Stockholms universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1"

Transkript

1 Stockholms universitetsbibliotek Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr ) Anne Järvinen Stockholms universitetsbibliotek Juni 2006

2 Stockholms universitetsbibliotek Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (dnr ) Bakgrund och mål Stockholms universitetsbibliotek (SUB) och Stockholms stadsbibliotek (SSB) gjorde en avsiktsförklaring om ett närmare samarbete hösten 2004 för att möta intentionerna i den nya bibliotekslagen om samarbete mellan olika typer av bibliotek. Som ett led i det samarbetet skulle en gemensam användarundersökning göras. BIBSAM och Statens Kulturråd tilldelade bidrag för undersökningen. Målgrupp för undersökningen var studenter, inskrivna vid Stockholms universitet, som använder både SSB och SUB. Målet med projektet var att hitta startpunkten för processorienteringen genom en analys av de gemensamma studenternas studiesituation, studievanor och förväntningar på biblioteksstöd. I förlängningen ska samarbetet leda till att studenterna får bättre och effektivare stöd och service oavsett vilket av biblioteken de vänder sig till. Som metod valdes en kvalitativ undersökning i form av fokusgruppsintervjuer som dokumenteras och analyseras på ett sådant sätt att de kan utgöra underlag till förändringsförslag. Förhoppningen var att resultatet av undersökningen skulle kunna appliceras även på andra bibliotek som vill införa processorientering med start i analys av kundbehov. Personresurser Styrgrupp: Martin Hafström, SSB, Anne Järvinen, SUB och Gunilla Lilie Bauer, SUB. Arbetsgrupp: Kerstin Röse, SSB, och Eva Enarson, SUB, ansvarade för uppdragets genomförande och gjorde tids- och aktivitetsplan, kommunikationsplan för information om undersökningen och analys av resultaten. Ewa Andersson, SSB och Laila Sjöbacka, SSB Kista, genomförde gruppintervjuer och fokusgruppsundersökningar. Eva Enarson, SUB, skötte teknik och var observatör. Dessutom anlitades timanställd personal från SUB för utskrift av intervjuer. Referensgrupp: Studenter från SU och personal från båda biblioteken. Sammanfattning av rapporten (bilaga 1) Intervjuerna Rekryteringen skedde via affischer uppsatta på respektive bibliotek samt på universitetsbibliotekets webbplats där också anmälningsformuläret fanns. Deltagarna skulle vara studenter vid Stockholms universitet som använder sig av båda biblioteken. Varje intervju tog ca 1,5-2 timmar. Intervjuerna spelades in på kassettband och videofilmades för att sedan transkriberas. Utskrifterna ligger till grund för analysen tillsammans med minnesanteckningar.

3 Stockholms universitetsbibliotek Slutsatser Biblioteket är mycket viktigt för studenterna och de är i stort sett nöjda med vad som erbjuds. Viktigt för studenterna var främst fyra huvudområden: media, personal, teknik och miljö. När biblioteken själva diskuterar förbättringsområden ligger fokus främst på media och teknik, medan miljö och även personal ofta kommer i skymundan. Studenterna hade inga svårigheter med att skilja de två biblioteken åt, de flesta hade olika förväntningar på både medier och personal på SUB respektive SSB. De flesta invändningar kretsade kring antal exemplar av kurslitteratur, lånetider, brist på bokinkast, slitna miljöer och personalens bemötande och i vissa fall bristande kompetens. När det gäller personalens kompetens framförallt inom data och IT så borde en uppryckning göras. Flera uttryckte att personalen inte kan datorerna, eller kringutrustningen. Studenternas önskedröm om den allvetande bibliotekarien kan vi inte uppfylla, men att personalen ständigt behöver utbildas råder det ingen tvekan om. Det gäller såväl teknik som informationssökning och ämneskunskap. Utvecklingen har gått väldigt snabbt och bibliotekets personal har inte alltid hunnit med i svängarna. Det måste också vara en självklarhet att ta hjälp av kolleger om man själv är osäker på en fråga. I flera fall önskade man sig sådant som redan fanns men som man inte upptäckt. Hur kan vi förbättra informationen om allt vad vi erbjuder? Som en sista del av intervjun gjorde deltagarna en collageövning om det optimala biblioteket. Deltagarna fick instruktioner att riva ur två bilder var ur en hög med tidskrifter och sedan beskriva vad bilderna symboliserade. Det intressanta med collagen är att där fokuserade studenterna på andra aspekter av biblioteken än i själva intervjuerna som huvudsakligen kretsade runt praktiska realiteter som studieplatser, lånetider, tillgången till kurslitteratur osv. Collagebilderna däremot tar upp kulturtraditionen, stimulerande intellektuell miljö, fritt tänkande, öppenhet, estetik, kreativt inspirerande miljö, biblioteket som mötesplats och en fristad. Frågan är om biblioteken haft alltför mycket fokus på den tekniska och virtuella utvecklingen och glömt bort det traditionella biblioteket och mervärdet det har för användarna utöver tillgången till informationsresurser. Förslag på förbättringsåtgärder Miljö SUB: Se över besöksströmmarna så att det inte är störande för dem som sitter och läser. Allmän upprustning av möbler behövs, och se till att lampor och datauttag fungerar. Ordna med avlastningsbord och pallar i biblioteket och förvaringsboxar. Om möjligt ordna fler studieplatser. Studiecellerna och grupprummen behöver rustas upp och bokningssystemen ses över och samordnas. SSB: Se över möjligheterna att dämpa ljudnivån kring informationsdiskarna som finns i anslutning till studiebord. SSB + SUB: Städning flera gånger om dagen på toaletterna för att hålla dem fräscha. SSB bör överväga möjligheten för studerande att använda toaletterna utan avgift. Litteratur och lån Gallra böcker som är försvunna eller påstås återlämnade för att undvika missförstånd när låntagarna söker litteratur på nätet. Flera exemplar av kurslitteratur samt referensexemplar efterlystes. Webben och automaterna har förändrat möjligheterna för lån och omlån på SSB, därför är det dags för en översyn av lånereglerna. SSB bör se över bokbeståndet när det gäller föråldrade upplagor av kurslitteratur. En länk till Libris på SSB:s webb efterfrågas. Få kände till Personalen

4 Stockholms universitetsbibliotek De flesta ansåg att personalen oftast är mycket trevlig och villig att hjälpa till. Bemötande är dock en viktig sak som måste upp på dagordningen då flera ändå hade avvikande åsikter! När det gäller personalens ämneskompetens och kompetens inom data och IT på SSB så borde en uppryckning göras. Och varför upplevs personalen som ny på SUB? På SSB upplevde man att personalen hjälpte till med för enkla frågor som tog mycket tid hjälp till självhjälp efterfrågades. IT SSB:s och SUB:s webbplatser fick inte så gott omdöme. Sedan dess har SUB tagit fram och SSB arbetar med en ny version. Det bör alltså göras en ny undersökning för att se om det skett förbättringar. Flera upplever att databastillgången och e-böcker hemifrån är svårt. Detta hör förmodligen ihop med nuvarande webbplatser och det bör också undersökas igen för att se om det blivit bättre. Marknadsföring Flera studenter efterfrågar tjänster som redan finns. Bättre information måste till, t ex information om: Den automatiska återlämningen på SSB. Att man kan beställa från SSB:s magasin via webben till en kostnad av 10 kr, men om man ringer kostar det inget. Tillgång till kopiering och skanning. SSB:s databaser som studenterna inte kände till. Processarbetet SUB och SSB arbetar för att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att stärka användarperspektivet, snabba upp flöden och därmed höja servicenivån. Med processmätning och processanalys som metod utgår man från nyttan för användaren. På SUB påbörjades arbetet med de första delprocesserna redan för 5 år sedan. Man började med några arbetsflöden som var särskilt problematiska, frustrerande för personalen att arbeta med och källa till många klagomål från användarna: fjärrutlån och bokens väg från återlämning till hylla. Resultatet har visat att det går att skapa jämnare och effektivare flöden, inte bara i början av processarbetet utan kontinuerligt. Under 2005 och 2006 har två observatörer från SSB deltagit i SUB:s arbetsgrupp som arbetar med en delprocess som handlar om framtagning av beställda böcker, både lokalt och via fjärrlån, och arbetsflödet för saknade böcker. Deltagandet innebär en kompetensöverföring av praktisk kunskap om processarbete som kartläggning, mätning och gruppdynamik i arbetsgruppen under arbetets gång. Under våren 2006 har en arbetsgrupp på SUB arbetat med att definiera bibliotekets huvudprocesser med utgångspunkt i denna studentundersökning, forskarintervjuer samt gruppdiskussioner med personalen. En observatör från SSB har deltagit i arbetsgruppens möten. Målet är att öka helhetssynen och effektiviteten och att rikta in hela organisationen mot användarperspektivet. Undersökningen har varit och kommer även i det fortsatta arbetet att vara en mycket värdefull utgångspunkt. Vi ser att processarbetet kommer att bli värdeskapande för studenterna och ett sätt att höja kvaliteten på båda biblioteken. SUB:s huvudprocesser kommer att kartläggas under hösten Då fortsätter också samarbetet mellan SSB och SUB med en gemensam åtgärdsplan utifrån de synpunkter som kom fram i undersökningen. Personalen på SUB kan berätta om processarbetet eller medverka i en processanalys på andra bibliotek som vill införa ett processorienterat arbetssätt och använda sig av resultatet och erfarenheterna av detta projekt. I november 2006 kommer SUB hålla en konferens om processarbete på bibliotek.

5 Stockholms universitetsbibliotek Anne Järvinen Bilaga 1: Analys och rapport av intervjuerna Bilaga 2: Ekonomisk redogörelse

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer