SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)"

Transkript

1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Bure, Vidéum Science Park, Framtidsvägen 12, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Kent Alriksson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Kjell Jormfeldt (mp), Gunnar Elm (c) Carina Bengtsson (c), Lena Karlsson (c) Peter Hogla, Thomas Nilsson, Björn Johansson och Clas Carlsson 68 Maria Nilsson 69 Cajsa Augustzén Övriga Justering Justerare Monica Haider Tid och plats Onsdag den 22 april 2009 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer 55-75

2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (27) Förteckning över styrelsens dagordning den 8 april Fastställande av dagordning 56 Aktuella frågor för regional utveckling 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 58 Redogörelse för det ekonomiska läget 59 Regionaltågsystem - Pågatåg 60 Regionaltågsystem - Krösatåg 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur 62 Överfallslarm i bussar 63 Skrivelse från Ung företagsamhet angående driftstöd 64 Ge alla möjligheten - projekt 65 ALMI Kronoberg AB val av ombud till bolagsstämma 66 Reaktor Sydost val av ombud till föreningsstämma 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse 68 Regionalt utvecklingsprogram lägesrapport 69 Euroregion Baltic ungdomssamarbete 70 Sidéum styrelse 71 Regionalt och nationellt centrum för validering 72 Rapport från externa uppdrag 73 Förbundsordningen revidering 74 Anmälningsärenden 75 Övriga frågor

4 (27) 55 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning den 8 april 2009: - Tilläggsärende 6 d Överfallslarm i bussar - Tilläggsärende 7 h Sidéum styrelsen beslutar att godkänna föreslagna tillägg i dagordningen för styrelsens sammanträde den 8 april 2009.

5 (27) 56 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla lämnar en aktuell bild över uppgifter inom ramen för regionförbundets ansvarsområde, i jämförelse med det tidigare södra Smålands kommuner och landsting: - Öresundstågtrafiken - Regionalt tågsystem - Mål att öka det kollektiva resandet med 50 %. - Planering av regional infrastruktur och finansiering av densamma. - Handläggning och utveckling av projekt, samt projektstöd (statliga och regionala). - Arbete med EU:s strukturfonder. - Remissinstans för utredningar och förslag. - Regeringens varselsamordnare i Kronobergs län. - Ansvara för att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram för hela länet. - Kulturutredningen och konsekvenserna av densamma. - Skapande av Linnéuniversitetet. - Sidéum bolag - Turism bolag - Färdtjänstlegitimering. - Serviceresor utveckling av system för att kvalitetssäkra arbetet. - M.m. beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 (27) 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03. Utredaren presenterar följande förslag: Ny kollektivtrafiklag - En sammanhållen ny kollektivtrafik lag skapas som även innehåller den särskilda kollektivtrafiken skapar bästa förutsättningen för samordning. - Ansvaret för kollektivtrafiken läggs regionalt på en myndighet (region, samverkansorgan eller landsting). - En process att söka marknaden skapas Trafikförklaring/trafikplan/trafikplikt. - Huvudregel = Fri trafik eller tjänstekoncessioner. - Undantag i vissa fall = tjänstekontrakt, svagt resandeunderlag, anropsstyrd trafik, stort utbyte av resenärer i systemet (nätverkseffekter). Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet - Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som uttrycker samhällets behov i en trafikförklaring. - Söker marknadens kommersiella förmåga genom ett öppet förfarande. - Ingriper först när den kommersiella trafiken inte levererar tillräckligt utbud. - Tillförsäkrar vissa gemensamma funktioner. Tidplan - Successiv övergång. - Nationella myndigheten börjar omgående förbereda. - Lokala myndigheterna på plats 1 januari Länstrafikbolagen kvar under en övergångsperiod som leverantörer. - Information överförs från trafikhuvudmännen till lokala myndigheten. - Parallella system under övergångsperioden. - Öppning för kommersiell trafik fr.o.m. 1 jan 2012? - Befintliga avtal utgör ett golv i den första trafikförklaringen. - Öppnande av marknad i takt med att befintliga avtal går ut. - Befintlig långväga buss måste börja anmäla kommersiell trafik när öppnandet börjar. - Linjetillstånden för buss eller trafikeringsrätter för järnväg behövs inte längre. Regionstyrelsen har möjlighet att avge remissyttrande över utredarens förslag. Trafikutskottets presidium deltar på en nationell workshop den 25 maj med anledning av utredarens förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (27) 58 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson informerar om det fortsatta arbetet med budget Arbetsutskottet beslöt 57/09 att uppdra åt kansliet att upprätta två alternativa förslag till budget för Länstrafiken samt att ta fram en ny modell för budgetprocessen till arbetsutskottets nästa möte den 8 april. Efter arbetsutskottets behandling skall handlingar översändas till medlemmarna inför medlemssamrådet den 22 april. Förbundsfullmäktige ska den 29 maj fastställa budget för regionförbundet, inklusive länstrafiken för Under hösten påbörjas ett budgetarbete för flerårsbudget framöver. beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 (27) 59 Regionaltågsystem - Pågatåg Dnr 07/0134 och 08/0143 beslöt 51/09 att uppdra åt regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande att inlämna projektansökan till strukturfondsprogrammet Småland & öarna senast den 16 mars 2009, i enlighet med den överenskommelse kommunerna och regionförbundet träffade den 11 mars En ansökan till regionala fonden Småland/öarna lämnades in måndagen den 16 mars. Ansökan avser infrastrukturinvesteringar i Markaryd, Diö, Vislanda, Gemla och Växjö. Totalsumman för projektet är 86 miljoner kronor varav 34 miljoner kronor förväntas finansieras av regionalfonden. Planeringschef Björn Johansson informerar om att inga beslut ännu har fattats om trafikeringen i tågsystemet. beslöt 220/08 att uppdra åt regiondirektören att utse en företrädare för regionförbundet att ingå i den arbetsgrupp, bestående av Region Skåne, Skånetrafiken och Banverket, som har i uppdrag att arbeta fram ett fullständigt beslutsunderlag inklusive förslag till finansiering av infrastrukturinvesteringarna för en utökad regionaltågtrafik på Södra stambanan och Markarydsbanan. En arbetsgrupp under ledning av Region Skåne är tillsatt. Skånetrafiken har som policy för införande av ny trafik följande regler: - Minst 50 % i täckningsgrad - Minst 10 dubbelturer om trafikering återkommer till styrelsen. sunderlag - s protokoll 220/08 - Sammanfattning projektansökan regionaltågsystem beslutar Att notera informationen till protokollet.

9 (27) 60 Regionaltågsystem - Krösatåg Dnr 09/0055 Den norra delen av regionaltågsystemet i Kronobergs län/södra Småland kommer att trafikeras med så kallade Krösatåg. Här pågår ett EU-projekt, Tågstopp södra stambanan, som syftar till att rusta upp gamla stationer/perronger så att uppehåll på nytt kan göras i Stockaryd, Lammhult och Moheda. beslöt 135 a/08 att ställa sig bakom huvudinriktningen på förslag till samverkansavtal mellan berörda trafikhuvudmän och, under förutsättning att inga stora avvikelser sker, uppdra till regiondirektören att teckna samverkansavtal med parterna. beslöt att ärendet skulle återkomma inför upphandling av trafikutbud, där kostnader och trafikupplägg redogörs för. Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark informerar om att Jönköpings Länstrafik nu arbetar med anbudsunderlag för upphandling av trafiken. Förhandlingar pågår mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Hallands länstrafik. Planerad trafikstart är i december Regionförbundet södra Småland har inte fattat beslut om trafikering. Arbetsutskottet beslöt 60/09 - att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö-Alvesta. - att i upphandlingen bör option läggas för 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen uppdrar åt trafikutskottet att förhandla om turtiderna inom ramen för den idag befintliga trafiken. sunderlag - Tjänsteskrivelse Upphandling av Krösatågstrafik, s protokoll 135/08 - Arbetsutskottets protokoll 60/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar på följande ändringar i den andra att-satsen: - Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Carin Högstedt (v) och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts yrkande. beslutar Att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö- Alvesta.

10 (27) Att uppdra åt trafikutskottet att förhandla om turtider för den befintliga trafiken. Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla ytterligare trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta, med uppehåll på de mellanliggande stationerna. sexpediering Planeringschef Björn Johansson Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (27) 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur Dnr 08/0208 Infrastrukturberedningen har diskuterat ett förslag till modell för samfinansiering av transportinfrastruktur. De ekonomiska konsekvenserna av modellen tillhör definitivt beskrivningen av en helhetsbild för medlemmarna de kommande åren. Arbetsutskottet beslöt 61/09 föreslå styrelsen - Att godkänna redovisad modell för samfinansiering av transportinfrastruktur som inriktning för fortsatt beredning inför senare beslut. Arbetsutskottet beredde ärendet 75/09 vid extra sammanträde den 8 april inför medlemsdialog den 22 april. Ärendet bereds i regionstyrelsen den 13 maj inför slutligt beslut i förbundsfullmäktige den 29 maj. sunderlag - Samfinansiering per medlem, Arbetsutskottets protokoll 61/09 beslutar Att notera informationen till protokollet.

12 (27) 62 Överfallslarm i bussar Dnr 09/0152 Trafikdirektör Thomas Nilsson informera om att överfallslarmen i länstrafikens bussar fungerar dåligt och behöver bytas ut. Funktionen går ut på att varje buss (ca 150 st.) har ett överfallslarm som chaufför trycker på vid händelse av hot, rån, olycka mm. Larmet går till SOS, som i sin tur ska återkoppla till aktuell buss och även efter behov larma polis, ambulans m.fl. Systemet är ålderstiget och har sina brister i funktion och hantering. För att öka säkerheten och tilltron till larmsystemet föreslås ett larmsystem som förespråkas av SOS Alarm. Ett enkelt och driftsäkert system som inom en rimlig tid kan ersätta det befintliga systemet till en kostnad av ca 1,6 miljoner kronor för en treårsperiod, jämt fördelat över åren. Trafikutskottet beslöt 31/09 - att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT - att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering - att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sunderlag - Skrivelse från Planeringsavdelningen, Länstrafiken Kronoberg - Trafikutskottets protokoll 31/09 beslutar Att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT Att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering. Att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sexpediering Planeringschef Björn Johansson

13 (27) 63 Skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd Dnr 09/0089 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) inkom med skrivelse angående införande av driftsstöd från Regionförbundet. Arbetsutskottet uppdrog 43/09 åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 62/09 att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Skrivelse från Ung Företagsamhet - Förslag till svar på skrivelse - Arbetsutskottets protokoll 62/09 beslutar Att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet Kronoberg (UF)

14 (27) 64 Ge alla möjligheten - projektstöd Dnr 09/0145 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) har inkommit med ansökan gällande rubricerat projekt. UF finns idag etablerade på arton av tjugo gymnasieskolor jämfört med nio aktiva skolor Andelen elever som väljer UF-företagande i länet är idag 24 % av årskullen jämfört med 11 % läsåret 2004/2005. Efter de senaste årens expansion vill man skapa en verksamhet som håller långsiktigt, så att intresset inte tappas. UF vill i länet därför göra en ny projektsatsning med fokus på långsiktighet genom handlingsplaner och kontakter med skolledning och lärare. Med projektet vill UF undanröja alla praktiska hinder på skolledningsnivå som gör att många elever idag inte har möjlighet att välja Ung Företagsamhet. UF ansöker om kr per läsår , d.v.s. totalt kr. Arbetsutskottet beslöt 63/09 - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år sunderlag - Tjänsteskrivelse - Projektansökan - Arbetsutskottets protokoll 63 Yrkanden Carin Högstedt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Propositionsordning Ordförande tillfrågar styrelsen om styrelsen godkänner Carin Högstedts tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts förslag. beslutar Att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år. enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s.k. 33:1-medel) får inte överklagas.

15 (27) sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet i Kronoberg

16 (27) 65 Almi - Val av ombud till bolagsstämma Dnr 09/0082 ALMI Kronoberg AB har i skrivelse kallat till årsstämma den 27 april Regionförbundet har med anledning av kallelsen att utse ett ombud. Arbetsutskottet beslöt 64/09 att föreslå styrelsen - att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB beslutar Att att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB.

17 (27) 66 Reaktor - Val av ombud till föreningsstämma Dnr 09/0084 Reaktor Sydost har i skrivelse kallat till föreningsstämma den 4 april Regionförbundet har med anledning av stämman att utse ett ombud. Regiondirektör Peter Hogla informerar om underskott för Reaktor Sydost avseende verksamhetsåret Underskott på totalt kronor har uppkommit genom: - Minskade projektmedel från Karlskrona kommun - Högre lönenivå än vad som tidigare budgeterats - Tidigareläggning av investeringar avseende datorer och mobiltelefoni Arbetsutskottet beslöt 65/09 - att utse Bo Frank till Regionförbundets ombud vid Reaktor Sydosts föreningsstämma - att underskottet om kronor skall inhämtas under de tre kommande verksamhetsåren dvs. perioden Föreslås att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sexpediering Föreningen Reaktor Sydost

18 (27) 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse Dnr 08/0226 Arbetsutskottet beslöt 13/09 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting inför senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 66/09 - att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd Budget vid projektansökan - Förslag till svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd, Arbetsutskottets protokoll 66/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar bifall till skrivelse. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. beslutar att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Carin Högstedt (v) Anders Mårtensson (v)

19 (27) 68 Regionalt utvecklingsprogram för södra Småland Dnr 09/0134 Maria Nilsson lämnar en redogörelse över arbetet med revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet för södra Småland. Förutom styrelsen och arbetsutskottet har en dialog förts i regionstyrelsens tre beredningar om förutsättningarna för regional utveckling och vad som driver desamma. Dialog förs löpande med en mängd aktörer under våren och sommaren, med utgångspunkt i det arbete som bedrivs inom ramen för framtid Kronoberg. Maria Nilsson redogör för omvärldstrender och utmaningar: - Demografiska utvecklingen med åldrande befolkning. - Globalisering och internationaliseringens ökade krav på omställning. - En föränderlig arbetsmarknad. - Behovet av att säkra kompetensförsörjning på alla nivåer. - Klimatförändringar och miljöomställningar, hur man ska lösa energifrågan. - Ökad rörlighet, större regioner. - Hälsofrågan allt mer central. - En växande upplevelseindustri. beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (27) 69 Euroregion Baltic - ungdomssamarbete Dnr 09/0108 Cajsa Augustzén, Regionförbundet södra Smålands representant i Euroregion Baltics (ERB) ungdomsstyrelse, lämnar en redogörelse över samarbetet i ungdomsstyrelsen. Cajsa Augustzén är också nyvald ordförande för ungdomsstyrelsen. ERBs ungdomsstyrelse: - Består av 1 ordinarie och 1 ersättare från varje region. - Är fullvärdiga medlemmar i Rådet och ordförande för ungdomsstyrelsen sitter i ERBS styrelse. - Ett integrerat ungdomsperspektiv, inte bara ungdomsprojekt. - Är en unik satsning inom euroregionerna. - Har tagit fram ett eget åsiktsdokument för Östersjöstrategin. Samarbetet finansieras av de deltagande regionerna i ERB, samt det gränsregionala EU-programmet South Baltic med euro. Målet med projektet, som kallas YC3, är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i det gränsregionala samarbetet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

21 (27) 70 Sidéum - styrelse Dnr 09/0081 Regiondirektör Peter Hogla informerar om att styrelsen för Sidéum Innovation AB meddelade den 3 april 2009 att mot bakgrund av arbetsutskottets beslut beslutar styrelsen för Sideum Innovation AB att avgå med omedelbar verkan. Arbetsutskottet beslöt 68/09: - att uppdra åt regiondirektören att lägga fram ett förslag på hur Sideum ska integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet, samt - att uppdra åt regiondirektören att räkna på eventuella samordningsvinster med att Sideum integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet. Motiveringen till Sideums styrelses beslut är att styrelsen fullgjort sitt uppdrag i och med att Sideums verksamhet integreras i regionförbundet och att det har varit en stor otydlighet i inriktning och mandat från den nye ägaren. Det är Sidéums styrelses uppfattning att en integrering av bolagets verksamhet direkt i Regionförbundet inte var en utgångspunkt när föreningen Sideum överlämnade aktierna i bolaget till Regionförbundet södra Småland. Yrkanden Monica Haider (s) yrkar att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Monica Haider och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Monica Haiders förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet. Att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. sexpediering Samordnare Anders Unger

22 (27) 71 Regionalt och nationellt centrum för validering Dnr 08/0155 Ärendet beslöt 241/08 att avsluta projektet Validering Kronoberg. uttryckte vid beslutstillfället ett behov av att ett arbete för validering fortsätter i länet. Ansvaret för validering ligger hos den nya yrkeshögskolan som införs från och med den 1 juli 2009, enligt propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68). Arbetsutskottet beslöt 71/09 att föreslå styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sunderlag - Tjänsteskrivelse Regionalt och nationellt valideringscentrum - Arbetsutskottets protokoll 71/09 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sexpediering Samordnare Linda Vingren

23 (27) 72 Rapport från externa uppdrag Dnr 09/0083 SydSams styrelse den 30 mars 2009 Marie-Louise Hilmersson lämnar en redogörelse, tillsammans med Bo Frank och Monica Haider, över SydSams extra styrelsemöte den 20 mars Årsmötet för SydSam den 23 april har att ta ställning till verksamheten år 2008 och till Handlingsprogram Vid styrelsemöte i Växjö den 13 februari beslutades att uppdra åt Chefsgruppen att ta fram förslag att behandlas av styrelsen den 30 mars. En utredning om Region Skånes EU-arbete presenterades också den 13 februari, varefter styrelsen betonade att man förutsätter att Region Skåne, i den mån SydSams arbete med EU-frågor påverkas, tar kontakt med SydSam för fördjupat samtal innan styrelsemötet den 30 mars, då förslag till Handlingsprogram behandlas. SydSams ordförande Thomas Håkansson har därefter varit i kontakt med regionledningen i Skåne. Region Skånes arbetsutskott beredde den 25 mars ett ärende till Regionstyrelsens sammanträde den 6 april, med ett beslutsförslag innebärande att i huvudsak gå vidare i enlighet med utredarens förslag gällande Skånes framtida EU-bevakning inklusive inrättande av kontor (bolagsbildning) i Bryssel. Samordnare Ulrika J Gustafsson informerar om att chefsgruppen hade den 25 mars ett möte i Malmö, där frågan diskuterades. Gruppen var då enig om att föreslå att: - SydSam ombildas till ett bredare samarbete i Sydsverige, innefattande även andra aktörer än nuvarande medlemmar. - Förslaget innebär en avveckling av SydSam som ideell förening med gemensam budget och gemensamt kansli. SydSam i sin nuvarande form som ideell förening, med gemensam budget och gemensamt kansli, avvecklas. - får i uppdrag att lämna förslag till ombildning från och med år Förslaget tas upp för beslut vid ett extra Årsmöte. - Årsmötet 23 april 2009 konstaterar att en ny mer flexibel, bredare och informell sydsvensk samarbetsplattform ska etableras. Formerna för och innehållet i denna beslutas efter vidare utredning. Efter en genomgripande diskussion beslöt SydSams styrelse den 30 mars: - att med anledning av föreliggande förslag och styrelsens diskussion efterhöra ställningstagande från Region Skåne angående fortsatt medlemskap i SydSam, - att återremittera frågan om handlingsprogram till Chefsgruppen, - att uppdra åt Chefsgruppen, med Håkan Brynielsson (Kalmar) som sammankallande, att utreda konsekvenserna enligt ovan och återkomma med förslag till handlingsprogram för , - att genomföra ett extra styrelsemöte den 22 april kl i Malmö. Linnéuniversitetet 31 mars 2009 Ordförande Marie-Louise Hilmersson och 2:a vice ordförande Monica Haider ingår i styrgruppen för sammanslagningen av Linnéuniversitetet. Överläggningar med Regionförbundet i Kalmar län har ägt rum och 3 arbetsgrupper har bildats: - Forskning/innovationer/utbildning - Infrastruktur och transporter - Attraktivitet

24 (27) Strukturfondspartnerskapet Ordförande Marie-Louise Hilmersson informerar om det senaste beslutsmötet för strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna den 14 april där 7 projekt var föremål för beslut i den regionala fonden. beslutar Att notera informationen till protokollet.

25 (27) 73 Förbundsordning - revidering Dnr 09/0135 och fullmäktiges presidium har haft överläggningar den 27 mars angående en översyn av den politiska organisationen och förbundsordningen inför nästa mandatperiod. Vid överläggningen beslöts att informera styrelsen om hur arbetet är tänkt att organiseras och tidplanen för detta. En politisk kommitté bildas med en representant för varje parti som är representerade i landstingsfullmäktige. Deltagarna i kommittén utgörs av ledamöterna i regionfullmäktiges- och regionstyrelsens presidium, tillsammans med företrädare för de partier som ej finns representerade däri (fp, mp och v). Under försommaren och hösten 2009 ska kommittén arbeta fram förslag till eventuellt förändrad politisk organisation för Regionförbundet södra Småland, samt tillsammans med regionstyrelsens presidium föra en dialog med huvudmännen angående en reviderad förbundsordning. Ett utkast ska finnas framme vid årsskiftet 2009/2010 och därefter skickas till varje huvudman för godkännande under våren Förbundsordningen ska fastställas av det gamla fullmäktige. Eftersom förbundsordningen i vissa grundläggande delar anger den politiska organisationen är det viktigt att en fastställd förbundsordning finns framme och fastställs under tidig höst 2010 detta för att partiernas nomineringsarbete ska hinnas med. beslutar Att notera informationen till protokollet.

26 (27) 74 Anmälningsärenden Följande anmäls till protokollet vid dagens sammanträde: - Arbetsutskottets protokoll den 25 mars beslutar Att notera informationen till protokollet.

27 (27) 75 Övriga ärenden Kulturpresidiernas överläggningar Under punkten övriga ärenden lyfter regionförbundets kulturrapportör Margareta Schlee (m) frågan om bristande deltagande vid överläggningar mellan huvudmännens kulturpresidier. s ledamöter ombeds att ta med sig frågan om bristande deltagande till respektive huvudman i syfte att förbättra närvaron från samtliga huvudmän. beslutar Att notera informationen till protokollet.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer