Regionstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Tid :00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M), 6-13, Helen Bengtsson (S) ersätter Lennart Värmby (S) Yngve Filipsson (FP) ersätter Sven Sunesson (FP) Olof Björkmarker (S) Eva Johnsson (KD) Johan Jarl Sekreterare Martin Myrskog, regiondirektör Marianne Johansson Hellström, HR-direktör Ulrika J Gustafsson, stabsdirektör Jens Karlsson, ekonomidirektör Katarina Jonasson, kanslidirektör Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare Ellen Lovén, kommunikatör Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar 6-16 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Johan Jarl

3 ÄRENDELISTA 6 Val av justerare samt tid för justering 7 Godkännande av dagordning 8 Tidssättning av medborgarförslag om att Region Kronoberg står för merkostnader vid dialys i hemmet för njursjuka över 65 år 9 Tidssättning av motion om medlemskap i Energy Cities 10 Ombud till föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 11 Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland 12 Ombud till årsstämma för AB Destination Småland Ombud till årsstämma för SKL Kommentus AB 14 Inväxling till individuell månadsersättning 15 Kurser och konferenser 16 Övriga informationsärenden

4 6. Val av justerare samt tid för justering att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. Justering sker Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll. Justering sker

5 7. Godkännande av dagordning att godkänna dagordning enligt förslag daterat Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna dagordning enligt förslag daterat

6 8. Tidssättning av medborgarförslag om att Region Kronoberg står för merkostnader vid dialys i hemmet för njursjuka över 65 år 14LTK1259 att medborgarförslaget ska behandlas i regionfullmäktige i april Sammanfattning Sven Wiberg, Villagatan, Lessebo, har lämnat medborgarförslag om att Region Kronoberg ska ersätta de merkostnader som njursjuka över 65 år har för dialys i hemmet. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas i regionfullmäktige i april sunderlag Medborgarförslag. Att landstinget står för de merkostnader som njursjuka över 65 år drabbas av vid dialys i hemmet.

7 9. Tidssättning av motion om medlemskap i Energy Cities 15RK76 att motionen ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015 Sammanfattning Bo Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om att Region Kronoberg ska ansöka om medlemskap i nätverket Energy Cities. Energy Cities är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för lokalt energi- och klimatarbete. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att motionen ska behandlas i regionfullmäktige i april 2015 sunderlag Motion om att Region Kronoberg blir medlem i Energy Cities.

8 10. Ombud till föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 14LTK1410 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid ordinarie föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars 2015 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla. Sammanfattning Region Kronoberg är en av fyra medlemmar i Institutet för lokal och regional demokrati (ID). ID grundades 1996 och är en ideell förening som verkar utan vinstsyfte. Regionstyrelsen utsåg Predrag Jankovic och Marie Sohlberg som ordinarie ledamöter i ID:s styrelse. Kerstin Kindstrand och Ingrid Hugosson utsågs som ersättare. Region Kronoberg kallas till ordinarie föreningsstämma den 26 mars Förslag till instruktioner till stämmoombudet: - att bevilja styrelsen i Institutet för lokal och regional demokrati ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 samt - att i övrigt företräda Region Kronoberg vid stämman. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid ordinarie föreningsstämma i Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars 2015 samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla.

9 sunderlag Val av ombud till föreningsstämma ID Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati (ID), den 26 mars 2015.

10 11. Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland 15RK123 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid bolagsstämma för IT-plattform Småland och Öland samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla Sammanfattning IT-plattform Småland & Öland AB startades 2014 och ägs av Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB med en tredjedel vardera. Bolagets verksamhet syftar till att, med den gemensamma IT-plattformen som verktyg, stödja marknadsföringen och utvecklingen av besöksnäringen i de tre Smålandslänen. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och RegionKronoberg har liksom övriga ägare två ordinarie platser i styrelsen, en förtroendevald och en tjänsteman. Styrelsen utsåg den 7 januari Olof Björkmarker att ingå i styrelsen för bolaget fr.o.m. bolagsstämman Ordförandeposten skiftar årligen mellan Jönköpings och Kronobergs län och innehas under 2015 av Region Kronoberg. Bolagsstämma genomförs den 20 februari kl , på Regionförbundet i Kalmar. Region Kronoberg ska, som ägare, utse en förtroendevald att representera Region Kronoberg på bolagsstämman den 20 februari. Instruktion till stämmoombud: -att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret att i övrigt företräda Region Kronoberg vid stämman. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg som ombud vid bolagsstämma för IT-plattform Småland och Öland samt att angiven instruktion till stämmoombudet ska gälla

11 sunderlag Ombud till bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland AB Kallelse till Bolagstämma för IT-plattform Småland & Öland AB

12 12. Ombud till årsstämma för AB Destination Småland LTK1411 att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Sammanfattning AB Destination bildades 2009 för att i samarbete med berörda aktörer arbeta för att utveckla regionens besöksnäring. Bolaget är helägt av Region Kronoberg. AB Destination Småland har kallat till årsstämma den 23 april 2015, klockan Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse en förtroendevald att företräda ägaren Region Kronoberg vid årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. sunderlag Ombud till årsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2015 Årsstämma Destination Småland, 23 april 2015.

13

14 13. Ombud till årsstämma för SKL Kommentus AB 15RK151 att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Sammanfattning SKL Kommentus AB är en koncern inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som erbjuder upphandlingsservice till kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Verksamheten innefattar huvudsakligen samordnade upphandlingar, enskilda upphandlingsuppdrag åt kommuner och landsting, utbildningar, ramavtal och konsulttjänster. SKL Kommentus AB har kallat till årsstämma den 22 april Formell kallelse med möteshandlingar kommer att delges inför stämman. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse en förtroendevald att företräda Region Kronoberg vid årsstämman. Instruktion till ägarombudet: - företräda Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson att representera Region Kronoberg vid årsstämma för SKL Kommentus AB den 22 april 2015 samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. sunderlag Inbjudan till årsstämma SKL Kommentus AB, den 22 april Ombud till årsstämma SKL Kommentus AB den 22 april 2015

15

16 14. Inväxling till individuell månadsersättning 15RK119 att Roland Gustbée berättigas till individuell månadsersättning om kronor under 2015, att beslutet gäller från och med Sammanfattning Roland Gustbée har inkommit med en begäran om inväxling till individuell månadsersättning. Enligt Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från kan förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast månadsarvode vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt årsgrundarvode för heltid få dessa omvandlade till individuell månadsersättning. Enligt beräkningsmodell uppgår den beräknade individuella månadsersättningen till kronor under Jäv Roland Gustbée (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Roland Gustbée berättigas till individuell månadsersättning om kronor under 2015, att beslutet gäller från och med sunderlag Inväxling till individuell månadsersättning Roland Gustbé Inväxling till individuell månadsersättning Roland Gustbée.xls

17

18 15. Kurser och konferenser att ge regionstyrelsens ledamöter möjlighet att delta i Utveckla ditt politiska ledarskap 2015 under våren 2015 samt att vidarebefordra inbjudan presidierna i hälsosjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden och trafiknämnden för beslut om eventuellt deltagande i utbildningen, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter möjlighet att delta i seminariet Sverigeförhandlingen den 19 februari 2015, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts presidium möjlighet att delta i Arbetsmarknadsoch Näringslivsdagarna den mars 2015 samt vidarebefordra inbjudan till regionala utvecklingsnämnden för beslut om eventuellt deltagande från nämnden, att ge regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter möjlighet att delta i konferensen Rätt Lagom Säker och jämställd sjukskrivning den 23 april 2015 samt vidarebefordra inbjudan till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut om eventuellt deltagande från nämnden. Sammanfattning Inför sammanträdet har inbjudningar till följande kurser och konferenser inkommit: - Kurs: Utveckla ditt politiska ledarskap 2015 under våren 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting) - Seminarium: Sverigeförhandlingen, 19 februari 2015 Stockholm (Sveriges Kommuner och Landsting) - Konferens: Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna mars 2015 Uppsala (Sveriges Kommuner och Landsting) - Konferens: Rätt Lagom Säker och jämställd sjukskrivning, den 23 april 2015 Hässleholm kulturhus (Region Skåne) sunderlag Inbjudan Utveckla ditt politiska ledarskap Mentorprogram - Ditt bollplank i politiken och

19 ledarprogram för toppolitiker. Inbjudan till konferens Rätt Lagom Säker och jämställdsjukskrivning, 23 april 2015 Sverigeförhandlingen, 19 februari Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2015.

20 16. Övriga informationsärenden att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Under ärendet diskuteras följande övriga frågor: - Roland Gustbée (M) lyfter fråga om eventuellt framtagande av en kommunikationsoch mediapolicy för Region Kronoberg. Regiondirektören Martin Myrskog informerar om pågpående översyn av behov av policys i samband med regionbildningen. - Suzanne Frank (M) lyfter fråga om fortsatt regelbunden information om patientsäkerhetsärenden till regionstyrelsens arbetsutskott. Information lämnas vid de tillfällen då ärenden finns.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer