SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)"

Transkript

1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Bure, Vidéum Science Park, Framtidsvägen 12, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Kent Alriksson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Kjell Jormfeldt (mp), Gunnar Elm (c) Carina Bengtsson (c), Lena Karlsson (c) Peter Hogla, Thomas Nilsson, Björn Johansson och Clas Carlsson 68 Maria Nilsson 69 Cajsa Augustzén Övriga Justering Justerare Monica Haider Tid och plats Onsdag den 22 april 2009 Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer 55-75

2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (27) Förteckning över styrelsens dagordning den 8 april Fastställande av dagordning 56 Aktuella frågor för regional utveckling 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 58 Redogörelse för det ekonomiska läget 59 Regionaltågsystem - Pågatåg 60 Regionaltågsystem - Krösatåg 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur 62 Överfallslarm i bussar 63 Skrivelse från Ung företagsamhet angående driftstöd 64 Ge alla möjligheten - projekt 65 ALMI Kronoberg AB val av ombud till bolagsstämma 66 Reaktor Sydost val av ombud till föreningsstämma 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse 68 Regionalt utvecklingsprogram lägesrapport 69 Euroregion Baltic ungdomssamarbete 70 Sidéum styrelse 71 Regionalt och nationellt centrum för validering 72 Rapport från externa uppdrag 73 Förbundsordningen revidering 74 Anmälningsärenden 75 Övriga frågor

4 (27) 55 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning den 8 april 2009: - Tilläggsärende 6 d Överfallslarm i bussar - Tilläggsärende 7 h Sidéum styrelsen beslutar att godkänna föreslagna tillägg i dagordningen för styrelsens sammanträde den 8 april 2009.

5 (27) 56 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla lämnar en aktuell bild över uppgifter inom ramen för regionförbundets ansvarsområde, i jämförelse med det tidigare södra Smålands kommuner och landsting: - Öresundstågtrafiken - Regionalt tågsystem - Mål att öka det kollektiva resandet med 50 %. - Planering av regional infrastruktur och finansiering av densamma. - Handläggning och utveckling av projekt, samt projektstöd (statliga och regionala). - Arbete med EU:s strukturfonder. - Remissinstans för utredningar och förslag. - Regeringens varselsamordnare i Kronobergs län. - Ansvara för att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram för hela länet. - Kulturutredningen och konsekvenserna av densamma. - Skapande av Linnéuniversitetet. - Sidéum bolag - Turism bolag - Färdtjänstlegitimering. - Serviceresor utveckling av system för att kvalitetssäkra arbetet. - M.m. beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 (27) 57 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om utredningen om en ny kollektivtrafiklag N 2008:03. Utredaren presenterar följande förslag: Ny kollektivtrafiklag - En sammanhållen ny kollektivtrafik lag skapas som även innehåller den särskilda kollektivtrafiken skapar bästa förutsättningen för samordning. - Ansvaret för kollektivtrafiken läggs regionalt på en myndighet (region, samverkansorgan eller landsting). - En process att söka marknaden skapas Trafikförklaring/trafikplan/trafikplikt. - Huvudregel = Fri trafik eller tjänstekoncessioner. - Undantag i vissa fall = tjänstekontrakt, svagt resandeunderlag, anropsstyrd trafik, stort utbyte av resenärer i systemet (nätverkseffekter). Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet - Lokal kollektivtrafikansvarig myndighet som uttrycker samhällets behov i en trafikförklaring. - Söker marknadens kommersiella förmåga genom ett öppet förfarande. - Ingriper först när den kommersiella trafiken inte levererar tillräckligt utbud. - Tillförsäkrar vissa gemensamma funktioner. Tidplan - Successiv övergång. - Nationella myndigheten börjar omgående förbereda. - Lokala myndigheterna på plats 1 januari Länstrafikbolagen kvar under en övergångsperiod som leverantörer. - Information överförs från trafikhuvudmännen till lokala myndigheten. - Parallella system under övergångsperioden. - Öppning för kommersiell trafik fr.o.m. 1 jan 2012? - Befintliga avtal utgör ett golv i den första trafikförklaringen. - Öppnande av marknad i takt med att befintliga avtal går ut. - Befintlig långväga buss måste börja anmäla kommersiell trafik när öppnandet börjar. - Linjetillstånden för buss eller trafikeringsrätter för järnväg behövs inte längre. Regionstyrelsen har möjlighet att avge remissyttrande över utredarens förslag. Trafikutskottets presidium deltar på en nationell workshop den 25 maj med anledning av utredarens förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (27) 58 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson informerar om det fortsatta arbetet med budget Arbetsutskottet beslöt 57/09 att uppdra åt kansliet att upprätta två alternativa förslag till budget för Länstrafiken samt att ta fram en ny modell för budgetprocessen till arbetsutskottets nästa möte den 8 april. Efter arbetsutskottets behandling skall handlingar översändas till medlemmarna inför medlemssamrådet den 22 april. Förbundsfullmäktige ska den 29 maj fastställa budget för regionförbundet, inklusive länstrafiken för Under hösten påbörjas ett budgetarbete för flerårsbudget framöver. beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 (27) 59 Regionaltågsystem - Pågatåg Dnr 07/0134 och 08/0143 beslöt 51/09 att uppdra åt regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande att inlämna projektansökan till strukturfondsprogrammet Småland & öarna senast den 16 mars 2009, i enlighet med den överenskommelse kommunerna och regionförbundet träffade den 11 mars En ansökan till regionala fonden Småland/öarna lämnades in måndagen den 16 mars. Ansökan avser infrastrukturinvesteringar i Markaryd, Diö, Vislanda, Gemla och Växjö. Totalsumman för projektet är 86 miljoner kronor varav 34 miljoner kronor förväntas finansieras av regionalfonden. Planeringschef Björn Johansson informerar om att inga beslut ännu har fattats om trafikeringen i tågsystemet. beslöt 220/08 att uppdra åt regiondirektören att utse en företrädare för regionförbundet att ingå i den arbetsgrupp, bestående av Region Skåne, Skånetrafiken och Banverket, som har i uppdrag att arbeta fram ett fullständigt beslutsunderlag inklusive förslag till finansiering av infrastrukturinvesteringarna för en utökad regionaltågtrafik på Södra stambanan och Markarydsbanan. En arbetsgrupp under ledning av Region Skåne är tillsatt. Skånetrafiken har som policy för införande av ny trafik följande regler: - Minst 50 % i täckningsgrad - Minst 10 dubbelturer om trafikering återkommer till styrelsen. sunderlag - s protokoll 220/08 - Sammanfattning projektansökan regionaltågsystem beslutar Att notera informationen till protokollet.

9 (27) 60 Regionaltågsystem - Krösatåg Dnr 09/0055 Den norra delen av regionaltågsystemet i Kronobergs län/södra Småland kommer att trafikeras med så kallade Krösatåg. Här pågår ett EU-projekt, Tågstopp södra stambanan, som syftar till att rusta upp gamla stationer/perronger så att uppehåll på nytt kan göras i Stockaryd, Lammhult och Moheda. beslöt 135 a/08 att ställa sig bakom huvudinriktningen på förslag till samverkansavtal mellan berörda trafikhuvudmän och, under förutsättning att inga stora avvikelser sker, uppdra till regiondirektören att teckna samverkansavtal med parterna. beslöt att ärendet skulle återkomma inför upphandling av trafikutbud, där kostnader och trafikupplägg redogörs för. Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark informerar om att Jönköpings Länstrafik nu arbetar med anbudsunderlag för upphandling av trafiken. Förhandlingar pågår mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Hallands länstrafik. Planerad trafikstart är i december Regionförbundet södra Småland har inte fattat beslut om trafikering. Arbetsutskottet beslöt 60/09 - att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö-Alvesta. - att i upphandlingen bör option läggas för 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen uppdrar åt trafikutskottet att förhandla om turtiderna inom ramen för den idag befintliga trafiken. sunderlag - Tjänsteskrivelse Upphandling av Krösatågstrafik, s protokoll 135/08 - Arbetsutskottets protokoll 60/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar på följande ändringar i den andra att-satsen: - Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta med uppehåll på de mellanliggande stationerna. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Carin Högstedt (v) och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts yrkande. beslutar Att Regionförbundet södra Småland förordar ett trafikutbud från december 2010 som innebär 5 dubbelturer dagligen vardagar Jönköping-Värnamo-Alvesta- Växjö samt 2 dubbelturer Nässjö- Alvesta.

10 (27) Att uppdra åt trafikutskottet att förhandla om turtider för den befintliga trafiken. Att styrelsen bemyndigar trafikutskottet möjligheten att upphandla ytterligare trafik genom option, alternativt frivolym, för maximalt 7 turer Jönköping-Värnamo-Alvesta-Växjö och maximalt 4 turer för sträckan Nässjö-Alvesta, med uppehåll på de mellanliggande stationerna. sexpediering Planeringschef Björn Johansson Trafikdirektör Thomas Nilsson

11 (27) 61 Samfinansiering av transportinfrastruktur Dnr 08/0208 Infrastrukturberedningen har diskuterat ett förslag till modell för samfinansiering av transportinfrastruktur. De ekonomiska konsekvenserna av modellen tillhör definitivt beskrivningen av en helhetsbild för medlemmarna de kommande åren. Arbetsutskottet beslöt 61/09 föreslå styrelsen - Att godkänna redovisad modell för samfinansiering av transportinfrastruktur som inriktning för fortsatt beredning inför senare beslut. Arbetsutskottet beredde ärendet 75/09 vid extra sammanträde den 8 april inför medlemsdialog den 22 april. Ärendet bereds i regionstyrelsen den 13 maj inför slutligt beslut i förbundsfullmäktige den 29 maj. sunderlag - Samfinansiering per medlem, Arbetsutskottets protokoll 61/09 beslutar Att notera informationen till protokollet.

12 (27) 62 Överfallslarm i bussar Dnr 09/0152 Trafikdirektör Thomas Nilsson informera om att överfallslarmen i länstrafikens bussar fungerar dåligt och behöver bytas ut. Funktionen går ut på att varje buss (ca 150 st.) har ett överfallslarm som chaufför trycker på vid händelse av hot, rån, olycka mm. Larmet går till SOS, som i sin tur ska återkoppla till aktuell buss och även efter behov larma polis, ambulans m.fl. Systemet är ålderstiget och har sina brister i funktion och hantering. För att öka säkerheten och tilltron till larmsystemet föreslås ett larmsystem som förespråkas av SOS Alarm. Ett enkelt och driftsäkert system som inom en rimlig tid kan ersätta det befintliga systemet till en kostnad av ca 1,6 miljoner kronor för en treårsperiod, jämt fördelat över åren. Trafikutskottet beslöt 31/09 - att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT - att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering - att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sunderlag - Skrivelse från Planeringsavdelningen, Länstrafiken Kronoberg - Trafikutskottets protokoll 31/09 beslutar Att ersätta befintligt larmsystem i Länstrafikens linjetrafikfordon med ett nytt system SOS SRT Att uppdra åt trafikdirektören att teckna avtal med SOS Alarm AB om hyra av utrustning i tre år till en total kostnad av 1,6 MKR inklusive montering. Att den årliga kostnaden skall belasta Länstrafikens resultatenhet 4, Trafikadministration. sexpediering Planeringschef Björn Johansson

13 (27) 63 Skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd Dnr 09/0089 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) inkom med skrivelse angående införande av driftsstöd från Regionförbundet. Arbetsutskottet uppdrog 43/09 åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 62/09 att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Skrivelse från Ung Företagsamhet - Förslag till svar på skrivelse - Arbetsutskottets protokoll 62/09 beslutar Att avge svar på skrivelse från Ung Företagsamhet angående driftsstöd i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet Kronoberg (UF)

14 (27) 64 Ge alla möjligheten - projektstöd Dnr 09/0145 Ung Företagsamhet Kronoberg (UF) har inkommit med ansökan gällande rubricerat projekt. UF finns idag etablerade på arton av tjugo gymnasieskolor jämfört med nio aktiva skolor Andelen elever som väljer UF-företagande i länet är idag 24 % av årskullen jämfört med 11 % läsåret 2004/2005. Efter de senaste årens expansion vill man skapa en verksamhet som håller långsiktigt, så att intresset inte tappas. UF vill i länet därför göra en ny projektsatsning med fokus på långsiktighet genom handlingsplaner och kontakter med skolledning och lärare. Med projektet vill UF undanröja alla praktiska hinder på skolledningsnivå som gör att många elever idag inte har möjlighet att välja Ung Företagsamhet. UF ansöker om kr per läsår , d.v.s. totalt kr. Arbetsutskottet beslöt 63/09 - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år sunderlag - Tjänsteskrivelse - Projektansökan - Arbetsutskottets protokoll 63 Yrkanden Carin Högstedt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: - att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Propositionsordning Ordförande tillfrågar styrelsen om styrelsen godkänner Carin Högstedts tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Carin Högstedts förslag. beslutar Att bevilja högst kr till projektet Ge alla möjligheten, med fördelningen kr 2009, kr 2010, kr 2011 samt kr 2012, under förutsättning att Ung Företagsamhet använder könsuppdelad statistik och väver in jämställdhetsperspektivet i alla delar av projektet. Att anvisa medlen ur det statliga 1:1- anslaget för respektive år. enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s.k. 33:1-medel) får inte överklagas.

15 (27) sexpediering Samordnare Sara Nilsson Ung Företagsamhet i Kronoberg

16 (27) 65 Almi - Val av ombud till bolagsstämma Dnr 09/0082 ALMI Kronoberg AB har i skrivelse kallat till årsstämma den 27 april Regionförbundet har med anledning av kallelsen att utse ett ombud. Arbetsutskottet beslöt 64/09 att föreslå styrelsen - att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB beslutar Att att utse Charlotte Branting till Regionförbundets ombud till bolagsstämma i ALMI Kronoberg AB.

17 (27) 66 Reaktor - Val av ombud till föreningsstämma Dnr 09/0084 Reaktor Sydost har i skrivelse kallat till föreningsstämma den 4 april Regionförbundet har med anledning av stämman att utse ett ombud. Regiondirektör Peter Hogla informerar om underskott för Reaktor Sydost avseende verksamhetsåret Underskott på totalt kronor har uppkommit genom: - Minskade projektmedel från Karlskrona kommun - Högre lönenivå än vad som tidigare budgeterats - Tidigareläggning av investeringar avseende datorer och mobiltelefoni Arbetsutskottet beslöt 65/09 - att utse Bo Frank till Regionförbundets ombud vid Reaktor Sydosts föreningsstämma - att underskottet om kronor skall inhämtas under de tre kommande verksamhetsåren dvs. perioden Föreslås att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sexpediering Föreningen Reaktor Sydost

18 (27) 67 Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting för arbete och välfärd - skrivelse Dnr 08/0226 Arbetsutskottet beslöt 13/09 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting inför senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Arbetsutskottet beslöt 66/09 - att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd Budget vid projektansökan - Förslag till svar på skrivelse Kraftsamling för stimulansåtgärder i kommuner och landsting - för arbete och välfärd, Arbetsutskottets protokoll 66/09 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar bifall till skrivelse. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. beslutar att avge svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Carin Högstedt (v) Anders Mårtensson (v)

19 (27) 68 Regionalt utvecklingsprogram för södra Småland Dnr 09/0134 Maria Nilsson lämnar en redogörelse över arbetet med revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet för södra Småland. Förutom styrelsen och arbetsutskottet har en dialog förts i regionstyrelsens tre beredningar om förutsättningarna för regional utveckling och vad som driver desamma. Dialog förs löpande med en mängd aktörer under våren och sommaren, med utgångspunkt i det arbete som bedrivs inom ramen för framtid Kronoberg. Maria Nilsson redogör för omvärldstrender och utmaningar: - Demografiska utvecklingen med åldrande befolkning. - Globalisering och internationaliseringens ökade krav på omställning. - En föränderlig arbetsmarknad. - Behovet av att säkra kompetensförsörjning på alla nivåer. - Klimatförändringar och miljöomställningar, hur man ska lösa energifrågan. - Ökad rörlighet, större regioner. - Hälsofrågan allt mer central. - En växande upplevelseindustri. beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (27) 69 Euroregion Baltic - ungdomssamarbete Dnr 09/0108 Cajsa Augustzén, Regionförbundet södra Smålands representant i Euroregion Baltics (ERB) ungdomsstyrelse, lämnar en redogörelse över samarbetet i ungdomsstyrelsen. Cajsa Augustzén är också nyvald ordförande för ungdomsstyrelsen. ERBs ungdomsstyrelse: - Består av 1 ordinarie och 1 ersättare från varje region. - Är fullvärdiga medlemmar i Rådet och ordförande för ungdomsstyrelsen sitter i ERBS styrelse. - Ett integrerat ungdomsperspektiv, inte bara ungdomsprojekt. - Är en unik satsning inom euroregionerna. - Har tagit fram ett eget åsiktsdokument för Östersjöstrategin. Samarbetet finansieras av de deltagande regionerna i ERB, samt det gränsregionala EU-programmet South Baltic med euro. Målet med projektet, som kallas YC3, är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i det gränsregionala samarbetet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

21 (27) 70 Sidéum - styrelse Dnr 09/0081 Regiondirektör Peter Hogla informerar om att styrelsen för Sidéum Innovation AB meddelade den 3 april 2009 att mot bakgrund av arbetsutskottets beslut beslutar styrelsen för Sideum Innovation AB att avgå med omedelbar verkan. Arbetsutskottet beslöt 68/09: - att uppdra åt regiondirektören att lägga fram ett förslag på hur Sideum ska integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet, samt - att uppdra åt regiondirektören att räkna på eventuella samordningsvinster med att Sideum integreras i Regionförbundets ordinarie verksamhet. Motiveringen till Sideums styrelses beslut är att styrelsen fullgjort sitt uppdrag i och med att Sideums verksamhet integreras i regionförbundet och att det har varit en stor otydlighet i inriktning och mandat från den nye ägaren. Det är Sidéums styrelses uppfattning att en integrering av bolagets verksamhet direkt i Regionförbundet inte var en utgångspunkt när föreningen Sideum överlämnade aktierna i bolaget till Regionförbundet södra Småland. Yrkanden Monica Haider (s) yrkar att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. Propositionsordning Ordförande finner att ett yrkande föreligger från Monica Haider och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Monica Haiders förslag. beslutar Att notera informationen till protokollet. Att en utvärdering av Sidéums verksamhet ska genomföras skyndsamt. sexpediering Samordnare Anders Unger

22 (27) 71 Regionalt och nationellt centrum för validering Dnr 08/0155 Ärendet beslöt 241/08 att avsluta projektet Validering Kronoberg. uttryckte vid beslutstillfället ett behov av att ett arbete för validering fortsätter i länet. Ansvaret för validering ligger hos den nya yrkeshögskolan som införs från och med den 1 juli 2009, enligt propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68). Arbetsutskottet beslöt 71/09 att föreslå styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sunderlag - Tjänsteskrivelse Regionalt och nationellt valideringscentrum - Arbetsutskottets protokoll 71/09 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningarna för att skapa ett regionalt och nationellt centrum för validering. sexpediering Samordnare Linda Vingren

23 (27) 72 Rapport från externa uppdrag Dnr 09/0083 SydSams styrelse den 30 mars 2009 Marie-Louise Hilmersson lämnar en redogörelse, tillsammans med Bo Frank och Monica Haider, över SydSams extra styrelsemöte den 20 mars Årsmötet för SydSam den 23 april har att ta ställning till verksamheten år 2008 och till Handlingsprogram Vid styrelsemöte i Växjö den 13 februari beslutades att uppdra åt Chefsgruppen att ta fram förslag att behandlas av styrelsen den 30 mars. En utredning om Region Skånes EU-arbete presenterades också den 13 februari, varefter styrelsen betonade att man förutsätter att Region Skåne, i den mån SydSams arbete med EU-frågor påverkas, tar kontakt med SydSam för fördjupat samtal innan styrelsemötet den 30 mars, då förslag till Handlingsprogram behandlas. SydSams ordförande Thomas Håkansson har därefter varit i kontakt med regionledningen i Skåne. Region Skånes arbetsutskott beredde den 25 mars ett ärende till Regionstyrelsens sammanträde den 6 april, med ett beslutsförslag innebärande att i huvudsak gå vidare i enlighet med utredarens förslag gällande Skånes framtida EU-bevakning inklusive inrättande av kontor (bolagsbildning) i Bryssel. Samordnare Ulrika J Gustafsson informerar om att chefsgruppen hade den 25 mars ett möte i Malmö, där frågan diskuterades. Gruppen var då enig om att föreslå att: - SydSam ombildas till ett bredare samarbete i Sydsverige, innefattande även andra aktörer än nuvarande medlemmar. - Förslaget innebär en avveckling av SydSam som ideell förening med gemensam budget och gemensamt kansli. SydSam i sin nuvarande form som ideell förening, med gemensam budget och gemensamt kansli, avvecklas. - får i uppdrag att lämna förslag till ombildning från och med år Förslaget tas upp för beslut vid ett extra Årsmöte. - Årsmötet 23 april 2009 konstaterar att en ny mer flexibel, bredare och informell sydsvensk samarbetsplattform ska etableras. Formerna för och innehållet i denna beslutas efter vidare utredning. Efter en genomgripande diskussion beslöt SydSams styrelse den 30 mars: - att med anledning av föreliggande förslag och styrelsens diskussion efterhöra ställningstagande från Region Skåne angående fortsatt medlemskap i SydSam, - att återremittera frågan om handlingsprogram till Chefsgruppen, - att uppdra åt Chefsgruppen, med Håkan Brynielsson (Kalmar) som sammankallande, att utreda konsekvenserna enligt ovan och återkomma med förslag till handlingsprogram för , - att genomföra ett extra styrelsemöte den 22 april kl i Malmö. Linnéuniversitetet 31 mars 2009 Ordförande Marie-Louise Hilmersson och 2:a vice ordförande Monica Haider ingår i styrgruppen för sammanslagningen av Linnéuniversitetet. Överläggningar med Regionförbundet i Kalmar län har ägt rum och 3 arbetsgrupper har bildats: - Forskning/innovationer/utbildning - Infrastruktur och transporter - Attraktivitet

24 (27) Strukturfondspartnerskapet Ordförande Marie-Louise Hilmersson informerar om det senaste beslutsmötet för strukturfondspartnerskapet Småland & Öarna den 14 april där 7 projekt var föremål för beslut i den regionala fonden. beslutar Att notera informationen till protokollet.

25 (27) 73 Förbundsordning - revidering Dnr 09/0135 och fullmäktiges presidium har haft överläggningar den 27 mars angående en översyn av den politiska organisationen och förbundsordningen inför nästa mandatperiod. Vid överläggningen beslöts att informera styrelsen om hur arbetet är tänkt att organiseras och tidplanen för detta. En politisk kommitté bildas med en representant för varje parti som är representerade i landstingsfullmäktige. Deltagarna i kommittén utgörs av ledamöterna i regionfullmäktiges- och regionstyrelsens presidium, tillsammans med företrädare för de partier som ej finns representerade däri (fp, mp och v). Under försommaren och hösten 2009 ska kommittén arbeta fram förslag till eventuellt förändrad politisk organisation för Regionförbundet södra Småland, samt tillsammans med regionstyrelsens presidium föra en dialog med huvudmännen angående en reviderad förbundsordning. Ett utkast ska finnas framme vid årsskiftet 2009/2010 och därefter skickas till varje huvudman för godkännande under våren Förbundsordningen ska fastställas av det gamla fullmäktige. Eftersom förbundsordningen i vissa grundläggande delar anger den politiska organisationen är det viktigt att en fastställd förbundsordning finns framme och fastställs under tidig höst 2010 detta för att partiernas nomineringsarbete ska hinnas med. beslutar Att notera informationen till protokollet.

26 (27) 74 Anmälningsärenden Följande anmäls till protokollet vid dagens sammanträde: - Arbetsutskottets protokoll den 25 mars beslutar Att notera informationen till protokollet.

27 (27) 75 Övriga ärenden Kulturpresidiernas överläggningar Under punkten övriga ärenden lyfter regionförbundets kulturrapportör Margareta Schlee (m) frågan om bristande deltagande vid överläggningar mellan huvudmännens kulturpresidier. s ledamöter ombeds att ta med sig frågan om bristande deltagande till respektive huvudman i syfte att förbättra närvaron från samtliga huvudmän. beslutar Att notera informationen till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19) Förbundsstyrelsen 2009-10-28 1 (19) Tid Onsdagen den 28 oktober 2009, kl.10.00-12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28) 2009-09-09 1 (28) Plats och tid Onsdag den 9 september 2009, kl 09.00 12.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25) 2009-10-07 1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 oktober kl. 09.00-11.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande 2014-03-05 1 (26) Tid Onsdagen 5 mars kl 9.00-11:15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20) 2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-05-07 1 (25) 2008-05-07 1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 maj kl. 08.30 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-08-12 1 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-08-12 1 (29) 2009-08-12 1 (29) Plats och tid Onsdag den 12 augusti, 2009, kl. 09.00 12.00 Plats ande Ledamöter Utsikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (25) 2010-04-07 1 (25) Tid Onsdagen den 7 april 2010 kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Möbelriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 141-153 Tid: 2016-10-25, kl 13:00-15:55 Plats: Regionens Hus, sal A 150 Avveckling av AScan ekonomisk förening Diarienummer: RJL 2016/2498 Beslut Regionstyrelsen föreslår

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) Tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Onsdagen den 23 juni 2010 kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 68-81

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 68-81 PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordförande Gabriella Mohlin (S) ersätter Jeanette Söderström

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-08-20 1 (16) Tid Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven

Läs mer

.,~, Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 32-44. Öppnande. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ län. Tid: 2014-09-25, kl13-15.

.,~, Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 32-44. Öppnande. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ län. Tid: 2014-09-25, kl13-15. .,~, 1(7) JÖNKÖPING$ län 2014-09-25, kl13-15 Plats: Träcentrum, Framtidsvägen l, Nässjö Närvarande: Beslutande Margareta Andersson, Kd, Lennart Bo gren, C, Tommy Bohman, S, Anders Carlsson, S, Nils-Erik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer