SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)"

Transkript

1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande Monica Haider (S), 2:e vice ordförande Suzanne Frank (M) Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Eva Palmér, Linda Carlsson, Sara Nilsson, Anders Unger, Helen Hägglund Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (28) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 Ange datum 3 (28) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 238 Fastställande av dagordning 239 Ekonomisk rapport Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker 243 Upphandling av Tryckeritjänster anbudsunderlag 244 Internkontrollplan för regionstyrelsen Attestreglemente lista över behöriga attestanter 246 Skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst, samt svar 247 Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process 248 Länstransportplan tidplan och process 249 Länstransportplan åtgärdsplan Digital agenda IT i människans tjänst uppdrag 251 Stambanan.com Strategi 2013 yttrande 252 Krösatåg lägesrapport 253 Granskningsrapport av projektredovisning svar 254 Projektmedel till Lessebo kommun 255 Identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina projekt 256 SKLs särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller samt avsiktsförklaring 257 Linnés världsarv fortsatt finansiering 258 Euroregion Baltic 2012 Internationella permanenta sekretariatets organisation 259 Utmärkelsen Årets nätspridare 260 Mötesplats 2012 reflektioner 261 Uppdrag att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg 262 Presidiekonferens för regionala trafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser 7-8 februari 2013

4 (28) 238 Fastställande av dagordning Följande tillägg och ändringar föreslås i dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 19 december Ärende 5 b och 6 e Handlingsplan för jämställd regional tillväxt utgår - Ärende 5 c Projektmedel till Lessebo kommun Arbetsutskottet beslutar Att godkänna dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012, med föreslagna tillägg och ändringar enligt ovan.

5 (28) 239 Ekonomisk rapport 2012 Dnr 10/0013 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december lämnas en rapport över budget 2012 för regionförbundet och länstrafiken. Inga nya siffror sedan senaste rapport till regionstyrelsen presenteras. sunderlag - Ekonomisk rapport 2012 lägesrapport december 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet.

6 (28) 240 Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013 Dnr 11/0008 Regionförbundet och Landstinget Kronoberg ingår från och med 2012 i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg och berör verksamheter under Landstingets och Regionförbundets ansvar. Föreslås att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013 enligt förslag. sunderlag - Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013

7 (28) 241 Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd 2013 Dnr 11/0008 Landstinget Kronoberg och Regionförbundet har i framställan till Statens Kulturråd preciserat statlig finansiering för Kronobergs län hemställer att den statliga finansieringen inom ramen för kultursamverkansmodellen för 2013 skall uppgå till sammanlagt 367, miljoner kronor. Föreslås att styrelsen godkänner av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2013 till Statens kulturråd. sunderlag - Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2013 till Statens kulturråd.

8 (28) 242 Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker Dnr 11/0002 Regionfullmäktige fastställde ( 97/2012) bestämmelser om pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet att gälla från och med För att förenkla hanteringen och för att så många fritidspolitiker som möjligt ska kunna få pensionsavgiften förvaltad i en traditionell pensionsförsäkring så föreslås tillämpningsanvisningar i enlighet med bifogat förslag. sunderlag - Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att införa följande tillämpningsanvisningar till regionfullmäktiges beslut 97/2012 att gälla från och med : - Understiger pensionsavgiften en procent av samma års inkomstbasbelopp överförs beloppet till nästkommande år utan någon kontant utbetalning. - Understiger den sammanlagda pensionsavgiften under mandatperioden en procent av inkomstbasbeloppet för det sista året under mandatperioden, betalas motsvarande belopp ut kontant.

9 (28) 243 Upphandling av Tryckeritjänster - anbudsunderlag Dnr 12/0020 Utöver de trycksaker som trycks hos regionförbundets interna tryckeri, repro, har regionförbundet ett behov att avropa ytterligare tryckeritjänster. Därför har regionförbundet valt att vara med på en kommungemensam upphandling avseende tryckeritjänster som genomförs av Växjö kommun. Avtalet skall träda i kraft och gälla till och med Avtalet kan komma att förlängas med ett år i taget vid två (2) tillfällen med oförändrade villkor. Föreslås att arbetsutskottet godkänner anbudsunderlag för upphandling av tryckeritjänster vid regionförbundet. sunderlag - Upphandlingspresentation av tryckeritjänster Arbetsutskottet beslutar Att fastställa anbudsunderlag för upphandling av tryckeritjänster vid regionförbundet sexpediering Administrativ chef Ulrika Gustafsson Växjö kommun Upphandlingsenheten

10 (28) 244 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2013 Dnr 13/0083 Fullmäktige har 9/12 fastställt policy för intern kontroll för Regionförbundet. Regionstyrelsen och trafiknämnden ska fastställa årliga planer för intern kontroll. Föreslås att styrelsen fastställer internkontrollplan för 2013 i enlighet med upprättad handling. Uppföljning av planen ska redovisas för regionstyrelsen senast december Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2012 lämnades en uppföljning av internkontrollplan 2012 för regionstyrelsen. sunderlag - Internkontrollplan 2013 för regionstyrelsen Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2013 i enlighet med upprättad handling daterad

11 (28) 245 Attestreglemente lista över behöriga attestanter 2013 Dnr 11/0002 Enligt attestreglemente för Regionförbundet skall en förteckning med behöriga attestanter anmälas till styrelsen årligen. Förteckning av behöriga attestanter redovisas vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari Arbetsutskottet beslutar Att redovisa förteckning över behöriga attestanter vid Regionförbundet 2013 vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013.

12 (28) 246 Skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst, samt svar Dnr 12/0136 Kommunstyrelsens Samverkansråd har i en skrivelse daterad 30 oktober 2012 begärt in skriftlig återkoppling på sina framförda synpunkter och frågor avseende regionfullmäktiges beslut Revidering av regler för färdtjänst samt Revidering av taxa för färdtjänst. Föreslås att styrelsen avger svar över skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med upprättad handling med redaktionella ändringar. sunderlag - Skrivelse från Samverkansrådet angående färdtjänst och riksfärdtjänst - Svar över Skrivelse från Samverkansrådet angående färdtjänst och riksfärdtjänst inklusive bilagor 1-6 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar över skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med upprättad handling med redaktionella ändringar.

13 (28) 247 Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process Dnr 12/0306 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012 lämnas en muntlig information angående Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om tidplan för det regionala remissarbetet gällande den Nationella planen. Föreslås att en sådan tidplan bifogas handlingarna för beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Att notera information avseende Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process till protokollet. Att vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013 redovisa tidplan och process för Nationell plan för transportinfrastruktur

14 (28) 248 Länstransportplan tidplan och process Dnr 12/0307 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012 lämnas en muntlig information angående Länstransportplan tidplan och process. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om tidplan för det regionala remissarbetet gällande länstransportplanen, då den ursprungliga tidplanen har förkortats med ett år. Arbetsutskottet beslutar Att notera information avseende Länstransportplan tidplan och process till protokollet. Att vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013 redovisa tidplan och process för Länstransportplan

15 (28) 249 Länstransportplan åtgärdsplan 2013 Dnr 12/0030 Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2013 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. sunderlag - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2013, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2013, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.

16 (28) 250 Digital agenda IT i människans tjänst - uppdrag Dnr 12/0258 Regionstyrelsen beslöt vid sammanträde den 28 november 2012 att tacka ja till signatärskap för att bereda en regional digital agenda tillsammans med berörda aktörer i länet. Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda förslag på regionförbundets roll och ansvar i en regional digital agenda, inför senare beslut i styrelsen. Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på regionförbundets roll och ansvar i en regional digital agenda, inför senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

17 (28) 251 Stambanan.com Strategi yttrande Dnr 12/0063 Regionförbundet är medlem i nätverket Stambanan.com. Nätverket arbetar med utvecklings-, infrastruktur- och kommunikationsfrågor med Södra stambanan i fokus. Ledningsgruppen för stambanan.com har skickat ut ett förslag till kortfattat strategidokument, med två bilagor, på internremiss. Eftersom remissvaren skall vara inkomna senast den 22 januari så föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda remissvar över Stambanan.com strategidokument 2013 inför beslut i styrelsen den 16 januari sunderlag - Stambanan.com strategidokument 2013 remiss inklusive bil 1-2 Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda remissvar över Stambanan.com strategidokument 2013 inför beslut i styrelsen den 16 januari sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

18 (28) 252 Krösatåg - lägesrapport Dnr 12/0053 Ordförande lämnar en muntlig rapport över upphandling av trafik för Krösatåg m.m. vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera information angående upphandling av trafik för Krösatåg till protokollet.

19 (28) 253 Granskningsrapport av projektredovisning - svar Dnr 12/0018 Regionstyrelsen har mottagit Granskningsrapport över projektredovisning och gått igenom revisionens iakttagelser och revisionella bedömning. Regionstyrelsen ser granskningsrapporten som ett instrument i arbetet med att utveckla regionförbundets projektverksamhet. I svaret redogörs för styrelsens synpunkter på de revisionella bedömningar som gjorts i rapporten, samt åtgärder som vidtas med anledning av dessa. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om revisionens synpunkter på Sydafrikaprojekten. sunderlag - Granskningsrapport över regionförbundets projektverksamhet, samt revisorsutlåtande - Förslag på svar över revisorernas granskningsrapport av projektverksamhet, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på granskningsrapport av regionförbundets projektverksamhet enligt upprättad handling, daterad

20 (28) 254 Projektmedel till Lessebo kommun Dnr 12/0321 Lessebo kommun har drabbats hårt av varsel, samtidigt som man redan har den högsta arbetslösheten i länet. Med anledning av detta finns behov av kraftfulla åtgärder i kommunen, för att stötta de personer som varslats och förhindra att dessa hamnar i arbetslöshet. Lessebo kommun har kontaktat Regionförbundet med en förfrågan om medfinansiering av extra insatser. Förfrågan är på regiondirektörens delegationsnivå, men eftersom ärendet endast berör en kommun, lyfts frågan för diskussion och beslut på arbetsutskottet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja kr till projektet. Att anslå medlen ur egna medel (resultatenhet 208), sexpediering Handläggare Sara Nilsson Lessebo kommun

21 (28) 255 Identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina - projekt Dnr 09/0179 Regionförbundet har blivit tillfrågade av Kairos Future om att ingå i en ledningsgrupp för deras projekt för identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina. Syftet med projektet är att inventera särskilt intressanta teknologiområden inom Sverige och Kina som genom att kombineras ger en affärsmässig grund för teknologisamverkan Kairos Futures projekt ligger väl i linje med de projekt som Regionförbundet idag själv bedriver tillsammans med Växjö kommun och Länsstyrelsen, samt det projekt som bedrivs tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län. Ett deltagande i ledningsgruppen för Kairos Futures projekt kan på så vis komplettera Regionförbundet s egna satsningar och kan med fördel löpa parallellt med dessa. Ett deltagande kan också bidra till utökade kontaktytor där Regionförbundet kan dra nytta av andra aktörers erfarenheter och nätverk för inspiration i arbetet på hemmaplan sunderlag - Projektbeskrivning -Kairos Future Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att acceptera erbjudande om att delta i ledningsgruppen för Kairos Futures projekt, då projektet ligger väl i linje med syfte och mål för de löpande Kinasatsningarna.

22 (28) 256 SKLs särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller samt avsiktsförklaring Dnr 12/0320 Regionförbundet har enligt förbundsordningen ett samordningsuppdrag inom välfärdsområdet. Uppdraget innefattar bl.a. samordning av förvaltningschefsnätverk och presidienätverk inom det sociala området samt omvärldsorientering och samverkan med nationella myndigheter och berörda departement inom regeringskansliet. Under 2009 initierade Socialdepartementet ett flertal s.k. nationella satsningar inom olika delar av välfärdsområdet. Finansiering sker i huvudsak från Socialdepartementet som, utifrån nationella överenskommelser, kanaliserar finansiella medel via SKL, benämnt SKL:s särskilda satsningar. Mot bakgrund av Statskontorets utvärdering och regionförbundets revisorer, vars synpunkt är att styrningen av SKL:s särskilda satsningar bör förtydligas, har frågan om ansvar och roller aktualiserats. Ett nytt förslag som innebär vissa förändringar/förtydliganden i struktur och organisation har arbetats fram tillsammans med medlemmarna. Tjänsteskrivelsen till styrelsen kompletteras med organisations- och flödesschema sunderlag - SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller - Förslag till avsiktsförklaring avseende SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna organisation, ansvar och rollfördelning inom ramen för SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att godkänna avsiktsförklaring avseende samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst för stärkta regionala strukturer i Kronobergs län.

23 (28) 257 Linnés världsarv fortsatt finansiering Dnr 09/0185 Regionförbundet har för åren beviljat totalt kr för arbetet med att nominera platser med anknytning till Linné, däribland Råshult, till världsarv. Projektet har blivit försenat. Huvudmannagruppen har beslutat att fortsätta nomineringsarbetet, med löpande avstämning och inlämning till Unesco tidigast Därmed krävs ytterligare finansiering. Om finansieringen ska fortsätta, föreslås därför att medlen avsätts från interna utvecklingsmedel för respektive år, för att underlätta hanteringen. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Lägesrapport oktober 2012, daterad Arbetsutskottet beslutar Att avsätta kr årligen från egna medel, att användas som finansiering för Linnés världsarv (totalt kr). sexpediering Handläggare Sara Nilsson Länsstyrelsen i Uppsala län

24 (28) 258 Euroregion Baltic 2012 Internationella permanenta sekretariatets organisation Dnr 12/0075 Med anledning av att Association of Polish Communes vill avsluta sitt värdskap för det internationella permanenta sekretariatet (IPS) har ERB:s styrelse under sitt styrelsemöte i Klaipeda ( ) lagt fram ett förslag som samtliga nio regioner i ERB skall ta ställning till. Förslaget innebär att IPS och den person som är anställd för att sköta IPS under ett halvår visstidsanställs av Regionförbundet helt i enlighet med svenska kollektivavtal för att arbeta 50 % med IPS inom ERB samt 50 % med samordning av svenska insatser gentemot ERB. sunderlag - Tjänsteskrivelse Euroregion Baltic internationella permanenta sekretariatets organisation Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna överenskommelse avseende Euroregions Internationella Permanenta Sekretariat i enlighet med tjänsteskrivelse Euroregion Baltic internationella programsekretariatets organisation. om fortsatt arbete och finansiering tas under första halvåret et gäller under förutsättningen att alla medlemmar inom ERB tar likalydande beslut. Finansiering anslås från resultatenhet 208.

25 (28) 259Utmärkelsen Årets nätspridare Dnr 12/0060 Föreslås att regionförbundet inrättar utmärkelsen Årets nätspridare för att lyfta fram lärare i länet som förnyat lärandet med hjälp av IT. Utmärkelsen bereds inom ramen för AV-Medias verksamhet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Årets nätspridare - utmärkelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att inrätta en årlig utmärkelse Årets nätspridare. Utmärkelsen ska lyfta fram lärare som har förnyat lärandet med hjälp av IT i undervisningen och som är intresserade av att sprida sina erfarenheter. Att godkänna handläggning och kriterier för utmärkelsen Årets nätspridare.

26 (28) 260 Mötesplats reflektioner Dnr 12/0061 Mötesplats äger rum den 12 december 2012 i Kosta. Linda Carlsson, regionförbundets kurs och konferensavdelning, lämnar en rapport över årets Mötesplats vid arbetsutskottets sammanträde. Vid en jämförelse mellan 2011 och 2012 konstateras att deltagarantalet sjunkit med ca 50 personer. Från regionförbundets medlemmar kom i år ca 20 deltagare, jämfört med 60 deltagare I en enkät som gjorts bland deltagare framkommer inga generella faktorer som kan förklara nedgången i deltagandet mellan åren. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om datum, deltagande och dragande faktorer. Vidare diskuteras möjlighet till eventuell samordning med Trafikdagarna. Arbetsutskottet beslutar Att notera information kring Mötesplats 2012 till protokollet.

27 (28) 261 Uppdrag att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg Dnr 12/0163 Länsstyrelserna och regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, samt Uppvidinge, Emmaboda, Nybro och Lessebo kommuner har avgett skrivelse till styrelsen för Linnéuniversitetet angående designutbildningen i Pukeberg. sunderlag - Därför bör designutbildningen i Pukeberg vara kvar i sin helhet, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd gällande skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg till protokollet.

28 (28) 262 Presidiekonferens för regionala trafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser 7-8 februari 2013 Dnr 12/0001 Nästa konferens för presidierna i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser äger rum den 7-8 februari på Hotell Kristina i Sigtuna. Konferensen arageras gemensamt av Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Landsting. sunderlag - Inbjudan Konferens för presidierna i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser, Arbetsutskottet beslutar Att utse trafiknämndens presidium och Carina Bengtsson (C) från regionstyrelsens presidium att delta vid Presidiekonferensen regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser den 7-8 februari 2013 för regionförbundets räkning.

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Lars Hollner (S) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-23 1 (7) Plats och tid Kommunhuset den 23 september 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Plats och tid Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 7 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 3 mars 2014 kl 14.00 16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40) 2013-08-28 1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl 10.00 14.00 med ajournering kl. 11.40 12.40 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-06-27 Regionstyrelsen Tid Onsdag 27 juni 2012, kl 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 20-25 Inger Karlsson

Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 20-25 Inger Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.00 15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö 2013-12-18 1 (31) Tid Onsdag 18 december 2013, kl 9.00-12.20 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande

Läs mer

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15

Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 socialnämnden Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred, onsdagen den 15:e april 2015 kl. 13:00 17.15 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10

Kommunledningskontoret, Kinna, 2010-06-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. Paus klockan 14.45-15.05. Beslutande (S) Pelle Pellby (S) Barbro Petersson (S) Ulf Svenson (M) Margareta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-24--25 1-9 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, lokal Nyhem Måndagen den 24 september 2012, kl. 8.00-16.30 Tisdagen den 25 september 2012, kl. 8.00-12.00 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Uppföljning utbildningsdag Folkhälsa är politik 4 Arbetsområde folkhälsa, 2015 2018 5 Barnkonventionen

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/08 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17:00 ande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.00 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-02-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Margareta

Läs mer

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 18.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer