Momshandledning för Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Momshandledning för Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: Asn

2 Innehåll 1. INLEDNING, ALLMÄNT OM MOMS (MERVÄRDESKATT) MYNDIGHETSUTÖVNING AVGIFTER ALLMÄNNA HANDLINGAR ENLIGT AVGIFTSFÖRORDNINGEN STATLIGA MYNDIGHETER SKATTEVERKETS INFORMATION DEFINITIONER OCH VIKTIGA BEGREPP GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ FAKTURAN Fakturans innehåll och texter Uppgifter som alltid ska finnas på en kundfaktura Uppgifter som ska framgå på faktura som avser momsfri omsättning Uppgifter som alltid ska framgå på en faktura som avser myndighetsutövning Uppgifter som ska framgå på en faktura vid handel med andra länder MOMSSATSER EXEMPEL PÅ MOMSSATSER FÖR VAROR OCH TJÄNSTER Påläggs moms och beräkning av marginalmoms UNDANTAG FRÅN MOMSSATSERNA Bilar Representation Annonser Fraktkostnader Idrott Rumsuthyrning Stipendier Omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster Kombinationer av varor och byggtjänster Övrigt avseende byggtjänster samt undantag från omvänd skattskyldighet Inköp som avser skattepliktiga förmåner för anställd BLANDADE MOMSSATSER UTBILDNING Momsfri utbildning Ersättning praktikkostnader Studieavgifter till studenter från tredje land Momspliktig utbildning MOMSREGLER FÖR EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET Utbildnings- och forskningsuppdrag samt konsultuppdrag Vidarefakturerade kostnader Bidragsfinansierad verksamhet Definition av bidrag enligt ESVs anvisningar 2005; Momskompensation vid bidrag INKÖP AV BEGAGNADE VAROR INKÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR/INVENTARIER INTERNETHANDEL HANDEL MED LÄNDER INOM EU REGLER FÖR HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER INOM EU Försäljning till ambassader m fl Viktiga begrepp i samband med handel med andra länder EUS MEDLEMSLÄNDER MED LANDKODER OCH BENÄMNING PÅ SKATT/MOMS (36)

3 3.3 MOMSREGISTRERINGSNUMMER (VAT-NUMMER) I EU-LÄNDER HANDEL MED VAROR INOM EU Huvudregler vid handel med varor inom EU, Gemenskapsinternt förvärv (GIF) Transportköp Avhämtningsköp HANDEL MED TJÄNSTER INOM EU Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till näringsidkare Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till privatpersoner Undantag från Huvudreglerna Tjänster avseende fastigheter t ex uthyrning av rum i hotellrörelse Transporttjänster/persontransporter Kulturella och liknande tjänster Diverse övriga tjänster, s.k. intellektuella tjänster Förmedlingstjänster Restaurang- och cateringtjänster Korttidsuthyrning av transportmedel HANDEL MED LÄNDER UTANFÖR EU INKÖP AV VAROR FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU (3:E LAND), IMPORT INKÖP AV TJÄNSTER FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU (3:E LAND) ), IMPORT FÖRSÄLJNING AV VAROR TILL LÄNDER UTANFÖR EU (3:E LAND), EXPORT FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU (3:E LAND), EXPORT IMPORT/INFÖRSELMOMS KONTANT BETALNING OCH VIA TULLRÄKNING FRÅN TULLVERKET IMPORT GENOM OMBUD ÅTERBETALNING AV MOMS INOM EG SCHABLONFÖRDELNING MOMS LATHUND FÖR MOMSHANTERING I LINNEUNIVERSITET LATHUND INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER Lathund Inköp inom Sverige Lathund Inköp från länder inom EU Lathund Inköp från länder utanför EU (IMPORT) LATHUND FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER Lathund Försäljning inom Sverige Lathund Försäljning till land inom EU Lathund Försäljning till land utanför EU (EXPORT) KONTAKTPERSONER PÅ LINNÉUNIVERSITETET VID MOMSFRÅGOR (36)

4 1. Inledning, allmänt om moms (mervärdeskatt) Riksdagen beslutade om en ny mervärdesskattelag (ML)1 juli Med anledning av Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995, har riksdagen beslutat om ändringar som innebär en anpassning till den beskattningsordning som gäller inom EU. Förändringar sker löpande. Myndigheters redovisningsskyldighet regleras i Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdeskatt. I förordningen regleras bland annat vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdeskatt, hur redovisningen av moms ska gå till samt begreppet momskompensation. Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som oftast benämns moms. Linneuniversitet är momsregistrerat och har därmed skyldighet att redovisa ingående respektive utgående moms. Linneuniversitet har inte avdragsrätt för ingående moms utan vi får kompensation för den moms vi betalar. Den ingående momsen rekvireras från Skattemyndigheten i Jönköping och den utgående momsen betalas till Skattemyndigheten. Linneuniversitetets momsregistreringsnummer/organisationsnummer är Vid handel med EU-land ska VAT-nummer SE anges. Skyldighet att redovisa moms föreligger enligt ML i tre situationer: Moms ska redovisas till staten vid omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga och görs i en yrkesmässig verksamhet. Moms ska redovisas när någon gör ett s.k. gemenskapsintern förvärv (vid handel mellan EU-länder). Moms ska redovisas vid skattepliktig import från land utanför EU. För att skattskyldighet för moms ska föreligga måste alla fyra nedanstående kriterier vara uppfyllda: Omsättning Omsättningsland är Sverige Yrkesmässighet, se även Myndighetsutövning Skattepliktiga varor och tjänster Observera att för att omsättning av en vara eller tjänst ska föreligga krävs att något överlåts eller tillhandahålls mot ersättning. Det finns med andra ord ett krav på prestation och motprestation. Enligt ML föreligger ingen omsättning om något överlåts utan motprestation. Detta medför att det inte utgår någon moms då en gåva eller bidrag överlämnas. Det är därför viktigt att veta då Linneuniversitet mottar ett bidrag om detta utgör ersättning för en motprestation av något slag (då föreligger skyldighet att redovisa moms) eller om det är ett oberoende bidrag helt utan krav på motprestation (ingen skyldighet att redovisa moms). Varje omsättning av vara och tjänst inom landet ska beskattas om inte omsättningen är särskilt undantagen. Tillhandahållande av varor och tjänster som ingår i Linneuniversitets myndighetsutövning, t ex protokoll och bevis, räknas dock inte som yrkesmässig verksamhet. Mellan statliga myndigheter debiteras ingen moms. En förteckning över statliga myndigheter, det s.k. myndighetsregistret finns på ESV:s hemsida, 4 (36)

5 1.1 Myndighetsutövning Vid statlig verksamhet är ett avgörande kriterium huruvida tillhandahållandet av varan eller tjänsten ingår som ett led i myndighetsutövning. Om så är fallet anses kravet på yrkesmässighet (se kriterierna ovan) inte uppfyllt. Med myndighetsutövning menas beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter och baseras på offentligrättsliga regler. Av momslagen framgår att ett tillhandahållande inte är yrkesmässigt om det ingår som ett led i myndighetsutövning. Det innebär att moms inte ska tas ut när staten utövar myndighetsutövning. All verksamhet som statliga myndigheter bedriver är dock inte myndighetsutövning. På avgiftsintäkter ska utgående moms debiteras, förutom när det gäller sådant som är ett led i myndighetsutövningen. Exempel på myndighetsutövning är försäljning av undervisningsmaterial/kompendier som ingår i momsfri utbildning till studenter på LNU, intäkter för Högskoleprovet, stipendier, betalning för begärda kopior av allmänna handlingar enligt 15 avgiftsförordningen. 1.2 Avgifter allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen Avgifter på allmänna handlingar ska normalt tas ut för följande; Kopia eller avskrift av allmän handling Utskrift av upptagning för automatisk databehandling Kopia av video- eller ljudbandsupptagning Sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 i avgiftsförordningen Normalt är de nio första sidorna gratis. Avgift tas för närvarande ut enligt följande; Tio första sidorna: 50 kr Varje sida däröver: 2 kr Om någon systematiskt för att undvika betalning gör småbeställningar kan myndigheten vid en sådan beställning ta ut 50 kr från och med första sidan. 1.3 Statliga myndigheter Staten är en juridisk person och därför ska inte någon moms debiteras vid handel mellan statliga myndigheter. En förteckning över statliga myndigheter, det s.k. myndighetsregistret finns på ESV:s hemsida, Undantag från momsbefrielse är dock de statliga affärsverken Statens Järnvägar, Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket samt Luftfartsverket. 1.4 Skatteverkets information Varje år ger Skatteverket ut en momsbroschyr som kortfattat informerar om de regler och eventuella nyheter som gäller för året. Momsbroschyren samt ytterligare information finns på Skatteverkets hemsida, Där finns även ställningstaganden i fliken Rättsinformation. 5 (36)

6 1.5 Definitioner och viktiga begrepp I nedanstående tabell förklaras olika begrepp som används i samband med moms och i dessa anvisningar. Benämning Förklaring Avdragsrätt Rätt att dra av ingående moms på inköp eller import för verksamhet som medför skattskyldighet Beskattningsunderlag Det värde på vilket moms beräknas EG-land Område som tillhör den europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde (EU-länder utom vissa områden). Benämningen EG har ersatts med EU Elektronisk tjänst Tjänst som tillhandahålls elektroniskt, oftast via internet EU Europeiska unionen Export Försäljning av vara till en plats utanför EU:s momsområde eller omsättning av en tjänst utanför EU:s momsområde Förvärv Inköp Gemenskapsinternt Ett GIF innebär ett förvärv av en vara (lös egendom) d v s äganderätten ska ha förvärv (GIF) övergått mot ersättning. Dessutom ska: Varan ha transporterats till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning. Varan ha överförts till ett annat medlemsland (gränsöverskridande transport) än det där transporten påbörjas. Transaktionen ske mellan momsregistrerade näringsidkare (eller momsregistrerade juridiska personer) i olika medlemsländer. Köparens och säljarens momsregistreringsnummer (VAT) anges på fakturan. Import Ingående moms Införsel Inventarium Syftet med GIF är att åstadkomma en beskattning i destinationslandet (destinationsprincipen). Därför är det förvärvet av varan som beskattas. Skatten redovisas i köparens land och efter det landets bestämmelser. Köparen har avdragsrätt eller rätt till återbetalning i samma omfattning som vid köp från en inhemsk säljare. En vara tas in till Sverige från en plats utanför EU:s momsområde Moms som företagare betalar på inköp till verksamheten eller själv beräknar på inköp vid omvänd skattskyldighet En vara tas in till Sverige från ett annat land Tillgång avsedd för stadigvarande användning i verksamheten ML Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200) Mervärdesskatt Benämns även som moms Mervärdeskattedeklaration Deklaration av moms som lämnas till skatteverket varje månad Momsregistreringsnummer Ett nummer som skatteverket tilldelar den som momsregistreras Myndighetsutövning Näringsidkare Omsättning Beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter, och som kommer till stånd och får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal eller i övrigt regler av privaträttslig natur Den som bedriver näringsverksamhet oavsett skattskyldighet till moms När en vara överlåts mot ersättning eller när en tjänst utförs, överlåts eller på 6 (36)

7 Benämning annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (försäljning) Förklaring Omvänd skattskyldighet Periodiska medlemsblad och personaltidningar (tidsskrifter) Skattesats Skattskyldig Tjänst Tredje land Trepartshandel Utgående moms Utländsk företagare Vara VAT-nummer Vinstmarginalbeskattning VMB Innebär att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig, ska betala och deklarera momsen För att dessa ska vara momsfria ska de ges ut minst 4 nummer per år och vara ett medlemsblad som ges ut av en organisation eller sammanslutning och är avsett för medlemmar i dessa. Huvudsakligt syfte ska vara att sprida information om organisationen Procentsats för beräkning av utgående moms (skattesats x beskattningsunderlag = moms) Den som ska betala momsenen till staten Något som kan omsättas (säljas) och som inte är en vara Land som inte är EU-land Varuhandel med tre olika momsregistrerade parter i skilda EU-länder Moms som företagare tar ut av sina kunder, eller själv beräknar på inköp vis omvänd skattskyldighet, och redovisar till staten Näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller fast etableringsställe i Sverige och inte heller vistas stadigvarande här Med vara menas materiella ting som t ex färdiga konsumtionsvaror. Hit räknas även råvaror, halvfabrikat, färdiga konsumtions- och kapitalvaror samt fastigheter. Även gas, värme och kyla samt elektrisk kraft räknas som vara Internationellt momsregistreringsnummer (Value added tax) Momsen beräknas på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris 1.6 Grundläggande krav på fakturan För att Linneuniversitets ska få kompensation för moms måste leverantörsfakturan vara formellt riktig. Detta innebär att den ska vara utställd på Linneuniversitet samt att leverantörens firmanamn, adress och momsregistreringsnummer anges på fakturan. Momsbeloppet ska dessutom vara specificerat. När en kundfaktura ska skrivas måste nedanstående anvisningar följas. Om en vara eller tjänst är befriad från moms ska det på fakturan finnas en hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen (ML) eller bestämmelse i det 6:e mervärdesskattedirektivet. Enligt Skatteverket anses informationskravet vara uppfyllt genom att du anger exakt orsaken för momsbefrielsen. På fakturan kan t ex anges moms är undantagen på grund av att det är fråga om utbildning som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten Fakturans innehåll och texter Grundläggande uppgifter på en faktura ska alltid finnas på en faktura. Sedan finns det uppgifter och extra texter som ska läggas till på fakturor beroende på vem köparen är. För vissa Försäljningar finns det i mervärdesskattelagen (ML) krav på att du ska göra en särskild 7 (36)

8 notering eller uppgift i fakturan som förklaring till att du inte har tagit ut någon mervärdesskatt. Detta är en extra uppgift du ska ange utöver de uppgifter som normalt ska finnas med i en faktura enligt ML. Även om ML inte kräver det så finns inget som hindrar att du skriver en särskild notering eller uppgift i fakturan Uppgifter som alltid ska finnas på en kundfaktura Uppgifter som alltid ska framgå av en faktura oavsett om det är en köpare inom eller utanför Sverige; Datum för utfärdandet Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier Säljarens momsregistreringsnummer Kundens registreringsnummer om kunden är skattskyldig i annat EU-land och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms Säljarens och köparens namn och adress Varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts. Vid betalning i förskott eller a conto anges datum för betalning om det kan fastställas eller om det avviker från fakturadatum Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriser exklusive moms samt ev. rabatt som inte ingår i enhetspriset Tillämpad skattesats Den moms som ska betalas Uppgifter som ska framgå på faktura som avser momsfri omsättning När en omsättning är skattebefriad ska alltid en hänvisning ske på kundfakturan till relevant bestämmelse i mervärdeskattelagen. Hänvisning på fakturan vid handel inom staten kan något av följande anges; Avser inomstatlig försäljning Internt statlig försäljning Ej utåtriktad verksamhet Uppgifter som alltid ska framgå på en faktura som avser myndighetsutövning Hänvisning på fakturan vid myndighetsutövning; Omsättningen medför inte skattskyldighet för säljaren enligt 4 kap 7 mervärdeskattelagen (1994:200) Omsättningen utgör inte yrkesmässig verksamhet enligt 4 kap 7 mervärdeskattelagen (1994:200) Omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning Uppgifter som ska framgå på en faktura vid handel med andra länder Vid handel med andra länder måste en särskild notering göras som en förklaring vid momsfri försäljning. Nedan följer exempel på vad du kan skriva i fakturan vid olika sorters försäljningar. 8 (36)

9 Vid momsfri varuförsäljning till andra EU-länder; Intra-Community supply = gemensamhetsintern omsättning Article 138 VAT directive = Artikel 138 mervärdeskattedirektivet Vid momsfri försäljning av tjänster (t ex konsulttjänster) till andra EU-länder; Reverse charge = omvänd skattskyldighet Article 196 VAT directive = Artikel 196 mervärdeskattedirektivet Vid försäljning till länder utanför EU (export) kan en notering skrivas men det är inte ett krav. Exempel på texter; Vid momsfri varuförsäljning till länder utanför EU; Article 146 VAT directive = Artikel 146 mervärdeskattedirektivet Vid momsfri försäljning av tjänster (t ex konsulttjänster) till länder utanför EU; Article 44 VAT directive = Artikel 44 mervärdeskattedirektivet Vid handel med t ex Spanien eller Polen kan det förekomma att ett företag är näringsidkare trots att de inte har något VAT nummer. Du kan vara registrerad för nationell moms men ej internationell moms. Har du något som visar att företaget är registrerad för nationell moms ska du hantera momsredovisningen som du gör inom EU. Däremot kan du inte redovisa inköp i Periodisk sammanställning. Det blir en differens som du måste kunna visa en förklaring till. 2. Momssatser Sverige har tre olika momssatser 25 %, 12 % och 6 %. Den generella momssatsen är 25 % och gäller på de flesta varor och tjänster. Ett antal undantag finns dock. Nedan ges några exempel på varor tjänster för varje momssats. 2.1 Exempel på momssatser för varor och tjänster 25 % moms bilparkeringsavgifter konsultuppdrag kopieringskort kodkort (ej moms på deponeringsavgift) uppdragsutbildning porto serveringstjänster avseende vin, öl samt starksprit som förtärs på restauranger konferensavgifter annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar 12 % moms livsmedel hotellkostnader/rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande camping kostnader för telefon, tv, tvätt och parkeringsplats etc. i samband med hotell eller camping liftkort konstverk som konstnären säljer själv 9 (36)

10 serveringstjänster (mat och dryck, exkl. vin, öl samt starksprit) som förtärs på restauranger 6 % moms allmänna nyhetstidningar böcker och tidskrifter taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige teater- och biobiljetter konserter entré till idrottsevenemang samt utövande av densamma om denna bedrivs i bolagsform 0 % moms kompendier tillverkade av oss som köps av studenter och som är ett led i utbildningen utbildning som är anslagsfinansierad och berättigar till studiemedel uthyrning av lokaler, rum och lägenheter (andrahandsuthyrning) entré till idrottsevenemang eller utövning av idrottslig verksamhet om den tillhandahålls av stat, kommun eller allmännyttig ideell förening. upplåtelse av rum/lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex studentrum och gästforskarbostad annonsering i periodiska publikationer (minst 4 nummer per år utges)som utges av organisationer tryckkostnader för momsfria publikationer (minst 4 nummer per år utges)som utges av organisationer Påläggs moms och beräkning av marginalmoms Påläggsmoms kallas den moms som läggs på priset på en vara/tjänst. Marginalmoms kallas den moms som dras ifrån priset inkl. moms. Påläggsmoms Marginalmoms 25% 20% 12% 10,71% 6% 5,66% När du tar betalt ska du lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas förutom själva varans eller tjänstens pris även andra statliga skatter eller avgifter såsom tull, accis och reklamskatt. På så sätt kan det bli skatt (moms) på skatten. 2.2 Undantag från momssatserna Mellan statliga myndigheter ska inte moms läggas på eftersom staten är en juridisk person. Detta gäller inte de statliga affärsverken; Svenska Kraftnät, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Statens Järnvägar. Affärsverken ska hanteras på samma sätt som en näringsidkare d v s vi ska lägga på moms vid kundfakturering till affärsverken. Vi har i normalfallet rätt att få kompensation för hela den debiterade momsen. Det finns dock undantag. Nedan kommer de vanligast förekommande undantagen Bilar 10 (36)

11 Vid köp av personbil får vi inte kompensation för moms. Som personbil räknas även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg. Har förarhytten en separat karosserienhet får momsen däremot dras av. Med separerad karosserienhet menas att det ska finnas en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet är funktionsdugligt som lastbil även om skåpet nedmonteras. Vi får däremot kompensation för erlagd moms som avser driftkostnader för bilen, exempelvis service, reparation, besiktning, utrustning och tillbehör. Vid leasing och korttidshyra av personbil har vi kompensationsrätt för halva momsen oavsett leverantör. Innehåller fakturan även andra särredovisade kostnader har vi kompensationsrätt för hela momsen, exempelvis bensin, torkarblad och kylarvätska. Om leasingavtalet inkluderar service av bilen så är endast halva momsen avdragsgill. Om du däremot tecknar två separata avtal, ett serviceavtal och ett leasingavtal, blir momsen avdragsgill med 100 procent på servicen och 50 procent på leasingen Representation Vid representation gäller speciella regler. Hela momsbeloppet är inte avdragsgillt. Se separat anvisning för representation samt 2.3 Blandade momssatser i denna handledning Annonser Annonsering i momsfria periodiska publikationer är momsfri. Med periodiska publikationer menas att minst 4 nummer per år utges. Detta gäller även för den del av upplagan av ett medlemsblad eller av en personaltidning som säljs till utomstående. Tryckningskostnader för momsfria publikationer är också momsfritt. Om Linnéuniversitet säljer/köper annonsplats i en icke periodisk publikation ska moms debiteras annonsören. Annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar beskattas med 25 % Fraktkostnader Vid försäljning av en vara kan även annan kostnad än varukostnaden tillkomma. Ett exempel på en sådan tillkommande kostnad är fraktkostnad vid försäljning av t ex böcker. Varan och tjänsten har olika skattesatser, 6 % på böckerna och 25 % på frakten. I detta exempel ska inte summan delas upp på de olika skattesatserna eftersom frakten bedöms som en bikostnad. 6 % moms (bokmoms) läggs på den totala summan av kostnaderna för böckerna och frakten. Vid försäljning av momsfria kompendier där portokostnader ska debiteras ska 25 % moms läggas på den del som hör till portokostnader/fraktkostnader. Portokostnaden är en bikostnad och bikostnader följer produkten. Detta gäller även faktureringsavgifter Idrott Skattesatsen är 6 % för tillträde till idrottsliga evenemang och utövande av idrottslig verksamhet om verksamheten bedrivs i bolagsform. Avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet undantas från momsplikt om den tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. Detta gäller även idrottslig verksamhet som till mindre del består av teoretiska moment. 11 (36)

12 2.2.6 Rumsuthyrning Momsplikt föreligger för rumsuthyrning och uthyrning av konferensrum i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt för upplåtelse av campingplats och motsvarande campingverksamhet. Momssatsen är 12 %. Andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i rumsuthyrningen omfattas också som exempelvis telefon, fax, betal-tv, tvätt och parkeringsplats. Upplåtelse av rum eller lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex ungkarlshotell, studentrum eller gästforskarbostäder anses dock inte momspliktig (0 % moms) Stipendier Stipendier är inte momspliktiga Omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet för moms tillämpas vid inköp av byggtjänster. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska beräkna, redovisa och betala momsen på den aktuella byggtjänsten. Exempel på tjänster som omfattas: mark- och grundarbeten bygg- och anläggningsarbeten bygginstallationer inkl. el och VVS snickeri-, måleriarbete, golvläggning, ventilation m m slutbehandling av byggnader byggstädning uthyrning av byggmaskiner med förare Leverantörsfakturan När vi köper en byggtjänst ska säljaren inte redovisa moms i leverantörsfakturan utan ange vårt momsregistreringsnummer samt upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas. Vid LNU beräknar och redovisar vi den utgående momsen till Skatteverket och har även rätt till kompensation för ingående moms med samma belopp. Om leverantören ställt ut en felaktig faktura måste vi ta kontakt och be om korrigering Kombinationer av varor och byggtjänster Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid inköp av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst. I de fall det är fråga om ett rent varuinköp ska leverantören inte använda den omvända skattskyldigheten. Det kan i köpet ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Köpet anses då som ett rent varuinköp och leverantören ska inte använda omvänd skattskyldighet Övrigt avseende byggtjänster samt undantag från omvänd skattskyldighet Enligt ställningstagande från Skatteverket omfattas alla statliga myndigheter som köper in en byggtjänst till verksamhet som i någon del kan anses som yrkesmässigt bedriven. Detta 12 (36)

13 innebär att köp till ett ändamål som enbart utgör myndighetsutövning (exempelvis examination) inte omfattas. Dock kan vi konstatera att de byggtjänster som köps till LNU avser ändamål, exempelvis lokaler, som används i hela vår verksamhet och då är det omvänd skattskyldighet som gäller. Tjänsterna ska vara omsatta (sålda) i Sverige. Byggtjänster anses omsatta i Sverige om fastigheten finns i Sverige. Uthyrning av arbetskraft anses omsatt i Sverige om uthyrningen görs till en näringsidkare i Sverige. De byggtjänster som omfattas definieras enligt avdelning F (huvudgrupp 45) i SNI Dessa förtecknas med början på sid 139 i dokumentet Undantag Tjänsterna här nedanför klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Du ska därför inte använda omvänd skattskyldighet för plantering och skötsel av grönytor fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning installation och montering av industriutrustning uthyrning av byggmaskiner utan förare uthyrning av byggnadsställningar utan montering rena landsvägstransporter tillverkning och uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga hus samt installation av egentillverkade byggnadssnickerier Inköp som avser skattepliktiga förmåner för anställd Vid inköp som avser skattepliktig förmån för anställd t ex inköp av städhjälp, inköp av personaldatorer, är momsen på leverantörsfakturan ej avdragsgill för Linnéuniversitet. 2.3 Blandade momssatser Det är den tjänst eller vara som kunden faktiskt efterfrågar som styr vilken momssats som ska debiteras. Säljer vi en utbildning till Växjö Kommun och kostnaden för resa tillkommer så är det utbildningstjänsten som Växjö kommun efterfrågar och inte resetjänsten. Därmed ska du lägga på 25 % moms på hela fakturan. Det kan dock finnas fall då vi erhåller en faktura där olika momssatser är debiterade på samma faktura, t ex då hotell fakturerar 12 % moms på rummet och maten men 25 % moms på alkoholhaltiga drycker som har serverats på restaurangen. Fraktkostnader/portokostnader är oftast en biprodukt och i dessa fall följer de produktens momssats även för den del som hör till frakten/portot. Se även Fraktkostander i denna handledning. Vid representation på restaurang har man avdragsätt för moms motsvarande ett kostnadsbelopp på 90 kr. När man ska beräkna den avdragsgilla momsen i de fall vin eller starköl ingår i kostnaden kan man göra på två sätt. Att utgå från den kostnad (vin, öl) som ger mest momsavdrag är inte tillåtet. Det tidigare beloppet 22:50 kr gäller inte längre eftersom momsen på serveringstjänster (förutom vin, öl och starksprit) har ändrats från 25 % till 12 %. Man kan 13 (36)

14 välja att beräkna avdraget proportionellt efter hur mat och starkdrycker är fördelat. Alternativt kan enligt skatteverket ett avdrag på 14 kr/person göras vid maxbeloppet 90 kr. 2.4 Utbildning Utbildning som ges kan vara momsfri eller momspliktig. Nedan ges definitioner för respektive typ av utbildning Momsfri utbildning Utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten samt berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), är undantagen från momsplikt. Se även 3 kap 8 Momslagen samt ställningstagande, dnr /111 daterat , Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdeskatt. Detta ställningstagande ersätter tidigare ställningstaganden daterade dnr /111 samt dnr /111. Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en momsfri utbildning är också momsfria. Exempel på detta är kompendier som ingår i undervisningen, larmkort för att kunna ha tillgång till datorlaboratorium och laboratorierockar. All annan vidareförmedling är momspliktig t ex böcker, kopieringskort. Definitionen av momsfri utbildning har förtydligats. För att kunna bedöma om det är en momsfri utbildningstjänst som tillhandahålls eller om tjänsten, enligt mervärdesskattelagens definition, utgör momspliktig uthyrning av arbetskraft, bör avtalet ge vägledning. Om köparen t ex köpt in en vikarietjänst, assistenttjänst eller någon/några föreläsningar utgör det uthyrning av arbetskraft. Är det en privatperson ska det hanteras som arvode men är det ett företag ska 25 % moms betalas (läggas på fakturan från företaget). I de fall du däremot köper en hel utbildning där egen utbildning saknas gällande den aktuella kursen/ämnet och utbildaren får i uppdrag att genomföra utbildningen i enlighet med studieplanen kan utbildningstjänst föreligga och i dessa fall ska du inte lägga på moms på fakturan. Det avgörande är om utbildaren har fått ta över ansvaret för utbildningen eller ges uppdraget att agera lärare. Den utbildning som kan avses som momsbefriad enligt ovan är grund-, gymnasie- och högskoleutbildning som anordnas av staten, kommunen, landsting eller en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare (t ex friskolor) och annan utbildning som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen (t ex yrkeshögskoleutbildning). Här ingår även KY-utbildning. Om Linneuniversitet som utbildningsanordnare och ansvarig för en momsfri utbildning, uppdrar åt en underentreprenör att ansvara för en viss del av utbildningen (en hel kurs), är även denna utbildningstjänst momsfri. Undantaget gäller även tillhandahållande av varor och tjänster som omsätts som ett led inom denna del av utbildningen. Detta gäller även handledning Ersättning praktikkostnader Ersättning till landsting, kommuner med flera för mottagande av studenter som i sin högskoleutbildning ska göra viss praktik, t ex sjukvårdspraktik, lärarutbildningspraktik, är momsfri. Denna praktik ses som verksamhetsförlagd utbildning, är ett led i den ordinarie utbildningen, och ses därmed som ersättning för momsfri utbildning. 14 (36)

15 Studieavgifter till studenter från tredje land Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska vi ta ut en studieavgift för alla studenter som inte är medborgare i EU-land vid tidpunkten för anmälan. Studieavgiften omfattas av Högskolelagen och utbildningen ingår i Linnéuniversitetet ordinarie utbud d v s är studiemedelsgrundande. Denna studieavgift är momsbefriad Momspliktig utbildning Utbildning är momspliktigt när det gäller utbildningstjänster som ligger utanför ramen för den ordinarie skolutbildningen och som heller inte berättigar till studiestöd (se Momsfri utbildning ovan). Uppdragsutbildning som mot ersättning tillhandahålls och uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas är oavsett utbildningens innehåll alltid momspliktig utbildning. Se momslagen 3 kap 8. Uppdragsutbildning är sådan utbildning som inte är tillgänglig för alla och som inte finansieras av anslagsmedel. Momssatsen för uppdragsutbildning är 25 %. Utbildning för personligt ändamål är momspliktig oavsett syftet med utbildningen. Varor, tjänster och handledning som tillhandahålls som ett led i en momspliktig utbildning är också dessa momspliktiga. 2.5 Momsregler för externfinansierad verksamhet Utbildnings- och forskningsuppdrag samt konsultuppdrag Utgångspunkten vid fakturering av kostnader för konsulttjänster/uppdrag, utbildnings- och forskningsuppdrag är att 25 % moms ska debiteras uppdragsgivaren, enl 3 kap 8 ML. Detta gäller oavsett var utbildningen/uppdraget genomförs, i Sverige eller utomlands. Sedan måste man ta hänsyn till om köparen är näringsidkare i annat land då gäller särskilda regler enl 5 kap 5 ML. Se kapitel 3.5 Handel med tjänster inom EU samt 4.4 Försäljning av tjänster till land utanför EU. När köparen är en svensk näringsidkare eller en privatperson ska alltid svensk moms debiteras Vidarefakturerade kostnader Information om vidarefakturering av kostnader finns i särskild handledning. Vidarefakturering inom staten ska du fakturera utan att lägga på moms. Vid övrig vidarefakturering ska moms läggas på med samma belopp som ingår i leverantörsfakturan som är underlag för vidarefaktureringen. Används ett balanskonto för vidarefaktureringen ska man på balanskontot bokföra belopp inklusive moms Bidragsfinansierad verksamhet Med bidrag avses medel som lämnas till Linnéuniversitet, från statlig myndighet såväl som icke statlig finansiär, utan att någon motprestation krävs. Bidrag som kommer in till universitetet är inte momspliktiga. 15 (36)

16 2.5.4 Definition av bidrag enligt ESVs anvisningar 2005;14 Definitionen av bidrag ges med ett utdrag från Ekonomistyrningsverkets anvisning Erhållna bidrag och donationer 2005:14; Med bidrag avses medel som tas emot utan krav på motprestation. Det innebär att den som lämnar bidraget inte ställer krav på att som utbyte för bidraget få varor, tjänster eller särskilda förmåner. Att bidragsgivare anger vad pengarna ska användas till, t.ex. att bidraget ska användas till forskning inom ett specificerat område, innebär inte något krav på motprestation. Det är svårt att ange en entydig definition av vad ett bidrag är. Om några av följande omständigheter föreligger kan det tala för att det är fråga om ett bidrag: Bidraget betalas ut efter ett ansökningsförfarande. Bidragets storlek fastställs innan arbetet är utfört eller ens har startat, förutsatt att inte är fråga om ett fast pris enligt offert eller prislista. Bidraget betalas t.ex. ut av en stiftelse med syfte att främja forskning eller motsvarande. Arbetet inte är närmare specificerat. Bidragsgivaren saknar inflytande över utformningen av den aktivitet bidraget ska finansiera samt möjlighet att övervaka och kontrollera att tjänsten utförs på visst sätt. Bidragsgivaren har inte rätt att kräva ekonomisk ersättning om arbetet är bristfälligt utfört etc. Bidraget har ett allmänt syfte och det är svårt att finna ett direkt samband mellan det utförda arbetet och det mottagna bidraget. Att bidragsgivaren begär en rapport över hur bidraget har använts innebär inte att det föreligger en motprestation. Om givaren begär att helt exklusivt få en rapport med ett resultat och innehåll som kan användas i givarens verksamhet kan dock motprestation anses föreligga. Vid t.ex. forskningsbidrag kan följande tumregel användas: om bidragsmottagaren kan arbeta förutsättningslöst utan några speciella direktiv från uppdragsgivaren bör motprestation inte anses föreligga. Om däremot uppdragsgivaren ställer konkreta krav på hur forskningsarbetet ska bedrivas och genomföras eller kräver att få ta del av forskningsrapporten för eget bruk torde bidraget anses utgöra ersättning för utförda forskningstjänster (uppdragsforskning). Med bidrag avses både tillgångar som utgörs av pengar och andra tillgångar som myndigheten tar emot utan krav på motprestation. Det spelar heller ingen roll vad ersättningen benämns (t.ex. ersättning, stöd, bidrag etc.); om det inte föreligger en motprestation ska ersättningen behandlas som ett bidrag Momskompensation vid bidrag Den 18 december 2008 beslutade regeringen att upphäva de bestämmelser i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms, som reglerar den så kallade åttaprocentsregeln (högskolemomsen). Ändringen trädde ikraft den 1 februari 2009 och tillämpas från och med 1 januari Inköp av begagnade varor När du köper begagnade varor från privatpersoner eller näringsidkare som tillämpar vinstmarginalbeskattning, d v s de näringsidkare som bedriver handel med begagnade varor, finns ingen moms specificerad på fakturorna och ingen moms får därför dras av. 16 (36)

17 2.7 Inköp och försäljning av anläggningstillgångar/inventarier Moms ska inte läggas på vid försäljning av anläggningstillgångar. Statliga myndigheter inte har avdragsrätt för ingående moms utan får momskompensation. Därmed kan du inte lägga på moms på inventarier/anläggningar vid försäljning. Vid inköpet har inget momsavdrag gjorts, den ingående momsen har rekvirerats. Priset som sätts på den begagnade anläggningen ska dock sättas inklusive moms. Kontakta alltid Ekonomiavdelningen (leverantörsgruppen) vid inköp och försäljning av anläggningstillgångar. 2.8 Internethandel Beställningar via Internet kan delas in i; Leverans off-line, exempel en bok beställs via internet men skickas fysiskt till en person, momssatsen blir för boken är 6 % på bruttobeloppet. Leverans on-line, leverans sker på elektronisk väg, anses då som en tjänst och momssatsen är 25 % på bruttobeloppet. 3 Handel med länder inom EU 3.1 Regler för handel med varor och tjänster inom EU Reglerna för utrikeshandel är olika för varor och tjänster. Det är också olika regler om du handlar med länder inom EU eller med länder utanför EU samt om handeln sker till näringsidkare eller privatperson. Inom EU råder fri rörlighet för varor och tjänster eftersom det är en gemensam marknad. Det finns inga gränskontroller och det är företagarens ansvar att se till att momsen betalas på både varor och tjänster. Om du däremot handlar varor från ett land utanför EU, import, så debiterar Tullverket moms (importmoms) när varan förs in i Sverige. Köper du tjänster från ett land utanför EU ska du själv i vissa fall redovisa momsen på samma sätt som vid EU handel. Försäljning av varor och tjänster inom EU, se särskilda regler. Försäljning av varor till näringsidkare i länder utanför EU (export) är momsfri Försäljning till ambassader m fl Du kan sälja varor utan moms från Sverige till bl a ambassader, ambassadpersonal och internationella organisationer i andra EU-länder, om motsvarande försäljning skulle ge rätt till återbetalning i det aktuella EU-landet. För att få sälja utan moms måste köparen genom ett intyg från behörig myndighet i sitt hemland visa att försäljningen ska vara momsfri. Du måste spara intyget i din bokföring. 17 (36)

18 3.1.2 Viktiga begrepp i samband med handel med andra länder Se kapitel 1.2 Definitioner och viktiga begrepp där redovisas även begrepp som används i samband med handel med andra länder. 3.2 EUs medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms Nedan visas en förteckning med EU:s medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms. Medlemsland Landkod Benämning skatt/moms Medtag/Undantag: Vissa områden inom EU har dock undantagits från de gemensamma reglerna. Belgien BE BTW - Bulgarien BG --- Cypern CY CYP Medräknat: Storbritanniens basområden Akrotiri och Dhekelia Undantag: De områden som inte kontrolleras av republiken Cyperns regering Danmark DK MOMS --- Estland EE EEK --- Finland FI ALV Undantag: Åland (ur finsk synvinkel räknas dock Åland som EU-land) Frankrike FR TVA Medtag: Monaco Undantag: De franska utomeuropeiska departementen (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique och Réunion) Grekland GR FPA Undantag: Agio Oros (berget Athos) Irland IE VAT - Italien IT IVA Undantag: Livigno, Campione d Italia och de italienska delarna av Luganosjön Lettland LV LSL --- Litauen LT LTL --- Luxemburg LU TVA - Malta MT MTL --- Nederländerna NL BTW --- Polen PL PLN --- Portugal PT IVA Medtag: Azorerna och Madeira Rumänien RO TVA --- Slovakien SK SKK --- Slovenien SI SIT --- Spanien ES IVA Medtag: Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca och Formentera) Undantag: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro) Storbritannien GB VAT Medtag: Isle of Main Undantag: Kanalöarna (Jersey, Guernsey, Aldernay, Sark, Herm) och Gibraltar 18 (36)

19 Medlemsland Landkod Benämning skatt/moms Sverige SE MOMS --- Tjeckien CZ CZK --- Medtag/Undantag: Vissa områden inom EU har dock undantagits från de gemensamma reglerna. Tyskland DE Mwst Undantag: Ön Helgoland och området Busingen am Hochrhein Ungern HU HUF --- Österrike AT Mwst - I EU:s mervärdesskatteområde ingår inte: Färöarna och Grönland Andorra San Marino Vatikanstaten Aruba och Nederländska Antillerna (Bonarire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius och Sint-Maarten) De franska utomeuropeiska territorierna 3.3 Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU-länder För att kunna handla momsfritt inom EU ska både köparens och säljarens VAT-nummer anges på fakturan. Nedan visas hur VAT nummer ska se ut i de olika medlemsländerna. Medlemsland VAT-nummer med landkod 1) Antal tecken utöver landkoden Belgien BE siffror 2) Bulgarien BG siffror 10 siffror Cypern CY X 8 siffror + 1 bokstav Danmark DK siffror Estland EE siffror Finland FI siffror Frankrike FR siffror 3) Grekland EL siffror 4) Irland IE 9X99999X 8 tecken 5) Italien IT siffror Lettland LV siffror Litauen LT eller 12 siffror Luxemburg LU siffror Malta MT siffror Nederländerna NL B99 12 tecken Polen PL siffror Portugal PT siffror Rumänien RO siffror 6) Slovakien SK eller 10 siffror 19 (36)

20 Medlemsland VAT-nummer med landkod 1) Slovenien SI siffror Antal tecken utöver landkoden Spanien ES X X 9 tecken 7) Storbritannien GB GB GB GD999 GBHA99 9 siffror 12 siffror 8) 5 tecken 9) 5 tecken 10) Sverige SE siffror 11) Tjeckien CZ siffror Tyskland DE siffror 12) Ungern HU siffror Österrike AT U tecken 13) Förklaringar 9 = tecknet ska vara en siffra X = tecknet ska vara en siffra eller en bokstav Övriga tecken = tecknet utgör en fast del av numret 1) Här mellanrum efter landkoden av tydlighetsskäl. 2) Fyll ut äldre niosiffriga nummer med en inledande nolla. 3) Det första eller det andra tecknet efter landkoden kan undantagsvis istället vara en bokstav (inte I eller O). 4) Landkoden är inte enligt ISO ) Andra tecknet efter landkoden är en siffra eller en bokstav, det sista tecknet är alltid en bokstav (OBS! skillnaden mellan 1 och I samt mellan 0 och O). 6) Polska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder. 7) Nummer kortare än tio siffror ska inte fylls ut med inledande nollor. 8) Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav. Spanska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder. 9) Avser företag som har separata moms registreringar för olika verksamhetsgrenar. 10) Avser myndigheter (Governmental Departments). 11) Avser health care institutions, numera normalt utbytta mot 9-siffriga nummer som inleds med siffrorna ) De två sista siffrorna är alltid ) Särskilt registreringsnummer för EU-handel som betecknas Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ( USt-IdNr. ). 14) Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U. Betecknas UID-Nr Handel med varor inom EU Vi ska alltid ange vårt VAT nummer då vi handlar/beställer en vara av en utländsk leverantör inom EU. Om vi har angett vårt VAT nummer ska inte utländsk moms debiteras på fakturan med undantag för om det vi köper ska beskattas i säljarens land, t ex hotell och resekostnader. Om vi får en faktura med utländsk moms och det är felaktigt debiterat ska fakturan skickas tillbaka med en upplysning om vårt VAT nummer. Alternativt läggs den utländska momsen som en kostnad och sedan beräkna moms på hela beloppet d v s varan blir dubbelbeskattad Huvudregler vid handel med varor inom EU, Gemenskapsinternt förvärv (GIF) Huvudregeln är att du ska ta ut moms om du säljer varor till en köpare i annat EU-land. Här finns dock ett viktigt undantag om du säljer varor till kunder med momsregistreringsnummer, 20 (36)

Moms vid kundfakturering

Moms vid kundfakturering Moms vid kundfakturering Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Uppdaterad: 2016-11-28 JS Innehåll 1. Uppgifter som alltid ska framgå av en faktura 3 1.1 Uppgifter som ska framgå på faktura som avser

Läs mer

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version.

Med anledning av dessa förändringar har vi uppdaterat vår kodlista för momsundantag och denna finns i en svensk och i engelsk version. Date 1 (5) Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag (2010) Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Bakgrunden är införande av EG-rådets direktiv

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 3 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms, EU moms, byggmoms samt importmoms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Uppdaterad: 2016-05-16

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt

12/3/2014. Bakgrund till momsbeskattning. Bakgrund till momsbeskattning. Momsplikt. EU-rättens företräde framför nationell rätt Momsföreläsning Introduktion till momsbeskattning Föreläsning den 1 december 2014, Mikaela Sonnerby Disposition Bakgrund till momsbeskattning Grundläggande bestämmelser Urval av specialregler Bakgrund

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95

Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 1 Redovisningskonsulten 2 1995, s. 26-30 De nya momsreglerna efter årsskiftet 1994/95 Den 1 januari 1995 blev som bekant Sverige medlem i den europeiska unionen (EU) och med detta följde en del förändringar

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

1 Definitioner och begrepp

1 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp, Avsnitt 1 31 1 Definitioner och begrepp ADB-program Arbetsbeting Avdragsrätt Tillämpningen av bestämmelserna i ML torde i praktiken kräva att vissa förenklade begrepp används

Läs mer

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent

Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Inköp, utlägg, vidarefakturering och kostnadskomponent Momsseminarium Niclas Lindgren 070-3189231 Utlägg vad är det egentligen? Varför kallar jag något för ett utlägg? Är det inte mitt inköp? Har jag betalat

Läs mer

Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet

Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet Mervärdesskattehanteringen vid Lunds universitet SEKTIONEN EKONOMI Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i hur regelverket för mervärdesskatt ser ut, med inriktning på hur

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5 Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt...

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2010:1892 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Lilla momsguiden För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Innehållsförteckning Vad är moms? Moms - en del av värdekedjan Ingående och utgående moms Moms på försäljning

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa mervärdesskattefrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll Fi2002/2346 Promemoria Vissa mervärdesskattefrågor Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian läggs fram förslag till ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).

Läs mer

1 Definitioner och begrepp

1 Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Avsnitt 1 33 1 Definitioner och begrepp ADB-program Arbetsbeting Avdragsrätt Avdragsrättens inträde Tillämpningen av bestämmelserna i ML torde i praktiken kräva att vissa förenklade

Läs mer

INNEHÅLL. 2012-02-22 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2012-02-22 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer,

39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, Skattefrihet för utländska beskickningar, Avsnitt 39 771 39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. 39.1 Utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. som

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Beskrivning Kvartalsredovisning (Periodisk sammanställning, moms) via Skatteverkets filöverföringstjänst

Beskrivning Kvartalsredovisning (Periodisk sammanställning, moms) via Skatteverkets filöverföringstjänst * Skatteverket SKV 278 utgåva 3 Beskrivning Kvartalsredovisning (Periodisk sammanställning, moms) via Skatteverkets filöverföringstjänst * Skatteverket SKV 278 utgåva 3. Utgiven i januari 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:50 Utkom från trycket den 11 februari 2014 utfärdad den 30 januari 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

2015-09-28. Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson. Baker Tilly Tributa KB. Lokaluthyrning frivillig skattskyldighet

2015-09-28. Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson. Baker Tilly Tributa KB. Lokaluthyrning frivillig skattskyldighet Momsutbildning Sandhamn 6 oktober 2015 Jenny Thomsson Baker Tilly Tributa KB Fristående byrå Enbart skatterådgivning Kontor i Malmö och Karlskrona Delägare, tax partner BT Sverige Totalt 6 anställda skattejurister

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU

Lilla momsguiden. För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Lilla momsguiden För dig som säljer och köper varor och tjänster inom Sverige, EU och utanför EU Innehållsförteckning Vad är moms? Moms - en del av värdekedjan Ingående och utgående moms Moms på försäljning

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby

Momsföreläsning 1. Grundläggande om moms. Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsföreläsning 1 Grundläggande om moms Föreläsning den 4 september 2012, Mikaela Sonnerby Momsprinciper Generell skatt på konsumtion -Indirekt skatt -Flerledsskatt Bakgrund till momsbeskattning Rättskällor

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2007:1376 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

Bokföring av moms. Daniel Nordström

Bokföring av moms. Daniel Nordström Bokföring av moms Daniel Nordström Presentationens innehåll Länkar Ekonomiska begrepp Moms Olika momssatser Momsfria varor och tjänster (0%) Momsredovisning Momsdeklarationen Momskonton Betala eller få

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2

9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2 9.1 Mervärdesskatt (moms)... 2 9.1.1 Moms vid inköp... 2 9.1.2 Moms vid försäljning... 6 9.1.3 Återbetalning av utländsk moms... 17 9.1.4 Regler

Läs mer

Riktlinje om extern finansiering

Riktlinje om extern finansiering RIKTLINJE Gäller från och med 2008-01-01 Riktlinje om extern finansiering Gäller fr o m 2008-01-01 Denna riktlinje grundar sig på: Syfte Regleringsbrev innevarande år Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utgåva 3 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 3. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer