6. Mervärdesskatt..3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Mervärdesskatt..3"

Transkript

1 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt Inledning Definitioner Momsregler för varor och tjänster inom Sverige Varor Tjänster Regler för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet i byggsektorn Regler för moms vid representation Handel med länder i utlandet Momsregler handel med varor Momsregler varor EU-land Momsregler varor land utanför EU Momsregler handel med tjänster Huvudregel Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt huvudregeln - Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt huvudregeln - Köp av tjänst från annat EU-land enligt huvudregeln - Köp av tjänst från land utanför EU enligt huvudregeln Undantagsregel.15 - Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt undantagsregeln - Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt undantagsregeln - Köp av tjänst från annat EU-land enligt undantagsregeln - Köp av tjänst från land utanför EU enligt undantagsregeln

2 Sid 2 (28) 6.7 Externa förordningar och bestämmelser Bilagor 6.a Gällande momskoder vid handel inom Sverige b Gällande momskoder vid handel med varor - EU-land/land utanför EU c Huvudregel Gällande momskoder vid handel med tjänster EU-land/land utanför EU d Undantagsregel - Gällande momskoder vid handel med tjänster EU-land/land utanför EU e EU:s medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms f Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU-länder g Automatiska texter i kundfakturaportalen på momskoder där försäljning görs till utlandet utan moms på fakturan 29

3 Sid 3 (28) 6 Mervärdesskatt 6.1 Inledning Riksdagen beslutade om en ny mervärdesskattelag 1 juli Med anledning av Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995, har riksdagen beslutat om ändringar som innebär en anpassning till den beskattningsordning som gäller inom EU. Förändringar sker löpande. Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som oftast benämns moms. Umeå universitet är momsregistrerat och har därmed skyldighet att redovisa ingående respektive utgående moms. Den ingående momsen rekvireras av och den utgående momsen betalas till Skatteverket. Umeå universitets momsregistrerings-/organisationsnummer är Vid handel med EU-land ska VAT-nummer SE anges. Varje omsättning av vara och tjänst inom landet ska beskattas om inte omsättningen är särskilt undantagen. Mellan statliga myndigheter debiteras ingen moms. Umeå universitet använder momskoder för att samla underlag för redovisningen och därför är det viktigt att rätt momskod används så att redovisningen blir riktig. Skatteverket kan i annat fall komma att lägga på ett skattetillägg vid revision.

4 Sid 4 (28) 6.2 Definitioner I nedanstående tabell förklaras olika begrepp som används i dessa anvisningar. Benämning Ingående moms Mervärdesskatt ML Näringsidkare Omsättning Periodiska tidskrifter Tjänst Förklaring Den moms som vi betalar till leverantörer vid köp av varor och tjänster. Benämns även som moms eller skatt. Mervärdesskattelagen. Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Den ska vara varaktig. När en vara överlåts mot ersättning eller när en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning. Minst 5 nummer per år måste ges ut för att det ska kallas periodisk tidskrift. Med tjänst menas allt annat än vara som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet. Ex: Kurs, konferensavgifter, utbildning, konsulttjänst, medlemsavgifter, hotell och resor. Program som utvecklats på beställning av användare efter specifika krav, och som kan betraktas som skräddarsydda program. Medlemskap utan periodisk tidning. Utgående moms Vara Den moms som vi fakturerar kunder vid omsättning av skattepliktiga varor och tjänster. Med vara menas materiella ting som t.ex. färdiga konsumtionsvaror. Hit räknas även halvfabrikat och råvaror. Kopior ur en bok/häfte. Dataprogram som är allmänt tillgängliga för användare och som man har möjlighet att använda efter begränsad instruktion anses som vara. Prenumeration av tidning. VAT-nummer (Value Added Tax) Detsamma som momsregistreringsnummer.

5 Sid 5 (28) 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige För att momsen ska vara avdragsgill ska den vara specificerad på fakturan. Momssatsen ska vara angiven liksom det belopp som respektive momssats beräknas på. Om en vara eller tjänst är befriad från moms ska det på fakturan finnas en hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen (ML) eller bestämmelse i det 6:e mervärdesskattedirektivet. Enligt Skatteverket anses informationskravet vara uppfyllt genom att man anger exakt orsaken för momsbefrielsen. På fakturan kan t ex anges att moms är undantagen på grund av att det är fråga om utbildning som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten samt berättigar till studiestöd omsättningen har skett utom landet eftersom varan levererats till plats utanför EU omvänd skattskyldighet föreligger för konsulttjänsten eftersom köparen är näringsidkare i annat land. Kontokortsfakturor är inte att betrakta som vanliga fakturor utan är en sammanställning över gjorda inköp som ska betalas. På fakturor från kontokortsföretag är inte alltid all moms specificerad. I sådana fall är det den moms som är specificerad på de underliggande kvittona och fakturorna som är avdragsgill. I samband med att fakturan konteras/attesteras i leverantörsfakturaportalen ska det noteras i meddelanderutan var underlaget till kontokortsfakturan förvaras. Om möjligt ska underlaget också skannas och bifogas fakturan. Momskoder framgår av bilaga 6.a Varor Begagnade varor När man köper begagnade varor från privatpersoner eller näringsidkare som tillämpar vinstmarginalbeskattning, dvs de näringsidkare som bedriver handel med begagnade varor, finns ingen moms specificerad på fakturorna och ingen moms får därför dras av. Då universitetet säljer begagnade varor som t ex datorer eller andra anläggningstillgångar ska moms ingå i priset men inte specificeras på fakturan och inte konteras som moms. Detta gäller oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag. Priset på begagnad vara ska sättas till marknadsvärdet. Detta är särskilt viktigt med tanke på förmånsreglerna då försäljning sker till privatperson som är anställd vid universitetet. Se även kapitel 3, avsnitt 3.2.2, Avyttring av anläggningstillgångar. Fordon Vid köp av personbil får momsen inte dras av. Som personbil räknas även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg. Har förarhytten en separat karosserienhet får momsen däremot dras av. Med separerad karosserienhet menas att det ska finnas en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet är funktionsdugligt som lastbil även om skåpet nedmonteras. Momsen får dras av för alla driftkostnader för bilen. Exempelvis service, reparation, besiktning, utrustning och tillbehör.

6 Sid 6 (28) Konsumtionsvaror På de flesta konsumtionsvaror läggs 25 % moms. Litteratur På böcker, nyhetstidningar och andra tidskrifter läggs 6 % moms. Livsmedel På livsmedel läggs 12 % moms. Läkemedel betraktas inte som livsmedel och ska beläggas med 25 % moms Tjänster Annonser Annonsering i momsfria periodiska publikationer är momsfri. Med periodiska menas att minst 5 nummer per år utges. Detta gäller även för den del av upplagan av ett medlemsblad eller av en personaltidning som säljs till utomstående. Tryckningskostnader för momsfria publikationer är också momsfritt. Som exempel kan nämnas Aktum. Om Umeå universitet säljer annonsplats i en icke periodisk publikation ska moms debiteras annonsören. Annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar beskattas med 25 %. Barer/Cafeér På mat som förtärs på barer, cafeér och restauranger läggs 12 % moms. På försäljning av spritdrycker, vin och starköl läggs 25 % moms. Särskilda regler för särkontering av moms gäller vid extern och intern representation. Fraktkostnader Vid försäljning av en vara kan även annan kostnad än varukostnaden tillkomma. Ett exempel på en sådan tillkommande kostnad är fraktkostnad vid försäljning av t ex böcker. Varan och tjänsten har olika skattesatser, 6 % på böckerna och 25 % på frakten. I detta exempel ska inte summan delas upp på de olika skattesatserna eftersom frakten bedöms som en bikostnad. 6 % moms (bokmoms) läggs på den totala summan av kostnaderna för böckerna och frakten. Exempel: Vid betalning av en leverantörsfaktura där det av fakturatexten framgår att frakt ingår i priset med visst antal kronor ska fraktkostnaden inte särkonteras. Vid försäljning av t ex en doktorsavhandling till icke statlig köpare ska det av kundfakturan framgå om priset inkluderar fraktkostnad. Fraktkostnaden ska inte särkonteras. Idrott Skattesatsen är 6 % för tillträde till idrottsliga evenemang och utövande av idrottslig verksamhet om verksamheten bedrivs i bolagsform. Avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet undantas från momsplikt om den tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. Detta gäller även idrottslig verksamhet som till mindre del består av teoretiska moment. Omsättning av tjänster som har ett omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten är undantagen från momsplikt, exempelvis uthyrning av racket och baddräkt. Konferensavgifter Konferensavgifter inom Sverige beskattas med 25 % moms. Kultur 6 % skattesats gäller för tillträde till teater- balett- bio- och operaföreställningar. Försäljning av fika, godis och affischer i nära anslutning till kulturella evenemang ska beskattas med 25 %.

7 Sid 7 (28) Leasing Vid leasing/korttidsförhyrning av personbil får endast halva momsen dras av på sådana poster i fakturan som i princip avser tjänster, t ex hyres-/leasingkostnad, självriskreducering (CDR) och bilstöldförsäkring (TW). Detta gäller oavsett om fakturan kommer från biluthyrningsföretag eller resebyrå. Innehåller fakturan även andra särredovisade kostnader för varor får hela momsen dras för dessa. Exempelvis bensin, torkarblad och kylarvätska. Om leasingavtalet inkluderar service av bilen så är endast halva momsen avdragsgill. Om man däremot tecknar två separata avtal, ett serviceavtal och ett leasingavtal, blir momsen avdragsgill med 100 procent på servicen och 50 procent på leasingen. Persontransport På all inrikes persontransport läggs 6 %. Som exempel kan nämnas resa med flyg, tåg, båt, taxi, buss, tunnelbana mm inom Sverige. Utrikes resor är däremot inte momspliktiga. Reparationer/underhåll/ombyggnation av lokaler Från och med den 1 juli 2007 gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Detta innebär att faktura från ett byggföretag inte får innehålla moms och ska bokföras med nettobelopp. Huvudprincipen är att institutioner/enheter alltid ska vända sig till Lokalförsörjningen när lokaler kräver någon form av ombyggnation för att passa verksamheten. Institutioner/enheter berörs endast i undantagsfall av denna nya skatteregel. Representation Vid representation gäller speciella regler. Hela momsbeloppet är inte avdragsgillt. Se punkt Restaurang Se under barer/caféer ovan. Särskilda regler för särkontering av moms gäller vid extern och intern representation. Rumsuthyrning Momsplikt föreligger för rumsuthyrning och uthyrning av konferensrum i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt för upplåtelse av campingplats och motsvarande campingverksamhet. Momssatsen är 12 %. Andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i rumsuthyrningen omfattas också som exempelvis telefon, fax, betal-tv, tvätt och parkeringsplats. Upplåtelse av rum eller lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex ungkarlshotell, studentrum eller gästforskarbostäder anses dock inte momspliktig (0 % moms). Stipendier Stipendier är inte momspliktiga. Utbildning Momsfri utbildning: Utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå som anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningssamordnare är momsfri. Detta gäller alltså när vi själva genomför utbildningen. Se text längre ner för vad som gäller när vi tar in externa föreläsare i kursen. Undantagen från skatteplikt är också sådan utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). Vissa speciella utbildningar som anordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sametinget är också undantagna från skatteplikt. För ytterligare information om dessa utbildningar hänvisas till mervärdesskattelagen, kapitel 3, 8.

8 Sid 8 (28) Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en momsfri utbildning är också momsfria. Exempel på detta är kompendier, larmkort för att kunna ha tillgång till datorlaboratorium och laboratorierockar. Huvudprincipen är att böcker är momspliktiga, men böcker som är ett måste för utbildningen och som inte går att köpa på något annat sätt undantas också från skatt. All annan vidareförmedling är momspliktig. När universitetet använder sig av externa konsulter/företag i utbildningen måste man skilja på om det utgör en utbildningstjänst som är momsfri, eller om det är inhyrd personal där konsulten/företaget ska påföra 25 % moms på fakturan. Vem som ansvarar för innehållet och utformningen av undervisningen har stor betydelse för hur man ska avgöra när det ska tolkas som en utbildningstjänst respektive inhyrd personal. När universitetet hyr in en viss person med specialkompetens eller när universitetet ansvarar för utbildningen, dvs ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetod, definierar arbetsuppgifter samt ansvarar för innehållet i utbildningen ska konsulten/företaget som hyr ut personalen påföra moms på fakturan till universitetet. Om universitetet i stället ger i uppdrag till en konsult/företag att genomföra en kurs eller en del av en kurs i enlighet med studieplan där konsulten/företaget ansvarar för utbildningen ska fakturan från konsulten/företaget till universitetet inte påföras moms. När det gäller företag som i sin vanliga verksamhet inte är momsregistrerade, t.ex. sjukgymnaster och andra företag med verksamhet inom hälsovård, måste faktura som avser utbildning påföras moms eftersom undervisning inte räknas som en del av deras vanliga verksamhet. Observera att särskilda regler gäller vid anlitande av juridiska personer i undervisningen. Momspliktig utbildning: Utbildning är momspliktigt när det gäller utbildningstjänster som ligger utanför ramen för den ordinarie skolutbildningen och som inte heller berättigar till studiestöd. Momssatsen för uppdragsutbildning är 25 %. Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas. Det är sådan utbildning som inte är tillgänglig för alla och som inte finansieras av anslagsmedel. Utbildning för personligt ändamål är momspliktig. Det saknar betydelse om utbildningen syftar till att ge eleven möjlighet att erhålla visst arbete. Varor, tjänster och handledning som tillhandahålls som ett led i en momspliktig utbildning är också momspliktiga. Om Umeå universitet uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, är även denna utbildningstjänst momspliktig. Detta gäller även vid handledning Regler för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet i byggsektorn Särskilda bestämmelser gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Bestämmelserna gäller endast köp av tjänst. I de fall det är fråga om ren varuförsäljning gäller inte bestämmelserna om den omvända skattskyldigheten. Det kan i varuförsäljning (exempelvis spisar och kylskåp) ingå monterig där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet ska inte tillämpas. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala moms till staten. ansvarar för deklaration och betalning av moms. Nedanstående byggtjänster omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Mark- och grundarbeten (t ex rivning av hus och markundersökningar) Bygg- och anläggningsarbeten (t ex byggande av hus, uppförande av byggnadsverk och anläggning av vägar) Bygginstallationer (t ex elinstallationer, isolerings- och VVS-arbeten)

9 Sid 9 (28) Slutbehandling av byggnader (t ex puts- och fasadarbeten, byggnadssnickeriarbeten, golv- och väggbeläggningsarbeten och måleri- och glasmästeriarbeten) Byggstädning Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare Uthyrning av personal för utförande av ovanstående punkter Inom en koncern ska alla bolag använda samma redovisningssätt. Eftersom Vägverket Produktion omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet gäller detta för alla statliga myndigheter enligt ett ställningstagande av Skatteverket och därmed gäller det för Umeå universitet. Större ny- och ombyggnadsprojekt planeras av lokalförsörjningsenheten på uppdrag av och i samråd med universitetsledningen. Förutom nybyggnationer och större verksamhetsknutna ombyggnader kan det ibland röra sig om större upprustningsprojekt föranledda av skärpta myndighetskrav. Institution/enhet kan själva köpa byggtjänster av enklare karaktär som t ex elinstallationer och måleri- /glasmästeriarbeten. Då byggtjänsten är av den typ som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet ska fakturan som ställs till institution/enhet inte innehålla moms. Universitetets momsregistreringsnummer ska finnas med på fakturan och den ska också innehålla information om att omvänd skattskyldighet gäller. Vid tveksamhet om institution/enhet själv ska köpa viss byggtjänst bör kontakt alltid tas med Lokalförsörjningsenheten Regler för moms vid representation Den 1 januari 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster till 12 %. Sänkningen omfattar inte kostnader för vin eller starköl. Enligt skatteverket har företag som bedriver momspliktig verksamhet rätt till avdrag för representation med högst 90 kr per person för lunch, middag eller supé, inklusive kostnader för alkohol. Beräkningen av momsavdraget kan göras proportionerligt utifrån de verkliga kostnaderna för hela måltiden eller med ett schablonbelopp. Proportionerligt avdrag Avdrag kan beräknas med andel vin/starköl utifrån de verkliga kostnaderna för måltiden. Exempel: Total måltidskostnad/person, exkl. moms 500 kr 100 % varav kostnad för vin/starköl av ovanstående 150 kr 30 % varav kostnad för mat 350 kr 70 % Momsavdrag medges med 14,31 kr: 30 % x 25 % x 90 kr = 6,75 kr 70 % x 12 % x 90 kr = 7,56 kr 6,75 + 7,56 = 14,31 kr Schablonavdrag Om det ingår både mat och alkohol i en avdragsgill representationsmåltid kan avdrag för moms schablonmässigt medges med 14 kr. Skatteverket anser att ca 75 % av total måltidskostnad bör bestå av kostnaden för mat. Vid representationstillfällen där vin eller starköl inte ingår får avdrag bara göras med 10,80 kr, dvs. 12 % på 90 kr. Moms på dricks Eventuell dricks belastas inte med moms. Noteras bör att dricks endast är tillåtet i undantagsfall.

10 Sid 10 (28) 6.4 Handel med länder i utlandet EU har en gemensam inre marknad utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer och tjänster. Man talar inte om import eller export utan om införsel respektive utförsel. Tullen har upphört mellan medlemmar i EU. Istället för Tullverkets gränskontroll har nya uppgiftsskyldigheter införts. Detta innebär; Redovisning av sålda tjänster enligt huvudregeln som sålts utan svensk moms till en näringsidkare i annat EU-land. Viktigt att rätt momskod används vid upprättande av faktura (viktigt att rätt VATnummer finns upplagt i kundregistret för att ska kunna göra redovisning till Skatteverket av denna försäljning). Månatlig redovisning avseende försäljning av varor till momsregistrerade kunder i andra EU-länder (viktigt att rätt VAT-nummer finns upplagt i kundregistret för att ska kunna redovisa in denna försäljning). För varuinköp görs månadsvis handelsstatistik (Intrastat) till Statistiska centralbyrån (SCB) över varubeskrivningskoder, vikt och kvantitet. Momskoderna visar i vilket land handeln har utförts och om det är en vara eller tjänst, om VAT-nummer finns angivet eller inte. Övriga uppgifter tas fram av koderna Varubesk, Nv och Kv. Vid insändande av kund- och leverantörsuppläggningar ska uppgifterna om VAT-nummer finnas angivna. Detta dels för att momsfri handel ska vara möjligt, dels för att månatlig redovisning ska kunna göras till Skatteverket. Undantag finns vad gäller momsfriheten inom EU. Den utländska momsen som i sådana fall debiteras, konteras inte på något momskonto, utan hela kostnaden ska belasta ett projekt på institution/enhet. Varje land har sitt eget momssystem och vi kan därför bara registrera svensk moms i Sverige. Vid handel med EU-land åligger det köparen att informera säljaren om sitt VAT-nummer redan vid beställning av en vara eller tjänst från ett annat medlemsland. Detta för att undvika att bli påförd utländsk moms på momsbefriade varor och tjänster. Skulle det vara så att man ändå får en faktura innehållande moms kontakta. EU-länderna med landkoder finns i bilaga 6.e och VAT-nummer i bilaga 6.f.

11 Sid 11 (28) 6.5 Momsregler handel med varor Försäljning av vara Annat EUland? JA Finns köparens VAT nr? JA Ingen moms läggs på NEJ NEJ Moms 6 % läggs på Momsregler varor EU-land Försäljning av vara till annat EU-land Ingen moms debiteras köparen under förutsättning att denne angivit sitt VAT-nummer vid beställningen. 25 % moms debiteras köparen då denne saknar VAT-nummer eller inte har angivit detta vid beställningen. Köp av vara från annat EU-land Fakturan från den utländske leverantören ska inte innehålla någon moms under förutsättning att universitetets VAT-nummer har angivits vid beställningen. Leverantören påför sitt lands moms på fakturan då universitetets VAT-nummer inte har angivits vid beställningen. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet Momsregler varor land utanför EU Vid handel med länder som inte är medlemmar i EU, ska moms inte debiteras när det gäller handel med varor. Beskattningen sker i samband med att varan förtullas. När en vara kommer till tullgränsen förtullas varan och Tullverket skickar en faktura med kostnaden för momsen, dvs. varan beskattas med införselmoms. Denna moms är avdragsgill. Fakturan från Tullverket kan även innehålla moms på andra kostnader, även denna moms är avdragsgill. Ett transportföretag kan även anlitas för import av vara till landet. Avdragsrätten gäller även för den av speditören debiterad moms för administrationskostnader. Vid handel av varor mellan Sverige och länder utanför EU ska fakturan inte innehålla någon moms. Köparen erhåller separat momsfaktura från sitt lands Tullverk.

12 Sid 12 (28) 6.6 Momsregler handel med tjänster Från den 1 januari 2010 gäller två huvudregler för var en tjänst anses omsatt och därmed ska beskattas. Den ena gäller vid försäljning till en näringsidkare och den andra gäller vid försäljning till någon som inte är en näringsidkare, t.ex. en privatperson. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. När Umeå universitet säljer en tjänst till en näringsidkare i utlandet ska vi enligt huvudregeln inte lägga på någon moms på fakturan. När vi säljer till en köpare som finns i annat EU-land måste vi dessutom tänka på att ta reda på köparens VAT-nr och ange det på fakturan. Det ska även skrivas en text på fakturan att tjänsten är undantaget moms. Exempel på denna text kan vara att omvänd skattskyldighet föreligger för tjänsten eftersom köparen är näringsidkare i annat EU-land. Ett förslag på engelsk text är reverse charge liability is to apply. Denna försäljning till näringsidkare i annat EU-land rapporteras in till Skatteverket av och det är därför viktigt att köparen har ett giltigt VAT-nr. När Umeå universitet säljer en tjänst till en privatperson eller till en näringsidkare från EU-land som inte uppger sitt VAT-nr ska vi lägga på moms på fakturan. När vi säljer en tjänst till länder utanför EU måste vi också ta reda på om den vi säljer till är näringsidkare. Vi måste ha ett utdrag från det landets företagsregister eller annat dokument som påvisar att köparen verkligen är ett företag. Är vi osäker ska moms läggas på fakturan precis som till privatpersoner i länder utanför EU. I denna ordning ska ni tänka; 1. Vilken typ av tjänst? Avgör om det blir enligt huvudregel eller undantagsregel. Information om vilka tjänster som finns i undantagsregeln finns i avsnitt Är det Huvudregel; 2. Är det land inom eller utanför EU 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Är det Undantagsregel; 2. Omsatt var? Omsättningsland styr vem som ska redovisa moms. (köparen eller säljaren) 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Huvudregel Huvudregeln innefattar alla tjänster förutom några få som beskrivs i undantagsreglerna. Huvudregeln för handel mellan näringsidkare innebär att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad. Säljaren ska inte lägga på någon moms på fakturan. Köparen ska istället redovisa moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Vid försäljning till privatpersoner ska dock säljaren alltid lägga på moms på fakturan. Det är viktigt att ha med vårt VAT-nr både när vi är köpare och säljare. Viktigt att tänka på vid köp av tjänster enligt huvudregeln är att använda rätt momskod, eftersom varje månad ska beräkna och rapportera in momsen enligt reglerna om omvänd skattskyldighet. Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt huvudregeln Då köparen är en näringsidkare från EU-land anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs. EU-land och ingen moms ska läggas på fakturan under förutsättning att köparen angett sitt VAT-nr. Då köparen är en privatperson från EU-land eller en näringsidkare från EU-land som saknar VAT-nr anses tjänsten vara omsatt i Sverige och då ska 25 % moms läggas på fakturan.

13 Sid 13 (28) Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt huvudregeln Då köparen är en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs land utanför EU och ingen moms ska läggas på fakturan. Då köparen är en privatperson från ett land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Sverige och 25 % moms ska läggas på fakturan. Köp av tjänst från annat EU-land enligt huvudregeln Då Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EU-land anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VATnummer angivits vid beställningen. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs EU-land och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Köp av tjänst från land utanför EU enligt huvudregeln Då Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs land utanför EU och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet Undantagsregel Det finns vissa tjänster som är undantagna från de nya huvudreglerna och istället anses omsatta i de land där de utförs och då ska säljaren lägga på moms på fakturan. När Umeå universitet säljer en tjänst som anses omsatt i Sverige ska vi lägga på moms på fakturan. Beroende på syftet finns dock undantag som t ex vissa vetenskapliga tjänster (se punkt 2). 1 Konferensavgift är omsatt där evenemanget äger rum. 2 Logi vid konferens är omsatt i det land där hotellet finns. 3 Persontransporter, t ex med flyg och tåg när man åker mellan två olika länder, anses alltid omsatta utomlands. Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige anses tjänsten var omsatt i Sverige och då ska 25 % moms läggas på fakturan. Detta gäller oavsett om köparen är näringsidkare eller privatperson. Då köparen är en näringsidkare och tjänsten är utförd i annat EU-land anses tjänsten vara omsatt i annat EUland och ingen moms debiteras köparen under förutsättning att denne angett sitt VAT-nummer. Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige anses tjänsten var omsatt i Sverige och 25 % moms ska läggas på fakturan. Detta gäller både när köparen är näringsidkare och privatperson. Då tjänsten är utförd i land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i land utanfört EU och ingen moms debiteras köparen.

14 Sid 14 (28) Köp av tjänst från annat EU-land enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EUland anses tjänsten vara omsatt i Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VAT-nummer angivits vid beställningen. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs EU-land. Den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Då tjänsten är utförd i EU-land och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EUland anses tjänsten vara omsatt i EU-land. Den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Köp av tjänst från land utanför EU enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VAT-nummer angivits vid beställningen. Då tjänsten är utförd i land utanför EU och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i land utanför EU och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet.

15 Sid 15 (28) 6.7 Externa förordningar och bestämmelser Mervärdesskattelagen. Handledning för mervärdesskatt, Riksskatteverket. Momsbroschyren, Skatteförvaltningen. Mervärdesskatt EU-handel, Skatteförvaltningen. Moms, information om myndigheters hantering av moms, Riksrevisionsverket. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet.

16 Sid 16 (28) Bilaga 6.a - Gällande momskoder vid handel inom Sverige I avsnitt 6.4 ges exempel på momssatser som gäller för nedan angivna varor och tjänster vid handel inom Sverige. I flera av fallen kan varan eller tjänsten vara såväl momspliktig som momsfri beroende på olika omständigheter. Den vanligast förekommande momssatsen på såväl varor som tjänster är 25 %. Varor Tjänster Begagnade varor Fordon Konsumtionsvaror Litteratur Livsmedel Annonser Barer/Cafeér Fraktkostnader Idrott Konferensavgifter Kultur Persontransport Representation Restaurang Rumsuthyrning Stipendier Utbildning

17 Sid 17 (28) Intäkter Nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av externa, svenska kunder. Kostnader Nedanstående momskoder ska användas vid betalning av fakturor från externa, svenska leverantörer Momskod Konto Momssats Momskod Konto Momssats I00 0% L00 0% I % L % I % L % I % L % Kolumnen Pålägg visar vilken procentsats som ska användas för att beräkna momsbeloppet på en momspliktig vara eller tjänst. Kolumnen Avdrag visar vilken procentsats som ska användas för att beräkna varans eller tjänstens pris exklusive moms. Pålägg 25 % 12 % 6 % 0 % Avdrag 20 % 10,71 % 5,67 % 0 %

18 Sid 18 (28) Bilaga 6.b - Gällande momskoder vid handel med varor, EU-land/ land utanför EU Gällande momskoder vid försäljning av varor till utlandet Momskod KP 1: Momskod KP 2: Försäljning vara till företag i utlandet, VAT-nr angivet Försäljning av vara till privatperson i utlandet När Umeå universitet säljer varor till företag inom EU är vi skyldiga att ta reda på köparens VAT-nr och skriva det på fakturan. Utan VAT-nr räknas även företag som privatpersoner och då skall vi lägga på moms på fakturan. Intäkter EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av kunder i andra EUländer. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av vara till annat EU-land, VAT-nummer angivet Ingen moms påförs kundfakturan. Försäljning av vara till annat EU-land, VAT-nummer inte angivet eller saknas. Kan vara både privatpersoner och företag som inte angivit sitt VAT-nr Moms påförs kundfakturan med 6 %. 0% KP % KP2 Vid handel med varor mellan länder som inte tillhör EU ska ingen moms debiteras. Varorna beskattas med s.k. införselmoms och faktura sänds från Tullverket. Denna moms är avdragsgill. Intäkter land utanför EU: Nedanstående momskod ska användas vid fakturering av kunder i länder utanför EU. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av vara till land utanför EU Ingen moms på fakturan. Separat momsfaktura skickas från Tullverket i köparens land. 0% KP1

19 Sid 19 (28) Gällande momskoder vid inköp av varor från utlandet Momskod LE 0: Momskod LE 1: Momskod LU 0: Köp av vara från företag i EU-land när vårt VAT-nr är angivet Köp av vara från företag i EU-land när vårt VAT-nr inte är angivet Köp av vara från land utanför EU Vid handel med varor mellan länder inom EU åligger det köparen att informera säljaren om sitt VAT-nummer redan vid beställningen för att undvika att påföras utländsk moms. I de fall moms påförts är den inte avdragsgill. Kostnader EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid betalning av faktura från leverantör i annat EU-land. Exempel Konto Momssats Momskod Köp av vara från annat EU-land, VAT-nummer angivet Ingen moms på leverantörsfakturan. 0% LE0 Köp av vara från annat EU-land, VAT-nummer inte angivet eller saknas Leverantören påför sitt lands moms på fakturan. Inget momsavdrag får dock göras. Utl. Moms LE1 Kostnader land utanför EU: Nedanstående momskod ska användas vid betalning av faktura från leverantör i land utanför EU. Exempel Konto Momssats Momskod Köp av vara från land utanför EU Ingen moms på fakturan. Separat momsfaktura kommer från Tullverket. 0% LU0

20 Sid 20 (28) Bilaga 6.c - Huvudregel vid handel med tjänster, EU-land/land utanför EU VAT-nr är det momsregistreringsnummer man använder inom EU. Viktigt att ha med både vid försäljning och vid inköp mellan två EU-länder. I denna ordning ska ni tänka; 1. Vilken typ av tjänst? Avgör om det blir enligt huvudregel eller undantagsregel. Information om vilka tjänster som finns i undantagsregeln finns i avsnitt Är det Huvudregel; 2. Är det land inom eller utanför EU 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Är det Undantagsregel; 2. Omsatt var? Omsättningsland styr vem som ska redovisa moms. (köparen eller säljaren) 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Huvudregeln innebär att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad och där ska säljaren inte lägga på moms på fakturan. Till privatpersoner inom EU ska dock säljaren alltid lägga på moms. Huvudregel Gällande momskoder vid försäljning av tjänster till utlandet Momskod KP 3: Momskod KP 4: Momskod KP 5: Försäljning tjänst till företag inom EU enligt huvudregel Försäljning tjänst som är omsatt i Sverige Försäljning tjänst som är omsatt i utlandet Intäkter EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av kunder i andra EUländer. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av tjänst till näringsidkare i annat EU-land, VATnummer angivet Ingen moms påförs kundfakturan. Skriv kundens VAT-nr på fakturan, samt text om att det är omvänd skattskyldighet. T.ex. reverse charge liability is to apply. Finns färdig mall. Försäljning av tjänst till privatperson i annat EU-land För privatpersoner anses tjänsten alltid omsatt i Sverige. Moms påförs kundfakturan med 25%. Försäljning av tjänst till näringsidkare i annat EU-land, inget VATnummer angivet eller saknas Företag utan VAT-nr följer samma regler som en privatperson, dvs tjänsten är alltid omsatt i Sverige. Moms påförs kundfakturan med 25 %. 0% KP % KP % KP4

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version.

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version. Date 1 (5) Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag (2010) Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Bakgrunden är införande av EG-rådets direktiv

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5 Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt...

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utgåva 3 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 3. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9.1 Mervärdesskatt (moms)... 2 9.1.1 Moms vid inköp... 2 9.1.2 Moms vid försäljning... 6 9.1.3 Återbetalning av utländsk moms... 17 9.1.4 Regler

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (18) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3

Innehållsförteckning 1. 8 Representation 3 Sid 1 (19) Innehållsförteckning 1 8 Representation 3 8.1 Definition av begreppet representation. 3 8.1.1 Förtäring som inte är att betrakta som representation.. 3 8.1.2 Deltagande i externa kurser och

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Införsel av motorfordon

Införsel av motorfordon Införsel av motorfordon Gränsöverskridande handel April 2015 Det organiserade momsfusket med motorfordon och husvagnar. Ett allvarligt hot mot den sunda konkurrensen. Införsel av motorfordon Cirka 30 personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar

Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar Till Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2013-06-17 Förenkla och förbättra momsavdraget för personbilar 1 Hemställan om lagändring - sammanfattning Reglerna om avdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer