O V I S N I N G J M

2 Innehåll KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA EKONOMISK INFORMATION 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 4 JM-AKTIEN 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 8 AFFÄREN JM 10 MARKNADSÖVERSIKT 13 BOSTADSBYGGRÄTTER 15 PROJEKTFASTIGHETER 16 HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE 20 MEDARBETARNA 23 RISKER OCH RISKHANTERING 27 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD STOCKHOLM 28 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD RIKS 29 AFFÄRSSEGMENT JM UTLAND 30 AFFÄRSSEGMENT JM FASTIGHETSUTVECKLING 31 AFFÄRSSEGMENT JM PRODUKTION 32 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 37 STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL FINANSIELLA RAPPORTER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNENS RESULTATRÄKNING MED KOMMENTARER KONCERNENS BALANSRÄKNING MED KOMMENTARER KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MED KOMMENTARER KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL NOTER FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSSEGMENT ÖVERGÅNG IFRS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JMs FASTIGHETER DEFINITIONER

3 Välkommen till JMs årsstämma Aktieägarna i JM AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006 kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga i stämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2006, dels anmäla sig till bolaget före kl fredagen den 21 april 2006 på något av följande sätt: Post: JM AB, Stockholm Telefon: Fax: E-post: JM ABs hemsida: Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i stämman, måste genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är införd i aktieboken fredagen den 21 april Inträdeskort till stämman kommer ej att utsändas. UTDELNING, INLÖSENPROGRAM, AKTIESPLIT Styrelsen föreslår, att till aktieägarna utdelas 10 kronor per aktie. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 8 maj Därutöver föreslår styrelsen ett inlösenprogram om cirka 1,0 mdkr och en aktiesplit om 4:1. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 27 april 2006: Delårsrapport januari mars 2006 Rapporterna finns på svenska och engelska och kan beställas från JM AB, Koncernstab Kommunikation, tel , fax , eller via Omslagsbilden: Garnisonens gamla militärområde i Hagaberg, Linköping, byggs nu om till en ny stadsdel. JM erbjuder ett brett utbud av boendealternativ, allt från mindre lägenheter till rymliga terrassvåningar, nära stan i vackra grönområden.

4 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter ca 10 miljarder kr och har ca medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Geografisk fördelning av intäkter Norge Stockholm 51 % Övriga Sverige 29 % Utland 20 % Sverige Danmark Belgien AFFÄRSIDÉ Att utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kontorslokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM skapar hus att trivas i. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil.

5 ÅRET I KORTHET Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 16 procent till mkr (8 532) och antal sålda bostäder uppgick till (4 315) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till mkr (647) och årets resultat efter skatt ökade till 976 mkr (474). Rörelsemarginalen ökade till 12,5 procent (9,3) Fastighetsförsäljningar om mkr (1 018) gav ett resultat om 247 mkr (164) Räntabiliteten på eget kapital ökade till 28,8 procent (14,4). Resultatet per aktie ökade till 37,00 kronor (16,90) Den räntebärande nettoskulden minskade med 2,1 mdkr till en räntebärande nettofordran om 1,5 mdkr (-0,6). Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter var mycket starkt och uppgick till 3,4 mdkr (2,2) Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor (7) per aktie. Därutöver föreslår styrelsen utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier motsvarande cirka 40 kronor per nuvarande aktie. Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1. Mkr Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal (%) 12,5 9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,8 14,4 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 37,00 16,90 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder För definitioner, se sid 92. JMs årsredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards IFRS. Räkenskapsår 2003 och tidigare är ej omräknat enligt IFRS. Intäkter per affärssegment Rörelseresultat per affärssegment JM Bostad Stockholm 37% JM Bostad Riks 29% JM Utland 20% JM Fastighetsutveckling 2% JM Produktion 12% JM Bostad Stockholm 39% JM Bostad Riks 26% JM Utland 14% JM Fastighetsutveckling 16% JM Produktion 5%

6 2 KO N C E R N C H E F E N S KO M M E N TA R Ett fantastiskt år för JM och våra aktieägare Det är med stor glädje som vi presenterar JMs resultat för 2005 ett år då det mesta vi företog oss gick vår väg. Under mina 20 år på JM har jag under ett enskilt år inte varit med om att det gått så bra i hela verksamheten samtidigt. Försäljningen nådde 2005 rekordhöga nivåer, vi höll en hög takt i produktionsstarter och fortsatte arbetet med att effektivisera såväl verksamhet som kapitalstruktur. Tack vare ett rekordstarkt kassaflöde var JM vid årsskiftet skuldfritt. Resultatet före skatt uppgick till mkr, en förbättring med 78 procent. Resultatet från projektutveckling av bostäder, vår kärnaffär, är det bästa JM någonsin uppvisat. Rörelsemarginal, % JM Bostad Stockholm 13,1 8,6 JM Bostad Riks 11,3 8,4 JM Utland 8,8 6,3 JM Produktion 4,8 4,6 Koncernen 12,5 9,3 Framsteg i alla led Den starka efterfrågan för nyproducerade bostäder bidrar naturligtvis till vårt goda resultat, men främst är det en effekt av egna insatser inom försäljning, produktion, inköp och projektering. Innovationer i process och kundrelationer driver vår tillväxt. Några av de viktigaste faktorerna bakom JMs resultatförbättring är införandet av gemensamma projekteringsanvisningar för bostadsproduktionen samt ett mer strategiskt inköpsarbete. Detta har lett till stora produktivitetsförbättringar, minskade kostnader och förbättrad kvalitet. Vi bygger numera mer rationellt och till lägre totalkostnad än vad vi gjorde för några år sedan, utan att ha gjort avkall på de värden som har stor betydelse för våra kunder. Den goda försäljningen visar att vi utvecklar bostäder och bostadsområden som tilltalar en stor grupp bostadsköpare. Andra skäl till det goda resultatet är att vi fortsatt fokuserar på styrning, kontroll och uppföljning i pågående projekt samt att vi har engagerad och motiverad personal. Jag vill rikta ett stort tack till alla mina medarbetare, som ska vara riktigt stolta över det som uträttats! Lönsamhetsmålet nås Under 2005 förbättrades lönsamheten för alla koncernens affärsenheter och koncernen nådde rörelsemarginalmålet om 10 procent vid utgången av tredje kvartalet. På den för JM så betydelsefulla Stockholmsmarknaden var rörelsemarginalen 13 procent och även i övriga Sverige och på våra utlandsmarknader var lönsamheten mycket tillfredsställande. Stort intresse för nyproducerade bostäder Den starka heminrednings- och designtrenden gör att allt fler människor önskar sätta sin egen prägel på bostaden. Intresset för nyproducerade bostäder ökar stadigt, och jag tror vi bidragit till detta genom att skapa ljusa, välplanerade bostäder i attraktiva områden. För kunder som inte vill engagera sig i budgivning och omfattande renoveringsprojekt har en nyproducerad bostad en stor fördel möjligheten till ett personligt boende med känd totalkostnad. Lyhördhet för kundbehov Jag är övertygad om att kundorientering är nyckeln till fortsatta framgångar för JM, speciellt i ljuset av en hårdnande konkurrens. Vi måste veta hur människor vill bo och leva och vi måste göra köpet av en JM-bostad till en positiv och inspirerande upplevelse. Det ska vara stimulerande att göra affärer med JM! För ett hållbart samhälle JM arbetar målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor, som är centrala för vårt bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbarhetsfrågor handlar även om företagets sociala ansvar, exempelvis för sina medarbetare. En nyligen genomförd medarbetarundersökning visar att JMs medarbetare är stolta över att jobba här, har ett starkt engagemang i sitt arbete och tydliga mål att arbeta emot. Det är mycket glädjande. Vi arbetar för att JM ska vara det naturliga förstahandsvalet vid köp av en ny bostad och därför är bland annat varumärkesvård så viktigt. Under året har vi ytterligare konkretiserat JMs kärnvärden och kundlöften samt utvecklat en plan för att upplevelsen av JM ska vara likartad, oavsett vilken del av företaget kunden är i kontakt med. Varumärkesvård blir ett naturligt inslag i arbetet på alla nivåer i koncernen.

7 KO N C E R N C H E F E N S KO M M E N TA R JM är väl positionerat för att möta förändrade kundkrav, vilket är speciellt viktigt när kundunderlaget förändras. Vi ser exempelvis en tydlig ökning av åringar bland våra köpare. Utgångspunkten är god. Vi jobbar redan idag nära våra kunder och kan erbjuda attraktiva bostäder i varierande miljöer och för olika behov. Vi har också en hög andel nöjda kunder. JMs Nöjd Kund Index för 2005 uppgick till 4,17 på en femgradig skala. Liljeholmstorget i Stockholm. JM har god erfarenhet av att utveckla nya, väl fungerande stadskvarter med en bra boende- och närmiljö. Vårt projekt Liljeholmstorget i Stockholm tilldelades under året Stockholmspriset och tillsammans med KUB Arkitekter fick vi också Årets Bostadspris av Sveriges Arkitekter för bostadsområdet Godhemsberget i Göteborg. Strategiskiftet genomfört JM har successivt utvecklats från ett traditionellt bygg- och fastighetsbolag till en ledande projektutvecklare av bostäder. Genom 2005 års fortsatta avyttringar av färdigutvecklade fastigheter samt försäljningen av Timblads Måleri är strategiskiftet genomfört. Under de senaste 3 åren har JM sålt fastigheter för cirka 5 mdkr. Interna processer och kapitalanvändning har också effektiviserats. Sammantaget har detta möjliggjort stora engångsöverföringar av kapital till aktieägarna. 966 mkr överfördes 2005 och en överföring om cirka 1,0 miljarder kronor har föreslagits av JMs styrelse för Goda utsikter JM går in i 2006 med goda förutsättningar. Efterfrågan på JMs samtliga bostadsmarknader är fortsatt stark, en stor andel av den pågående produktionen är såld och vi upplever oss ha god kontroll på genomföranderiskerna. Vi har gjort flera intressanta byggrättsförvärv och byggrättsportföljen omfattar nu cirka bostäder. Trots de förväntade räntehöjningarna tror jag på fortsatt stabila bostadspriser. Demografisk utveckling, sysselsättningstillväxt och ekonomisk tillväxt stödjer JMs affär på alla delmarknader och måttliga räntehöjningar ligger redan i förväntansbilden. Ledande nordisk bostadsutvecklare JM är verksamt i städer och på orter där befolkningstillväxten och efterfrågan på bostäder är som störst. Vi är idag marknadsledande i Sverige och har en stark position i Norge. JM har även en ledande ställning i Köpenhamnsregionen i Danmark och i Brysselområdet i Belgien. Vi söker volymtillväxt främst genom att stärka våra positioner på befintliga delmarknader. Vi har sedan länge riktat blickarna mot den finska marknaden och tiden är nu mogen att agera. Med en planerad etablering i Finland under 2006 stärks JMs nordiska plattform. JM, som grundades av byggmästaren John Mattsson 1945, är en 60-åring att vara stolt över. Lång erfarenhet av bostadsbyggande och en företagskultur som står för affärsmannaskap och kundfokus har gett JM en stark ställning som bostadsutvecklare. Den som vill leda utvecklingen måste dock ständigt se om sitt hus. Våra prioriteringar under 2006 handlar om ett fortsatt förbättringsarbete med tyngdpunkt på goda kundrelationer, kostnadsmedvetenhet och hög kompetens. Endast så bygger vi ett JM i mästarklass. Stockholm i mars 2006 Johan Skoglund VD och koncernchef Vi arbetar för att JM ska vara kundens naturliga förstahandsval vid köp av en ny bostad.

8 4 JM-AKTIEN God kursutveckling AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Aktiekapitalet uppgår till 98,7 mkr fördelat på 24,7 miljoner aktier med ett kvotvärde om 4 kronor med lika rösträtt. Börsposten är 100 aktier. AKTIEÄGARMÅL JMs aktieägare ska erhålla en högre totalavkastning, dvs. summa av utdelning, inlösenrätt och värdeökning, än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil. KURSUTVECKLING OCH AVKASTNING JM-aktien ingår i Stockholmsbörsens index SX4040 Real Estate. Under 2005 ökade JMs aktiekurs med 84 procent, att jämföras med en ökning om 34 procent för SX4040, och en ökning om 23 procent för ett annat relevant jämförelseindex SX Det generella indexet på OMX Stockholmsbörsen, OMX Stockholm_PI, steg 33 procent under JM-aktien noterades som högst under året till 359,50 kr den 29 november och som lägst till 183,50 kr den 13 januari. Direktavkastningen, dvs. föreslagen utdelning i förhållande till börskurs i slutet av året, uppgick till 2,8 procent. Totalavkastningen under 2005 uppgick till 91 procent (85). OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE JM-aktier till ett värde av totalt 8,0 mdkr (3,4) omsattes under Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 30 mkr (13). Omsättningshastigheten, dvs. aktiens likviditet, uppgick till 123 procent (88) under året att jämföra med hela börssnittet på 115 procent (81). Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 8,7 mdkr (5,4). Aktieägare per 31 december 2005 Ägare Procent av antal aktier Robur fonder 8,9 AFA Försäkringar 7,4 SEB fonder och Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 4,7 Stefan Persson Placering AB 4,3 Fjärde AP-fonden 3,8 Catella fonder 3,4 Handelsbanken fonder 2,3 AMF Pensionsförsäkrings AB 2,2 Livförsäkrings AB Skandia 1,3 Andra AP-fonden 1,2 Länsförsäkringar fonder 1,1 Utländska aktieägare 40,3 Övriga aktieägare 19,1 Totalt 100,0 Antal aktieägare: st Antalet aktier: ÄGARSTRUKTUR Per den 31 december 2005 uppgick antalet aktieägare till (4 573). De tio största svenska ägarna stod för 39,5 procent (37) av kapitalet och de utländska ägarna för 40 procent (39). UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling och inkluderas i utdelningsberäkningen. Den föreslagna utdelningen för 2005 uppgår till 10 kronor (7) per aktie. Överföring till aktieägare, Mkr Utdelning Återköp Inlösen Summa Totalt INLÖSEN AV AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Om soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Utöver förslag om en höjning av utdelningen för 2005, har JMs styrelse föreslagit ett inlösenprogram om cirka 1,0 mdkr. Inlösenprogrammet beräknas vara avslutat omkring halvårsskiftet JM har efter inlösen fortsatt god finansiell kapacitet för nya projekt.

9 JM-AKTIEN 5 SPLIT AV AKTIE Mot bakgrund av JM-aktiens kursutveckling har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman en aktiesplit om 4:1. Planerad split beräknas genomföras i mitten av juni. aktiedata Kronor per aktie Börskurs per den 31/ , ,5 Högst betalt under året 359, Lägst betalt under året 183, Direktavkastning per den 31/12 (%) 2,8 3,7 4,7 6,2 6,4 Börsvärde per den 31/12 (mkr) Resultat per aktie 1) 4) 37,00 16,90 6,60 8,50 36,30 Projektfastigheter Marknadsvärde Bokfört värde Eget kapital (redovisat) Utdelning 2) 10,00 7,00 5,00 10,00 14,00 Utdelning i % av resultat efter skatt P/E tal per den 31/12 4) Antal aktier per den 31/ ) ) ) Resultat per aktie efter utspädning 4) 37,00 16,90 6,60 8,50 36,10 2) Styrelsens förslag 3) återköpta aktier ingår ej 4) Räkenskapsår 2003 och tidigare är ej omräknat enligt IFRS. Detta innebär att IFRS-principerna avseende goodwill och beräkningsgrunder för successiv vinstavräkning inte påverkat år 2001 till ) återköpta aktier ingår ej ÄGARBILD PER Aktieinnehav Antal aktieägare Procent av alla aktieägare Äger tillsammans antal aktier Procent av aktiekapital , , , , , , , , , , , ,3 TOTALT , ,0 FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET År Nyemission, mkr Inlösen av aktier, mkr Antal aktier Kvotvärde/aktie Aktiekapital, mkr ,5* -13, kr 121, ,2* kr 121, ,007* -9, kr 112, kr 112, , kr 98,7 * Konvertering av skuldförbindelser aktien JM OMX Stockholm_Pl SX4040 Real Estate Omsatt antal aktier tusental Källa: SIX

10 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kontorslokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM skapar hus att trivas i. Visionen innebär att det är lika viktigt med trivsel i JMs hus långt in i framtiden som idag. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, det vill säga utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden. Med ledande avses såväl marknadsposition på de marknader som JM verkar som kvalitet i produkten. Utveckling av bostäder ska ske på tillväxtorter med goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar på lång sikt. En växande befolkning och god köpkraftsutveckling ger möjlighet för att nå framgång i JMs affär. JM ska strategiskt vara tydligt inriktat mot kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, med högt kundvärde och i attraktiva lägen. Bostäderna ska främst upplåtas för eget ägande, men kan även inkludera hyresbostäder. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska vara begränsad och i första hand stödja JMs bostadsutveckling i större projekt där inslag av kontor ingår som en naturlig planförutsättning. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv, med prioritet att stärka koncernens position på befintliga marknader. Tillväxt ska ske med krav på god lönsamhet och marknadsledande position. Internationell tillväxt ska ske med försiktighet beaktat vikten av mycket god kontroll av den operativa risken i JMs kapitalintensiva affär. Produktionsstarter av bostäder ska ske i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktion. Följsamhet till JMs så kallade beslutsgrindar är ett centralt krav. Detta inkluderar adekvat nivå på bokning och kontraktsskrivning av bostäder före produktionsstart. JM ska långsiktigt säkra produktionskostnaderna och därför upprätthålla en begränsad men effektiv egen entreprenadverksamhet. Den egna effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser. JM ska fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttja balansräkningen. Detta uppnås genom hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning av fastighetsprojekten. Nyckeltal och finansiella mål Mål Utfall Utdelning, andel av resultat efter skatt, % 50 1) Rörelsemarginal, % 10 12,5 9,3 Soliditet, % ) Styrelsens förslag Finansiella mål Utdelningsmål Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Marginalmål Rörelsemarginalen ska uppgå till 10 procent, varav resultat från fastighetsförsäljningar 1-2 procentenheter. Soliditetsmål Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel.till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form.

11 A F FÄ R S I D É, M Å L O C H S T R AT E G I E R 7 TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR JMs ambition är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur, anpassad för bolagets projektutvecklingsverksamhet. Byggrättsportföljen ska optimeras över tiden med avseende på efterfrågan, planerad produktion och kapitalbindning. Balansräkningen ska normalt ej innehålla exploateringsfastigheter överstigande fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Balansposten projektfastigheter ska i sin helhet utgöras av projekttillgångar och främst bestå av bostadsfastigheter för projektutveckling, i form av ombildning till bostadsrätt eller förtätning. JMs ambition är att balansräkningen inte innehåller några färdigutvecklade kontorsfastigheter, dessa ska säljas efter färdigställande. Den cykliska karaktären på kontorsutveckling, samt ett i tiden varierande utbud av bostadsfastigheter för försäljning, innebär att posten projektfastigheter kan variera i storlek. Soliditetsmålet är en förenklad konsekvens av en mer djupgående analys där eget kapital har fördelats mot balansräkningens olika tillgångsslag och typ av verksamheter med beaktande av bedömd rörelserisk. Med nuvarande verksamhetsinriktning och struktur på rörelsekapital bedöms JMs bostadsrättsaffär ha en nettoskuld som över tiden uppgår till noll. Den inbördes relationen mellan koncernens olika rörelserisker och tillgångsslag innebär dock att optimerad skuldsättningsgrad för koncernen kan variera. Dessutom omfattar kapitalstrukturplaneringen andra långsiktiga bedömningar förutom en rent modellmässig beräkning av optimal kapitalstruktur. AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad. Investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta aktuell bedömning av uthållig avkastning på tioåriga statsobligationer är cirka 3 till 4 procent. Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5 procent Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) är således 8 till 9 procent. Kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta aktuell bedömning av uthållig avkastning på statsobligationer med löptid om 2 år, motsvarande en genomsnittlig projektlöptid, uppgår till 2,5 till 3,5 procent Riskpremie för lånefinansiering antas i genomsnitt uppgå till 1 procent. Avdragsrätt eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir räntekostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 2,5 till 3,2 procent. Kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för skuldsättningsgraden i de enskilda projekten i genomsnitt som skall uppgå till 1,0. Nya projekts vägda kapitalkostnad (WACC) uppgår därmed till 5,7 procent. Det innebär att koncernens genomsnittliga investeringar måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt, men före räntekostnader, på minst 5,7 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma.

12 8 AFFÄREN JM Värdeskapande genom projektutveckling Projektutveckling innebär att förvärva bebyggd eller obebyggd mark. Genom ny- eller ombyggnation förädlas fastigheter till attraktiva bostäder eller kommersiella lokaler. Ett av JMs större projekt är Dockanområdet, Malmös nya stadsdel vid hamnen. BOSTÄDER JM är en av Nordens ledande utvecklare av nya bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JMs projektutveckling täcker alla led av värdekedjan, från förvärv av mark till försäljning av den nya bostaden. I många fall innebär JMs projekt att nya bostadsområden skapas. JMs konkurrensfördelar Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har en lång erfarenhet i att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med våra slutkunder. Projekten är ofta stora och komplexa, till exempel omvandlingen av industriområdet Essinge Udde i Stockholm till ett populärt bostadsområde. Andra stora, pågående projekt är Liljeholmen i Stockholm, Eriksbergsområdet i Göteborg och Dockanområdet i Malmö som omvandlas till nya stadsdelar. JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i 60 år och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Projektutvecklingens faser JMs projekt startar vanligtvis med ett markförvärv. Ett viktigt beslutsunderlag vid förvärv av mark och inför projektstart är de marknadsundersökningar som genomförs löpande för att analysera kundpreferenser avseende exempelvis boendeformer, utformning och närservice. Processen från att marken förvärvats till att de nya bostäderna är klara för inflyttning är alltid flerårig och inleds med en dialog och samarbete med berörd kommun för att slå fast hur marken kan användas. Därefter startar en senare projekteringsfas där arkitekter och andra konsulter kopplas in. Försäljning påbörjas och när en viss andel av de planerade bostäderna har bokats av kunder påbörjas byggandet. JMs engagemang sträcker sig till cirka två år efter inflyttning. Värdeutveckling Markförvärv och idéfas är mycket viktiga inom projektutveckling. Att hitta utvecklingsbar mark till rätt pris och att utveckla koncept som tilltalar kunderna är centralt för att kunna driva projektutveckling med god lönsamhet. Värdeskapandet är som störst under planprocessen, då JM i samarbete med berörd kommun definierar markanvändningen. Det är i denna fas som råmarken omvandlas till byggrätt. Värdeutveckling sker stegvis i takt med att markanvändningen konkretiseras. När detaljplanen fastställts (lagakraftvunnen detaljplan) och bygglov erhållits, vilket kan ta mellan ett och fem år, och projektet har sålts till kund så har det fulla markvärdet uppnåtts. En aktiv fastighetsägare kan påverka planprocessen men den är också beroende av den kommunala Värde Projektutvecklingens värdekedja Idé- och planarbete Förvärvsbeslut Prisbeslut (kommersiella lokaler) Byggbeslut Produktion Prisbeslut (bostäder) Försäljningsbeslut Förvaltning Tid Värdeskapandet är som störst under planprocessen, då råmarken omvandlas till färdig byggrätt och markanvändningen konkretiseras.

13 AFFÄREN JM 9 planprocessen och eventuella överklaganden. I tillägg till förvärv av råmark, förvärvar JM även bebyggda fastigheter som kan vidareutvecklas till attraktiva bostäder eller moderna kontor. I dessa fall skapar JM värdetillväxt genom förtätning, bostadsrättsombildning, rivning och om- och tillbyggnad. JMs dotterbolag Seniorgården bygger bekväma och funktionella seniorbostäder som här i Lillängen, Nacka. KOMMERSIELLA LOKALER Merparten av JMs verksamhet avser bostäder, men JM utvecklar även kommersiella lokaler. Projektutveckling av kommersiella lokaler är i högre grad än projektutveckling av bostäder påverkad av konjunkturutvecklingen och är därmed mer cyklisk till sin karaktär. Attraktiva lägen, moderna, flexibla och effektiva kontor är framgångsfaktorer vid projektutveckling av kontor. Projektutveckling av kommersiella lokaler sker främst i Stockholmsområdet och skall primärt stödja projektutvecklingen av bostäder. Inom ett utvecklingsområde kan finnas behov av både bostäder och lokaler för att skapa ett attraktivt område. Äldre bostadsområden kan förtätas med bostäder och tillhörande centrum moderniseras. Till den kommersiella verksamheten ingår även att utveckla hyresbostäder. När projektutvecklingen är slutförd söker JM vanligtvis sälja fastigheten eller använda den färdigutvecklade fastigheten som byte till nya projektfastigheter eller byggrätter. Kassaflöde i bostadsaffären Inbetalningar Brf. betalar mark JM fakturerar brf Slutfaktura JM säljer eventuellt förvärvade bostäder Utbetalningar Förvärvsbeslut JM förvärvar mark Produktionskostnader Entreprenad- och köpekontrakt tecknas mellan JM och brf. Beslut produktionsstart JM förvärvar eventuellt osålda bostäder Brf. = bostadsrättsförening Processer i ett bostadsprojekt 1) Planarbete Förhandsbokningar krävs för produktionsstart Försäljning Kundanpassning Överklagan Detaljplan/ bygglov Projektering Idéarbete Marknadsundersökning Prissättning Bokning Produktion Inflyttning/Boende Förvaltning åt BRF Kassaflödeshantering Det är för JM speciellt viktigt att kassaflödeshanteringen är effektiv, då projekten löper över lång tid. JMs styrsystem och processer är uppbyggda för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande och därmed en maximerad värdeutveckling i koncernen. Beslut om förvärv och produktionsstart är väsentliga affärsbeslut som har stor kassaflödespåverkan och är bland annat därför underställda särskild analys och utvärdering. Illustrationen ovan ger en schematisk bild av kassaflöden under ett projekt. Mark som JM förvärvat bokas inledningsvis upp i balansräkningen, men överförs vid produktionsstart från balansräkningen in i respektive projektetapp. Marken säljs till en nybildad bostadsrättsförening, som under projektets gång faktureras löpande i enlighet med avtalad betalningsplan. Föreningen finansierar markförvärvet och entreprenaden genom byggnadskreditiv Idéfas Marknadsprocess Produktionsprocess År 1) Tidsintervallen är indikativa och kan variera avsevärt i olika projekt.

14 10 M A R K N A D S ÖV E R S I K T Fortsatt starka nordiska bostadsmarknader Efterfrågan på JMs huvudmarknader i Sverige, Norge och Danmark var fortsatt stark under 2005, pådriven av stabil ekonomisk tillväxt, bostadsbrist och ett lågt ränteläge. Marknaderna karakteriseras av påtaglig politisk vilja att öka nyproduktion av bostäder. BOSTÄDER JMs bostadsproduktion är i huvudsak koncentrerad till storstadsområden och andra tillväxtorter i Sverige, Norge och Danmark. Under 2005 produktionsstartades bostäder varav 86 procent utgörs av lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av småhus. Utbredd bostadsbrist i tillväxtområden Befolkningstillväxt har en stark påverkan på efterfrågan på nya bostäder. I Norden ökar befolkningen mest i storstadsområden och universitets- och högskoleorter, samt i kringliggande orter på pendlingsavstånd. Genom inflyttning ökar dessutom ett redan stort behov av nya bostäder. I Sverige bor närmare 60 procent av befolkningen i orter med bostadsbrist. I många av de största städerna, som Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn, har politiska program antagits för att öka nybyggnationen. Bedömd marknadsposition Marknad JM Större konkurrenter Sverige 1 NCC, Skanska, HSB och Riksbyggen Norge 4 Selvaag, Skanska och Veidekke Danmark 4* Sjaelsø Gruppen, nordicom och NCC Belgien 6 ** CIB, Thoma & Piron och Strabag * Köpenhamnsregionen ** Bryssel Stigande bostadspriser De svenska bostadsrättspriserna ökade med i genomsnitt 8 procent under 2005, i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö var uppgången mellan 15 och 20 procent. I Stockholms innerstad ökade priserna med 20 procent. I Norge steg priserna med 9 procent, lika mycket i Oslo. De danska bostadsrättspriserna steg med 25 procent, i Köpenhamn med drygt 30 procent. Att prisstegringarna var lägre i Norge kan förklaras med genomförda och aviserade räntehöjningar i kombination med stora nyproduktionsvolymer de senaste åren. De kraftiga danska prisökningarna kan delvis förklaras av införandet av amorteringsfria lån, vilket bedöms haft en temporär effekt på prisutvecklingen. Trots stora prisökningar är det, enligt de flesta marknadsbedömare, låg risk för kraftiga prisfall. Hushållens växande skuldsättning kompenseras av ett lägre ränteläge och priserna styrs i allmänhet av normala efterfråge- och utbudsförhållanden. Ökat bostadsbyggande i Sverige och Danmark I Sverige förväntas nyproduktionen av bostäder 2005 överstiga bostäder för första gången på 13 år, upp från drygt bostäder 2004 (källa: Nordea Analys). I Köpenhamn och Frederiksberg, där JM har sin danska verksamhet, har bostadsbyggandet stigit kraftigt under senare år. I Norge minskade antalet påbörjade bostäder med 3 procent under SEK, NOK, DKK/m Prisutveckling bostadsrätter (Sverige), ägarlägenheter (Utland) Göteborg Malmö Stockholm innerstad Storstockholm Oslo Köpenhamn Källa: Mäklarstatistik, NEF, EFF, FINN.no, ECON och Realkreditrådet

15 M A R K N A D S ÖV E R S I K T 11 JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen samt Oslo-området och Bergen. Bostadsproduktion bedrivs även i Belgien. STOCKHOLM JM är marknadsledande på nyproduktion av bostäder i Storstockholm med projekt i flertalet kommuner i länet liksom i kranskommunen Uppsala. Marknadsandelen avseende nyproduktion av bostadsrätter är cirka 40 procent. Några av JMs större, pågående projekt är Långbro, Liljeholmen/Årstadal, Bolinder Strand/Järfälla, Silverdal/Sollentuna, Norra Frösunda/Solna, Hägernäs/Täby och Hotellviken/Saltsjöbaden. Stockholms stad har som mål att ta fram nya detaljplaner för nya bostäder under perioden , och både markanvisningar och bostadsproduktion har ökat under senare år. Stora nybyggnadsprojekt pågår i Hammarby Sjöstad och i Liljeholmen/Årstadal. Planeringsarbete pågår för nordvästra Kungsholmen, ett av innerstadens största nybyggnadsområde under kommande år. Det råder stark efterfrågan på bostäder i sjönära lägen och lägen med goda kommunikationer. Stora prisstegringar i innerstaden leder också till ökad efterfrågan på bostäder i kranskommunerna. I Norra Frösunda/Solna erbjuder JM ett bekvämt boende med närhet till såväl natur som city. GÖTEBORG JM är marknadsledande på nyproduktion av bostäder i Storgöteborg med för närvarande drygt 10 projekt, flertalet i Göteborgs kommun men också i kranskommunerna Kungälv och Kungsbacka. Marknadsandelen avseende nyproduktion av bostadsrätter ligger runt procent. Vattennära projekt vid Norra Älvstranden står för en stor del av volymen. Stora infrastrukturinvesteringar som nedgrävningen av Götaleden och nybyggnadsprojekt vid Norra Älvstranden bidrar till att rita om Göteborgs stadsbild. I Torslanda omvandlas delar av det tidigare flygfältet till den nya stadsdelen Amhult. Aktiviteten är hög även i Göteborgs kranskommuner, pådrivet av positiv befolkningstillväxt. ÖRESUNDSREGIONEN JM är marknadsledande på nyproduktion av bostäder i Malmö/Lund med en marknadsandel om procent avseende nyproduktion av bostadsrätter. I Köpenhamnsregionen är JM en av de största aktörerna med en marknadsandel om 10 procent. JM driver ett 15-tal projekt i Öresundsregionen. De största avser nybyggnation i tidigare hamnområden: Västra Hamnen i Malmö, Lomma Hamn utanför Malmö samt Islands Brygge/Havnestaden och Sydhavnen/Sluseholmen i Köpenhamn. I Danmark bygger även finansiella aktörer bostäder. Öresundsregionen blir alltmer integrerad och antalet in- och utflyttare samt pendlare mellan Sverige och Danmark ökar, om än från låga nivåer. I både Malmö och Köpenhamn pågår stora nybyggnadsprojekt i tidigare industriområden vid vattnet, exempelvis Västra Hamnen i Malmö och Islands Brygge i Köpenhamn. Befolkningstillväxt är en viktig drivkraft för efterfrågan. JM är en av de största aktörerna i Köpenhamnsregionen. Bilden visar radhus i Amager, Köpenhamn. NORGE JM är genom sitt dotterbolag Byggholt en av Norges fem största bostadsbyggare med verksamhet i Osloregionen, Vestfold, Grenland, Bergen och Stavanger. JMs marknadsandel varierar mellan delmarknader och uppgår i genomsnitt till cirka 10 procent. JMs största delmarknader i Norge är Oslo-området och Bergen och cirka 40 projekt var i produktion vid årsskiftet. Bland stora projekt kan nämnas Billingstadlia i Oslo, Bragenes Strand i Drammen samt Stongafjellet i Askoy utanför Bergen. Den norska bostadsmarknaden uppvisar något lägre tillväxttakt än den svenska och danska, både vad gäller prisökningar och påbörjad nyproduktion. Även i Norge bygger

16 12 M A R K N A D S ÖV E R S I K T finansiella aktörer bostäder. I Norge har också möjligheten att köpa bostäder för att hyra ut i andra hand skapat en investeringsmarknad. I Oslo planeras omfattande nybyggnation i hamnområden runt staden (Projekt Fjordbyen) och projekt i Tjuvholmen och Björvika är långt framskridna. BELGIEN JM utvecklar bostäder i regionerna Bryssel och Valloniet. Kunderna är nationella och internationella privatpersoner, företag och institutioner. Investering i bostäder sker i syfte främst för eget nyttjande men också för uthyrning. JM tillhör de 15 ledande bostadsutvecklarna i Belgien och de 10 ledande i Brysselregionen. Antal bostäder Översiktsplan Detaljplan Bygglov Storleksintervall, JMs säljstartade bostadsrätter, Sverige Antal bostäder % 3000 % Översiktsplan Detaljplan >150 Bygglov Storlek, antal m Cirka 80 procent av JMs utbud av bostäder finns inom kvm. Under det senaste året har genomsnittstorleken ökat något. Prisintervall, JMs säljstartade bostadsrätter, Sverige <1 milj 1-2 milj 2-3 milj 3-4 milj >4 milj 58% av bostäderna hade en insats om 1-2 mkr. Cirka 6% >3 mkr. Genomsnittspris för JMs säljstartade bostäder, Sverige Kr/bostad Stockholm Riks Medelytan på JMs bostäder har ökat med 4% under 2005 och genomsnittspriset (insatsen) har ökat med 15%. % 12 Direktavkastningskrav bostadsfastigheter, Stockholm City Övriga innerstan Närförort Ytterförort

17 B O S TA D S B Y G G R ÄT T E R 13 Bostadsbyggrätter Antal bostäder i olika planskeden, Storstockholm Antal bostäder Antal 000 bostäder Översiktsplan Detaljplan Bygglov Översiktsplan Detaljplan Bygglov Antal bostäder 3000 Antal bostäder i olika planskeden, Riks Antal bostäder Översiktsplan Detaljplan Bygglov JM investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion och hade vid årsskiftet disponibla byggrätter. Byggrätterna var geografiskt fördelade med 39 procent i Storstockholm, 36 procent i övriga Sverige och 25 procent i Norge, Danmark och Belgien. Den disponibla byggrättsportföljen omfattar byggrätter av två slag; byggrätter i balansräkningen, cirka , samt byggrätter som disponeras genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal, cirka Byggrätter som disponeras genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal tillgångsförs ej i balansräkningen. I många fall har JM möjlighet att avgöra både om och när marken ska köpas. Därutöver finns cirka bostadsbyggrätter som JM inte avser att genomföra inom de närmaste 5-6 åren. Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder uppgick till mkr (2 783) vid utgången av året. Bra sammansättning JMs planerade bostäder finns både i traditionellt starka bostadsmarknader och i nya framväxande. Många av våra planerade bostäder tillfredsställer köpares krav på goda kommunikationer, ett sjönära läge och med närhet till service och skolor. Stigande bostadspriser gör att många bostadssökande söker sig allt längre ut från de största städerna. Förbättrade kommunikationer har också ökat möjligheterna till ett längre pendlingsavstånd. Denna utvidgning av storstadsregionerna har gjort nya bostadsmarknader attraktiva Översiktsplan Detaljplan Bygglov % 12 % JMs disponibla bostadsbyggrätter Region Antal byggrätter Storstockholm exkl. Sigtuna, Vallentuna, Norrtälje Malmö/Lund/Helsingborg/Halmstad Storgöteborg Uppsala inkl. Sigtuna, Vallentuna, Norrtälje Marknadsvärdet Västerås, Linköping, Jönköping, Örebro fördelas enligt följande: Osloområdet, Bergen, Stavanger Mkr Marknadsvärde Bokfört värde Storköpenhamn Stockholm Bryssel Övriga Sverige Totalt (cirka) Utland 1993 City 1994 Övriga innerstan Närförort Ytterförort JM har goda förutsättningar att bibehålla en hög nivå på produktionsstarter, då ett stort antal planerade bostäder omfattas Summa City Övriga innerstan av färdiga detaljplaner. Närförort Ytterförort

18 14 BOSTADSBYGGRÄTTER Marknadsvärdering Bostadsbyggrätter Vid årsskiftet 2005/2006 genomförde Newsec Analys en värdering av JMs samtliga exploateringsfastigheter för bostäder. Värderingarna är gjorda utifrån ett tänkt försäljningspris av fastigheterna till rådande dagsvärden, framtida exploateringsvinster är ej beaktade. Värderingarna baseras på objektens läge, attraktivitet, omfattning och typ av planerad bebyggelse, skede i planprocessen samt den tid som återstår till byggstart. Bedömt marknadsvärde för JMs exploateringsfastigheter för bostäder uppgår till mkr (3 895). Motsvarande bokförda värde är mkr (2 783). De cirka bostäder som disponeras genom villkorade förvärv omfattas ej av värdebedömningen. En del av exploateringsfastigheterna har kvarstående äldre bebyggelse som genererar driftnetton och som är planerade att byggas om eller rivas i framtiden. Värdebedömningen för dessa byggnader baseras på nuvarande hyresintäkter samt på objektens kommande användning där hänsyn tagits till kostnader för nödvändiga om- och tillbyggnader. Marknadsvärdet för dessa byggnader uppgår till 127 mkr (83) och är inkluderade i summeringen ovan. Newsec har bedömt fastigheternas läge och attraktivitet i fyra klasser, A-D. A-läge utgör bästa läge i respektive bostadsmarknad och innebär goda kommunikationer och närhet till kommersiell service samt sjönära lägen. B-läge är goda/normala lägen i respektive bostadsmarknad. C-läge är bostadsläge med något längre avstånd till kommunikationer och kommersiell service. D-läge är perifera lägen i respektive bostadsmarknad. Skedet i planprocessen har av Newsec klassats i fyra planskeden; råmark, översiktsplan, detaljplan och bygglov. I nedanstående diagram har värdet av JMs exploateringsfastigheter fördelats på olika lägen och planskeden. Detaljplaneskedet omfattar tiden från att detaljplanearbete påbörjas fram till att bygglov söks. JMs hantverkare monterar köksinredning i projekt Lovisedal, Norra Frösunda/Stockholm. Marknadsvärde bostadsbyggrätter, Stockholm Marknadsvärde bostadsbyggrätter, Riks Marknadsvärde bostadsbyggrätter, Utland

19 PROJEKTFASTIGHETER 15 Projektfastigheter Mkr JMs fastighetsförsäljningar JMs projektutveckling av bostadsbestånd och kommersiella lokaler är koncentrerat till Storstockholm. Bostadsfastigheterna upplåts som hyresrätter. Projektutvecklingen av kommersiella fastigheter ska stödja bostadsaffären och ske selektivt Bokfört värde Resultat Marknadsvärdering projektfastigheter 1) Bokfört Mkr Marknadsvärde värde Bostäder (hyresrätter) Fastigheter under utveckling Färdigutvecklade kontorsfastigheter Totalt projektfastigheter ) Bedömning av marknadsvärden gjord av Newsec Analys vid årsskiftet 2005/2006. Kr/m Kontorshyror och vakans i Stockholms city Vakans 25% Kontorshyra Vakans 20% 15% 10% 5% Bostadsfastigheter Marknaden för bostadsfastigheter i Storstockholm har utvecklats positivt under många år, pådrivet av stark efterfrågan, låga vakanser och låg bostadsproduktion. Köparna utgörs av både fastighetsbolag, fastighetsinvesterare och bostadsrättsföreningar bildade av boende i hyresfastigheter. Köpintresset och priserna har stigit. Den låga räntan och den stora efterfrågan på fastigheter har bidragit till att direktavkastningskraven har sjunkit. Hyresnivåerna i fastigheter med hyreslägenheter som upplåtelseform styrs av bruksvärdesystemet, en princip som innebär att hyresutvecklingen är kopplad till kostnadsutvecklingen i det kommunala bostadsbolaget på respektive ort. JM äger bostadsbestånd i Vaxholm och Älta, som båda förvärvades Parallellt med arbetet för att vidareutveckla bestånden genom nybyggnation har även fastigheter sålts, huvudsakligen till bostadsrättsföreningar som bildats av de boende. I samverkan med Nacka kommun tas ett förslag fram som innebär nyproduktion av cirka bostäder i Älta. Under året har arbetet påbörjats med en utveckling av Älta centrum. Kontorsfastigheter Stockholms kontorsmarknad är på väg att återhämta sig, dock i långsam takt till följd av relativt svag sysselsättningstillväxt. Vakansgraderna sjunker men ligger fortfarande kvar på höga nivåer, cirka 12 procent för Stockholm som helhet (källa: Newsec). Variationerna är dock stora mellan delmarknader. Moderna, yteffektiva lokaler i områden som Frösunda eller Stockholms innerstad uppvisar låga vakanser och i vissa fall stigande hyresnivåer. För äldre kontorsfastigheter i sämre lägen är situationen den motsatta. Hyresnivåerna i sin helhet var under 2005 i stort sett stabila med viss återhämtning för lokaler i CBD (Central Business District) och attraktiva förortslägen. Efterfrågan drivs framför allt av företagens behov till omlokalisering och yteffektivisering snarare än till följd av expansion. Investerarintresset, både från inhemska och utländska aktörer, är fortsatt starkt vilket bidrar till höga prisnivåer. Intresset är som störst för moderna, nybyggda eller renoverade, och välbelägna objekt i city eller i attraktiva närförorter med hyresgäster med långa hyresavtal. Bristen på sådana så kallade A-fastigheter till försäljning gör dock att investerarintresset förskjutits även mot fastigheter i mer perifera lägen. Under 2005 har JM genomfört ett flertal försäljningar av färdigutvecklade kontorsfastigheter. JM påbörjade också produktion av ett stort kontorsprojekt i Frösunda Park i Solna. Längs E4:an, med närhet till både Stockholms city och Arlanda, finns möjligheten att uppföra ytterligare tre kontorsfastigheter. Inflyttning av det första huset beräknas till slutet av 2006.

20 16 HÅLLB ART SAMHÄLLSBYGGANDE Hållbart samhällsbyggande JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus JM bygger idag ska stå i minst 100 år. Samtidigt innebär JMs och hela byggsektorns arbete en betydande miljöpåverkan. Hållbart samhällsbyggande är därför ett konkret och viktigt ställningstagande; JMs kunder och anställda ska känna sig säkra på att de får en sund och säker boende- och arbetsmiljö samt att JM tar ett ansvar för kommande generationers miljö. PRIORITERADE MILJÖASPEKTER Med hållbart samhällsbyggande avser JM såväl ett ekonomiskt som ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. Utöver den självklara ambitionen att skapa attraktiva och trygga bostäder fokuserar JM på miljöfrågorna, då det är här företaget har störst samhällspåverkan i sin roll som projektutvecklare av bostäder och samhällen. JMs prioriterade miljöaspekter är: Energianvändning i husens brukarskede Val av byggmaterial Hantering av byggavfall Användning av transporter och arbetsmaskiner Hantering av förorenad mark. Energi JMs viktigaste miljömål är att uppnå en minskad energianvändning för att därigenom minimera företagets bidrag till växthuseffekten. Eftersom energianvändningen är störst i bostädernas brukarskede fokuseras JMs utvecklingsarbete mot att göra husen allt mer energisnåla. Redan 1999 infördes ett förbud mot direktverkande el i samtliga JM-bostäder. Istället har husen vattenburna uppvärmningssystem med fjärrvärmeanslutning eller värmepump som standard. JM har också beslutat att samtliga bostäder ska vara utrustade med extra värmeisolerande fönster samt kyl- och frysskåp i högsta energiklass, A. På alla byggarbetsplatser används dessutom endast miljödeklarerad vattenkraftsel. Järinge energihus I Järinge i Tensta i norra Stockholm bygger JM ett energiprojekt där man utvärderar nya energieffektiva konstruktionslösningar. Här ska energisnålt byggande och bra miljöprestanda gå hand i hand med rimliga kostnader och god driftsekonomi utan att göra avkall på kundernas krav på bekvämlighet och komfort. De lösningar som testas i huset ska utvärderas för att eventuellt bli JM-standard. Projektet ska ingå i en bo-mässa hösten 2006 som arrangeras av Stockholms Byggmästareförening. Materialval I JMs bostäder används sunda och beprövade naturmaterial som kakel, klinker och trä. Relevanta byggvaror kontrolleras sedan mitten av 90-talet i JMs eget miljövärderingssystem för att säkerställa att de inte innebär några miljörisker eller hälsorisker för vare sig kunder eller medarbetare. Miljöbedömningen av byggvarorna har anpassats till de kriterier som utvecklats inom ramen för BASTA byggsektorns gemensamma projekt för att avveckla farliga ämnen. Byggavfall Varje år produceras stora mängder byggavfall. Allt mer källsorteras för att återvinnas, exempelvis emballage, trä och gips. JM beslutade 2001 att fram till 2005 halvera mängden deponiavfall per kvadratmeter nyproducerad lägenhetsyta vilket också uppnåddes under året. Deponiavfall är avfall som inte återvinns och återförs i kretsloppet utan läggs på tipp. Egenutvecklat miljövärderingssystem Redan under mitten av 90-talet utvecklade JM ett eget system för miljövärdering för att på så sätt styra användningen av byggmaterial mot minskad miljöbelastning. Endast de material som godkänns får användas. Varugrupper som värderas är exempelvis färger, limmer, fogmassor samt golv- och takmaterial. Resultatet samlas i JMs miljövarudatabas. Kontrollen av byggvaror i JMs miljövarudatabas är fortfarande en av företagets viktigaste miljörutiner.

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef ÅRSREDOVISNING 24-4 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen till JMs bolagsstämma

Välkommen till JMs bolagsstämma Omslag: I Uppsala Parkstad uppför JM bland annat flerbostadshus med stora fönster, putsade fasader och rymliga balkonger. Välkommen till JMs bolagsstämma TID OCH PLATS JMs ordinarie bolagsstämma 2002 äger

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2010

ÅRS- REDOVISNING 2010 ÅRS- REDOVISNING 2010 innehåll VERKSAMHET Finansiella rapporter 73 Moderbolagets noter aktieägarinformation 1 året i korthet 43 Förvaltningsberättelse 76 Femårsöversikt 85 bolagsstyrningsrapport 2 Koncernchefens

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 JM AB NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 SAMMANDRAG JANUARI SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) Mkr och resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 INNEHÅLL Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 erbjudande 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N

Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N Hus att trivas i E N P R E S E N T A T I O N A V J M - K O N C E R N E N JM i korthet 2 JM i korthet 2 Värdeskapande genom PROJEKT utveckling 3 Marknader 4 Omvärlden påverkar kundbehoven 6 Från obruten

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2014

ÅRS- REDOVISNING 2014 ÅRS- REDOVISNING 2014 Verksamhet 1 året i korthet 2 koncernchefens kommentar 4 KUNDBEHOV 5 Omvärldsanalys och Makro 7 Marknaden 10 ERBJUDANDE 11 fördel nybyggt 16 jms 10 största projekt 19 LÖNSAMHET 20

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 1999

JM AB ÅRSREDOVISNING 1999 JM AB ÅRSREDOVISNING 1999 LEDANDE PROJEKTUTVECKLARE AV BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER JM är en ledande projektutvecklare av bostäder och kommersiella lokaler. JM förvärvar såväl obebyggd som bebyggd

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö 212-4-27 NCC AB 1 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e

Johan Karlström V k er täll s d an e di di k re tö ktö h r oc K h oncernc f e Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Affärsplan 2011 2015 2015 Lönsam tillväxt Koncernen resultat och lönsamhet Mdr kr 2011 2010 Årets resultat 8,1 3,9 Avkastning på eget kapital, %

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer