Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28"

Transkript

1 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff

2 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som inte betalas av säljaren. Stävja konkurrenssnedvridande beteende 2,5 miljarder kronor undanhålls årligen. Vad innebär omvänd beskattning? Redovisnings- och betalningsskyldighet för skatt på försäljning flyttas från säljaren till köparen. Köparen har rätt att även dra av den ingående momsen ett nollsummespel 1

3 Vilka ska tillämpa omvänd beskattning? Tjänstens och köparens status avgör Försäljningen skall till betydande del avse tjänst Köparen är en näringsidkare som mer än tillfälligt tillhandahåller en tjänst som omfattas Köparen måste alltså vara ett byggföretag - Gäller även företag som säljer vidare tjänsten som mellanman. Vilka tjänster omfattas? Mark- och grundarbeten Bygg- och anläggningsarbeten Bygginstallationer Slutbehandling av byggnader Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare Byggstädning Uthyrning av arbetskraft inom dessa tjänster Observera att tjänstens SNI-kod avgör, inte företagets! Vilka tjänster omfattas? Forts. Om köparen fakturerar vidare tjänsten eller ej spelar ingen roll. Gäller även om användning sker i en del av köparens verksamhet som inte är byggverksamhet. Köpare och säljare behöver inte ägna sig åt samma typ av tjänst. 2

4 Exempel Entreprenör Omvänd beskattning tillämpas Byggföretag Omvänd beskattning tillämpas ej Beställare (ej byggföretag) Exempel Entreprenör Beställare (ej byggföretag) Omvänd beskattning tillämpas Omvänd beskattning tillämpas ej Mellanbolag Omvänd beskattning tillämpas Byggföretag Tjänster som inte omfattas Arkitekt- och byggkonsulttjänster Projektledning vid byggnation Uppförande och installation av industriutrustning Transporttjänster Fastighetsskötsel (Om inte tjänster ingår som ett led i en hel entreprenad) 3

5 Försäljning av byggmaterial Försäljning av enbart varor moms faktureras som vanligt Om montering ingår till en betydande del ska omvänd beskattning tillämpas på hela försäljningen. Var gränsen går för betydande del har inte fastställts gör en individuell bedömning. Hur ska fakturan se ut? Säljarens och köparens momsregistreringsnummer ska anges på fakturan. Hänvisning till att köparen är skattskyldig för omsättningen: Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller eller Omvänd skattskyldighet enligt 1 kap 2 1 st 4b ML Exempelfaktura Att tänka på Du måste identifiera dina kunders verksamhet. Inkommande fakturor måste kontrolleras noga. Lägg in i avtal att moms ska kunna faktureras i efterhand om omvänd beskattning inte skulle ha tillämpats. 4

6 Nya konton i EU-BAS Ruta Konton 2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % SKD Utgående moms omvänd skattskyldighet 12 % Utgående moms omvänd skattskyldighet 6 % Ingående moms omvänd skattskyldighet Inköpta varor, omvänd skattskyldighet 25% Inköpta varor, omvänd skattskyldighet 12% Inköpta varor, omvänd skattskyldighet 6% Inköpta tjänster, omvänd skattskyldighet 25% Inköpta tjänster, omvänd skattskyldighet 12% Inköpta tjänster, omvänd skattskyldighet 6% Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet 41 Skattedeklarationen Om något faktureras fel Om felaktig moms debiteras finns risk för ränta och skattetillägg Omvänd beskattning gäller även om moms fakturerats felaktigt. Köparen måste kräva tillbaka momsen av säljaren, som måste begära tillbaka pengarna av staten. Dra aldrig av felaktigt debiterad moms i skattedeklarationen, be istället om en ny faktura. 5

7 Stat och kommun Vid sålda byggtjänster till staten gäller alltid omvänd beskattning. Olika från kommun till kommun. Kommunen måste upplysa sina leverantörer om omvänd beskattning ska tillämpas. Övergångsbestämmelser Reglerna gäller ej för moms man blivit skattskyldig för innan reglerna träder i kraft. 6

8 Övningsbolaget AB Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Byggbolaget AB Box STORSTAD Er referens Lars Nilsson Vår referens Anders Oleby Ert ordernr Betalningsvillkor 30 dagar netto Leveransvillkor Fritt vårt lager Förfallodatum Leveranssätt Post Dröjsmålsränta 9,50 % levdatum Köparens VAT-nummer Ert VAT-nummer SE Artnr Benämning Lev ant Enh à-pris Summa Avvik leveransdatum 118 Måleriarbete 3 Timmar 350, ,00 Hänvisning till momslagen Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2. Netto ATT BETALA 1 050, ,00 Adress Telefon PlusGiro Övningsbolaget AB Säljarens VAT-nummer Box 1 Fax Bankgiro e-post Storgatan STORSTAD Företagets säte Organisationsnr Momsreg.nr Storstad SE Innehar F-skattebevis

9 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Från och med 1 juli 2007 införs omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Det är dock inte bara inom byggsektorn som omvänd skatteskyldighet införs. Även andra tjänster som har koppling till byggsektorn berörs. Text: Benny wedberg Syftet med införandet är att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som inte betalas av säljaren. Enligt Skatteverkets beräkningar uppgår undanhållen moms i byggsektorn till cirka 2,5 miljarder årligen. Vad innebär omvänd skattskyldighet Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte debiterar någon utgående moms på sina utförda tjänster. Det är i stället köparen som redovisar den utgående momsen. Köparen kan ha rätt att som ingående moms dra ett belopp som helt eller delvis motsvarar den utgående momsen på inköpet. Vilka ska tillämpa den omvända skattskyldigheten Det är tjänsten och köparen som styr om säljaren ska tillämpa den omvända skattskyldigheten. Omvänd skattskyldighet ska tillämpas om tjänsten säljs till någon som i sin tur säljer såna tjänster. Köparens försäljning ska också vara mer än tillfällig. Reglerna ska även tillämpas av den som säljer tjänsterna vidare som mellanman. I praktiken innebär det att det är företag som köper in och säljer vidare byggtjänster som ska betala momsen för sina underentreprenörer. Observera att det alltså är hur tjänsten är SNIkodad (se nedan) som styr och inte det säljande företagets SNI-kod. Det innebär till exempel att ett städföretag ska använda sig av den om- vända skattskyldigheten om en byggstädning utförts. Görs arbetet till en slutkund som inte säljer tjänsten vidare, till exempel en privatperson ska utgående moms debiteras precis som idag. Fastighetsägare eller fastighetsförvaltare omfattas normalt inte heller av reglerna förutsatt att de inte tillhandahåller såna tjänster. Vilka tjänster omfattas av bestämmelserna Mark- och grundarbeten, till exempel rivning av hus och markundersökningar. Bygg- och anläggningsarbeten. Till exempel husbyggnationer, uppförande av andra byggnadsverk och anläggning av vägar. Bygginstallationer, elinstallationer, isoleringsoch VVS-arbeten, och liknande installationer. Slutbehandling av byggnader såsom bland annat puts- och byggnadssnickerier, golv- och måleriarbeten samt glasmästeri. Byggstädning. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till tjänster som omfattas av reglerna. Närmare information om vilka tjänster som omfattas finns på SCB:s hemsida, under Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, avdelning F, huvudgrupp 45. Tjänsterna finns också i bilaga 5 och 6 till propositionen till förslaget (prop 2005/06:130). Är man osäker på SNI-koden för en tjänst går det att få fram kodningen via en sökning på Vilka tjänster omfattas inte av bestämmelserna Några tjänster omfattas inte av de nya reglerna om det inte är så att tjänsten finns med som ett led i en hel entreprenad. Ingår tjänsten inte som ett led i en hel entreprenad är nedanstående tjänster såna som inte omfattas av den omvända skattskyldigheten: Arkitekt- och byggkonsulttjänster. Projektledning vid byggnation. Uppförande och installation av industriutrustning. Transporttjänster och fastighetsskötsel. Försäljning av byggmaterial Omvänd skattskyldighet gäller inte vid försäljning av enbart varor. Om montering av byggmaterial ingår tillhandahålls i de flesta fall även en byggtjänst. I så fall ska omvänd skattskyldighet tillämpas på hela försäljningen, såväl arbete som material. Är däremot installationen ringa behöver inte de nya reglerna tillämpas. Exakt var gränsen går har Skatteverket inte gjort några föreskrifter om. Det får göras en individuell bedömning utifrån underliggande avtal etc, vid svåra gränsdragningar säger en tjänsteman som Konsulten varit i kontakt med. Även Pia Hedberg, skattejurist på Lindebergs Grant Thornton, påvisar svåra gränsdragningar. Det kan till exempel bli olika bedömningar på en köksinstallation. Ett IKEA-kök med högre andel arbete av totalkostnaden kan anses omfattas av de nya reglerna, medan ett dyrare kök inte omfattas även om antalet arbetstimmar för de två köken är identiska. Praktiska problem Pia Hedberg påtalar också några praktiska problem i samband med de nya reglerna: Företagen måste identifiera sina kunders verksamhet. Är min kund enbart fastighetsförvaltare eller bedrivs också byggverksamhet? Köpare av underentreprenörstjänster måste noga kontrollera sina fakturor. Vad händer om man gör fel Om ett företag felaktigt inte debiterar moms finns det risk för ränta och skattetillägg. Om moms felaktigt tas ut så gäller den omvända skattskyldigheten ändå. Köparen får kräva tillbaka momsen av säljaren som i sin tur får begära tillbaka momsen från staten. Pia Hedbergs råd är att i offert/avtal skriva in en möjlighet att kunna lägga på moms i efterskott 36 Redovisningskonsulten nr

10 om det skulle visa sig att den omvända skattskyldigheten inte skulle ha tillämpats. Fakturans utformning Det är alltså köparen som ska redovisa den utgående momsen enligt de nya reglerna. För att detta ska vara möjligt så måste både köparens och säljarens momsregistreringsnummer anges på fakturan. Vidare så måste det på fakturan finnas en hänvisning till att köparen är skattskyldig för omsättningen. Det kan göras via en hänvisning göras till mervärdesskattelagen 1 kapitlet, 2 första stycket 4b i ML. Det kan också anges på fakturan att omvänd skattskyldighet gäller, till exempel med texten Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Utländska företag Om ett utländskt företag förvärvar en byggtjänst för vilken omvänd skattskyldighet gäller blir det utländska byggföretaget skattskyldigt. Registrering ska göras som skattskyldig till moms i Sverige. Övergångsregler De nya reglerna införs från och med 1 juli För moms som företaget blivit skattskyldig för innan detta datum gäller nuvarande regler även om betalning sker efter ikraftträdandet. Vid byggnads- och anläggningsentreprenader får särskilda regler tillämpas för momsredovisningen. Det innebär att även om skattskyldighet inträtt får redovisningen av moms senareläggas på förskott och á conton till senast två månader efter godkänd slutbesiktning. Om företaget tillämpar dessa regler och har fått betalning i förskott eller som á conto ska de nya reglerna användas om inte fakturering skett innan de nya bestämmelserna trätt i kraft. Nya BAS-konton För att underlätta anpassningen till de nya reglerna har ett antal nya konton införts i BAS Till exempel så föreslås konto 2617 att användas för utgående moms, oreducerad samt konto 2647 för den ingående momsen. Det säljande företaget föreslås använda konto 3231 som intäktskonto för försäljningen. Inom kontogrupp 44 finns en rad exempel på konton som kan användas för gjorda inköp. På BAS-kontogruppens hemsida finns en sammanställning över de nya konton som införts. Där finns även en kopplingstabell till den nya skattedeklarationen som införts bland annat med anledning av de nya reglerna inom byggsektorn. Redovisningskonsulten nr

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Undersökning visar: Edison är bästa redovisningsprogrammet för byrån

Undersökning visar: Edison är bästa redovisningsprogrammet för byrån NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 1 2007 Betygsatta: 7 största redovisningsprogrammen för byråer Nya byggmomsen så funkar den Sverige är sexigaste landet för företagare Sänkt arbetsgivaravgift

Läs mer

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler SKV 563 utgåva 4 Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler Om du ska ta ut moms av dina hyresgäster och ha rätt att dra av momsen på dina kostnader för lokaler som du hyr ut räcker det

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer