6. Mervärdesskatt..3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Mervärdesskatt..3"

Transkript

1 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt Inledning Definitioner Momsregler för varor och tjänster inom Sverige Varor Tjänster Regler för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet i byggsektorn Regler för moms vid representation Handel med länder i utlandet Momsregler handel med varor Momsregler varor EU-land Momsregler varor land utanför EU Momsregler handel med tjänster Huvudregel Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt huvudregeln - Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt huvudregeln - Köp av tjänst från annat EU-land enligt huvudregeln - Köp av tjänst från land utanför EU enligt huvudregeln Undantagsregel.15 - Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt undantagsregeln - Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt undantagsregeln - Köp av tjänst från annat EU-land enligt undantagsregeln - Köp av tjänst från land utanför EU enligt undantagsregeln

2 Sid 2 (28) 6.7 Externa förordningar och bestämmelser Bilagor 6.a Gällande momskoder vid handel inom Sverige b Gällande momskoder vid handel med varor - EU-land/land utanför EU c Huvudregel Gällande momskoder vid handel med tjänster EU-land/land utanför EU d Undantagsregel - Gällande momskoder vid handel med tjänster EU-land/land utanför EU e EU:s medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms f Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU-länder g Automatiska texter i kundfakturaportalen på momskoder där försäljning görs till utlandet utan moms på fakturan 29

3 Sid 3 (28) 6 Mervärdesskatt 6.1 Inledning Riksdagen beslutade om en ny mervärdesskattelag 1 juli Med anledning av Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995, har riksdagen beslutat om ändringar som innebär en anpassning till den beskattningsordning som gäller inom EU. Förändringar sker löpande. Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som oftast benämns moms. Umeå universitet är momsregistrerat och har därmed skyldighet att redovisa ingående respektive utgående moms. Den ingående momsen rekvireras av och den utgående momsen betalas till Skatteverket. Umeå universitets momsregistrerings-/organisationsnummer är Vid handel med EU-land ska VAT-nummer SE anges. Varje omsättning av vara och tjänst inom landet ska beskattas om inte omsättningen är särskilt undantagen. Mellan statliga myndigheter debiteras ingen moms. Umeå universitet använder momskoder för att samla underlag för redovisningen och därför är det viktigt att rätt momskod används så att redovisningen blir riktig. Skatteverket kan i annat fall komma att lägga på ett skattetillägg vid revision.

4 Sid 4 (28) 6.2 Definitioner I nedanstående tabell förklaras olika begrepp som används i dessa anvisningar. Benämning Ingående moms Mervärdesskatt ML Näringsidkare Omsättning Periodiska tidskrifter Tjänst Förklaring Den moms som vi betalar till leverantörer vid köp av varor och tjänster. Benämns även som moms eller skatt. Mervärdesskattelagen. Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Den ska vara varaktig. När en vara överlåts mot ersättning eller när en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning. Minst 5 nummer per år måste ges ut för att det ska kallas periodisk tidskrift. Med tjänst menas allt annat än vara som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet. Ex: Kurs, konferensavgifter, utbildning, konsulttjänst, medlemsavgifter, hotell och resor. Program som utvecklats på beställning av användare efter specifika krav, och som kan betraktas som skräddarsydda program. Medlemskap utan periodisk tidning. Utgående moms Vara Den moms som vi fakturerar kunder vid omsättning av skattepliktiga varor och tjänster. Med vara menas materiella ting som t.ex. färdiga konsumtionsvaror. Hit räknas även halvfabrikat och råvaror. Kopior ur en bok/häfte. Dataprogram som är allmänt tillgängliga för användare och som man har möjlighet att använda efter begränsad instruktion anses som vara. Prenumeration av tidning. VAT-nummer (Value Added Tax) Detsamma som momsregistreringsnummer.

5 Sid 5 (28) 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige För att momsen ska vara avdragsgill ska den vara specificerad på fakturan. Momssatsen ska vara angiven liksom det belopp som respektive momssats beräknas på. Om en vara eller tjänst är befriad från moms ska det på fakturan finnas en hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen (ML) eller bestämmelse i det 6:e mervärdesskattedirektivet. Enligt Skatteverket anses informationskravet vara uppfyllt genom att man anger exakt orsaken för momsbefrielsen. På fakturan kan t ex anges att moms är undantagen på grund av att det är fråga om utbildning som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten samt berättigar till studiestöd omsättningen har skett utom landet eftersom varan levererats till plats utanför EU omvänd skattskyldighet föreligger för konsulttjänsten eftersom köparen är näringsidkare i annat land. Kontokortsfakturor är inte att betrakta som vanliga fakturor utan är en sammanställning över gjorda inköp som ska betalas. På fakturor från kontokortsföretag är inte alltid all moms specificerad. I sådana fall är det den moms som är specificerad på de underliggande kvittona och fakturorna som är avdragsgill. I samband med att fakturan konteras/attesteras i leverantörsfakturaportalen ska det noteras i meddelanderutan var underlaget till kontokortsfakturan förvaras. Om möjligt ska underlaget också skannas och bifogas fakturan. Momskoder framgår av bilaga 6.a Varor Begagnade varor När man köper begagnade varor från privatpersoner eller näringsidkare som tillämpar vinstmarginalbeskattning, dvs de näringsidkare som bedriver handel med begagnade varor, finns ingen moms specificerad på fakturorna och ingen moms får därför dras av. Då universitetet säljer begagnade varor som t ex datorer eller andra anläggningstillgångar ska moms ingå i priset men inte specificeras på fakturan och inte konteras som moms. Detta gäller oavsett om köparen är en privatperson eller ett företag. Priset på begagnad vara ska sättas till marknadsvärdet. Detta är särskilt viktigt med tanke på förmånsreglerna då försäljning sker till privatperson som är anställd vid universitetet. Se även kapitel 3, avsnitt 3.2.2, Avyttring av anläggningstillgångar. Fordon Vid köp av personbil får momsen inte dras av. Som personbil räknas även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg. Har förarhytten en separat karosserienhet får momsen däremot dras av. Med separerad karosserienhet menas att det ska finnas en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet är funktionsdugligt som lastbil även om skåpet nedmonteras. Momsen får dras av för alla driftkostnader för bilen. Exempelvis service, reparation, besiktning, utrustning och tillbehör.

6 Sid 6 (28) Konsumtionsvaror På de flesta konsumtionsvaror läggs 25 % moms. Litteratur På böcker, nyhetstidningar och andra tidskrifter läggs 6 % moms. Livsmedel På livsmedel läggs 12 % moms. Läkemedel betraktas inte som livsmedel och ska beläggas med 25 % moms Tjänster Annonser Annonsering i momsfria periodiska publikationer är momsfri. Med periodiska menas att minst 5 nummer per år utges. Detta gäller även för den del av upplagan av ett medlemsblad eller av en personaltidning som säljs till utomstående. Tryckningskostnader för momsfria publikationer är också momsfritt. Som exempel kan nämnas Aktum. Om Umeå universitet säljer annonsplats i en icke periodisk publikation ska moms debiteras annonsören. Annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar beskattas med 25 %. Barer/Cafeér På mat som förtärs på barer, cafeér och restauranger läggs 12 % moms. På försäljning av spritdrycker, vin och starköl läggs 25 % moms. Särskilda regler för särkontering av moms gäller vid extern och intern representation. Fraktkostnader Vid försäljning av en vara kan även annan kostnad än varukostnaden tillkomma. Ett exempel på en sådan tillkommande kostnad är fraktkostnad vid försäljning av t ex böcker. Varan och tjänsten har olika skattesatser, 6 % på böckerna och 25 % på frakten. I detta exempel ska inte summan delas upp på de olika skattesatserna eftersom frakten bedöms som en bikostnad. 6 % moms (bokmoms) läggs på den totala summan av kostnaderna för böckerna och frakten. Exempel: Vid betalning av en leverantörsfaktura där det av fakturatexten framgår att frakt ingår i priset med visst antal kronor ska fraktkostnaden inte särkonteras. Vid försäljning av t ex en doktorsavhandling till icke statlig köpare ska det av kundfakturan framgå om priset inkluderar fraktkostnad. Fraktkostnaden ska inte särkonteras. Idrott Skattesatsen är 6 % för tillträde till idrottsliga evenemang och utövande av idrottslig verksamhet om verksamheten bedrivs i bolagsform. Avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet undantas från momsplikt om den tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. Detta gäller även idrottslig verksamhet som till mindre del består av teoretiska moment. Omsättning av tjänster som har ett omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten är undantagen från momsplikt, exempelvis uthyrning av racket och baddräkt. Konferensavgifter Konferensavgifter inom Sverige beskattas med 25 % moms. Kultur 6 % skattesats gäller för tillträde till teater- balett- bio- och operaföreställningar. Försäljning av fika, godis och affischer i nära anslutning till kulturella evenemang ska beskattas med 25 %.

7 Sid 7 (28) Leasing Vid leasing/korttidsförhyrning av personbil får endast halva momsen dras av på sådana poster i fakturan som i princip avser tjänster, t ex hyres-/leasingkostnad, självriskreducering (CDR) och bilstöldförsäkring (TW). Detta gäller oavsett om fakturan kommer från biluthyrningsföretag eller resebyrå. Innehåller fakturan även andra särredovisade kostnader för varor får hela momsen dras för dessa. Exempelvis bensin, torkarblad och kylarvätska. Om leasingavtalet inkluderar service av bilen så är endast halva momsen avdragsgill. Om man däremot tecknar två separata avtal, ett serviceavtal och ett leasingavtal, blir momsen avdragsgill med 100 procent på servicen och 50 procent på leasingen. Persontransport På all inrikes persontransport läggs 6 %. Som exempel kan nämnas resa med flyg, tåg, båt, taxi, buss, tunnelbana mm inom Sverige. Utrikes resor är däremot inte momspliktiga. Reparationer/underhåll/ombyggnation av lokaler Från och med den 1 juli 2007 gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Detta innebär att faktura från ett byggföretag inte får innehålla moms och ska bokföras med nettobelopp. Huvudprincipen är att institutioner/enheter alltid ska vända sig till Lokalförsörjningen när lokaler kräver någon form av ombyggnation för att passa verksamheten. Institutioner/enheter berörs endast i undantagsfall av denna nya skatteregel. Representation Vid representation gäller speciella regler. Hela momsbeloppet är inte avdragsgillt. Se punkt Restaurang Se under barer/caféer ovan. Särskilda regler för särkontering av moms gäller vid extern och intern representation. Rumsuthyrning Momsplikt föreligger för rumsuthyrning och uthyrning av konferensrum i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt för upplåtelse av campingplats och motsvarande campingverksamhet. Momssatsen är 12 %. Andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i rumsuthyrningen omfattas också som exempelvis telefon, fax, betal-tv, tvätt och parkeringsplats. Upplåtelse av rum eller lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex ungkarlshotell, studentrum eller gästforskarbostäder anses dock inte momspliktig (0 % moms). Stipendier Stipendier är inte momspliktiga. Utbildning Momsfri utbildning: Utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå som anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningssamordnare är momsfri. Detta gäller alltså när vi själva genomför utbildningen. Se text längre ner för vad som gäller när vi tar in externa föreläsare i kursen. Undantagen från skatteplikt är också sådan utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). Vissa speciella utbildningar som anordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sametinget är också undantagna från skatteplikt. För ytterligare information om dessa utbildningar hänvisas till mervärdesskattelagen, kapitel 3, 8.

8 Sid 8 (28) Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en momsfri utbildning är också momsfria. Exempel på detta är kompendier, larmkort för att kunna ha tillgång till datorlaboratorium och laboratorierockar. Huvudprincipen är att böcker är momspliktiga, men böcker som är ett måste för utbildningen och som inte går att köpa på något annat sätt undantas också från skatt. All annan vidareförmedling är momspliktig. När universitetet använder sig av externa konsulter/företag i utbildningen måste man skilja på om det utgör en utbildningstjänst som är momsfri, eller om det är inhyrd personal där konsulten/företaget ska påföra 25 % moms på fakturan. Vem som ansvarar för innehållet och utformningen av undervisningen har stor betydelse för hur man ska avgöra när det ska tolkas som en utbildningstjänst respektive inhyrd personal. När universitetet hyr in en viss person med specialkompetens eller när universitetet ansvarar för utbildningen, dvs ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetod, definierar arbetsuppgifter samt ansvarar för innehållet i utbildningen ska konsulten/företaget som hyr ut personalen påföra moms på fakturan till universitetet. Om universitetet i stället ger i uppdrag till en konsult/företag att genomföra en kurs eller en del av en kurs i enlighet med studieplan där konsulten/företaget ansvarar för utbildningen ska fakturan från konsulten/företaget till universitetet inte påföras moms. När det gäller företag som i sin vanliga verksamhet inte är momsregistrerade, t.ex. sjukgymnaster och andra företag med verksamhet inom hälsovård, måste faktura som avser utbildning påföras moms eftersom undervisning inte räknas som en del av deras vanliga verksamhet. Observera att särskilda regler gäller vid anlitande av juridiska personer i undervisningen. Momspliktig utbildning: Utbildning är momspliktigt när det gäller utbildningstjänster som ligger utanför ramen för den ordinarie skolutbildningen och som inte heller berättigar till studiestöd. Momssatsen för uppdragsutbildning är 25 %. Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas. Det är sådan utbildning som inte är tillgänglig för alla och som inte finansieras av anslagsmedel. Utbildning för personligt ändamål är momspliktig. Det saknar betydelse om utbildningen syftar till att ge eleven möjlighet att erhålla visst arbete. Varor, tjänster och handledning som tillhandahålls som ett led i en momspliktig utbildning är också momspliktiga. Om Umeå universitet uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, är även denna utbildningstjänst momspliktig. Detta gäller även vid handledning Regler för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet i byggsektorn Särskilda bestämmelser gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Bestämmelserna gäller endast köp av tjänst. I de fall det är fråga om ren varuförsäljning gäller inte bestämmelserna om den omvända skattskyldigheten. Det kan i varuförsäljning (exempelvis spisar och kylskåp) ingå monterig där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet ska inte tillämpas. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala moms till staten. ansvarar för deklaration och betalning av moms. Nedanstående byggtjänster omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Mark- och grundarbeten (t ex rivning av hus och markundersökningar) Bygg- och anläggningsarbeten (t ex byggande av hus, uppförande av byggnadsverk och anläggning av vägar) Bygginstallationer (t ex elinstallationer, isolerings- och VVS-arbeten)

9 Sid 9 (28) Slutbehandling av byggnader (t ex puts- och fasadarbeten, byggnadssnickeriarbeten, golv- och väggbeläggningsarbeten och måleri- och glasmästeriarbeten) Byggstädning Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare Uthyrning av personal för utförande av ovanstående punkter Inom en koncern ska alla bolag använda samma redovisningssätt. Eftersom Vägverket Produktion omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet gäller detta för alla statliga myndigheter enligt ett ställningstagande av Skatteverket och därmed gäller det för Umeå universitet. Större ny- och ombyggnadsprojekt planeras av lokalförsörjningsenheten på uppdrag av och i samråd med universitetsledningen. Förutom nybyggnationer och större verksamhetsknutna ombyggnader kan det ibland röra sig om större upprustningsprojekt föranledda av skärpta myndighetskrav. Institution/enhet kan själva köpa byggtjänster av enklare karaktär som t ex elinstallationer och måleri- /glasmästeriarbeten. Då byggtjänsten är av den typ som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet ska fakturan som ställs till institution/enhet inte innehålla moms. Universitetets momsregistreringsnummer ska finnas med på fakturan och den ska också innehålla information om att omvänd skattskyldighet gäller. Vid tveksamhet om institution/enhet själv ska köpa viss byggtjänst bör kontakt alltid tas med Lokalförsörjningsenheten Regler för moms vid representation Den 1 januari 2012 sänktes momsen på restaurang- och cateringtjänster till 12 %. Sänkningen omfattar inte kostnader för vin eller starköl. Enligt skatteverket har företag som bedriver momspliktig verksamhet rätt till avdrag för representation med högst 90 kr per person för lunch, middag eller supé, inklusive kostnader för alkohol. Beräkningen av momsavdraget kan göras proportionerligt utifrån de verkliga kostnaderna för hela måltiden eller med ett schablonbelopp. Proportionerligt avdrag Avdrag kan beräknas med andel vin/starköl utifrån de verkliga kostnaderna för måltiden. Exempel: Total måltidskostnad/person, exkl. moms 500 kr 100 % varav kostnad för vin/starköl av ovanstående 150 kr 30 % varav kostnad för mat 350 kr 70 % Momsavdrag medges med 14,31 kr: 30 % x 25 % x 90 kr = 6,75 kr 70 % x 12 % x 90 kr = 7,56 kr 6,75 + 7,56 = 14,31 kr Schablonavdrag Om det ingår både mat och alkohol i en avdragsgill representationsmåltid kan avdrag för moms schablonmässigt medges med 14 kr. Skatteverket anser att ca 75 % av total måltidskostnad bör bestå av kostnaden för mat. Vid representationstillfällen där vin eller starköl inte ingår får avdrag bara göras med 10,80 kr, dvs. 12 % på 90 kr. Moms på dricks Eventuell dricks belastas inte med moms. Noteras bör att dricks endast är tillåtet i undantagsfall.

10 Sid 10 (28) 6.4 Handel med länder i utlandet EU har en gemensam inre marknad utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer och tjänster. Man talar inte om import eller export utan om införsel respektive utförsel. Tullen har upphört mellan medlemmar i EU. Istället för Tullverkets gränskontroll har nya uppgiftsskyldigheter införts. Detta innebär; Redovisning av sålda tjänster enligt huvudregeln som sålts utan svensk moms till en näringsidkare i annat EU-land. Viktigt att rätt momskod används vid upprättande av faktura (viktigt att rätt VATnummer finns upplagt i kundregistret för att ska kunna göra redovisning till Skatteverket av denna försäljning). Månatlig redovisning avseende försäljning av varor till momsregistrerade kunder i andra EU-länder (viktigt att rätt VAT-nummer finns upplagt i kundregistret för att ska kunna redovisa in denna försäljning). För varuinköp görs månadsvis handelsstatistik (Intrastat) till Statistiska centralbyrån (SCB) över varubeskrivningskoder, vikt och kvantitet. Momskoderna visar i vilket land handeln har utförts och om det är en vara eller tjänst, om VAT-nummer finns angivet eller inte. Övriga uppgifter tas fram av koderna Varubesk, Nv och Kv. Vid insändande av kund- och leverantörsuppläggningar ska uppgifterna om VAT-nummer finnas angivna. Detta dels för att momsfri handel ska vara möjligt, dels för att månatlig redovisning ska kunna göras till Skatteverket. Undantag finns vad gäller momsfriheten inom EU. Den utländska momsen som i sådana fall debiteras, konteras inte på något momskonto, utan hela kostnaden ska belasta ett projekt på institution/enhet. Varje land har sitt eget momssystem och vi kan därför bara registrera svensk moms i Sverige. Vid handel med EU-land åligger det köparen att informera säljaren om sitt VAT-nummer redan vid beställning av en vara eller tjänst från ett annat medlemsland. Detta för att undvika att bli påförd utländsk moms på momsbefriade varor och tjänster. Skulle det vara så att man ändå får en faktura innehållande moms kontakta. EU-länderna med landkoder finns i bilaga 6.e och VAT-nummer i bilaga 6.f.

11 Sid 11 (28) 6.5 Momsregler handel med varor Försäljning av vara Annat EUland? JA Finns köparens VAT nr? JA Ingen moms läggs på NEJ NEJ Moms 6 % läggs på Momsregler varor EU-land Försäljning av vara till annat EU-land Ingen moms debiteras köparen under förutsättning att denne angivit sitt VAT-nummer vid beställningen. 25 % moms debiteras köparen då denne saknar VAT-nummer eller inte har angivit detta vid beställningen. Köp av vara från annat EU-land Fakturan från den utländske leverantören ska inte innehålla någon moms under förutsättning att universitetets VAT-nummer har angivits vid beställningen. Leverantören påför sitt lands moms på fakturan då universitetets VAT-nummer inte har angivits vid beställningen. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet Momsregler varor land utanför EU Vid handel med länder som inte är medlemmar i EU, ska moms inte debiteras när det gäller handel med varor. Beskattningen sker i samband med att varan förtullas. När en vara kommer till tullgränsen förtullas varan och Tullverket skickar en faktura med kostnaden för momsen, dvs. varan beskattas med införselmoms. Denna moms är avdragsgill. Fakturan från Tullverket kan även innehålla moms på andra kostnader, även denna moms är avdragsgill. Ett transportföretag kan även anlitas för import av vara till landet. Avdragsrätten gäller även för den av speditören debiterad moms för administrationskostnader. Vid handel av varor mellan Sverige och länder utanför EU ska fakturan inte innehålla någon moms. Köparen erhåller separat momsfaktura från sitt lands Tullverk.

12 Sid 12 (28) 6.6 Momsregler handel med tjänster Från den 1 januari 2010 gäller två huvudregler för var en tjänst anses omsatt och därmed ska beskattas. Den ena gäller vid försäljning till en näringsidkare och den andra gäller vid försäljning till någon som inte är en näringsidkare, t.ex. en privatperson. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. När Umeå universitet säljer en tjänst till en näringsidkare i utlandet ska vi enligt huvudregeln inte lägga på någon moms på fakturan. När vi säljer till en köpare som finns i annat EU-land måste vi dessutom tänka på att ta reda på köparens VAT-nr och ange det på fakturan. Det ska även skrivas en text på fakturan att tjänsten är undantaget moms. Exempel på denna text kan vara att omvänd skattskyldighet föreligger för tjänsten eftersom köparen är näringsidkare i annat EU-land. Ett förslag på engelsk text är reverse charge liability is to apply. Denna försäljning till näringsidkare i annat EU-land rapporteras in till Skatteverket av och det är därför viktigt att köparen har ett giltigt VAT-nr. När Umeå universitet säljer en tjänst till en privatperson eller till en näringsidkare från EU-land som inte uppger sitt VAT-nr ska vi lägga på moms på fakturan. När vi säljer en tjänst till länder utanför EU måste vi också ta reda på om den vi säljer till är näringsidkare. Vi måste ha ett utdrag från det landets företagsregister eller annat dokument som påvisar att köparen verkligen är ett företag. Är vi osäker ska moms läggas på fakturan precis som till privatpersoner i länder utanför EU. I denna ordning ska ni tänka; 1. Vilken typ av tjänst? Avgör om det blir enligt huvudregel eller undantagsregel. Information om vilka tjänster som finns i undantagsregeln finns i avsnitt Är det Huvudregel; 2. Är det land inom eller utanför EU 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Är det Undantagsregel; 2. Omsatt var? Omsättningsland styr vem som ska redovisa moms. (köparen eller säljaren) 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Huvudregel Huvudregeln innefattar alla tjänster förutom några få som beskrivs i undantagsreglerna. Huvudregeln för handel mellan näringsidkare innebär att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad. Säljaren ska inte lägga på någon moms på fakturan. Köparen ska istället redovisa moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Vid försäljning till privatpersoner ska dock säljaren alltid lägga på moms på fakturan. Det är viktigt att ha med vårt VAT-nr både när vi är köpare och säljare. Viktigt att tänka på vid köp av tjänster enligt huvudregeln är att använda rätt momskod, eftersom varje månad ska beräkna och rapportera in momsen enligt reglerna om omvänd skattskyldighet. Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt huvudregeln Då köparen är en näringsidkare från EU-land anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs. EU-land och ingen moms ska läggas på fakturan under förutsättning att köparen angett sitt VAT-nr. Då köparen är en privatperson från EU-land eller en näringsidkare från EU-land som saknar VAT-nr anses tjänsten vara omsatt i Sverige och då ska 25 % moms läggas på fakturan.

13 Sid 13 (28) Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt huvudregeln Då köparen är en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs land utanför EU och ingen moms ska läggas på fakturan. Då köparen är en privatperson från ett land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Sverige och 25 % moms ska läggas på fakturan. Köp av tjänst från annat EU-land enligt huvudregeln Då Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EU-land anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VATnummer angivits vid beställningen. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs EU-land och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Köp av tjänst från land utanför EU enligt huvudregeln Då Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Köparens land, dvs Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs land utanför EU och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet Undantagsregel Det finns vissa tjänster som är undantagna från de nya huvudreglerna och istället anses omsatta i de land där de utförs och då ska säljaren lägga på moms på fakturan. När Umeå universitet säljer en tjänst som anses omsatt i Sverige ska vi lägga på moms på fakturan. Beroende på syftet finns dock undantag som t ex vissa vetenskapliga tjänster (se punkt 2). 1 Konferensavgift är omsatt där evenemanget äger rum. 2 Logi vid konferens är omsatt i det land där hotellet finns. 3 Persontransporter, t ex med flyg och tåg när man åker mellan två olika länder, anses alltid omsatta utomlands. Försäljning av tjänst till annat EU-land enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige anses tjänsten var omsatt i Sverige och då ska 25 % moms läggas på fakturan. Detta gäller oavsett om köparen är näringsidkare eller privatperson. Då köparen är en näringsidkare och tjänsten är utförd i annat EU-land anses tjänsten vara omsatt i annat EUland och ingen moms debiteras köparen under förutsättning att denne angett sitt VAT-nummer. Försäljning av tjänst till land utanför EU enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige anses tjänsten var omsatt i Sverige och 25 % moms ska läggas på fakturan. Detta gäller både när köparen är näringsidkare och privatperson. Då tjänsten är utförd i land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i land utanfört EU och ingen moms debiteras köparen.

14 Sid 14 (28) Köp av tjänst från annat EU-land enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EUland anses tjänsten vara omsatt i Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VAT-nummer angivits vid beställningen. Om vårt VAT-nummer inte angivits vid beställningen anses tjänsten vara omsatt i Säljarens land, dvs EU-land. Den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Då tjänsten är utförd i EU-land och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från EUland anses tjänsten vara omsatt i EU-land. Den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet. Köp av tjänst från land utanför EU enligt undantagsregeln Då tjänsten är utförd i Sverige och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i Sverige och ingen moms finns på fakturan. Däremot ska beräkna och rapportera in moms enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. En förutsättning är också att vårt VAT-nummer angivits vid beställningen. Då tjänsten är utförd i land utanför EU och Umeå universitet är köparen och handlar från en näringsidkare från land utanför EU anses tjänsten vara omsatt i land utanför EU och den utländske leverantören debiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet.

15 Sid 15 (28) 6.7 Externa förordningar och bestämmelser Mervärdesskattelagen. Handledning för mervärdesskatt, Riksskatteverket. Momsbroschyren, Skatteförvaltningen. Mervärdesskatt EU-handel, Skatteförvaltningen. Moms, information om myndigheters hantering av moms, Riksrevisionsverket. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet.

16 Sid 16 (28) Bilaga 6.a - Gällande momskoder vid handel inom Sverige I avsnitt 6.4 ges exempel på momssatser som gäller för nedan angivna varor och tjänster vid handel inom Sverige. I flera av fallen kan varan eller tjänsten vara såväl momspliktig som momsfri beroende på olika omständigheter. Den vanligast förekommande momssatsen på såväl varor som tjänster är 25 %. Varor Tjänster Begagnade varor Fordon Konsumtionsvaror Litteratur Livsmedel Annonser Barer/Cafeér Fraktkostnader Idrott Konferensavgifter Kultur Persontransport Representation Restaurang Rumsuthyrning Stipendier Utbildning

17 Sid 17 (28) Intäkter Nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av externa, svenska kunder. Kostnader Nedanstående momskoder ska användas vid betalning av fakturor från externa, svenska leverantörer Momskod Konto Momssats Momskod Konto Momssats I00 0% L00 0% I % L % I % L % I % L % Kolumnen Pålägg visar vilken procentsats som ska användas för att beräkna momsbeloppet på en momspliktig vara eller tjänst. Kolumnen Avdrag visar vilken procentsats som ska användas för att beräkna varans eller tjänstens pris exklusive moms. Pålägg 25 % 12 % 6 % 0 % Avdrag 20 % 10,71 % 5,67 % 0 %

18 Sid 18 (28) Bilaga 6.b - Gällande momskoder vid handel med varor, EU-land/ land utanför EU Gällande momskoder vid försäljning av varor till utlandet Momskod KP 1: Momskod KP 2: Försäljning vara till företag i utlandet, VAT-nr angivet Försäljning av vara till privatperson i utlandet När Umeå universitet säljer varor till företag inom EU är vi skyldiga att ta reda på köparens VAT-nr och skriva det på fakturan. Utan VAT-nr räknas även företag som privatpersoner och då skall vi lägga på moms på fakturan. Intäkter EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av kunder i andra EUländer. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av vara till annat EU-land, VAT-nummer angivet Ingen moms påförs kundfakturan. Försäljning av vara till annat EU-land, VAT-nummer inte angivet eller saknas. Kan vara både privatpersoner och företag som inte angivit sitt VAT-nr Moms påförs kundfakturan med 6 %. 0% KP % KP2 Vid handel med varor mellan länder som inte tillhör EU ska ingen moms debiteras. Varorna beskattas med s.k. införselmoms och faktura sänds från Tullverket. Denna moms är avdragsgill. Intäkter land utanför EU: Nedanstående momskod ska användas vid fakturering av kunder i länder utanför EU. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av vara till land utanför EU Ingen moms på fakturan. Separat momsfaktura skickas från Tullverket i köparens land. 0% KP1

19 Sid 19 (28) Gällande momskoder vid inköp av varor från utlandet Momskod LE 0: Momskod LE 1: Momskod LU 0: Köp av vara från företag i EU-land när vårt VAT-nr är angivet Köp av vara från företag i EU-land när vårt VAT-nr inte är angivet Köp av vara från land utanför EU Vid handel med varor mellan länder inom EU åligger det köparen att informera säljaren om sitt VAT-nummer redan vid beställningen för att undvika att påföras utländsk moms. I de fall moms påförts är den inte avdragsgill. Kostnader EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid betalning av faktura från leverantör i annat EU-land. Exempel Konto Momssats Momskod Köp av vara från annat EU-land, VAT-nummer angivet Ingen moms på leverantörsfakturan. 0% LE0 Köp av vara från annat EU-land, VAT-nummer inte angivet eller saknas Leverantören påför sitt lands moms på fakturan. Inget momsavdrag får dock göras. Utl. Moms LE1 Kostnader land utanför EU: Nedanstående momskod ska användas vid betalning av faktura från leverantör i land utanför EU. Exempel Konto Momssats Momskod Köp av vara från land utanför EU Ingen moms på fakturan. Separat momsfaktura kommer från Tullverket. 0% LU0

20 Sid 20 (28) Bilaga 6.c - Huvudregel vid handel med tjänster, EU-land/land utanför EU VAT-nr är det momsregistreringsnummer man använder inom EU. Viktigt att ha med både vid försäljning och vid inköp mellan två EU-länder. I denna ordning ska ni tänka; 1. Vilken typ av tjänst? Avgör om det blir enligt huvudregel eller undantagsregel. Information om vilka tjänster som finns i undantagsregeln finns i avsnitt Är det Huvudregel; 2. Är det land inom eller utanför EU 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Är det Undantagsregel; 2. Omsatt var? Omsättningsland styr vem som ska redovisa moms. (köparen eller säljaren) 3. Vem är min köpare? Är det en näringsidkare eller en privatperson Huvudregeln innebär att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad och där ska säljaren inte lägga på moms på fakturan. Till privatpersoner inom EU ska dock säljaren alltid lägga på moms. Huvudregel Gällande momskoder vid försäljning av tjänster till utlandet Momskod KP 3: Momskod KP 4: Momskod KP 5: Försäljning tjänst till företag inom EU enligt huvudregel Försäljning tjänst som är omsatt i Sverige Försäljning tjänst som är omsatt i utlandet Intäkter EU-land: Någon av nedanstående momskoder ska användas vid fakturering av kunder i andra EUländer. Exempel Konto Momssats Momskod Försäljning av tjänst till näringsidkare i annat EU-land, VATnummer angivet Ingen moms påförs kundfakturan. Skriv kundens VAT-nr på fakturan, samt text om att det är omvänd skattskyldighet. T.ex. reverse charge liability is to apply. Finns färdig mall. Försäljning av tjänst till privatperson i annat EU-land För privatpersoner anses tjänsten alltid omsatt i Sverige. Moms påförs kundfakturan med 25%. Försäljning av tjänst till näringsidkare i annat EU-land, inget VATnummer angivet eller saknas Företag utan VAT-nr följer samma regler som en privatperson, dvs tjänsten är alltid omsatt i Sverige. Moms påförs kundfakturan med 25 %. 0% KP % KP % KP4

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer