JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till (2 124) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 819 mkr (364) och periodens resultat efter skatt ökade till 675 mkr (255). Rörelsemarginalen ökade till 14,5 procent (9,4) Fastighetsförsäljningar om 805 mkr (438) gav ett resultat om 121 mkr (69) Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 46 procent (17). Resultatet per aktie för första halvåret ökade till 6,80 kronor (2,30) Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till 704 mkr (1 255) Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal (%) 14,5 9,4 15,9 10,0 14,8 12,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 46,2 28,8 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 6,80 2,30 3,90 1,30 14,10 9,30 Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder JM tillämpar International Financial Reporting Standards - IFRS. 1 (16)

2 KONCERNEN "Fortsatt stark försäljning och stort antal produktionsstartade bostäder till högre prisnivåer höjer lönsamheten kraftigt i form av ökad marginal och avkastning. Vårt effektiviseringsarbete i projekten bidrar till fortsatt god kostnadskontroll. Hög försäljningsnivå i pågående produktion och fortsatt god efterfrågan på våra nyproducerade bostäder innebär fortsatt goda förutsättningar för 2006." Johan Skoglund, VD och koncernchef. Marknad, försäljning och produktionsstarter av bostäder Efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortsatt god i hela Sverige och på JMs utlandsmarknader. En generellt låg räntenivå bidrar till den goda utvecklingen. Antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt uppgick till (2 124) där andelen sålda eller bokade bostäder i förhållande till pågående produktion är fortsatt mycket hög. Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till bostäder (1 86 varav 736 (847) i Stockholmsområdet och 709 (632) i övriga Sverige. I utlandsverksamheten produktionsstartades 415 bostäder (382). Intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal Koncernens intäkter under första halvåret ökade med 27 procent till mkr (4 592) hänförligt till hög nivå på produktionsstartade bostäder till högre priser under de senaste kvartalen och högre andel särskilt välbelägna projekt. Rörelseresultatet ökade till 841 mkr (433) och rörelsemarginalen ökade till 14,5 procent (9,4). Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för verksamheten har kraftigt förbättrats till följd av en god efterfrågan och högre priser på bostäder samt hittills genomfört effektiviseringsarbete. Effektiviseringsarbetet har varit inriktat mot att strukturera projekteringen mer enhetligt inom koncernen och att etablera strategiska inköpsavtal med utvalda leverantörer. Kostnadskontrollen är god i projekten även om viss tendens till kostnadshöjning märks och då främst i Norge. Under perioden har fastigheter sålts för 805 mkr (438) med ett resultat om 121 mkr (69). Hyresintäkterna från JMs projektfastigheter uppgick till 41 mkr (105) varav 30 mkr (55) avser bostäder. Driftnettot uppgick till 17 mkr (32). Januari - juni April - juni Juli - juni Rörelseresultat (mkr) /06 JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt Varav fastighetsförsäljningar Januari - juni April - juni Juli - juni Rörelsemarginal (%) /06 JM Bostad Stockholm 16,5 11,4 19,0 13,7 15,7 JM Bostad Riks 13,4 8,6 15,9 8,8 13,6 JM Utland 9,3 7,9 8,4 6,7 9,4 JM Produktion 4,2 5,0 4,2 6,0 4,5 Byggrätter JMs disponibla byggrätter har ökat till bostäder (22 750) varav (13 100) redovisas i balansräkningen. Innehavet av byggrätter har ökats på samtliga marknader och främst inom den svenska verksamheten exklusive Stockholm. Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder uppgick till mkr (2 546) vid utgången av första halvåret. Efter rapportperiodens utgång har överenskommelse träffats med Vasakronan om förvärv av mark för cirka bostäder i Solna och Sundbyberg, Stockholm. Förvärvet omfattar cirka 650 bostäder i ett första skede och därefter successivt ytterligare cirka bostäder genom ett optionsavtal. Affären innebär samtidigt att Vasakronan av JM förvärvar två nyuppförda kontorsbyggnader i Frösunda, Solna, om totalt m 2 med tillträde under 2007 respektive (16)

3 Därutöver förvärvar Vasakronan av JM planlagd mark för kontorsbyggnader i samma område med byggrätt om totalt cirka m 2 med tillträde under 2006 respektive Kontorsbyggrätterna kommer att exploateras i samarbete mellan Vasakronan och JM. Projektfastigheter Uthyrningsgrad Bokfört värde Mkr årshyra, Bostäder (hyresrätter) 100 % Fastigheter under utveckling 64 % Färdigutvecklade kontorsfastigheter 100 % Totalt Finansiella poster Finansnettot har förbättrats med 47 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnad för förtidslösen av lån uppgick under första halvåret till 16 mkr (19). Samtliga räntederivat är avslutade. Finansiella intäkter har ökat som en följd av stor behållning av likvida medel. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Under första halvåret har den totala räntebärande låneskulden minskat med 385 mkr till 735 mkr (1 402) varav pensionsskulden utgjorde 492 mkr (466). Vid första halvårets utgång var medelräntesatsen för den totala räntebärande låneskulden inklusive pensionsskulden 4,2 procent (4,5). Den genomsnittliga räntebindningstiden exklusive pensionsskulden är 0,6 år (1,8). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (3 137). Förutom likvida medel om mkr (782) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 355). Den räntebärande nettofordran/-skulden uppgick till 837 mkr (-557) vid första halvårets utgång efter genomförd inlösen och utdelning om totalt 1,2 mdkr. Räntebärande nettofordran (+)/-skuld (-) vid periodens början Förändring av räntebärande nettofordran/-skuld Räntebärande nettofordran (+)/-skuld (-) vid periodens slut Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 704 mkr (1 255). Kassaflödet från fastighetsutvecklingen (projektfastigheter) bidrar med netto cirka 350 mkr (200). Upplösning av koncernens periodiseringsfonder i Sverige 2005 om 1,0 mdkr medförde en skattebetalning om 0,3 mdkr i februari Investeringar i exploateringsfastigheter under första halvåret om cirka 1,1 mdkr sker till stor del med framtida betalning och belastar ej kassaflödet under perioden. Personal Antalet anställda uppgick vid första halvårets utgång till (2 209). Antalet hantverkare var (1 158) och antalet tjänstemän (1 05. Inlösen av egna aktier och split JM har under andra kvartalet genomfört ett inlösenprogram av egna aktier. Erbjudandet omfattade inlösen av var femtonde aktie mot kontant ersättning om 625 kronor. Totalt har aktier inlösts och mkr överförts till aktieägarna i slutet på andra kvartalet. Efter inlösen uppgår JMs aktiekapital till 92,3 mkr. Den av JMs årsstämma beslutade aktiesplit om 4:1 genomfördes under slutet på andra kvartalet. Detta innebar att en tidigare aktie ersattes med fyra nya aktier. Spliten innebar att antalet utestående aktier, efter genomförd inlösen, ökade från till aktier. En handelspost i JM har efter spliten ändrats från 100 till 200 aktier. 3 (16)

4 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD STOCKHOLM Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 16,5 11,4 19,0 13,7 15,7 13,1 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 66,0 33,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan är fortsatt stark. Bostadspriserna är fortsatt ökande. Under senaste året har både intresset och efterfrågan på nyproducerade bostäder ökat. Utbudet av nya bostäder i Stockholmsområdet har inte ökat i samma takt som efterfrågan. Konkurrensen om exploateringsmark är stor som en konsekvens av den goda efterfrågan och de ökande priserna på bostäder. Affärssegmentets intäkter ökade med 22 procent till mkr (1 885) och rörelseresultatet ökade med 77 procent till 379 mkr (214) inklusive fastighetsförsäljning om 5 mkr (34). Rörelsemarginalen ökade till 16,5 procent (11,4). Ökningen av rörelsemarginalen är hänförlig till högre prisnivå i projekten, genomfört effektiviseringsarbete och god kostnadskontroll. Kassaflödet förbättrades på grund av ökat rörelseresultat och minskade investeringar i exploateringsfastigheter. Under andra kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 130 bostäder förvärvats i Huddinge och Täby. Under andra kvartalet har produktionsstart skett av 301 bostäder varav 49 i småhus. Produktionsstarterna har skett i Huddinge, Järfälla, Stockholm, Södertälje, Täby samt Värmdö kommun. JM BOSTAD RIKS Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 13,4 8,6 15,9 8,8 13,6 11,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 90,4 63,2 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar (16)

5 Efterfrågan är fortsatt god och det är stort intresse för samtliga projekt. Bostadspriserna är stabila eller försiktigt stigande på de flesta orter inom affärssegmentet och stigande i särskilt attraktiva områden. Affärssegmentets intäkter ökade med 25 procent till mkr (1 46 och rörelseresultatet ökade med 93 procent till 243 mkr (126). Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 procent (8,6). Ökningen av rörelsemarginalen är hänförlig till högre prisnivå i projekten, genomfört effektiviseringsarbete och god kostnadskontroll. Det lägre kassaflödet beror på ökade investeringar i exploateringsfastigheter. Under andra kvartalet har byggrätter motsvarande nästan bostäder förvärvats i Malmö, Mölndal, Göteborg, Jönköping, Strängnäs, Västerås samt Uppsala. Dessutom har cirka 50 byggrätter sålts i Västerås. Totalt under andra kvartalet produktionsstartades 388 bostäder i flerbostadshus varav 38 i Skåne, 62 i Halmstad, 137 i Göteborgsregionen, 34 i Vallentuna samt 117 i Uppsala. Produktionsstarter av totalt 95 småhus har också genomförts under andra kvartalet varav 86 i Skåne. JM UTLAND Inom affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. Etablering av verksamhet pågår i Finland. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 9,3 7,9 8,4 6,7 9,4 8,8 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 21,3 16,4 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar En längre tid av stigande bostadspriser har lockat nya aktörer till JMs utlandsmarknader vilket i sin tur drivit upp priserna på nya byggrätter. Nuvarande innehav av byggrätter och förbättringsarbete i projektgenomförandet ger dock generellt goda förutsättningar för JMs affär. Affärssegmentets intäkter ökade med 47 procent till mkr (853) till följd av intäktsökningar i Danmark och Norge. Rörelseresultatet ökade till 117 mkr (67) främst hänförligt till god försäljning i pågående projekt samt resultat vid fastighetsförsäljning i JM Belgien under första kvartalet. Rörelsemarginalen ökade till 9,3 procent (7,9). Kassaflödet förbättrades på grund av ökat rörelseresultat samt periodens fastighetsförsäljning. Etableringen i Finland fortgår och under kvartalet har kommunstyrelsen i Kervo kommun beläget utanför Helsingfors, beslutat att sälja m 2 mark till JM. JM planerar att vidareutveckla ett bostadsområde för cirka 30 småhus. Norge Bostadsmarknaden i Norge kännetecknas av fortsatt god efterfrågan och fortsatt ökande priser. Utbudet av nyproducerade bostäder är stort samtidigt som konkurrensen om mark för bostäder har ökat. Ökning av produktionskostnaderna fortsätter under Under första halvåret har 342 bostäder (310) sålts och 224 bostäder (295) produktionsstartats. Andra kvartalets produktionsstarter uppgick till 182 bostäder varav ett 50-tal skett i Oslo och ett 50-tal i Stavanger. Disponibla byggrätter motsvarar cirka bostäder (4 150). Danmark Aktiviteten på bostadsmarknaden i Köpenhamn är fortsatt hög där priserna planat ut efter kraftig uppgång under 2005/2006. Utbudet av nyproducerade bostäder har ökat och räntorna har stigit under året. Under första halvåret har 132 bostäder (173) sålts och 191 bostäder (48) produktionsstartats. Ett 70-tal av kvartalets produktionsstarter har skett i Havnestad Syd, som är ett område i centrala Köpenhamns hamn, samt ett 50-tal i hamnen i Køge. 5 (16)

6 Under andra kvartalet har 350 byggrätter förvärvats vid Köpenhamns Hamn samt ytterligare 100 byggrätter centralt i Köpenhamn. Disponibla byggrätter motsvarar cirka bostäder (850). Belgien Belgien kännetecknas av fortsatt stark bostadsmarknad med ökat utbud av nya bostäder. I Brysselregionen har priserna planat ut på en högre nivå och produktionskostnaderna har ökat något. Under första halvåret har 12 bostäder (24) sålts och 0 bostäder (39) produktionsstartats. Inga förvärv har gjorts under andra kvartalet. Disponibla byggrätter motsvarar cirka 500 bostäder (350). JM FASTIGHETSUTVECKLING Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar bostads- och kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. Intäkter Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 21,8 12,4 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Affärssegmentets intäkter uppgick till 50 mkr (130) och rörelseresultatet ökade till 95 mkr (28). Resultatförbättringen är hänförlig till ett högre resultat från fastighetsförsäljningar. Under första halvåret 2006 har projektfastigheter sålts för 395 mkr (198) med ett resultat om 97 mkr (23). I resultat av fastighetsförsäljningar ingår ej ianspråktagna hyresgarantier om 6 mkr och tilläggsköpeskillingar om 4 mkr samt upplösning av tidigare gjorda reserveringar, i samband med fastighetsförsäljningar, om 9 mkr. Under andra kvartalet genomfördes en bytesaffär där kvarvarande fastighetsbestånd i Vaxholm avyttrades med ett resultat om 42 mkr. Affären medförde ett positivt kassaflöde om 230 mkr som erhölls vid tillträdet i början av juli. Under andra kvartalet förvärvades, som ett led i projektutveckling av bostäder, tre bostadsfastigheter med 111 bostäder vid Gullmarsplan för 113 mkr. JMs byggrätter för kommersiell projektutveckling uppgår till totalt cirka m 2 med ett bokfört värde om 140 mkr varav m 2 avser byggrätter i Frösunda Park. Kontorsprojektet Frösunda Park hus1 i Solna om m 2 färdigställs under december Under första halvåret har två hyreskontrakt tecknats om sammanlagt cirka m 2 med inflyttning under våren Projektet har därigenom en uthyrningsgrad på cirka 36 procent. 6 (16)

7 JM PRODUKTION Affärssegmentet JM Produktion bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 4,2 5,0 4,2 6,0 4,5 4,8 Operativt kassaflöde Antal anställda Efterfrågan på entreprenadmarknaden inom Stockholmsområdet är fortsatt god. Affärssegmentet har ett bra orderläge samtidigt som produktionen är i ett intensivt skede med många både stora och små pågående projekt. Affärssegmentets intäkter uppgick till 709 mkr (480) och rörelseresultatet ökade till 30 mkr (24). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (5,0). Affärsenheten har under det första halvåret erhållit ett flertal uppdrag varav de största är en nybyggnation på Arlanda åt Luftfartsverket, markarbeten i Bromma åt KF Fastigheter och markarbeten på Sophiahemmet åt Stiftelsen Sophiahemmet Ideell Förening. Större uppdrag som pågår är ombyggnad av Hotell Anglais åt AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, ombyggnad av kontorsfastigheten Bremen på Gärdet åt Vasakronan och nybyggnad av kontor i Frösunda åt JM Fastighetsutveckling. Avyttring av måleriverksamheten inom JM Produktion under första kvartalet 2006 har inneburit att antalet anställda minskat med cirka (16)

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Intäkter Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) hänförligt till moderbolagets aktieägare 2) 6,80 2,30 3,90 1,30 14,10 9,30 Antal aktier vid periodens slut 2) Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 2) ) Den låga skattekostnaden beror på förvärv av underskottsavdrag under första kvartalet och upplösning av uppskjutna skatteskulder i samband med försäljning av fastigheter under andra kvartalet. Jämförelsesiffror har omräknats till följd av aktiesplit. KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Varav fordringar fastighetsförsäljningar (16)

9 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Januari - juni Helår Mkr Ingående balans vid årets början Effekt av ändrad redovisningsprincip Justerad ingående balans Fond för verkligt värde (kassaflödessäkringar) Omräkningsdifferenser Nettosumma av poster som förts direkt mot eget kapital Periodens resultat Summa periodens intäkter och kostnader Utdelning till moderbolagets aktieägare Inlösen av aktier Utgående balans vid periodens slut IFRS-justeringar, Finansiella instrument KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Investering i exploateringsfastigheter m.m À conto betalning för expl. fastigheter m.m Investering i projektfastigheter Försäljning av projektfastigheter Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Inlösen av aktier Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Upplösning av koncernens periodiseringsfonder i bokslutet 2005 om 1 mdkr har medfört en skattebetalning på 0,3 mdkr. NYCKELTAL % / Rörelsemarginal 14,5 9,4 15,9 10,0 14,8 12,5 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital 41,4 26,0 Räntabilitet på eget kapital 46,2 28,8 Skuldsättningsgrad (ggr) - 0,2-0,2 - Soliditet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapport för koncerner. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2005 sidorna (16)

10 INTÄKTER PER LAND Sverige Norge Danmark Belgien Totalt INTÄKTER PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Eliminering Totalt RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Totalt RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSSEGMENT % / JM Bostad Stockholm 16,5 11,4 19,0 13,7 15,7 13,1 JM Bostad Riks 13,4 8,6 15,9 8,8 13,6 11,3 JM Utland 9,3 7,9 8,4 6,7 9,4 8,8 JM Produktion 4,2 5,0 4,2 6,0 4,5 4,8 GENOMSNITTLIGT OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Juli - juni Helår Mkr 2005/ JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling AVKASTNING OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Juli - juni Helår % 2005/ JM Bostad Stockholm 66,0 33,6 JM Bostad Riks 90,4 63,2 JM Utland 21,3 16,4 JM Fastighetsutveckling 21,8 12,4 10 (16)

11 OPERATIVT KASSAFLÖDE PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion EXPLOATERINGSFASTIGHETER PER AFFÄRSEGMENT Bokfört värde, mkr JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Totalt DISPONIBLA BOSTADSBYGGRÄTTER PER AFFÄRSSEGMENT Antal Totalt antal bostadsbyggrätter JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt Varav redovisade i balansräkningen (exploateringsfastigheter) JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt SÅLDA BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt (16)

12 Moderbolaget Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 379 mkr (24. Investeringar i fastigheter uppgick till 432 mkr (234). Stockholm den 23 augusti 2006 Johan Skoglund Verkställande direktör Granskningsrapport Revisors rapport över översiktlig granskning av en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för JM AB per 30 juni 2006 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för koncernen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 23 augusti 2006 Ernst & Young AB Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Lars Träff Auktoriserad revisor 12 (16)

13 KONCERNEN FEMÅRSÖVERSIKT Mkr Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntebärande nettofordran (+)/-skuld (-) Rörelsemarginal (%) 2) 12,5 9,3 2,4 5,4 11,8 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,8 14,4 5,5 6,8 30,1 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 3) 9,30 4,20 1,70 2,10 9,10 Utdelning per aktie (kr) 3) 2,50 1,80 1,30 2,50 3,50 Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder ) 3) Räkenskapsår 2003 och tidigare är ej omräknat enligt IFRS. Detta innebär att de nya principerna för goodwill och beräkningsgrunder för successiv vinstavräkning inte påverkat år 2001 till Räkenskapsår 2003 och tidigare motsvaras rörelsemarginal av projektutvecklingsmarginal. Resultat och utdelning per aktie har omräknats till följd av aktiesplit. 13 (16)

14 KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT, MKR RESULTATRÄKNING Kv.4 Kv.3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Intäkter Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Periodens resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d. Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS Från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut RÄNTEBÄRANDE NETTOFORDRAN/-SKUL D Räntebärande nettofordran (+)/-skuld (-) vid periodens början Förändring räntebärande nettofordran/-skuld Räntebärande nettofordran (+)/-skuld (-) vid periodens slut NYCKELTAL Rörelsemarginal (%) Skuldsättningsgrad (ggr) Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) Antal disponibla byggrätter Antal produktionsstartade bostäder Antal sålda bostäder Kv.2 Kv Kv. 2 Kv Kv. 2 Kv. 1 15,9 13, ,90 2, Kv.4 Kv.3 Kv. 2 Kv Kv.4 Kv.3 Kv. 2 Kv Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 18,4 11,1 10,0 8,7-0,1 0,2 0, ,40 2,90 1,30 1, (16)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164)

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164) Delårsrapport Januari - september 2014 Spillepengen Malmö Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 (30 164) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 292 (36). Föregående års rörelseresultat belastades

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011

Delårsrapport januari-september 2011 Delårsrapport januariseptember Fortsatt resultatförbättring och positivt kassaflöde FINANSIELL UTVECKLING JANUARISEPTEMBER Försäljningen ökade med 8% till 911,2 (843,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765)

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765) Bokslutskommuniké Januari - december 2014 NORRA LÄNKEN 41 Frescati, Stockholm Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 (42 765) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 783 (593). Rörelsemarginalen

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 väg 41 Veddige Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 21 495 Mkr (19 890) Operativt rörelseresultat uppgick till 217 Mkr (520). Projektnedskrivningar om 425 Mkr belastade

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(13) För fri publicering: 2007-11-09 För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Delårsrapport januari-september 2007 Fortsatt

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer