INNEHÅLL Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen"

Transkript

1 Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER Mervärdesskatt (moms) Moms vid inköp Inköp i Sverige Moms på bilhyra Moms vid inköp av personbilar Inköpskort - moms Moms vid utlägg och vidarefakturering, inrikes och utrikes Omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn Inköp av varor från EU-länder Inköp av varor från länder utanför EU (tredje land) Inköp av tjänster från utlandet Moms vid försäljning Försäljning av varor och tjänster Försäljning av varor till EU-länder Försäljning av varor till länder utanför EU (tredje land) Beskattning av tjänster vid utrikeshandel Huvudregel vid försäljning till näringsidkare Huvudregel vid försäljning till privatpersoner Undantag från bägge huvudreglerna Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner Vid försäljning inom EU gäller huvudregeln Momsbefrielse avseende utbildning Underentreprenör moms i samband med utbildning Led i utbildningen Skattepliktig utbildning/vetenskapliga tjänster Konferenstjänster Kliniska läkemedelsprövningar Övriga tjänster Momsfria försäljningar hänvisningar i fakturan Varuförsäljning till utlandet Tjänster till näringsidkare i utlandet huvudregel Undantag från huvudregeln Återbetalning av utländsk moms Regler för momsavdrag vid representation Aktuella momssatser Begrepp Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Allmänt Stipendier/bidrag Beskattning Anställningsförhållande Stipendiatens skyldighet vid självdeklaration Felaktigt utnyttjande av stipendium Handläggning av stipendier/bidrag vid universitetet Stipendier för utbildning Sid 1-24

2 Ekonomiavdelningen Stipendier för postdoktoral utbildning Bidrag till främst yngre forskares resor Stipendier/bidrag som utdelas av filosofiska fakultetens donationsnämnd Resestipendier för forskarstuderande Donationsstipendier (behovsstipendier) Bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte Bidrag till inbjudan av gästföreläsare Bidrag till inbjudan av gästprofessorer Bidrag till vetenskaplig forskning Stipendier ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet EU-stipendier Pedagogiska pris Sid 2-24

3 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER 12.1 Mervärdesskatt (moms) I följande avsnitt om moms beskrivs förhållanden som ofta förekommer vid Göteborgs universitet. För mer information hänvisas till Skatteverkets webbplats Moms vid inköp Inköp i Sverige Inköp i Sverige av skattepliktiga varor och tjänster är momsbelagda vilket betyder att moms ska ingå i priset vid fakturering. När universitetet köper varor eller tjänster, då ingående moms finns med på leverantörsfakturan, registreras momsen separat vid ankomstregistreringen av leverantörsfakturor. Detta innebär att beloppet för ingående moms konteras på ett centralt konto på universitetet, institutionens kostnadsbärare har därmed ingen kostnad för momsen. Detta förhållande gäller även i samband med egna utlägg som ingår i en reseräkning. Om leverantören har påfört moms på fakturan, måste vi kontrollera att leverantören är momsregistrerad. Om det finns ett momsregistreringsnummer på fakturan, men ingen moms är pålagd, måste en hänvisning finnas på fakturan som talar om varför ingen moms är debiterad (se vidare avsnitt Momsfria försäljningar hänvisningar i fakturan). Om det inte finns någon hänvisning ska leverantören kontaktas för att upplysa varför ingen moms är debiterad. Mellan statliga myndigheter ska aldrig någon moms debiteras Moms på bilhyra Avdrag (dvs. det momsbelopp som registreras) får göras med endast 50 % av det fakturerade momsbeloppet Moms vid inköp av personbilar Vid inköp av personbil får inget avdrag (= det momsbelopp som registreras) göras av det fakturerade momsbeloppet. Med personbil menas i momssammanhang: Vanliga personbilar Lastbilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt om de väger mindre än kg. Med separat förarhytt menas att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet fungerar som lastbil även om skåpet monteras av. Det räcker alltså inte att sätta exempelvis en plåtvägg eller galler mellan skåpet och förardelen. Bussar som väger mindre än kg För att få göra momsavdrag måste bilen ha karosserikod eller 30. Sid 3-24

4 Inköpskort - moms Samtliga inköp gjorda med inköpskort faktureras till och betalas av universitetet. Originalkvitton med specificerad moms ska alltid bifogas fakturorna och bl.a. utgöra underlag för konteringen. Då den ingående momsen i vissa fall inte är specificerad på kortfakturan, ska momsen på de bifogade kvittona ändå registreras i ekonomisystemet. Kvittona ska fästas på A4-ark och attesteras av kortinnehavaren. En beskrivning av orsaken till eller syftet med inköpet ska finnas Moms vid utlägg och vidarefakturering, inrikes och utrikes Vidarefakturering betraktas som ny omsättning. Detta innebär att man ska lägga på och bokföra den moms som i vanliga fall läggs på vid kundfakturering. Om vi från universitetets sida exempelvis fakturerar Lunds universitet för en resekostnad ska vi fakturera exklusive moms, eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet. På konto 1584 ska det belopp exkl. moms som vi vidarefakturerar bokföras. Om vi för motsvarande resekostnad i stället fakturerar Chalmers (eller andra organisationer som inte är statliga myndigheter), ska vi när vi skriver vår kundfaktura lägga på det momsbelopp som fanns på den ursprungliga betalda leverantörsfakturan. I dessa fall ska vi således fakturera inklusive moms och med momsbeloppet specificerat på kundfakturan. Vi bokför då momsbeloppet på vårt konto för utgående moms, Vid kontering på konto 1584 sätts automatiskt momskod 0 av systemet, vilket inte ger något påslag för moms. Det går att ändra till annan momskod, exempelvis momskod 4, som anger 25 % moms vid konteringen på konto Momsen bokförs då automatiskt på kontot för utgående moms, Övriga momskoder är 6 (6 %) och momskod 5 (12 %). När det gäller en faktura som ska vidarefaktureras och som innehåller belopp med olika momssatser, delkonterar man på konto 1584 med beloppet för varje momssats, och ändrar till den momskod som gäller för just det beloppet. På så sätt kommer beloppet för moms att redovisas på olika rader för varje momssats i fältet för moms på fakturan. Vid vidarefakturering av exempelvis resekostnader, serveringstjänster eller hotellkostnader (under förutsättning dessa sker i Sverige) till utlandet ska vi lägga på det momsbelopp som fanns på den ursprungliga leverantörsfakturan, den som vi betalat. Denna typ av kostnader anses omsatta i Sverige, vilket innebär att det alltid är svensk moms när vi fakturerar utlandet. Detta gäller även om kunden har VAT-nummer Omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet med den omvända skattskyldigheten är att motverka skattefusk, exempelvis genom att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller i första hand företag som mer än tillfälligt säljer byggtjänster i sin verksamhet. Även alla statliga myndigheter ska tillämpa dessa bestämmelser enligt Skatteverket. För universitetets del gäller att när vi köper byggtjänster till vår verksamhet som åtminstone till någon del kan anses som yrkesmässig (ej myndighetsutövning), ska vi som köpare bokföra både in- och utgående moms vid köpet. Undantag gäller när vi får en faktura från en statlig myndighet avseende byggtjänster, eftersom statliga myndigheter som nämnts ovan aldrig ska fakturera varandra moms. Sid 4-24

5 En av förutsättningarna för att reglerna ska tillämpas är att det är fråga om en byggtjänst som omfattas av en kod i grupp 45 i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), utgiven av Statistiska centralbyrån. Denna uppdateras kontinuerligt vilket gör att tjänster tillkommer och faller bort. För att undvika gränsdragnings- och tolkningsproblem slopas direkt anknytning till SNI-koder i lagtexten. Regeringen angav dock i propositionen (2007/08:25) att SNI 2002 även i fortsättningen kan tjäna som vägledning vid bedömning av om en viss tjänst ska omfattas av reglerna om omvänd byggmoms eller inte. Praktiska konsekvenser Reglerna innebär att om ett företag som utför någon av de angivna tjänsterna anlitas av en institution inom universitetet, så ska leverantören upplysas om att omvänd skattskyldighet kommer att tillämpas. Detta gäller om tjänsten köps in för verksamhet som åtminstone till någon del kan anses som yrkesmässig. Leverantören ska alltså inte lägga på någon utgående moms på fakturabeloppet. Istället ska universitetets momsregistreringsnummer anges på fakturan. Vidare ska meddelas att omvänd skattskyldighet tillämpas genom en beskrivande text på fakturan eller hänvisning till relevant lagrum (1 kap. 2 4 b ML). För att ekonomiavdelningen ska kunna fylla i skattedeklarationen på korrekt sätt måste registrering av faktura, som omfattas av omvänd skattskyldighet, ske på särskilt sätt. För EFH-fakturor gäller att kontrollera att momsbeloppet är 0,00 kr på attest-raderna. Om så inte är fallet, ändra momsbeloppet i ekonomisystemet. Attestera fakturan som vanligt. Efter att definitivbokföring skett måste bokföring göras av in- och utgående moms. Denna bokning ska göras som en omföring i ekonomisystemet och i texten hänvisas till fakturans verifikationsnummer. 25 % av fakturans belopp beräknas och bokförs i debet på konto 1543 Årets ingående moms momspliktig verksamhet, och samma belopp i kredit på konto 2574 Utgående moms omvänd skattskyldighet i byggsektorn. Ansvar och verksamhet för dessa bägge konton sätts automatiskt utifrån de konteringsregler som ligger på kontona. Det är alltså inget som konteraren behöver kontera Inköp av varor från EU-länder Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE , för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan. I normalfallet ska både ingående och utgående moms (s.k. förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker på ekonomiavdelningen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av ekonomiavdelningen Inköp av varor från länder utanför EU (tredje land) Inköp från dessa länder kallas import. Inköp av varor från länder utanför EU kan belastas med införselmoms (=moms på tullvärde, med tillägg av tull och annan statlig skatt eller avgift än moms) som då faktureras separat av Tullverket. Tullverket fakturerar ekonomiavdelningen som betalar införselmomsen. Tullverket är också den myndighet som svarar på frågor om moms vid import av varor. På upphandling och inköps hemsida under rubriken Lag och rätt samt Tull och import kan man läsa mer om vad som gäller om tull och tullbestämmelser. Sid 5-24

6 Inköp av tjänster från utlandet Vid köp av tjänster från utlandet är det bl.a. tjänstens karaktär som avgör ifall den utländska leverantören debiterar oss moms eller ej (se vidare Återbetalning av utländsk moms) Moms vid försäljning Försäljning av varor och tjänster På institutionens kundfakturor, t.ex. vid försäljning av uppdragsutbildning eller vid vidarefakturering av vara eller tjänst, debiteras i allmänhet utgående moms, dock inte vid fakturering till statliga myndigheter. På Ekonomistyrningsverkets webbplats finns vid myndighetsregistret uppgifter om vilka myndigheter som är statliga. Pålägg med 25 % (generella momssatsen) är vanligast; se dock avsnitt Aktuella momssatser nedan. Om köparen finns i Sverige ska vi i regel lägga på svensk moms. Undantag görs bl.a. vid fakturering mellan statliga myndigheter, lokaluthyrning, viss utbildning (se nedan) och tjänst som är led i myndighetsutövning t.ex. tillhandahållande av bevis, protokoll m.m. Med vara menas: ett materiellt ting, bland dem fastigheter och gas samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst menas: allt som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet och som inte är en vara. Som exempel på vara kan nämnas att man via Internet gör beställning av en bok som sedan levereras via posten. På bokinköpet är det 6 % moms (leverans off-line = vara). Om man istället får boken nedladdad (e-bok) är beställningen en tjänst och ska debiteras med 25 % moms (leverans on-line = tjänst). Boken har här förlorat sin materiella form. Elektroniska tjänster kännetecknas av att: De tillhandahålls via Internet, är beroende av informationsteknik för att man ska kunna sälja dem och det krävs ett minimalt mått av mänsklig inblandning. Exempel på elektroniska tjänster är tillhandahållande av webbplatser, programvara, databaser, bilder, musik och film. Elektroniska tjänster ska behandlas som intellektuell tjänst, se avsnitt Beskattning av tjänster vid utrikeshandel, under punkten Intellektuella tjänster. Följande varor och tjänster är befriade från moms. Fler exempel kan finnas men nedanstående är ofta förekommande vid universitetet: Försäljning till statliga myndigheter Kompendier som säljs av universitetet till studerande vid universitetet; se även avsnitt Led i utbildningen Högskoleprovet Varor som säljs till länder utanför EU Försäljning av anläggningstillgångar, se även kapitel 11 avsnitt Försäljning externt Försäljning av varor till EU-länder Vid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan. Sid 6-24

7 Var tredje månad ska universitetet lämna uppgift till Skatteverket om värdet av varuleveranser som säljs momsfritt till köpare som åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nr) i ett annat EUland. Ekonomiavdelningen svarar för denna kvartalsredovisning. I kvartalsredovisningen ska uppgifter lämnas om: De momsregistreringsnummer (VAT-nr) som våra köpare har åberopat Det sammanlagda varuvärdet för varje köpare under den tid som kvartalsredovisningen avser För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda: Köparen ska vara registrerad till moms i ett annat EU-land Köparen ska åberopa ett giltigt momsregistreringsnummer Varan ska transporteras från Sverige till ett annat EU-land genom universitetets försorg. Köparen bör ej själv hämta varan i Sverige, då det kan bli svårt att bevisa att varan sedan lämnar Sverige. Det måste vara möjligt att visa att köparen var momsregistrerad i annat EU-land vid tidpunkten för leveransen. Dessutom måste man också kunna visa att varan transporterats till ett annat EU-land, vilket dock inte behöver vara till det land där köparen är momsregistrerad. Det bör finnas någon handling som visar att universitetet har levererat varan till annat EU-land. Vid fakturering ska både vårt och köparens momsregistreringsnummer för handel utomlands (VAT-nr) framgå av fakturan. Kontroll av giltigt VAT-nr kan göras på Skatteverkets webbplats, Fakturan ska inte innehålla något momsbelopp. Istället ska man ange Intra community supply of goods, för att visa att köparen ska beräkna och betala momsen på det fakturerade beloppet. Reglerna innebär att giltigt VAT-nummer alltid ska anges vid upplägg av ny kund. Vid fakturaregistrering till tillfällig kund måste giltigt VAT-nummer anges på fakturan i fakturaspecifikationen Försäljning av varor till länder utanför EU (tredje land) Försäljning till dessa länder kallas export. Denna försäljning ska inte innehålla moms vid fakturering. Tullverket är den myndighet som svarar på frågor om försäljning till tredje land. På fakturan ska framgå varför moms inte debiteras. På fakturan anges Export, outside-community supply of goods Beskattning av tjänster vid utrikeshandel Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Lagändringarna görs med anledning av ett EU-direktiv (proposition 2009/10:15). Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas avseende moms i det land där den konsumeras. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU Huvudregel vid försäljning till näringsidkare Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas avseende moms i det land där köparen är etablerad när tjänsten tillhandahålls dit. Moms ska således inte debiteras om köparen är en näringsidkare i ett annat land än Sverige. Om den utländske köparen har VAT-nummer/momsregistreringsnummer visar det att de är näringsidkare. Även juridiska personer, t.ex. bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner, som inte bedriver näringsverksamhet anses som näringsidkare om de är momsregistrerade och har VAT-nummer. Sid 7-24

8 En köpare ska också agera i egenskap av näringsidkare vid inköpet. Det innebär att inköpen görs för köparens verksamhet. Med någon som inte är näringsidkare avses t.ex. privatpersoner. Om köpare i ett annat EU-land När försäljning har gjorts av en tjänst utan svensk moms till någon i ett annat EU-land måste uppgift lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning. För att kunna sälja momsfritt måste köparen ha ett giltigt momsregistreringsnummer i det aktuella EU-landet. På nedanstående länk kan kontroll ske om ett nummer är giltigt: ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromwhichpage=vieshome&selectedlanguage=sv Huvudregel vid försäljning till privatpersoner Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare, t.ex. privatperson, är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att när universitetet säljer till privatperson ska svensk moms debiteras oavsett i vilket land köparen finns Undantag från bägge huvudreglerna Fastighetstjänster Tjänster med anknytning till en viss fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att man kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om man säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster som gäller fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson. Persontransporter Persontransporter som helt utförs inom Sverige är omsatta här. Persontransporter mellan Sverige och andra länder är omsatta utomlands. Kulturella och liknande tjänster Följande tjänster anses alltid omsatta där aktiviteterna faktiskt äger rum: Kulturella och konstnärliga aktiviteter Idrottsaktiviteter Vetenskapliga aktiviteter Pedagogiska aktiviteter Aktiviteter av underhållningskaraktär Aktiviteter som liknar de ovan uppräknade, t.ex. mässor och utställningar. Från den 1 januari 2011 gäller detta undantag endast när tjänsterna säljs till någon som inte är näringsidkare, t.ex. en privatperson. Vid försäljning till näringsidkare gäller undantagen då endast för inträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och underhållningsevenemang. Det innebär t.ex. att en utländsk näringsidkare även i fortsättningen ska betala svensk moms i biljettkassan. Restaurang- och cateringtjänster Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs. En restaurang i Sverige ska alltså ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om man själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser. Särskilda bestämmelser kommer att införas för restaurangverksamhet ombord på tåg. Sid 8-24

9 Korttidsuthyrning av transportmedel Uthyrning av ett transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar är en tjänst som är omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska säljaren ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är tidsgränsen 90 dagar. Om man hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar gäller respektive huvudregel Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare Varutransporter och arbete på lös egendom Följande tjänster är omsatta utomlands om de endast tillgodogörs utanför EU och köparen är näringsidkare: Varutransporter Transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) Arbete på varor som är lös egendom Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner Förmedlingstjänster Förmedlingstjänster som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor. Med förmedling menas här att t.ex. A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finnas en huvudtransaktion (t.ex. en försäljning av en vara). Transporttjänster Varutransporter som görs inom Sverige är omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EU-länder för någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta i det land där transporten börjar. Det innebär t.ex. att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms. Transportanknutna tjänster Transportanknutna tjänster, t.ex. lastning eller lossning, är omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är en någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson). Arbete på lös egendom Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom är omsatta i det land där tjänsterna fysiskt utförs, om köparen är någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom. Intellektuella tjänster Dessa tjänster, som ofta kallas intellektuella tjänster eller paragraf 7-tjänster, kommer inte att omfattas av huvudregeln när köparen inte är näringsidkare (utan t.ex. en privatperson) utanför EU. Undantaget från huvudregeln innebär att försäljningen är omsatt utomlands. Sid 9-24

10 Vid försäljning inom EU gäller huvudregeln. Den som säljer intellektuella tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige ska deklarera och betala moms i Sverige. Till den här gruppen av tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation och elektroniska tjänster. På Skatteverkets webbplats finns mer information om de nya momsregler som gäller fr.o.m. 1 januari Praktiska konsekvenser för universitetet För universitetets del innebär de nya reglerna bl.a. att tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar som universitet fr.o.m säljer till utländska näringsidkare inte ska påföras svensk moms. Detta gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Då dessa tjänster säljs till svensk köpare ska däremot svensk moms tas ut. När tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands - ingen svensk moms. På fakturan anges bl.a. köparens VATnummer/momsregistreringsnummer (vårt VAT-nummer finns redan på vår kundfaktura) samt som förklaring till varför vi inte har lagt på svensk moms anges i beskrivningstexten på fakturan: General rule for services to a taxable person in another country, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC. Blankett för kundupplägg uppdaterad Med anledning av de nya bestämmelserna har blanketten Uppläggning av kund i kundregistret/kreditprövning uppdaterats. Vid upplägg av utländsk näringsidkare måste VATnr/momsreg.nr för kunden vara med. Det läggs då ut på fakturan med automatik. Brev har skickats till alla våra befintliga utländska kunder i vårt kundregister (fakturerade 2008/2009) som saknar VAT-nr/momsreg.nr, för komplettering. Faktura för utländska strökunder När en order för faktura avseende tillfällig utländsk näringsidkare ska registreras, måste VATnr/momsreg.nr för kunden anges i beskrivningsfältet på fakturan. En pop-up -ruta kommer att påminna om detta varje gång man anger landskoden (knr) Momsbefrielse avseende utbildning Från momsbeskattning undantas enligt mervärdesskattelagen (ML) 3 kap 8 följande: Grundskole-, gymnasie- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. Utbildning som enligt studiestödslagen (1973:349) berättigar eleven till studiestöd enligt studiestödslagen eller till sådant bidrag för korttidsstudier som fördelas av vissa särskilda organ. Undantaget omfattar även varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen, t.ex. försäljning av kompendier som säljs av Göteborgs universitet till studenter vid Göteborgs universitet, se även avsnitt Led i utbildningen. Sid 10-24

11 Underentreprenör moms i samband med utbildning Skatteverket har i vissa delar ändrat sin tolkning av hur långt undantaget för moms avseende utbildningstjänster sträcker sig. Tidigare har verkets tolkning inneburit att den tjänst som en utbildningsanordnare köper från en underentreprenör i form av undervisningstjänst inom ramen för utbildningsanordnarens grund-, gymnasie- eller högskoleutbildning är en från momsplikt undantagen tjänst. Reglerna har modifierats med hänvisning till två domar i EU-domstolen. Skatteverket gör nu skillnad mellan tillhandahållande av utbildningstjänst, som är en momsfri tjänst och uthyrning av personal, som är en momspliktig tjänst. I det första fallet - tillhandahållande av utbildningstjänst - är det anlitad leverantör som ansvarar för innehållet i undervisningen, dess utformning och lärarens arbetsuppgifter. Detta är då en momsbefriad tjänst. Enligt Skatteverket kan en underentreprenör som ges totalansvaret för att genomföra undervisningen i ett ämne i enlighet med läroplanen anses tillhandahålla en momsbefriad utbildningstjänst. Underentreprenören ansvarar för att läroplanen följs och vem eller vilka som ska vara lärare. Den momspliktiga tjänsten - uthyrning av personal föreligger dock när en leverantör hyr ut personal och kunden ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna. Då universitetet anlitar utländsk näringsidkare med VAT-nr/momsregistreringsnummer som underentreprenör i den momspliktiga tjänsten, ska omvänd skattskyldighet tillämpas, då tjänsten uthyrning av personal ska momsbeskattas enligt huvudregeln. Saknas VAT-nr/momsregistreringsnummer och den utländske leverantören inte på annat kan visa att den är näringsidkare ska fakturan betalas ut som arvode. Då universitetet köper den momspliktiga tjänsten av svensk leverantör, måste denne vara momsregistrerad. Omvänd skattskyldighet tillämpas ej mot svenska leverantörer. Slutsatsen blir att den utbildningsanordnare som examinerar eleven för en genomförd kurs, exempelvis Göteborgs universitet, är den som tillhandahåller utbildningstjänsten. Om då lärare från exempelvis Chalmers anlitas för kursen, så ska Chalmers fakturera universitetet med moms för sin tjänst Led i utbildningen Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas av skattefriheten. Tillämpningen bör vara restriktiv. Kompendier som framställs inom skolan eller institutionen, och säljs till elever vid den aktuella utbildningen, ses som ett led i utbildningen. En grundförutsättning för att undantaget om momsplikt ska vara tillämpligt är att tillhandahållandet görs av den som bedriver utbildningen till den som får utbildningen. Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Skollunch i skolans matsal eller husrum vid internatskolor betraktas som ett led i utbildningen. En förutsättning för skattefriheten är att varorna och tjänsterna tillhandahålls av den som bedriver den skattebefriade utbildningen. Måltider och logi kan anses omsatta som ett led i en från mervärdesskatt undantagen utbildningstjänst endast i följande fall: Sid 11-24

12 När logi och dagliga måltider tillhandahålls boende vid ett elevhem som endast är avsett som logi åt elever vid deltagande i undervisning, eller när måltid tillhandahålls studerande i direkt anslutning till undervisningen Skattepliktig utbildning/vetenskapliga tjänster I ML 5 kap. 11 behandlas bl.a. olika kulturella aktiviteter som exempelvis artistframträdanden, idrottsutövning, underhållning, pedagogiska aktiviteter (som inte är skattebefriad enligt ovan) och vetenskapliga tjänster. Om dessa tjänster äger rum i Sverige ska de alltid beläggas med svensk moms av säljaren. Enligt 3 kap. 8 3 st. ML är uppdragsutbildning skattepliktig om uppdraget tillhandahålls en uppdragsgivare som själv utser deltagarna och utbildningen ingår i en utbildning som är skattepliktig hos uppdragsgivaren. Se vidare avsnittet Underentreprenör - moms i samband med utbildning, där det beskrivs när moms ska tas ut i de fall universitetet är underentreprenör i utbildningssammanhang. Med vetenskaplig tjänst menas i detta sammanhang att tillhandahålla vetenskapliga forskartjänster t.ex. forskningsuppdrag (längre forskningssamarbete). Det rör sig då om grundforskning Konferenstjänster Vid anordnande av konferenser är konferenstjänsten i sin helhet momspliktig såvida konferenstjänsten utöver tillgång på konferenslokal innefattar andra anordningar och service som normalt ingår i ett konferenspaket vid en konferensanläggning, s.k. sammansatt konferenstjänst. Exempel på vad kunden där minst har tillgång till är personal som kan bistå kunden med administrativa göromål, teknisk utrustning såsom bl.a. AV-utrustning och olika slag av förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider. Även föreläsningar anses ingå i konferenspaket. Logi, resor och andra tjänster, som inte normalt ingår i ett konferensarrangemang, ska beskattas för sig och inte som en del av konferensarrangemanget, med logi 12 % och resor 6 %, se även avsnitt Moms vid utlägg och vidarefakturering, inrikes och utrikes. En prestation är inte skattepliktig när den innebär att kunden enbart erbjuds tillgång till lokal och inte innehåller ovan nämnda anordningar och service. Tillhandahållandet av lokalen är i sådant fall en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse. Tillgång till viss enklare utrustning såsom t.ex. blädderblock och whiteboard får anses underordnad själva lokalupplåtelsen och omfattas av undantaget från skatteplikt. Detta medför att upplåtelse av samlingssalar i kommunalhus, bibliotek m.m. normalt inte omfattas av skatteplikt. Sammansatta konferenstjänster enligt beskrivningen ovan är omsatta i Sverige när de utförs här i landet och ska då alltid beläggas med svensk moms (25 %), oavsett vilket land köparen kommer ifrån Kliniska läkemedelsprövningar En klinisk läkemedelsprövning ska enligt Skatteverkets bedömning ses som ett gemensamt tillhandahållande, dvs. det är inte fråga om avskiljbara prestationer utan prestationerna ska betraktas som en helhet. Skatteverket anser att en klinisk läkemedelsprövning som tillhandahålls en näringsidkare är en tjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 5 ML. Det som avgör omsättningsland enligt 5 kap. 5 i ML är var förvärvaren har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls. En klinisk läkemedelsprövning anses alltså omsatt inom landet om köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsterna tillhandahålls i Sverige. Om tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som näringsidkaren har i ett annat land har den dock omsatts utomlands. Sid 12-24

13 För universitetets del innebär de nya reglerna främst att tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar som universitet fr.o.m säljer till utländska näringsidkare inte ska inkludera svensk moms. Detta gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Då dessa tjänster säljs till svensk köpare ska däremot svensk moms tas ut. När tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands - ingen svensk moms. På fakturan anges bl.a. köparens VATnummer/ momsregistreringsnummer (vårt VAT-nummer finns redan på vår kundfaktura) samt som förklaring till varför vi inte har lagt på svensk moms anges i beskrivningstexten på fakturan: General rule for services to a taxable person in another country, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC Övriga tjänster I ML 5 kap behandlas även andra typer av tjänster t ex fastighetstjänster och transporttjänster. Se vidare Skatteverkets webbplats via länken vid EG-moms välj EG-handel och export Momsfria försäljningar hänvisningar i fakturan Av 11 kap 8 11 i ML framgår att det vid vissa momsfria försäljningar och vid omvänd skattskyldighet måste göras en hänvisning på fakturan antingen till den relevanta bestämmelsen i ML, den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) eller annan uppgift om att omsättningen är momsbefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Det är bara när privatpersoner faktureras som man inte behöver ange orsak till varför man fakturerar utan moms. I Skatteverkets Momsbroschyren (SKV 552) finns uppräknat ett antal momsfria försäljningar av varor och tjänster. Vid dessa försäljningar behöver inte förklaring ges till varför moms ej är pålagt på fakturan. Nedan ges exempel på några momsfria försäljningar av varor och tjänster: Sjukvård, tandvård och social omsorg Bank- och finansieringstjänster Försäkringstjänster Artistgage Utbildning när man kan få studiestöd Studieförbundens studiecirklar Utbildning inom grund-, gymnasie- och högskola Biblioteksverksamhet som löpande understöds i mer än ringa omfattning av stat eller kommun Läkemedel som köps på recept Köp och försäljning av hus och lägenheter Hyra av lägenhet (det kan vara moms på verksamhetslokaler) Konstverk om konstnärens försäljning av konstverk är högst kr om året. Fler exempel på momsfria försäljningar finns i Momsbroschyren (SKV 552) på Skatteverkets webbplats. Det är bara vid en normalt momspliktigt vara eller tjänst som anledning till varför moms ej är pålagt ska anges. Sid 13-24

14 Vid momsfria försäljningar inom Sverige kan man göra en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML. Vid fakturering som sker till utlandet kan det dock vara lämpligt att göra en hänvisning på ett sådant sätt att köparen förstår innebörden av den. Nedan finns en sammanställning på vissa utvalda situationer när försäljning görs utan momspålägg och vilka hänvisningar som ska göras på fakturan Varuförsäljning till utlandet Exempel på hänvisningar Nedan finns en sammanställning av vissa utvalda situationer när omsättning görs till utlandet. Vi har gjort olika exempel på vad som kan anges på fakturan för att kraven i ML, enligt vår uppfattning, ska vara uppfyllda. Man kan välja något av alternativen a), b) eller c). EU-försäljning Gemenskapsintern försäljning av varor (ej nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor) som levereras från Sverige till momsskyldig köpare i annat EU-land. På fakturan anges bl.a. kundens VATnummer samt: a) Gemenskapsintern varuförsäljning, 3 kap 30 a mervärdesskattelagen (1994:200), b) Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC, eller c) Intra-Community supply of goods (reverse charge). Export Varor som levereras utanför EU anses omsatta utomlands (export). Köparens VAT-nummer behöver inte anges på fakturan, men däremot t ex: a) Export, 5 kap 3 a mervärdesskattelagen (1994:200), b) Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC, eller c) Outside Community supply of goods, export Tjänster till näringsidkare i utlandet huvudregel Tjänster enligt huvudregeln. När en tjänst tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands (ingen svensk moms) om köparen agerar i egenskap av näringsidkare. På fakturan anges bl.a. köparens VAT-nummer samt: a) Huvudregeln för tjänster, 5 kap 5 mervärdesskattelagen (1994:200), b) General rule for services (Reverse charge 1 ), article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC, c) General rule for services (Reverse charge) to a taxable person in another country. Exempel på huvudregeln De tjänster som omfattas av huvudregeln är bl.a. konsult-, reklam- och datatjänster, informationstjänster, tillhandahållande av arbetskraft, uthyrning av annan lös egendom än transportmedel samt elektroniska tjänster. Andra exempel är transporttjänster, lastnings- och lossningstjänster, tjänster avseende reparationer och service av lös egendom, tryckeritjänster, lagringstjänster, förmedlingstjänster (ej fastighet), långtidsuthyrning av transportmedel. 1 Är köparen en näringsidkare utanför EU finns inga krav på omvänd skattskyldighet. Sid 14-24

15 Till svensk näringsidkare. Det innebär bl.a. att om ett svenskt företag tillhandahåller sådana tjänster till en svensk näringsidkare som också är etablerad i Sverige, ska moms tas ut på fakturan Undantag från huvudregeln. Följande tjänster omfattas inte av huvudregeln: fastighetstjänster, tjänster avseende persontransporter, kultur, idrott, utbildning, mässtjänster, restaurang och catering, korttidsuthyrning av transportmedel samt vissa tjänster som är omsatta utanför EU. Vid försäljning av anläggningar (ska göras till marknadsmässigt pris) hänvisar man till 3 kap. 24 i ML (1994:200). Ett förtydligande till detta finns i RSV:s skrivelse daterad Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar (finns på skatteverkets webbplats Vid försäljning mellan statliga myndigheter finns ingen speciell lagparagraf att hänvisa till. Skriv på fakturan att det aldrig är moms mellan statliga myndigheter. Arbete på lös egendom Tjänster på lös egendom om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen därefter transporteras ut ur EU: a) Omsättning utanför EU, 5 kap. 19 p. 3 mervärdesskattelagen (1994:200), b) Outside-Community supply, article d Council Directive 2006/112/EC, c) Work on movable property before transported out of the Community Återbetalning av utländsk moms I vissa fall kan det förekomma att en tjänst anses beskattad och tillhandahållen i det land där den utländske leverantören bedriver sin verksamhet och har sitt fasta försäljningsställe. Detta innebär att leverantören i vissa fall lägger på moms på fakturan. Tjänsten är momspliktig i det landet. Denna moms måste universitetet betala. Dessa fakturor, som betalas via universitetets utlandsbetalningsrutin, arkiveras centralt. Ekonomiavdelningen ombesörjer att den utländska momsen återhämtas från respektive land. Vissa restriktioner förekommer dock vad gäller återhämtning av moms, t.ex. återbetalas inte moms på hotell och logikostnader från vissa länder. Om personligt utlägg för universitetets räkning har gjorts utomlands och utländsk moms därmed har erlagts, kan denna moms vara återkrävningsbar. För att återkräva utländsk moms måste originalhandlingarna (kvittona) sändas till ekonomiavdelningen och en bestyrkt kopia av originalhandlingarna användas som verifikat på institutionen. Institutionen får originalen i retur efter det att moms har återbetalats från utlandet. På originalet ska datum, typ av tjänst, belopp, utställare, mottagare, momsbelopp och utställarens VAT-nummer framgå. Originalet måste vara utskrivet i landet där tjänsten köpts. Av det utländska momsbeloppet kommer högst 84 % att återbetalas. Återkrävd moms på minst kr per faktura återredovisas till institutionen. Ovanstående är reglerat i Riksarkivets föreskrifter om utlån av räkenskapsverifikationer för återhämtning av utländsk mervärdesskatt (RA-FS 1997:1). Sid 15-24

16 Regler för momsavdrag vid representation Vid representation får momsavdrag göras på priset upp till 112,50 kr (inkl. moms) per person och måltid, vilket ger ett momsavdrag på 22,50 kr (112:50 x 20 %). Exempel: Måltidskostnad per person: 150,00 kr Moms 25 %: 37,50 kr Kostnad totalt för måltiden: 187,50 kr Högsta tillåtna momsavdrag, enligt ovan (25 % x 90): 22,50 kr Kvar att kostnadskontera vid institutionen: 165,00 kr Se vidare kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda Aktuella momssatser Påläggs % Avdrags % Typ av varor och tjänster Generell momssats (inkl. serveringstjänster och frimärken) dock med nedan angivna undantag 12 10,71 Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande. Livsmedel m.m. 6 5,67 Personbefordran t.ex. biljetter och taxi (inrikes) Entréavgifter till konserter och teater m.m. Allmänna nyhetstidningar, dvs. dagstidningar och publikationer av dagspresskaraktär, som utkommer minst 1 gång/vecka m.m. Böcker och tidskrifter Allmänna nyhetstidningar, dvs. dagstidningar och publikationer av dagspresskaraktär, som utkommer minst 1 gång/vecka m.m. Ytterligare information om mervärdesskatt finns på Skatteverket webbplats. Där finns bl.a. tillgång till momsbroschyren. Om betalningen huvudsakligen avser en viss vara eller tjänst ska det vara samma momssats på tilläggen till priset som på den underliggande varan eller tjänsten, t.ex. vid fakturering av böcker ska även moms på ev. frakt och portokostnader beräknas med samma procentsats som för böcker dvs. 6 %. Sid 16-24

17 Begrepp Begrepp EURO ED KN Eurostat Export Import Införsel Intrastat SCB TARIC Tredje land Utförsel VAT-nr Definition/förklaring EU:s gemensamma valuta EnhetsDokument som normalt används vid tulldeklaration Kombinerad nomenklatur, EU:s gemensamma tulltaxa 8-siffrig EU-kommissionens statistiska kontor i Luxemburg Uttrycket används endast vid handel med länder utanför EU Uttrycket används endast vid handel med länder utanför EU Inom EU-länderna talar man om införsel istället för import Ett system för insamling av statistik över varuflödet mellan medlemsstater Statistiska centralbyrån EU:s uppdelade integrerade tulltaxa, 10-siffrig Land som ej är med i EU Inom EU-länderna talar man om utförsel istället för export Value-Added-Tax number eller momsregistreringsnummer Utländska benämningar på momsregistreringsnummer: Benämning Engelska VAT Reg. No Tyska USt-IdNr Franska TVA no Italienska ID. CEE eller Cod. Fisc. VIES VAT Information Exchange System, EU:s centrala momsdatasystem Ansvarig handläggare: Karin Anved, ekonomiavdelningen tel ; 12.2 Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Allmänt Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens utbildning eller för att stödja en verksamhet som mottagaren bedriver eller planerar att starta. Det kan vara fråga om en litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, en idrottslig verksamhet eller en verksamhet som forskare eller uppfinnare. Med stipendium avses således endast en betalning eller annan ersättning till en fysisk person. Det som är utmärkande för stipendium eller liknande bidrag är att det utgår utan motprestation från mottagarens sida Beskattning Enligt 19 kommunalskattelagen (1928:370) är stipendier avsedda för mottagarens utbildning generellt undantagna från skatteplikt. Ett stipendium beskattas dock om det anses utgöra ersättning för arbete. Sid 17-24

18 Stipendier givna av stiftelser eller ideella föreningar med kvalificerat allmännyttiga ändamål enligt 7 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är enligt anvisningarna till 31 punkt 2 kommunalskattelagen skattefria för mottagaren under förutsättning att stipendiet används för det allmännyttiga ändamålet. Hur utbetalning av stipendier ska ske är beroende av om ett anställningsförhållande föreligger Anställningsförhållande Från skattesynpunkt betraktas personer som anställda/uppdragstagare vid Göteborgs universitet när dessa fått lön eller ersättning som jämställs med lön som överstiger kronor vid tidpunkten för stipendiebeslutet eller tidigare under stipendieåret och/eller under de två föregående inkomståren Stipendiatens skyldighet vid självdeklaration Mottagaren av ett skattefritt stipendium kan inte i sin självdeklaration göra avdrag för omkostnader med anledning av stipendiet och den därmed förenade verksamheten. Stipendiaten bör dock upplysa skattemyndigheterna om stipendiet i sin självdeklaration Felaktigt utnyttjande av stipendium Om ett stipendium utnyttjas felaktigt kan det återkrävas Handläggning av stipendier/bidrag vid universitetet Inom Göteborgs universitet hanteras årligen ett stort antal stipendier. Exempel ges här på handläggningsrutiner för olika kategorier av stipendier/bidrag: resebidrag, stipendier för postdoktoral utbildning, bidrag till vetenskaplig forskning m.m. I de fall där det finns donationsbrev som reglerar utdelandet ska dessa följas: Stipendier för utbildning Stipendier för postdoktoral utbildning Bidrag till främst yngre forskares resor Stipendier/bidrag som utdelas av Filosofiska fakulteternas donationsnämnd: Resestipendier för forskarstuderande Donationsstipendier (behovsstipendier) Bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte Bidrag till inbjudan av gästföreläsare Bidrag till inbjudan av gästprofessor Bidrag till vetenskaplig forskning Stipendier och anslag ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet EU-stipendier Pedagogiska pris Stipendier för utbildning Mottagare/syfte Stipendier utbetalas till svenska och utländska studerande för att följa forskningen inom ett forskningsområde. Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga. Stipendiet är avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet och får inte utgöra ersättning för arbete som Sid 18-24

19 utförs för universitetets räkning. Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. Finansiering Stipendier kan endast inrättas med medel som universitetet har erhållit från externa givare. Externa givare ska, om det är möjligt, ge tillstånd till att medlen används till stipendier för utbildning. Statsanslag får inte användas för utgivande av stipendier. Ansökan Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att söka. I ansökan, som ska vara kompletterad med meritförteckning, ska framgå om den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som ska få stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som gäller för stipendiet. Handledaren och stipendiaten ska gemensamt utarbeta en utbildningsplan som fastställs av prefekten. Handledaren ska fortlöpande informera prefekten om förhållanden som är av betydelse för en eventuell omprövning av stipendiet. Försäkringsskydd Eftersom stipendier inte är sjukpennings- eller pensionsgrundande ska stipendiaten rekommenderas att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna genomföra sin utbildning, ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. Utbildningsbevis Stipendiat ska vid stipendietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat utbildningsbevis avseende utbildningen. Kopia ska tillställas dekanus. Detsamma gäller om stipendiaten avbryter sin utbildning i förtid Stipendier för postdoktoral utbildning Mottagare/syfte Stipendier för postdoktoral utbildning ges till forskare som inbjudits att vid Göteborgs universitet följa forskningen inom ett forskningsområde. Stipendier kan utbetalas under sammanlagt högst två år inom en fyraårsperiod räknat från avlagd doktorsexamen. Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga. Stipendiatens verksamhet måste kunna urskiljas såsom utbildning i förhållande till den verksamhet som i övrigt bedrivs av annan anställd personal. Utbildningsmomenten bör därför klart definieras. Stipendiet är avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet och får inte utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. Sid 19-24

20 Finansiering Stipendierna ska finansieras med medel som universitetet har fått från externa givare. Externa givare ska, om det är möjligt, ge tillstånd till att medlen används till stipendier för postdoktoral utbildning. Statsmedel får inte användas för utgivande av stipendier. Ansökan Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att söka. I ansökan, som ska vara kompletterad med meritförteckning, ska framgå om den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som ska få stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som är knutna till stipendiet. Försäkringsskydd Eftersom stipendier inte är sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande ska prefekten rekommendera stipendiaten att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna genomföra sin utbildning ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. Utbildningsbevis Stipendiat ska vid studietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat utbildningsbevis. Kopia ska tillställas dekanus. Detsamma gäller om stipendiaten avbryter sin utbildning i förtid Bidrag till främst yngre forskares resor (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, s.k. jubileumsanslaget) Syfte Resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Handläggning Varje fakultetsnämnd beslutar om fördelningen av de medel som tilldelats nämnden enligt beslut av rektor. Fakultetsnämnden ska efter rekvisition från stipendiaten omföra medlen till berörd institution alternativt göra en direktutbetalning till stipendiaten enligt nedanstående regler. Reseberättelse/ekonomisk redogörelse ska inlämnas till fakultetsnämnden. Resestipendier till anställda/uppdragstagare Medlen överförs till den institution där mottagaren är verksam. I formell mening är det sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket bidraget givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med biljetter och övriga underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag får finansieras på annat sätt. Reseberättelse/ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. Resestipendier till icke anställda Har bidragsmottagaren inget anställningsförhållande vid universitetet föreligger inga hinder för att göra en direkt utbetalning till vederbörande. Någon reseräkning ska vad avser resestipendium då naturligtvis inte upprättas, däremot ska reseberättelse/ekonomisk redovisning enligt ovan avlämnas. Sid 20-24

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag 1 Allmänt 1.1 Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens

Läs mer

INNEHÅLL. 2012-02-22 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2012-02-22 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9.1 Mervärdesskatt (moms)... 2 9.1.1 Moms vid inköp... 2 9.1.2 Moms vid försäljning... 6 9.1.3 Återbetalning av utländsk moms... 17 9.1.4 Regler

Läs mer

9.7 Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag

9.7 Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag (SFS 1991:806) som en kompensation till staten för den momsbefrielse som gäller generellt för inköp som görs i universitetets verksamhet. Inleverans till skattemyndigheten sker månadsvis via ekonomiavdelningen.

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 9 Skatteregler Ekonomiavdelningen. 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 9 Skatteregler Ekonomiavdelningen. 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9.1 Mervärdesskatt (moms)... 2 9.1.1 Moms vid inköp... 2 9.1.2 Moms vid försäljning... 6 9.1.3 Återbetalning av utländsk moms... 14 9.1.4 Regler

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Moms vid kundfakturering

Moms vid kundfakturering Moms vid kundfakturering Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Uppdaterad: 2016-11-28 JS Innehåll 1. Uppgifter som alltid ska framgå av en faktura 3 1.1 Uppgifter som ska framgå på faktura som avser

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet

Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet SEKTIONEN EKONOMI Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i hur regelverket för mervärdesskatt ser ut, med inriktning på hur

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 1 Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 Den 1 januari 1995 blev som bekant Sverige medlem i den europeiska unionen (EU) och med detta följde en del förändringar

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

27 Utbildning Allmänt Skattefrihetens omfattning

27 Utbildning Allmänt Skattefrihetens omfattning Utbildning Avsnitt 27 605 27 Utbildning EG-rätt 27.1 Allmänt Bestämmelserna om skattefrihet för utbildning har ändrats fr.o.m. den 1 januari 1997. Ändringarna har genomförts som ett led i harmoniseringen

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 9 Skatteregler Ekonomiavdelningen. 9 Skatteregler avseende representation, moms, stipendier mm...

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kap 9 Skatteregler Ekonomiavdelningen. 9 Skatteregler avseende representation, moms, stipendier mm... 9 Skatteregler avseende representation, moms, stipendier mm... 2 9.1 Beskattning av traktamente, se Handbok Resebestämmelser... 2 9.2 Skatteregler vid kostförmån... 2 9.3 Skatteregler vid representation...

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Momsseminarium Niclas Lindgren 070-3189231 Utlägg vad är det egentligen? Varför kallar jag något för ett utlägg? Är det inte mitt inköp? Har jag betalat

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström

Bokföring av moms. Daniel Nordström Bokföring av moms Daniel Nordström Presentationens innehåll Länkar Ekonomiska begrepp Moms Olika momssatser Momsfria varor och tjänster (0%) Momsredovisning Momsdeklarationen Momskonton Betala eller få

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet Vad är MOMS? Mervärdesskatt MOMS En statlig konsumtionsskatt Skatt på mervärdet INGEN KOSTNAD för företaget Vem betalar MOMS? Momskatten Slutkonsumenten Företagen sköter uppbörden Skattskyldiga är alla

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB

Datum 25 oktober 2006 Thomas Bergman Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB Datum 25 oktober 2006 Till Thomas Bergman Från Annika Nordqvist och Andreas Månsson, Ernst & Young AB 1 Bakgrund har gett Ernst & Young AB i uppdrag att beskriva reglerna avseende moms vid markarrende

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Nya regler om omsättningsland för tjänster. Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet

Nya regler om omsättningsland för tjänster. Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet Nya regler om omsättningsland för tjänster Ulrika Hansson, Finansdepartementet Oskar Henkow, Lunds Universitet Bakgrund Modernisering av reglerna i momsdirektivet som en del i KOM:s strategi för momsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning

27 Utbildning. 27.1 Allmänt. 27.2 Skattefrihetens omfattning Utbildning, Avsnitt 27 623 27 Utbildning EG-rätt 27.1 Allmänt Bestämmelserna om skattefrihet för utbildning har ändrats fr.o.m. den 1 januari 1997. Ändringarna har genomförts som ett led i harmoniseringen

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 3 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Utbildning, Avsnitt 27 713

Utbildning, Avsnitt 27 713 Utbildning, Avsnitt 27 713 27 Utbildning Sjätte direktivet Undantag för utbildning 27.1 Allmänt Skattefrihet för utbildning omfattar i huvudsak det offentliga skolväsendet, medan annan utbildning beskattas

Läs mer

LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst

LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst LVT-flödesanalys, förstudie Likvid, Vara och Tjänst LVT-flödesanalys företaget analyseras momsmässigt såväl internt som externt med avseende på flöden inom företaget samt flöden till och från företaget

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Lilla momsguiden För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Innehållsförteckning Vad är moms? Moms - en del av värdekedjan Ingående och utgående moms Moms på försäljning

Läs mer

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ /

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår Rapportnummer: 460/ / Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår 2015 Rapportnummer: 460/135329-17/123 - 1 Inledning Den här rapporten beskriver resultaten från den kontroll Skatteverket genomförde

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Aktuella momsfrågor Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Ny lagstiftning från 1 januari 2015 Förslag på justeringar i momslagen Koncernslussningsregeln slopas - Påverkar enbart koncerner

Läs mer

2015-09-28. Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson. Baker Tilly Tributa KB. Lokaluthyrning frivillig skattskyldighet

2015-09-28. Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson. Baker Tilly Tributa KB. Lokaluthyrning frivillig skattskyldighet Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson Baker Tilly Tributa KB Fristående byrå Enbart skatterådgivning Kontor i Malmö och Karlskrona Delägare, tax partner BT Sverige Totalt 6 anställda skattejurister

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Lilla momsguiden För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Innehållsförteckning Vad är moms? Moms - en del av värdekedjan Ingående och utgående moms Moms på försäljning

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Sammanfattning I betänkandet tillstyrker

Läs mer

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011

Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 2011 Rondo hantering av inköpsfakturor Helhet 3 5.5.2011 Jennifer Fors Åbo Akademi 5/4/2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Introduktion... 1 2 Momskoder... 1 2.1 Affärsverksamhetsprojekt...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (31) om myndigheters rätt till kompensation för ingående

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer