Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010"

Transkript

1 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010

2 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från fastighetsförsäljningar 466 Mkr (12) Periodens resultat 483 Mkr (21) Koncernen Verksamheten Akelius Fastigheters affärsidé är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med förmåga att generera ett säkert kassaflöde. Andelen bostadsfastigheter bör vara 90 procent mätt som andel av fastigheternas marknadsvärde. Fastigheter för kommersiell och samhällig verksamhet ska inriktas på långa och säkra hyresavtal. Låg finansiell risk uppnås genom lång ränte- och kapitalbindning. Bokslutsrapporten omfattar 3 månader och avser räkenskapsperioden 1 januari till 31 mars Jämförelseperioderna avser motsvarande period 2009 samt föregående räkenskapsår 1 juli 2008 till 31 december Jämförelser avseende tillgångar och skulder avser senaste skifte av räkenskapsår, den 31 december Vid utgången av räkenskapsperioden ägde koncernen fastigheter i Sverige och i Tyskland med ett bedömt marknadsvärde om Mkr. Fastigheterna var koncentrerade till orter med hög tillväxt. I enlighet med bolagets strategi var andelen bostäder hög och var vid periodens utgång 88 procent, mätt som andel av marknadsvärdet. Fastigheternas uthyrningsbara area var kvadratmeter ( ) med ett bokfört värde om Mkr (24 463). Bostadsbeståndet omfattade lägenheter (32 988), varav lägenheter (7 907) i Tyskland. Akelius Fastigheter AB är moderbolag i koncernen, vars fastigheter ägs direkt av moderbolaget eller genom dotterbolag. Omsättning och resultat Koncernens hyresintäkter har för räkenskapsperioden minskat med 116 Mkr till 618 Mkr (734). Minskningen beror på minskat fastighetsbestånd. Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och uthyrningsgraden var vid utgången av mars 98,5 procent (98,6). Vakanserna är främst hänförliga till kommersiella lokaler. Vakansen för bostäder var 0,9 procent (0,9) och utgjordes till största delen av omflyttningsvakanser. Fastighetskostnaderna var 327 Mkr (382), vilket motsvarar en minskning med 55 Mkr. Av fastighetskostnaderna avsåg 47 Mkr (60) underhåll, vilket mot svarar en genomsnittlig årlig kostnad om 77 kronor per kvadratmeter. Driftöverskottet för perioden minskade med 61 Mkr till 291 Mkr (352). Överskottsgraden minskade till 47,1 procent (48,0). Den lägre överskottsgraden berodde framförallt på högre snöröjnings- och värmekostnader på grund av den onormalt kalla vintern. Planenliga avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar på immateriella och materiella anläggningstillgångar var 44 Mkr (67). Nedskrivningar och 2 Bokslutsrapport januari - mars 2010 Omslagsbild: Kommendörskaptenen 7, Malmö

3 reverseringar svarade sammantaget för 0 Mkr (16) Fastighetsförsäljningar Under perioden har fastigheter sålts för sammanlagt Mkr (21), med en vinst om 466 Mkr (12). Sammantaget försäljningspris ligger över bedömt marknadsvärde den 31 december Finansnetto Periodens ränteintäkter inklusive räntebidrag var 35 Mkr (12) medan periodens finansiella kostnader var 269 Mkr (286). Periodens resultat Periodens resultat efter skatt ökade med 462 Mkr till 483 Mkr (21). Resultatet före skatt men exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, nedskrivningar och reverseringar minskade med 21 Mkr till 1 Mkr (22). Fastighetsportföljen Inga fastigheter har förvärvats under första kvartalet Under motsvarande period föregående år förvärvades en fastighet i Sverige för 268 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter var 159 Mkr (101), varav 50 Mkr (0) avsåg nyproduktion av bostäder. Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet Per bokslutsdagen har marknadsvärdet för alla fastig heter bedömts genom en intern värdering. Värdering arna har baserats på en kassaflödesmodell för varje enskild fastighet med individuell bedömning av framtida intjäningsförmåga och avkastningskrav. Kassaflödesmodellen baseras på faktiska intäkter och kostnader justerat för ett normaliserat framtida kassaflöde. Fastigheter köpta under året har värderats till anskaffningsvärdet. För att säkerställa värderingen granskar och verifierar CB Richard Ellis de internt uppskattade värdena. Urvalet har gjorts med syfte att spegla fastighetsbeståndets sammansättning och avseende geografisk och fastighetskategori. Det bedömda marknadsvärdet för koncernens totala fastighetsinnehav per bokslutsdagen var Mkr (29 286), vilket innebär en minskning med Mkr jämfört med värdet per 31 december Minskningen av marknadsvärdet är en konsekvens av nettoförsäljningar under året. Totalt såldes fastigheter för Mkr (21) och köptes fastigheter för 0 Mkr (268). Justerat för investeringar, försäljningar och förändrade valutakurser innebär det bedömda marknadsvärdet en värdeminskning om 472 Mkr (föregående år värdeökning om 254). Marknadsvärdet visar på ett övervärde i fastighetsportföljen om Mkr (5 927). Av det totala marknadsvärdet avser Mkr (22 664) fastigheter i Sverige och Mkr (6 622) avser fastigheter i Tyskland. Sammanlagt svarar bostadsfastigheter för 88 procent av marknadsvärdet, vilket är i linje med koncernens målsättning om att andelen bostäder skall vara lägst 90 procent. Finansiell ställning Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång Mkr (20 236), varav Mkr (16 831) avsåg fastighetskrediter och Mkr (3 405) avsåg lån utan säkerheter. Med fastighetskrediter avses lån mot säkerhet i fastigheter. Av fastighetskrediterna hade Mkr (2 579) en räntebindning kortare än ett år och Mkr (11 187) en 3 Bokslutsrapport januari - mars 2010

4 räntebindning längre än fem år. Fastighetskrediterna hade en medelränta om 4,94 procent (4,84) och en kapitalbindning om i medeltal 4,2 år (5,7). Tillgängliga medel i form av kassa samt säkerställda men outnyttjade kreditavtal var vid utgången av räkenskapsåret Mkr (1 450). Outnyttjade kredit avtal av totalt Mkr (2 485). Koncernens egna kapital har under perioden ökat med 464 Mkr och var vid utgången av räkenskapsperioden Mkr (4 219) vilket motsvarar en soliditet om 18,1 procent (16,0). Justerat eget kapital, vilket inkluderar övervärdet i fastighetsbeståndet efter avdrag för 26,3 procent uppskjuten skatt, var Mkr (7 692). Den justerade soliditeten var 25,8 procent (24,7). Händelser efter räkenskapsperiodens utgång Efter räkenskapsperiodens utgång har sex fastigheter i Sverige sålts för 46 Mkr. Försäljningspriset var i nivå med marknadsvärdet per den 31 mars Stockholm den 29 maj 2010 Pål Ahlsén Verkställande direktör 4 Bokslutsrapport januari - mars 2010

5 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen, belopp i Mkr /09 jan-mars jan-mars juli-dec 3 mån 3 mån 18 mån Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt och tomträttsavgäld Fastighetskostnader Driftöverskott Av-/nedskrivning, reversering Bruttoresultat Övriga intäkter Centrala administrationskostnader Avyttringsresultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt (inkl minoritet) Periodens Resultat Bokslutsrapport januari - mars 2010

6 BALANSRÄKNINGAR Koncernen, belopp i Mkr Fastigheter Övriga tillgångar Likvida medel Summa tillgångar Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Eget kapital Avsättningar Räntebärande skulder utan säkerhet Räntebärande skulder mot säkerhet i fastigheter Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Bokslutsrapport januari - mars 2010

7 Kassaflödesanalyser, belopp i Mkr /09 jan-mars jan-mars juli-dec 3 mån 3 mån 18 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Räntebindning fastighetskrediter Löptid Lånebelopp, Mkr Andel, % Medelränta, % 0-1 år , , , , , , , , , , ,63 Totalt ,94 Ymer, Täby 7 Bokslutsrapport januari - mars 2010

8 Förändring av marknadsvärde, Mkr /09 31 mars 31 mars 31 dec 3 mån 3 mån 18 mån Marknadsvärde vid periodens början Årets köp och investeringar Värdeförändring Årets försäljningar Marknadsvärde vid periodens slut Nyckeltal mån 3 mån 18 mån Redovisad soliditet, % 18,08 14,67 16,03 Justerad soliditet, % 25,75 24,31 24,70 Justerad belåningsgrad, % 70,09 68,05 69,10 Räntetäckningsgrad, ggr 1,17 1,26 1,23 Vakans totalt, % 1,46 1,40 1,41 Vakans bostäder, % 0,92 0,92 0,88 Fastighetsbeståndet Antal Uthyrningsbar area, kvm Region lägenheter Bostäder Samhälle Lokaler Totalt Andel, % Södra Sverige Norra Sverige Sverige Tyskland Totalt Bokslutsrapport januari - mars 2010

9 Akelius Fastigheter AB Hu v u d ko n t o r Svärdvägen 3A Box DANDERYD tel Norra Sverige Svärdvägen 3A Box DANDERYD tel Södra Sverige Föreningsgatan 15 Box MALMÖ tel Tys k l a n d Akelius GmbH Leipziger Platz 14 D BERLIN tel +49 (0)

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013

Pagenfelder Straße 20, Hamburg. Akelius Fastigheter Årsredovisning 2013 Pagenfelder Straße 20, Hamburg Akelius Fastigheter Akelius Fastigheter i korthet 41 000 lägenheter i tre länder 44 mdkr i verkligt värde fastigheter 15 000 kr per kvadratmeter i verkligt värde fastigheter

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma)

Delårsrapport. Periodens hyresintäkter uppgick till 546 mkr (531 mkr proforma) Delårsrapport Januari september 2005 Periodens resultat uppgick till 314 mkr (219 mkr proforma motsvarande period ), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,52 kr (11,71 kr proforma) Periodens hyresintäkter

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer