9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier... 2"

Transkript

1 9 Skatteregler avseende Mervärdesskatt och stipendier Mervärdesskatt (moms) Moms vid inköp Moms vid försäljning Återbetalning av utländsk moms Regler för momsavdrag vid representation Aktuella momssatser Begrepp Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Allmänt Handläggning av stipendier/bidrag vid universitetet Sakordsregister Sid 9-1

2 9 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER 9.1 Mervärdesskatt (moms) I följande avsnitt om moms beskrivs förhållanden som ofta förekommer vid Göteborgs universitet. För mer information hänvisas till skatteverkets hemsida Moms vid inköp Inköp i Sverige Inköp i Sverige av skattepliktiga varor och tjänster är momsbelagda vilket betyder att moms ska ingå i priset vid fakturering. När universitetet köper varor eller tjänster då ingående moms finns med på leverantörsfakturan, registreras momsen separat vid ankomstregistreringen av leverantörsfakturor. Detta innebär att beloppet för ingående moms konteras på ett centralt konto på universitetet och institutionens kostnadsbärare har därmed ingen kostnad för momsen. Detta förhållande gäller även i samband med egna utlägg som ingår i en reseräkning. Om leverantören har påfört moms på fakturan, måste vi kontrollera att leverantören är momsregistrerad. Om det finns ett momsregistreringsnummer på fakturan, men ingen moms är pålagd, måste en hänvisning finnas på fakturan som talar om varför ingen moms är debiterad (se vidare avsnitt Momsfria försäljningar - hänvisning på fakturan). Om det inte finns någon hänvisning, ska leverantören kontaktas för att upplysa varför ingen moms är debiterad. Mellan statliga myndigheter ska aldrig någon moms debiteras Moms på bilhyra Avdrag (dvs. det momsbelopp som registreras) får göras med endast 50 % av det fakturerade momsbeloppet Moms vid inköp av personbilar Vid inköp av personbil får inget avdrag (= det momsbelopp som registreras) göras av det fakturerade momsbeloppet. Med personbil menas i momssammanhang: - Vanliga personbilar Sid 9-2

3 - Lastbilar med skåpkarosseri utan separat förarhytt om de väger mindre än kg. Med separat förarhytt menas att det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet fungerar som lastbil även om skåpet monteras av. Det räcker alltså inte att sätta exempelvis en plåtvägg eller galler mellan skåpet och förardelen. - Bussar som väger mindre än kg För att få göra momsavdrag måste bilen ha karosserikod eller Inköpskort - moms Samtliga inköp gjorda med inköpskort faktureras till och betalas av universitetet. Originalkvitton med specificerad moms ska alltid bifogas fakturorna och bl.a. utgöra underlag för konteringen. Då den ingående momsen i vissa fall inte är specificerad på kortfakturan, ska momsen på de bifogade kvittona ändå registreras i ekonomisystemet. Kvittona ska fästas på A4-ark och attesteras av kortinnehavaren. En beskrivning av orsaken till eller syftet med inköpet ska finnas Moms vid utlägg och vidarefakturering, inrikes och utrikes Vidarefakturering betraktas som ny omsättning. Detta innebär att man ska lägga på och bokföra den moms som i vanliga fall läggs på vid kundfakturering. Om vi från universitetets sida exempelvis fakturerar Lunds universitet för en resekostnad, ska vi fakturera exklusive moms, eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet. På konto 1584 skall det belopp exkl. moms som vi vidarefakturerar bokföras. Om vi för motsvarande resekostnad i stället fakturerar Chalmers (eller andra organisationer som inte är statliga myndigheter), ska vi när vi skriver vår kundfaktura lägga på det momsbelopp som fanns på den ursprungliga betalda leverantörsfakturan. I dessa fall ska vi således fakturera inklusive moms och med momsbeloppet specificerat på kundfakturan. Vi bokför då momsbeloppet på vårt konto för utgående moms, När man konterar på konto 1584 sätts automatiskt momskod 0 av systemet, vilket inte ger något påslag för moms. Det går att ändra till annan momskod, exempelvis momskod 4, som anger 25 % moms vid konteringen på konto Momsen bokförs då automatiskt på kontot för utgående moms, Övriga momskoder är 6 (6 %) och momskod 5 (12 %). När det handlar om en faktura som ska vidarefaktureras och som innehåller belopp med olika momssatser, delkonterar man på konto 1584 med beloppet för varje momssats och ändrar till den momskod som gäller för just det beloppet. På så sätt kommer beloppet för moms att redovisas på olika rader för varje momssats i fältet för moms på fakturan. Vid vidarefakturering av exempelvis resekostnader, serveringstjänster eller hotellkostnader (under förutsättning dessa sker i Sverige) till utlandet ska vi lägga på det momsbelopp som fanns på den ursprungliga leverantörsfaktu- Sid 9-3

4 ran, den som vi betalat. Denna typ av kostnader anses omsatta i Sverige, vilket innebär att det alltid är svensk moms när vi fakturerar utlandet. Detta gäller även om kunden har VAT-nummer Omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet med den omvända skattskyldigheten är att motverka skattefusk, exempelvis genom att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Reglerna om omvänd skattskyldighet gäller i första hand företag som mer än tillfälligt säljer byggtjänster i sin verksamhet. Men även alla statliga myndigheter skall tillämpa dessa bestämmelser enligt Skatteverket. För universitetets del gäller att när vi köper byggtjänster till vår verksamhet som åtminstone till någon del kan anses som yrkesmässig (ej myndighetsuövning), ska vi som köpare bokföra både in- och utgående moms vid köpet. Undantag gäller när vi får en faktura från en statlig myndighet avseende byggtjänster, eftersom statliga myndigheter som nämnts ovan aldrig ska fakturera varandra moms. En av förutsättningarna för att reglerna ska tillämpas är att det är fråga om en byggtjänst som omfattas av en kod i grupp 45 i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) utgiven av Statistiska centralbyrån. Denna uppdateras kontinuerligt vilket gör att tjänster tillkommer och faller bort. För att undvika gränsdragnings- och tolkningsproblem slopas direkt anknytning till SNI-koder i lagtexten. Regeringen angav dock i propositionen (2007/08:25) att SNI 2002 även i fortsättningen kan tjäna som vägledning vid bedömning av om en viss tjänst skall omfattas av reglerna om omvänd byggmoms eller inte. Praktiska konsekvenser Reglerna innebär att om ett företag som utför någon av de angivna tjänsterna anlitas av en institution inom universitetet, så ska leverantören upplysas om att omvänd skattskyldighet kommer att tillämpas. Detta gäller om tjänsten köps in för verksamhet som åtminstone till någon del kan anses som yrkesmässig. Leverantören ska alltså inte lägga på någon utgående moms på fakturabeloppet. Istället ska universitetets momsregistreringsnummer anges på fakturan. Vidare ska meddelas att omvänd skattskyldighet tillämpas genom en beskrivande text på fakturan eller hänvisning till relevant lagrum (1 kap. 2 4 b ML). För att ekonomiavdelningen ska kunna fylla i skattedeklarationen på korrekt sätt, måste registrering av faktura som omfattas av omvända skattskyldighet, ske på särskilt sätt. För EFH-fakturor gäller att kontrollera att momsbeloppet är 0,00 kr på attestraderna. Om så inte är fallet, ändra momsbeloppet i ekonomisystemet. Attestera fakturan som vanligt. Sid 9-4

5 Efter att definitivbokföring skett, måste bokföring göras av in- och utgående moms. Denna bokning ska göras som en omföring i ekonomisystemet och i texten hänvisas till fakturans verifikationsnummer. 25 % av fakturans belopp beräknas och bokförs i debet på konto 1543 Årets ingående moms momspliktig verksamhet, och samma belopp i kredit på konto 2574 Utgående moms omvänd skattskyldighet i byggsektorn. Ansvar och verksamhet för dessa bägge konton sätts automatiskt utifrån de konteringsregler som ligger på kontona. Det är alltså inget som konteraren behöver kontera Inköp av varor från EU-länder Fakturor från andra EU-länder som avser varuleverans till Sverige ska aldrig inkludera moms. Vid beställning av varor från andra EU-länder ska universitetets VAT-nr uppges, SE , för att leverantören ej ska debitera utländsk moms. Utöver VAT-nr krävs för momsfrihet att varan levereras till Sverige. Om leverantören inte har kännedom om vårt VAT-nr kommer denne att debitera utländsk moms. Om ni felaktigt blivit debiterade för sådan moms bör felet korrigeras i samråd med leverantören innan betalning sker. Be att denne ställer ut en ny faktura utan moms, eller be att få en kreditfaktura på momsbeloppet - sänd i så fall fakturan till betalning tillsammans med kreditfakturan. I normalfallet ska både ingående och utgående moms (s.k. förvärvsmoms) bokföras av köparen vid betalning av varor från momsregistrerade leverantörer i andra EU-länder. Denna bokning av förvärvsmoms sker på ekonomiavdelningen och deklareras tillsammans med svensk moms varje månad. Momsdeklarationen sköts av ekonomiavdelningen Inköp av varor från länder utanför EU (3:e land) Inköp från dessa länder kallas import. Inköp av varor från länder utanför EU kan belastas med införselmoms (=moms på tullvärde, med tillägg av tull och annan statlig skatt eller avgift än moms) som då faktureras separat av Tullverket. Tullverket fakturerar ekonomiavdelningen som betalar införselmomsen. Tullverket är också den myndighet som svarar på frågor om moms vid import av varor. På upphandlingsenhetens hemsida vid Lag och rätt, Tull och import kan man läsa mer om vad som gäller om tull och tullbestämmelser Inköp av tjänster från utlandet Vid köp av tjänster från utlandet är det bl.a. tjänstens karaktär som avgör ifall den utländske leverantören debiterar oss moms eller ej (se vidare Återbetalning av utländsk moms). Sid 9-5

6 9.1.2 Moms vid försäljning Försäljning av varor och tjänster På institutionens kundfakturor, t.ex. vid försäljning av uppdragsutbildning eller vid vidarefakturering av vara eller tjänst, debiteras i allmänhet utgående moms, dock inte vid fakturering till statliga myndigheter. På Ekonomistyrningsverkets hemsida finns vid myndighetsregistret uppgifter om vilka myndigheter som är statliga. Pålägg med 25 % (generella momssatsen) är vanligast; se dock avsnitt Aktuella momssatser nedan. Om köparen finns i Sverige ska vi i regel lägga på svensk moms. Undantag görs bl.a. vid fakturering mellan statliga myndigheter, lokaluthyrning, viss utbildning (se nedan) och tjänst som är led i myndighetsutövning t.ex. tillhandahållande av bevis, protokoll m.m. Med vara menas: Ett materiellt ting bland dem fastigheter och gas samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst menas: Allt som kan tillhandahållas i en yrkesmässig verksamhet och som inte är en vara. Som exempel på vara kan nämnas att man via Internet gör beställning av en bok som sedan levereras via posten. På bokinköpet är det 6 % moms (leverans off-line = vara). Om man istället får boken nedladdad (e-bok) är beställningen en tjänst och ska debiteras med 25 % moms (leverans on-line = tjänst). Boken har här förlorat sin materiella form. Elektroniska tjänster kännetecknas av: - att de tillhandahålls via Internet, - är beroende av informationsteknik för att man ska kunna sälja dem och - att det krävs ett minimalt mått av mänsklig inblandning Exempel på elektroniska tjänster är tillhandahållande av webbplatser, programvara, databaser, bilder, musik och film. Elektroniska tjänster ska behandlas som intellektuell tjänst, se avsnitt Intellektuella tjänster nedan. Följande varor och tjänster är befriade från moms. Fler exempel kan finnas men nedanstående är ofta förekommande vid universitetet: - försäljning till statliga myndigheter - kompendier som säljs av universitetet till studerande vid universitetet; se även avsnitt Led i utbildningen - högskoleprovet - varor som säljs till länder utanför EU - försäljning av anläggningstillgångar, se även kapitel 7 avsnitt 7.10 Försäljning externt Försäljning av varor till EU-länder Vid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fak- Sid 9-6

7 turan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan. Var tredje månad ska universitetet lämna uppgift till Skatteverket om värdet av varuleveranser som säljs momsfritt till köpare som åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nr) i ett annat EU-land. svarar för denna kvartalsredovisning. I kvartalsredovisningen ska uppgifter lämnas om: - de momsregistreringsnummer (VAT-nr) som våra köpare har åberopat - det sammanlagda varuvärdet för varje köpare under den tid som kvartalsredovisningen avser För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda: - köparen ska vara registrerad till moms i ett annat EU-land - köparen ska åberopa ett giltigt momsregistreringsnummer - varan ska transporteras från Sverige till ett annat EU-land genom universitetets försorg. Köparen bör ej själv hämta varan i Sverige, då det kan bli svårt att bevisa att varan sedan lämnar Sverige. Man måste kunna visa att köparen var momsregistrerad i annat EU-land vid tidpunkten för leveransen. Dessutom måste man också kunna visa att varan transporterats till ett annat EU-land, vilket dock inte behöver vara till det land där köparen är momsregistrerad. Man bör se till att ha någon handling som visar att universitetet har levererat varan till annat EU-land. Vid fakturering ska både vårt och köparens momsregistreringsnummer för handel utomlands (VAT-nr) framgå av fakturan. Kontroll av giltigt VAT-nr kan göras på Skatteverkets hemsida Fakturan ska inte innehålla något momsbelopp. Istället ska man ange "Intra community supply of goods", för att visa att köparen ska beräkna och betala momsen på det fakturerade beloppet. Reglerna innebär att giltigt VAT-nummer alltid ska anges vid upplägg av ny kund. Vid fakturaregistrering till tillfällig kund måste giltigt VAT-nummer anges på fakturan i fakturaspecifikationen Försäljning av varor till länder utanför EU (3:e land) Försäljning till dessa länder kallas export. Denna försäljning ska inte innehålla moms vid fakturering. Tullverket är den myndighet som svarar på frågor om försäljning till 3:e land. På fakturan ska framgå varför moms inte debiteras. Man anger på fakturan Export, outside-community supply of goods Beskattning av tjänster vid utrikeshandel Sid 9-7

8 Från den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Lagändringarna görs med anledning av ett EU-direktiv (proposition 2009/10:15). Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas avseende moms i det land där den konsumeras. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Huvudregel vid försäljning till näringsidkare Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas avseende moms i det land där köparen är etablerad när tjänsten tillhandahålls dit. Moms ska således inte debiteras om köparen är en näringsidkare i ett annat land än Sverige. Om den utländske köparen har VAT-nummer/momsregistreringsnummer visar det att de är näringsidkare. Även juridiska personer, t.ex. bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner, som inte bedriver näringsverksamhet anses som näringsidkare om de är momsregistrerade och har VAT-nummer. En köpare ska också agera i egenskap av näringsidkare vid inköpet. Det innebär att inköpen görs för köparens verksamhet. Med någon som inte är näringsidkare avses t.ex. privatpersoner. Om köpare i ett annat EU-land När försäljning har gjorts av en tjänst utan svensk moms till någon i ett annat EU-land måste uppgift lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning. För att du ska kunna sälja momsfritt måste köparen ha ett giltigt momsregistreringsnummer i det aktuella EU-landet. På nedanstående länk på Skatteverkets webbplats home&selectedlanguage=sv kan kontroll ske om ett nummer är giltigt. Huvudregel vid försäljning till privatpersoner Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare, t.ex. privatperson, är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att när universitetet säljer till privatperson ska svensk moms debiteras oavsett i vilket land köparen finns. Undantag från bägge huvudreglerna Fastighetstjänster Tjänster med anknytning till en viss fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att du kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om du säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster som gäller fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson. Persontransporter Sid 9-8

9 Persontransporter som helt utförs inom Sverige är omsatta här. Persontransporter mellan Sverige och andra länder är omsatta utomlands. Kulturella och liknande tjänster Följande tjänster anses alltid omsatta där aktiviteterna faktiskt äger rum: kulturella och konstnärliga aktiviteter idrottsaktiviteter vetenskapliga aktiviteter pedagogiska aktiviteter aktiviteter av underhållningskaraktär aktiviteter som liknar de ovan uppräknade, t.ex. mässor och utställningar. Från den 1 januari 2011 gäller detta undantag endast när tjänsterna säljs till någon som inte är näringsidkare, t.ex. en privatperson. Vid försäljning till näringsidkare gäller undantagen då endast för inträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och underhållningsevenemang. Det innebär t.ex. att en utländsk näringsidkare även i fortsättningen ska betala svensk moms i biljettkassan. Restaurang- och cateringtjänster Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs. En restaurang i Sverige ska alltså ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser. Särskilda bestämmelser kommer att införas för restaurangverksamhet ombord på tåg. Korttidsuthyrning av transportmedel Uthyrning av ett transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar är en tjänst som är omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska du som säljare ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är tidsgränsen 90 dagar. Om du hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar gäller respektive huvudregel. Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare Varutransporter och arbete på lös egendom Följande tjänster är omsatta utomlands om de endast tillgodogörs utanför EU och köparen är näringsidkare: varutransporter transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) arbete på varor som är lös egendom. Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner Förmedlingstjänster Sid 9-9

10 Förmedlingstjänster som du tillhandahåller någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor. Med förmedling menas här att t.ex. A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finnas en huvudtransaktion (t.ex. en försäljning av en vara). Transporttjänster Varutransporter som görs inom Sverige är omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EU-länder för någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta i det land där transporten börjar. Det innebär t.ex. att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms. Transportanknutna tjänster Transportanknutna tjänster, t.ex. lastning eller lossning, är omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är en någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson). Arbete på lös egendom Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom är omsatta i det land där tjänsterna fysiskt utförs, om köparen är någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom. Intellektuella tjänster Dessa tjänster, som ofta kallas intellektuella tjänster eller paragraf 7- tjänster, kommer inte att omfattas av huvudregeln när köparen inte är näringsidkare (utan t.ex. en privatperson) utanför EU. Undantaget från huvudregeln innebär att försäljningen är omsatt utomlands. Vid försäljning inom EU gäller huvudregeln. Den som säljer intellektuella tjänster från ett land utanför EU till någon som inte är näringsidkare i Sverige ska deklarera och betala moms i Sverige. Till den här gruppen av tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation och elektroniska tjänster. På skatteverket hemsida kan man läsa mer om de nya momsreglerna som gäller fr.o.m. 1 januari Praktiska konsekvenser för universitetet För universitetets del innebär de nya reglerna bl.a. att tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar som universitet fr.o.m säljer till utländska näringsidkare inte ska påföras svensk moms. Detta gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Då dessa tjänster säljs till svensk köpare ska däremot svensk moms tas ut. Sid 9-10

11 När tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands - ingen svensk moms. På fakturan anges bl.a. köparens VATnummer/momsregistreringsnummer (vårt VAT-nummer finns redan på vår kundfaktura) samt som förklaring till varför vi inte har lagt på svensk moms anges i beskrivningstexten på fakturan: General rule for services to a taxable person in another country, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC. Blankett för kundupplägg uppdaterad Med anledning av de nya bestämmelserna har blanketten Uppläggning av kund i kundregistret/kreditprövning uppdaterats. Vid upplägg av utländsk näringsidkare måste VAT-nr/momsreg.nr för kunden vara med. Det läggs då ut på fakturan med automatik. Brev har skickas till alla våra befintliga utländska kunder i vårt kundregister (fakturerade 2008/2009) som saknar VAT-nr/momsreg.nr, för komplettering. Faktura för utländska strökunder När en order för faktura avseende tillfällig utländsk näringsidkare ska registreras, måste VAT-nr/momsreg.nr för kunden anges i beskrivningsfältet på fakturan. En popup -ruta kommer att påminna om detta varje gång man anger landkoden (knr) Momsbefrielse avseende utbildning Från momsbeskattning undantas enligt mervärdesskattelagen (ML) 3 kap 8 följande: - grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare - utbildning som enligt studiestödslagen (1973:349) berättigar eleven till studiestöd enligt studiestödslagen eller till sådant bidrag för korttidsstudier som fördelas av vissa särskilda organ. Undantaget omfattar även varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen, t.ex. försäljning av kompendier som säljs av GU till studenter vid GU, se även avsnitt Led i utbildningen Underentreprenör moms i samband med utbildning Skatteverket har i vissa delar ändrat sin tolkning av hur långt undantaget för moms avseende utbildningstjänster sträcker sig. Tidigare har verkets tolkning inneburit att den tjänst som en utbildningsanordnare köper från en underentreprenör i form av undervisningstjänst inom ramen för utbildning- Sid 9-11

12 sanordnarerns grund-, gymnasie- eller högskoleutbildning är en från momsplikt undantagen tjänst. Reglerna har modifierats med hänvisning till två domar i EU-domstolen. Skatteverket gör nu skillnad mellan tillhandahållande av utbildningstjänst, som är en momsfri tjänst och uthyrning av personal, som är en momspliktig tjänst. I det första fallet - tillhandahållande av utbildningstjänst - är det anlitad leverantör som ansvarar för innehållet i undervisningen, dess utformning och lärarens arbetsuppgifter. Detta är då en momsbefriad tjänst. Enligt Skatteverket kan en underentreprenör som ges totalansvaret för att genomföra undervisningen i ett ämne i enlighet med läroplanen anses tillhandahålla en momsbefriad utbildningstjänst. Underentreprenören ansvarar för att läroplanen följs och vem eller vilka som skall vara lärare. Den momspliktiga tjänsten - uthyrning av personal föreligger dock när en leverantör hyr ut personal och kunden ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna. Då universitetet anlitar utländsk näringsidkare med VAT.nr/momsregistreringsnummer som underentreprenör i den momspliktiga tjänsten, ska omvänd skattskyldighet tilllämpas, då tjänsten uthyrning av personal ska momsbeskattas enligt huvudregeln. Saknas VAT.nr/momsregistreringsnummer och den utländske leverantören inte på annat kan visa att den är näringsidkare ska fakturan betalas ut som arvode. Då universitetet köper den momspliktiga tjänsten av svensk leverantör, måste denne vara momsregistrerad. Omvänd skattskyldighet tillämpas ej mot svenska leverantörer. Slutsatsen blir att den utbildningsanordnare som examinerar eleven för en genomförd kurs, exempelvis Göteborgs universitet, är den som tillhandahåller utbildningstjänsten. Om då lärare från exempelvis Chalmers anlitas för kursen, så ska Chalmers fakturera universitetet med moms för sin tjänst Led i utbildningen Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas av skattefriheten. Tillämpningen bör vara restriktiv. Kompendier, som framställs inom skolan eller institutionen, och säljs till elever vid den aktuella utbildningen ses som ett led i utbildningen. En grundförutsättning för att undantaget om momsplikt ska vara tillämpligt är att tillhandahållandet görs av den som bedriver utbildningen till den som får utbildningen. Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Skollunch i skolans matsal eller husrum vid internatskolor betraktas som ett led i utbildningen. En förutsättning för skattefriheten är att varorna och tjänsterna tillhandahålls av den som bedriver den skattebefriade utbildningen. Sid 9-12

13 Måltider och logi kan anses omsatta som ett led i en från mervärdesskatt undantagen utbildningstjänst endast i följande fall: - när logi och dagliga måltider tillhandahålls boende vid ett elevhem som endast är avsett som logi åt elever vid deltagande i undervisning, eller - när måltid tillhandahålls studerande i direkt anslutning till undervisningen Skattepliktig utbildning/vetenskapliga tjänster I ML 5 kap 11 behandlas bl.a. olika kulturella aktiviteter som exempelvis artistframträdanden, idrottsutövning, underhållning, pedagogiska aktiviteter (som inte är skattebefriad enligt ovan) och vetenskapliga tjänster. Om dessa tjänster äger rum i Sverige ska de alltid beläggas med svensk moms av säljaren. Enligt 3 kap. 8 3 st. ML är uppdragsutbildning skattepliktig om uppdraget tillhandahålls en uppdragsgivare som själv utser deltagarna och utbildningen ingår i en utbildning som är skattepliktig hos uppdragsgivaren. Se vidare avsnittet Underentreprenör - moms i samband med utbildning, där det beskrivs när moms ska tas ut i de fall universitetet är underentreprenör i utbildningssammanhang. Med vetenskaplig tjänst menas i detta sammanhang att tillhandahålla vetenskapliga forskartjänster t.ex. forskningsuppdrag (längre forskningssamarbete). Det rör sig då om grundforskning Konferenstjänster Vid anordnande av konferenser är konferenstjänsten i sin helhet momspliktig såvida konferenstjänsten utöver tillgång på konferenslokal innefattar andra anordningar och service som normalt ingår i ett konferenspaket vid en konferensanläggning, s.k. sammansatt konferenstjänst.. Exempel på vad kunden där minst har tillgång till är personal, som kan bistå kunden med administrativa göromål, teknisk utrustning såsom bl.a. AV-utrustning och olika slag av förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider. Även föreläsningar anses ingå i konferenspaket. Logi, resor och andra tjänster, som inte normalt ingår i ett konferensarrangemang, ska beskattas för sig och inte som en del av konferensarrangemanget, logi 12% och resor 6%, se även avsnittet Moms vid utlägg och vidarefakturering, inrikes och utrikes. En prestation är inte skattepliktig när den innebär att kunden enbart erbjuds tillgång till lokal och inte innehåller ovan nämnda anordningar och service. Tillhandahållandet av lokalen är i ett sådant fall en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse. Tillgång till viss enklare utrustning såsom t.ex. blädderblock och whiteboard får anses underordnad själva lokalupplåtelsen och omfattas av undantaget från skatteplikt. Detta medför att upplåtelse av samlingssalar i kommunalhus, bibliotek m.m. normalt inte omfattas av skatteplikt. Sid 9-13

14 Kliniska läkemedelsprövningar En klinisk läkemedelsprövning ska enligt Skatteverkets bedömning ses som ett gemensamt tillhandahållande, dvs. det är inte fråga om avskiljbara prestationer utan prestationerna ska betraktas som en helhet. Skatteverket anser att en klinisk läkemedelsprövning som tillhandahålls en näringsidkare är en tjänst som omfattas av huvudregeln i 5 kap. 5 ML. Det som avgör omsättningsland enligt 5 kap. 5 i ML är var förvärvaren har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls. En klinisk läkemedelsprövning anses alltså omsatt inom landet om köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsterna tillhandahålls i Sverige. Om tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som näringsidkaren har i ett annat land har den dock omsatts utomlands. För universitetets del innebär de nya reglerna främst att tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar som universitet fr.o.m säljer till utländska näringsidkare inte ska inkludera svensk moms. Detta gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Då dessa tjänster säljs till svensk köpare ska däremot svensk moms tas ut. När tjänster avseende kliniska läkemedelsprövningar tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands - ingen svensk moms. På fakturan anges bl.a. köparens VAT-nummer/ momsregistreringsnummer (vårt VAT-nummer finns redan på vår kundfaktura) samt som förklaring till varför vi inte har lagt på svensk moms anges i beskrivningstexten på fakturan: General rule for services to a taxable person in another country, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC Övriga tjänster I ML 5 kap behandlas även andra typer av tjänster t ex fastighetstjänster och transporttjänster. Se vidare Skatteverkets hemsida på adress vid EG-moms välj EG-handel och export Momsfria försäljningar hänvisningar i fakturan Av 11 kap 8 11 i ML framgår att man vid vissa momsfria försäljningar och vid omvänd skattskyldighet måste göra en hänvisning på fakturan antingen till den relevanta bestämmelsen i ML, den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) eller annan uppgift om att omsättningen är momsbefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Det är bara när man fakturerar privatpersoner som man inte behöver ange orsak till varför man fakturerar utan moms. I Skatteverkets Momsbroschyren (SKV 552) finns uppräknat ett antal momsfria försäljningar av varor och tjänster. Vid dessa försäljningar behöver inte förklaring ges till varför moms ej är pålagt på fakturan. Sid 9-14

15 Nedan ges exempel på några momsfria försäljningar av varor och tjänster: sjukvård, tandvård och social omsorg bank- och finansieringstjänster försäkringstjänster artistgage utbildning när du kan få studiestöd studieförbundens studiecirklar utbildning inom grund-, gymnasie- och högskola biblioteksverksamhet som löpande understöds i mer än ringa omfattning av staten eller kommun läkemedel som du köper på recept köp och försäljning av hus och lägenheter hyra av lägenhet (det kan vara moms på verksamhetslokaler) konstverk om konstnärens försäljning av konstverk är högst kr om året. Fler exempel på momsfria försäljningar finns i Momsbroschyren (SKV 552) på Skatteverkets hemsida Det är bara vid en normalt momspliktigt vara eller tjänst som anledning till varför moms ej är pålagt ska anges. Vid momsfria försäljningar inom Sverige kan man göra en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML. Vid fakturering som sker till utlandet kan det dock vara lämpligt att man gör en hänvisning på ett sådant sätt att köparen förstår innebörden av den. Nedan finns en sammanställning på vissa utvalda situationer när försäljning görs utan momspålägg och vilka hänvisningar som ska göras på fakturan. Varuförsäljning till utlandet Exempel på hänvisningar. Nedan finns en sammanställning av vissa utvalda situationer när omsättning görs till utlandet. Vi har gjort olika exempel på vad som kan anges på fakturan för att kraven i ML enligt vår uppfattning ska vara uppfyllda. Man kan välja något av alternativen a), b) eller c). EU-försäljning.: Gemenskapsintern försäljning av varor (ej nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor) som levereras från Sverige till momsskyldig köpare i annat EU-land. På fakturan anges bl a kundens VAT-nummer samt a) Gemenskapsintern varuförsäljning, 3 kap 30 a mervärdesskattelagen (1994:200), b) Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC, eller c) Intra-Community supply of goods (reverse charge). Export: Varor som levereras utanför EU anses omsatta utomlands (export). Sid 9-15

16 Köparens VAT-nummer behöver inte anges på fakturan, men däremot t ex: a) Export, 5 kap 3 a mervärdesskattelagen (1994:200), b) Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC, eller c) Outside Community supply of goods, export. Tjänster till näringsidkare i utlandet huvudregel Tjänster enligt huvudregeln.. När en tjänst tillhandahålls en näringsidkares fasta etablering utomlands är tjänsten omsatt utomlands (ingen svensk moms) om köparen agerar i egenskap av näringsidkare. På fakturan anges bl a köparens VAT-nummer samt: a) Huvudregeln för tjänster, 5 kap 5 mervärdesskattelagen (1994:200), b) General rule for services (Reverse charge*), article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC, eller c) General rule for services (Reverse charge*) to a taxable person in another country. * Är köparen en näringsidkare utanför EU finns inga krav på omvänd skattskyldighet. Exempel på huvudregeln. De tjänster som omfattas av huvudregeln är bl.a. konsult-, reklam- och datatjänster, informationstjänster, tillhandahållande av arbetskraft, uthyrning av annan lös egendom än transportmedel samt elektroniska tjänster. Andra exempel är tranporttjänster, lastnings- och lossningstjänster, tjänster avseende reparationer och service av lös egendom, tryckeritjänster, lagringstjänster, förmedlingstjänster (ej fastighet), långtidsuthyrning avtransportmedel. Till svensk näringsidkare. Det innebär bl.a. att om ett svenskt företag tillhandahåller sådana tjänster till en svensk näringsidkare som också är etablerad i Sverige, ska moms tas ut på fakturan. Undantag från huvudregeln. Följande tjänster omfattas inte av huvudregeln: fastighetstjänster, tjänster avseende persontransporter, kultur, idrott, utbildning, mässtjänster, restaurang och catering, korttidsuthyrning av transportmedel samt vissa tjänster som är omsatta utanför EU. - Vid försäljning av anläggningar (ska göras till marknadsmässigt pris) hänvisar man till 3 kap. 24 i ML (1994:200). Ett förtydligande till detta finns i RSV:s skrivelse daterad Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar (finns på skatteverkets hemsida ). - Vid försäljning mellan statliga myndigheter finns ingen speciell lagparagraf att hänvisa till. Skriv på fakturan att det aldrig är moms mellan statliga myndigheter. Arbete på lös egendom.: Tjänster på lös egendom om egendomen förvärvats eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen därefter transporteras ut ur EU: a) Omsättning utanför EU, 5 kap 19 p. 3 mervärdesskattelagen (1994:200), b) Outside-Community supply, article d Council Directive 2006/112/EC, eller c) Work on movable property before transported out of the Community Sid 9-16

17 9.1.3 Återbetalning av utländsk moms I vissa fall kan det förekomma att en tjänst anses beskattad och tillhandahållen i det land där den utländske leverantören bedriver sin verksamhet och har sitt fasta försäljningsställe. Detta innebär att leverantören i vissa fall lägger på moms på fakturan. Tjänsten är momspliktig i det landet. Denna moms måste universitetet betala. Dessa fakturor, som betalas via universitetets utlandsbetalningsrutin, arkiveras centralt. ombesörjer att den utländska momsen återhämtas från respektive land. Vissa restriktioner förekommer dock vad gäller återhämtning av moms, t.ex. återbetalas inte moms på hotell och logikostnader från vissa länder. Om personligt utlägg för universitetets räkning har gjorts utomlands och utländsk moms därmed har erlagts, kan denna moms vara återkrävningsbar. För att återkräva utländsk moms måste originalhandlingarna (kvittona) sändas till ekonomiavdelningen och en bestyrkt kopia av originalhandlingarna användas som verifikat på institutionen. Institutionen får originalen i retur efter det att moms har återbetalats från utlandet. På originalet ska datum, typ av tjänst, belopp, utställare, mottagare, momsbelopp och utställarens VAT-nummer framgå. Originalet måste vara utskrivet i landet där tjänsten köpts. Av det utländska momsbeloppet kommer högst 84 % att återbetalas. Återkrävd moms på minst kr per faktura återredovisas till institutionen. Ovanstående är reglerat i Riksarkivets föreskrifter om utlån av räkenskapsverifikationer för återhämtning av utländsk mervärdesskatt (RA-FS 1997:1) Regler för momsavdrag vid representation Vid representation får momsavdrag göras på priset upp till 112:50 kronor (inkl. moms) per person och måltid, vilket ger ett momsavdrag på 22:50 kr (112:50 * 20 %). Exempel: Måltidskostnad per person 150,00 Moms 25% 37,50 Kostnad totalt för måltiden: 187,50 Högsta tillåtna momsavdrag, enl. ovan (25%x90) 22,50 Kvar att kostnadskontera vid institutionen 165,00 Se vidare kap 10 Regler i förhållande till anställda och uppdragstagare Aktuella momssatser Påläggs % Avdrags % Typ av varor och tjänster Sid 9-17

18 25 20 Generell momssats (inkl. serveringstjänster och frimärken) - dock med nedan angivna undantag 12 10, 71 Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande Livsmedel m.m. 6 5,67 Personbefordran t.ex. biljetter och taxi (inrikes) Entréavgifter till konserter och teater m.m. Böcker och tidskrifter Allmänna nyhetstidningar, d.v.s. dagstidningar och publikationer av dagspresskaraktär, som utkommer minst 1g/vecka m.m. Ytterligare information om mervärdesskatt finns på Skatteverket hemsida: Där finns bl.a. tillgång till momsbroschyren. Om betalningen huvudsakligen avser en viss vara eller tjänst skall det vara samma momssats på tilläggen till priset som på den underliggande varan eller tjänsten, t.ex. vid fakturering av böcker ska även moms på ev. frakt och portokostnader beräknas med samma procentsats som för böcker d.v.s. 6 % Begrepp - EURO EUs gemensamma valuta - ED EnhetsDokument som normalt används vid tulldeklaration - Eurostat EU-kommissionens statistiska kontor i Luxemburg - Export Uttrycket används endast vid handel med länder utanför EU - Import Uttrycket används endast vid handel med länder utanför EU - Införsel Inom EU-länderna talar man om införsel istället för import - Intrastat Ett system för insamling av statistik över varuflödet mellan medlemsstater - KN Kombinerad nomenklatur, EUs gemensamma tulltaxa 8- siffrig - SCB Statistiska centralbyrån - TARIC EUs uppdelade integrerade tulltaxa, 10-siffrig - Tredje land Land som ej är med i EU - Utförsel Inom EU-länderna talar man om utförsel istället för export - VAT-nr Value-Added-Tax number eller momsregistreringsnummer Benämningar på momsregistreringsnummer: - engelska VAT Reg. No Sid 9-18

19 - tyska USt-IdNr - franska TVA no - italienska ID. CEE eller Cod. Fisc. - VIES VAT Information Exchange System, EUs centrala momsdatasystem Ansvarig handläggare: Karin Anved, ekonomiavdelningen tel , E-post: 9.2 Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag Allmänt Stipendier/bidrag Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): ett bidrag till en fysisk person som utges för mottagarens utbildning eller för att stödja en verksamhet som mottagaren bedriver eller planerar att starta. Det kan vara fråga om en litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, en idrottslig verksamhet eller en verksamhet som forskare eller uppfinnare. Med stipendium avses således endast en betalning eller annan ersättning till en fysisk person. Det som är utmärkande för stipendium eller liknande bidrag är att det utgår utan motprestation från mottagarens sida Beskattning Enligt 19 kommunalskattelagen (1928:370) är stipendier avsedda för mottagarens utbildning generellt undantagna från skatteplikt. Ett stipendium beskattas dock, om det anses utgöra ersättning för arbete. Stipendier givna av stiftelser eller ideella föreningar med kvalificerat allmännyttiga ändamål enligt 7 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är enligt anvisningarna till 31 punkt 2 kommunalskattelagen skattefria för mottagaren under förutsättning att stipendiet används för det allmännyttiga ändamålet. Hur utbetalning av stipendier skall ske är beroende av om ett anställningsförhållande föreligger Anställningsförhållande Från skattesynpunkt betraktas personer som anställda/uppdragstagare vid Göteborgs universitet när dessa fått lön eller ersättning som jämställs med lön som överstiger kronor vid tidpunkten för stipendiebeslutet eller tidigare under stipendieåret och/eller under de två föregående inkomståren. Sid 9-19

20 Stipendiatens skyldighet vid självdeklaration Mottagaren av ett skattefritt stipendium kan inte i sin självdeklaration göra avdrag för omkostnader med anledning av stipendiet och den därmed förenade verksamheten. Stipendiaten bör dock upplysa skattemyndigheterna om stipendiet i sin självdeklaration Felaktigt utnyttjande av stipendium Om ett stipendium utnyttjas felaktigt kan det återkrävas Handläggning av stipendier/bidrag vid universitetet Inom Göteborgs universitet hanteras årligen ett stort antal stipendier. Exempel ges här på handläggningsrutiner för olika kategorier av stipendier/bidrag: resebidrag, stipendier för postdoktoral utbildning, bidrag till vetenskaplig forskning m.m. I de fall där det finns donationsbrev som reglerar utdelandet ska dessa följas. - Stipendier för utbildning - Stipendier för postdoktoral utbildning - Bidrag till främst yngre forskares resor - Stipendier/bidrag som utdelas av Filosofiska fakulteternas donationsnämnd: - resestipendier för forskarstuderande - donationsstipendier (behovsstipendier) - bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte - bidrag till inbjudan av gästföreläsare - bidrag till inbjudan av gästprofessor - bidrag till vetenskaplig forskning - stipendier och anslag ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet - EU-stipendier - pedagogiska pris Stipendier för utbildning Mottagare/syfte Stipendier utbetalas till svenska och utländska studerande för att följa forskningen inom ett forskningsområde. Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga. Stipendiet är avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet och får inte utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. Finansiering Stipendier kan endast inrättas med medel som universitetet har erhållit från externa givare. Externa givare ska, om det är möjligt, ge tillstånd till att med- Sid 9-20

21 len används till stipendier för utbildning. Statsanslag får inte användas för utgivande av stipendier. Ansökan Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att söka. I ansökan, som ska vara kompletterad med meritförteckning, ska framgå om den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som skall få stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som gäller för stipendiet. Handledaren och stipendiaten ska gemensamt utarbeta en utbildningsplan som fastställs av prefekten. Handledaren ska fortlöpande informera prefekten om förhållanden som är av betydelse för en eventuell omprövning av stipendiet. Försäkringsskydd Eftersom stipendier inte är sjukpennings- eller pensionsgrundande ska stipendiaten ekommenderas att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna genomföra sin utbildning, ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. Utbildningsbevis Stipendiat ska vid stipendietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat utbildningsbevis avseende utbildningen. Kopia ska tillställas dekanus. Detsamma gäller om stipendiaten avbryter sin utbildning i förtid Stipendier för postdoktoral utbildning Mottagare/syfte Stipendier för postdoktoral utbildning ges till forskare som inbjudits att vid Göteborgs universitet följa forskningen inom ett forskningsområde. Stipendier kan utbetalas under sammanlagt högst två år inom en fyraårsperiod räknat från avlagd doktorsexamen. Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga. Stipendiatens verksamhet måste kunna urskiljas såsom utbildning i förhållande till den verksamhet som i övrigt bedrivs av annan anställd personal. Utbildningsmomenten bör därför klart definieras. Stipendiet är avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet och får inte utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. Sid 9-21

22 Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. Finansiering Stipendierna skall finansieras med medel som universitetet har fått från externa givare. Externa givare skall, om det är möjligt, ge tillstånd till att medlen används till stipendier för postdoktoral utbildning. Statsmedel får inte användas för utgivande av stipendier. Ansökan Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att söka. I ansökan, som skall vara kompletterad med meritförteckning, skall framgå om den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som skall få stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som är knutna till stipendiet. Försäkringsskydd Eftersom stipendier inte är sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande skall prefekten rekommendera stipendiaten att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna genomföra sin utbildning ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. Utbildningsbevis Stipendiat skall vid studietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat utbildningsbevis. Kopia skall tillställas dekanus. Detsamma gäller om stipendiaten avbryter sin utbildning i förtid Bidrag till främst yngre forskares resor (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, s.k. jubileumsanslaget ) Syfte Resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Handläggning Varje fakultetsnämnd beslutar om fördelningen av de medel som tilldelats nämnden enligt beslut av rektor. Fakultetsnämnden ska efter rekvisition från stipendiaten omföra medlen till berörd institution alternativt göra en direktutbetalning till stipendiaten enligt nedanstående regler. Reseberättelse/ekonomisk redogörelse ska inlämnas till fakultetsnämnden. Resestipendier till anställda/uppdragstagare Sid 9-22

23 Medlen överförs till den institution där mottagaren är verksam. I formell mening är det sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket bidraget givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med biljetter och övriga underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag får finansieras på annat sätt. Reseberättelse/ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. Resestipendier till icke anställda Har bidragsmottagaren inget anställningsförhållande vid universitetet (se punkt 1.4) föreligger inga hinder för att göra en direkt utbetalning till vederbörande. Någon reseräkning skall vad avser resestipendium då naturligtvis inte upprättas, däremot skall reseberättelse/ekonomisk redovisning enligt ovan avlämnas Stipendier/bidrag som utdelas av filosofiska fakultetens donationsnämnd Resestipendier för forskarstuderande Mottagare/syfte Avser forskarstuderande vid filosofisk fakultet. Med filosofisk fakultet avses humanistiskt fakultetsnämndsområde, samhällsvetenskapligt fakultetsnämndsområde och matematisk- naturvetenskapligt fakultetsnämndsområde. Resor för deltagande i internationella konferenser, resor till sommarskolor motsvarande eller kortare fältstudier, t.ex. materialinsamling. Exempel på stipendiegivare: Stiftelsen Henrik E. Ahrenbergs studiefond Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond, understödsfond Stiftelsen Håkan Ekmans stipendiefond Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond, understödsfond Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne: understödsfond Handläggning Stipendiet utbetalas av respektive stiftelse/stipendieutgivare. Utbetalning sker direkt till stipendiaten. I de fall stipendiet är att betrakta som ett bidrag till den verksamhet som stipendiaten bedriver vid sin institution, tillförs dock stipendiet institution. I formell mening är det sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket bidraget givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via rese- Sid 9-23

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Kapitel 6, Mervärdesskatt

Kapitel 6, Mervärdesskatt Sid 1 (6) Kapitel 6, Mervärdesskatt 2000-10-26 Publiceringsdatum. 2000-11-09 6.6.9 9 Ändrad text. 2001-02-0 6.3 Bilaga 6.a Bilaga 6.a 1 18 Ändrad moms för inrikes persontransport. Ny momssats för inträde

Läs mer

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011

Pengaktuellt. Nr 255 11 Jan 2011 Pengaktuellt Sektionen Ekonomi Nr 255 11 Jan 2011 Innehåll: NYA MOMSREGLER FÖR KULTURELLA, VETENSKAPLIGA OCH LIKNANDE TJÄNSTER FRÅN 1 JANUARI 2011... 1 MOMSREGLER VID TJÄNSTEHANDEL MED ANDRA LÄNDER...

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (15) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 69: Momshantering av norska konferensköp Gränshinder 70: Momshantering av tjänst KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (15) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Skattedeklaration 2007 ny momsdel

Skattedeklaration 2007 ny momsdel Skattedeklaration 2007 ny momsdel Gäller från 3.39A SP10 och 3.40A SP6 (3 oktober 2007) Till årsskiftet 2006/2007 infördes en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara säljer moms-pliktiga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Utbildning, Avsnitt 27 713

Utbildning, Avsnitt 27 713 Utbildning, Avsnitt 27 713 27 Utbildning Sjätte direktivet Undantag för utbildning 27.1 Allmänt Skattefrihet för utbildning omfattar i huvudsak det offentliga skolväsendet, medan annan utbildning beskattas

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:124

Regeringens proposition 2012/13:124 Regeringens proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.

bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01. bilekonomi.com MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2009.01.01 Kimberlite AB 1 Sidnummer och innehåll 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder,

Läs mer

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB

Ad Manus. Manual för den nya byggmomsen 2007. Ad Manus AB Ad Manus Manual för den nya byggmomsen 2007 Ad Manus AB Juli 2007 Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Byggmoms Vad innebär omvänd skattskyldighet? Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet

Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och nya regler för omvänd skattskyldighet Nya BAS-konton med anledning av ny skattedeklaration och regler för omvänd skattskyldighet 1 (5) Ny skattedeklaration Skatteverket har tagit fram en ny skattedeklaration som ska användas från och med 2007.

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Två momssystem att hantera

Två momssystem att hantera www.pwc.com/se Mervärdesskatten i kommunen Skellefteå 27 oktober 2011 Johnny Andersson 0910-71 15 78 072-727 50 11 johnny.s.andersson@se.pwc.com Två momssystem att hantera -Vanliga momssystemet (affärsmoms)

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning! Videoföreläsning med Bonnier Ledarskapshandböcker

Läs mer

KGH CUSTOMS SERVICES AB

KGH CUSTOMS SERVICES AB KGH CUSTOMS SERVICES AB FÖRÄNDRAD HANTERING AV IMPORTMOMS I SVERIGE 1 JANUARI 2015 CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Vad är moms? Skattesatser

Vad är moms? Skattesatser Vad är moms? Skattesatser Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer