Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till (3 189)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)"

Transkript

1 Pressmeddelande JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till mkr (7 787) till följd av att ett stort antal bostadsprojekt produktionsstartades under året Resultatet efter finansiella poster fördubblades till 516 mkr (267) på grund av generellt god marknad för bostäder och genomfört effektiviseringsarbete. Årets resultat efter skatt ökade till 376 mkr (187) Fastighetsförsäljningar om mkr (2 219) gav ett resultat om 164 mkr (411) Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11 procent (6). Resultatet per aktie uppgick till 13 kronor (7) Den räntebärande nettoskulden minskade med 2 mdkr till 0,6 mdkr. Koncernens kassaflöden förbättrades kraftigt och uppgick till 2,2 mdkr Styrelsen föreslår utdelning om 7 kronor per aktie (5) samt utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier totalt motsvarande cirka 43 kronor per nuvarande aktie Januari december Oktober december Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Kassaflöde från verksamheten Rörelsemarginal (%) 7,9 6,1 10,7 0,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 11,1 5,5 Resultat per aktie (kr) 13,40 6,60 6,20-0,80 Antal sålda bostäder

2 2 (16) SAMMANFATTNING OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER KONCERNEN Marknad och försäljning Efterfrågan på nyproducerade bostäder i såväl Sverige som på JMs utlandsmarknader var fortsatt god under Detta gäller även på den för JM viktiga Stockholmsmarknaden. Den låga räntenivån bidrog positivt till prisutvecklingen. Den goda försäljningen tillsammans med en stabil bokningsgrad gjorde att JM kunde påbörja produktionen av totalt bostäder (2 714) under perioden. Nettoomsättningen för JM ökade 2004 med 8 procent till mkr jämfört med mkr för En generell god efterfrågan på bostäder, i kombination med ett bredare produktutbud och fortsatt stora försäljningsinsatser bidrog till att antalet sålda bostäder i form av skrivna kontrakt uppgick till rekordnivå om (3 189). För bostadsverksamheten i Stockholm är såväl den höga försäljnings- som produktionsstartsnivån delvis hänförlig till förskjutning från 2003 till Resultat och marginal Rörelseresultatet för verksamheten under perioden uppgick till 661 mkr att jämföra med 182 mkr i det motsvarande projektutvecklingsresultatet föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,9 procent (projektutvecklingsmarginal 2,4 föregående år). Målet för JMs rörelsemarginal är 10 procent. Resultatet har successivt förbättrats under de senaste kvartalen hänförligt till en god efterfrågan på bostäder, genomfört effektiviseringsarbete och minskad andel äldre bostadsprojekt startade under 2001 och 2002 i Stockholm med en låg resultatnivå. Verksamhetens kassaflöde utvecklades starkt, framförallt under fjärde kvartalet och uppgick till mkr (1 504). Det goda kassaflödet är främst hänförligt till fastighetsförsäljningar och begränsade investeringar i exploateringsfastigheter i kombination med stort antal produktionsstartade bostäder. Detta tillsammans med den starka balansräkningen ger utrymme för en större kapitalöverföring till aktieägarna. Fortsatt anpassnings- och utvecklingsarbete Bostadsprojekt som startats under året har anpassats till marknadens efterfrågebild samtidigt som breddningen av produktutbudet fortsätter. En fortsatt centraliserad styrning av inköpsprocessen i Sverige har skett under året för att sänka kostnadsnivån och effektivisera produktionen. JM har tecknat strategiska inköpsavtal inom bland annat vitvaror, golv, gips, trappor, stålpelare, utfackningsväggar och mineralull under De senaste årens omfattande förändringsarbete har givit god effekt under Vår strategi att fokusera på projektutveckling av bostäder har också medfört att vi under året fortsatt sälja bostads- och kontorsfastigheter med gott resultat. Detta har sammantaget bidragit till ett starkt kassaflöde och skapat utrymme för en större kapitalöverföring till aktieägarna. Bostadsförsäljning på rekordnivå, stort antal produktionsstarter, stabilt kassaflöde och fortsatt effektiviseringsarbete gör att JM står starkt. Detta tillsammans med historiskt låga räntor och god bostadsefterfrågan på våra marknader gör att förutsättningarna för 2005 ser goda ut. Johan Skoglund, VD och koncernchef.

3 3 (16) VERKSAMHETENS UTVECKLING JM bedriver projektutveckling av bostäder och i begränsad omfattning kommersiella lokaler. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Bostäder Antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt ökade till rekordnivån (3 189). Den goda försäljningen under perioden tillsammans med stabil bokningsgrad skapade förutsättning för fortsatta produktionsstarter av bostäder. Antalet produktionsstartade bostäder ökade till (2 714). Trots god efterfrågan behåller JM de höga kraven på andel bokade bostäder före produktionsstart. Byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder (23 400) varav cirka bostäder (16 000) redovisas i balansräkningen. Kapitalbindningen i byggrättsportföljen (exploateringsfastigheter) för bostäder har minskat till mkr (3 439) vid utgången av perioden. Värderingen av JMs totala exploateringsfastigheter med ett bokfört värde om 3,0 mdkr (3,6), inklusive kommersiella byggrätter 0,2 mdkr, indikerar ett övervärde om drygt 1,1 mdkr (1,4). Denna värdering är gjord i samarbete med ett externt värderingsföretag. Projektfastigheter Under fjärde kvartalet har fastigheter sålts för 297 mkr med ett resultat om 68 mkr. Totalt under 2004 har fastigheter sålts för mkr (2 219) med ett resultat om 164 mkr (411). Hyresintäkterna från JMs projektfastigheter uppgick till 242 mkr (214) varav 140 mkr (86) avser bostäder. Driftnettot uppgick till 112 mkr (109). Det externt bedömda marknadsvärdet på JMs projektfastigheter har beräknats till mkr (3 205). Motsvarande bokfört värde uppgick till mkr (2 833). Övervärdet uppgår därmed till 330 mkr (372). Fördelningen av värden för respektive kategori framgår av följande: Marknads- Bokfört Yta Uthyrningsgrad värde mkr värde mkr (000) m² årshyra, % Bostäder (hyresrätter) Kontorsfastigheter under utveckling Färdigutvecklade kontorsfastigheter Totalt projektfastigheter

4 4 (16) FINANSIELLA POSTER Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot har förbättrats jämfört med föregående år. Räntekostnaderna har minskat främst på grund av lägre genomsnittlig låneskuld. Det goda kassaflödet har medfört att lån om 1,1 mdkr har lösts. Kostnaden för förtidslösen uppgick till 21 mkr (30) i huvudsak hänförlig till fjärde kvartalet. Per den 31 december 2004 uppgick den räntebärande nettoskulden till 613 mkr (2 611) innebärande en minskning om 2 mdkr under 2004 hänförligt till förbättrat kassaflöde framförallt under fjärde kvartalet. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 (0,8). Januari december Oktober december Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick per 31 december 2004 till mkr (2 986) varav PRI-skulden utgjorde 453 mkr (451). Vid periodens utgång var medelräntesatsen för den totala lånestocken 4,6 procent (5,5). Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 2,0 år (2,5). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (3 065). Förutom likvida medel om mkr (332) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 733). År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta för den räntebärande låneskulden: År Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) , , , , ,8 Totalt (exkl PRI) ,7 PRI ,2 Totalt (inkl PRI) ,6 PERSONAL Antalet anställda minskade under 2004 med 9 procent och uppgick vid periodens utgång till (2 368). Minskningen förklaras i huvudsak av minskat antal hantverkare inom Stockholm. Antalet hantverkare var (1 278) och antalet tjänstemän (1 090). MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under perioden till 5 mkr (735). Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under 2004 till 112 mkr (232). UTDELNING OCH INLÖSENPROGRAM Den starka balansräkningen, goda kassaflöden och genomförda försäljningar av bostads- och kontorsfastigheter ger utrymme för en större kapitalöverföring till aktieägarna. För 2004 föreslår styrelsen därför en utdelning om 7 kronor (5) per aktie, totalt 196 mkr. Därutöver

5 föreslår styrelsen ett inlösenprogram om cirka 1,0 mdkr. Dessa förslag medför därmed en total överföring om cirka 1,2 mdkr till aktieägarna under 2005 motsvarande cirka 43 kronor per nuvarande aktie. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende inlösenprogrammet kommer att finnas tillgängligt i mitten av april. Inlösenprogrammet beräknas vara avslutat omkring halvårsskiftet Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdag den 3 maj Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndag den 9 maj (16) KOMMENTARER PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm Inom affärssegmentet utvecklas främst bostadsprojekt i attraktiva lägen i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av välbelägna exploateringsfastigheter samt planarbete, projektering, produktion och försäljning av bostäder. Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Rörelsemarginal (%) 5,8-0,7 9,7 1,4 Avkastning operativt kapital (%) 8,0-0,7 Antal disponibla byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter ) Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan under året har varit mycket god. Antalet sålda bostäder under året uppgick till ny rekordnivå och var delvis hänförligt till under 2003 färdigställda bostäder. Under året har bostäder (1 547) sålts och bostäder (966) produktionsstartats. Den höga nivån av produktionsstarter jämfört med föregående år är hänförlig till den goda försäljningen och viss förskjutning av produktionsstarter från 2003 till Nettoomsättning uppgick till mkr (3 218). Rörelseresultatet ökade till 194 mkr (-22) och marginalen förbättrades till 5,8 procent (- 0,7). Resultatet har successivt förbättrats under de senaste kvartalen i takt med att merparten av äldre projekt med låg resultatnivå har färdigställts. Andelen av projektvolymen hänförlig till produktionsstarter före 2003 understiger 10 procent vid årets slut. Resultat och marginal för det fjärde kvartalet stärktes av ett antal projekt som slutavräknades under kvartalet. Under fjärde kvartalet har produktionsstart skett för 519 bostäder i flerbostadshus varav 39 i Gustavsberg, 33 i Nacka Strand, 74 på Lilla Essingen, 60 på Årstaberg, 93 i Spånga, 40 vid Årsta Torg, 84 i Solna, 24 i Järfälla samt 72 i Täby. Därutöver har produktionsstart skett för 37 småhus varav 5 i Gustavsberg, 19 i Täby, 2 i Sollentuna samt 11 i Hässelby. Under året förvärvades 187 byggrätter (96).

6 JM Bostad Riks Inom affärssegmentet utvecklas främst bostadsprojekt i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av välbelägna exploateringsfastigheter samt planarbete, projektering, produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. 6 (16) Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Rörelsemarginal (%) 7,7 4,7 10,1 5,6 Avkastning operativt kapital (%) 22,6 10,2 Antal disponibla byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter ) Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan under året har varit mycket god och det totala antalet sålda bostäder har ökat med 28 procent jämfört med Den goda försäljningen har medfört ökat antal produktionsstarter. Under året har bostäder (958) sålts och bostäder (958) produktionsstartats. Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 15 procent till mkr (2 092) och rörelseresultatet inklusive fastighetsförsäljningar ökade till 186 mkr (98). Marginalen ökade till 7,7 procent (4,7). Resultat och marginal för det fjärde kvartalet stärktes av ett antal projekt som slutavräknades under kvartalet. Under fjärde kvartalet har produktionsstart skett för 403 bostäder i totalt 12 projekt varav 51 småhus och 352 lägenheter i flerbostadshus. Småhusprojekten ligger i Malmö, Kungsbacka, Göteborg, Kungälv och Trosa. Flerbostadshusprojekten ligger i Malmö, Halmstad, Kungsbacka, Göteborg, Kungälv, Linköping, Trosa och Uppsala. Under året förvärvades 538 byggrätter (170).

7 7 (16) JM Utland Inom affärssegmentet utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien sker även utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Rörelsemarginal (%) 5,6 4,3 6,6 2,7 Avkastning operativt kapital (%) 10,5 6,8 Antal disponibla byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter ) Varav fastighetsförsäljningar Affärssegmentets nettoomsättning ökade med 11 procent till mkr (1 683). Ökningen förklaras av en positiv utveckling i framförallt Norge och Danmark. Under året har bostäder (684) sålts och bostäder (790) produktionsstartats. Rörelseresultatet uppgick under 2004 till 104 mkr (72). Norge Nettoomsättningen för verksamheten i Norge uppgick till mkr (985). Den goda efterfrågan på bostäder har resulterat i en fortsatt ökad försäljning och ökat antal produktionsstarter under Under året har 734 bostäder (482) sålts och 725 bostäder (409) produktionsstartats. Den disponibla byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder (4 500). Danmark Den fortsatt mycket goda efterfrågan på bostäder i Köpenhamnsområdet har resulterat i en hög försäljning. Under året har 307 bostäder (152) sålts och 194 bostäder (242) produktionsstartats. Den disponibla byggrättsportföljen motsvarar cirka 900 bostäder (1 100). Belgien Det ökande antalet innevånare i Bryssel, delvis beroende på EU-utvidgningen, gör att efterfrågan på attraktiva bostäder är god och har medfört ökande bostadspriser. Under 2004 har 81 bostäder (50) sålts och 100 bostäder (139) produktionsstartats. JM har två kontorsprojekt i centrala Bryssel, La Science med m 2 uthyrbar yta och Idalie med m 2 uthyrbar yta. La Science har färdigställts under året och Idalie beräknas bli färdigställt hösten Arbetet med uthyrning fortgår. Ännu föreligger inga hyresavtal. Den disponibla byggrättsportföljen motsvarar cirka 300 bostäder (100).

8 JM Fastighetsutveckling Inom affärssegmentet utvecklas bostads- och kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. Projektutveckling av kontor ska ske med stor försiktighet. 8 (16) Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Avkastning operativt kapital (%) 8,6 14,3 1) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultatet för 2004 uppgick till 201 mkr (358) varav fastighetsförsäljningar svarade för 154 mkr (374). Driftnettot uppgick till 100 mkr (95). Nedskrivning har skett med 15 mkr (63) och avser fastigheten Barnängen i Stockholm. Under 2004 har fastighetsförsäljningar uppgått till 955 mkr (1 815) varav försäljning till bostadsrättsföreningar uppgår till 492 mkr. Under fjärde kvartalet 2004 uppgick försäljningarna till 257 mkr med ett resultat om 62 mkr. Under denna period har bland annat sju fastigheter sålts till bostadsrättsföreningar för 254 mkr. Tidigare under året har försäljningar till bostadsrättsföreningar genomförts om 238 mkr. En stor fastighetsförsäljning under året var försäljningen av den nyproducerade kontorsfastigheten Skogskarlen 2 till tyska fastighetsfonden Deka Immobilien Investment GmbH för 390 mkr. Ombyggnaden av kontor, butiker och hyreslägenheter i kvarteret Västerbotten på Lidingö fortgår planenligt och uthyrningsgraden uppgår till över 90 procent jämfört med 70 procent i början av året. I det färdigställda kontorsprojektet Barnängen på Södermalm är uthyrningsgraden cirka 70 procent vilket motsvarar uthyrningsläget början av året. JMs byggrätter för kommersiell projektutveckling uppgår till totalt cirka m 2 med ett bokfört värde om 185 mkr, varav m 2 avser kontorsbyggrätter i Frösunda. JM Produktion Inom affärssegmentet bedrivs byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Nettoomsättning Rörelseresultat 1) Rörelsemarginal (%) 4,6 4,9 4,2 6,6 1) Varav fastighetsförsäljningar Rörelseresultatet inklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 43 mkr (34). Bland annat genomfördes en försäljning av ett markområde kring Jordbrokrossen under året som medförde ett resultat på 5 mkr.

9 Affärssegmentets ökade nettoomsättning är till stor del en följd av att anläggningsverksamheten i Stockholm som delvis genomför arbeten åt andra affärssegment nu redovisas inom JM Produktion. Större koncerninterna anläggningsarbeten pågår inom Liljeholmsområdet och Lilla Essingen. Därutöver genomförs interna ombyggnadsprojekt av Torsviks Torg på Lidingö och ABB-huset i Nacka. Externt pågår nybyggnad av lokaler för Dramatiska Institutet på Valhallavägen åt Akademiska Hus, ombyggnad av PRVs lokaler åt Vasakronan och produktion av kontor åt Ragn-Sells i Norrviken. Under fjärde kvartalet produktionsstartades ett större externt projekt inom anläggningsdelen som omfattar totalt 14 km fjärrvärmeledning åt Vattenfall på Södertörn. 9 (16) ÖVERGÅNG TILL IFRS Från och med 2005 ska samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka även innefattar gällande International Accounting Standards (IAS). Redovisningsrådets rekommendationer (RR), som tillämpas av JM till och med 2004, är i stor utsträckning baserade på IAS varför koncernredovisningen härigenom till stora delar redan anpassats till det nya regelverket. IFRS är fortfarande föremål för godkännande av EU. De effekter av övergången till IFRS som redovisas nedan är därför preliminära och baserade på nu gällande IFRS. JMs finansiella rapportering för 2005 kommer att ske i enlighet med IFRS och uppgifterna för jämförelseåret 2004 omräknas med undantag för IAS 32 och 39. Den för koncernen väsentligaste effekten av övergången till IFRS avser resultatredovisning av bostadsprojekt (entreprenadavtal IAS 11). Därutöver påverkas JM av redovisningen av företagsförvärv (goodwill) (IFRS 3) och finansiella instrument (IAS 32 och 39). IAS 32 och 39 avseende finansiella instrument tillämpas från år 2005 och jämförelsetalen för 2004 har i enlighet med övergångsreglerna ej omräknats. Entreprenadavtal (IAS 11) Sveriges Byggindustrier har under hösten 2004 utfärdat ett tillägg till sina branschrekommendationer avseende Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt för försäljning. Rekommendationen som är en precisering av IAS 11 föreskriver en resultatredovisning som beräknas som upparbetningsgrad multiplicerat med försäljningsgrad. Detta kommer att innebära en mer försiktig resultatredovisning än tidigare och en starkare koppling till såld bostad. För JM innebär förändringen att eget kapital minskar med 210 mkr, exklusive uppskjuten skatt, per och att rörelseresultatet för 2004 ökar med 118 mkr. Förändringen förklaras av mycket god försäljning under 2004 som delvis är hänförlig till bostäder färdigställda under Företagsförvärv (IFRS 3) Rekommendationen innebär förändringar i sättet att redovisa företagsförvärv och att planenliga avskrivningar av goodwill upphör. Förändringarna innebär att en mer detaljerad fördelning av köpeskillingen ska ske. Goodwill som ej löpande skrivs av ska prövas åtminstone årligen med avseende på om nedskrivningsbehov föreligger. För JM innebär tillämpningen av IFRS 3 att resultatet för 2004 ökar med 13 mkr på grund av att ingen goodwillavskrivning ska ske från den 1 januari International Financial Reporting Standards (IFRS)

10 10 (16) EFFEKTER AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS IFRS Effekter balansräkning Skulder/ Tillgångar Eget kapital avsättningar Ingående värde enligt nuvarande principer * ) IFRS-justeringar Entreprenadavtal Uppskjuten skatt på IFRS-justeringar IFRS * ) inkluderar effekten av förändrad redovisningsprincip 2004, RR 29 Ersättningar till anställda Skulder/ Tillgångar Eget kapital avsättningar Utgående värde enligt nuvarande principer IFRS-justeringar Entreprenadavtal Goodwill Uppskjuten skatt på IFRS-justeringar IFRS Finansiella instrument effekt 1 jan Uppskjuten skatt på IFRS-justeringar IFRS IFRS Effekter resultaträkning 2004 Resultaträkning Årets resultat enligt nuvarande princip 376 IFRS-justeringar Entreprenadavtal 118 Goodwill 13 Uppskjuten skatt på IFRS-justeringar -33 Årets resultat 2004 enligt IFRS IFRS Effekter nyckeltal Nuvarande principer enligt IFRS Rörelsemarginal (%) 7,9 9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 11,1 14,4 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 13,40 16,90

11 11 (16) Stockholm den 23 februari 2005 JM AB (publ) Styrelsen Ytterligare information För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Caroline Rosén, Kommunikationsdirektör Kommande informationstillfällen 4 april 2005 Tryckt årsredovisning för 2004 finns tillgänglig på JMs huvudkontor. 28 april 2005 Bolagsstämma hålls kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. 28 april 2005 Delårsrapport perioden januari mars 2005 JM AB är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder med verksamhet i Sverige, Norge Danmark och Belgien. Verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM har cirka anställda och omsättningen uppgår till 8,4 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen JM AB, Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel Fax

12 12 (16) ÄGARBILD Procent av Per den 31 januari 2005 antal aktier Robur fonder 9,0 SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 6,1 AFA Försäkringar 5,2 Stefan Persson Placering AB 4,3 Handelsbanken fonder 3,1 Fjärde AP-fonden 2,7 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 2,5 Enter - fonder 1,7 Livförsäkrings AB Skandia 1,4 Ram One 1,4 SPP Livförsäkring SPP Aktiefond Sverige 1,3 Utländska aktieägare 41,5 Övriga aktieägare 19,8 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till

13 13 (16) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 13,40 6,60 6,20-0,80 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 13,40 6,60 6,20-0,80 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar 1) Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ) Varav -fordringar fastighetsförsäljningar andelar i bostadsrättsföreningar

14 14 (16) FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Januari december Mkr Ingående eget kapital vid årets början Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) -1 Omräkningsdifferenser Utdelning Återköp av aktier -154 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång ) RR29, Ersättning till anställda KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde efter finansiella poster och skatt Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto Utdelning Förändring av låneskuld m.m Från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning / - = minskning) NYCKELTAL Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 7,9 6,1 10,7 0,5 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 11,8 7,3 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 11,1 5,5 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 0,2 0,8 0,2 0,8 Soliditet (%)

15 15 (16) KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Eliminering Koncernen totalt KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Koncernen totalt % JM Bostad Stockholm 5,8-0,7 9,7 1,4 JM Bostad Riks 7,7 4,7 10,1 5,6 JM Utland 5,6 4,3 6,6 2,7 JM Produktion 4,6 4,9 4,2 6,6 1) Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning ORDERINGÅNG PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Produktion Koncernen totalt

16 16 (16) ORDERSTOCK PER AFFÄRSSEGMENT Mkr JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Produktion Koncernen totalt GENOMSNITTLIGT OPERATIVT KAPITAL (MKR) OCH AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT Januari december JM Bostad Stockholm ,0 % ,7 % JM Bostad Riks ,6 % ,2 % JM Utland ,5 % ,8 % JM Fastighetsutveckling ,6 % ,3 % Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen 2003 med undantag för RR29 enligt nedan. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar JM RR29, Ersättningar till anställda. I enlighet med rekommendationens övergångsregler fastställs en ingående pensionsskuld beräknad per den 1 januari Den ingående skulden överstiger den skuld som redovisades 31 december 2003 med 1,0 mkr. Den ökade skulden redovisas som en ökning av avsättningar för pensioner med 1,0 mkr och som en minskning av eget kapital med 0,7 mkr efter beaktande av uppskjuten skatt. Från och med 2004 tillämpar JM nytt marginalmått baserat på rörelseresultat för både affärssegment och koncern. Jämförelsesiffror har ändrats. Tidigare benämnda förvaltningsfastigheter rubriceras från och med 2004 projektfastigheter.

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN 2010 Hammarby Sjöstad, Stockholm Älta, Stockholm Långbro Park, Stockholm Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN God försäljning och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT

Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001. JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-02-26 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2001 JMs VINSTÖKNING 35 PROCENT Resultatet efter finansiella poster ökade 35 procent till 1 629 (1 209) mkr Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227) Delårsrapport 1/ 213 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 213 FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN 3/2008 Liljeholmskajen, Stockholm Avvaktande efterfrågan och minskande aktivitetsnivå Intäkterna ökade med 6 procent till 9 379 mkr (8 852) och antal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775) Delårsrapport 3/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 216 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (1 489) och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Bokslutskommuniké 216 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 216 ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14 447) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr

Pressmeddelande 2001-10-23. Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1 297 (973) mkr JM KONCERNEN Pressmeddelande 2001-10-23 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 SAMMANDRAG FÖR PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster ökade 33 procent till 1

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 3/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 217 AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM - STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE JANUARI SEPTEMBER 217 Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn

Delårsrapport 2/2008 JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN. Projekt Dockan, Malmö hamn Delårsrapport JANUARI - JUNI 2008, JM-KONCERNEN 2/2008 Projekt Dockan, Malmö hamn Avmattad efterfrågan för koncernen men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 10 procent till

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer