SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)"

Transkript

1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Gunnar Nordmark (fp) Peter Hogla, Ulf Petersson Thomas Nilsson och Per-Olof Löfberg Maria Nilsson 72 Lisa Bergman och Sunny Sandström Marita Eriksson Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (31) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 28 april Fastställande av dagordningen 70 Redogörelse för det ekonomiska läget 71 Medlemsdialogen reflektioner 72 Budget Teckningsrätt för post- och bankgiro m.m. - revidering 74 Resurscentra för jämställd tillväxt regionala kriterier 75 Om ett design- och möbelmuseum med utgångspunkt Lammhult motion 76 Inkubatorn AB aktieägaravtal och bolagsordning 77 REVES medlemskap 78 Euroregion Baltic översyn 79 Sydsveriges Europakontor Småland & Blekinge - handlingsprogram 80 Regional funktionsanalys - upphandlingsunderlag 81 Somalia i Småland - projektansökan 82 Förfrågan från Välfärdsberedningen angående utvecklingsområdet Livskraft 83 Kunskapsutveckling inom socialtjänsten avsiktsförklaring 84 Nya Småland en strategi för nya och gamla Smålänningar projektansökan 85 Spela samman remissvar 86 Utgångspunkt Småland motion 87 Energikontor Sydost ägardirektiv Länstransportplan frö fastställande 89 Söderleden i Ljungby förskottering 90 Skrivelse angående E4:an Eskil Erlandsson 91 Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar remissyttrande 92 Regional fond för transportinfrastruktur 93 Smaland Airport kris i flygbranschen 94 Krösatåg - trafikutbud 95 Kust till Kustbanan framtida trafik 96 Europa 2020 vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin? Inbjudan den 8 juni

4 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 28 april 2010: - Ärende 3 f Teckningsrätt för post- och bankgirokonto m.m. revidering - Ärende 4 g Regional funktionsanalys upphandlingsunderlag - Ärende 6 f Energikontor Sydost ägardirektiv Ärende 7 g Krösatåg trafikutbud - Ärende 7 h Kust till Kustbanan framtida trafik Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 28 april 2010, med föreslagna tillägg enligt ovan.

5 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande: - Försäljningen av tåg till Transitio AB. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 Medlemsdialog - reflektioner Dnr 10/0002 Regiondirektör Peter Hogla och Ulrika J Gustafsson, administrativ chef, redogör för kommunchefernas reflektioner över regionförbundets senaste medlemsdialog: - Forumet finns och behövs, men det behöver vara mer dialog än information. - Medlemmarna måste kunna förbereda sig innan dialogen underlag är nödvändigt. - Lyft inte bara budgetfrågor utan även strategiska frågor. - Är medlemsdialog rätt benämning det kanske skapar förväntningar som inte kan infrias? - Våga testa nya modeller för dialog och diskussion. - Återföringen från regionförbundet ut till medlemmarna kan fungera bättre. - Medlemsdialogen är de förtroendevaldas forum cheferna backar upp men för inte dialogen. - Bra föredragningar med mycket information som var nyttig. I den efterföljande diskussionen föreslås att: - Kommunchefernas synpunkter tas tillvara inför planering av kommande medlemsdialoger. - De förtroendevalda i kommunstyrelserna respektive landstingsstyrelsen kontinuerligt avrapporterar och lyfter hem frågorna på sin egen dagordning för information och diskussion på hemmaplan. - Handlingar måste ut till huvudmännen innan så de vet vad man ska ta ställning till. - Stärk regionförbundets mandat och budget. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 Budget 2011 Dnr 09/0013 Förbundsstyrelsen skall enligt 14 i förbundsordningen framlägga förslag till en samlad budget för förbundsfullmäktige som senast maj månad skall fastställa förbundets budget för nästföljande år. Samtidigt skall förbundsfullmäktige fastställa de bidrag som förbundsmedlemmarna har att utge till förbundet. Besked om bidragens storlek skall omgående tillställas förbundsmedlemmarna. I den efterföljande diskussionen lyfter arbetsutskottet följande punkter: - Finansieringsprincipen mellan huvudmännen. - Redogörelse för SISU:s bidrag vilka är konsekvenserna av en eventuell neddragning av bidrag. - Bättre med ägartillskott till flygplatsen än driftbidrag. sunderlag - Tjänsteskrivelse Budget inklusive bilaga 1-6 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar att: - ALMI Företagspartner i Kronobergs län AB inte omfattas av den föreslagna besparingen. - Ljungbergsmuseets driftbidrag utökas med kr. - Linneateaterns driftbidrag utökas med kr. - De ovan nämnda utökningarna finansieras genom motsvarande neddragningar för studieförbunden. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Bo Franks yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Reservation Bo Frank reserverar sig mot beslutet och inlämnar skriftlig reservation som lyder enligt följande: Jag anser att regionförbundet borde erhållit ett högre medlemsbidrag från kommunerna. Protokollsanteckning Suzanne Frank (m) noterar till protokollet att hon avser lämna annat budgetförslag på styrelsen den 12 maj Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa budget för Regionförbundet (exklusive länstrafiken) 2011.

8 Teckningsrätt för post- och bankgirokonto m.m. - revidering Dnr 09/0015 Förbundsstyrelsen beslutade, 6/10, att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgirokonto m.m. Ekonomichefen har i skrivelse föreslagit revidering av tidigare beslut på grund av personalförändringar. sunderlag - Ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. för Regionförbundet i enlighet med ekonomichefens skrivelse Tidigare fattade beslut i ärendet upphör därmed att gälla.

9 Resurscentra för jämställd tillväxt regionala kriterier Dnr 10/1055 Under 2009 har en översyn av resurscentra för kvinnors verksamhet genomförts av Regeringskansliet. Översynen resulterade i Tillväxtverkets nya resurscentraprogram Resurscentra för jämställd tillväxt som har för mål att bidra till och skapa större genomslag för jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Det nya programmets utformning och de nya kriterierna för resurscentra kommer att offentliggöras den april. Därefter kommer organisationer att kunna ansöka om att bli resurscentra. om vilka det blir tas av Tillväxtverket. Vid beviljande av medel ska dock samråd ske med berörd länsstyrelse och den aktör som har det regionala ansvaret i länet. I och med den översyn och den förändring av kriterier som genomförs så skapar detta ett gott tillfälle för Regionförbundet att utveckla riktlinjer i linje med de nya kriterierna utifrån våra specifika regionala behov. Mot bakgrund av den korta handläggningstiden föreslås arbetsutskottet uppdra åt presidiet att fastställa de regionala kriterierna för Resurscentra för jämställd tillväxt, för anmälan i styrelsen den 12 maj. sunderlag - Tillväxtverkets nuvarande kriterier för resurscentra - Exempel på regionala kriterier för Resurscentra för jämställd tillväxt Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt presidiet att fastställa de regionala kriterierna för Resurscentra för jämställd tillväxt, för anmälan i styrelsen den 12 maj. sexpediering Chef regional utveckling, Maria Nilsson Samordnare Mariana Gomez Johannesson

10 Om ett design- och möbelmuseum med utgångspunkt i Lammhult - motion Dnr 10/0152 Carin Högstedt har för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp inlämnat motion till förbundsfullmäktige där man hemställer att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt styrelsen att ta initiativ till, utreda intresset för och låta göra en förstudie av ett Design- och möbelmuseum med utgångspunkt i Lammhult. sunderlag - Motion Om ett design- och möbelmuséum med utgångspunkt Lammhult motion - Tjänsteskrivelse Om ett design- och möbelmuséum med utgångspunkt Lammhult - motion Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen.

11 Inkubatorn i Kronoberg AB ägardirektiv och bolagsordning Dnr 10/0080 Inkubatorn AB ägs av regionförbundet, Vidéum och Linnéuniversitetet. I och med att Sideum Innovation AB övertogs av regionförbundet övertogs också vårt delägande i Inkubatorn AB. Föreslås att fullmäktige fastställer ägardirektiv och bolagsordning för Inkubatorn i Kronoberg AB. sunderlag - Förslag till ägardirektiv för Inkubatorn i Kronoberg AB. - Förslag till bolagsordning för Inkubatorn i Kronoberg AB. Fullmäktige föreslås besluta Att fastställa ägardirektiv för Inkubatorn i Kronoberg AB. Att fastställa bolagsordning för Inkubatorn i Kronoberg AB.

12 REVES - medlemskap Dnr 07/0327 Regionförbundet har i oktober 2007 mottagit en framställan från kommunstyrelsen i Växjö om att överta kommunens medlemskap i organisationen REVES. Styrelsen beslutade 21/2010 att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på framställan. sunderlag - Svar angående medlemskap i organisationen REVES, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar i enlighet med bifogad handling, upprättad

13 Euroregion Baltic - översyn Dnr 10/0075 De svenska medlemsregionerna i ERB föreslog under hösten 2009 att en översyn av samarbetet inom ERB borde genomföras. en till detta initiativ var att mycket har hänt sedan ERB:s utvecklingsprogram (JDP) antogs. Den 21 januari 2010 beslutade ERB:s styrelse att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en tidplan och förslag till innehåll för översynsprocessen. Dokumentet: Road Map for Euroregion Baltic Cooperation Review Setting the Euroregion Baltic 2020 Agenda som antogs av ERB:s råd 5 mars 2010 presenterar arbetet kring översynen. Den är indelad i tre tematiska pelare som i sin tur delas in i ett antal mål. Översynen ska resultera i ett förslag till ny inriktning för ERB-samarbetet (ERB 2020 Agenda) som förväntas antas av ERB:s råd under hösten sunderlag - Road Map for Euroregion Baltic Cooperation Review Setting the Euroregion Baltic 2020 Agenda Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ställa sig bakom upprättat förslag till översynsarbetet enligt Road Map for Euroregion Baltic Cooperation Review Setting the Euroregion Baltic 2020 Agenda, med tillhörande tidplan. Att erbjuda att regionförbundets rådsmedlemmar deltar vid ERB Stakeholder Conference juni.

14 Sydsveriges Europakontor Småland och Blekinge - handlingsplan Dnr 10/0087 Sydsveriges Europakontor, Småland Blekinge är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarna verksamhet och deras ekonomiska intressen i EU. Kontorets verksamhet ska vara förankrat i ett årligt handlingsprogram med budget som behandlas av styrgruppen och respektive huvudman. Programmet ska tydligt ange vilka frågor som prioriteras under året. Men det ska även finnas utrymme (fria resurser) för att agera kring frågor som vi inte kunnat förutse när handlingsprogrammet behandlades. Styrgruppen för kontoret lämnar förslag till handlingsprogram i enlighet med upprättat förslag. sunderlag - Förslag till handlingsprogram Sydsveriges Europakontor Småland & Blekinge Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna handlingsprogram för Sydsveriges Europakontor Småland & Blekinge, i enlighet med upprättad handling daterad

15 Regional systemanalys - upphandlingsunderlag Dnr / Maria Nilsson informerar om att Vinnova och Tillväxtverket erbjuder regionerna att genomföra regionala systemanalyser i syfte att kartlägga kluster och innovationssystem i regionerna. De 4 regionförbunden i området för Småland & Öarna har gemensamt beslutat sig för att göra en gemensam analys. Regionförbundet är den samordnande parten i samarbetet. Analysen kommer att bli föremål för information och diskussion vid ett senare styrelsemöte. sunderlag - Utkast regional systemanalys - upphandlingsunderlag Arbetsutskottet beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet.

16 Somalia i Småland - projektansökan Dnr 10/0127 Föreningen Ordfront ansöker om medel för projektet Somalia i Småland. Projektet syftar till att minska somaliska flyktingars utanförskap i Sverige genom att med deras egna livsberättelser som utgångspunkt ta upp frågor om medborgarskap, mänskliga rättigheter, demokrati med hjälp av olika kulturella uttrycksformer som t.ex. poesi, sång, musik och drama. Projektet syftar även till förståelse, mångfald och att motverka rasism. Projektets aktiviteter är tio arrangemang med ca deltagare per gång samt fem studiecirklar med 5-10 deltagare per cirkel. Preliminära teman är flyktingars berättelser, medborgarskap, mänskliga rättigheter, emigrationen från Småland, barns rättigheter, kvinnors rättigheter, flyktingars hälsa, islam och ungas radikalisering och en somalisk kulturafton. Projektet ska bedrivas i hela länet, men med tonvikt på Växjö. Tänkt målgrupp är flyktingar, företrädesvis somalier, samt svenskar med intresse för kulturutbyte och immigration/emigration. Projektets totala kostnad är kronor varav kr söks från Regionförbundet. I den efterföljande diskussionen efterfrågas om kommunerna och studieförbunden är tillfrågade angående medfinansiering av föreningen. sunderlag - Tjänsteskrivelse Somalia i Småland Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avslå föreningen Ordfronts ansökan om projektmedel till projektet Somalia i Småland.

17 Förfrågan från Välfärdsberedningen angående utvecklingsområdet Livskraft - skrivelse Dnr 10/ 0005 Den 4 december beslutade förbundsfullmäktige att godkänna reviderad version av regionalt utvecklingsprogram för Kronobergs län. Programmet innehåller fyra programområden varav Livskraft utgör ett. Välfärdberedningens presidium har inlämnat en förfrågan till styrelsen gällande att ta fram en regional handlingsplan för området Livskraft. I den efterföljande diskussionen betonar arbetsutskottet att området livskraft även omfattar andra områden såsom miljöfrågor, kulturfrågor m.m. vilket är bredare ansvar än det som välfärdsberedningen har. Mot bakgrund av ovanstående och att mandatperioden snart är till ända, samt att den politiska organisationen inte ännu är beslutad föreslår arbetsutskottet att styrelsen ej aktualiserar frågan från Välfärdsberedningen. sunderlag - Skrivelse från Välfärdsberedningen Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ej aktualisera förfrågan om uppdrag från välfärdsberedningen angående utvecklingsområdet livskraft.

18 Kunskapsutveckling inom socialtjänsten - avsiktsförklaring Dnr 10/ Maria Nilsson, chef för regional utveckling och Marita Eriksson, sekreterare i Välfärdsberedningen redogör för förfrågan angående kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Sveriges kommuner och landsting har vänt sig till regionförbunden för att erbjuda en samordnad kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det är regionförbunden som är avtalsparten i länet för kommunernas räkning. Med avtalet följer medfinansiering för kunskapsutvecklingen. Länets socialchefer har ställt sig positiv till erbjudandet. Regionförbundet avser att lyfta erbjudandet även vid presidiekonferensen för länets socialnämndspresidier. Avsiktsförklaringen är föremål för beslut i styrelsen under tidig höst Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

19 Nya Småland en strategi för nya och gamla smålänningar - projektansökan Dnr 10/0142 Kulturparken Småland/Smålands Museum har inkommit med en projektansökan gällande förstudien Nya Småland en strategi för gamla och nya smålänningar. Det framtida projektet har som mål att engagera en bredare målgrupp som på olika sätt kan vara deltaktig i att berätta historien om det Nya Småland. Arbetet kommer i hög grad fokusera på deltagarperspektivet och målgrupper som står långt ifrån de etablerade kulturscenerna. Grundtanken är att det ska vara medborgarna som skapar det Nya Småland ett perspektivskifte från kulturinstitutionens gamla roll att förmedla kunskap till befolkningen. Projektets totala kostnad är kronor varav kr söks från Regionförbundet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Nya Småland en strategi för gamla och nya smålänningar Arbetsutskottet beslutar Att bevilja högst kr till projektet Nya Småland en strategi för gamla och nya smålänningar. Att anvisa medlen ur 2010-års anslag för projektmedel 208. sexpediering Kulturparken Småland/Smålands Museum Samordnare Lisa Bergman Ekonomichef Ulf Petersson

20 Spela samman gemensamt remissvar från Regionförbundet och Landstinget i Kronobergs län Dnr 10/0138 Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet är på remiss. Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter på förslaget och materialet i betänkandet senast den 4 juni. Regionförbundet och Landstinget Kronoberg avger ett gemensamt remissvar. sunderlag - Förslag till remissvar över Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge remissvar över Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet i enlighet med upprättad handling daterad

21 Utgångspunkt Småland - motion Dnr 07/0215 Carin Högstedt gruppledare för (v) föreslår förbundsfullmäktige i motion Utgångspunkt Småland - att Regionförbundet tar upp regionbildningen på dagordningen för att upphäva det gamla och överspelade beslutet och satsa på en ny inriktning med Småland som utgångspunkt för kommande regionbildning. Styrelsen diskuterade regionfrågan vid sammanträde den 10 mars Region Skåne har inbjudit till en gemensam överläggning i ärendet den 29 april. Mot bakgrund av att partierna har olika ståndpunkter i regionfrågan föreslås att motionen avslås. sunderlag - Motion Utgångspunkt Småland Fullmäktige föreslås besluta Att avslå motionen.

22 Energikontor Sydost ägardirektiv 2010 Dnr 10/0081 Regionförbundet har utsett ombud att representera ägaren vid föreningsstämma för Energikontor Sydost den 3 maj Styrelsen beslöt då också att mot bakgrund av att föreningen inte skickat ut ägardirektiv inför föreningsstämman till ägarna kan ombudet inte delta i stämmans beslut att fastställa bolagets ägardirektiv. Regionförbundet efterfrågar en tydligare beredningsprocess inför Till kansliet inkom förslag till ägardirektiv för energikontoret. Mot bakgrund av att ägardirektivet inte hinner beredas vare sig i arbetsutskott eller i styrelse under den korta tiden kvarstår styrelsens beslut att ombudet inte kan delta i stämmans beslut att fastställa bolagets ägardirektiv. sunderlag - Förslag till ägardirektiv för Energikontor Sydost Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

23 Länstransportplan för Dnr 08/0206 Regionförbundet är ansvarig myndighet för att arbeta fram en länstransportplan för Planen har arbetats fram och lämnades in till regeringen 2/ efter godkännande av regionförbundets styrelse. Regeringen har nu beslutat om den Nationella Åtgärdsplanen samt regionernas länstransportplaner inklusive medelsramen för dessa planer. I regeringsbeslutet avseende dessa planer ges regionerna fram till den 30 juni 2010 att fastställa sina respektive planer. Förbundsfullmäktige ska fastställa Länstransportplanen för Kronobergs län innan juni månads utgång. I regeringsbeslutet fastställer regeringen medelsramen för Kronobergs län till den tidigare tilldelade planeringsramen uppgående till 678 miljoner kr. et innebär att Regionförbundet tilldelats de medel som länstransportplanen är planerad till och att de objekt som återfinns i planen är finansierade till de nivåer som angivits. Ljungby kommun har till Regionförbundet inkommit med skrivelse avseende väg 536 i Singeshult, med en begäran om att förbundsstyrelsens arbetsutskott tar skrivelsen i beaktande vid beredning inför fullmäktiges fastställande av länstransportplan , den 28 maj Ljungby kommun åberopar i skrivelsen att när diskussionerna kring upprustning av rubricerad väg påbörjades under 2006 förekom inte några medfinansieringsdiskussioner. Ljungby kommun anhåller om att väg 536 skall införas i länets Länstransportplan för år Kommunen erbjuder härtill förskottering om detta kan antas underlätta hanteringen av ärendet. Förbundsstyrelsen beslöt 189/09 att fastställa genomförandeplan för länets länstransportplan Det är därmed arbetsutskottets uppfattning att objektet inte kan inrymmas i planen för år Objektet kan ej heller inrymmas i den fastställda planen utan medfinansiering från kommunen på det sätt kommunen önskar få vägen uppgraderad. sunderlag - Länstransportplan för Kronobergs län , (Första sida och förord). - Skrivelse från Ljungby kommun angående väg 536 Arbetsutskottet beslutar Att avge svar på skrivelse från Ljungby kommun angående väg 536 i enlighet med upprättad handling daterad Fullmäktige föreslås besluta Att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län

24 Söderleden i Ljungby - förskottering Dnr 09/0243 Regionförbundet är ansvarig myndighet för Länstransportplan för Kronobergs län Därmed har även regionförbundet att godkänna de olika åtgärder som vidtages för att genomföra denna plan. Större objekt i planen är sedan tidigare beslutade och fastställda både i tid och ordningsföljd. När det gäller den i planen benämnda Potten för anpassning av transportinfrastrukturen beslutas denna årligen utifrån underlag framarbetat av Trafikverket och regionförbundets medlemmar gemensamt. Rubricerat ärende avser just ett mindre objekt i planen inom ramen för Potten för anpassning av transportinfrastrukturen. Då ärendet avser ett förskotteringsavtal innebär avtalet att Ljungby kommun ställer medel till förfogande för genomförande av objektet och att regionförbundet kommer att få betala tillbaka till Ljungby kommun vid senare tillfälle ur Potten för anpassning av transportinfrastrukturen. sunderlag - Förskotteringsavtal Söderleden i Ljungby samt Trafikverkets följebrev - Förslag till skrivelse Förskotteringsavtal Söderleden Ljungby kommun Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förskotteringsavtalet mellan Trafikverket och Ljungby kommun avseende Söderleden i Ljungby.

25 Skrivelse angående E4 till Eskil Erlandsson Dnr 08/0206 Ordförande Marie-Louise Hilmersson har tillskrivit riksdagsledamoten Eskil Erlandsson med anledning av det nationella objektet E4 förbi Ljungby i Kronobergs län och Regionförbundet s Länstransportplan Skrivelsen anmäles vid arbetsutskottets sammanträde. sunderlag - Skrivelse E4 förbi Ljungby i Kronobergs län och Regionförbundet s Länstransportplan Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

26 Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar - remiss Dnr 10/0131 De fyra trafikverken har utarbetat ett förslag till översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar. Remissen har skickats till länsstyrelserna med kopia till regionförbunden. Det är länsstyrelserna som har ansvaret för att samordna kommunernas och regionförbundens eventuella synpunkter. Eventuella synpunkter från Regionförbundet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Kronobergs län senast den 10 maj Infrastrukturberedningen har berett ärendet inför beslut i styrelsen. sunderlag - Förslag till remissyttrande, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar, i enlighet med upprättad handling, daterat

27 Regional fond för transportinfrastruktur Dnr 08/0262 Förbundsfullmäktige beslöt 36/09 att en fond för samfinansiering av infrastruktur inrättas, att försäljning av Öresundståg 2 bildar fondens grundplåt, att utreda framtida finansiering av fonden vidare, att i arbetet med att se över förbundsordningen även utreda frågan om samfinansiering av en fond. Förbundsstyrelsen beslöt 7/10 föreslå fullmäktige följande riktlinjer för fonden. Fullmäktige beslöt 10/10 att ärendet återremitteras för ytterligare konkretisering av regelverket för fonden för regional transportinfrastruktur. Kansliet har inför dagens sammanträde arbetat fram ett förslag till regelverk för fond för samfinansiering av regional transportinfrastruktur, som diskussionsunderlag med regionförbundets medlemmar vid sammanträde den 28 april Regelverket bör ligga som en bilaga till förbundsordningen, därmed föreslås ärendet om såväl fondens regelverk som förbundsordningen vara föremål för extra inkallat arbetsutskott efter samrådet med regionförbundets huvudmän den 28 april sunderlag - Samfinansiering av infrastruktur regelverk för fond Arbetsutskottet beslutar Att godkänna förslag till regelverk för fond för samfinansiering av regional transportinfrastruktur, som diskussionsunderlag med regionförbundets medlemmar vid sammanträde den 28 april 2010.

28 Smaland Airport kris i flygbranschen Dnr 08/0215 Infrastrukturplanerare Per-Olof Löfberg informerar om att Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet tillskrev regeringen med anledning av konsekvenserna för flygbranschen i den situation som uppstått mot bakgrund av vulkanutbrottet på Island. Regionförbundet och länsstyrelsen hemställer i skrivelsen om ett kraftfullt och snabbt statligt agerande i denna fråga för att rädda det som räddas kan avseende flygindustrin. Åtgärder vi anser skulle kunna genomföras med omedelbar verkan är: - möjligheter till statliga lönegarantier gentemot flygoperatörer - möjligheter till uppskov avseende inbetalning av skatter, myndighetsavgifter etc. - fortsatt arbete på EU nivå för särskilda finansiella insatser i den kommande återuppbyggnadsfasen Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

29 Krösatåg - trafikutbud Dnr 10/0053 Förbundsstyrelsen beslutade 60/09, att fastställa ambitionsnivån på Krösatågstrafiken till två dubbelturer per dag från december 2010, vilket är samma utbud som idag. Styrelsens beslut var utgångspunkt vid upphandlingen av trafiken som pågick under När fullmäktige behandlade ärende om trafikplan 2011, 69/10, beslöts att avvakta med trafikstart på sträckan Alvesta-Nässjö till de nya stationerna i Stockaryd, Moheda och Lammhult är färdiga, vilket de blir hösten Länstrafikens budget för 2011 beslutades samma dag i fullmäktige, 70/10. et innebär att det inte finns medel avsatta för Krösatågstrafiken mellan Nässjö och Alvesta år 2011 bara kr för trafiken i december Sedan årsskiftet har en diskussion pågått mellan Jönköping och, företrätt av trafikutskottets ordförande och vice ordförande, om trafikens omfattning Jönköping hävdar att trafiken ska starta som överenskommet med två turer per dag, även om alla stationer inte är färdiga, och att Kronoberg ska stå för sina nettokostnader som ursprungligen var överenskommelsen. Föreslås att fullmäktige reviderar trafikplan 2011 och finansierar trafikstart för Krösatåg redan från december 2010 med ett uttag ur länstrafikens trafikfond. Fullmäktige föreslås besluta Att finansiera trafik mellan Nässjö och Alvesta under 2011 till en kostnad av kr. Att medel anvisas ur trafikfonden.

30 Kust till Kustbanan framtida tågtrafik Dnr 10/0054 Med anledning av den kommande upprustningen av sträckan Emmaboda-Karlskrona, har Kalmar och Blekinge väckt frågan om ytterligare tågtrafik mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län har tidigare framfört önskemål om ytterligare ett regionaltågsystem vilket skulle kunna vara en förlängning av det i beslutade Pågatåg NO. Pågatågstrafiken ska i så fall vara ett komplement till nuvarande Öresundstågtrafik. Det innebär fler stopp längs sträckan Växjö-Kalmar. I Kronoberg skulle det kunna innebära stopp i Åryd och Skruv. Även Blekinge har ställt sig positiva till Kalmars förslag, men har efter ett möte med delar av Trafikutskottet även ställt sig positiva till ett antal snabbare turer med dagens Öresundståg. De två alternativen erbjuder olika lösningar. Kalmars förslag innebär att fler invånare ges möjlighet att resa med tåg, medan snabbare Öresundståg innebär att restiden mellan städerna morgon och kväll blir kortare än dagens restider. Konsekvensen av det senare betyder att man vid dessa specifika avgångar inte stannar vid dagens samtliga stationer, utan fokuserar på kortare restid för dessa resenärer. De två alternativen har naturligtvis olika ekonomiska konsekvenser. Kalmar läns trafik AB och Blekinge läns Trafik har inbjudit regionförbundet till en gemensam överläggning den 12 maj angående ett framtida trafikupplägg på Kust till Kustbanan. De båda trafikhuvudmännen föreslår att en förstudie genomförs i ärendet. Trafikdirektören har fått i uppdrag av trafikutskottet att ta fram en rapport som belyser konsekvenserna av dessa olika alternativ. Rapporten kommer att vara färdigställd under maj månad Trafikutskottet beslöt 79/10 att uppdra till Trafikutskottets presidium att fortsätta diskussionen om framtida trafik på kust-till-kust-banan. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ställa sig bakom trafikutskottets förslag att uppdra åt trafikutskottets presidium att fortsätta diskussionen om framtida trafik på Kust-till-Kust-banan.

31 Inbjudningar Europa 2020 Vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin? Föreslås att tillväxtberedningens ordförande och vice ordförande erbjuds delta på Europa 2020 Vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin? för regionförbundets räkning. Arbetsutskottet beslutar Att tillväxtberedningens ordförande och vice ordförande erbjuds delta på Europa 2020 Vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin? för regionförbundets räkning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 15.00 18.00 1 (25) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 09.00 12.15 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 7 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 3 mars 2014 kl 14.00 16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-11-10 1 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-11-10 1 (36) 2009-11-10 1 (36) Plats och tid Tisdag den 10 november 2009, kl. 13 16.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Insikten, Regionförbundet, P G

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 18.00 1 (24) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2012-08-14 kl. 08.30-12.00

Sessionssalen, Hultsfred 2012-08-14 kl. 08.30-12.00 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Arnold Andréasson. Kommunkontoret 2007-07-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arnold Andréasson. Kommunkontoret 2007-07-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 17.30 1 (27) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande (kl. 13.54-17.30, 244, 247-266) Arnold

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-17.55 1 (18) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor

Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-18 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150187 Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor Blekinge - Småland Förslag

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer