JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till (3 349) Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 627 mkr (425) och periodens resultat efter skatt ökade till 544 mkr (303). Rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent (8,8) Fastighetsförsäljningar om 539 mkr (722) gav ett resultat om 100 mkr (96) Räntabiliteten på eget kapital ökade till 22,6 procent. Resultatet per aktie för niomånadersperioden ökade till 20,20 kronor (10,80) Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna uppgick till mkr (1 164) Koncernens kapitalbehov är föremål för översyn. Överskott av eget kapital bedöms preliminärt uppgå till mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal (%) 10,0 8,8 11,1 8,6 10,1 9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 22,6 14,4 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 20,20 10,80 11,70 3,70 26,30 16,90 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder JMs delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards - IFRS. 1 (16)

2 KONCERNEN Efterfrågan på nyproducerade bostäder har varit fortsatt god under tredje kvartalet. Resultatet i vår bostadsaffär har utvecklats fortsatt positivt med förbättring på samtliga marknader. Samtidigt har vi ytterligare stärkt vår balansräkning. Attraktiva bostäder i våra projekt i kombination med en bra marknad och ett lågt ränteläge ger fortsatt goda förutsättningar för Johan Skoglund, VD och koncernchef. Marknad, försäljning och produktionsstarter av bostäder Efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortsatt god i hela Sverige och på JMs utlandsmarknader. En fortsatt låg räntenivå bidrar till den goda utvecklingen. Antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt uppgick till (3 349). Den höga försäljningen under 2004 var delvis hänförlig till en förskjutning avseende bostäder färdigställda under 2003 men som såldes först under Antalet produktionsstartade bostäder ökade och uppgick till bostäder (2 616) varav (1 150) i Stockholmsområdet och 998 (814) i övriga Sverige. I utlandsverksamheten produktionsstartades 702 (652) bostäder. Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal Koncernens nettoomsättning under de första nio månaderna 2005 ökade med 17 procent till mkr (5 970) och rörelseresultatet uppgick till 702 mkr (525). Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (8,8). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för verksamheten har förbättrats till följd av en god efterfrågan och högre priser på bostäder samt hittills genomfört effektiviseringsarbete. Under perioden har fastigheter sålts för 539 mkr (722) med ett resultat om 100 mkr (96). Hyresintäkterna från JMs projektfastigheter uppgick till 154 mkr (186) varav 73 mkr (108) avser bostäder. Driftnettot uppgick till 58 mkr (87). Januari - september Juli - september Okt - sept Rörelseresultat (mkr) /05 JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt Varav fastighetsförsäljningar Januari - september Juli - september Okt - sept Rörelsemarginal (%) /05 JM Bostad Stockholm 11,6 8,2 12,1 9,2 11,0 JM Bostad Riks 9,6 8,1 11,5 8,6 9,4 JM Utland 8,5 5,9 9,3 5,6 8,1 JM Produktion 5,2 4,9 5,6 3,8 4,9 Byggrätter JMs disponibla byggrätter har ökat till cirka bostäder (22 000) varav redovisas i balansräkningen. Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder har minskat till mkr (2 93 vid utgången av perioden. Projektfastigheter Uthyrningsgrad Bokfört värde Mkr årshyra, Bostäder (hyresrätter) 99 % Fastigheter under utveckling 41 % Färdigutvecklade kontorsfastigheter 70 % Totalt Under oktober månad, efter rapportperiodens utgång, har JM sålt bostadsfastigheter i Vaxholm och Älta samt kontorsfastigheter på Lidingö, i Uppsala, i Solna och i Stockholm för totalt 757 mkr med ett resultat om 95 mkr. 2 (16)

3 Finansiella poster Finansnettot har förbättrats med 25 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnad för förtidslösen av lån uppgick till 19 mkr under andra kvartalet. Räntekostnaderna har minskat främst på grund av lägre genomsnittlig låneskuld. Ränteintäkterna har ökat som en följd av stor behållning av likvida medel. Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Räntebärande låneskuld Räntebärande nettoskuld Efter genomförd inlösen och utdelning om totalt mkr uppgick den räntebärande nettoskulden till 341 mkr (1 597). Detta innebär en minskning om 272 mkr under 2005 hänförligt till förbättrat kassaflöde. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 (0,5). Den totala räntebärande låneskulden uppgick till mkr (2 058) varav PRI-skulden utgjorde 472 mkr (443). Vid periodens utgång var medelräntesatsen för den totala räntebärande låneskulden inklusive PRI-skulden 4,2 procent (5,4). Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens räntebärande låneskuld exklusive PRI-skulden var 1,6 år (2,5). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (3 15. Förutom likvida medel om mkr (424) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 727). Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick koncernens tillgängliga likviditet till mkr (3 065). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt under de första nio månaderna och uppgick till mkr (1 164), hänförligt till fortsatt arbete med balansräkningen och projektutvecklingen av bostäder i Sverige. Kassaflödet från fastighetsutvecklingen (projektfastigheter) bidrar med netto cirka 200 mkr (520). Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till (2 154). Antalet hantverkare var (1 120) och antalet tjänstemän (1 034). Valberedning Enligt den instruktion som förra årets valberedning i JM AB antog, skall valberedningen bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser en representant vardera. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, som JM avser att successivt tillämpa, skall valberedningens sammansättning offentliggöras senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Av de aktieägare, som per den 30 september i år är kvalificerade för att ingå i valberedningen, har följande begärt att få delta: Robur fonder (representerad av KG Lindvall), AFA Försäkring (Anders Algotsson), SEB fonder (Mats Tunér) och Fjärde AP-fonden (Björn Franzon). Inlösen av egna aktier JM har under andra kvartalet genomfört ett inlösenprogram av egna aktier. Erbjudandet omfattade inlösen av var åttonde aktie mot kontant ersättning om 285 kr. Totalt har aktier inlösts och 966 mkr överförts till aktieägarna i slutet på andra kvartalet. Efter inlösen uppgår JMs aktiekapital till 98,7 mkr fördelat på aktier. Kapitalstruktur Omställningsarbetet med balansräkningen utifrån nuvarande strategi med minskad kapitalbindning samt effektivisering av företagets processer har stärkt JMs finansiella ställning. Koncernens framtida behov av eget kapital är återigen föremål för översyn. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén för Preliminärt bedöms JM ha ett överskott av eget kapital i storleksordningen mkr. 3 (16)

4 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD STOCKHOLM Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 11,6 8,2 12,1 9,2 11,0 8,6 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 24,1 12,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan har stärkts. Bostadspriserna är försiktigt stigande. Utbudet av nya bostäder ökar i Stockholmsområdet, liksom konkurrensen om välbelägen mark, som en konsekvens av den goda efterfrågan. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 15 procent till mkr (2 368) och rörelseresultatet ökade till 316 mkr (194) inklusive fastighetsförsäljning med 34 mkr (-. Rörelsemarginalen ökade till 11,6 procent (8,2). Den förbättrade marginalen är hänförlig till en god försäljning och ökade priser tillsammans med oförändrade kostnader. Försäljningen av bostäder 2004 var delvis hänförlig till projekt färdigställda under Kassaflödet förbättrades på grund av ökat rörelseresultat och begränsade investeringar i exploateringsfastigheter. Under tredje kvartalet har produktionsstart skett av 287 bostäder i flerbostadshus i Stockholm och Solna. JM BOSTAD RIKS Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 9,6 8,1 11,5 8,6 9,4 8,4 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 44,7 25,0 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan har stärkts. Bostadspriserna är försiktigt stigande. Utbudet av nya bostäder och konkurrensen om välbelägen mark ökar på de flesta av affärssegmentets marknader, som en konsekvens av den goda efterfrågan. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 26 procent till mkr (1 713) och rörelseresultatet ökade med 50 procent till 207 mkr (138) inklusive resultat från fastighetsförsäljningar om 13 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (8,. Ökningen av nettoomsättningen är hänförlig till det stora antalet produktionsstarter under senare delen av 2004 samt (16)

5 Den förbättrade marginalen är hänförlig till en god försäljning och ökade priser tillsammans med oförändrade kostnader samt försäljningar av fastigheter. Kassaflödet förbättrades på grund av ökat antal produktionsstarter och ett ökat rörelseresultat. Under tredje kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 480 bostäder förvärvats i Malmö, Lomma, Halmstad samt Uppsala. Totalt produktionsstartades 240 bostäder i flerbostadshus i Malmö, Halmstad, Göteborg och Uppsala. Produktionsstarter av totalt 126 småhus har också genomförts under perioden varav merparten i Malmö, Lund och Västerås. JM UTLAND Inom affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien sker även utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 8,5 5,9 9,3 5,6 8,1 6,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 15,4 11,7 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar En längre tid av stigande bostadspriser har lockat nya aktörer till JMs utlandsmarknader vilket i sin tur drivit upp priserna på nya byggrätter. Nuvarande innehav av byggrätter och effektiviseringsarbete i projektgenomförandet ger dock generellt goda förutsättningar för JMs affär. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 16 procent till mkr (1 264) och rörelseresultatet ökade till 124 mkr (74) delvis hänförligt till resultat vid fastighetsförsäljning i JM Belgien. Rörelsemarginalen ökade till 8,5 procent (5,9). De första nio månadernas begränsade kassaflöde är främst hänförligt till tillfälligt minskat kapitalbehov i Norge och därför minskad nivå på projektfinansiering. Norge Bostadsmarknaden i Norge kännetecknas av fortsatt god efterfrågan och försiktigt stigande priser. Utbudet av nyproducerade bostäder är stort samtidigt som konkurrensen om mark för bostäder har ökat. Även en viss ökning av produktionskostnaderna har skett under året. Under de första nio månaderna har 476 bostäder (564) sålts och 497 bostäder (453) produktionsstartats. Det stora antalet sålda bostäder under 2004 förklaras delvis av en förskjutning från Under tredje kvartalet har produktionsstart skett av 202 bostäder, varav 54 i Oslo, 24 i Drammen, och drygt 60 vardera i Bergen och Tönsberg. Disponibla byggrätter motsvarar cirka bostäder (4 100). Danmark Efterfrågan på nybyggda bostäder i Köpenhamn är fortsatt hög och har resulterat i fortsatt god försäljning för JM Danmark. Bostadspriserna är fortsatt stigande samtidigt som konkurrensen om byggrätter har ökat. Under perioden har 176 bostäder (199) sålts och 166 bostäder (156) produktionsstartats. Under tredje kvartalet har produktionsstart skett av 118 bostäder i Köpenhamn, varav 70 på Sluseholmen och 48 i Havnestad. Disponibla byggrätter motsvarar cirka 750 bostäder (800). Belgien Utbudet av nya bostäder har ökat det senaste året och bostadspriserna stigit. I JMs pågående bostadsprojekt löper produktionen enligt plan. Under perioden har 34 bostäder (68) sålts och 39 bostäder (43) produktionsstartats. Fortsatt arbete bedrivs för att hyra ut kontorsfastigheten Science. Ännu föreligger inga hyresavtal. Disponibla byggrätter motsvarar cirka 350 bostäder (370). 5 (16)

6 JM FASTIGHETSUTVECKLING Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar bostads- och kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. Projektutveckling av kontor sker med stor försiktighet. Nettoomsättning Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 6,4 8,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal anställda Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Affärssegmentets nettoomsättning uppgick till 175 mkr (207) och rörelseresultatet minskade till 62 mkr (138). Förändringen är i huvudsak hänförlig till ett minskat fastighetsbestånd och en lägre volym av fastighetsförsäljningar jämfört med samma period föregående år. Det positiva kassaflödet är främst hänförligt till försäljning av projektfastigheter där betalning erhållits under de första nio månaderna. Resultat från fastighetsförsäljningar uppgår under 2005 till 43 mkr (92). Under tredje kvartalet såldes fastigheter för 52 mkr med ett resultat om 20 mkr. Under perioden har hyresavtal tecknats med Sollentuna kommun avseende äldreboende och gruppboende för ungdomar i Silverdal. Första spadtag för detta projekt togs i september och färdigställande planeras till oktober 2006 respektive mars Produktionen av det i april startade kontorsprojektet i Frösunda Park fortgår planenligt och arbetet med att hyra ut lokalerna pågår. Arbetet med omdaningen av Älta centrum har påbörjats och nya hyresavtal har tecknats. Under perioden har intresset från utländska och inhemska investerare varit fortsatt stort för det kvarvarande färdigutvecklade fastighetsbeståndet. JM PRODUKTION Affärssegmentet JM Produktion bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,2 4,9 5,6 3,8 4,9 4,6 Operativt kassaflöde Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan på entreprenadmarknaden inom Stockholmsområdet är fortsatt positiv och affärssegmentet har ett bra orderläge. Affärssegmentets nettoomsättning uppgick till 766 mkr (618) och rörelseresultat till 40 mkr (30). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (4,9). För motsvarande period 2004 ingick en fastighetsförsäljning i rörelseresultatet om 5 mkr. Det starka kassaflödet är främst hänförlig till minskat rörelsekapital men också ett starkt resultat. Affärssegmentet har under tredje kvartalet erhållit flera större uppdrag. Ombyggnad av Philipshuset på Tegeluddsvägen åt Vasakronan, mark- och ledningsarbeten åt Stockholm Stad i Lugnets tidigare industriområde samt produktion av äldreboende i Silverdal åt JM Fastighetsutveckling. Övriga större pågående uppdrag är ombyggnad av Hotell Anglais åt AFA Sjukförsäkring, nybyggnad av kontor i Frösunda åt JM Fastighetsutveckling och fjärrvärmeledning åt Vattenfall på Södertörn. 6 (16)

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Januari september Juli - september Okt - sept Helår Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 20,20 10,80 11,70 3,70 26,30 16,90 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 20,20 10,80 11,70 3,70 26,30 16,90 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning I posten ingår uppskjuten skatteintäkt om netto 103 mkr hänförligt till avvecklat engagemang under tredje kvartalet. KONCERNENS BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Varav fordringar fastighetsförsäljningar (16)

8 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Januari - september Helår Mkr Ingående eget kapital vid årets början Effekt av ändrad redovisningsprincip Inlösen av aktier Fond för verkligt värde (kassaflödessäkringar) Omräkningsdifferenser Utdelning Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång IFRS-justeringar, Finansiella instrument KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Investering i projektfastigheter Investering i exploateringsfastigheter m.m Försäljning av projektfastigheter À conto betalning för expl. fastigheter o.d Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Utdelning Inlösen av egna aktier Upptagna lån Amortering av skulder Från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebärande nettoskuld Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning / - = minskning) NYCKELTAL % / Rörelsemarginal 10,0 8,8 11,1 8,6 10,1 9,3 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital 20,4 14,3 Räntabilitet på eget kapital 22,6 14,4 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,1 0,5 0,1 0,5 0,2 Soliditet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 sidorna samt Där framgår bland annat att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser Effekter på eget kapital vid årets ingång från omräkning till de nya principerna avseende finansiella instrument anges i redogörelsen över förändringar i koncernens eget kapital i delårsrapporten. IAS 32 Finansiella Instrument, Upplysningar och klassificering, samt IAS 39 Finansiella Instrument, Redovisning och värdering, tillämpas från 2005 utan omräkning av jämförelseåret Den av EU antagna versionen av IAS 39 skiljer sig i vissa avseenden från den av IASB utgivna rekommendationen. För JM har dessa skillnader ingen effekt varför koncernens tillämpning 8 (16)

9 av IAS 39 är i enlighet med den av EU antagna versionen och den av IASB utgivna texten. IAS 39 kräver att finansiella tillgångar och finansiella skulder klassificeras i olika kategorier för att sedan redovisas och värderas enligt de principer som gäller för respektive kategori. Likvida medel och kortfristiga placeringar klassificeras som tillgångar där värdering sker till verkligt värde och där värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta beräknas så att en konstant effektiv ränta erhålles över låneperioden såvida inte löptiden är kort. Sålunda redovisas leverantörsskulder och liknande kortfristiga skulder till nominellt belopp. Finansiella derivatinstrument redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Koncernens policy är att derivat endast får innehas i säkringssyfte varvid säkringsredovisning normalt dock inte tillämpas. Kassaflödessäkringarna har skett genom räntederivat för att omvandla rörlig ränta till fast ränta. Effekterna av omräkning av jämförelsetal beskrivs på sid 14 i delårsrapporten samt i årsredovisningen för Uppgifterna avseende eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återfinns i årsredovisningen för Definitioner Rapporteringen per affärssegment har kompletterats med redovisning av operativt kassaflöde. Det operativa kassaflödet definieras som förändring av operativt kapital plus periodens resultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster. För övriga definitioner hänvisas till årsredovisningen för Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 2005 För information om övergången till IFRS 2005 hänvisas JMs websida samt till årsredovisningen för 2004, sidorna samt 92. NETTOOMSÄTTNING PER LAND Sverige Norge Danmark Belgien Totalt NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Eliminering Totalt RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt (16)

10 RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSSEGMENT % / JM Bostad Stockholm 11,6 8,2 12,1 9,2 11,0 8,6 JM Bostad Riks 9,6 8,1 11,5 8,6 9,4 8,4 JM Utland 8,5 5,9 9,3 5,6 8,1 6,3 JM Produktion 5,2 4,9 5,6 3,8 4,9 4,6 GENOMSNITTLIGT OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Oktober - september Helår Mkr 2004/ JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling AVKASTNING OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Oktober - september Helår % 2004/ JM Bostad Stockholm 24,1 12,6 JM Bostad Riks 44,7 25,0 JM Utland 15,4 11,7 JM Fastighetsutveckling 6,4 8,6 OPERATIVT KASSAFLÖDE PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion DISPONIBLA BOSTADSBYGGRÄTTER PER AFFÄRSSEGMENT Antal Totalt antal bostadsbyggrätter JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt Varav redovisade i balansräkningen (exploateringsfastigheter) JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt (16)

11 SÅLDA BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt Moderbolaget Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under de första nio månaderna till 550 mkr (8). Moderbolagets investeringar i projektfastigheter uppgick till 63 mkr (95). Stockholm den 27 oktober 2005 JM AB (publ) Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. KONCERNEN FEMÅRSÖVERSIKT Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntebärande nettoskuld Rörelsemarginal (%) 2) 9,3 2,4 5,4 11,8 10,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 14,4 5,5 6,8 30,1 24,4 Soliditet Resultat per aktie (kr) 16,90 6,60 8,50 36,30 25,40 Utdelning per aktie (kr) 7,00 5,00 10,00 14,00 10,00 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder ) Räkenskapsår 2003 och tidigare är ej omräknat enligt IFRS. Detta innebär att de nya principerna för goodwill och beräkningsgrunder för successiv vinstavräkning inte påverkat år 2000 till Räkenskapsår 2003 och tidigare motsvaras rörelsemarginal av projektutvecklingsmarginal. 11 (16)

12 KVARTALSÖVERSIKT, MKR RESULTATRÄKNING Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, icke räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebärande nettoskuld Förändring räntebärande nettoskuld (+ = ökning / - = minskning) NYCKELTAL Kv.3 Kv. 2 Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Rörelsemarginal (%) 11,1 10,0 8,7 10,4 8,6 7,9 9,9 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,1 0,2 0,0 0,2 0,5 0,6 0,9 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 11,70 5,20 3,90 6,10 3,70 3,30 3,80 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder (16)

13 AFFÄRSSEGMENT KVARTALSÖVERSIKT, MKR JM BOSTAD STOCKHOLM Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 12,1 13,7 8,6 9,5 9,2 8,3 7,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 24,1 19,4 14,3 12,6 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM BOSTAD RIKS Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 11,5 8,8 8,4 9,1 8,6 7,1 8,6 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 44,7 33,8 27,5 25,0 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM UTLAND Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 9,3 6,7 9,6 7,1 5,6 6,0 5,9 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 15,4 12,7 12,4 11,7 Operativt kassaflöde Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Varav fastighetsförsäljningar JM FASTIGHETSUTVECKLING Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 6,4 6,2 7,1 8,6 Operativt kassaflöde Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter JM PRODUKTION Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,6 6,0 3,8 4,2 3,8 4,2 6,7 Operativt kassaflöde Varav fastighetsförsäljningar ) Beräknas på 12 månaders rullande resultat och genomsnittligt kapital. Jämförelsetal för kvartal och tidigare har ej omräknats enligt IFRS, då jämförande siffror för 2003 ej omräknats. 13 (16)

14 EFFEKTER AV ÖVERGÅNGEN I KVARTAL , ENLIGT IFRS, MKR IAS 11 IFRS Jan - sept IFRS 3 Entreprenad Jan - sept RESULTATRÄKNING 2004 Goodwill avtal 2004 Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat IAS 11 IFRS Juli - sept IFRS 3 Entreprenad- Juli-sept RESULTATRÄKNING 2004 Goodwill avtal 2004 Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat IAS 11 IFRS 3 Entreprenad IFRS BALANSRÄKNING 30 sept 2004 Goodwill avtal 30 sept 2004 Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital Långfristiga skulder, räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, ej räntebärande Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder IFRS NYCKELTAL Kvartal Kvartal Rörelsemarginal (%) 7,4 8,6 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 3,10 3,70 EGET KAPITAL 30 sept 2004 Utgående eget kapital enligt tidigare principer Effekter på eget kapital av övergången till IFRS hänförligt till: - ändring i ingående eget kapital , entreprenadavtal ändring i ingående eget kapital , uppskjuten skatt 59 - IFRS 3 återläggning av 2004 års avskrivning på goodwill 10 - IAS 11 Entreprenadavtal uppskjuten skatt på IFRS-justeringar -36 Utgående eget kapital, enligt IFRS (16)

15 15 (16)

16 JM AB (publ) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Stockholm Telegrafgatan 4, Solna Org.nr Internet För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Caroline Rosén, Kommunikationsdirektör Kommande informationstillfällen 22 februari 2006 Bokslutskommuniké april 2006 Delårsrapport perioden januari - mars april 2006 Bolagsstämma JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Vi omsätter cirka 8,5 miljarder kr och har cirka medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsens A-lista. 16 (16)

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN 3/2008 Liljeholmskajen, Stockholm Avvaktande efterfrågan och minskande aktivitetsnivå Intäkterna ökade med 6 procent till 9 379 mkr (8 852) och antal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 3/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 217 AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM - STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE JANUARI SEPTEMBER 217 Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227) Delårsrapport 1/ 213 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 213 FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775) Delårsrapport 3/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 216 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (1 489) och rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn Delårsrapport JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN 2/2008 Projekt Dockan, Malmö hamn Avmattad efterfrågan för koncernen men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 10 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN 2010 Hammarby Sjöstad, Stockholm Älta, Stockholm Långbro Park, Stockholm Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN God försäljning och

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871)

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871) Delårsrapport 3/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 1 489 mkr (9 729) och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt fokus på balansräkningen Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål 1) Mål 2006 2005 2004 2003 2002 Rörelsemarginal (%) 10,0 15,6 12,5 9,3 2,4 5,4 Utdelning, andel vinst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Bokslutskommuniké 216 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 216 ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14 447) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer