-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-04 ÅRSREDOVISNING. Johan Skoglund, VD och koncernchef"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden där människor vill bo. Johan Skoglund, VD och koncernchef

2 JM är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige,Norge,Danmark och Belgien. JM är också verksam inom projektutveckling av bostadsbestånd, samt bedriver i begränsad utsträckning projektutveckling av kommersiella lokaler,huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsens A-lista. NYCKELTAL Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal 1) (%) 7,9 2,4 5,4 Resultat per aktie (kr) 13,4 6,6 8,5 Utdelning per aktie (kr) 7 2) 5 1 Räntabilitet på eget kapital (%) 11,1 5,5 6,8 1) 22 23: projektutvecklingsmarginal. 2) Styrelsens förslag. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT EFTER SKATT Mkr 12 1 Mkr VIKTIGA HÄNDELSER 24 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till mkr (7 787) till följd av att ett stort antal bostadsprojekt produktionsstartades under året. Resultatet efter finansiella poster fördubblades till 516 mkr (267) på grund av generellt god marknad för bostäder och genomfört effektiviseringsarbete. Årets resultat efter skatt ökade till 376 mkr (187). Fastighetsförsäljningar om 1 18 mkr (2 219) gav ett resultat om 164 mkr (411). Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11 procent (6). Resultatet per aktie uppgick till 13 kronor (7). Den räntebärande nettoskulden minskade med 2 mdkr till,6 mdkr. Koncernens kassaflöden förbättrades kraftigt och uppgick till 2,2 mdkr. GEOGRAFISK FÖRDELNING AV NETTOOMSÄTTNING Styrelsen föreslår utdelning om 7 kronor per aktie (5) samt utskiftning av cirka 1, mdkr genom inlösen av aktier totalt motsvarande cirka 43 kronor per nuvarande aktie. 2 2 Stockholm, 52% 2 Nettoomsättning Resultat efter skatt JM Fokus på projektutveckling. Stora fastighetsförsäljningar i Stockholm. Övriga Sverige, 27% Norge Sverige VINST OCH UTDELNING PER AKTIE Kr Fortsatt stora fastighetsförsäljningar. Återköp av aktier. 22 Strategisk minskning av fastighetsbeståndet fortsätter. Fortsatta återköp av aktier. Problem i Stockholmsprojekt. Utland, 21% Danmark Belgien Fokusering på rutiner för förbättrad kontroll och styrning. Program för koncerngemensam projektering. 2 Vinst per aktie Utdelning per aktie JM AB (publ) med säte i Stockholm Organisationsnummer

3 Omslag: Essinge Udde, Stockholm INNEHÅLL 1 FÖRETAGSPRESENTATION SAMMANFATTNING KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM-AKTIEN AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER B1 B8 JM I BILDER JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar ska vi kunna vara stolta över länge. VÄLKOMMEN IN FÖR EN PRESENTATION OCH SAMMANFATTNING AV AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT JMs BOSTADSBYGGRÄTTER JMs PROJEKTFASTIGHETER KOMPETENS OCH RESURSER RISKER OCH RISKHANTERING SAMHÄLLSANSVAR ESSINGE UDDE: EN NY STADSDEL BLIR TILL AFFÄRSSEGMENT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING MED KOMMENTARER BALANSRÄKNING MED KOMMENTARER KASSAFLÖDESANALYS MED KOMMENTARER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION REVISIONSBERÄTTELSE FÖRETAGSSTYRNING STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT KONCERNEN KVARTALSÖVERSIKT AFFÄRSSEGMENT 24 ÅRS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING ENLIGT IFRS JMs FASTIGHETER DEFINITIONER KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA EKONOMISK INFORMATION

4 2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 3 Bostadsförsäljningen på rekordnivå För första gången i JMs historia såldes mer än 4 bostäder under ett år. Fortsatt låga räntor och bostadsbrist på många orter har bidragit till den goda efterfrågan, men framförallt har vi haft våra kunder med oss. Året som gått har visat att vi utvecklar bostäder och bostadsområden där människor vill bo. För cirka två och ett halvt år sedan tillträdde jag som VD för JM. Sedan dess har vi arbetat hårt för att med förbättrad lönsamhet fortsätta utveckla attraktiva bostäder för våra kunder. Tre viktiga områden har stått i fokus: kontroll och styrning, effektivitet och försäljning. Vi kan nu konstatera att vi kommit en god bit på väg och det är mycket glädjande att arbetet har gett resultat. Jag vill ge en stor eloge till mina medarbetare för fina prestationer. De senaste årens omfattande förändringsarbete har fått effekt snabbare än förväntat. Vår Stockholmsverksamhet, där utmaningarna varit som störst, har redovisat ett förbättrat resultat sex kvartal i rad. Vår strategi att fokusera på projektutveckling av bostäder, att bredda produktutbudet samt att fokusera på tillväxt utanför Storstockholm har varit lyckosam. JM är idag ett betydligt mer renodlat företag än för några år sedan. Fokuseringen har medfört att vi under året fortsatt sälja kontorsfastigheter. Vi har också sålt ett flertal bostadsfastigheter vilket har bidragit till ett starkt kassaflöde och möjligheter att reducera skuldsättningen. 24 JÄMFÖRT MED 22 Sålda bostäder + 72% Produktionsstarter + 45% Skuldsättning 83% Resultat per aktie + 58% MARKNADENS BÄSTA UTVECKLARE AV BOSTÄDER Att arbeta med projektutveckling innebär att skapa bostadsområden från grunden. Vårt mål är att skapa bostadsområden som är eftertraktade idag och lång tid framöver. En del av vårt framgångsrecept är att tidigt ge varje nytt bostadsområde en egen identitet och ett starkt varumärke. Några exempel är Liljeholmskajen och Lilla Essingen i Stockholm, Dockanområdet i Malmö, Industristaden i Uppsala, Lomma Hamn strax norr om Malmö, samt stationsområdet i Grefsen i Oslo och projektet Islands Brygge i Köpenhamn. Samtliga dessa har mottagits mycket väl av våra kunder. Ofta involverar vi våra kunder redan i planeringsstadiet, så att stadsdelarna så långt möjligt kan anpassas för deras behov. Köpet av en bostad är ett av de viktigaste valen i livet. JM ska vara det företag som ger bäst bostad för pengarna, i attraktiva lägen och byggda med rätt kvalitet och omsorg om detaljerna. Det vi bygger ska kunna stå i minst 1 år. Vi ska också vara branschledande i miljöfrågor, som vi vet har betydelse för kunden, och arbeta vidare med att förbättra vår servicenivå och tillgänglighet. Webben, en inspirationskälla för många i jakten på en ny bostad, har utvecklats till en viktig marknadsföringskanal. Att JMs webbplats i början av 25 utnämndes till vinnare i tävlingen Web Service Award visar att våra kunder uppskattar våra ansträngningar. Vi har redan idag en hög andel nöjda kunder och det är vi stolta för. Nöjd Kund Index för JM i Sverige förbättrades till 4,2 (4,) på en femgradig skala, men vi kan bli ännu bättre. Ett exempel gäller tillvalsmöjligheterna av inredning där vi under 25 kommer att presentera en förenkling av tillvalsprocessen som spar tid och pengar för både kunden och JM. En bra relation med kunden är viktig inte minst i en allt hårdare konkurrens. FORTSATT ARBETE MED INTERNA FÖRBÄTTRINGAR Förbättrad intern kontroll, styrning och effektivitet är andra förklaringar till våra resultatförbättringar. Många nya rutiner som infördes 23 fick genomslag under det gångna året, exempelvis de gemensamma projekteringsanvisningarna för flerbostadshus. Anvisningarna har nu också införts för småhus och därmed är hela vår produktion föremål för styrande projekteringsval. Ansvaret för en stor del av projektutvecklingen finns lokalt, men ledningen är nu mer involverad på djupet i affären och vi har helt annan styrning, uppföljning och kontroll av projekten. Hela koncernens kompetens utnyttjas i viktiga projektbeslut. HÅLLBAR UTVECKLING Hållbarhetsfrågor har en stark förankring i JM. Vi var exempelvis det första byggföretaget i Europa som införde en miljöpolicy. Under 24 har vi infört nya och mycket långtgående krav på bra värmeisolering i de fönster som vi installerar, för att minska bostädernas energiförbrukning. Vi har skärpt kontrollen av miljöfarliga ämnen och beslutat att övergå till tjänstebilar som drivs med förnybara bränslen alternativt elhybridsystem. BOSTADSBYGGANDET FORTFARANDE LÅGT JM, liksom andra projektutvecklare av bostäder, är beroende av att det finns planlagd mark för bostäder vi är verksamma i en bransch där volymerna inte omedelbart kan justeras för efterfrågan. Det är därför positivt att volymen planlagd mark och även bostadsbyggandet nu ökar, även om det sker från historiskt mycket låga nivåer. Få andra europeiska länder har så låga nyproduktionsvolymer som Sverige. Nyproduktion av bostäder har en mycket positiv effekt för hela bostadsmarknaden. Studier som gjorts i Stockholm visar att en nyproducerad lägenhet i genomsnitt ger 4,2 hushåll en ny bostad, genom de flyttströmmar som sätts igång. ETT BRA ÅR FÖR JMs AKTIEÄGARE JMs aktie hade en mycket stark kursutveckling under 24 och totalavkastningen uppgick till 85 procent. Goda kassaflöden i kombination med en stark balansräkning ger också utrymme för en större kapitalöverföring. JMs styrelse har föreslagit ett inlösenprogram om cirka 1 mdkr. UTSIKTER JMs mål är att bli den ledande projektutvecklaren av kvalitetsbostäder i Norden. I Sverige är vi redan där, i Norge är vi fjärde eller femte största aktör och i Danmark nummer sju. Vi är verksamma på de orter som har bäst tillväxt och vår byggrättsportfölj om cirka 21 9 bostäder är väl sammansatt för att möta kommande års efterfrågan. Vi har också stor kompetens inom förvärv och projektering. Trenden med ökad inflyttning till storstäder och universitetsorter håller i sig och ger underlag för god efterfrågan på bostäder, även i kranskommuner och angränsande områden med goda kommunikationsmöjligheter. Konjunkturen utvecklas också fortsatt positivt. Även om räntorna successivt höjs, så sker det från historiskt låga nivåer. En något dämpad prisutveckling för bostäder kan förväntas. Vi ska fortsatt arbeta med ett tydligt kostnadsfokus som inte bara ger möjlighet till lägre kostnader utan också förbättrar vår produkt. Med de nya projekteringsrutiner som nu implementeras kan stora grepp tas inom inköp. På sikt ska en stor del av JMs totala inköpsvolymer omfattas av centrala inköpsavtal. En ökad grad av standardisering och ett ökat användande av gemensamma plattformar ska möjliggöra förbättrad kvalitet till en lägre kostnad. 24 års rekordförsäljning och det förbättrade resultatet gjorde att vi tog viktiga steg mot att nå våra lönsamhetsmål. Det är viktigt att JM fortsätter att förknippas med värden som kvalitet, långsiktighet och ansvarstagande. Affärsmannaskap och kundfokus ska fortsatt genomsyra JM. Stockholm i mars 25 Johan Skoglund VD och koncernchef

5 4 5 JM-AKTIEN JM-AKTIEN God kursutveckling AKTIEKAPITAL JM-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Aktiekapitalet uppgår till 112,2 mkr fördelat på 28,1 miljoner aktier om nominellt 4 kronor med lika rösträtt. Börsposten är 2 aktier. AKTIEÄGARMÅL JMs aktieägare ska erhålla en högre totalavkastning, dvs. summan av utdelning och värdeökning, än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil. KURSUTVECKLING OCH AVKASTNING JM-aktien ingår i Stockholmsbörsens index SX44 Real Estate. Under 24 ökade JMs aktiekurs med 81 procent, att jämföras med en ökning om 31 procent för SX44, och en ökning för Stockholmsbörsens SAX-index om 18 procent. Aktien noterades som högst under året till 193 kronor den 3 december och som lägst till 11 kronor den 28 januari. Direktavkastningen, dvs. föreslagen utdelning i förhållande till börskurs i slutet av året, uppgick till 3,7 procent. Totalavkastningen under 24 uppgick till 85 procent ( 28). OMSÄTTNING OCH BÖRSVÄRDE JM-aktier till ett värde av totalt 3,4 mdkr (2,6) omsattes under 24. Den genomsnittliga dagsomsättningen var cirka 13 mkr (1). Omsättningshastigheten, dvs. aktiens likviditet, uppgick till 88 procent (86) under året att jämföra med hela börssnittet på 81 procent (115). Bolagets börsvärde uppgick vid årets utgång till 5,4 mdkr (3,). ÄGARSTRUKTUR Per den 28 februari 25 uppgick antalet aktieägare till (4 987). De tio största svenska ägarna stod för 37 procent (48) av antalet aktier och de utländska ägarna för 39 procent (28). Av väsentliga ägarförändringar under året kan främst nämnas de utländska aktieägarnas ökade ägarandel. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen över åren ska avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel ska utdelningen motsvara 5 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling, och inkluderas i utdelningsberäkningen. Den föreslagna utdelningen för 24 uppgår till 7 kronor (5) per aktie. INLÖSEN AV AKTIER JM prioriterar aktiv hantering av koncernens balansräkning. Om soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. Utöver förslag om en höjning av utdelningen för 24, har JMs styrelse föreslagit ett inlösenprogram om cirka 1, mdkr. Inlösenprogrammet beräknas vara avslutat omkring halvårsskiftet 25. ÄGARBILD PER Antal Procent Äger till- Procent aktie- av alla sammans av aktie- Aktieinnehav ägare aktieägare antal aktier kapital , , , , , , , , , , , ,3 Totalt , , KURSUTVECKLING 1 JANUARI FEBRUARI 25 Kr Antal tusen aktier AKTIEDATA Kronor per aktie Börskurs per den 31/12 191, ,5 29 Högst betalt under året Lägst betalt under året Direktavkastning per den 31/12 (%) 3,7 4,7 6,2 6,4 4,8 Börsvärde per den 31/12 (mkr) Resultat efter skatt, totalt 1) 13,4 6,6 8,5 36,3 25,4 Projektfastigheternas marknadsvärde bokförda värde Eget kapital (redovisat) Utdelning 7, 2) 5, 1, 14, 1, Utdelning i % av resultat efter skatt P/E-tal per den 31/ Antal aktier (31/12) ) ) Resultat efter skatt efter utspädning. 13,4 6,6 8,5 36,1 25,1 2) Styrelsens förslag. 3) 9 återköpta aktier ingår ej. AKTIEÄGARE PER Ägare Procent av antal aktier Robur fonder 8,3 SEB fonder Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv 6,1 AFA Försäkringar 5,2 Stefan Persson Placering AB 4,3 Handelsbanken fonder 3,1 Fjärde AP-fonden 2,7 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar fonder 2,4 Enter fonder 1,8 Andra AP-fonden 1,8 Livförsäkrings AB Skandia 1,6 Utländska aktieägare 39, Övriga aktieägare 23,7 Totalt 1, Antal aktieägare per : FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET Nyemission, Inlösen av Antal Nom. värde/ Aktiekapital, År mkr aktier, mkr aktier aktie, kr mkr ,4 1) , 21 1,5 1) 13, ,2 22,2 1) ,4 23, 1) 9, , ,2 1) Konvertering av skuldförbindelser. FONDKOMMISSIONÄRER SOM LÖPANDE FÖLJER JM Företag Analytiker ABG Sundal Collier Jonas Andersson Alfred Berg ABN AMRO CAI Cheuvreux Nordic Lars-Åke Bokenberger David Halldén D. Carnegie Fredrik Skoglund Enskilda Securities Handelsbanken Securities Merrill Lynch Swedbank Markets Erik Nyman Jonas Eixmann Bernd Stahli Tobias Kaj 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb 4 5 JM SX44 Real Estate Index SX All-Share Index Omsatt antal aktier Källa: SIX jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

6 6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 7 Strategi för hög totalavkastning AFFÄRSIDÉ Att skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden. Affärsidén innebär att JM är projektutvecklare av bostäder och i selektiv utsträckning av kontorslokaler. JM prioriterar kvalitet och helhetstänkande i utformningen. Boende- och arbetsmiljöerna ska vara attraktiva även på mycket lång sikt. VISION JM ska vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder i Norden. ÖVERGRIPANDE AKTIEÄGARMÅL Målet är att ge aktieägarna en högre totalavkastning, dvs. utdelning och värdeökning på JM-aktien, än företag med liknande verksamhet och riskprofil. STRATEGI För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi: JM ska utveckla bostäder på tillväxtorter med goda demografiska och socioekonomiska förutsättningar på lång sikt. Inriktningen ska vara tydlig på kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, med högt kundvärde och i attraktiva lägen. Bostäderna ska främst upplåtas för eget ägande, men kan även inkludera uthyrning. Projektutveckling av kontorsfastigheter ska vara begränsad och i första hand stödja bostadsutveckling. JM bör internt säkra en viss del av produktionsresurserna, och ska därför upprätthålla en begränsad men effektiv bygg- och anläggningsentreprenadverksamhet. Den egna effektiviteten ska dock alltid ställas i relation till kostnaden för externa produktionsresurser. Fortsatt volymtillväxt ska genereras såväl organiskt som genom förvärv, med prioritet att stärka koncernens position på befintliga marknader. Tillväxt ska ske under krav på god lönsamhet och marknadsledande position. Produktionsstarter av bostäder ska ske i takt med säkerställd efterfrågan samt kvalitetssäkrad projektering och produktionsplanering. JM ska fokusera på kassaflöden och effektivt utnyttja balansräkningen. Detta uppnås genom hög takt i igångsättning, genomförande och försäljning av fastighetsprojekten. FINANSIELLA MÅL Lönsamhetsmål Avkastning på eget kapital efter skatt ska uppgå till 1 15 procent över en konjunkturcykel. Målet speglar den långa ledtiden och cykliska karaktären på JMs affär. Utdelningsmål Aktieutdelningen ska genomsnittligt, över en konjunkturcykel, motsvara 5 procent av koncernens resultat efter skatt. Marginalmål Rörelsemarginalen ska uppgå till 1 procent. Soliditetsmål Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel.till den del synlig soliditet och räntetäckning varaktigt bedöms överstiga optimal kapitalstruktur ska kapital överföras till aktieägarna i, vid tidpunkten, lämplig form. TILLGÅNGS- OCH KAPITALSTRUKTUR JMs ambition är att upprätthålla en över tiden optimal tillgångs- och kapitalstruktur, anpassad för bolagets projektutvecklingsverksamhet. Byggrättsportföljen ska kontinuerligt optimeras med avseende på efterfrågeutveckling, planerad produktion och kapitalbindning. Balansräkningen ska normalt ej innehålla exploateringsfastigheter överstigande fyra års produktion uttryckt i antal byggrätter. Balansposten projektfastigheter ska i sin helhet utgöras av projekttillgångar och främst bestå av bostadsfastigheter för projektutveckling, i form av ombildning till bostadsrätt eller förtätning. JMs ambition är att balansräkningen inte innehåller några färdigutvecklade kontorsfastigheter, dessa ska snarast säljas efter färdigställande. Den cykliska karaktären på kommersiell projektutveckling, samt ett i tiden varierande utbud av bostadsfastigheter för försäljning, innebär att posten projektfastigheter kan variera i storlek. Soliditetsmålet är en förenklad konsekvens av en mer djupgående analys där eget kapital har fördelats mot balansräkningens olika tillgångsslag, och typ av verksamheter med beaktande av bedömd rörelserisk. AVKASTNING EGET KAPITAL % RÖRELSEMARGINAL % Mål: 1 15 procent AVKASTNINGSKRAV För att generera störst värde för aktieägarna måste JM ha god kunskap om vilka investeringar som är lönsamma och når koncernens avkastningskrav. Varje investering i ett projekt måste därför generera en avkastning som täcker dess kapitalkostnad, investeringens kassaflöde beräknas och diskonteras efter ett avkastningskrav. Om nettonuvärdet av dessa kassaflöden är positivt är investeringen värdeskapande. Avkastningens krav sätts för JMs olika verksamheter där JMs genomsnittliga avkastningskrav kan förenklas som en sammanvägning av JMs kostnad för eget och lånat kapital enligt följande: kapitalkostnad eget kapital Riskfri ränta genomsnittlig avkastning på femåriga statsobligationer är cirka 4 procent. Riskpremie för den risk investeraren tar vid en investering i JM-aktier uppskattas riskpremien till 5,5 procent. Avkastningskrav på det egna kapitalet (riskfri ränta plus riskpremie) är 9,5 procent : projektutvecklingsmarginal. 24 = rörelsemarginal. Mål: 1 procent. UTDELNING, ANDEL AV VINST EFTER SKATT % SOLIDITET % kapitalkostnad lånat kapital Riskfri ränta se ovan 4 procent. Riskpremie vilken betalas vid lånefinansiering är 1 procent. Skatteavdrag eftersom räntekostnaden minskar den vinst på vilken skatten betalas, blir kostnaden i realiteten lägre, med en bolagsskatt på 28 procent reduceras räntekostnaden efter skatt med 28 procent till 3,6 procent. kapitalstruktur Skuldsättningsgrad JM har ett mål för soliditeten över en konjunkturcykel som uppgår till 35 procent. I de enskilda projekten antas skuldsättningsgraden, i genomsnitt, till 1,. Koncernens vägda kapitalkostnad (WACC) och därmed dess grundläggande avkastningskrav uppgår till 6,6 procent. Det innebär att koncernens genomsnittliga investeringar, måste generera ett kassaflöde efter betalning av samtliga operativa kostnader och skatt men före räntekostnader på minst 6,6 procent av grundinvesteringen för att vara lönsamma Mål: 5 procent av resultat efter skatt, genomsnittligt över en konjunkturcykel Mål: 35 procent över en konjunkturcykel jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

7 8 9 JM i bilder Varje år sätter vi spaden i marken för tusentals nya bostäder i Sverige,Norge,Danmark och Belgien. Mitt i staden eller ute på landet. I närheten av vatten eller grönområden. Lägenheter, radhus och villor för unga,äldre,barnfamiljer och ensamstående. Alla med krav på sitt boende ska kunna hitta ett hem som passar. Ett hem att trivas i. Projekt:Hagalid (etapp 1) Ort: Staffanstorp Kommun: Staffanstorp Bostadstyp: Villor med äganderätt Antal bostäder: 111 (6 etapper) Storlekar: 4 5 rok, m 2 Läge: Centralt Kommunikationer: Buss Avstånd till Malmö och Lund: 15 respektive 1 km Färdigställt: 24 (etapp 1) Arkitekt: Marie Ericsson

8 B2 B3 Projekt: Arne Garborgsvei Barnehage Ort: Tønsberg Kommun: Stokke,Norge Projekttyp: Daghem Storlek:555 m 2 Läge: Naturnära Kommunikationer: Bil Avstånd till Tønsberg: 15 km Färdigställt: 24 Arkitekt: Byggholt AS/Tore Moen Projekt: Brf. Hammarby Park Ort: Stockholm Kommun: Stockholm Bostadstyp: Flerbostadshus Antal:72 Storlekar:2 5 rok,6 114 m 2 Läge: Centralt, sjönära Kommunikationer: Spårväg, buss, båt Avstånd till Stockholms city: 3 km Färdigställt:23 Arkitekt: Pietro Raffone, Arkitekturkompaniet AB Projekt: Paradsängen Ort: Hässelby strand Kommun: Stockholm Bostadstyp: Lägenheter Antal bostäder:117 Storlekar: 1 4 rok,39 98 m 2 Läge: Sjönära Kommunikationer: Tunnelbana Avstånd till Stockholm: 1 km Färdigställt: Våren 23 Arkitekt: Sundell Arkitekter Projekt: Rickomberga Gård (etapp 2 av 4) Ort: Rickomberga Kommun: Uppsala Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: 25 Storlekar: 1 4 rok, m 2 Läge: Naturnära Kommunikationer: Buss Avstånd till Uppsala centrum: 2 km Färdigställt: 23 Arkitekt: Mathias Ocklind, Arosgruppen Arkitekter AB Projekt: Hägernäs Strand Ort: Täby Kommun:Täby Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: Cirka 6 (1 etapper) Storlekar: 1 6 rok,cirka m 2 Läge: Sjönära Kommunikationer: Buss,tåg Avstånd till Täby centrum: 4 km Färdigställt: 29 Arkitekt: Hederus Malmström m.fl.

9 B4 B5 Projekt: Hägernäs Ort:Täby Kommun: Täby Bostadstyp: XX Antal bostäder: 32 Storlekar: m 2 Läge: Sjönära Kommunikationer: Buss Avstånd till Stockholm: 25 km Färdigställt: 24 Arkitekt: XXX Projekt: Designconcept Ort: Stavanger Kommun: Stavanger,Norge Bostadtyp: Parhus Antal: 2 Storlek: Cirka 6 m 2 Läge: Sjönära Kommunikationer: Buss Avstånd till Stavanger: 3 km Färdigställt: 24 Arkitekt: Mikal Hafsahi Projekt:Brf. Ankaret Ort: Örebro Kommun: Örebro Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: 63 Storlekar: 2 5 rok, m 2 Läge: Hamnplan vid Svartån Kommunikationer: Buss Avstånd till centrum: km Färdigställt: 24 Arkitekt: Brunnberg & Forshed

10 B6 B7 Projekt: Solberga Gård (ombyggnad) Ort: Älvsjö Kommun: Stockholm Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: 166 Storlekar: 1 5 rok, 33,5 141 m 2 Läge: Närförort Kommunikationer: Buss,pendeltåg Avstånd till Älvsjö station: 4 m Färdigställt: 24 Arkitekt: Arkitekter Engstrand och Speek AB Projekt: Åhavnen Ort: Køge Kommun: Køge, Danmark Bostadstyp: Bostadsrätter, radhus och lägenheter Antal bostäder: 4 (etapp 1) och 46 (etapp 2) Storlekar: 2 5 rok, m 2 Läge: Hamnområdet Kommunikationer: Buss, pendeltåg Avstånd till centrum: 5 m (Köpenhamn 45 km) Färdigställt: 24 (etapp 1) och 27 (etapp 2) Arkitekt: CF Møllers Tegnestue Projekt: Kanbergsparken Ort: Linköping Kommun: Linköping Bostadstyp:Flerbostadshus Antal bostäder: 28 Storlekar: 3 4 rok, m 2 Läge: Centralt parkområde Avstånd till centrum: 7 m Färdigställt: 24 (etapp 3 av 4) Arkitekt: Eva-Carin Jagefelt, Sonark Arkitektkontor Projekt: Danviks Strand Ort: Nacka Kommun:Nacka Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: 18 Storlekar: 1 5 rok, m 2 Läge: Sjönära Kommunikationer: Buss, tåg Avstånd till Stockholms city: 3 km Färdigställt: 25 Arkitekt: Cinnober Arkitekter Projekt: Science 14 Ort:Bryssel Kommun: Bryssel,Belgien Projekttyp: Kontor Storlek: 11 m 2 Läge: EU-kvarteren Kommunikationer: Buss,tåg,t-bana Avstånd till centrum: 2 km Färdigställt: 24 Arkitekt: B.O.A.

11 8 9 Affären JM AFFÄREN JM MARKNADSÖVERSIKT Större pågående bostadsprojekt i Storstockholm JMs BOSTADSBYGGRÄTTER Marknadsvärdering bostadsbyggrätter JMs PROJEKTFASTIGHETER Marknadsvärdering projektfastigheter KOMPETENS OCH RESURSER RISKER OCH RISKHANTERING SAMHÄLLSANSVAR Projekt: Brf.Lindallén Ort:Långbro Park,Älvsjö Kommun: Stockholm Bostadstyp: Flerbostadshus Antal bostäder: 64 Storlekar: 2 4 rok,65 15 m 2 Läge: Park Kommunikationer: Buss, t-bana, pendeltåg Avstånd till Stockholms city: 7 km Färdigställt: 24 Arkitekt: Olof Lotström, ÅWL Arkitekter

12 1 AFFÄREN JM AFFÄREN JM 11 Värdeskapande genom projektutveckling JM har lång erfarenhet och stort kunnande inom projektutveckling för såväl bostäder som kommersiella lokaler och har en ledande roll vad gäller kundorientering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta är grundförutsättningar för ett framgångsrikt projektutvecklingsföretag. HÖG TAKT VIKTIGT I PROJEKTUTVECKLING Projektutveckling av bostäder innebär en kontinuerlig process att förvärva mark eller utvecklingsbara äldre projekt, förädla och försälja. Projekten är ofta kapitalkrävande och innehåller olika faser där mervärden kan skapas. PROJEKTUTVECKLING Inflyttning Förvaltning Byggande FÖRSÄLJNING/ UTHYRNING FÖRVÄRV Finansiering Idéarbete Planarbete Projektering JMs strategi är att hålla en hög försäljningstakt för att frigöra kapital till nya strategiska investeringar. PROCESSER I ETT BOSTADSPROJEKT 1) Planarbete Förvaltning åt BRF År Idéfas Marknadsprocess Förhandsbokningar krävs för produktionsstart Kundanpassning Överklagan Detaljplan/ bygglov Bokning Försäljning Idéarbete Marknadsundersökning Prissättning Projektering Produktion Produktionsprocess 1) Tidsintervallen är indikativa och kan variera avsevärt i olika projekt. FLERA ÅR FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING Projektutveckling av bostäder bedrivs i nära samspel mellan marknad och produktion. Marknadsundersökningar genomförs löpande för att analysera kundpreferenser avseende exempelvis boendeform, utformning och närservice. Undersökningarna är ett viktigt beslutsunderlag både inför förvärv av mark och innan projektstart. För produktionsstart krävs att kunder bokat en viss andel av de planerade bostäderna. JMs engagemang sträcker sig till cirka två år efter inflyttning, då förvaltningsansvaret för fastigheten övergår till bostadsrättsföreningen. SÅ UPPSTÅR MARKVÄRDEN Mark och byggrätter är i praktiken fastighetsmarknadens optioner. Under tider när försäljningspriset för en bostadsrätt eller marknadshyran för kommersiella lokaler inte förräntar bygginvesteringen har byggrätten ett mycket lågt värde. När försäljningspriset/marknadshyran är hög får byggrätten ett högt värde. Markvärdet är i princip restvärdet mellan den färdigställda byggnadens värde och produktionskostnaden för byggnaden. Små förändringar i försäljningspriset kan innebära stora variationer på markvärdet. Exemplet nedan, ett antaget bostadsprojekt i en närförort till Stockholm, visar att en ökning av försäljningspriset med 2 kr/m 2 (9%) innebär att markvärdet ökar med cirka 1 kr/m 2 eller 33 procent. HÄVSTÅNGSEFFEKT, MARKVÄRDE Inflyttning/Boende Försäljningspris kr/m Byggkostnad kr/m Markvärdeutrymme 6 8 Exploateringsrisk 1) 3 4 Återstår markvärde 3 4 1) Exploateringsrisk dvs. risk avseende marknadsutveckling, planfrågor, miljöfrågor och slutliga produktionskostnader, cirka 5 procent av beräknat projektövervärde. MARKVÄRDET ÖKAR UNDER PLANPROCESSEN Det som påverkar utvecklingen av markvärdet är övergripande makroekonomiska faktorer, främst inflation och ränteläge, regionens allmänna utveckling och planprocessen. Planprocessen påverkas av hur aktiv en fastighetsägare är men är samtidigt beroende av kommunal planprocess och eventuella överklaganden. Projektutvecklande företag som JM kan påverka framtida markanvändning och värde genom samarbete med berörd kommun. GODKÄND DETALJPLAN ÖKAR MARKVÄRDET Markvärde Råmark Idé- och planarbete Förvärvsbeslut Översiktsplanearbete Översiktsplan Detaljplanearbete Under planprocessen utvecklas markvärdet stegvis när projektet konkretiseras och osäkerhetsfaktorer elimineras. Det fulla markvärdet har uppnåtts när detaljplan antagits och bygglov erhållits. Värdeutvecklingen under planprocessen kan vara stor när råmark omvandlas till färdig byggrätt. Normalt tar det mellan ett och fem år att få en lagakraftvunnen, dvs. godkänd, detaljplan. God planering samt ett aktivt arbete med såväl befintliga som potentiella exploateringsfastigheter är betydelsefullt. JM förvärvar även bebyggda fastigheter som kan vidareutvecklas till attraktiva bostäder eller moderna kontor. I dessa fall skapar JM värdetillväxt genom förtätning, bostadsrättsombildning, planerad rivning eller om- och tillbyggnad. KASSAFLÖDE I BOSTADSAFFÄREN Inbetalningar Utbetalningar Förvärvsbeslut Brf. = bostadsrättsförening Detaljplan Bygglov Planskede KASSAFLÖDE I FOKUS En effektiv hantering av kassaflödet är av väsentlig betydelse eftersom JMs projekt är kapitalkrävande och löper över lång tid. JMs organisation är uppbyggd för att i samtliga projektfaser stödja och stimulera ett optimalt kassaflödestänkande och därmed en maximerad värdeutveckling i koncernen. Under projektets gång fattas ett antal beslut, vilka har stor påverkan på kassaflödet. När JM förvärvar mark bokas den upp i balansräkningen. Vid produktionsstart överförs mark från balansräkningen in i respektive projektetapp. Marken säljs till en av JM bildad bostadsrättsförening i anslutning till produktionsstart efter det att köpe- och entreprenadkontrakt tecknats mellan JM och förening. JM fakturerar föreningen löpande under projektets gång enligt avtalad betalningsplan. Föreningen finansierar markförvärvet och entreprenaden genom byggnadskreditiv. De bostäder som eventuellt är osålda i föreningen den dag entreprenaden är slutreglerad köps av JM till det pris som angivits i föreningens ekonomiska plan. Därefter säljer JM bostäderna vidare till marknadspris. PROJEKTUTVECKLINGENS VÄRDEKEDJA Värde Prisbeslut (kommersiella lokaler) Byggbeslut Produktion Prisbeslut (bostäder) Brf. betalar mark JM fakturerar brf. Slutfaktura Försäljningsbeslut Förvaltning Tid JM säljer eventuellt förvärvade bostäder JM förvärvar mark Produktionskostnader Entreprenad- och köpekontrakt tecknas mellan JM och brf. JM förvärvar eventuellt osålda bostäder Beslut produktionsstart jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

13 12 MARKNADSÖVERSIKT MARKNADSÖVERSIKT 13 Starka bostadsmarknader i hela Norden JM bygger bostäder i storstadsområden och andra tillväxtorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. En stark efterfrågan och ett brett produktutbud bidrog till fortsatt god försäljning och många produktionsstarter under 24. BOSTÄDER Nyproduktionen av bostäder ökade under 24 och mycket talar för en fortsatt uppgång, bland annat prognoser om ökande BNP-tillväxt och låga räntor. Prognoser för befolkningsutveckling och bostadsbyggande tyder dock på fortsatta obalanser och brist på bostäder i många tillväxtregioner. I Sverige, JM största marknad, bor enligt Boverket cirka 6 procent av befolkningen i orter med mycket stor bostadsefterfrågan. tillväxt skapar attraktiva bostadsmarknader Bostadsmarknadens utveckling påverkas av ett flertal faktorer: befolkningsutvecklingen i regionen, befolkningens åldersstruktur, förändringar i efterfrågan avseende till exempel bostadsstorlek och läge, infrastruktursatsningar och pendlingsmönster. Befolkningstillväxten är den parameter som PRISUTVECKLING BOSTADSRÄTTER SEK, NOK, DKK/m JMs TVÅ KUNDGRUPPER Bostäder Enskilda bostadsköpare Hyresgäster Fastighetsköpare kontor Fastighetsköpare bostäder Bostads- och kontorsfastigheter har störst påverkan på efterfrågan och den varierar stort mellan orter och regioner. JM utvecklar bostäder i flera regioner och måste följa den lokala marknaden och utvecklingen. prisutveckling andrahandsmarknaden Prisutvecklingen på andrahandsmarknaden har påverkan på prissättningen för nyproducerade bostäder. Anledningen är de relativt sett låga nyproduktionsvolymerna utbudet av begagnade bostäder är större än av nya. De genomsnittliga bostadsrättspriserna har ökat, på vissa håll kraftigt, under en följd av år. Generellt sett förväntas priserna stabiliseras under 25, främst beroende på förväntningar om stigande räntor. På flera marknader förväntas dock fortsatta prisökningar. Det gäller exempelvis Malmö, vars bostadsmarknad påverkas av närheten till Köpenhamn där prisnivån är betydligt högre. I Köpenhamn är efterfrågan på bostäder stor beroende på hög inflyttning och relativt låg nyproduktion. I Norge drivs prisutvecklingen av hög inflyttning till större städer och låga räntor men även av stigande inkomster. Priserna förväntas fortsätta öka. nyproduktion av bostadsrätter på dessa marknader. De främsta konkurrenterna är HSB, NCC, Peab, Riksbyggen och Skanska, som samtliga är aktiva över hela landet. Konkurrensbilden kompletteras på varje marknad normalt också av mindre, lokala företag. norge I Norge bedrivs JMs verksamhet under varumärkena Byggholt och Seniorbo i Osloregionen, Vestfold, Grenland, Bergen och Stavanger. JMs marknadsandel varierar mellan delmarknader och uppgår i genomsnitt till cirka 1 procent. I samtliga regioner där JM är verksam är den lokala bostadskooperationen en betydande aktör. Bland övriga större aktörer kan nämnas de rikstäckande aktörerna Block Watne, Skanska och Veidekke samt, i Osloområdet, NCC och Selvaag. Därutöver är ett antal finansiella aktörer engagerade inom projektutveckling av bostäder. Dessa utgör en väsentlig del av marknaden. Utbudet av bostäder har ökat under 24 och förväntas öka även under 25. JMs byggrätter i Norge disponeras i stor utsträckning genom villkorade förvärv. danmark I Danmark är JMs verksamhet fokuserad till Köpenhamn och Frederiksberg. Cirka 1 4 bostäder färdigställdes där under 24, jämfört med cirka 8 året innan. Marknaden karakteriseras av stark efterfrågan och relativt kraftiga prisstegringar. JM är fortsatt en av Köpenhamnsregionens fem största aktörer, med en marknadsandel om 1 15 procent. De främsta konkurrenterna är Kuben, NCC Ejerboliger, Nordicom samt STORLEKSINTERVALL, JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER, SVERIGE % 4 35 Sjælsø Gruppen. Konkurrensen har ökat de senaste åren och utbudet av bostäder förväntas öka under 25. belgien I Belgien producerar JM för närvarande bostäder i Brysselregionen. En utökning av verksamheten planeras i Namur, 7 km från Bryssel. I Brysselregionen utgörs kunderna främst av nationella och internationella bostadsnyttjare men också av privatpersoner samt företag och institutioner som investerar i bostäder med syfte att hyra ut. JMs marknadsandel uppgår till 5 1 procent. Bland ett tiotal konkurrenter kan nämnas Bernheim, CFE, CIB, Strabag och Thomas & Piron. jms utbud av bostäder i sverige Över 85 procent av JMs utbud av bostäder i Sverige utgörs av bostadsrätter i flerbostadshus. Andelen säljstartade bostadsrätter med en boendeyta understigande 1 m 2 fortsatte under 24 att öka, framförallt hänförligt till Stockholm och den efterfrågan som finns där för små och medelstora lägenheter. Som en effekt av JMs ökade utbud av mindre lägenheter i Stockholm har det genomsnittliga priset sjunkit de senaste åren. I övriga Sverige har JMs utbud av bostäder storleksmässigt varit relativt oförändrat de senaste åren, och en ökad efterfrågan har i stället medfört något ökande priser. 24 var cirka 6 procent av de säljstartade bostadsrätterna prissatta mellan 1 och 2 mkr; mindre än 5 procent kostade över 3 mkr. De flesta köparna har ett eget startkapital. Cirka 8 procent av köparna kommer från annan bostadsrätt eller villa medan cirka 18 procent kommer från hyreslägenhet. PRISINTERVALL 1), JMs SÄLJSTARTADE BOSTADSRÄTTER, SVERIGE % Stockholm innerstad Storstockholm Göteborg Malmö Oslo Köpenhamn Källa: Mäklarstatistik, NEF, EFF, FINN.no, ECON och Realkreditrådet sverige JM är Sveriges största projektutvecklare av bostäder. Verksamheten bedrivs under varumärkena JM, Seniorgården och Borätt i storstadsområden med kranskommuner samt på universitetsorter. De största lokala marknaderna är Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund med kranskommuner samt Uppsala. JM har en marknadsandel om 3 4 procent avseende >15 Storlek, m <1 mkr 1 2 mkr 2 3 mkr 3 4 mkr >4 mkr ) Pris = insats

14 14 MARKNADSÖVERSIKT MARKNADSÖVERSIKT 15 GENOMSNITTSPRIS 1) FÖR JMs SÄLJSTARTADE BOSTÄDER, SVERIGE Kr/bostad 2 5 AVKASTNINGSKRAV BOSTADSFASTIGHETER, STOCKHOLM % 12 STÖRRE PÅGÅENDE BOSTADSPROJEKT I STORSTOCKHOLM 1) Projektutveckling av bostäder i Storstockholm står för cirka 4 procent av JMs nettoomsättning. På kartan redovisas några av de pågående projekten. Totalt motsvarar de cirka 4 3 nya bostäder, eller 47 procent av byggrättsportföljen i Storstockholm. Av JMs planerade bostäder ligger cirka 8 procent inom 3 minuters pendlingsavstånd till Stockholms city med allmänna kommunikationer. Drygt hälften av de planerade bostäderna finns i sjönära lägen Bolinder Strand E18 Täby 3 Hägernäs Stockholm Övriga Sverige 1) Pris = insats City Övriga innerstan Närförort Ytterförort Källa: Newsec Analys Jakobsberg Sollentuna E18 BOSTADS- OCH KONTORSFASTIGHETER god marknad för bostadsfastigheter Marknaden för bostadsfastigheter i Storstockholm har utvecklats positivt under många år, pådrivet av en stark efterfrågan, låga vakanser och låg bostadsproduktion. Enligt Svenskt Fastighetsindex (SFI) har bostadsfastigheter gett den bästa totalavkastningen av alla fastighetsinvesteringar de senaste tre åren. Hyresnivåerna i fastigheter med hyreslägenheter som upplåtelseform styrs av bruksvärdesystemet, en princip som innebär att hyresutvecklingen är kopplad till kostnadsutvecklingen i det kommunala bostadsbolaget på respektive ort. Möjligheterna till stora värdestegringar på kort sikt är små men även risken för stora värdefall. Intresset för att köpa bostadsfastigheter är stort, både bland fastighetsinvesterare och från bostadsrättsföreningar bildade av boende i hyresfastigheter. Sammantaget har detta lett till stigande priser på bostadsfastigheter. Direktavkastningskraven har sänkts både i Stockholms innerstad och i förorterna. stabilare marknad för kontorsfastigheter Stockholms kontorsmarknad har under 24 stabiliserats på flera delmarknader, både vad gäller hyresnivåer och vakansgrader. Det är dock stora skillnader mellan olika delmarknader och fastighetstyper. Hyresgästerna efterfrågar moderna och yteffektiva lokaler och det är dessa fastigheter som investerarna visar störst intresse för. Sålda fastigheter karakteriseras främst av att de är välbelägna objekt i city eller i attraktiva närförorter, moderna/totalt ombyggda samt innehåller hyresgäster med långa kontrakt. I Stockholms city sjönk vakansgraden för moderna kontor från 7 till 6 procent samtidigt som vakansgraden ökade från 11 till 14 procent för omoderna kontorslokaler. E18 Sundbyberg 31 Silverdal Danderyd E4 33 Norra Frösunda Solna 27 Stockholm Essinge Udde 29 Liljeholmskajen 32 Lidingö Västra Daggkåpan Nacka JMs PLANERADE BOSTÄDER I STORSTOCKHOLM RESTID TILL CITY 1) OCH SJÖNÄRA LÄGEN E4 26 Långbro Älvsjö Antal bostäder Ex. JMs projekt 1 Gärdet Liljeholmen 15 Kungsholmen Liljeholmskajen Telefonplan 2 Essinge Udde Gröndal Hägersten 25 Årsta Bolinder Strand Frösunda Genomsnittlig pendlingstid i Storstockholm 3 Långbro Vällingby 35 Tyresö Värmdö 4 5 Södertälje >5 Sigtuna Österåker Antal min. Antal kvarvarande Projekt Kommun byggrätter Utvecklingsperiod 26 Långbro Stockholm Essinge Udde Stockholm Bolinder Strand Järfälla Liljeholmskajen Stockholm Hägernäs Täby Silverdal Sollentuna Västra Daggkåpan Nacka Norra Frösunda Solna Summa Sjönära Ej sjönära 1) Restid till Stockholms central med allmänna kommunikationer (min). Källa: SL Trafikupplysning 1) Numrering enligt förteckning över JMs fastigheter s. 97. jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

15 16 JMs BOSTADSBYGGRÄTTER JMs BOSTADSBYGGRÄTTER nya bostäder under planering JM investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion. Drygt 4 procent av byggrätterna finns i Storstockholm. JM disponerar i balansräkningen exploateringsfastigheter omfattande cirka 13 bostadsbyggrätter. JM disponerar även byggrätter för cirka 8 9 bostäder genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal. Dessa byggrätter redovisas ej i balansräkningen, och JM har i många fall möjlighet att avgöra både om och när marken ska köpas. Därutöver finns cirka 3 bostadsbyggrätter i balansräkningen som JM inte avser att genomföra inom de närmaste 5 6 åren. Det kan vara bostadsbyggrätter som ska säljas eller stora projekt med hög osäkerhet i utbyggnadstakt och exploateringsgrad m.m. JM inkluderar inte dessa i sin redovisade disponibla byggrättsportfölj. god framförhållning i byggrättsportföljen Antalet bostadsbyggrätter i olika planskeden förändras ständigt. Detaljplaneskedet omfattar tiden från att detaljplanearbete påbörjas fram till att bygglov söks. Det höga antalet ANTAL BOSTÄDER I OLIKA PLANSKEDEN, STORSTOCKHOLM Antal bostäder 7 bostäder i detaljplaneskedet innebär att JM har goda möjligheter att bibehålla en hög nivå avseende antalet påbörjade bostäder de närmaste åren. Det tar omkring 1 5 år att få en lagakraftvunnen detaljplan. Efter antagande av planen kan det gå ytterligare tid innan produktionsstart kan ske. bra struktur i byggrättsportföljen Ökade priser på bostadsrätter och småhus har inneburit att bostadssökande sökt sig allt längre ut från de största städerna. Förbättrade kommunikationer har också ökat möjligheterna till ett längre pendlingsavstånd. Denna utvidgning av regionerna har börjat främst inom Mälardalen men även i Öresunds- och Göteborgsområdet och gjort nya bostadsmarknader attraktiva. Köpare av nya bostäder ställer höga krav på goda kommunikationer, men efterfrågar även att bostäderna har ett sjönära läge. En stor del av JMs planerade bostäder tillfredsställer dessa önskemål. JMs DISPONIBLA BOSTADSBYGGRÄTTER Region Antal byggrätter Storstockholm exkl. Sigtuna,Vallentuna, Norrtälje 9 1 Malmö/Lund/Helsingborg/Halmstad 2 7 Storgöteborg 2 5 Uppsala inkl. Sigtuna,Vallentuna, Norrtälje 1 4 Västerås, Linköping, Jönköping, Örebro 1 25 Osloområdet, Bergen, Stavanger 4 2 Storköpenhamn 9 Bryssel 3 Totalt (cirka) 21 9 ANTAL BOSTÄDER I OLIKA PLANSKEDEN, RIKS Antal bostäder 3 MARKNADSVÄRDERING BOSTADSBYGGRÄTTER Vid årsskiftet 24/25 genomförde Newsec Analys en värdering av JMs samtliga exploateringsfastigheter för bostäder. Värderingarna är gjorda utifrån ett tänkt försäljningspris av fastigheterna till rådande dagsvärden, framtida exploateringsvinster är ej beaktade. Värderingarna baseras på objektens läge, attraktivitet, omfattning och typ av planerad bebyggelse, skede i planprocessen samt den tid som återstår till byggstart. Bedömt marknadsvärde för JMs exploateringsfastigheter för bostäder uppgår till mkr (4 785). Motsvarande bokförda värde är mkr (3 439).De cirka 8 9 bostäder som disponeras genom villkorade förvärv omfattas ej av värdebedömningen. Marknadsvärdet fördelas enligt följande: Mkr Marknadsvärde Bokfört värde Stockholm Riks Utland Summa En del av exploateringsfastigheterna har kvarstående äldre bebyggelse som genererar driftnetton och som är planerade att byggas om eller rivas i framtiden.värdebedömningen för dessa byggnader baseras på nuvarande hyresintäkter samt på objektens kommande användning där hänsyn tagits till kostnader för nödvändiga om- och tillbyggnader. Marknadsvärdet för dessa byggnader uppgår till 83 mkr (116) och är inkluderade i summeringen ovan. MARKNADSVÄRDE BOSTADSBYGGRÄTTER, STORSTOCKHOLM Marknadsvärde, tkr Newsec har bedömt fastigheternas läge och attraktivitet i fyra klasser, A D. A-läge utgör bästa läge i respektive bostadsmarknad och innebär goda kommunikationer och närhet till kommersiell service samt sjönära lägen. B-läge är goda/normala lägen i respektive bostadsmarknad. C-läge är bostadsläge med något längre avstånd till kommunikationer och kommersiell service. D-läge är perifera lägen i respektive bostadsmarknad. Skedet i planprocessen har av Newsec klassats i fyra planskeden; råmark, översiktsplan, detaljplan och bygglov. I nedanstående diagram har värdet av JMs exploateringsfastigheter fördelats på olika lägen och planskeden. Detaljplaneskedet omfattar tiden från att detaljplanearbete påbörjas fram till att bygglov söks. MARKNADSVÄRDE BOSTADSBYGGRÄTTER, RIKS Marknadsvärde, tkr Råmark Översiktsplan Detaljplan Bygglov A-läge B-läge C-läge D-läge MARKNADSVÄRDE BOSTADSBYGGRÄTTER, UTLAND Planskede Marknadsvärde, tkr Översiktsplan Detaljplan Bygglov Översiktsplan Detaljplan Bygglov Planskede Planskede Planskede Råmark Översiktsplan Detaljplan Bygglov A-läge B-läge C-läge D-läge Planskede Råmark Översiktsplan Detaljplan Bygglov A-läge B-läge C-läge D-läge

16 18 JMs PROJEKTFASTIGHETER JMs PROJEKTFASTIGHETER 19 Starkt intresse för bostadsfastigheter JMs projektutveckling av bostadsbestånd och kommersiella lokaler är koncentrerat till Storstockholm. Intresset för köp av fastigheter är stort, och efterfrågan speciellt god för bostadsfastigheter. Flera försäljningar har skett under 24. JMs BOSTADSBESTÅND JM har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla de två stora bostadsbestånden i Nacka och Vaxholm, som förvärvades 23. I Älta har JM tillsammans med kommunen arbetat fram ett förslag till program för Älta centrum och dess närområde, med idéer och förslag för nyexploatering av bostäder, centrumets utveckling och närmiljö. Programförslaget innehåller 5 6 nya lägenheter. Ny bostadsbebyggelse är en viktig förutsättning för att bibehålla en bra närservice i området. Detaljplanearbetet beräknas påbörjas under våren/sommaren 25. Även inom Vaxholm har diskussioner förts med kommunen om att utveckla beståndet. FÖRSÄLJNINGAR AV BOSTADSFASTIGHETER JM har också genomfört ett flertal försäljningar av enskilda fastigheter till bostadsrättsföreningar som bildats av de boende. Under 24 såldes tio fastigheter till bostadsrättsföreningar i Vaxholm och Nacka, omfattande totalt cirka 48 lägenheter och ett försäljningsvärde om 492 mkr. SAMMANSTÄLLNING AV FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR 24 PROGRAMFÖRSLAG FÖR ÄLTA KLART Ältasjön Tyresövägen Stensö skola Stensö udde Bensinstation Centrala parken Stensöhöjden Oxelvägen Stensövägen Centrum Centrumgatan Ältavägen Ishall Stavsborgsskolan Befintliga hus Föreslagna hus JM förvärvade 23 ett stort bostadsbestånd i Stockholmsförorten Älta. Ett programförslag för nyproduktion av 5 6 bostäder och annan utveckling av området togs fram under 24. Objekt Ort Köpeskilling,mkr Yta,m 2 Resultat,mkr Skogskarlen 2 Stockholm Bostadsfastigheter sålda till bostadsrättsföreningar Vaxholm Bostadsfastigheter sålda till bostadsrättsföreningar Nacka Övriga projektfastigheter Exploateringsfastigheter Summa JMs FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR Mkr Bokförda värden 2 Resultat JMs KONTORSFASTIGHETER JMs kontorsfastigheter består främst av utvecklingsprojekt i Storstockholm och Bryssel. En stor del av JMs färdigutvecklade fastigheter har sålts de senaste fem åren. Beståndet av projektfastigheter delas in i färdigutvecklade fastigheter och fastigheter under utveckling. Totalt omfattar kontorsfastigheterna cirka 13 m 2. För ytterligare information hänvisas till fastighetsförteckningen samt beskrivande diagram på s färdigutvecklade kontorsfastigheter Beståndet av färdigutvecklade fastigheter har fortsatt att minska. Det kvarvarande beståndet omfattar 5 m 2 och är koncentrerat till Stockholms innerstad och norrförorter, Uppsala samt Lund. JMs bestånd av färdigutvecklade fastigheter i utlandet utgörs av fastigheter i Norge. Uthyrningsgraden är generellt sett mycket hög i JMs fastigheter. Årshyresvakanserna understiger 1 Mkr och över 9 procent av dessa är relaterade till en fastighet, Paradiset 23 på Kungsholmen i Stockholm. kontorsfastigheter under utveckling Den kommersiella projektutvecklingen ska bedrivas med fortsatt stor försiktighet. Under året har arbetet fokuserats på uthyrning av Barnängen samt utveckling/uthyrning av ett kontorsprojekt på Lidingö. För Barnängen är uthyrningsgraden oförändrat 7 procent. I fastigheten på Lidingö har uthyrningsgraden ökat till drygt 9 procent (7). JMs största kontorsprojekt i Bryssel på rue de la Science, 11 m 2, har färdigställts under 24 och nu pågår uthyrnings- och försäljningsarbete. KONTORSHYROR OCH VAKANS I STOCKHOLMS CITY Kr/m 2 % Hyra Vakans Källa: Newsec Analys JM disponerar även välbelägen mark för projektutveckling av kontor, främst i Norra Frösunda i Solna. Totalt uppgår byggrätterna till cirka 12 m 2. FÖRSÄLJNINGAR AV KONTORSFASTIGHETER I mars 24 sålde JM den nyutvecklade kontorsfastigheten Skogskarlen 2 i Solna till den tyska fastighetsfonden DEKA. Därutöver har ytterligare tre mindre projektfastigheter sålts under 24. Se vidare tabell s. 18. Kontorsfastigheten Barnängen på Södermalm i Stockholm jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

17 2 21 JMs PROJEKTFASTIGHETER KOMPETENS OCH RESURSER MARKNADSVÄRDERING PROJEKTFASTIGHETER Newsec Analys har vid årsskiftet 24/25 genomfört en bedömning av marknadsvärdet av JMs projektfastigheter. Värderingarna har utförts som sedvanliga kassaflödesanalyser där marknadsvärdet beräknats som summan av nuvärdet av årliga betalningsnetton under kalkylperioden och nuvärdet av marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut, dvs. restvärdet. Värderingarna har utförts enligt reglerna för Svenskt Fastighetsindex (SFI). Till grund för värderingarna ligger besiktningar utförda under 23 24, samt individuell bedömning av varje fastighets förutsättningar. Vid bedömning av marknadsvärdet för de fastigheter som är under uppförande eller är avsedda att vidareutvecklas har marknadsvärdet baserats på marknadsmässiga intäkter och kostnader i färdigställt skick, reducerat med bedömda återstående byggkostnader samt avdrag för osäkerhet,risk och skälig projektvinst. Vid bedömning av marknadsvärde har följande värdefaktorer använts: Marknads- Bedömd Direktavkasthyra kontor, långsiktig ningskrav,% Delmarknad kr/m 2 vakans,% för restvärde Stockholm ,5 Övriga Sverige ,75 9,5 Utland (Bryssel) ,75 6,5 Bostadsfastigheter Storstockholm 1 4,5 5,5 De stora intervallerna i den bedömda marknadshyran beror på variationer avseende lokalernas standard, läge och attraktivitet. Sammantaget har JMs projektfastigheter bedömts ha ett marknadsvärde vid årsskiftet 24/25 om mkr. Det bokförda värdet är mkr.marknadsvärdet fördelas enligt följande: Mkr Marknadsvärde Bokfört värde Bostäder (hyresrätter) Kontorsfastigheter under utveckling Färdigutvecklade kontorsfastigheter Totalt projektfastigheter Fokus både på system och individ JM gör betydande insatser för att öka medarbetarnas kunskap, utveckla goda ledare samt stödja professionell och personlig utveckling. Stor kraft läggs också på system och processer som tillvaratar företagets samlade kompetens. En projektutvecklingsorganisation måste behärska alla roller och alla led i värdekedjan, från ackvisition av mark till projektering, produktion och försäljning. Faserna som föregår produktionsstart kan liknas vid specialiserad investerings-, produktutvecklings- och konceptförsäljningsverksamhet. Därefter ska kundanpassad, rationell byggproduktion och aktiv försäljning gå hand i hand. För framgång behövs lång erfarenhet samt en förmåga att få en mängd spets- och breddkompetenser att samspela effektivt. Det är en stor tillgång för JM att ha så många kompetenta medarbetare som arbetat länge i företaget. SAMSPEL MELLAN SPETS- OCH BREDDKOMPETENS Vid slutet av 24 hade JM anställda, varav 1 25 tjänstemän och 1 13 hantverkare. Över 85 procent av de anställda tillhör JMs verksamhet i Sverige. I Danmark och Belgien använder sig JM av externa hantverkare, vilket förklarar det låga antalet anställda på dessa marknader. De flesta tjänstemännen ingår i en projektorganisation som satts samman för något av de pågående projekten. Projektledaren har ett för branschen brett ansvarsområde omfattande produktutformning, marknadsanalyser, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet och försäljning. Vid sin sida har projektledaren projekteringsledare, platschef samt bostads- och inredningssäljare. Specialistkompetens inom exempelvis kalkylering och inköp delar projektet ofta med andra projekt. På JMs hantverkare ställs, utöver hantverksskickligheten, även höga krav på service och kundbemötande, då JMs kunder besöker byggarbetsplatsen både före och efter köpet. Andelen tjänstemän med akademisk examen uppgår till 25 procent. Den genomsnittliga anställningstiden bland tjänstemän uppgår till 12,5 år och bland hantverkare till 11,5 år. STRUKTURKAPITAL Strukturkapitalet, det intellektuella kapital som ett företag förfogar över oberoende av sina medarbetare, utgörs inom JM främst av Verksamhetssystemet, ett övergripande ledningssystem som varit i drift sedan Verksamhetssystemet innehåller kvalitets- och miljöledningssystem samt andra strategiska delsystem som projekteringsanvisningar och strategiska inköpsavtal. Verksamhetssystemet är framtaget för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i JMs alla projekt, möjliggöra effektiv kontroll och styrning samt för att sprida organisationens samlade kompetens. Verksamhetssystemet innehåller styrande dokument och riktlinjer för alla led i JMs affär. Väsentligt strukturkapital finns även i JMs ekonomi- och affärssystem samt i vissa för JM speciellt utvecklade IT-system. ANTAL ANSTÄLLDA Antal 3 FLEST ANSTÄLLDA I SVERIGE Tjänstemän 21 Hantverkare Anställda per land 24 Sverige, anställda Norge, 227 anställda Danmark, 26 anställda Belgien, 13 anställda jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

18 22 KOMPETENS OCH RESURSER KOMPETENS OCH RESURSER 23 KOMPETENS- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING INOM JM OMFATTANDE CIRKA 4 PERSONER Exempel på karriärvägar Trainee (3 år) Antal medarbetare (siffror avser JM i Sverige) Insatser kompetensutveckling Job rotation Mentor år 2 Bitr. projektledare Bitr. projekteringsledare Platsingenjör/platschef mindre projekt Utvecklingssamtal med perspektiv på kommande 3 år Utbildningsinsatser Årlig utvärdering av potentiella chefsämnen Projektledare Projekteringsledare Platschef Cirka 25 st. FULLGOD KOMPETENS FÖR UPPGIFTEN JM arbetar med en hög grad av delegerat ansvar och är därför beroende av att medarbetarna verkligen besitter den kompetens som uppgiften kräver, idag och i en framtid. Att JM också normalt sett tillämpar internrekrytering understryker vikten av kompetensutveckling. Betydande insatser görs årligen för att öka medarbetarnas kunskap, utveckla goda ledare samt stödja professionell och personlig utveckling. Exempelvis har under de senaste åren cirka 2 projektledare genomgått en utbildning i affärsmannaskap, cirka 2 personer har diplomerats som platschefer och drygt 1 medarbetare har genomgått den grundläggande miljöutbildningen. Det är självfallet också viktigt att medarbetarna trivs och utvecklas i sina respektive roller. Undersökningar som genomförts har överlag visat på betydande trivsel. En öppen organisation, där enskilda medarbetare syns och tidigt ges ansvar och befogenheter, samt satsningar på kompetensutveckling är vanligt förekommande omdömen. 3-ÅRSPLANERING I UTVECKLINGSSAMTAL JM har från 24 infört en ny form för utvecklingssamtalen, och förlängt planeringshorisonten från ett till tre år. Syftet är att öka både medarbetarens trygghet vad förväntas av mig? Senior projektledare Senior projekteringsledare Platschef större projekt Cirka 15 st. Regionchef Cirka 1 st. Kompetens- och ledarskapsutvecklingen har stor betydelse, eftersom JM arbetar med en hög grad av delegerat ansvar och främst tillämpar internrekrytering till ledande befattningar. Ett omfattande utbildningsprogram, utvecklingssamtal med fokus på kommande tre år samt årliga utvärderingar av potentiella chefsämnen är viktiga inslag. och koncernens kunskap vad förväntar sig medarbetaren av JM? Även uppföljningen ska förbättras med den nya modellen. Varje utvecklingssamtal ska resultera i en dokumenterad utvecklingsplan. BYGGSKOLA I STOCKHOLM För att säkra tillgång på duktiga hantverkare i Stockholm har JM etablerat ett samarbete med Rönninge Gymnasieskola söder om Stockholm, och dess 3-åriga byggutbildning för träoch betongarbetare. Byggutbildningen är unik i sitt slag, både genom byggföretagens engagemang och genom utbildningsformen. Under hela utbildningstiden varvas en månads teori med en månads praktik på ett pågående byggprojekt. Utbildningen följer gymnasiets allmänna läroplan. Under utbildningen är eleven garanterad en lärlingsanställning hos JM fram till fullgjord utbildningstid. Varje elev får en egen handledare på JM som följer dem under hela utbildningstiden byter handledaren arbetsplats, så gör även eleven det. Handledaren har utbildats av JM för uppdraget och har ett mentorsansvar även vad gäller elevens studier i de teoretiska kärnämnena. JM ansvarar löpande för cirka 25 elever. Vid slutet av 24 hade 33 elever erbjudits anställning som ett resultat av samarbetet. UTBILDNINGAR FÖR ATT MÖTA KUNSKAPSKRAVEN JMs investeringar i utbildning uppgår till cirka 1 mkr per år. De utbildningar som erbjuds är framtagna för att möta de kunskapskrav som ställs i varje befattning. Exempelvis omfattar utbildningsprogrammet för en projekteringsledare 15 olika utbildningar, för en platschef närmare 2 och för trainees drygt 1. Den genomsnittliga utbildningstiden är cirka fyra dagar per år för tjänstemännen. I hög utsträckning används egna lärarresurser. För hantverkare genomförs i huvudsak vidareutbildning genom job rotation och praktiskt arbete. EXPERTGRUPPER ANVÄNDS FÖR KUNSKAPSÅTERFÖRING Expertgrupper är ett exempel på hur JM arbetar med kunskapsåterföring. Grupperna består av JMs främsta medarbetare inom projektering, produktion och installation och har till uppgift att granska samtliga nya projekt, både före och efter produktionsstart, samt lämna förslag och synpunkter på förändringar och förbättringar. Samtidigt som expertgrupperna säkerställer att företagets främsta kunskap tillförs projekten kan även utveckling som sker lokalt i ett projekt återföras, dokumenteras och spridas. Projektgranskningarna är djuplodande. KARRIÄRMÖJLIGHETER FÖR MÅNGA OLIKA YRKESGRUPPER JMs verksamhet spänner över hela värdekedjan inom projektutveckling och karriärmöjligheter finns för en mängd olika yrkesgrupper. Den normala karriärvägen för tjänstemän är att antingen inrikta sig mot produktion (arbetsledare, platsingenjör, platschef, arbetschef eller produktionschef) alternativt mot projektutveckling (platsingenjör, biträdande projektledare, projekteringsledare, projektledare eller regionchef). För hantverkare finns möjlighet att göra karriär som lagbas, arbetsledare eller platschef. LEDARSKAPSUTVECKLING OCH -FÖRSÖRJNING Som nämnts arbetar JM främst med internrekrytering och detta gäller även chefer och ledare. Skälen är att ge goda möjligheter till individuell utveckling inom företaget, samtidigt som företagskulturen stärks och kunskapen om affären bibehålls. Externa influenser är dock viktiga och i chefsansvaret ingår att se till att sådana tillförs organisationen även på annat sätt än genom rekrytering. Ledarutvecklingen har en tydlig praktisk profil; potentiella ledare ges successivt större ansvarsområden och utbildningsinsatser sätts in vid behov. JMs treåriga traineeprogram är ett inslag för att säkra ledarskapsförsörjningen. Redan där söker företaget rekrytera medarbetare med ledarskapspotential. Traineeprogrammet har drivits sedan Alla JMs chefer har till uppgift att identifiera framtida ledare. Samtliga identifierade chefsämnen, normalt ett 7- tal medarbetare, presenteras varje år för koncernledningen av respektive regionchef. Syftet är att öka kunskapen om chefsämnen samt också lättare kunna följa deras utveckling från år till år. Genom en så pass stor bas av framtida ledare tryggas också ledarskapsförsörjningen. MEDARBETARSTRUKTUR Antal medarbetare antal tjänstemän antal hantverkare Snittålder, tjänstemän Snittålder, hantverkare 38 4 Andel akademiker bland tjänstemännen,% Andel kvinnor bland tjänstemännen,% jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

19 24 RISKER OCH RISKHANTERING RISKER OCH RISKHANTERING 25 Kontrollerat risktagande avgörande för ökad lönsamhet Att göra väl avvägda riskbedömningar är mycket viktigt för ett projektutvecklingsföretag, då riskhantering och värdeskapande har en stark koppling. Målet för en projektutvecklare är att tidigt identifiera och förvärva utvecklingsbar mark samt sedan producera och sälja bostäder på ett sätt som optimerar kundvärden, intäkter och kostnader. Genom hela denna process ställs projektutvecklaren inför ett flertal risker som rätt hanterade bidrar till förbättrad lönsamhet. Riskhantering är en integrerad del av beslutsfattandet på alla nivåer inom JM och föremål för strategiska insatser från ledning och styrelse. Samtliga väsentliga affärs- och projektbeslut analyseras med avseende på såväl risk som möjlighet. Rutiner för projektstyrning, -bevakning och -uppföljning är utformade för att minska affärsriskerna. OMVÄRLDSRISKER ekonomisk tillväxt Efterfrågan för nya bostäder påverkas främst av befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling på den enskilda orten. De nya bostädernas läge och attraktivitet, konsumenternas köpkraft, rådande ränteläge samt prisbild och prisutveckling på andrahandsmarknaden påverkar efterfrågan och det pris som JM erhåller. Om nationella eller regionala tillväxtförutsättningar försämras eller sysselsättningen minskar kan det få negativ inverkan på JM. JMs strategi är att verka i de städer och områden som har de bästa demografiska och ekonomiska förutsättningarna på lång sikt. På många orter där JM är verksamt råder stor efterfrågan på bostäder. Trots ökade bostadspriser bedömer flera kreditinstitut att risken för prisfall är liten, då hushållens kostnader för boende ändå inte nått oroväckande höga nivåer. Bostadsutgifternas andel av hushållens disponibla inkomster uppgick 24 till cirka 25 procent för Sverige som helhet. Även den globala konjunkturutvecklingen påverkar JM. I det korta perspektivet på grund av de psykologiska effekterna, då världens finansiella marknader är tätt sammanlänkade och förändrade förväntansbilder snabbt sprids. I det längre perspektivet på grund av att globala konjunkturförändringar även påverkar de högt internationaliserade skandinaviska företagen. Det allmänna ränteläget är både en risk och möjlighet. Låga räntor leder till ökad efterfrågan och högre priser för bostäder, samtidigt som räntekostnaden för koncernens nettoupplåning minskar. Det omvända gäller således vid höga räntenivåer. Aktuellt ränteläge påverkar också avkastningskrav och värderingar i samband med fastighetsförsäljningar och -förvärv. Ett lägre ränteläge ger lägre avkastningskrav och högre pris. JM söker möta omvärldsrisker främst genom att säkerställa en tydlig efterfrågan för planerade bostadsprojekt. Krav finns på att ett visst antal bostäder redan ska vara sålda eller bokade när produktionsstart sker. Genom successiva etappstarter av stora projekt kan också prissättningen anpassas för aktuellt marknadsläge. Genom löpande omvärldsbevakning, både internt och med hjälp av externa konsulter, söker JM bilda sig en välgrundad uppfattning om trender för väsentliga omvärldsfaktorer. Minskade produktionskostnader är ett annat sätt att minska omvärldsriskerna. På så vis behöver inte en försvagad efterfrågan och minskade priser få fullt genomslag i resultatet. Ett väsentligt inslag i JMs arbete för att reducera kostnaderna är de nya projekteringsanvisningarna som infördes för flerbostadshus under 23. Med de nya anvisningarna har mer industriella HUSHÅLLENS BOSTADSUTGIFTER % Storstockholm 21 Hela landet 22 Bostadsutgifter avser ett genomsnitt för alla boendeformer (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt). I förekommande fall inkluderas hyror, avgifter, räntor, amorteringar samt driftskostnader. Korrigering har gjorts för skatteeffekter och eventuella bostadsbidrag. Eventuell förmögenhetsskatt ingår ej i beräkningen. Källa: SCB/BHU, beräkningar av Temaplan HANTERING AV VÄSENTLIGA RISKER Riskfaktor Betydande räntehöjning Global konjunkturförsvagning Ökad arbetslöshet på JMs marknader Förändringar i regionala tillväxtförutsättningar Ökad konkurrens Ej optimerad struktur på byggrättsportfölj Projektering fokuserar ej samtidigt på kundvärden, intäkter och kostnader Lagakraftvunnen detaljplan försenas och/eller ändras Risk Minskad efterfrågan, behov av prissänkningar Ökat utbud, prispress Minskad efterfrågan, behov av prissänkningar Minskad efterfrågan, behov av prissänkningar Ökade kostnader, minskade intäkter arbetssätt och produktionsmetoder införts. De har också skapat förutsättningar för ökade besparingar inom inköp. konkurrenssituation JMs konkurrenter inom projektutveckling av nya bostäder utgörs av både stora nationellt täckande aktörer och mindre lokala projektutvecklingsföretag. Flera av de stora aktörerna har en uttalad ambition att växa inom bostadssegmentet. Risken är att den ökade konkurrensen leder till ökat utbud av bostäder och prispress. JM söker särskilja sig genom sin övergripande företagskultur och snabbrörlighet, ackvisitionskompetens, projektgenomförande, kvalitetsprofilering och marknadsföring. Konkurrenssituationen på varje lokal delmarknad bevakas löpande. politiska risker Ett flertal politiska risker är förknippade med bostadsbyggande. Villkoren för olika upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt) kan förändras och påverka efterfrågan på JMs bostäder. Politiska beslut relaterade till infrastrukturutveckling samt regional och kommunal planering kan inverka på verksamheten. JM söker möta dessa risker genom så flexibla detaljplaner som möjligt, samt genom att bestämma upplåtelseformen i ett relativt sent skede. Politiska beslut påverkar också skatteförutsättningarna för bostäder. Det politiska Hantering Produktionsstart sker först när viss andel bostäder i projektet sålts eller bokats Internt arbete för att reducera kostnader Produktutbud i flera prissegment Omvärldsbevakning och marknadsanalys Omvärldsbevakning och marknadsanalys Beslutsgrindar i samband med väsentliga projektbeslut Kontinuerligt arbete för att bibehålla konkurrenskraft i alla avseenden Strategisk förvärvsplanering Omvärldsbevakning och marknadsanalys Kontinuerlig utvärdering av tillgångsstrukturen Marknadsanalys, kvalitativa djupundersökningar Bred kompetenssammansättning i projektet Krav på kompetensutveckling Tydliga krav på utformning av projekterings- och bygglovshandlingar Kvalitetssäkring av bygglovsansökningar klimatet präglas av en vilja att öka och underlätta, snarare än att begränsa och försvåra, bostadsbyggandet. OPERATIVA RISKER risker relaterade till byggrättsportföljen Vid årsskiftet 24/25 disponerade JM byggrätter motsvarande 21 9 bostäder för framtida produktion. Dessa var huvudsakligen koncentrerade till storstadsområden och universitets- och högskoleorter. Risken för att JM har för lite eller för mycket byggrätter, eller att byggrätterna ligger i fel områden, kan leda till förlorade möjligheter och höga kostnader. Som nämnts är det väsentligt att utvecklingsbar mark och planerade bostäder ligger i attraktiva lägen på orter med stor efterfrågan på nya bostäder. De ska också gå att utveckla med JMs krav på lönsamhet och avkastning. Vad och hur mycket som kan byggas, samt när byggstart kan ske, är avhängigt planarbetet och samarbetet med berörd kommun. Risken att JM efter förvärv inte erhåller en lagakraftvunnen detaljplan (detaljplan som godkänts av kommunen genom politiskt beslut) inom föreskriven tid kan leda till ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Genom lång erfarenhet av projektutveckling och långvariga relationer med kommunerna har JM möjlighet att reducera dessa risker. För att minska kapitalbindning och risker söker JM dispo- jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars jm delårsrapport jm årsredovisning januari mars 24 22

20 26 27 RISKER OCH RISKHANTERING RISKER OCH RISKHANTERING nera byggrätter genom optionsavtal eller villkorade förvärv, exempelvis att förvärvet villkorats till lagakraftvunnen detaljplan. Vid årsskiftet 24/25 disponerades 8 9 av byggrätterna för framtida produktion genom sådana avtal. Det finns också möjlighet att ur förvärvad mark avskilja och sälja exploateringsmark utan att antalet disponerade byggrätter påverkas. JM har historiskt varit framgångsrikt på att identifiera och utveckla områden som människor vill bo i. Vid slutet av 24 var 7 procent av bostäderna i JMs pågående produktion sålda eller bokade. En förklaring är att JM arbetar i nära samarbete med potentiella bostadsköpare för att de planerade projekten ska tillfredsställa efterfrågan. genomföranderisker Stora projekt kan motsvara ordervärden på flera miljarder kronor och det är viktigt att såväl projektering som produktion sker enligt plan. Bristande planering och analys kan leda till förseningar, ökade kostnader och otillräcklig kundanpassning. KÄNSLIGHETSANALYS BOSTADSBYGGRÄTTER Ett sätt att spegla dynamiken i byggrättsportföljen är att göra en känslighetsanalys där samtliga förväntade kassaflöden från portföljen nuvärdeberäknas. Nedan görs ett antal förenklade kalkylantaganden vilka syftar till att åskådliggöra nuvärdet av JMs byggrättsportfölj, vid ett antal tänkta försäljningsprisnivåer bostadsbyggrätter är jämnt fördelade över sex års produktionstid. Grundinvestering bortses då kalkylen avser att belysa värdet på portföljen. Ännu inte gjord investering om cirka 1 5 mkr för villkorade förvärv eller förskjutna betalningar inkluderas dock i kalkylen som ett framtida jämnt utgående kassaflöde under perioden. JMs normalbostad antas vara 87 m 2, skatt förutsätts till 28 procent och diskonteringsräntan till 7,2 procent. I kalkylen har Det finns också en risk för att projekteringsprocessen inte samtidigt fokuserar på kundvärden, intäkter och kostnader. För att minska genomföranderiskerna har JM de senaste åren infört skärpta rutiner för bevakning, styrning och kontroll. Definierade beslutspunkter föregår projekteringsstart, försäljningsstart och produktionsstart. Inget projekt kan sättas igång utan beslut från affärsenhetsledning eller koncernledning, alternativt av styrelsen gällande stora projekt. Mer information återfinns i avsnitt Företagsstyrning, s. 82. osålda bostäder JM agerar för att alla bostäder ska vara sålda vid slutbesiktning. Bostäder som är osålda efter slutbesiktning köps av JM från bostadsrättsföreningen, för att därefter säljas. Bostäder som sex månader efter slutbesiktning fortfarande inte sålts utgör en risk. Vid slutet av 24 innehade JM osålda bostäder till ett värde om 243 mkr (527). Start av projekt i etapper, med krav på en viss sälj- och förbokningsgrad, minskar risken för att stå med osålda bostäder. Etappstarter gör också ej hänsyn tagits till eventuell inflation. Beräkningarna utgör inte någon prognos. Tabellen visar antagen intäkt och projektkostnad per m 2 lägenhetsyta exklusive moms. Om en specifik intäkt respektive projektkostnad per m 2 antas gälla för hela byggrättsportföljen samt beaktat kassaflödet ut för villkorade förvärv, skapas sammantaget ett värde, uttryckt som nuvärde. Analysen visar stor hävstång i värdeskapande beroende på företagets förmåga att effektivt hantera såväl intäkter som kostnader samt inte minst den allmänna utvecklingen av bostadspriser under perioden. En pris- eller kostnadsförändring om 1 kr/m 2 motsvarar omkring 1 1 mkr eller knappt 4 kr/aktie enligt denna kalkylförutsättning. att JM bättre kan anpassa priserna till efterfrågan. En sammanställning över årets köp och försäljningar finns i not 11, s. 72. kostnadskontroll och intern styrning JM har de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra intern styrning och kostnadskontroll. Merparten av produktionskostnaderna är relaterade till projektutveckling av bostäder i Sverige och uppgick till cirka 5 mdkr för 24. För att säkra kvalitetskrav och produktionskompetens samt bidra till effektiv kostnadskontroll, upprätthåller JM viss byggoch anläggningsentreprenadverksamhet. Begränsade egna produktionsresurser gör dock JM beroende av kostnadsutvecklingen hos underentreprenörer. Generellt säkras resurser med god framförhållning, varför JM normalt ska ha en kontrollerad kostnadssituation. Antal projekt, volym, utvecklingsskede och nyttjandegrad av underentreprenader varierar från år till år. KÄNSLIGHETSANALYS FÖR OLIKA KOSTNADSKATEGORIER, PROJEKTUTVECKLING BOSTÄDER Kategori Kostnadsandel 1) Förändring Resultat Löner 13% +/ 1% +/ 61 mkr Material 13% +/ 1% +/ 64 mkr Mark 13% +/ 1% +/ 61 mkr Byggherrekostnader 12% +/ 1% +/ 58 mkr Projektering 3% +/ 1% +/ 15 mkr Omkostnader 5% +/ 1% +/ 26 mkr Underentreprenader 41% +/ 1% +/ 195 mkr 1) Andel av kostnadsmassa för projektutveckling av bostäder i Sverige, cirka 5 mdkr 24. Mark avser förvärvskostnad för mark. Byggherrekostnader avser kostnader som inte direkt är relaterade till entreprenaden, t.ex. kreditivräntor, kommunala anslutningsavgifter och lagfartskostnader. Projektering avser i huvudsak kostnader för tekniska konsulter.omkostnader avser tillfälliga kostnader för etablering på byggarbetsplatsen samt hyror av anläggningstillgångar t.ex. maskinhyror. finansstrategi JMs grundläggande finansstrategi är att tydligt koppla kassaflöden från pågående projekt och projektfastigheter till bolagets upplånings- och ränteriskhantering. Genom denna strategi erhålls den bästa kontrollen av de finansiella riskerna. För att upprätthålla en administrativt smidig och kostnadseffektiv skuldförvaltning säkerställs befintliga kreditavtal av JMs goda kreditvärdighet varför inga pantbrev lämnas. finansiella risker Koncernens finansiella risker utgörs i huvudsak av ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk och i begränsad omfattning valutarisk. Val av lånelöptid och räntebindning styrs av ett flertal faktorer, såsom kapitalbindning i pågående projekt, affärsrisk, beräknad avyttringstidpunkt för fastigheter, löptider på hyreskontrakten i projektfastigheterna och koncernens allmänna finansiella ställning. Dessa faktorer sammanfattas i av styrelsen antagna riktvärden för räntebindning och lånelöptid med utrymme för avvikelser inom vissa limiter utifrån aktuellt marknadsläge. Regler finns också för hantering av ränterisk i byggnadskreditiv under pågående produktion samt rekommendationer för slutfinansiering av bostadsrättsföreningar. Kassan hålls på en låg nivå och eventuell överskottslikviditet får endast placeras hos svenska banker och i svenska räntebärande papper utan valutarisk. Betalningsberedskapen upprätthålls genom checkkredit och bekräftade kreditlöften. Valutarisker avseende transaktioner elimineras så långt möjligt. Transaktionsvolymerna i utländsk valuta mellan JM AB och dotterbolag samt till externa leverantörer är mycket begränsade. Valutasäkring av balansexponering sker selektivt. Derivatinstrument får endast användas i riskminimerande syfte. KÄNSLIGHETSANALYS,NUVÄRDE I MKR FÖR JMs BYGGRÄTTSPORTFÖLJ/BOSTÄDER Intäkt/m 2,kr Kostnad/m 2,kr KÄNSLIGHETSANALYS,NUVÄRDE I KR/AKTIE FÖR JMs BYGGRÄTTSPORTFÖLJ/BOSTÄDER Intäkt/m 2,kr Kostnad/m 2,kr FINANSIELLA RISKER finansfunktionen Finansverksamheten inom JM ansvarar för koncernens kortoch långfristiga finansiering, likviditetsplanering, cash management samt finansiell riskhantering. Ansvarsfördelning, organisation och kontroll av koncernens totala finansieringsverksamhet regleras i en av styrelsen fastställd finanspolicy. Finanspolicyn anger mål för finansverksamheten, övergripande ansvar samt specifika regler och limiter. FINANSPOLICY Finanspolicyn anger mål för finansverksamheten, övergripande ansvar samt specifika regler och limiter.målsättningen för finansverksamheten är att: Stödja den operativa verksamheten för projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Optimera utnyttjandet av kapital och hantering av kassaflöden. Kontrollera och hantera de finansiella risker som JM är exponerat för.

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

JM koncernen. Februari 2004

JM koncernen. Februari 2004 JM koncernen Februari 2004 Koncernen i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368) Antal sålda bostäder 3 189 (2 511) Antal produktionsstartade bostäder 2 714 (2 711) Nettoskulden

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28

JM-koncernen. God marknad och stark försäljning. Delårsrapport januari - mars 2004. Pressmeddelande 2004-04-28 Pressmeddelande 2004-04-28 JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2004 God marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012

Bokslutkommuniké Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Bokslutkommuniké 2011 Press- och analytikerpresentation 10 februari 2012 Koncernen Intäkter: 12 mdkr Balansomslutning: 11,3 mdkr Byggrätter: 27 200 st Antal anställda: 2 370 16 % 1 % Börsvärde: 11,0 mdkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 9,6 mdkr Byggrätter: 33 000 st Antal anställda: 2 502 13 % Börsvärde: 6,4 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011

Delårsrapport januari - juni Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 Press- och analytikerpresentation 24 augusti 2011 Koncernen Intäkter: 10,3 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 26 500 st Antal anställda: 2 221 13 % 1 % Börsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Press- och analytikerpresentation 11 februari 2015 Koncernen Intäkter: 14,2 mdkr Balansomslutning: 12,4 mdkr Antal byggrätter: 29 400 Antal anställda: 2 197 Börsvärde: xx mdkr 18

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. www.global-reports.com

ÅRSREDOVISNING. www.global-reports.com JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 Koncernen Intäkter: 12,2 mdkr Balansomslutning: 10,1 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 365 11 % Börsvärde: 3,7 mdkr Norge 83 % Sverige Finland 5 % Danmark Belgien 1 %

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Press- och analytikerpresentation 4 februari 2016 Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde: 17,2 mdkr 18

Läs mer

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Pressmeddelande 2004-02-16 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2003 Stabilare marknad och breddat bostadsutbud Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets resultat efter skatt till 187 mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Delårsrapport januari-september 2008 Koncernen Intäkter: 13,3 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 32 900 st Antal anställda: 2 467 13 % Börsvärde: 2,9 mdkr Norge 81 % Sverige Finland 5 % Danmark

Läs mer

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017

Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 Press- och analytikerpresentation 7 februari 2017 Koncernen Intäkter: 15,3 mdkr Balansomslutning: 12,5 mdkr Antal byggrätter: 32 500 Antal anställda: 2 422 Börsvärde: 19,2 mdkr 20

Läs mer

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)

Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261) Delårsrapport 1/ 216 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 216 FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger handlingsfrihet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger handlingsfrihet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Rörelsemarginal Mål % % 8 5 6 4 3 4 2 2 1 23 24 25 26

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014

Delårsrapport januari-juni 2014 Brf Kanonen i Upplands Väsby 39 yteffektiva smålägenheter med egen uteplats tillträddes i juni 2014. Delårsrapport januari-juni 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2014-08-28 PRESS- OCH

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)

Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283) Delårsrapport 1/ 215 JM-KONCERNEN JANUARI MARS 215 GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 37) och rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN. Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2007, JM-KONCERNEN 3/2007 Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna

Draft 3 2011-04-18 14:00. Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011. Silverdal, Sollentuna Draft 3 2011-04-18 14:00 Delårsrapport JANUARI MARS 2011, JM-KONCERNEN 1/2011 Silverdal, Sollentuna Delårsrapport JANUARI - MARS 2011, JM-KONCERNEN Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader Intäkterna

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt fokus på balansräkningen. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt fokus på balansräkningen Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål 1) Mål 2006 2005 2004 2003 2002 Rörelsemarginal (%) 10,0 15,6 12,5 9,3 2,4 5,4 Utdelning, andel vinst

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Pressmeddelande 2005-02-23 JM-koncernen Bokslutskommuniké för 2004 Bostadsförsäljning på rekordnivå - antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189) Nettoomsättningen ökade med 8 procent till

Läs mer

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå

Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Pressmeddelande 2004-11-01 JM-koncernen Delårsrapport januari - september 2004 Bostadsförsäljningen på fortsatt hög nivå Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Välkommen till JMs bolagsstämma

Välkommen till JMs bolagsstämma Omslag: I Uppsala Parkstad uppför JM bland annat flerbostadshus med stora fönster, putsade fasader och rymliga balkonger. Välkommen till JMs bolagsstämma TID OCH PLATS JMs ordinarie bolagsstämma 2002 äger

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2007, JM-KONCERNEN 2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Stark balansräkning ger flexibilitet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning ger flexibilitet. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning ger flexibilitet Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Rörelsemarginal Mål % % 14 12 1 8 6 4 2 21 22 23 24 25 26

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Pressmeddelande 2003-07-21 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416). Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat

Läs mer

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Delårsrapport JANUARI - MARS 2008, JM-KONCERNEN 1/2008 Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm hög lönsamhet Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder

Läs mer

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien

Norge Sverige. Finland. Danmark. Belgien JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016. Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Trollhättan 16 Mars 2016 Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 13,9 mdkr Balansomslutning: 12,0 mdkr Antal byggrätter: 31 100 Antal anställda: 2 316 Börsvärde:

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER 2006, JM-KONCERNEN 2006 Fortsatt hög lönsamhet Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240) Resultatet

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Fortsatt god marknad och stark försäljning

Fortsatt god marknad och stark försäljning Pressmeddelande 2004-08-18 JM-koncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Fortsatt god marknad och stark försäljning Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion Stockholmsverksamheten bostäder Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion JM Bostad Stockholm Januari september Mkr 2007 2006 Intäkter 3 596 3 302 Rörelseresultat 788 579

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-08-15 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1 034) Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Pressmeddelande 2003-10-22 JM-koncernen Delårsrapport 1 januari 30 september 2003 Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens resultat till 209 mkr (460) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Fortsatt prioritering av balansräkning och kassaflöde Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål Mål 2008 2007 2006 2005 2004 Rörelsemarginal (%) 10,0 8,9 18,1 15,6 12,5 9,3 Utdelning,

Läs mer

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2006, JM-KONCERNEN 3/2006 Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 01 och antal sålda bostäder uppgick till 2 906

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Brf Parkhusen i Tyresö Strandängar Bokslutskommuniké 2014 Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef 2015-02-20 PRESS- OCH ANALYTIKERPRESENTATION, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 1 Kort om Besqab Projektutvecklare

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Delårsrapport 3/ 214 JM-KONCERNEN JANUARI SEPTEMBER 214 GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 54) och rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2005

Delårsrapport JANUARI MARS 2005 Pressmeddelande 2005-04-28 Delårsrapport JANUARI MARS 2005 JM-koncernen Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda

Läs mer

Stark balansräkning. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Stark balansräkning. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Stark balansräkning Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Finansiella mål % 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Rörelsemarginal Mål % % 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

1/2017 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 1/217 JM-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 217 FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT JANUARI MARS 217 Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 innehåll 1 året i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och sstrategier 6 Affären JM 8 Marknadsöversikt 20 bostadsbyggrätter 22 projektfastigheter 23 affärssegment 28

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer