Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabilare marknad och breddat bostadsutbud"

Transkript

1 Pressmeddelande JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr (253) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Fastighetsförsäljningar om mkr (3 015) gav ett resultat om 411 mkr (523) Antalet sålda bostäder under 2003 ökade kraftigt med 27 procent till (2 511) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6 procent (7). Resultatet per aktie blev 7 kronor (9) Förbättrad bostadsmarknad under fjärde kvartalet och bättre produktanpassning höjde försäljningen av bostäder Under fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet och den räntebärande nettoskulden minskade med 1,4 mdkr till 2,6 mdkr Nya kontroll- och projektstyrningsrutiner införda samt fokus på effektivitet Styrelsen föreslår utdelning om 5 kronor per aktie (10) Januari december Oktober december Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Projektutvecklingsmarginal (%) 2,4 5,4 0,7-12,0 Resultat per aktie (kr) 6,60 8,50-0,80-7,00 Räntabilitet på eget kapital (%) 5,5 6,8

2 2 (18) SAMMANFATTNING OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER KONCERNEN Marknad och försäljning Nettoomsättningen för JM minskade under 2003, främst på grund av lägre antal produktionsstarter av bostäder under de tre första kvartalen. Den för JM viktiga bostadsmarknaden i Stockholm stabiliserade sig dock under andra halvåret, efter tidigare redovisad period av efterfrågeminskning. Den förbättrade marknaden, ett bredare produktutbud med bostäder även i lägre prissegment och intensifierade försäljningsinsatser bidrog till att antalet sålda bostäder i form av skrivna kontrakt ökade kraftigt med 27 procent under året till stycken (2 511). Den goda försäljningen under fjärde kvartalet tillsammans med stabil bokningsgrad gjorde att JM kunde starta produktion av ett stort antal bostäder under fjärde kvartalet, vilket positivt har inverkat på såväl nettoomsättning som kassaflöde. Den negativa resultattrenden för JM Bostad Stockholm kunde därmed brytas. Trots den kraftigt ökade försäljningen av bostäder, blev resultatet för helåret 2003 lägre jämfört med 2002, vilket huvudsakligen beror på låga marginaler i äldre pågående bostadsprojekt i Stockholm. Samtidigt är resultatframtagningen försiktig för nystartade projekt. Resultatet dämpades också av den lägre nettoomsättningen. För JMs övriga verksamheter är resultatutvecklingen stabil, medan resultatet i Norge har försämrats mot föregående år på grund av lägre genomsnittlig intäktsnivå för under året sålda bostäder. Förbättrad kontroll och styrning JM har under 2003 infört ny struktur för striktare kontroll- och projektstyrningsrutiner, i synnerhet för nystartade bostadsprojekt i koncernen. Detta har inneburit ett omfattande arbete under hela 2003 vilket nu i de väsentliga delarna har slutförts. Det har också inneburit förskjutning av produktionsstarter till senare delen av året. Våra insatser för ökad intern effektivitet och sänkta kostnader har fortsatt hög prioritet. Minskad nettoskuld Koncernens räntabilitet på eget kapital för 2003 uppgick till 6 procent. För de senaste fem kalenderåren har avkastningen genomsnittligt uppgått till 16 procent. Koncernens omformulerade räntabilitetsmål över en konjunkturcykel uppgår till procent. Resultatet per aktie för 2003 uppgick till 7 kronor. Under fjärde kvartalet kunde nettoskulden minskas med 1,4 mdkr tack vare det förbättrade kassaflödet. JM har under 2003 sålt fler bostäder än någonsin tidigare, delvis som ett resultat av vårt breddade produktutbud. Den starka försäljningen har möjliggjort start av nya bostadsprojekt, med positiv inverkan på kassaflöde och skuldsättning. Med pågående program för ökad effektivitet och sänkta kostnader har vi tagit de första stegen mot ett mer lönsamt JM. Johan Skoglund, VD och koncernchef.

3 Projektutveckling 3 (18) Projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler är JMs kärnverksamhet. Såväl obebyggd som bebyggd mark förvärvas och förädlas därefter genom ny-, om- eller tillbyggnad till attraktiva boende- och arbetsmiljöer. Resultatet i projektutvecklingen uppgick till 182 mkr (459). Marginalen i denna verksamhet uppgick till 2,4 procent (5,4) för Projektrelaterade fastighetsförsäljningar och nedskrivningar bidrar med netto 45 mkr (232). Antalet sålda bostäder i form av skrivna kontrakt under året ökade kraftigt till (2 511). Den stabiliserade marknaden och goda försäljningen under fjärde kvartalet tillsammans med stabil bokningsgrad möjliggjorde ett stort antal produktionsstarter av bostäder under fjärde kvartalet. Antalet produktionsstarter av bostäder uppgick under hela året till (2 711). Antalet osålda bostäder sex månader efter slutbesiktning minskade under fjärde kvartalet. Segmentet för större bostäder i Stockholm, Göteborg och Oslo utgör fortfarande den del av marknaden som har svagast efterfrågan. Såväl produktionsstarter som försäljningsvolym kan variera över tiden beroende på tidpunkt för projektstarter och storlek på enskilda projekt. Trots ökad försäljning behåller JM de högre kraven på andel bokade bostäder före produktionsstart. Förutom tidsförskjutning på grund av omprojektering, dämpade de högre bokningskraven antalet produktionsstartade bostäder under årets tre första kvartal. Den höga försäljningen i förhållande till antalet produktionsstarter innebär att risknivån för JM under 2003 har minskat. Den kommersiella projektutvecklingen bedrivs med fortsatt stor försiktighet. Byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder vilket kan jämföras med drygt vid årsskiftet 2002/2003. Värderingen, i samarbete med externa konsulter, av JMs exploateringsfastigheter med ett bokfört värde om 3,6 mdkr (3,9) indikerar ett övervärde om cirka 1,4 mdkr (1,4). Förvaltningsfastigheter JMs bestånd av förvaltningsfastigheter uppgår till cirka 2,8 mdkr varav huvuddelen består av bostadsfastigheter för vidareutveckling och kontorsprojekt under uppförande. Endast en mindre del är färdigutvecklade fastigheter. Driftnettot för förvaltningsfastigheter uppgick till 109 mkr (293). Minskningen av driftnettot är en följd av de stora fastighetsförsäljningarna under 2003 och 2002, vilka skett i linje med koncernens strategi att sälja färdigutvecklade fastigheter. Under 2003 har fastigheter sålts för mkr (3 015) med ett resultat om 411 mkr (523), varav 108 mkr (473) ingår i resultat projektutveckling. Nedskrivning av förvaltningsfastigheter har gjorts med 63 mkr (34). Investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter uppgick till 350 mkr (483). Därutöver har bostadsfastigheter för mkr förvärvats. Fastighetsmarknaden avseende kommersiella lokaler i Stockholm kännetecknas av fortsatt sjunkande hyresnivåer och vakanser om procent. Nya och nyrenoverade lokaler har fortsatt klarat sig relativt väl i en jämförelse. Vakanserna inom JMs bestånd av färdigutvecklade kontorsfastigheter och bostadsfastigheter för vidareutveckling uppgår till 4 procent (10) av årshyrorna och 4 procent (10) av ytorna. Uthyrningsgraden för de svenska kontorsprojekten under uppförande uppgår till cirka 65 procent av årshyrorna och 64 procent av ytorna. Under fjärde kvartalet har fastigheten Läraren i Stockholm sålts för 70 mkr. Tidigare under året sålde JM Svärdetfastigheterna i Mörby för 931 mkr och förvärvade samtidigt bostäder i Nacka och Vaxholm för mkr. Andra större fastighetsaffärer under året var försäljningen av den nyutvecklade hotellfastigheten Pennfäktaren 10 på Vasagatan i Stockholm till ett norskt

4 försäkringsbolag för 575 mkr samt försäljningen av fastigheten Pilen 30 för 180 mkr och en nyutvecklad kontorsfastighet i centrala Bryssel för 133 mkr. 4 (18) Genom den strategiska affären omfattande bostadsbestånden i Vaxholm och Nacka med mycket låga vakanser och därmed säkra kassaflöden har JM skaffat sig förutsättning att utveckla två attraktiva fastighetsbestånd bland annat genom förtätning med nya bostäder. Många hyresgäster har visat intresse för ombildning till bostadsrätt, vilket JM också är positiv till. Beståndet av färdigutvecklade kontorsfastigheter har genom försäljningar under det senaste året minskat från mkr i bokfört värde till 515 mkr. Marknadsvärden på JMs förvaltningsfastigheter Genom en värdering i samarbete med externa konsulter har marknadsvärdet på JMs bestånd av förvaltningsfastigheter vid årsskiftet 2003/2004 beräknats till mkr (3 478). Motsvarande bokfört värde uppgick till mkr (2 774). Övervärdet uppgår därmed till 0,4 mdkr (0,7). Fördelningen av värden för respektive kategori framgår av följande: Mkr Bokfört värde Marknadsvärde Färdigutvecklade fastigheter Fastigheter under uppförande Fastigheter för vidareutveckling *) Totalt *) Inkluderar under året förvärvade bostadsfastigheter NYA KONTROLL- OCH PROJEKTSTYRNINGSRUTINER Under 2003 har ett stort antal åtgärder vidtagits för att förbättra kontroll och styrning av JMs verksamhet. Beslut om igångsättning samt övergripande utformning av projekt tas numera alltid av koncernledningen eller affärsenhetsledning, alternativt av styrelsen för stora projekt. De externa revisorernas uppdrag har fördjupats. Nya och formaliserade bevakningsrutiner har införts med särskild inriktning för stora projekt. Under 2003 har ett större arbete bedrivits för utveckling av en koncerngemensam projekteringsprocess syftande till högre effektivitet och lägre kostnader med bibehållen hög kvalitet och höga kundvärden. STRATEGISK UTVECKLING I linje med ambitionen att ytterligare renodla verksamheten mot projektutveckling av bostäder skärps strategin avseende koncernens marknadsorientering, produktutbud, geografiska spridning, byggrättsportfölj och innehav av förvaltningsfastigheter. JM ska öka sin kund- och marknadsorientering. Kundnöjdheten ska ytterligare höjas och servicegraden i JMs affär ytterligare utvecklas. Produktutbudet breddas såväl avseende typ av bostäder som bostäder i lägre prissegment utan att ge avkall på kvalitativa bostäder i attraktiva lägen. Geografiskt kvarstår inriktningen att verka på tillväxtmarknader och att expansionen ska ske främst i de nordiska länderna.

5 För bostadsaffären ska innehavet av exploateringsfastigheter normalt ej överstiga fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Koncernens förvaltningsfastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling och i så stor utsträckning som möjligt bestå av bostadsfastigheter. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska begränsas och i första hand stödja bostadsutvecklingen. UPPDATERADE FINANSIELLA MÅL 5 (18) JMs marginalmål omformuleras från tidigare projektutvecklingsmarginal om 10 procent 2005 till rörelsemarginalmål om 10 procent. Det nya marginalmålet inkluderar resultat från fastighetsförsäljningar, driftsnetton samt koncerngemensamma kostnader. Övergången till nytt marginalmål är en naturlig konsekvens av den genomförda omfattande försäljningen av det äldre fastighetsbeståndet där koncernens resultat- och balansräkning nu i sin helhet är att se som hänförligt till projektverksamhet. Produktionsstarter sker i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktionsplanering. Avkastningsmålet på eget kapital efter skatt ändras till procent över konjunkturcykeln från tidigare femårsvägda genomsnitt om 15 procent. Målen för utdelningsandel om 50 procent av nettoresultatet samt soliditet om 35 procent över en konjunkturcykel bibehålles.

6 6 (18) FINANSIELLA POSTER Finansnetto och skuldsättningsgrad Finansnettot har förbättrats jämfört med föregående år. Räntekostnaderna har främst minskat på grund av lägre genomsnittlig låneskuld. I samband med likvid för fastighetsförsäljningar har lån om cirka 1 mdkr lösts under första kvartalet 2003 vilket medfört 30 mkr i kostnad för förtidslösen. Per den 31 december 2003 uppgick den räntebärande nettoskulden till mkr (3 665) innebärande en minskning om drygt 1,4 mdkr under fjärde kvartalet 2003 hänförligt till förbättrat kassaflöde. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,8 (1,0). Januari december Oktober december Ränteintäkter m.m Räntekostnader Finansnetto Likviditet och lånestruktur Den totala räntebärande låneskulden uppgick per 31 december 2003 till mkr (4 313) varav PRI-skulden utgjorde 451 mkr (433). Vid periodens utgång var medelräntesatsen för den totala lånestocken 5,5 procent (5,7). Den genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens samlade lånestock exklusive PRI-skulden var 2,5 år (2,3). Koncernens tillgängliga likviditet uppgick till mkr (2 724). Förutom likvida medel om 332 mkr (596) ingår ej utnyttjade checkkrediter och kreditavtal med sammantaget mkr (2 128). År för räntekonvertering, lånebelopp samt medelränta för den räntebärande låneskulden: År Lånebelopp (mkr) Medelränta (%) , , , , ,2 Totalt (exkl PRI) ,5 PRI ,1 Totalt (inkl PRI) ,5

7 7 (18) ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 2005 (IFRS 1 ) JM har under 2003 bedrivit ett arbete för att planera övergången till IFRS där två huvudområden främst är relevanta för JM: IAS 2 11 Entreprenadavtal inom ramen för Sveriges Byggindustrier har förberedelser gjorts under 2003 för att definiera en vinstavräkning som möter kriterierna enligt branschens tolkning av IAS 11. Branschen har ännu inte fastslagit den nya branschrekommendationen i alla detaljer. Nu liggande utkast stipulerar en försiktig resultatframtagning som kopplar till såld bostad. Detta kommer att innebära en mer försiktig resultatredovisning än den nuvarande branschrekommendationen föreskriver. JM planerar för övergång till den nya branschrekommendationen från och med 1 januari IAS 19 - Ersättningar till anställda koncernens samtliga pensionsåtaganden är genomgångna. Omvärderingseffekten mot ingående eget kapital för 2004 uppgår till -0,7 mkr. Gjorda antaganden avseende diskontering, avkastning och löneutveckling är i nivå med etablerad praxis. ÅTERKÖP EGNA AKTIER Styrelsen har mandat från bolagsstämman för återköp av egna aktier om upp till 10 procent av antalet utestående aktier. Återköp har gjorts för 154 mkr (1,4 miljoner aktier) under inledningen av Bolaget har inte återköpt egna aktier utifrån aktuellt mandat sedan bolagsstämman i april PERSONAL Antalet anställda minskade under 2003 med 11 procent och uppgick vid periodens utgång till (2 664). Antalet hantverkare var (1 477) och antalet tjänstemän (1 187). Under 2003 har JM lämnat varsel om uppsägningar som omfattar både hantverkare och tjänstemän där cirka 300 har lämnat koncernen. MODERBOLAGET Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under perioden till 735 mkr (-17). Moderbolagets investeringar i fastigheter uppgick under perioden till 232 mkr (408). UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 5 kronor per aktie (10). Som avstämningsdag föreslås måndag den 3 maj Beslutar bolagstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdag den 6 maj International Financial Reporting Standards (IFRS) 2 International Accounting Standards (IAS)

8 8 (18) KOMMENTARER PER AFFÄRSENHET JM Bostad Stockholm Affärsenheten utvecklar främst bostadsprojekt i attraktiva lägen i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av välbelägna exploateringsfastigheter samt planarbete, projektering, produktion och försäljning av bostäder. Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) -1,4-0,4 0,8-33,5 Avkastning operativt kapital (%) -0,7-4,6 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter Affärsenhetens nettoomsättning minskade med 11 procent till mkr (3 623). Resultatet exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar uppgick till -44 mkr (-14). Resultatet av fastighetsförsäljningar uppgick till 22 mkr (9). Inga nedskrivningar av fastigheter har skett jämfört med 155 mkr föregående år. Den lägre volymen är en konsekvens av ett lägre antal produktionsstarter i jämförelse med föregående år. Dock har ett stort antal bostäder produktionsstartats det fjärde kvartalet. Det negativa resultatet är hänförligt till den lägre volymen, till svagt resultat i ett antal pågående projekt och till försiktigare resultatbedömning i tidiga skeden av nystartade projekt. Ökade kostnader för försäljnings- och marknadsåtgärder pressar marginalerna i de pågående projekten. Bostadspriserna är fortsatt stabila på såväl andrahandsmarknaden som i JMs projekt. Efterfrågan är god i såväl färdigställda som pågående projekt. Försäljningstakten har ökat från och med tredje kvartalet med ytterligare förbättring under sista kvartalet innebärande en rekordförsäljning för Under året förvärvades 96 byggrätter (350). Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka byggrätter (11 500). Under fjärde kvartalet har produktionsstart skett för 586 bostäder i totalt 12 projekt varav 68 småhus, 424 bostäder i flerbostadshus och 96 vårdbostäder. Småhusprojekten ligger på Värmdö. 74 av bostäderna i flerbostadshus ligger i Stockholm, 73 i Järfälla, 23 på Värmdö, 182 i Solna och 26 i Täby. Vårdbostäderna ligger i Stockholm. Under året har produktionsstart skett av 966 bostäder (1 262) och bostäder (1 044) har sålts.

9 JM Bostad Riks 9 (18) Affärsenheten utvecklar främst bostadsprojekt i attraktiva lägen i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av välbelägna exploateringsfastigheter samt planarbete, projektering, produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 5,0 8,1 6,0 9,5 Avkastning operativt kapital (%) 10,2 16,7 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter Affärsenhetens nettoomsättning minskade med 5 procent till mkr (2 205) och resultatet exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter minskade till 105 mkr (178). Marginalen minskade till 5,0 procent (8,1). Resultatet av fastighetsförsäljningar uppgick till -7 mkr (4) och inga nedskrivningar av fastigheter har skett jämfört med 2 mkr föregående år. Den lägre volymen är ett resultat av färre projektstarter under årets första tre kvartal. Efterfrågan har varit god under hela året bortsett från JMs större bostäder i Göteborg. Det totala antalet sålda bostäder har överstigit historisk försäljningsnivå. Försäljningen har ytterligare ökat under det sista kvartalet. Vid periodens utgång disponerar affärsenheten cirka byggrätter (8 400). Under året förvärvades cirka 170 byggrätter (350) samt tecknades markanvisningsavtal för cirka 130 byggrätter. Under fjärde kvartalet har byggstart skett för 364 bostäder i totalt 13 projekt varav 179 småhus och 185 bostäder i flerbostadshus. Under året har produktionsstart skett av 958 bostäder (1 010) och 958 bostäder (883) har sålts.

10 JM Produktion 10 (18) Affärsenheten bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Redovisad nettoomsättning och rörelseresultat omfattar den affärsdrivande byggproduktionen. Övrig omsättning och resultat, det vill säga från interna bostadsprojekt, redovisas i affärsenhet JM Bostad Stockholm. Januari-december oktober-december Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) 4,9-2,3 6,6-13,6 *) Förlustriskreservering i pågående projekt Rörelseresultatet uppgick till 34 mkr (-27). Tidigare förlustriskreservering har lösts upp under fjärde kvartalet utan resultatpåverkan, då utestående tvist har reglerats. Under kvartalet renodlades verksamheten ytterligare genom avyttring av Lindqvist Rör till NVSkoncernen. Affärsenhetens minskade externa volym är hänförlig till minskad omfattning av extern entreprenadverksamhet. Avveckling av olönsamma delar och avyttring av icke strategisk verksamhet har bidragit till en förbättrad marginal. Av större externa entreprenader kan nämnas nybyggnad av lokaler för Dramatiska Institutet på Valhallavägen och en ombyggnad av PRVs lokaler på Valhallavägen åt Vasakronan. Pågående arbete sedan tidigare är längs Bergshamraleden där ett nytt kontor om m 2 med utsikt mot Brunnsviken slutförs och vid Torsviks Torg på Lidingö pågår en ombyggnad av J&Ws före detta kontor. JM Kommersiellt Affärsenheten utvecklar kommersiella fastighetsprojekt i Storstockholm. Affärsenheten förvaltar också JMs kommersiella fastigheter och ansvarar för köp och försäljning av koncernens förvaltningsfastigheter. Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 20,7 51,9 17,2 51,0 Avkastning operativt kapital (%) 14,3 16,8 *) **) Varav -fastighetsförsäljningar nedskrivningar av fastigheter Exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultatet för 2003 uppgick till 358 mkr (634) varav fastighetsförsäljningar svarade för 374 mkr (513). Driftnettot uppgick till 95 mkr (284). I linje med strategin att minska beståndet av färdigutvecklade fastigheter sjunker omsättning och resultat från fastighetsförvaltning.

11 11 (18) Under fjärde kvartalet såldes fastigheten Läraren för 70 mkr. Större fastighetsaffärer tidigare under året är försäljningen av Svärdetfastigheterna i Mörby för 931 mkr och förvärvet av bostäder i Vaxholm och Nacka för mkr. Andra större fastighetsaffärer under året var försäljningen av den nyutvecklade hotellfastigheten Pennfäktaren 10 på Vasagatan till ett norskt försäkringsbolag för 575 mkr samt försäljningen av fastigheten Pilen 30 på Vasagatan i Stockholm för 180 mkr. Nedskrivningar har skett med 63 mkr, varav huvuddelen avser fastigheten Barnängen i Stockholm. JM har under året tecknat ett hyresavtal med transport- och logistikföretaget DHL avseende den nybyggda kontorsfastigheten Norra Brunnsviken i Solna. Avtalet är femårigt och omfattar cirka m², motsvarande två tredjedelar av fastigheten. Inflyttning sker under första kvartalet I kvarteret Barnängen på Södermalm pågår ombyggnad av m² industrilokaler till moderna kontor där bland annat arkitektfirmorna Nyréns och Sweco FFNS flyttat in. Ombyggnad pågår även av kontor och butiker i kvarteret Västerbotten i Torsvik på Lidingö. För de kommersiella kontorsprojekten har hyresavtal hittills tecknats avseende cirka m² av totalt m². JM disponerar välbelägen mark för kommersiell projektutveckling i främst Norra Frösunda, Solna, och kvarteret Lustgården på Kungsholmen med möjlig igångsättning i takt med säkerställd efterfrågan. JMs byggrätter för kommersiella lokaler uppgår till totalt cirka m 2 med ett bokfört värde om 187 mkr. JM Utland Affärsenheten utvecklar bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. I Belgien sker även utveckling av centralt belägna kommersiella fastighetsprojekt. Nettoomsättning Rörelseresultat *) Marginal (%) **) 3,0 6,1 2,7 5,6 Avkastning operativt kapital (%) 6,8 9,2 Antal byggrätter vid periodens utgång Bokfört värde exploateringsfastigheter *) **) Varav fastighetsförsäljning Exklusive fastighetsförsäljningar Rörelseresultatet uppgick under år 2003 till 72 mkr (90). Nettoomsättningen för verksamheten i Norge uppgick till 985 mkr (1 114). Resultatet i Norge har under 2003 försvagats hänförligt till lägre genomsnittlig intäktsnivå för sålda bostäder i kombination med en försiktigare marknadsbedömning. En viss förbättring har dock skett under fjärde kvartalet. Vid 2003 års utgång disponerar affärsenheten cirka byggrätter (5 650). Under året har 790 bostäder (439) produktionsstartats och 684 bostäder (584) har sålts.

12 Norge Bostadspriserna har planat ut under Efterfrågan har efter tidigare avmattning dock ökat under fjärde kvartalet. Under året har Vikevåg Bolig AS med verksamhet i Stavanger förvärvats. 12 (18) Under 2003 har 409 bostäder (396) produktionsstartats och 482 bostäder (424) sålts. Den disponibla byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder (4 350). Danmark Bostadsmarknaden i Köpenhamn har under hela 2003 präglats av en stabil efterfrågan och stabila priser. Köpenhamn har under ett antal år haft en låg men ökande bostadsproduktion. Efterfrågan på nya bostäder bedöms fortsatt god. Under 2003 har 242 bostäder (43) produktionsstartats och 152 bostäder (85) sålts. Den disponibla byggrättsportföljen motsvarar cirka bostäder (1 100). Belgien Efterfrågan på funktionella kontor i EU-kvarteren och Bryssels administrativa centrum är fortsatt hög. Nytillskotten är begränsade och nya kontrakt tecknas främst i nyrenoverade alternativt återuppförda kontor. Totalt har uthyrningar 2003 överträffat föregående års nivå och effekten av beslutet om utvidgning av EU är påtaglig. Efterfrågan på bra bostäder i attraktiva lägen i Brysselregionen har ökat i takt med antalet invånare. Detta har också medfört ökade bostadspriser. Under 2003 har 139 bostäder (0) produktionsstartats och 50 bostäder (75) sålts. Byggrättsportföljen omfattar cirka 100 bostäder (200). Stockholm den 16 februari 2004 JM AB (publ) Styrelsen

13 13 (18) Ytterligare information och kommande informationstillfällen För ytterligare information hänvisas till: Johan Skoglund, VD och koncernchef Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Tryckt årsredovisning för 2003 finns tillgänglig den 7 april på JMs huvudkontor. Bolagsstämma hålls den 28 april 2004 kl på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna. 28 april 2004 Delårsrapport perioden januari mars JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. JM AB, Stockholm Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna Tel Fax

14 ÄGARBILD Per den 31 januari (18) Procent av antal aktier SEB fonder och stiftelser Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 13,2 Robur fonder 9,8 AFA Försäkringar 6,0 Handelsbanken fonder 4,5 Eikos 2,8 Fjärde AP-fonden 2,7 Alecta 2,6 Livförsäkrings AB Skandia 2,5 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 1,9 Utländska aktieägare 31,2 Övriga aktieägare 22,8 Totalt 100,0 Antal aktieägare per : st Antalet aktier uppgår till

15 15 (18) KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av fastighetsförsäljning Nedskrivning av fastigheter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 6,60 8,50-0,80-7,00 Resultat per aktie efter full utspädning (kr) 6,60 8,50-0,80-7,00 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Exploateringsfastigheter Övriga omsättningstillgångar *) Likvida medel Summa Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser *) Varav -fordringar fastighetsförsäljningar andelar i bostadsrättsföreningar

16 16 (18) FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Januari decembe r Mkr Ingående eget kapital vid årets början Omräkningsdifferenser Utdelning Återköp av aktier Nyemission (konvertering) och optioner 0 11 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Januari december Mkr Kassaflöde efter finansiella poster och skatt *) Investeringar i fastigheter m.m Försäljningar av fastigheter m.m Förändring kortfristiga skulder/fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Från investeringsverksamheten, övrigt Återköp aktier och ersättning för optioner, netto Utdelning Övrigt finansieringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Förändring av räntebärande nettoskuld (+ = ökning/ - = minskning) *) Varav 1 mkr (225) avser betald skatt för föregående års resultat NYCKELTAL Projektutvecklingsresultat Projektutvecklingsmarginal (%) 2,4 5,4 0,7-12,0 Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital (%) 7,3 7,8 Räntabilitet efter skatt på eget kapital (%) 5,5 6,8 Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad 0,8 1,0 0,8 1,0 Soliditet (%)

17 NETTOOMSÄTTNING PROJEKTUTVECKLING 17 (18) JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Utland Eliminering Koncernen totalt RESULTAT PROJEKTUTVECKLING JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Koncernen totalt KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Eliminering Koncernen totalt KONCERNENS RÖRELSERESULTAT FÖRDELAT PER AFFÄRSENHET JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Kommersiellt JM Utland Koncerngemensamma kostnader Koncernen totalt

18 18 (18) MARGINAL PER AFFÄRSENHET *) % JM Bostad Stockholm -1,4-0,4 0,8-33,5 JM Bostad Riks 5,0 8,1 6,0 9,5 JM Produktion 4,9-2,3 6,6-13,6 JM Kommersiellt 20,7 51,9 17,2 51,0 JM Utland 3,0 6,1 2,7 5,6 *) Rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av fastigheter i förhållande till nettoomsättning ORDERINGÅNG PER AFFÄRSENHET JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Utland Koncernen totalt ORDERSTOCK PER AFFÄRSENHET Mkr JM Bostad Stockholm JM Bostad Riks JM Produktion JM Utland Koncernen totalt OPERATIVT KAPITAL (MKR) *) AVKASTNING (%) PÅ OPERATIVT KAPITAL PER AFFÄRSENHET Januari december JM Bostad Stockholm ,7% -4,6% JM Bostad Riks ,2% 16,7% JM Kommersiellt ,3% 16,8% JM Utland ,8% 9,2% *) Genomsnittligt Redovisningsprinciper Redovisningen följer Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciper och definitioner är oförändrade och framgår av årsredovisningen för 2002.

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN

Delårsrapport 2/2011. Hägernäs Strand, Täby JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN Delårsrapport JANUARI JUNI 2011, JM-KONCERNEN 2/2011 Hägernäs Strand, Täby Delårsrapport JANUARI - JUNI 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna uppgick till 5 228 mkr

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015

Delårsrapport Januari juni 2015. Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 Press- och analytikerpresentation 14 juli 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde: 17,2

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

JM koncernen. Augusti 2004

JM koncernen. Augusti 2004 JM koncernen Augusti 2004 Koncernen i sammandrag Januari juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 4 058 mkr (3 856) Resultat efter finansiella poster uppgick till 165 mkr (332) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE

JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000. JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE JM AB (publ) Pressmeddelande 2001-02-20 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 JMs VINSTÖKNING 91 PROCENT TILL 25 KRONOR PER AKTIE Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent och uppgick till 1 209 (634)

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2014 Januari december 2014 Stockholm 2015-02-26 Omsättningen uppgick till 895,7 (364,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 169,0 (69,9) Mkr. Resultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3

FÖRVALTNINGSRESULTAT FASTIGHETSRÖRELSEN. 0,0 1999 kv1. 2000 kv 3 PRESSMEDDELANDE 19/10-2006 FASTPARTNER AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8) Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6),

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2015-02-20 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 1 Kort om Besqab Projektutvecklare

Läs mer