SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)"

Transkript

1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Bure, Vidéum Science Park, Framtidsvägen 12, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Kent Alriksson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Kjell Jormfeldt (mp), Gunnar Elm (c) Carina Bengtsson (c), Lena Karlsson (c) Peter Hogla, Thomas Nilsson, Björn Johansson och Clas Carlsson 68 Maria Nilsson 69 Cajsa Augustzén Övriga Justering Justerare Monica Haider Tid och plats Onsdag den 22 april 2009 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer 55-75

2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (27) Förteckning över styrelsens dagordning den 8 april Fastställande av dagordning 56 Aktuella frågor för regional utveckling 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 58 Redogörelse för det ekonomiska läget 59 Regionaltågsystem - Pågatåg 60 Regionaltågsystem - Krösatåg 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur 62 Överfallslarm i bussar 63 Skrivelse från Ung företagsamhet angående driftstöd 64 Ge alla möjligheten - projekt 65 ALMI Kronoberg AB val av ombud till bolagsstämma 66 Reaktor Sydost val av ombud till föreningsstämma 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse 68 Regionalt utvecklingsprogram lägesrapport 69 Euroregion Baltic ungdomssamarbete 70 Sidéum styrelse 71 Regionalt och nationellt centrum för validering 72 Rapport från externa uppdrag 73 Förbundsordningen revidering 74 Anmälningsärenden 75 Övriga frågor

4 (27) 55 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning den 8 april 2009: - Tilläggsärende 6 d Överfallslarm i bussar - Tilläggsärende 7 h Sidéum styrelsen beslutar att godkänna föreslagna tillägg i dagordningen för styrelsens sammanträde den 8 april 2009.

5 (27) 56 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla lämnar en aktuell bild över uppgifter inom ramen för regionförbundets ansvarsområde, i jämförelse med det tidigare södra Smålands kommuner och landsting: - Öresundstågtrafiken - Regionalt tågsystem - Mål att öka det kollektiva resandet med 50 %. - Planering av regional infrastruktur och finansiering av densamma. - Handläggning och utveckling av projekt, samt projektstöd (statliga och regionala). - Arbete med EU:s strukturfonder. - Remissinstans för utredningar och förslag. - Regeringens varselsamordnare i Kronobergs län. - Ansvara för att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram för hela länet. - Kulturutredningen och konsekvenserna av densamma. - Skapande av Linnéuniversitetet. - Sidéum bolag - Turism bolag - Färdtjänstlegitimering. - Serviceresor utveckling av system för att kvalitetssäkra arbetet. - M.m. beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 (27) 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03. Utredaren presenterar följande förslag: Ny kollektivtrafiklag - En sammanhållen ny kollektivtrafik lag skapas som även innehåller den särskilda kollektivtrafiken skapar bästa förutsättningen för samordning. - Ansvaret för kollektivtrafiken läggs regionalt på en myndighet (region, samverkansorgan eller landsting). - En process att söka marknaden skapas Trafikförklaring/trafikplan/trafikplikt. - Huvudregel = Fri trafik eller tjänstekoncessioner. - Undantag i vissa fall = tjänstekontrakt, svagt resandeunderlag, anropsstyrd trafik, stort utbyte av resenärer i systemet (nätverkseffekter). Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet - Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som uttrycker samhällets behov i en trafikförklaring. - Söker marknadens kommersiella förmåga genom ett öppet förfarande. - Ingriper först när den kommersiella trafiken inte levererar tillräckligt utbud. - Tillförsäkrar vissa gemensamma funktioner. Tidplan - Successiv övergång. - Nationella myndigheten börjar omgående förbereda. - Lokala myndigheterna på plats 1 januari Länstrafikbolagen kvar under en övergångsperiod som leverantörer. - Information överförs från trafikhuvudmännen till lokala myndigheten. - Parallella system under övergångsperioden. - Öppning för kommersiell trafik fr.o.m. 1 jan 2012? - Befintliga avtal utgör ett golv i den första trafikförklaringen. - Öppnande av marknad i takt med att befintliga avtal går ut. - Befintlig långväga buss måste börja anmäla kommersiell trafik när öppnandet börjar. - Linjetillstånden för buss eller trafikeringsrätter för järnväg behövs inte längre. Regionstyrelsen har möjlighet att avge remissyttrande över utredarens förslag. Trafikutskottets presidium deltar på en nationell workshop den 25 maj med anledning av utredarens förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (27) 58 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson informerar om det fortsatta arbetet med budget Arbetsutskottet beslöt 57/09 att uppdra åt kansliet att upprätta två alternativa förslag till budget för Länstrafiken samt att ta fram en ny modell för budgetprocessen till arbetsutskottets nästa möte den 8 april. Efter arbetsutskottets behandling skall handlingar översändas till medlemmarna inför medlemssamrådet den 22 april. Förbundsfullmäktige ska den 29 maj fastställa budget för regionförbundet, inklusive länstrafiken för Under hösten påbörjas ett budgetarbete för flerårsbudget framöver. beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 (27) 59 Regionaltågsystem - Pågatåg Dnr 07/0134 och 08/0143 beslöt 51/09 att uppdra åt regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande att inlämna projektansökan till strukturfondsprogrammet Småland & öarna senast den 16 mars 2009, i enlighet med den överenskommelse kommunerna och regionförbundet träffade den 11 mars En ansökan till regionala fonden Småland/öarna lämnades in måndagen den 16 mars. Ansökan avser infrastrukturinvesteringar i Markaryd, Diö, Vislanda, Gemla och Växjö. Totalsumman för projektet är 86 miljoner kronor varav 34 miljoner kronor förväntas finansieras av regionalfonden. Planeringschef Björn Johansson informerar om att inga beslut ännu har fattats om trafikeringen i tågsystemet. beslöt 220/08 att uppdra åt regiondirektören att utse en företrädare för regionförbundet att ingå i den arbetsgrupp, bestående av Region Skåne, Skånetrafiken och Banverket, som har i uppdrag att arbeta fram ett fullständigt beslutsunderlag inklusive förslag till finansiering av infrastrukturinvesteringarna för en utökad regionaltågtrafik på Södra stambanan och Markarydsbanan. En arbetsgrupp under ledning av Region Skåne är tillsatt. Skånetrafiken har som policy för införande av ny trafik följande regler: - Minst 50 % i täckningsgrad - Minst 10 dubbelturer om trafikering återkommer till styrelsen. sunderlag - s protokoll 220/08 - Sammanfattning projektansökan regionaltågsystem beslutar Att notera informationen till protokollet.

9 (27) 60 Regionaltågsystem - Krösatåg Dnr 09/0055 Den norra delen av regionaltågsystemet i Kronobergs län/södra Småland kommer att trafikeras med så kallade Krösatåg. Här pågår ett EU-projekt, Tågstopp södra stambanan, som syftar till att rusta upp gamla stationer/perronger så att uppehåll på nytt kan göras i Stockaryd, Lammhult och Moheda. beslöt 135 a/08 att ställa sig bakom huvudinriktningen på förslag till samverkansavtal mellan berörda trafikhuvudmän och, under förutsättning att inga stora avvikelser sker, uppdra till regiondirektören att teckna samverkansavtal med parterna. beslöt att ärendet skulle återkomma inför upphandling av trafikutbud, där kostnader och trafikupplägg redogörs för. Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark informerar om att Jönköpings Länstrafik nu arbetar med anbudsunderlag för upphandling av trafiken. Förhandlingar pågår mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Hallands länstrafik. Planerad trafikstart är i december Regionförbundet södra Småland har inte fattat beslut om trafikering. Arbetsutskottet beslöt 60/09 - att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö-Alvesta. - att i upphandlingen bör option läggas för 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen uppdrar åt trafikutskottet att förhandla om turtiderna inom ramen för den idag befintliga trafiken. sunderlag - Tjänsteskrivelse Upphandling av Krösatågstrafik, s protokoll 135/08 - Arbetsutskottets protokoll 60/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar på följande ändringar i den andra att-satsen: - Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Carin Högstedt (v) och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts yrkande. beslutar Att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö- Alvesta.

10 (27) Att uppdra åt trafikutskottet att förhandla om turtider för den befintliga trafiken. Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla ytterligare trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta, med uppehåll på de mellanliggande stationerna. sexpediering Planeringschef Björn Johansson Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (27) 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur Dnr 08/0208 Infrastrukturberedningen har diskuterat ett förslag till modell för samfinansiering av transportinfrastruktur. De ekonomiska konsekvenserna av modellen tillhör definitivt beskrivningen av en helhetsbild för medlemmarna de kommande åren. Arbetsutskottet beslöt 61/09 föreslå styrelsen - Att godkänna redovisad modell för samfinansiering av transportinfrastruktur som inriktning för fortsatt beredning inför senare beslut. Arbetsutskottet beredde ärendet 75/09 vid extra sammanträde den 8 april inför medlemsdialog den 22 april. Ärendet bereds i regionstyrelsen den 13 maj inför slutligt beslut i förbundsfullmäktige den 29 maj. sunderlag - Samfinansiering per medlem, Arbetsutskottets protokoll 61/09 beslutar Att notera informationen till protokollet.

12 (27) 62 Överfallslarm i bussar Dnr 09/0152 Trafikdirektör Thomas Nilsson informera om att överfallslarmen i länstrafikens bussar fungerar dåligt och behöver bytas ut. Funktionen går ut på att varje buss (ca 150 st.) har ett överfallslarm som chaufför trycker på vid händelse av hot, rån, olycka mm. Larmet går till SOS, som i sin tur ska återkoppla till aktuell buss och även efter behov larma polis, ambulans m.fl. Systemet är ålderstiget och har sina brister i funktion och hantering. För att öka säkerheten och tilltron till larmsystemet föreslås ett larmsystem som förespråkas av SOS Alarm. Ett enkelt och driftsäkert system som inom en rimlig tid kan ersätta det befintliga systemet till en kostnad av ca 1,6 miljoner kronor för en treårsperiod, jämt fördelat över åren. Trafikutskottet beslöt 31/09 - att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT - att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering - att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sunderlag - Skrivelse från Planeringsavdelningen, Länstrafiken Kronoberg - Trafikutskottets protokoll 31/09 beslutar Att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT Att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering. Att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sexpediering Planeringschef Björn Johansson

13 (27) 63 Skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd Dnr 09/0089 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) inkom med skrivelse angående införande av driftsstöd från Regionförbundet. Arbetsutskottet uppdrog 43/09 åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 62/09 att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Skrivelse från Ung Företagsamhet - Förslag till svar på skrivelse - Arbetsutskottets protokoll 62/09 beslutar Att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet Kronoberg (UF)

14 (27) 64 Ge alla möjligheten - projektstöd Dnr 09/0145 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) har inkommit med ansökan gällande rubricerat projekt. UF finns idag etablerade på arton av tjugo gymnasieskolor jämfört med nio aktiva skolor Andelen elever som väljer UF-företagande i länet är idag 24 % av årskullen jämfört med 11 % läsåret 2004/2005. Efter de senaste årens expansion vill man skapa en verksamhet som håller långsiktigt, så att intresset inte tappas. UF vill i länet därför göra en ny projektsatsning med fokus på långsiktighet genom handlingsplaner och kontakter med skolledning och lärare. Med projektet vill UF undanröja alla praktiska hinder på skolledningsnivå som gör att många elever idag inte har möjlighet att välja Ung Företagsamhet. UF ansöker om kr per läsår , d.v.s. totalt kr. Arbetsutskottet beslöt 63/09 - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år sunderlag - Tjänsteskrivelse - Projektansökan - Arbetsutskottets protokoll 63 Yrkanden Carin Högstedt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Propositionsordning Ordförande tillfrågar styrelsen om styrelsen godkänner Carin Högstedts tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts förslag. beslutar Att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år. enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s.k. 33:1-medel) får inte överklagas.

15 (27) sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet i Kronoberg

16 (27) 65 Almi - Val av ombud till bolagsstämma Dnr 09/0082 ALMI Kronoberg AB har i skrivelse kallat till årsstämma den 27 april Regionförbundet har med anledning av kallelsen att utse ett ombud. Arbetsutskottet beslöt 64/09 att föreslå styrelsen - att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB beslutar Att att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB.

17 (27) 66 Reaktor - Val av ombud till föreningsstämma Dnr 09/0084 Reaktor Sydost har i skrivelse kallat till föreningsstämma den 4 april Regionförbundet har med anledning av stämman att utse ett ombud. Regiondirektör Peter Hogla informerar om underskott för Reaktor Sydost avseende verksamhetsåret Underskott på totalt kronor har uppkommit genom: - Minskade projektmedel från Karlskrona kommun - Högre lönenivå än vad som tidigare budgeterats - Tidigareläggning av investeringar avseende datorer och mobiltelefoni Arbetsutskottet beslöt 65/09 - att utse Bo Frank till Regionförbundets ombud vid Reaktor Sydosts föreningsstämma - att underskottet om kronor skall inhämtas under de tre kommande verksamhetsåren dvs. perioden Föreslås att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sexpediering Föreningen Reaktor Sydost

18 (27) 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse Dnr 08/0226 Arbetsutskottet beslöt 13/09 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting inför senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 66/09 - att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd Budget vid projektansökan - Förslag till svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd, Arbetsutskottets protokoll 66/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar bifall till skrivelse. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. beslutar att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Carin Högstedt (v) Anders Mårtensson (v)

19 (27) 68 Regionalt utvecklingsprogram för södra Småland Dnr 09/0134 Maria Nilsson lämnar en redogörelse över arbetet med revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet för södra Småland. Förutom styrelsen och arbetsutskottet har en dialog förts i regionstyrelsens tre beredningar om förutsättningarna för regional utveckling och vad som driver desamma. Dialog förs löpande med en mängd aktörer under våren och sommaren, med utgångspunkt i det arbete som bedrivs inom ramen för framtid Kronoberg. Maria Nilsson redogör för omvärldstrender och utmaningar: - Demografiska utvecklingen med åldrande befolkning. - Globalisering och internationaliseringens ökade krav på omställning. - En föränderlig arbetsmarknad. - Behovet av att säkra kompetensförsörjning på alla nivåer. - Klimatförändringar och miljöomställningar, hur man ska lösa energifrågan. - Ökad rörlighet, större regioner. - Hälsofrågan allt mer central. - En växande upplevelseindustri. beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (27) 69 Euroregion Baltic - ungdomssamarbete Dnr 09/0108 Cajsa Augustzén, Regionförbundet södra Smålands representant i Euroregion Baltics (ERB) ungdomsstyrelse, lämnar en redogörelse över samarbetet i ungdomsstyrelsen. Cajsa Augustzén är också nyvald ordförande för ungdomsstyrelsen. ERBs ungdomsstyrelse: - Består av 1 ordinarie och 1 ersättare från varje region. - Är fullvärdiga medlemmar i Rådet och ordförande för ungdomsstyrelsen sitter i ERBS styrelse. - Ett integrerat ungdomsperspektiv, inte bara ungdomsprojekt. - Är en unik satsning inom euroregionerna. - Har tagit fram ett eget åsiktsdokument för Östersjöstrategin. Samarbetet finansieras av de deltagande regionerna i ERB, samt det gränsregionala EU-programmet South Baltic med euro. Målet med projektet, som kallas YC3, är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i det gränsregionala samarbetet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

21 (27) 70 Sidéum - styrelse Dnr 09/0081 Regiondirektör Peter Hogla informerar om att styrelsen för Sidéum Innovation AB meddelade den 3 april 2009 att mot bakgrund av arbetsutskottets beslut beslutar styrelsen för Sideum Innovation AB att avgå med omedelbar verkan. Arbetsutskottet beslöt 68/09: - att uppdra åt regiondirektören att lägga fram ett förslag på hur Sideum ska integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet, samt - att uppdra åt regiondirektören att räkna på eventuella samordningsvinster med att Sideum integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet. Motiveringen till Sideums styrelses beslut är att styrelsen fullgjort sitt uppdrag i och med att Sideums verksamhet integreras i regionförbundet och att det har varit en stor otydlighet i inriktning och mandat från den nye ägaren. Det är Sidéums styrelses uppfattning att en integrering av bolagets verksamhet direkt i Regionförbundet inte var en utgångspunkt när föreningen Sideum överlämnade aktierna i bolaget till Regionförbundet södra Småland. Yrkanden Monica Haider (s) yrkar att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Monica Haider och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Monica Haiders förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet. Att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. sexpediering Samordnare Anders Unger

22 (27) 71 Regionalt och nationellt centrum för validering Dnr 08/0155 Ärendet beslöt 241/08 att avsluta projektet Validering Kronoberg. uttryckte vid beslutstillfället ett behov av att ett arbete för validering fortsätter i länet. Ansvaret för validering ligger hos den nya yrkeshögskolan som införs från och med den 1 juli 2009, enligt propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68). Arbetsutskottet beslöt 71/09 att föreslå styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sunderlag - Tjänsteskrivelse Regionalt och nationellt valideringscentrum - Arbetsutskottets protokoll 71/09 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sexpediering Samordnare Linda Vingren

23 (27) 72 Rapport från externa uppdrag Dnr 09/0083 SydSams styrelse den 30 mars 2009 Marie-Louise Hilmersson lämnar en redogörelse, tillsammans med Bo Frank och Monica Haider, över SydSams extra styrelsemöte den 20 mars Årsmötet för SydSam den 23 april har att ta ställning till verksamheten år 2008 och till Handlingsprogram Vid styrelsemöte i Växjö den 13 februari beslutades att uppdra åt Chefsgruppen att ta fram förslag att behandlas av styrelsen den 30 mars. En utredning om Region Skånes EU-arbete presenterades också den 13 februari, varefter styrelsen betonade att man förutsätter att Region Skåne, i den mån SydSams arbete med EU-frågor påverkas, tar kontakt med SydSam för fördjupat samtal innan styrelsemötet den 30 mars, då förslag till Handlingsprogram behandlas. SydSams ordförande Thomas Håkansson har därefter varit i kontakt med regionledningen i Skåne. Region Skånes arbetsutskott beredde den 25 mars ett ärende till Regionstyrelsens sammanträde den 6 april, med ett beslutsförslag innebärande att i huvudsak gå vidare i enlighet med utredarens förslag gällande Skånes framtida EU-bevakning inklusive inrättande av kontor (bolagsbildning) i Bryssel. Samordnare Ulrika J Gustafsson informerar om att chefsgruppen hade den 25 mars ett möte i Malmö, där frågan diskuterades. Gruppen var då enig om att föreslå att: - SydSam ombildas till ett bredare samarbete i Sydsverige, innefattande även andra aktörer än nuvarande medlemmar. - Förslaget innebär en avveckling av SydSam som ideell förening med gemensam budget och gemensamt kansli. SydSam i sin nuvarande form som ideell förening, med gemensam budget och gemensamt kansli, avvecklas. - får i uppdrag att lämna förslag till ombildning från och med år Förslaget tas upp för beslut vid ett extra Årsmöte. - Årsmötet 23 april 2009 konstaterar att en ny mer flexibel, bredare och informell sydsvensk samarbetsplattform ska etableras. Formerna för och innehållet i denna beslutas efter vidare utredning. Efter en genomgripande diskussion beslöt SydSams styrelse den 30 mars: - att med anledning av föreliggande förslag och styrelsens diskussion efterhöra ställningstagande från Region Skåne angående fortsatt medlemskap i SydSam, - att återremittera frågan om handlingsprogram till Chefsgruppen, - att uppdra åt Chefsgruppen, med Håkan Brynielsson (Kalmar) som sammankallande, att utreda konsekvenserna enligt ovan och återkomma med förslag till handlingsprogram för , - att genomföra ett extra styrelsemöte den 22 april kl i Malmö. Linnéuniversitetet 31 mars 2009 Ordförande Marie-Louise Hilmersson och 2:a vice ordförande Monica Haider ingår i styrgruppen för sammanslagningen av Linnéuniversitetet. Överläggningar med Regionförbundet i Kalmar län har ägt rum och 3 arbetsgrupper har bildats: - Forskning/innovationer/utbildning - Infrastruktur och transporter - Attraktivitet

24 (27) Strukturfondspartnerskapet Ordförande Marie-Louise Hilmersson informerar om det senaste beslutsmötet för strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna den 14 april där 7 projekt var föremål för beslut i den regionala fonden. beslutar Att notera informationen till protokollet.

25 (27) 73 Förbundsordning - revidering Dnr 09/0135 och fullmäktiges presidium har haft överläggningar den 27 mars angående en översyn av den politiska organisationen och förbundsordningen inför nästa mandatperiod. Vid överläggningen beslöts att informera styrelsen om hur arbetet är tänkt att organiseras och tidplanen för detta. En politisk kommitté bildas med en representant för varje parti som är representerade i landstingsfullmäktige. Deltagarna i kommittén utgörs av ledamöterna i regionfullmäktiges- och regionstyrelsens presidium, tillsammans med företrädare för de partier som ej finns representerade däri (fp, mp och v). Under försommaren och hösten 2009 ska kommittén arbeta fram förslag till eventuellt förändrad politisk organisation för Regionförbundet södra Småland, samt tillsammans med regionstyrelsens presidium föra en dialog med huvudmännen angående en reviderad förbundsordning. Ett utkast ska finnas framme vid årsskiftet 2009/2010 och därefter skickas till varje huvudman för godkännande under våren Förbundsordningen ska fastställas av det gamla fullmäktige. Eftersom förbundsordningen i vissa grundläggande delar anger den politiska organisationen är det viktigt att en fastställd förbundsordning finns framme och fastställs under tidig höst 2010 detta för att partiernas nomineringsarbete ska hinnas med. beslutar Att notera informationen till protokollet.

26 (27) 74 Anmälningsärenden Följande anmäls till protokollet vid dagens sammanträde: - Arbetsutskottets protokoll den 25 mars beslutar Att notera informationen till protokollet.

27 (27) 75 Övriga ärenden Kulturpresidiernas överläggningar Under punkten övriga ärenden lyfter regionförbundets kulturrapportör Margareta Schlee (m) frågan om bristande deltagande vid överläggningar mellan huvudmännens kulturpresidier. s ledamöter ombeds att ta med sig frågan om bristande deltagande till respektive huvudman i syfte att förbättra närvaron från samtliga huvudmän. beslutar Att notera informationen till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28) 2013-10-09 1 (28) Tid Onsdag 9 oktober 2013 kl. 9.00 11.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26) 2008-10-01 1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl. 09.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15,

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-06-24 09:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer