SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)"

Transkript

1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Ann-Charlotte Wiesel (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Elisabeth Peltola (c) ersättare för Lena Karlsson (c) Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Carina Bengtsson (c), Kjell Jormfeldt (mp) 1-22 Peter Hogla, Ulf Petersson 1-11 Thomas Nilsson, Clas Carlsson 7-11 Björn Johansson, Eva Palmér, Per Olof Löfberg Lisa Bergman, Sunny Sandström Maria Nilsson 18 Stefan Olsson, VD, Energikontor Sydost Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer 1-22

2 (26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (26) Förteckning över styrelsens ärenden den 2 februari Fastställande av dagordning 2 Aktuella frågor för regional utveckling 3 Aktuella trafikeringsfrågor av regional karaktär 4 Budget Attestförteckning 6 Teckningsrätt för bank- och postgironummer 7 Regional fond för transportinfrastruktur 8 Pågatåg Nordost avtal 9 Länstransportplanen genomförande årliga prioriteringar Kollektivtrafikplan Blekinge yttrande 11 Nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen yttrande 12 Statens Kulturråd och regionförbundet södra Småland/Landstinget Kronoberg avseende kulturverksamhet avsiktsförklaring 13 Idrottsöverenskommelse 14 Scenkonstöverenskommelse 15 Vägval för filmen - yttrande 16 Designregion Småland 17 Ung Företagsamhet i grundskolan projektansökan 18 Energikontor Sydost diskussion inför ägardirektiv 19 Pris till kreativ entreprenör Anmälningsärenden 21 Medlemskap i organisationen REVES - skrivelse 22 Världsutställningen i Shanghai - förhållningssätt

4 (26) 1 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning den 10 februari 2010: - 8 c Skrivelse angående resor med Öresundståg - 9 Medlemskap i organisationen - REVES - 10 Världsutställningen i Shanghai - förhållningssätt beslutar Att fastställa dagordning för styrelsens sammanträde den 10 februari med föreslagna tillägg enligt ovan.

5 (26) 2 Aktuella frågor för regional utveckling Dnr 07/0215 Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande: - Sveriges Kommuner & Landsting vill ha regionreform senast 2015 SKL besöker just nu samtliga regioner för att diskutera regionreform. Förbundsstyrelsens arbetsutskott träffar företrädare för SKL vid sitt nästa sammanträde den 24 februari. - Har Skåne satt ner foten i regionfrågan? Ordförande Marie-Louise Hilmersson har på uppdrag av styrelsen tillskrivit Region Skåne angående svar i regionfrågan. Fullmäktige har tidigare beslutat att i första hand bilda regionkommun med Region Skåne. - Gemensamt arbetsutskott med Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Förbundsstyrelsernas arbetsutskott och ledningen för Linnéuniversitetet träffades för att diskutera gemensamma ansvarsområden. De båda regionförbunden var delaktiga i fusionen av högskolan och universitetet och arbetet går nu över i en annan fas. - Linnéuniversitetet invigdes i slutet av januari. Regionförbundet skänkte en gåva i form av en tavla tillsammans med kommunerna. - Nytt regleringsbrev - Uppdrag kompetensplattformar Samverkansorganen har av regeringen vid årsskiftet fått ett nytt uppdrag att arbeta med kompetensplattformar. - Sydsveriges Europakontor Småland & Blekinge Smålands & Blekinges Europakontor flyttar in i nya lokaler i Sweden House i mars/april. En kontorschef är rekryterad. Under 2010 väntas en handläggare anställas. Lärosätena i regionerna har beslutat att finansiera en tjänst som ska bevaka främst forskningspolitik. - Linné som världsarv? Frågan om en världsarvsförklaring av minnen efter Carl von Linné har väckts såväl i Kronobergs som i Uppsala län. En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna och en gemensam ansökan kommer att lämnas in under slutet av Hållbarhetsaspekter tjänsteskrivelse har efterfrågat en tydligare dokumentation i beslutsunderlagen till projektbesluten hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas och/eller påverkar projektet. Till dagens sammanträde har en ny rubrik Hållbarhetsaspekter lagts till för att beskriva hur dessa påverkar projektbeslutet. Avdelningen för regional utveckling kommer att arbeta vidare med att inrätta ett system för att hållbarhetssäkra regionförbundets projektbeslut. beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 (26) 3 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Dnr 10/0056, 10/0043 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande: Kritik för sena bussar främst linje 1 - Turer som ej avgår från första hållplatsen i tid - Förseningar som uppstår under färd - Vädret - Tidtabellen - Framkomligheten Kalla bussar - Har påtalats för entreprenören att det är oacceptabelt när fordonen inte har en inne temperatur som upplevs som behaglig av resenärerna. - Länstrafiken har upphandlat fordon inklusive värme. Åtgärda felet!! Öresundstågen - Trafikstörningar på grund av vädret - Ett antal avgångar från Växjö har bussats till Alvesta på grund av tidsbrist för vändning - Bristen på information, främst på perrongerna är fortfarande påtaglig Extremt hög belastning på kundcenter vid störningar. - Många telefonsamtal som inte besvaras - Mötet med kunden sker ofta i en negativ ton (med anledning av trafikstörningar) - Se över arbetsschemat och möjligheten att bemanna beroende på årstid och förändra schemat över dagen? Försäljningen på Mina sidor 1.7 miljoner ackumulerat hittills. - December 0.4 miljoner - Januari 0.9 miljoner - Februari 0.4 miljoner beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (26) 4 Budget 2010 Dnr 09/0013 Förbundsstyrelsen beslöt 119/09 att godkänna budget 2010 för Regionförbundet södra Småland exklusive länstrafiken. har därefter fattat några beslut under senhösten 2009, vilka påverkar budget. Följande förslag till ändringar föreslås inom ramen för beslutad budget. Regiondirektören har i skrivelse redovisat förslag till revidering av budget 2010 med hänvisning till följande faktorer: - Intäkter och kostnader för kansliet har delats upp i tre delar: kansli, regional utveckling och infrastruktur. - Brysselkontoret har tillkommit, medlemskap i Sydsam respektive Europa Direkt har utgått. - Posten näringslivssekretariat ingår i posten regional utveckling istället. - Lönekostnader för samtliga tjänster har tagits med i budgeten, även för den personal som enbart jobbar med projekt. - Posten färdtjänstlegitimering har sänkts, möjlig driftstart sunderlag - Regiondirektörens skrivelse Sammanställning budgetrevidering Arbetsutskottets protokoll 2/10 beslutar Att revidera budget 2010 för Regionförbundet södra Småland exklusive länstrafiken i enlighet med upprättad handling sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

8 (26) 5 Attestförteckning Dnr 07/0149 Attestregelmente för Regionförbundet södra Småland är fastställt av styrelsen 196/08. Attestansvaret fördelas i tre nivåer: - sattest - Granskningsattest - Utanordningsattest Mot bakgrund av att attestansvaret förändras löpande revideras också attestförteckningen. Regionförbundets revisorer har föreslagit att attestlistan bör godkännas av styrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Eventuella förändringar anmäls sedan vid arbetsutskottets sammanträden. sunderlag - Förteckning av behöriga attestanter Arbetsutskottets protokoll 6/09 beslutar Att godkänna förteckning för behöriga attestanter för Regionförbundet södra Småland sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Pär Sturesson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

9 (26) 6 Teckningsrätt för post- och bankgirokonto Dnr 10/0015 Förbundsstyrelsen beslutade 121/09 att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgirokonto m.m. Regionförbundets förtroendevalda revisorer har tidigare i granskningsrapport föreslagit att förbundsstyrelsen skall besluta om teckningsrätt av bankkonton och dylikt förslagsvis minst inför varje nytt räkenskapsår. sunderlag - Ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottets protokoll 7/10 beslutar Att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. för Regionförbundet södra Småland i enlighet med ekonomichefens skrivelse Tidigare fattade beslut i ärendet upphör därmed att gälla. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

10 (26) 7 Fond för regional transportinfrastruktur Dnr 08/0262 Förbundsfullmäktige beslöt xx/09: - Att en fond för samfinansiering av infrastruktur inrättas. - Att försäljning av Öresundståg 2 bildar fondens grundplåt. - Att utreda framtida finansiering av fonden vidare. - Att i arbetet med att se över förbundsordningen även utreda frågan om samfinansiering av en fond. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsens Infrastrukturberedning att närmare utreda fondens framtida användning och finansiering samt att klargöra beslutsfattandet vid disposition av fonden. Infrastrukturberedningen behandlade ärendet och beslutade föreslå följande: fonden ska kunna användas till regionalt viktiga projekt. Fullmäktige fastställer reglerna för fonden och styrelsen beslutar löpande på rekommendation av Infrastrukturberedningen eller motsvarande. Medlemmarna avgör varje år i samband med budgetbehandlingen om fonden ska tillföras medel. sunderlag - Fondens framtida användning och finansiering, tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag, förbundsstyrelsen Protokollsutdrag, Infrastrukturberedningen Arbetsutskottets protokoll 9/10 Yrkanden Bengt Germundsson (kd) yrkar att styrelsen noterar infrastrukturberedningens redovisning av förslag till fondens framtida användning och finansiering samt förslag till regler för fonden, och att denna redovisning, jämte förslag till reviderad förbundsordning, tillställs förbundsmedlemmarna för godkännande av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Germundssons yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. föreslår fullmäktige besluta Att bifalla förslag till fondens framtida användning och finansiering i enlighet med skrivelse daterad Reservation Bengt Germundsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se skriftlig bilaga.

11 (26) Skriftlig reservation 7/10 från Bengt Germundsson (kd) - Regional fond för transportinfrastruktur Yrkande: att styrelsen noterar infrastrukturberedningens redovisning av förslag till fondens framtida användning och finansiering samt förslag till regler för fonden, och att denna redovisning, jämte förslag till reviderad förbundsordning, tillställs förbundsmedlemmarna för godkännande av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Skriftlig reservation: Jag reserverar mig till förmån för mitt eget yrkande. Förbundsfullmäktige beslutade , 36, att i arbetet med att se över förbundsordningen även utreda frågan om samfinansiering av en fond. Infrastrukturberedningen har utrett frågan om samfinansiering av en fond och redovisar ärendet till regionstyrelsen i form av ett förslag till fondens framtida regler och finansiering samt regler för fonden i sammandrag. Frågan om hur eventuell samfinansiering av infrastruktur i framtiden ska regleras i förbundsordningen är ännu inte besvarad. Infrastrukturberedningens förslag måste därför, enligt min uppfattning, betraktas som en redovisning av ett deluppdrag från regionfullmäktige. Kopplingen mellan ett regelverk och regionförbundets uppdrag enligt ett eventuellt reviderat förslag till förbundsordning är inte klargjord. Investeringar i infrastruktur eller samfinansiering av dessa investeringar är, enligt gällande förbundsordning 5 pkt 7 d, inte en uppgift för regionförbundet. Dessa åtaganden var inte en uppgift för det tidigare kommunalförbundet och som övertogs av regionförbundet, och har ej heller varit aktuella i samband med upprättandet av den nuvarande förbundsordningen. Frågan om samfinansiering, regler för fonden samt möjligheten för styrelsen/regionfullmäktige att besluta om ytterligare uttaxering från medlemmarna är, enligt min mening, nytillkommande uppgifter för regionförbundet. Därför kan inte infrastrukturberedningens förslag fastställas förrän det beslutats om de förändringar av gällande förbundsordning som krävs för att regionförbundet ska kunna ta på sig denna nya uppgift. Nytillkommande verksamheter, kan enligt 15 förbundsordningen inte läggas på regionförbundet utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. bör därför hemställa att medlemmarna tar ställning till om investeringar i infrastruktur och samfinansiering av dessa investeringar ska vara en uppgift för regionförbundet. Detta måste ske innan regionfullmäktige fastställer principer och regelverk för åtgärder som inte är förenliga med regionförbundets uppgifter enligt idag gällande förbundsordning.

12 (26) 8 Pågatåg Nordost - avtal Dnr 09/0059 Veckan före jul slutförhandlades det erbjudande Region Skåne och Regionförbundet södra Småland kommit överens om att presentera för Näringsdepartementet avseende Pågatåg Nordost. Erbjudandet innehåller en beskrivning av vilka infrastrukturåtgärder som behöver vidtas samt hur paketet ska finansieras. Näringsdepartementet har återkopplat och meddelat att ett avtal om finansieringen måste upprättas och undertecknas av parterna före 29 januari. Samordnare Eva Palmér redogör för budget för projektet. Kommunernas andel i medfinansieringen uppgår till 36 miljoner kronor i projektet. Mot bakgrund av tidsaspekten beslöt arbetsutskottet att godkänna upprättat avtal och föreslår därmed styrelsen att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sunderlag - Följebrev Region Skåne - Avsiktsförklaring - Utlåtande Banverket - Genomförandeavtal Arbetsutskottets protokoll 10/10 beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att godkänna förslag till avtal avseende investeringar för Pågatåg Nordost i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne

13 (26) 9 Länstransportplan årlig prioritering 2010 Dnr 09/0243 beslöt 189/09 att godkänna förslag till genomförandet av länstransportplanen avseende den årliga beslutsprocessen. sprocessen innebär att i september månad varje år rekommenderar regionförbundet kommande års prioriteringar och därmed fördelning av LTPmedlen. Vägverket fastställer därefter budgeten. Vägverket lämnar underlag för beslutet i form av rapporter om redan åtgärdade objekt, planeringsläget för aktuella objekt och redan slutförda objekt. I september vet också Vägverket ungefär hur mycket medel som kommer att anslås kommande år. Infrastrukturberedningen bereder årligen ärendet inför arbetsutskott och styrelse. Inför 2010 kan den tidtabellen inte följas är ett undantagsår i det här fallet. informerades i ärendet den 16 december. Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. sunderlag - Tjänsteskrivelse avseende Länstransportplan Arbetsutskottets protokoll 12/10 beslutar Att fastställa förslaget till åtgärdsplan för år 2010 avseende Länstransportplan i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Vägverket Region Sydost

14 (26) 10 Kollektivtrafikutredning Blekinge - yttrande Dnr 09/0260 Region Blekinge har översänt en utredning om framtidens kollektivtrafik. Utredningen beskriver ambitionsnivån för trafiken i Blekinge län med utblickar även mot grannlänen eftersom trafiken många gånger är länsgränsöverskridande. Utredningen och förslagen rör också den framtida finansieringen och organisationen av trafiken. Trafikutskottet behandlade ärendet I yttrandet poängteras vikten av kontinuerlig dialog kring den länsgränsöverskridande trafiken. sunderlag - Kollektivtrafikutredning Blekinge förslag till yttrande, Arbetsutskottets protokoll 13/10 beslutar Att godkänna förslag till yttrande över kollektivtrafikutredning Blekinge daterad sexpediering Region Blekinge

15 (26) 11 Nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen - yttrande Dnr 09/0244 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge yttrande över förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet. Infrastrukturberedningen beredde ärendet vid sammanträde och beslöt föreslå styrelsen att avge yttrande över förslag till nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen i enlighet med upprättad handling daterad Förslaget till nytt planeringssystem remitteras mellan den 18 december och den 25 januari Det kommer därefter att bearbetas för att lämnas till regeringen den 15 februari Ett remisseminarium att anordnas den 15 januari Mot bakgrund av den snäva remisstiden föreslås att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att avge yttrande över förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet. sunderlag - Förslag till yttrande över nytt planeringssystem över transportinfrastrukturen Sammanfattning trafikverkens förslag till nytt planeringssystem över transportinfrastrukturen - Arbetsutskottets protokoll 14/10 beslutar Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att avge yttrande över förslag till nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen i enlighet med upprättad handling daterad

16 (26) 12 Statens Kulturråd och Regionförbundet södra Småland/Landstinget Kronoberg avsiktsförklaring avseende kulturverksamhet 2010 Dnr 10/0121 och 09/0135 Statens kulturråd, Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland vill gemensamt utveckla samverkan inom kulturområdet. Det sker inom ramen för en avsiktsförklaring. Dialogen kring en överenskommelse mellan parterna inleddes under Syftet med en fördjupad samverkan är att utifrån en gemensam bild av kulturverksamheten i Kronobergs län skapa bättre förutsättningar för kulturlivets utveckling samt ge alla i regionen tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud med bredd och spets. Avsiktsförklaringen gäller för verksamhetsåret I den efterföljande diskussionen lyfter styrelsen även arbetet med den reviderade förbundsordningen. Vid arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2009 beslöt arbetsutskottet att godkänna utkast Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland, som diskussionsunderlag i dialog med regionförbundets huvudmän. Efter sammanträdet den 2 december ombads förbundsstyrelsens ordförande av landstinget att avvakta med att verkställa arbetsutskottets beslut mot bakgrund av interna diskussioner i landstinget kring ansvaret för den regionala kulturpolitiken. betonar att arbetsutskottets beslut ska verkställas och att samtliga huvudmän ska delges dialogunderlaget snarast. sunderlag - Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Regionförbundet södra Småland/Landstinget Kronoberg avseende kulturverksamhet Samverkansområden mellan Statens kulturråd och Regionförbundet södra Småland/Landstinget Kronoberg Arbetsutskottets protokoll 15/10 beslutar Att godkänna förslag till avsiktsförklaring för samverkan med Statens kulturråd avseende kulturverksamhet Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att verkställa arbetsutskottets beslut att delge medlemmarna diskussionsunderlag Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland, som diskussionsunderlag i dialog med regionförbundets huvudmän. sexpediering Landstinget Kronoberg Statens Kulturråd Samordnare Lisa Bergman Samordnare Sunny Sandström

17 (26) 13 Idrottsöverenskommelse Dnr 09/0106 Regionförbundet södra Småland, Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland vill gemensamt stärka och utveckla idrotten i Småland. Det sker inom ramen för en överenskommelse kring ett antal verksamheter på idrottsområdet. Syftet är att utifrån en gemensam bild av idrottsverksamheten i Småland skapa bättre förutsättningar för idrottslivets utveckling samt ge alla i regionen en förbättrad hälsa genom ökad fysisk aktivitet och social samvaro samt främja ett samhällsliv präglat av delaktighet, jämlikhet och mångfald. Idrottsöverenskommelse Småland tecknades 2005 och utvärderades och reviderades under I den efterföljande diskussionen föreslås ändringar s. 3 punkt 5: Smålands Idrottsförbund erhåller ett anslag för 2010 från respektive landsting/regionförbund för åtagandet enligt denna överenskommelse. SISU Idrottsutbildarna Småland erhåller ett anslag för 2010 från respektive landsting/regionförbund för åtagandet enligt denna överenskommelse. sunderlag - Idrottsöverenskommelse Småland Utvärdering av Idrottsöverenskommelse Småland - Arbetsutskottets protokoll 16/10 beslutar Att godkänna förslag till Idrottsöverenskommelse Småland avseende perioden till och med , med föreslagna ändringar enligt ovan. sexpediering Landstinget i Jönköpings län Regionförbundet i Kalmar län Smålands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Småland Samordnare Lisa Bergman Samordnare Sunny Sandström

18 (26) 14 Scenkonstöverenskommelse Dnr 09/0100 Regionförbundet södra Småland samarbetar med kommunerna i Kronoberg för att utveckla tillgängligheten till scenkonst i skolan. Målet för samarbetet är att - Utöka möjligheterna för barn och unga att uppleva scenkonst - Att främja bredd och spets i scenkonstutbudet för barn och unga Sedan införandet av systemet 2007 har Scenkonstöverenskommelsen utvärderats och reviderats under Åtaganden i den reviderade överenskommelsen sker inom ramen för tidigare beslut. Om processen kring långsiktiga bidragsstöd leder till en annan prioritering än föreslagen överenskommelse så gäller sex månaders uppsägningstid. sunderlag - Scenkonstöverenskommelse södra Småland - Satsning på scenkonst i skolan - Kronobergsmodellen, utvärdering - Arbetsutskottets protokoll 17/10 beslutar Att godkänna förslag till Scenkonstöverenskommelse södra Småland. sexpediering Samordnare Sunny Sandström Samordnare Lisa Bergman Kommunerna i Kronobergs län

19 (26) 15 Vägval för filmen (Sou:2009:73) - remissyttrande Dnr 10/0120 Regionförbundet södra Småland önskar avge ett yttrande över betänkande (SOU 2009:73) Vägval för filmen. Yttrandet har tagits fram i nära samråd med Reaktor Sydost och innehållet har diskuterats gemensamt på Sydostkulturmötet i Älghult den 27 november Föreslås att regionstyrelsen avger remissyttrande över Vägval för filmen, i enlighet med upprättad handling daterad I den efterföljande diskussionen föreslås att: S. 3 underrubriken Exempel på frågeställningar som saknas, föreslås läggas till Hur främjas ett mer jämställt filmskapande? sunderlag - Remissyttrande Remissyttrande SOU 2009:73 Vägval för filmen, Sammanfattning ur SOU 2009:73 Vägval för filmen - Arbetsutskottets protokoll 18/10 beslutar Att avge remissyttrande över Vägval för filmen, med föreslagna ändringar enligt ovan. sexpediering Samordnare Lisa Bergman

20 (26) 16 Designregion Småland - projektansökan Dnr 09/0224 Förbundsstyrelsen beslöt 218/09 att återremittera ovanstående projektansökan för en bekräftelse av näringslivets medverkan i direkta medel, samt en redogörelse av regionförbundets projektfinansiering av Möbelriket i tidigare och pågående projekt. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Designregion Småland - Bilaga: Beskrivning av projektet - Arbetsutskottets protokoll 19/10 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Tilläggsyrkande Monica Haider (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt yrkar på att arbetsutskottet får i uppdrag att se över hur regionförbundet arbetar med fördelningen av projektmedel. Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt beslutar i enlighet med Monica Haiders tilläggsyrkande att arbetsutskottet får i uppdrag att se över hur regionförbundet arbetar med fördelningen av projektmedel. beslutar Att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kr för 2010, kr för 2011 och kr för Att samtliga medel anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år. Att uppdra åt arbetsutskottet att se över hur regionförbundet arbetar med fördelningen av projektmedel. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering SVID, Svensk Industridesign Samordnare Urmas Kömmitts

21 (26) 17 Ung Företagsamhet i grundskolan - projektansökan Dnr 09/0242 Ung Företagsamhet Kronoberg ansöker om medel för genomförande av ett projekt riktat till grundskolor i länet. Projektet syftar till att skapa fler entreprenöriella unga människor genom en pilotsatsning på ett entreprenörskapskoncept för förskolor och grundskolor. Målgruppen är primärt elever i F9-skolor i hela länet men för att nå ut till så många som möjligt kommer projektet att rikta sig till lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare på 40 utvalda pilotskolor. Projektplanen bygger på att dessa 40 skolor fördelas bland samtliga åtta kommuner med 5 skolor per kommun. Projektet beräknas pågå under perioden Från regionförbundet ansöks om kronor för hela projektperioden. sunderlag - Tjänsteskrivelse reviderad Arbetsutskottets protokoll 20/10 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. beslutar Att bevilja högst kronor till projektet Ung Företagsamhet i grundskolan med fördelningen kronor vardera för åren 2010 och 2013 samt kronor vardera för åren 2011 och et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Ung Företagsamhet i Kronobergs län

22 (26) 18 Energikontor Sydost - ägardirektiv Dnr 09/0087 beslöt 24/10 att bjuda in Energikontor Sydosts VD till styrelsens sammanträde den 10 februari för att redogöra för den ekonomiska fördelningen mellan ägarna, verksamhet och ägardirektiv. Stefan Olsson, VD för Energikontor Sydost redogör för följande: - Energikontoret omsatte totalt 17 miljoner kronor under Regionförbundet södra Småland betalar kr/år i medlemsavgift, medlemsavgiften för länet är totalt kr. Medlemsavgiften är 2, 20 kr/invånare i de deltagande länen. - Totalt är 25 kommuner, 3 regionförbund och 1 landsting medlemmar i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Energikontorets revisorer ha efterfrågat en bättre process när det gäller att ta fram ägardirektivet för Som ett led i det arbetet deltar Stefan Olsson vid dagens styrelsemöte för att diskutera processen att jobba fram ägardirektiv. Mot bakgrund av att energikontoret består av många medlemmar är det svårt att formulera ett gemensamt uppdrag. Föreslås att regiondirektören får i uppdrag att i dialog med Energikontorets VD arbeta fram ägardirektiv för energikontoret för senare beslut i styrelsen. sunderlag - Ägardirektiv Energikontor Sydost beslutar Att uppdra åt regiondirektören att i dialog med Energikontorets VD arbeta fram ägardirektiv för Energikontor Sydost 2010 för senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Samordnare Heidi Samuelsson Stefan Olsson, VD Energikontor Sydost

23 (26) 19 Pris till Kreativ entreprenör 2010 Dnr 10/0091 Regionförbundet delar årligen ut pris till kreativ entreprenör. Utmärkelsen lyder: Kreativ entreprenör inom kulturområdet Till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län, exempelvis restauranger, kaféer, företag, ideella organisationer eller andra aktörer. Priset är ett konstverk som pristagaren själv får välja till en kostnad av kr Prisutdelning under Aurumgalan. Samordnare Sunny Sandström redogör för förslag till pristagare: Wallride Simon Karström, Martin Håkansson och Bo Rutter, Växjö föreslås utses till årets pristagare till Kreativ entreprenör med följande motivering: Konstnärlig utsmyckning, profilreklam, workshops, sprutlackering, screentryck, illustrationer, dekormåleri och bildkonst Med en grund i graffitin har Wallride utvecklat ett nyskapande företag. Med kunskap i olika uttrycksformer erbjuder de kreativa lösningar inom konst och reklam. Wallride bidrar genom sina idéer till att göra gamla och nya mötesplatser mer spännande. beslutar Att Wallride Simon Karström, Martin Håkansson och Bo Rutter, Växjö, till årets pristagare till Kreativ entreprenör.

24 (26) 20 Anmälningsärenden Dnr 10/0056 Anmäles följande ärenden: - Arbetsutskottets protokoll Trafikutskottets protokoll Skrivelse från Jan Åke Eriksson, Växjö, angående resor med Öresundståg, samt svar på skrivelse från Marie-Louise Hilmersson och Trafikdirektör Thomas Nilsson. beslutar Att med godkännande notera informationen till protokollet. sexpediering Jan-Åke Eriksson, Växjö

25 (26) 21 Medlemskap i organisationen REVES Dnr 07/0327 Kommunstyrelsen i Växjö kommun har behandlat en skrivelse från Carin Högstedt angående medlemskap i organisationen REVES. Kommunstyrelsen beslutade att framställa till Regionförbundet södra Småland att bli medlem i REVES. Skrivelsen har inte beretts enligt uppdrag av kansliet, därav har ärendet inte varit föremål för beslut. Carin Högstedt efterfrågar därmed svar på skrivelsen. Organisationen REVES har funnits sedan 1996 med syfte att samla företag och organisationer för att utveckla den sociala ekonomin och arbeta för lokal utveckling. I dagsläget finns cirka 100 medlemmar varav många finska och italienska. Svenska Medlemmar är bland annat Örebro läns landsting, Östersunds kommun, Värmdö kommun och Companion Jämtland. Växjö kommun har sedan 2001 varit medlem i organisationen. Kommunstyrelsen i Växjö kommun beslutade att föreslå Regionförbundet södra Småland att överta medlemskapet. Tidigare handläggning i ärendet - Arbetsutskottets protokoll 215/97 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på framställan från Växjö kommun angående medlemskap i organisationen REVES. sexpediering Samordnare Mariana Gomez Johannesson

26 (26) 22 Världsutställningen i Shanghai - förhållningssätt Dnr 09/0179 Gunnar Nordmark efterfrågar ett ställningstagande/uttalad policy från regionförbundets sida gällande samarbetet med Kina i samband med att regionförbundet deltar i Världsutställningen i Shanghai I den efterföljande diskussionen betonar styrelsen att det är viktigt med ett ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, att samarbetet bygger på en uthållig vision. Föreslås att regionförbundet diskuterar en gemensam policy för samarbete med utgångspunkt i den svenska officiella inställningen vid samarbete med Kina. beslutar Att notera informationen till protokollet. sexpediering Projektledare Gunnel Olsson Regiondirektör Peter Hogla

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-18 1 (46) 2008-06-18 1 (46) Tid Onsdagen den 18 maj kl. 09.00 13.00 med ajournering 11.20 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40) 2013-08-28 1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl 10.00 14.00 med ajournering kl. 11.40 12.40 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Socialkontoret, kl.15.30-16.20 ajournering kl.15.55-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04 Sida 1-8 Kommunstyrelsen 2011-10-04 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 2 mars 2015 kl. 8.30-17.00 Beslutande Marie Johansson (S), ordf. Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-11 Kommunhuset klockan 08.30-12:00. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(16) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08.30-11.30 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Kent Carlsson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Dennis Larsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-11-10 1 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-11-10 1 (36) 2009-11-10 1 (36) Plats och tid Tisdag den 10 november 2009, kl. 13 16.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Insikten, Regionförbundet, P G

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 38 53, 55 57

Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 38 53, 55 57 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1(24) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 8 april 2014 kl. 08.00 14.30 Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 Justerade paragrafer 38 53,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer