Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till (2 393) Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 364 mkr (279) och periodens resultat efter skatt uppgick till 255 mkr (198). Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,9) Fastighetsförsäljningar om 438 mkr (693) gav ett resultat om 69 mkr (86) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17 procent. Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 5,20 kronor (3,30) Kassaflödet från verksamheten under första halvåret uppgick till mkr (87 Inlösen av aktier om totalt 966 mkr har genomförts under andra kvartalet Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal (%) 9,4 8,9 10,0 7,9 9,6 9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 16,5 14,4 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 9,10 7,10 5,20 3,30 18,90 16,90 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder JMs delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards IFRS. 1 (15)

2 KONCERNEN Efterfrågan på nyproducerade bostäder har varit fortsatt god under andra kvartalet. Resultatet i vår bostadsaffär har utvecklats fortsatt positivt med tydlig förbättring för verksamheten i Stockholm. Vårt effektiviseringsarbete har också bidragit till förbättrade marginaler. Attraktiva bostäder i våra projekt i kombination med en bra marknad och ett lågt ränteläge ger goda förutsättningar för Johan Skoglund, VD och koncernchef. Marknad, försäljning och produktionsstarter av bostäder Efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortsatt god i hela Sverige och på JMs utlandsmarknader. En fortsatt låg räntenivå bidrar till den goda utvecklingen. Antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt uppgick till (2 393). Den höga försäljningen första halvåret 2004 var delvis hänförlig till en förskjutning avseende bostäder färdigställda under 2003 men som sålts först under Antalet produktionsstartade bostäder ökade något och uppgick till bostäder (1 842) varav 847 (746) i Stockholmsområdet och 632 (583) i övriga Sverige. I utlandsverksamheten produktionsstartades 382 (513) bostäder. Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal Koncernens nettoomsättning under första halvåret 2005 ökade med 10 procent till mkr (4 165) och rörelseresultatet uppgick till 433 mkr (369). Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,9). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för verksamheten har förbättrats till följd av en god efterfrågan på bostäder och hittills genomfört effektiviseringsarbete. Särskilt har bostadsaffären inom den svenska verksamheten utvecklats positivt under det senaste kvartalet. Under perioden har fastigheter sålts för 438 mkr (693) med ett resultat om 69 mkr (86). Hyresintäkterna från JMs projektfastigheter uppgick till 105 mkr (128) varav 55 mkr (75) avser bostäder. Driftnettot uppgick till 32 mkr (52). Januari juni April juni Juli juni Rörelseresultat (mkr) /05 JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt Varav fastighetsförsäljningar Januari juni April juni Juli juni Rörelsemarginal (%) /05 JM Bostad Stockholm 11,4 7,8 13,7 8,3 10,4 JM Bostad Riks 8,6 7,8 8,8 7,1 8,7 JM Utland 7,9 6,0 6,7 6,0 7,1 JM Produktion 5,0 5,4 6,0 4,2 4,5 Byggrätter JMs disponibla byggrätter motsvarar cirka bostäder (22 500) varav redovisas i balansräkningen. Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder har minskat till mkr (3 084) vid utgången av perioden. 2 (15)

3 Projektfastigheter Uthyrningsgrad Bokfört värde Mkr årshyra, Bostäder (hyresrätter) 99 % Kontorsfastigheter under utveckling 64 % Färdigutvecklade kontorsfastigheter 73 % Totalt Finansiella poster Finansnettot har förbättrats med 21 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnad för förtidslösen av lån uppgick till 19 mkr under andra kvartalet. Räntekostnaderna har minskat främst på grund av lägre genomsnittlig låneskuld. Ränteintäkterna har ökat som en följd av stor behållning av likvida medel. Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Räntebärande låneskuld Räntebärande nettoskuld Efter genomförd inlösen och utdelning om totalt mkr uppgick den räntebärande nettoskulden till 557 mkr (1 868). Detta innebär en minskning om 56 mkr under första halvåret 2005 hänförligt till förbättrat kassaflöde. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,6). Den totala räntebärande låneskulden uppgick till mkr (2 380) varav PRI-skulden utgjorde 466 mkr (436). Vid periodens utgång var medelräntesatsen för den totala räntebärande låneskulden inklusive PRI-skulden 4,5 procent (5,2). Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens räntebärande låneskuld inklusive PRI-skulden var 1,8 år (2,3). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (2 929). Förutom likvida medel om 782 mkr (476) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 453). Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick koncernens tillgängliga likviditet till mkr (3 065). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under det första halvåret och uppgick till mkr (87, främst hänförligt till projektutveckling av bostäder i Sverige. Kassaflödet från fastighetsutvecklingen (projektfastigheter) bidrar med netto cirka 200 mkr (500). Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till (2 193). Antalet hantverkare var (1 146) och antalet tjänstemän (1 047). Inlösen av egna aktier JM har under andra kvartalet genomfört ett inlösenprogram av egna aktier. Erbjudandet omfattade inlösen av var åttonde aktie mot kontant ersättning om 285 kr. Totalt har aktier inlösts och 966 mkr överförts till aktieägarna i slutet på andra kvartalet. Efter inlösen uppgår JMs aktiekapital till 98,7 mkr fördelat på aktier. 3 (15)

4 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD STOCKHOLM Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 11,4 7,8 13,7 8,3 10,4 8,6 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 19,4 12,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan är fortsatt god och det är stort intresse för samtliga projekt. Bostadspriserna är stabila eller försiktigt stigande. Utbudet av nya bostäder ökar i Stockholmsområdet, liksom konkurrensen om välbelägen mark, som en konsekvens av den goda efterfrågan. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 10 procent till mkr (1 714) och rörelseresultatet ökade till 214 mkr (134) inklusive fastighetsförsäljningar med 34 mkr (-. Rörelsemarginalen ökade till 11,4 procent (7,8). Den förbättrade marginalen är hänförlig till en god försäljning, mycket bra resultat i ett antal avslutade projekt samt fastighetsförsäljningar. Försäljningen av bostäder under första halvåret 2004 var till en inte oväsentlig andel hänförlig till redan under 2003 färdigställda projekt. Kassaflödet förbättrades på grund av ökat rörelseresultat, ett ökat antal produktionsstarter och begränsade investeringar i exploateringsfastigheter. Under andra kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 190 bostäder förvärvats i Huddinge, i Spånga och på Gärdet i Stockholm. Dessutom har en fastighet på Östermalm i Stockholm sålts. Under andra kvartalet har produktionsstart skett av 527 bostäder varav 107 i småhus. Starterna har skett i Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Täby samt Värmdö kommun. JM BOSTAD RIKS Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 8,6 7,8 8,8 7,1 8,7 8,4 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 33,8 25,0 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan är fortsatt god och det är stort intresse för samtliga projekt. Bostadspriserna är stabila eller försiktigt stigande. Utbudet av nya bostäder och konkurrensen om välbelägen mark ökar på de flesta av affärssegmentets marknader, som en konsekvens av den goda efterfrågan. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 23 procent till mkr (1 189) och rörelseresultatet ökade med 35 procent till 126 mkr (93). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (7,8). 4 (15)

5 Ökningen av nettoomsättningen är hänförlig till det stora antalet projekt som startades under senare delen av Den förbättrade marginalen är hänförlig till en god försäljning och ett bra resultat i ett antal under kvartalet färdigställda projekt. Kassaflödet förbättrades på grund av ökat rörelseresultat och begränsade investeringar i exploateringsfastigheter. Under andra kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 230 bostäder förvärvats i Lund, Uppsala samt Örebro. Totalt produktionsstartades 251 bostäder i flerbostadshus varav merparten i södra Sverige. Produktionsstarter av totalt 92 småhus har också genomförts under perioden varav drygt hälften i Uppsala. JM UTLAND Inom affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien sker även utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 7,9 6,0 6,7 6,0 7,1 6,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 12,7 11,7 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar En längre tid av stigande bostadspriser har lockat nya aktörer till JMs utlandsmarknader vilket i sin tur drivit upp priserna på nya byggrätter. Nuvarande innehav av byggrätter och effektiviseringsarbete i projektgenomförandet ger dock generellt goda förutsättningar för JMs affär. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 2 procent till 853 mkr (835) och rörelseresultatet ökade till 67 mkr (50) delvis hänförligt till resultat vid fastighetsförsäljning i JM Belgien. Rörelsemarginalen ökade till 7,9 procent (6,0). Halvårets svaga kassaflöde beror huvudsakligen på färre produktionsstarter och gjorda investeringar i exploateringsfastigheter. Norge Bostadsmarknaden i Norge har under en längre tid kännetecknats av stark efterfrågan och stigande priser. Utbudet av nyproducerade bostäder är stort samtidigt som konkurrensen om mark för bostäder har ökat. Under första halvåret har 310 bostäder (45 sålts och 295 bostäder (414) produktionsstartats. Det stora antalet sålda bostäder första halvåret 2004 förklaras delvis av en förskjutning från Disponibla byggrätter motsvarar cirka bostäder (4 100). Danmark Efterfrågan på nybyggda bostäder i Köpenhamn är fortsatt hög och har resulterat i fortsatt god försäljning för JM Danmark. Bostadspriserna är fortsatt stigande samtidigt som konkurrensen om byggrätter har ökat. Under första halvåret har 173 bostäder (150) sålts och 48 bostäder (56) produktionsstartats. Disponibla byggrätter motsvarar cirka 850 bostäder (900). Belgien Utbudet av nya bostäder har ökat det senaste året och bostadspriserna stigit. Försäljningen är god i JMs pågående bostadsprojekt och produktionen löper enligt plan. Under första halvåret har 24 bostäder (29) sålts och 39 bostäder (43) produktionsstartats. Fortsatt arbete bedrivs för att hyra ut kontorsfastigheten Science. Ännu föreligger inga hyresavtal. Disponibla byggrätter motsvarar cirka 350 bostäder (70). Under kvartalet förvärvades byggrätter för cirka 30 bostäder i Bryssel. 5 (15)

6 JM FASTIGHETSUTVECKLING Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar bostads- och kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. Projektutveckling av kontor sker med stor försiktighet. Nettoomsättning Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 6,2 8,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal anställda Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Affärssegmentets nettoomsättning uppgick till 130 mkr (140) och rörelseresultatet minskade till 28 mkr (105) hänförligt till lägre volym av fastighetsförsäljningar under perioden. Under första halvåret 2005 har projektfastigheter sålts för 198 mkr (673) med ett resultat om 23 mkr (82). Det positiva kassaflödet är främst hänförligt till försäljning av projektfastigheter där betalning erhållits under halvåret. I det färdigställda kontorsprojektet Barnängen på Södermalm har under perioden ett nytt kontrakt tecknats på m 2 vilket medför att uthyrningsgraden ökat till 87 procent. Ombyggnaden av kontor, butiker och hyreslägenheter i kvarteret Västerbotten på Lidingö fortgår som planerat och fastigheten är nu färdigutvecklad. Försäljningsarbetet avseende fastigheterna har påbörjats. JMs byggrätter för kommersiell projektutveckling uppgår totalt till cirka m 2 med ett bokfört värde om 185 mkr. Under perioden har aktiviteten hos både inhemska och utländska investerare varit fortsatt hög. Lokalmarknaden kännetecknas av totalt sett ökande vakanser i Storstockholm. Stockholms innerstad har dock en måttlig ökning av vakansen och stabilisering av hyresnivån. I april 2005 har JM produktionsstartat ett nytt kontorshus i Frösunda, Solna om cirka m 2. Kontorsprojektet ligger i bästa skyltläge längs E4 och beräknas vara klart för inflyttning i december JM PRODUKTION Affärssegmentet JM Produktion bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,0 5,4 6,0 4,2 4,5 4,6 Operativt kassaflöde Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan på entreprenadmarknaden inom Stockholmsområdet fortsätter att utvecklas positivt och verksamhetens orderläge är stabilt. Affärssegmentets nettoomsättning uppgick till 480 mkr (405) och rörelseresultat till 24 mkr (22). Under andra kvartalet slutreglerades en äldre extern kundfordran med en positiv resultateffekt om 5 mkr. För första halvåret 2004 ingick en fastighetsförsäljning i rörelseresultatet om 5 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (5,4). Det starka kassaflödet är främst hänförligt till minskade kundfordringar. JM Produktion har under andra kvartalet erhållit flera större uppdrag. Ombyggnad åt Vasakronan, markarbeten åt SMÅA och Plantagen samt produktion av bostäder åt JM Bostad Stockholm. Bland de största idag pågående uppdragen är ombyggnad av Hotell Anglais åt AFA Sjukförsäkring, nybyggnad av kontor i Frösunda åt JM Fastighetsutveckling och fjärrvärmeledning åt Vattenfall på Södertörn. 6 (15)

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 9,10 7,10 5,20 3,30 18,90 16,90 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 9,10 7,10 5,20 3,30 18,90 16,90 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning KONCERNENS BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Varav fordringar fastighetsförsäljningar FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Januari juni Helår Mkr Ingående eget kapital vid årets början Effekt av ändrad redovisningsprincip Inlösen av aktier Fond för verkligt värde (kassaflödessäkringar) Omräkningsdifferenser Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång IFRS-justeringar, Finansiella instrument 7 (15)

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Investering i projektfastigheter Investering i exploateringsfastigheter m.m Försäljning av projektfastigheter À conto betalning för expl. fastigheter o.d Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Utdelning Inlösen av egna aktier Förändring av låneskuld m.m Från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebärande nettoskuld Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning / - = minskning) NYCKELTAL % / Rörelsemarginal 9,4 8,9 10,0 7,9 9,6 9,3 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital 17,5 14,3 Räntabilitet på eget kapital 16,5 14,4 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 Soliditet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 sidorna samt Där framgår bland annat att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser Effekter på eget kapital vid årets ingång från omräkning till de nya principerna avseende finansiella instrument anges i redogörelsen över förändringar i koncernens eget kapital i delårsrapporten. IAS 32 Finansiella Instrument, Upplysningar och klassificering, samt IAS 39 Finansiella Instrument, Redovisning och värdering, tillämpas från 2005 utan omräkning av jämförelseåret Den av EU antagna versionen av IAS 39 skiljer sig i vissa avseenden från den av IASB utgivna rekommendationen. För JM har dessa skillnader ingen effekt varför koncernens tillämpning av IAS 39 är i enlighet med den av EU antagna versionen och den av IASB utgivna texten. IAS 39 kräver att finansiella tillgångar och finansiella skulder klassificeras i olika kategorier för att sedan redovisas och värderas enligt de principer som gäller för respektive kategori. Likvida medel och kortfristiga placeringar klassificeras som tillgångar där värdering sker till verkligt värde och där värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta beräknas så att en konstant effektiv ränta erhålles över låneperioden såvida inte löptiden är kort. Sålunda redovisas leverantörsskulder och liknande kortfristiga skulder till nominellt belopp. Finansiella derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Koncernens policy är att derivat endast får innehas i säkringssyfte varvid säkringsredovisning normalt dock inte tillämpas. Kassaflödessäkringarna har skett genom räntederivat för att omvandla rörlig ränta till fast ränta. Effekterna av omräkning av jämförelsetal beskrivs på sid 14 i delårsrapporten samt i årsredovisningen för Uppgifterna avseende eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återfinns i årsredovisningen för (15)

9 Definitioner Rapporteringen per affärssegment har kompletterats med redovisning av operativt kassaflöde. Det operativa kassaflödet definieras som förändring av operativt kapital plus periodens resultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster. För övriga definitioner hänvisas till årsredovisningen för Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 2005 För information om övergången till IFRS 2005 hänvisas JMs websida samt till årsredovisningen för 2004, sidorna samt 92. NETTOOMSÄTTNING PER LAND Sverige Norge Danmark Belgien Totalt NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Eliminering Totalt RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSSEGMENT % / JM Bostad Stockholm 11,4 7,8 13,7 8,3 10,4 8,6 JM Bostad Riks 8,6 7,8 8,8 7,1 8,7 8,4 JM Utland 7,9 6,0 6,7 6,0 7,1 6,3 JM Produktion 5,0 5,4 6,0 4,2 4,5 4,6 GENOMSNITTLIGT OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Juli juni Helår Mkr 2004/ JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling (15)

10 AVKASTNING OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Juli juni Helår % 2004/ JM Bostad Stockholm 19,4 12,6 JM Bostad Riks 33,8 25,0 JM Utland 12,7 11,7 JM Fastighetsutveckling 6,2 8,6 OPERATIVT KASSAFLÖDE PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion DISPONIBLA BOSTADSBYGGRÄTTER PER AFFÄRSSEGMENT Antal Totalt antal bostadsbyggrätter JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt Varav redovisade i balansräkningen (exploateringsfastigheter) JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt SÅLDA BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt (15)

11 Moderbolaget Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under första halvåret till 241 mkr (-36). Moderbolagets investeringar i projektfastigheter uppgick till 30 mkr (84). Stockholm den 15 augusti 2005 JM AB (publ) Johan Skoglund Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen, årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. Stockholm den 15 augusti 2005 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Lars Träff Auktoriserad revisor KONCERNEN FEMÅRSÖVERSIKT Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntebärande nettoskuld Rörelsemarginal (%) 2) 9,3 2,4 5,4 11,8 10,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 14,4 5,5 6,8 30,1 24,4 Soliditet Resultat per aktie (kr) 16,90 6,60 8,50 36,30 25,40 Föreslagen utdelning per aktie (kr) 7,00 5,00 10,00 14,00 10,00 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder ) Räkenskapsår 2003 och tidigare är ej omräknat enligt IFRS. Detta innebär att de nya principerna för goodwill och beräkningsgrunder för successiv vinstavräkning inte påverkat år 2000 till Räkenskapsår 2003 och tidigare motsvaras rörelsemarginal av projektutvecklingsmarginal. 11 (15)

12 KVARTALSÖVERSIKT, MKR RESULTATRÄKNING Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, icke räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebärande nettoskuld Förändring räntebärande nettoskuld (+ = ökning / - = minskning) NYCKELTAL Kv. 2 Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Rörelsemarginal (%) 10,0 8,7 10,4 8,6 7,9 9,9 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,2 0,0 0,2 0,5 0,6 0,9 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 5,20 3,90 6,10 3,70 3,30 3,80 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder (15)

13 AFFÄRSSEGMENT KVARTALSÖVERSIKT, MKR JM BOSTAD STOCKHOLM Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 13,7 8,6 9,5 9,2 8,3 7,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 19,4 14,3 12,6 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM BOSTAD RIKS Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 8,8 8,4 9,1 8,6 7,1 8,6 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 33,8 27,5 25,0 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM UTLAND Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 6,7 9,6 7,1 5,6 6,0 5,9 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 12,7 12,4 11,7 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM FASTIGHETSUTVECKLING Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 6,2 7,1 8,6 Operativt kassaflöde Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter JM PRODUKTION Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 6,0 3,8 4,2 3,8 4,2 6,7 Operativt kassaflöde Varav fastighetsförsäljningar ) Beräknas på 12 månaders rullande resultat och genomsnittligt kapital. Jämförelsetal för kvartal och tidigare har ej omräknats enligt IFRS, då jämförande siffror för 2003 ej omräknats. 13 (15)

14 EFFEKTER AV ÖVERGÅNGEN I KVARTAL , ENLIGT IFRS, MKR IAS 11 IFRS Jan - juni IFRS 3 Entreprenad Jan - juni RESULTATRÄKNING 2004 Goodwill avtal 2004 Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat IAS 11 IFRS April-juni IFRS 3 Entreprenad- April-juni RESULTATRÄKNING 2004 Goodwill avtal 2004 Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat IAS 11 IFRS 3 Entreprenad IFRS BALANSRÄKNING 30 juni 2004 Goodwill avtal 30 juni 2004 Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder IFRS NYCKELTAL Kvartal Kvartal Rörelsemarginal (%) 6,1 7,9 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 2,10 3,30 EGET KAPITAL 30 juni 2004 Utgående eget kapital enligt tidigare principer Effekter på eget kapital av övergången till IFRS hänförligt till: - ändring i ingående eget kapital , entreprenadavtal ändring i ingående eget kapital , uppskjuten skatt 59 - IFRS 3 återläggning av 2004 års avskrivning på goodwill 7 - IAS 11 Entreprenadavtal uppskjuten skatt på IFRS-justeringar -30 Utgående eget kapital, enligt IFRS (15)

15 JM AB (publ) Postadress Stockholm Besöksadress Telegrafgatan 4, Solna Telefon Telefax Org.nr Internet För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Caroline Rosén, Kommunikationsdirektör Kommande informationstillfällen 27 oktober 2005 Delårsrapport perioden januari september februari 2006 Bokslutskommuniké april 2006 Delårsrapport perioden januari mars 2006 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Vi omsätter cirka 8,5 miljarder kr och har cirka medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 15 (15)

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn Delårsrapport JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN 2/2008 Projekt Dockan, Malmö hamn Avmattad efterfrågan för koncernen men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 10 procent till

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 3/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 217 AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM - STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE JANUARI SEPTEMBER 217 Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775) Delårsrapport 3/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 216 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (1 489) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN 3/2008 Liljeholmskajen, Stockholm Avvaktande efterfrågan och minskande aktivitetsnivå Intäkterna ökade med 6 procent till 9 379 mkr (8 852) och antal

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227) Delårsrapport 1/ 213 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 213 FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN 2010 Hammarby Sjöstad, Stockholm Älta, Stockholm Långbro Park, Stockholm Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN God försäljning och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871)

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871) Delårsrapport 3/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 1 489 mkr (9 729) och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Bokslutskommuniké 216 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 216 ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14 447) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN Västra Sannegårdshamnen, Göteborg Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN 2/2009 Delårsrapport JANUARI JUNI 2009, JM-KONCERNEN Förbättrad försäljning i Sverige och Norge Intäkterna minskade med

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Bokslutskommuniké 215 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 14 447 mkr (13 869) och rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374)

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374) Bokslutskommuniké 213 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 213 STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET STARKT KASSAFLÖDE Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12 652 mkr (13 134) men rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt fokus på balansräkningen Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål 1) Mål 2006 2005 2004 2003 2002 Rörelsemarginal (%) 10,0 15,6 12,5 9,3 2,4 5,4 Utdelning, andel vinst

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen ökade med 53,1 procent och uppgick till 147 mkr (96). Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104) Bokslutskommuniké 214 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 13 869 mkr (12 652) och

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer