BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011"

Transkript

1 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

2 Innehåll - Bakgrund Syfte Arbetsgrupp Nulägesbeskrivning Omvärldsanalys Samverkan Strategier och framtid Skolbiblioteken Bilaga...8 Bakgrund Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till utveckling. Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: "Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv". Syfte Biblioteksplanen skall fungera som politiskt styrande dokument för biblioteksfrågor i Hammarö kommun. Den ska vara vägledande i bibliotekets årliga process att upprätta målsättningar. Planen ska ge en översikt över den biblioteksverksamhet som finns i dag. Planen betonar vikten av samverkan i biblioteksfrågor, hur det sker i dag och hur detta bör utvecklas. Planen är ett strategiskt dokument för att tillgodose de behov som finns i dag och i framtiden. Arbetsgrupp Denna plan är i huvudsak framtagen av en arbetsgrupp bestående av personalen vid biblioteket och kulturchefen. Gruppen har i sitt arbete utgått ifrån bibliotekslagen och de frågeställningar som finns i skriften: Biblioteksplaner, från bibliotekslag till biblioteksplan, utgiven av Svensk Biblioteksförening - 2 -

3 Nulägesbeskrivning Organisation Hammarö bibliotek hör till kulturenheten inom bildningsförvaltningen. Lokaler Bibliotekslokal i Folkets Hus: 685 kvm Del av foajé: 100 kvm Suterrängvåning (kontor m.m.): 215 kvm S:a yta: 1000 kvm Statistik 2009 Antal besök: Utlån: Bokbestånd: Årsarbetare: 3,0 bibliotekarier, 3,0 assistenter Öppettider måndag - onsdag 11-19, torsdag - fredag 12-17, öppet en lördag i månaden Sommartider (v ): måndag - onsdag 15-19, torsdag - fredag Detta gör Hammarö bibliotek i dag Verksamhet för allmänheten Hammarö bibliotek har ett stort urval av media att erbjuda besökarna. Förutom tryckta böcker, dagstidningar och tidskrifter finns ljudböcker och e-böcker (böcker som laddas ner till dator), DVD- och videofilmer, CD-skivor samt TV-spel. Biblioteket har också ett antal datorer tillgängliga för besökarna. Här finns möjlighet till släktforskning, ordbehandling, sökning på Internet och informationssökning i databaser. I konsthallen pågår ständigt olika typer av utställningar. Programverksamhet, såsom exempelvis barnteater, föredrag och författarbesök ordnas ett antal gånger per år. Bibliotekets katalog är tillgänglig hela dygnet via kommunens hemsida. Här kan man beställa och låna om böcker. Via kommunens hemsida nås bibliotekets nättjänster. Barn och ungdom Tar emot skolklasser och förskolegrupper på förmiddagarna innan ordinarie öppettid. Antalet besök per vecka är ca 10 stycken. Barnen får hjälp att hitta böcker. För årskurs 2 och 4 ordnas bokpresentationer. Ger Barnens Första bok, utgiven av En bok för alla, som gåva till alla ettåringar. Detta är ett samarbete med BVC som delar ut en inbjudan från biblioteket. Med denna inbjudan kommer sedan föräldrarna till biblioteket för att hämta boken. Ger Barnens Andra bok, utgiven av En bok för alla, som gåva till alla sexåringar. Barnen kommer med sin förskolegrupp till biblioteket där de tas emot av en bibliotekarie. Bibliotekarien berättar om biblioteket och läser en saga. Barnen går på skattjakt och hittar gåvoböckerna. Barnen får vid detta tillfälle också sitt lånekort

4 Samarbete med förskolan genom läsombud. Hyllor med böcker för hemlån finns på förskoleavdelningarna. Väljer ut och skickar böcker till skolklasser inför olika temaarbeten. Skickar boklådor inom olika ämnesområden till skolan och förskolan. Några förskolor i kommunen får regelbundet besök av Bokbilen. Ordnar barnteater, filmvisning och aktiviteter som målar- och skrivarverkstad. Funktionshindrade och äldre För dessa grupper finns lättlästa böcker, böcker med stor stil och Daisy (talböcker). Det finns Boken kommer -verksamhet, vilket innebär att den som är förhindrad att själv ta sig till biblioteket kan få böcker hemkörda till sig och få dessa regelbundet utbytta. Biblioteket har ett samarbete med sociala omsorgen genom regelbundna träffar med läsombud. Grupper från daglig verksamhet, inom omsorgen, besöker biblioteket regelbundet. Studerande Denna grupp får hjälp med inlån av kurslitteratur från andra bibliotek. Studieplatser med datorer finns. Omvärldsanalys Bibliotekets verksamhet präglas och påverkas av omvärlden. Efterfrågan på kvalificerad service ökar och det ställs krav bl.a. att kunna utföra biblioteksärenden även när biblioteket har stängt (24-timmarsbiblioteket). För att möta förändringar är det viktigt att fortlöpande göra behovsanalyser av verksamheten, dess utbud och service. Behov målgruppsperspektiv Biblioteket behöver ha en ständig uppdatering av behoven för olika åldersgrupper. Med utgångspunkt från de behov som är aktuella, hittas strategier för att tillgodose dessa. De målgrupper biblioteket har idag är: Åldersgrupper/målgrupper 0-6 år De minsta barnen Föräldragrupper från BVC, besök av förskolegrupper, bokbil till utvalda förskolor. Biblioteket ska medverka till att stärka barns språkutveckling år Klassbesök Biblioteket ska medverka till att stärka barns läsning och kunskapssökande

5 16-18 år Gymnasieelever Biblioteket ska vara ett redskap i skolans pedagogiska arbete år Vuxnas lärande Biblioteket ska vara ett redskap för individens livslånga lärande år Den lärande människan Biblioteket ska ge litteraturupplevelser, information, vägledning och tillgång till Internet år Icke åldersrelaterat: Tjänster till grupper med särskilda behov. Invandrare ska få böcker och tidskrifter på det egna språket. Äldre ska få möjlighet till visning av Internet, möjlighet till Boken kommerservice, samt tillgång till talböcker och böcker med stor stil. Lokalen ska ha god tillgänglighet. Funktionshindrade ska kunna förflytta sig obehindrat i biblioteket. Syn- och hörselskadade ska ha tillgång till böcker anpassade efter deras behov. Vilka förändringar påverkar oss? Biblioteket måste vara lyhört och tolka förändringar i omvärlden. Lagstiftning och politiska beslut påverkar och ställer krav på biblioteket i mycket stor utsträckning. Förändringar i bibliotekets budget är en annan sak som kan påverka öppettider, personalresurser och medieanslag. Beroende på befolkningsstrukturen i kommunen ändras behoven av medier. Fler barnfamiljer kräver ett större utbud av barnböcker, fler äldre kräver fler anpassade medier. När det kommer nya språkgrupper till kommunen måste biblioteket snabbt kunna anpassa sitt utbud. I 24-timmarsbiblioteket kan låntagarna utnyttja bibliotekets nättjänster 24 timmar om dygnet via sin dator. Det är en tjänst som kompletterar det traditionella biblioteket och ger biblioteket en ingång från Internet. Via 24-timmarsbiblioteket kan många av bibliotekets transaktioner genomföras t.ex. beställningar av material, omlån och kontakt med biblioteket. Från 24- timmarsbiblioteket når man också bibliotekets nättjänster som databaser, musiktjänster och e- böcker. Samverkan Hammarö bibliotek samarbetar med andra bibliotek och har byggt upp nätverk tillsammans med andra kommunala verksamheter som skola/förskola, fritidsgård, sociala omsorgen och BVC. Biblioteket samarbetar även med föreningar i kommunen. Bibliotek Biblioteken i Värmland samarbetar sedan långt tillbaka. Sedan 2003 har denna samverkan fördjupats genom projektet Bibliotek Värmland som sätter låntagaren i centrum. I detta projekt deltar alla kommunbibliotek, sjukhusbiblioteken och Karlstads universitetsbibliotek. Denna samverkan innebär att medier lånas fritt mellan biblioteken, att man tagit fram ett - 5 -

6 gemensamt lånekort som låntagaren kan använda på alla värmländska bibliotek och att låntagaren kan låna böcker på ett bibliotek och lämna tillbaka dem på ett annat. Hammarö bibliotek samverkar även i nuläget (hösten -10) med 11 andra värmländska kommunbibliotek i projektet Selma. Detta samarbete innebär att man via biblioteksdatasystemet Book-It har en gemensam bibliotekskatalog. Föreningar Genom att biblioteket är placerat i Folkets Hus är ett nära samarbete med Folkets Husföreningen naturligt. Biblioteket använder Folkets Hus lokaler, till exempel vid barnteater och andra arrangemang. En del arrangemang anordnas gemensamt. Biblioteket samarbetar även med andra föreningar som t.ex. Hammarö Hembygdsförening och Hammarö konstförening vid utställningar och föreläsningar. Skola/förskola Klasser och förskolegrupper besöker biblioteket. I skolan finns en referensgrupp för biblioteksfrågor. Inom förskolan finns läsombud och på förskoleavdelningarna finns böcker för hemlån. Omsorgen Biblioteket samarbetar med dagverksamheter för personer med mentala handikapp. Sedan ett år pågår projektet Prosit, ett samarbete mellan biblioteket och omsorgen inom socialförvaltningen, där tanken är att ge brukarna ett rikare innehåll i vardagen. Strategier - framtid Hammarö bibliotek ska vara en fri och öppen mötesplats där alla känner sig välkomna. Biblioteket ska främja allas rätt till information. Biblioteket ska genom medier, utställningar och program spegla samhällsutvecklingen. Målgrupper biblioteket bör ägna särskild uppmärksamhet och som är prioriterade även utifrån Hammarö kommuns övergripande mål är barn och unga, funktionshindrade och invandrare. Studerande Hammarö bibliotek ska fortsätta att ge god service till studerande, bland annat genom att: Beställa kurslitteratur från universitets- och högskolebibliotek. Funktionshindrade och invandrare För att förbättra servicen för funktionshindrade samt invandrare ska Hammarö bibliotek: Förbättra tillgängligheten till biblioteket. Hålla kontakt med socialförvaltningen för att få reda vilka språkgrupper som finns och vilka som kommer. Visa på utbudet av utländska böcker. Barn och unga För att erbjuda barn och ungdomar en bra service ska Hammarö bibliotek: Följa bibliotekets framtagna policy om hur vi bemöter barn och ungdomar. Utveckla samarbetet med fritidsgård och ungdomsråd. Ordna program för ungdomar

7 Kompetensutveckling Kompetensutveckling för personalen är mycket viktig. Ständigt behövs kunskap om ny informationsteknik och biblioteksutveckling. Det är önskvärt att i än högre grad samverka med andra bibliotek kring personalutveckling. Hammarö bibliotek ska Delta i olika aktörers utbildningar för biblioteksanställda. Inom Bibliotek Värmland samarbeta och ta hjälp av övriga bibliotek för att öka personalens kompetens. Skolbiblioteken Enligt Bibliotekslagen 5, ska det inom grundskolan finnas skolbibliotek för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt tillgodose behovet av material i deras utbildning. I det förslag som föreligger till ny skollag (våren -10) finns följande formulering: Vidare ska alla elever har tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor. Lagen kan tidigast börja gälla 1 juli Om detta lagförslag går igenom kommer Hammarö kommun att behöva göra satsningar på skolbibliotek vid kommunens alla skolor. En satsning på skolbibliotek skulle innebära att: Skolan får förstärkta verktyg att arbeta med elever med läs och skrivsvårigheter. Elevers möjligheter att arbeta forskningsinriktat ökar. Elever stimuleras kulturellt vid kontakt med litteratur och annan media. Skolbiblioteken i framtiden Hammarö kommun behöver utveckla skolbiblioteksverksamheten genom att: Det ska finnas en skolbiblioteksverksamhet på varje skola. Varje skola bör ha en lokal anpassad för skolbibliotek. Det ska finnas utbildad personal på varje skolbibliotek

8 Bilaga Lagar som reglerar verksamheten Bibliotekslag (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer