Draft :00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna"

Transkript

1 Draft :00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna

2 Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till mkr (1 708) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om 56 mkr (-205). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 578 mkr (-206) Antal sålda bostäder ökade till 840 (757) och produktionsstarterna ökade till 908 (749) Resultatet före skatt ökade till 265 mkr (93) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om 1 mkr (-29). Resultat efter skatt ökade till 187 mkr (63). Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7, Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 18,5 procent (10,8). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,20 kronor (0,80) Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -65 mkr (-88). För koncernens resultat- och balansräkning tillämpas från och med 2010 IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastigheter. IFRIC 15 förändrade endast redovisningen av intäkter och resultat för JMs verksamhet utanför Sverige, JM Utland. Segmentsredovisningen och projektstyrningen kvarstår oförändrad enligt IAS 11, successiv vinstavräkning. Beskrivning av verksamheten görs utifrån segmentsredovisningen. Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelsemarginal (%) 11,0 7,1 10,7 9,9 Räntabilitet Långbro Park, på Stockholm eget kapital (%) 18,5 15,7 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 2,20 0,80 8,60 7,10 Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder (17)

3 KONCERNEN "Efterfrågan är fortsatt god för JMs bostäder på våra huvudmarknader. En god försäljnings- och bokningsnivå har medgett fortsatt ökade produktionsstarter av nya bostadsprojekt vilket innebär att vi nu har bostäder i pågående produktion. Även framöver gäller fortsatt goda förutsättningar för vår affär bland annat med stor befolkningsökning på de marknader där vi är verksamma. Vi är offensivt positionerade med finansiell styrka och mycket god projektportfölj som löpande förädlas och förnyas. Johan Skoglund, VD och koncernchef. Marknad, försäljning och produktionsstarter av bostäder Efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortsatt god på JMs huvudmarknader i Sverige och Norge. I Danmark har vi haft en viss förbättring av efterfrågan under det senaste året. Försäljningen har varit fortsatt god. Den förbättrade konjunkturen och befolkningstillväxten på våra huvudmarknader, tillsammans med det fortsatt låga ränteläget, stödjer efterfrågan på bostäder. Antalet sålda bostäder i form av tecknade kontrakt uppgick till 840 (757) varav 0 (45) avser hyresrättsprojekt. Andelen sålda eller bokade bostäder i förhållande till pågående produktion uppgår till 79 procent (83) där spannet om procent bedöms som normal nivå. Sålda bostäder i JM Bostad Stockholm uppgick till 395 (358), i JM Bostad Riks 320 (225) och i JM Utland 125 (174). Antalet produktionsstartade bostäder ökade till 908 (749) varav 428 (364) i Stockholmsområdet och 327 (22 i övriga Sverige. I utlandsverksamheten produktionsstartades 153 bostäder (164). Av de produktionsstartade bostäderna utgör 0 hyresrätter (45). Ökningstakten av produktionsstarter är beroende av säkerställda personalresurser för att hantera en större produktionsvolym där löpande nyrekrytering genomförs planenligt. Antalet bostäder i pågående produktion uppgår till (4 392). Intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal Koncernens redovisade intäkter under första kvartalet uppgick till mkr (1 708) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om 56 mkr (-205). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 578 mkr (-206). Rörelseresultatet ökade till 279 mkr (122) och rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,. Omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om 1 mkr (-29). Det förbättrade resultatet och marginalen beror på högre försäljnings- och produktionsstartsnivå under det senaste året och högre prisnivå i projekten. Under första kvartalet uppgick resultat av fastighetsförsäljning till 2 mkr (7). Hyresintäkterna från JMs projektfastigheter uppgick till 17 mkr (15) varav 0 mkr (0) avser bostäder. Driftnettot uppgick till 6 mkr (-3). Rörelseresultat (mkr) / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Summa enligt segmentsredovisning Omräkning JM Utland Totalt 2) ) Omräkningseffekt för intäkts- och resultatredovisning enligt IFRIC 15 i förhållande till segmentsredovisning. Varav fastighetsförsäljningar Rörelsemarginal (%) / JM Bostad Stockholm 17,5 14,8 17,1 16,6 JM Bostad Riks 8,6 6,3 8,4 8,0 JM Utland 5,8 0,3 4,3 3,1 JM Produktion 3,7 4,0 6,0 6,1 2 (17)

4 Bostäder i pågående produktion Antal bostäder i pågående produktion Andel sålda bostäder i pågående produktion (%) 2) Andel bokade bostäder i pågående produktion (%) Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion (%) ) Från och med produktionsstart till och med sista inflyttning enligt plan. Andel sålda bostäder i form av bindande kontrakt med slutkund. Osålda bostäder i avslutad produktion Antal osålda bostäder i avslutad produktion varav i balansräkningen redovisat som Andelar i bostadsrättsföreningar m.m Efter sista inflyttning enligt plan. Byggrätter JMs disponibla byggrätter uppgår till bostäder (27 600) varav (18 400) redovisas i balansräkningen. Kapitalbindningen i byggrätter (exploateringsfastigheter i balansräkningen) för bostäder har ökat till mkr (4 885) vid utgången av första kvartalet. Under första kvartalet har exploateringsfastigheter för bostäder om 415 mkr (249) förvärvats varav 177 mkr avser JM Bostad Stockholm, 109 mkr JM Bostad Riks och 129 mkr JM Utland. Finansiella poster Finansnettot har förbättrats med 15 mkr jämfört med föregående år främst hänförligt till lägre räntebärande skulder. De finansiella intäkterna och kostnaderna under första kvartalet inkluderar omvärderingar och valutasäkringar av koncerninterna fordringar på JM Utland med en nettoeffekt på finansnettot om 0 mkr (-4). Finansiella intäkter Finansiella kostnader 2) Finansiella intäkter och kostnader ) Varav omvärderingar och valutasäkringar Varav omvärderingar och valutasäkringar Den totala räntebärande låneskulden uppgick till mkr (2 075) varav pensionsskulden utgjorde 591 mkr (573). Vid första kvartalets utgång var medelräntesatsen för den totala räntebärande låneskulden inklusive pensionsskulden 3,6 procent (4,0). Den genomsnittliga räntebindningstiden exklusive pensionsskulden var 0,2 år (0,. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (4 990). Förutom likvida medel om mkr (2 190) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 800) där kreditavtalen om mkr hade en genomsnittlig löptid om 2,4 år. Räntebärande nettofordran uppgick till 683 mkr (115) vid första kvartalets utgång. Vid utgången av första kvartalet uppgick ej räntebärande skulder för genomförda fastighetsförvärv till 614 mkr (277). Av dessa skulder är 416 mkr (132) kortfristiga. 3 (17)

5 Räntebärande nettoskuld(+)/-fordran(-) vid periodens början Förändring av räntebärande nettoskuld/-fordran Räntebärande nettoskuld(+)/-fordran(-) vid periodens slut Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65 mkr (-88) under första kvartalet. Nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter innebar ett kassaflöde om -100 mkr (. Minskat innehav av osålda bostäder i balansräkningen bidrar med 26 mkr (4. Koncernens kassaflöde från projektfastigheter (försäljning minus investering) under första kvartalet uppgick till -72 mkr (-22). Kvartalet belastas med skattebetalning om 43 mkr (150) hänförligt till Risker och osäkerhetsfaktorer JMs risker och riskhantering presenteras i årsredovisningen för 2010 på sidorna Inga väsentliga förändringar har skett som ändrat dessa redovisade risker. Personal Antal anställda uppgick vid första kvartalets utgång till (1 868). Antal hantverkare uppgick till (886) och antal tjänstemän till (982). Ökningen av antalet anställda sker planenligt i syfte att hantera den ökande produktionsvolymen. 4 (17)

6 AFFÄRSSEGMENT JM BOSTAD STOCKHOLM Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 17,5 14,8 17,1 16,6 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 38,3 35,7 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder 2) Antal produktionsstartade bostäder 3) Antal bostäder i pågående produktion Antal anställda ) 3) Varav fastighetsförsäljningar Varav hyresrätter Varav hyresrätter Efterfrågan på bostäder är fortsatt god. På andrahandsmarknaden är utbudet av bostäder i nivå med föregående år efter en normal minskning säsongsmässigt. Utbudspriserna har ökat väsentligt jämfört med samma period föregående år samtidigt som tiden till avslut har ökat. Utbudet av nya bostäder är fortsatt lågt i förhållande till långsiktig efterfrågan i Stockholmsområdet. Intresset för JMs projekt är stort med en god försäljning under det första kvartalet. Affärssegmentets intäkter ökade till mkr (756) och rörelseresultatet ökade till 183 mkr (112). Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (14,8). De ökade intäkterna är ett resultat av det större antalet bostäder i pågående produktion och förbättringen av rörelsemarginalen är främst hänförlig till högre prisnivå i projekten. Kassaflödet är i balans beaktat investeringsnivån i exploateringsfastigheter. Under första kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 180 bostäder förvärvats i Täby och Stockholm stad. Totalt produktionsstartades under första kvartalet 428 bostäder i flerbostadshus i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Täby. 5 (17)

7 JM BOSTAD RIKS Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 8,6 6,3 8,4 8,0 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 17,2 14,9 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Efterfrågan på bostäder är fortsatt god. På andrahandsmarknaden är utbudet av bostäder i nivå med föregående år, efter en normal minskning säsongsmässigt, förutom i Skåne där utbudet är större än föregående år. Utbudspriserna har ökat i Göteborg och Uppsala. För övriga delar inom affärssegmentet är priserna i nivå med föregående år, dock har tiden till avslut ökat. Intresset för JMs projekt är stort med en god försäljning under det första kvartalet. Affärssegmentets intäkter ökade till 792 mkr (54 och rörelseresultatet ökade till 68 mkr (34). Rörelsemarginalen ökade till 8,6 procent (6,3). Den ökade volymen är ett resultat av det större antalet bostäder i pågående produktion och förbättringen av rörelsemarginalen är främst hänförlig till högre prisnivå i projekten. Kassaflödet belastas av ökat rörelsekapital. Under första kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 400 bostäder förvärvats i Malmö, Kungsbacka och Örebro. Totalt produktionsstartades under första kvartalet 260 bostäder i flerbostadshus i Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Västerås och Uppsala samt 67 småhus i Malmö och Uppsala. 6 (17)

8 JM UTLAND Inom affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark, Finland och Belgien. Intäkter och resultat för affärssegmentet redovisas enligt IAS 11, successiv vinstavräkning. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,8 0,3 4,3 3,1 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 4,0 2,6 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion Antal anställda Affärssegmentets intäkter ökade till 417 mkr (336). Rörelseresultatet ökade till 24 mkr ( och rörelsemarginalen till 5,8 procent (0,3). Det förbättrade resultatet och rörelsemarginalen förklaras av bättre efterfrågan, ökad projektvolym och mer stabil marknad. Det positiva kassaflödet för första kvartalet förklaras av bättre rörelseresultat och minskat rörelsekapital. Norge Efterfrågan på nyproducerade bostäder och bostäder på andrahandsmarknaden har varit fortsatt god. Utbudet av bostäder till försäljning på marknaden har stabiliserat sig på en relativt hög nivå. Prisnivån på andrahandsmarknaden har ökat under första kvartalet. Under första kvartalet har 120 bostäder (156) sålts och 153 bostäder (164) produktionsstartats. Produktionsstarterna om 153 bostäder fördelades på 135 bostäder i flerbostadshus i Oslo, Bergen och Stokke samt 18 småhus i Bærum och Drammen. Antal bostäder i pågående produktion uppgår till 932 (863). Under första kvartalet har byggrätter motsvarande cirka 90 bostäder förvärvats i Oslo och Porsgrunn. Disponibla byggrätter motsvarar bostäder (4 800). Danmark Bostadsmarknaden i Köpenhamn präglas av låg aktivitetsnivå efter en viss förbättring av efterfrågan. Fortsatt restriktiv kreditgivning från bankerna motverkar den positiva effekten av låg räntenivå. Under första kvartalet har 5 bostäder (15) sålts och 0 bostäder (0) produktionsstartats. Antal bostäder i pågående produktion uppgår till 62 (0). Inga förvärv har gjorts under första kvartalet. Disponibla byggrätter motsvarar 750 bostäder (900). Finland Aktiviteten på bostadsmarknaden i Helsingfors har stabiliserats på en högre nivå. Intresset är stort för nyproducerade bostäder. Prisökningstakten har minskat under de senaste kvartalen. Under första kvartalet har 0 bostäder (0) sålts och 0 bostäder (0) produktionsstartats. Antal bostäder i pågående produktion uppgår till 31 (0). Inga förvärv har gjorts under första kvartalet. Disponibla byggrätter motsvarar 150 bostäder (100). Belgien I Brysselregionen, där JM har sin verksamhet, har aktiviteten på bostadsmarknaden stabiliserats på en högre nivå. Under första kvartalet har 0 bostäder (3) sålts och 0 bostäder (0) produktionsstartats. Antal bostäder i pågående produktion uppgår till 48 (32). Inga förvärv har gjorts under första kvartalet. Disponibla byggrätter motsvarar 900 bostäder (1 000). 7 (17)

9 JM FASTIGHETSUTVECKLING Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar i huvudsak hyresbostäder, vårdboenden och kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. Intäkter Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 1,6 1,7 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal anställda Varav fastighetsförsäljningar Affärssegmentets intäkter minskade till 16 mkr (26) varav hyresintäkter 16 mkr (14) och entreprenadintäkter 0 mkr (12). Rörelseresultatet uppgick till 1 mkr (. Entreprenadresultat från produktion uppgick till 0 mkr (3). Driftnettot för projektfastigheter uppgick till 6 mkr (-3). Förbättringen av driftnettot beror bland annat på ökade hyresintäkter i Dalénumområdet, Lidingö. Resultatet från fastighetsförsäljningar uppgår till 2 mkr (7) och utgör i sin helhet upplösning av reserveringar från tidigare fastighetsförsäljningar. Kassaflödet har belastats med investeringar om 74 mkr (22). Inom Dalénumområdet på Lidingö uppgår uthyrningsgraden för de byggnader som ej ska rivas till 87 procent. Produktionen av ett särskilt boende för äldre om 54 bostäder har påbörjats under det första kvartalet och ett 15-årigt hyresavtal har träffats med vårdföretaget Carema. I ett senare skede planerar JM att uppföra 225 hyreslägenheter inom området. Inom Bolinderområdet i Kallhäll, Järfälla fortsätter hyresgästanpassningar i det bestånd som ska behållas. Uthyrningsgraden uppgår till 89 procent. Kontorsfastigheten Haifa 1 har förvärvats till ett värde av 86 mkr varav 21 mkr avser exploateringsfastighet inom JM Bostad Stockholm. Fastigheten är belägen i Värtahamnsområdet där bostäder planeras uppföras enligt Stockholms kommuns översiktsplan. Bostadsfastigheten Gästabudet 2, i Nälsta, Vällingby, förvärvades under mars. Fastigheten innehåller 102 hyreslägenheter och förvärvsvärdet uppgår till 129 mkr. Tillträde och betalning sker i juli JM har tilldelats en markanvisning i Hökarängen, Farsta om cirka 130 hyreslägenheter. Produktionsstart planeras 2012 förutsatt att detaljplan vunnit laga kraft. 8 (17)

10 JM PRODUKTION Affärssegmentet JM Produktion bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 3,7 4,0 6,0 6,1 Operativt kassaflöde Antal anställda Varav internt Efterfrågan på entreprenadmarknaden i Stockholm uppvisar fortsatt återhämtning med ökad investeringsvilja. Marknaden inom anläggningssektorn har stabiliserats på en hög nivå. Återhämtningen av bostadsbyggandet bidrar till att konkurrenter med egen projektutveckling fördelar mindre resurser till entreprenadverksamheten. Affärssegmentets intäkter uppgick till 347 mkr (349) och rörelseresultatet till 13 mkr (14). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (4,0). Affärssegmentet har under första kvartalet fått ett antal nya uppdrag, varav de största är exploateringsarbeten för flerbostadshus i Bromma åt Stockholms stad samt mark- och betongarbeten inom raffinaderiområdet i Nynäshamn åt extern beställare. De största pågående uppdragen är två deletapper av den nya motorvägen E18 Hjulsta - Kista, åt Trafikverket, ombyggnaden av Gamla Riksarkivet på Riddarholmen åt Statens Fastighetsverk samt en påbyggnad av befintligt flerbostadshus i centrala Stockholm åt extern beställare. Därutöver pågår nybyggnad av två fastigheter med hyreslägenheter i Åkersberga åt extern beställare och omoch tillbyggnad av skolor åt Nacka och Sollentuna kommun. I Hammarby Sjöstad pågår uppdraget att bygga gator och ledningar åt Stockholms stad. Åt JM Bostad Stockholm utförs nyproduktion av flerbostadshus i Bromma och på Värmdö samt exploateringsarbeten inom Dalénumområdet på Lidingö. 9 (17)

11 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Intäkter Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr) 2,20 0,80 8,60 7,10 Utestående antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Periodens resultat. KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar o.d Kortfristiga fordringar 2) Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER 3) Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser ) 3) Varav Egholm, Danmark Varav fordringar fastighetsförsäljningar Varav skulder fastighetsförvärv (17)

12 FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Januari - mars Helår Mkr Ingående balans vid årets början Periodens totalresultat Utdelning Egetkapitaldel av konvertibla skuldebrev Aktierelaterade ersättningar reglerade med egetkapitalinstrument Utgående balans vid periodens slut KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Investering i exploateringsfastigheter m.m À conto betalning för expl. fastigheter m.m. 2) Investering i projektfastigheter Försäljning av projektfastigheter Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut ) Varav investering i andelar i bostadsrättsföreningar och bostäder med äganderätt Varav försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar och bostäder med äganderätt NYCKELTAL % / Rörelsemarginal 11,0 7,1 10,7 9,9 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital 20,0 17,8 Räntabilitet på eget kapital 18,5 15,7 Skuldsättningsgrad (ggr) Soliditet Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för första kvartalet är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2010 sidorna Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder för koncernen är oförändrade jämfört med årsredovisningen föregående år. Nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar som gäller för 2011 är av mycket begränsad omfattning och bedöms inte ha någon påverkan på JMs finansiella rapporter. 11 (17)

13 INTÄKTER PER LAND Sverige Norge Danmark Finland Belgien Omräkning JM Utland Totalt INTÄKTER PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Eliminering Summa enligt segmentsredovisning Omräkning JM Utland Totalt RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion Koncerngemensamma kostnader Summa enligt segmentsredovisning Omräkning JM Utland Totalt RÖRELSEMARGINAL PER AFFÄRSSEGMENT % / JM Bostad Stockholm 17,5 14,8 17,1 16,6 JM Bostad Riks 8,6 6,3 8,4 8,0 JM Utland 5,8 0,3 4,3 3,1 JM Produktion 3,7 4,0 6,0 6,1 GENOMSNITTLIGT OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT April - mars Helår Mkr 2010/ JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling AVKASTNING OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSSEGMENT April - mars Helår % 2010/ JM Bostad Stockholm 38,3 35,7 JM Bostad Riks 17,2 14,9 JM Utland 4,0 2,6 JM Fastighetsutveckling 1,6 1,7 Omräkningseffekt för intäkts- och resultatredovisning enligt IFRIC 15 i förhållande till segmentsredovisning. 12 (17)

14 OPERATIVT KASSAFLÖDE PER AFFÄRSSEGMENT JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling JM Produktion EXPLOATERINGSFASTIGHETER PER AFFÄRSSEGMENT Bokfört värde, mkr JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland JM Fastighetsutveckling Totalt DISPONIBLA BOSTADSBYGGRÄTTER PER AFFÄRSSEGMENT Antal JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt Varav redovisade i balansräkningen (exploateringsfastigheter) JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt SÅLDA BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER PER AFFÄRSSEGMENT Antal / JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION Antal JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Utland Totalt PROJEKTFASTIGHETER KONCERNEN Bokfört värde, mkr Bostäder (hyresrätter) Fastigheter under utveckling Färdigutvecklade kontorsfastigheter Totalt (17)

15 EXPLOATERINGSFASTIGHETER KONCERNEN Bokfört värde, mkr / Ingående balans vid periodens början Nyanskaffningar Överfört till produktion Övrigt Utgående balans vid periodens slut MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Januari - mars Helår Mkr Nettoomsättning Produktions- och driftskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Investeringar i fastigheter uppgick till 255 mkr (115). 14 (17)

16 Stockholm den 28 april 2011 JM AB (publ) Johan Skoglund Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna delårsrapport är sådan som JM ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april KONCERNEN FEMÅRSÖVERSIKT Mkr Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning Kassaflöde från den löpande verksamheten Räntebärande nettoskuld (+)/-fordran (-) Rörelsemarginal (%) 9,9 6,7 8,9 18,1 15,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,7 10,6 22,9 44,5 45,4 Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 7,10 4,40 9,50 18,30 16,40 Utdelning per aktie (kr) 4,50 2) 2,50 0 5,50 4,50 Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder ) Räkenskapsår 2008 och tidigare är ej omräknat enligt IFRIC 15. Styrelsens förslag. 15 (17)

17 KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT, MKR RESULTATRÄKNING Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Produktions- och driftkostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Periodens resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Projektfastigheter Exploateringsfastigheter Andelar i bostadsrättsföreningar m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/-FORDRAN Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Räntebärande nettoskuld(+)/-fordran(-) vid periodens början Förändring av räntebärande nettoskuld/-fordran Räntebärande nettoskuld(+)/-fordran(-) vid periodens slut EXPLOATERINGSFASTIGHETER Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Bokfört värde vid periodens början Nyanskaffningar Överfört till produktion Övrigt Bokfört värde vid periodens slut NYCKELTAL Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Rörelsemarginal (%) 11,0 12,4 10,0 8,6 7,1 Skuldsättningsgrad (ggr) Soliditet (%) Resultat per aktie (kr) 2,20 3,20 1,50 1,70 0,80 Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder (17)

18 AFFÄRSSEGMENT KVARTALSÖVERSIKT, MKR JM BOSTAD STOCKHOLM Kv.1 Kv.4 Kv 3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 17,5 19,7 15,0 14,8 14,8 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 38,3 35,7 30,5 28,4 25,2 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder 3) Antal produktionsstartade bostäder 4) Antal bostäder i pågående produktion Varav fastighetsförsäljningar ) Varav hyresrätter ) Varav hyresrätter JM BOSTAD RIKS Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 8,6 8,9 8,9 7,4 6,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 17,2 14,9 15,4 13,7 11,7 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion Varav fastighetsförsäljningar JM UTLAND Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 5,8 6,1 3,0 2,0 0,3 Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 4,0 2,6 1,6 1,2-6,3 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Antal disponibla byggrätter Antal sålda bostäder Antal produktionsstartade bostäder Antal bostäder i pågående produktion JM FASTIGHETSUTVECKLING Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat Genomsnittligt operativt kapital Avkastning operativt kapital (%) 2) 1,6 1,7 6,5 7,7 9,4 Operativt kassaflöde Bokfört värde exploateringsfastigheter Bokfört värde projektfastigheter Varav fastighetsförsäljningar JM PRODUKTION Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 3,7 9,4 5,8 4,9 4,0 Operativt kassaflöde JM ÖVRIGT Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter (eliminering) Rörelseresultat (koncerngemensamma kostnader) OMRÄKNING JM UTLAND Kv.1 Kv.4 Kv.3 Kv.2 Kv.1 Intäkter Rörelseresultat ) Beräknas på 12 månaders rullande resultat och genomsnittligt kapital. 17 (17)

19 JM AB (publ) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Internet Stockholm Gustav III:s boulevard 64, Solna För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari juni augusti 2011 Delårsrapport januari september oktober 2011 Bokslutskommuniké februari 2012 Delårsrapport januari mars april 2012 Årsstämma april 2012 JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde: 17,2

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN 2010 Hammarby Sjöstad, Stockholm Älta, Stockholm Långbro Park, Stockholm Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2010, JM-KONCERNEN God försäljning och

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till mkr (775) Delårsrapport 3/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 216 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (1 489) och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)

Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227) Delårsrapport 1/ 213 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 213 FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

3/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 3/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 217 AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM - STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE JANUARI SEPTEMBER 217 Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké Tillväxt med stärkt lönsamhet JANUARI DECEMBER Enligt segmentsredovisningen 1 uppgick intäkterna till 815,7 Mkr (698,7) och rörelseresultatet till 96,5

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871)

Resultatet före skatt minskade till mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871) Delårsrapport 3/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 1 489 mkr (9 729) och rörelseresultatet

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Bokslutskommuniké 216 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 216 ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14 447) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374)

Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till mkr (1 374) Bokslutskommuniké 213 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 213 STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET STARKT KASSAFLÖDE Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12 652 mkr (13 134) men rörelseresultatet ökade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm

Delårsrapport 3/2008 JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN. Liljeholmskajen, Stockholm Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2008, JM-KONCERNEN 3/2008 Liljeholmskajen, Stockholm Avvaktande efterfrågan och minskande aktivitetsnivå Intäkterna ökade med 6 procent till 9 379 mkr (8 852) och antal

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Bokslutskommuniké 215 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 215 STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 14 447 mkr (13 869) och rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104)

Resultatet före skatt ökade till mkr (1 464). Resultat efter skatt ökade till mkr (1 104) Bokslutskommuniké 214 JM-KONCERNEN JANUARI DECEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 13 869 mkr (12 652) och

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN Västra Sannegårdshamnen, Göteborg Delårsrapport JANUARI - JUNI 2009, JM-KONCERNEN 2/2009 Delårsrapport JANUARI JUNI 2009, JM-KONCERNEN Förbättrad försäljning i Sverige och Norge Intäkterna minskade med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Bokslutskommuniké 1 september 2014 31 augusti 2015 för Bergs Timber AB (publ) Året i korthet Koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret är sämre än föregående år. Orsaken till försämringen är att

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2015-02-20 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 1 Kort om Besqab Projektutvecklare

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer