SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (47)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)"

Transkript

1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl , med ajournering Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:e vice ordförande ( ) Monica Haider (S), 2:e vice ordförande Suzanne Frank (M) ( ) Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Eva Palmér, Thomas Nilsson, Agata Uhlhorn, Per Hansson, Ann Mårtensson, Sunny Sandström, Anders Unger, Pål Karlsson, Linda Petersson, Jessica Linde, Helen Hägglund, Petter Eriksson, Linda Carlsson Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (46) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (47) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 248 Fastställande av dagordning 249 Kvartalsrapport budget Budget 2015 information om pågående budgetprocess 251 Personal 2013 lägesrapport 252 Ekonomiskt läge projektmedel Sydostlänken återkoppling remiss 254 Nattstopp på bussen motion 255 Länstransportplan för Kronobergs län Öresundståg AB ägardirektiv 257 Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar remissyttrande 258 Statsbidrag till trafikåtgärder inom LTP 2014 ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder m.m. 259 Bussgods och SmartPak AB 260 Trafikering Emmaboda-Karlskrona 261 Växjö bangård värmeposter 262 Krösatåg 263 Tillväxt och innovation i lägesrapport om regional innovationsstrategi 264 AB Destination Småland ägardirektiv Regional planering i - lägesrapport 266 Medel till projekt Industrinätverk i Kronoberg 267 Utvärdera resorna till Kina motion 268 ALMI Företagspartner i Kronoberg AB ägardirektiv Medel till projekt MAT Marknad Smålandssamarbete inom turismen avsiktsförklaring om gemensam struktur 271 Byggsamverkan Kronoberg - lägesrapport 272 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet remissyttrande 273 Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå remissyttrande 274 Marint områdesskydd, Havs- och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 2013 remiss 275 Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet Avsiktsförklaring civila samhället 277 Kulturstipendium och priser 2013 beredning av ärendet 278 Regional kulturplan för Kronobergs län processplan 279 Skolelevers resor till kultur motion 280 Internationell strategi uppföljning av tidigare beslut 281 Budgetframställan avseende statliga medel 2014 för Kultursamverkansmodellen 282 Tylösandsveckan tema 283 Projekt Omvärld.se Fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan 284 Bildande av Region Kronoberg - lägesrapport 285 Förlängning av förordnande av ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Småland och

4 (46) Öarna 286 Viltförvaltningsdelegationen 287 Invigning SmartHousing 288 Manifesta 289 Regional digital agenda 290 Lokaler och hyresavtal Studieresa till Amsterdam

5 (46) 248 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde 13 november 2013: - Ärende 4 h Trafikering Emmaboda-Karlskrona - Ärende 4 i Växjö bangård värmeposter - Ärende 4 j Krösatåg Nord - Ärende 9 b Valärende Viltförvaltningsdelegationen - Ärende10 a Invigning SmartHousing - Ärende 11 Manifesta - Ärende 12 Digitala agendan - Ärende 13 Rapport från studieresa till Amsterdam Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg

6 (46) 249 Kvartalsrapport budget 2013 Dnr 13/0010 Utfallet för perioden är 15,4 MKR vilket är 8,8 MKR bättre än budget. Prognosen för 2013 är ett utfall på - 2,9 MKR vilket är 2,1 MKR bättre än budget. sunderlag - Kvartalsrapport januari september Ekonomisk rapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna kvartalsrapport för Regionförbundet för perioden till

7 (46) 250 Budget 2015 information om pågående budgetprocess Dnr 13/ beslutade regionstyrelsen om en ny och mer formaliserad budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg. I och med budgetarbetet inför 2015 (2016, 2017) tillämpas den nya budgetprocessen fullt ut för första gången. I enlighet med processen har en budgetturné genomförts och samtliga medlemmar har berörts. Information om resonemangen som förts, samt avstämning av den vidare processen lämnas till regionstyrelsens arbetsutskott för kännedom. sunderlag - Budgetprocess 2015 Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

8 (46) 251 Personal lägesrapport Dnr 13/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan. Vid dagens sammanträde behandlas följande personalfrågor: Omställningsfond, anmälan av tilldelningsbeslut gällande upphandling av företagshälsovård samt löneutrymme. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbestgivarförbundet Pactas respektive styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension AKAP-KL, träffad den 4 oktober 2013, var och en av sina respektive medlemmar (kommuner, landsting och regioner) att besluta i enlighet med bilagt förslag. sunderlag - CIRKULÄR 13:55, inklusive bilagor 1-7 Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal november 2013 till protokollet. Att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension AKAP-KL som de centrala parterna träffat den 4 oktober 2013, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

9 (46) 252 Ekonomiskt läge projektmedel 2013 Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet.

10 (46) 253 Sydostlänken - Meddelande om ställningstagande Dnr 10/0062 I samband med att den nationella planen för transportsystemet fastställdes fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie och järnvägsutredning av Sydostlänken. Arbetet finansierades av Trafikverket, EU:s TEN-T-program samt intressenterna i Sydostlänken där Regionförbundet ingår. Regionförbundets insats var kronor. Förstudien har varit ute på remiss och regionstyrelsens remissvar fastställdes 28 augusti 2013, 178. Trafikverket har nu meddelat sitt ställningstagande, vilket framgår av bifogade informationsblad. sunderlag - Sydostlänken, informationsblad oktober 2013 Trafikverkets ställningstagande Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet.

11 (46) 254 Nattstopp på bussen - motion Dnr 13/0263 Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V) har inkommit med en motion till regionfullmäktige om nattstopp på bussen. I motionen hemställs att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt Länstrafiken Kronoberg att genomföra möjligheten till nattstopp på bussen. Fulmäktige föreslås bifalla motionen och uppdra åt trafiknämnden att fastställa regelverk för nattstopp på bussar, samt införa nattstopp på bussar i stads- och regiontrafik senast den sunderlag - Trafiknämndens protokoll 105/13 - Motion Nattstopp på bussarna - Tjänsteskrivelse Nattstopp på bussarna Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bifalla motionen. Att uppdra åt trafiknämnden att fastställa regelverk för nattstopp på bussar, samt införa nattstopp på bussar i stads- och regiontrafik senast den

12 (46) 255 Länstransportplan för Kronobergs län Dnr 12/0307 Regionförbundet har, enligt lagen om samverkansorgan, i uppdrag att upprätta länsplaner för regional transportinfrastruktur. Beredningen av ärendet har skett bland annat genom remissförfarande och genomförande av workshop för regionstyrelsen och externa aktörer. Den nya planen ska betraktas som en fortsättning på den gällande planen. Senast den 16 december 2013 ska planen vara inlämnad till Näringsdepartementet. sunderlag - Länstransportplan för Kronobergs län - förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län.

13 (46) 256 Öresundståg AB - ägardirektiv Dnr 13/0056 Med anledning av den nya kollektivtrafiklagen har ägarna för Öresundståg identifierat behovet av att skapa ett nytt ägardirektiv som ligger i linje med det nya regelverket. Det gemensamma samrådsorganet skall årligen följa upp och besluta om bolagets utveckling för att säkra att ägardirektivet följs Föreslås att regionfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för Öresundståg AB för Trafiknämnden har berett ärendet 109/13 och föreslagit regionfullmäktige att fastställa direktiv för Öresundståg AB. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 109/13 - Ägardirektiv Öresundståg AB Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att godkänna förslag till ägardirektiv för Öresundståg AB.

14 (46) 257 Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar - remissyttrande Dnr 13/ januari 2013 trädde en förändrad lagstiftning i kraft för planläggning av vägar och järnvägar (väglag 1971:948 och lag om byggande av järnväg 1995:1649). Trafikverket förberedde denna lagstiftning genom att ta fram ett paket av informations-och utbildningsmaterial samt kravdokumentet TRÖVK. Lagändringarnas syfte är att effektivisera planläggningen och att korta ner ledtiderna med bibehållen kvalitet. Dokumentet, Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar, utgivningsdatum ( ), har nu skickats ut av Trafikverket på formell remiss till samverkande myndigheter och bl a. Regionförbundet södra Småland har blivit ombedd att avge eventuella synpunkter. Remisstiden pågår till och med sunderlag - Förslag till remissyttrande över Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar - Rapport TRVÖK, Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar (TDOK 2012:1151) Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att lämna yttrande över rapporten Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar (TDOK 2012:1151), enligt upprättad handling.

15 (46) 258 Statsbidrag till trafikåtgärder inom LTP 2014 ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder m.m. Dnr 12/0042 Trafikverket har översänt skrivelse angående Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren i Kronobergs län. Ambitionen är att upprätta en treårlig verksamhetsplan med beslut om 1 år och med inriktning för år 2 och 3, för att få bättre framförhållning där kommunerna och den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan förbereda handlingar i god tid inför genomförandeåret.. Tidigare har regionstyrelsen fattat beslut om genomförandeplan i december månad inför det kommande verksamhetsåret avseende trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Det nya beredningssättet innebär att den regionala Kollektivtrafikmyndigheten årligen ska inkomma med förslag till investeringar och nya åtgärder för kommande år till den treåriga verksamhetsplanen. Trafikverket har i skrivelsen uttryckt att kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter ska inkomma med förslag till medfinansieringsberättigade åtgärder i form av prioriterade åtgärdslistor senast den 8 november. Ärendet återkommer för beslut vid arbetsutskottets sammanträde den 18 december och styrelse den 15 januari för beslut. sunderlag - Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder m.m. skrivelse från Trafikverket Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

16 (46) 259 Bussgods och Smartpak 2013 Dnr 13/0037 Länstrafiken Kronoberg drev bussgods i egen regi fram till och med Föreningen Bussgods i Syd avvecklades och styrelsen beslöt 51/10 att godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier och aktieägaravtal i SmartPak Sverige AB. SmartPak AB är ett delägt bolag som sysslar med transporter av gods, huvudsakligen inom den linjelagda busstrafiken. De sju delägarna, Kalmar länstrafik, Jönköpings länstrafik, Örebro länstrafik, Västtrafik, Bussgods Stockholm AB och Sörmlands kommunala kollektivtrafikmyndighet, har föreslagit att i första hand genomföra en försäljning av bolaget. Föreslås att regionstyrelsen beslutar tillsammans med övriga delägare (Kalmar länstrafik, Jönköpings länstrafik, Örebro länstrafik, Västtrafik, Bussgods Stockholm AB och Sörmlands kommunala kollektivtrafikmyndighet), om möjligt, genomföra försäljningen av SmartPak. sunderlag - PM Försäljning av SmartPak Sverige AB - Likviditetsprognos 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att tillsammans med övriga delägare (Kalmar länstrafik, Jönköpings länstrafik, Örebro länstrafik, Västtrafik, Bussgods Stockholm AB och Sörmlands kommunala kollektivtrafikmyndighet), om möjligt, genomföra försäljningen av SmartPak.

17 (46) 260 Trafikering Emmaboda-Karlskrona Dnr 08/ I december 2013 startar tågtrafik på sträckan Emmaboda-Karlskrona som en del i ett regionaltågsystem i Kalmar och Blekinge med koppling åt Kronoberg och dess norr-södergående tågsystem. Tidpassning i Emmaboda med anslutande system är anpassade med ankommande tåg från Karlskrona som utgångspunkt. Som en konsekvens av detta får passagerare/pendlare som reser norrifrån och ska byta i Emmaboda för vidare resa till Karlskrona vänta i 40 minuter på anslutningen. Detta gör att trafiken är olämplig ur ett pendlarperspektiv. För att lösa detta under 2014 föreslår Blekingetrafiken att buss sätts in på sträckan Emmaboda-Karlskrona till en kostnad av kr/år och att kostnaden delas av ingående parter, d v s Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Till tidtabellsskifte i december 2014 planeras annan tidläggning vilket löser ovan beskrivna problematik. Arbetsutskottet förordar att trafiknämnden fattar beslut i ärendet vid nästkommande sammanträde den 20 november. Arbetsutskottet beslutar Att förorda att trafiknämnden fattar beslut i ärendet vid nästkommande sammanträde den 20 november.

18 (46) 261 Växjö bangård - värmeposter Dnr 13/0042 Större järnvägsstationer är försedda med uppställningsspår/sticksår för tåg som inte är i trafik. De används framförallt på natten. Uppställningsplatserna förses med så kallade värmeposter för att säkerställa att tåget har tillgång till el även när det är stillastående. Uppställningsspåret väster ut på bangården var tidigare försett med värmeposter med 400 volt spänning. I samband med ombyggnaden av Växjö bangård ersattes de med värmposter med 1000 volts spänning. I praktiken betyder det att de värmeposter som togs bort var anpassade för x-11 (Krösatåg) och ersattes med värmeposter anpassade till moderna tåg bl a x-31 (Öresundståg). När nu trafik med x-11:or med nattuppställning i Växjö planeras saknas därför nödvändiga värmeposter. Det råder i dagsläget oklarhet kring vem som är ansvarig part för att framställa nya värmeposter och finansiera desamma. Ärendet återkommer för beslut om medel ska anvisas ur LTP Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

19 (46) 262 Krösatåg Dnr 13/0053 Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för aktuellt läge i rättstvist mellan trafikhuvudmännen i Krösatågsystemet och operatören DSB Småland. Arbetsutskottet besluta Att notera informationen till protokollet.

20 (46) 263 Tillväxt och innovation - lägesrapport om regional innovationsstrategi Dnr 12/0171 Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport över Tillväxt och innovation - regional innovationsstrategi. Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport avseende Tillväxt och innovation - regional innovationsstrategi till protokollet.

21 (46) 264 AB Destination Småland ägardirektiv 2014 Dnr 13/0078 Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland till 100 %. Förbundet har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. Endast smärre förändringar har gjorts i förslaget till ägardirektiv för 2014 i förhållande till 2013 års direktiv. Dessa redovisas i bifogad tjänsteskrivelse. sunderlag - Tjänsteskrivelse AB Destination Småland - AB Destination Småland - Förslag till ägardirektiv (med ändringarna markerade) Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv för AB Destination Småland 2014 enligt upprättad handling och överlämna detta till bolagets styrelse.

22 (46) 265 Regional planering i - lägesrapport Dnr 13/0109 Regionstyrelsen beslöt 44/13 att bevilja projektansökan avseende Regional planering i södra Småland förstudie. en till förstudien är dels uppdraget för Regionförbundets medlemmar enligt den nya plan- och bygglagen, dels det uppdrag från Regeringen som Regionförbundet har under 2013 och ett eventuellt nytt uppdrag En förstudie ska göras under 2013, med syfte att se över förutsättningarna för att samordna den fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen. Studien ska genomföras under perioden och innefattar analysarbete, förankring, rapporteringar, seminarier och dialogmöten. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig föredragning av ärendet i form av en lägesrapport. Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport över Regional planering i till protokollet.

23 (46) 266 Medel till projekt Industrinätverk i Kronoberg Dnr 13/0270 Projektet Industrinätverk i Kronoberg" syftar till att utveckla och stärka industrin i Kronobergs län. Detta görs dels genom att stärka nätverkssamarbeten mellan företag avseende befattningshavare inom funktionerna inköpschef, konstruktionschef, produktionschef, kvalitetschefer och förbättringskoordinatorer i länets industriföretag och inom lämpliga strategiska kluster i länet, dels genom att på företagsnivå utvärdera verktyg för insamlandet av information för att på ett överskådligt sätt se de behov på resurser/kompetens som industrin behöver för att möta den allt hårdnande konkurrensen från omvärlden. Medel från det extra anslaget 1:1 föreslås användas. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja rubricerat projekt kr för Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering IUC Kronoberg AB

24 (46) 267 Utvärdera resorna till Kina - motion Dnr 13/0278 Tryggve Svensson (V) har inkommit med motion Utvärdera resorna till Kina. I motionen föreslås att resorna till Kina skall utvärderas. Som ett led i detta vill motionären ha svar på ett antal frågor som rör antalet resor, deltagare, kostnad och utbyte av resorna. Föreslås att regionfullmäktige beslutar att besvara motionen med tjänsteskrivelse Utvärdera resorna till Kina. sunderlag - Motion Utvärdera resorna till Kina från Tryggve Svensson (V) - Tjänsteskrivelse Utvärdera resorna till Kina Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att besvara motionen Utvärdera resorna till Kina med tjänsteskrivelse Utvärdera resorna till Kina.

25 (46) 268 ALMI Företagspartner i Kronoberg AB ägardirektiv 2014 Dnr 13/0079 ALMI, moderbolaget, har presenterat förslag till ägardirektiv för 2014 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Förslaget baseras framför allt på de förändringar som skett i regeringens ägardirektiv till ALMI. Väsentliga förändringar redovisas i bilagda tjänsteskrivelse och förslag till nytt direktiv med markeringar av föreslagna förändringar. Några förändringar som drastiskt ändrar bolagets verksamhet har inte skett. sunderlag - Tjänsteskrivelse ALMI Företagspartner Kronoberg AB - Ägardirektiv - Förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB (med ändringarna markerade) Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv 2014 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt upprättad handling och överlämna detta till bolagets styrelse.

26 (46) 269 Medel till projekt MAT Marknad Dnr 13/0297 Växjö & Co ansöker om kr för rubricerat projekt. Ansökan har ursprungligen inkommit till Länsstyrelsen i Kronoberg, men beslutet föreslås övertas av regionförbundet med anledning av det ekonomiska läget. Projektets syfte är att skapa en årligt återkommande mötesplats för producenter och konsumenter för att synliggöra och lyfta fram små- och medelskaliga livsmedelsföretag med lokal- och närproducerad profil, i form av en matmarknad 2012 och Marknaden ska bl.a. bidra till att profilera regionen kopplat till Matlandet Sverige och livsmedel med god kvalitet. Matmarknaden är del i en större satsning som regionförbundet deltagit i genom tidigare beslutad finansiering och styrgruppsdeltagande. sunderlag - Tjänsteskrivelse MAT Marknad , daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att bevilja projektet MAT Marknad maximalt kr för Att anslå medlen ur anslag 1:1.

27 (46) 270 Smålandssamarbete inom turismen avsiktsförklaring om gemensam struktur Dnr 11/0238 Inom projektet IT-plattform för Småland/Öland har styrgruppen diskuterat och utrett formerna för exit från pågående projekt till verksamhet efter projektperiodens slut. Efter rekommendation av en extern utredare har parterna enats om att bolagsbildning är den lämpligaste formen. Inom styrgruppen och mellan ägarna har en process drivits för att nå enighet om hur den fortsatta verksamheten ska drivas och parterna har bl.a. enats om att föreslå sina huvudmän att underteckna en avsiktsförklaring om att bilda en gemensam organisation/bolag för främjande av besöksnäringen i Småland framöver. Kansliet har utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring där ägarnas långsiktiga ambitioner anges, bl.a. uppdrag och verksamhetsinriktning samt finansieringsprinciper för bolagets två utvecklingsfaser. sunderlag - Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring om gemensam struktur för turismfrämjande i Småland/Öland - Förslag till avsiktsförklaring Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ställa sig bakom avsiktsförklaring om gemensam struktur för turismfrämjande i Småland/Öland, enligt upprättad handling.

28 (46) 271 Byggsamverkan Kronoberg - lägesrapport Dnr 11/0285 Regionförbundet ansvarar för Byggsamverkan Kronoberg. Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansprojekt, inom byggområdet, mellan samtliga åtta kommuner i Kronoberg och Regionförbundet. Byggsamverkan Kronoberg syftar till att effektivisera byggarbetet i länets kommuner. Genom samverkan når man större säkerhet i handläggning och en samsyn gentemot t.ex. entreprenörer vilket ur konkurrenssynpunkt är viktigt. sunderlag - Byggsamverkan Kronoberg - lägesrapport Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

29 (46) 272 Förslag till regionalt åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet remissyttrande Dnr 13/0239 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Regionalt åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet Åtgärdsprogrammets syfte är att vara ett användbart verktyg för att peka ut vad som behöver göras och av vem samt underlätta prioriteringar inom miljöområdet på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet pekar ut 63 förslag på åtgärder inom temaområdet klimat- och energi. Åtgärdsprogrammen delas in i tre teman: Det hållbara landskapet, Hälsan i miljöarbetet samt Klimat och energi. Regionförbundet har tidigare lämnat synpunkter på åtgärdsprogram gällande det hållbara landskapet och hälsa i miljöarbetet i beslut 227, sunderlag - Förslag till Regionalt åtgärdsprogram klimat- och energi Bilaga 1, förslag till åtgärder inom åtgärdsprogram Klimat- och Energi - Bilaga 2. Åtgärdslista för remissvar - Förslag till yttrande över Regionalt åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet , daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att lämna yttrande över Förslag till Regionalt åtgärdsprogram för klimat- och energiområdet , daterat , i enlighet med upprättad handling.

30 (46) 273 Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå - remissyttrande Dnr 13/0281 Regionförbundet har av Miljödepartementet beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss: Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå. Naturvårdsverket har, på regeringens uppdrag och i bred samverkan med berörda myndigheter, tagit fram ett förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå. Förslagets syfte är att beskriva hur det fortsatta arbetet med grön infrastruktur i land- och vattenmiljöer kan bedrivas på regional nivå. Grön infrastruktur är ett verktyg för att uppnå positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter genom naturliga/halvnaturliga lösningar. Grön infrastruktur bygger på att skyddet, bibehållandet och återskapandet av naturen och naturliga processer, och den betydande nyttan naturen ger samhället, medvetet ska integreras i fysisk planering och lokal och regional utveckling. I den efterföljande diskussionen föreslås att yttrandet kompletteras med att en handlingsplan för grön infrastruktur lämpligen infogas i ett regionalt översiktsplanarbete och integreras i lämpliga utvecklingsprogram. Denna skrivning infogas som en redaktionell ändring i yttrandet. sunderlag - Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå, NV Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå, daterat förslag till yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå, i enlighet med upprättad handling med föreslagen redaktionell ändring enligt ovan.

31 (46) 274 Marint områdesskydd, Havs- och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för remiss Dnr 13/0280 Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Marint områdesskydd, Havs och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för Föreslås att styrelsen beslutar att ej avge yttrande i ärendet. sunderlag - Marint områdesskydd, Havs och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för remiss Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ej avge yttrande över remiss Marint områdesskydd, Havs och Vattenmyndighetens redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 2013.

32 (46) 275 Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2014 Dnr 13/0298 Regionförbundet och Landstinget Kronoberg ingår från och med 2012 i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg och berör verksamheter under landstingets och regionförbundets ansvar. Styrelsen skall fatta beslut om fördelningsprinciper inför Kulturberedningen har berett ärendet och föreslår styrelsen att godkänna fördelningsprinciperna avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet sunderlag - Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2014 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2014.

33 (46) 276 Avsiktsförklaring civila samhället Dnr 13/0299 En avsiktsförklaring mellan det civila samhällets aktörer och offentlig sektor är en prioriterad insats i den regionala kulturplanen. Avsiktsförklaringen syftar till att förtydliga civilsamhällets betydelse för länets kulturella infrastruktur på såväl lokal som regional nivå. Framtagande och implementering av den regionala kulturplanen innebär att den regionala nivån på kulturområdet prövar och utvecklar modeller och arbetssätt för att utveckla dialogen med det civila samhällets aktörer. En övergripande avsiktsförklaring mellan det civila samhällets aktörer och offentlig sektor är dock en fråga av vikt även i de regionala utvecklingsprocesserna och därmed även en fråga som berör flera områden än kulturen. sunderlag - Avsiktsförklaring för det civila samhället processplan för fortsatt arbete Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera information om föreslaget arbetssätt gällande avsiktsförklaring för civila samhället till protokollet.

34 (46) 277 Kulturstipendium och priser 2013 beredning av ärendet Dnr 13/0091 Regionförbundet s årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. Stipendierna tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional kulturplan för Kronobergs län Regionförbundet s kulturstipendier ska stödja främst yngre konstnärer med huvudsaklig verksamhet i länet för att möjliggöra deras utveckling inom kulturen. Kulturstipendium sökes i form av arbetsprov och personligt brev och bedöms av experter på olika områden. Experterna bedömer ansökningarna och för fram de kandidater de anser är lämpliga stipendiater. Dessa förslag vägs sedan samman av kulturkansliet som i förslag till styrelsen tar särskild hänsyn till möjlighet att fortsätta inom kulturens område, kulturområde, kön och spridning i länet, i den ordningen. Förslag till stipendiater presenteras för styrelsen för beslut. Vanligtvis beslutar arbetsutskottet att föreslå stipendiater till styrelsen. I år förlängdes dock ansökningstiden för kulturstipendierna varför ordinarie förfarande inte är möjligt före prisutdelning vid regionfullmäktiges sista möte för året. Kulturberedningen kommer således att föreslå stipendiater för styrelsen att besluta, vilket innebär att arbetsutskottets ledamöter blir presenterade först på styrelsen. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet

35 (46) 278 Regional kulturplan för Kronobergs län processplan Dnr 13/0293 Regionförbundet och Landstinget Kronoberg ingår från och med 2012 i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg och berör verksamheter under landstingets och regionförbundets ansvar. Kultursamverkansmodellen förutsätter en treårig regional kulturplan. Regional kulturplan för Kronobergs län (beslutad ) upphör att gälla vid 2014-års utgång. Bifogad tjänsteskrivelse beskriver rådande förutsättningar och föreslår ett tillvägagångssätt för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län gällande sunderlag - Tjänsteskrivelse Processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att fastställa processplan för revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län i enlighet med tjänsteskrivelse daterad

36 (46) 279 Skolelevers resor till kultur - motion Dnr 13/0171 Monica Haider (S) har inlämnat en motion om att tillåta kulturresor även under högtrafik samt att tydligare marknadsföra möjligheten att abonnera buss via Länstrafiken. sunderlag - Tjänsteskrivelse motion om skolelevers resor till kultur - Motion skolelevers resor till kultur Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att bifalla motionen. Att uppdra åt trafiknämnden att mot skolorna tydligare marknadsföra möjligheten att abonnera buss via Länstrafiken Kronoberg. samt att informera skolorna om att vid resa i högtrafik finns risk att samtliga passagerare inte kan medfölja, dvs de reser på samma villkor som andra passagerare.

37 (46) 280 Internationell strategi uppföljning av tidigare beslut Dnr 12/0323 Regiondirektör Peter Hogla redogör för ärendet kring framtagande av internationell strategi för Regionförbundet. I och med förberedelsearbetet av Region Kronoberg föreslås att arbetet läggs på is för att åter tas upp i den nya gemensamma organisationen. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

38 (46) 281 Budgetframställan avseende statliga medel 2014 för Kultursamverkansmodellen Dnr 11/0312 Landstinget Kronoberg och Regionförbundet har i framställan till Statens Kulturråd preciserat statlig finansiering för Kronobergs län hemställer att den statliga finansieringen inom ramen för kultursamverkansmodellen för 2014 skall uppgå till sammanlagt 37,148 miljoner kronor. Föreslås att styrelsen godkänner av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2014 till Statens kulturråd. sunderlag - Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd 2014 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2014 till Statens kulturråd.

39 (46) 282 Tylösandsveckan tema Dnr 13/0061 Arbetsutskottet har 152/13 beslutat genomföra Tylösandsveckan 2014 v 22 (26-28 maj) och 2015 v 22. Arbetsutskottet har inte tidigare diskuterat fokus eller tema för Tylösandsveckan 2014, men mot bakgrund av skrivelse i ärendet från kommunstyrelsens ordförande i Växjö, föreslås arbetsutskottet diskutera ärendet. I den efterföljande diskussionen lyftes möjligheten till kommunledningskonferens i utbudet där konkurrensutsättning kan vara del i programmet. Föreslås att ärendet diskuteras vid regionstyrelsens kommande sammanträde. sunderlag - Skrivelse från Kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun angående tema för Tylösandsveckan 2014 Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

40 (46) 283 Projekt Omvärld.se - Fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan Dnr 13/0246 Regionförbundet (AV-Media) lämnade in en projektansökan till Internetfonden om kr för att jobba med fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan. Meddelande om att projektet prioriterats kom och därefter har avtal för uppdrag om forskningsinsatser tecknades sunderlag - Tjänsteskrivelse Projekt Omvärld - Fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan, inklusive bilagor Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen avseende Projekt Omvärld.se till protokollet.

41 (46) 284 Bildande av Region Kronoberg - lägesrapport Dnr 07/0215 Regionstyrelsens ordförande lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av Region Kronoberg. Aktuella frågor för regionbildningskommittén är den politiska diskussion och skatteväxling. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

42 (46) 285 Förlängning av nominering av ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Dnr 11/0001 Förordnande för ledamöterna i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna går ut För att säkerställa strukturfondspartnerskapets funktioner vid övergången till den nya programperioden har ordförandena för landets strukturfondspartnerskap uppmanats av Näringsdepartementet att förlänga ledamöternas förordnande till Föreslås att tidigare nominerade ledamöter, Roland Gustbée (M) och Charlotta Svanberg (S), fortsätter som Regionförbundet s nominerade representanter i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. sunderlag - Regionstyrelsens protokoll 98/11 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att nominering av regionstyrelsens tidigare utsedda ledamöter, Roland Gustbée (M) och Charlotta Svanberg (S), förlängs till

43 (46) 286 Viltförvaltningsdelegationen Dnr 11/0001 Regeringen har beslutat att regionala viltförvaltningsdelegationer ska inrättas. Länsstyrelsen i Kronobergs län har ombett att berörda intresseorganisationer gemensamt utser ledamöter och ersättare. Regionförbundet har tillsammans med Svenskt Näringsliv och STF tidigare ombetts att utse ledamöter att representera lokalt näringsliv och turism (1 ledamot och 1 ersättare). Regionstyrelsen beslutade i 130/11 att nominera Ingrid Olsson, Getnö Gård till ordinarie ledamot i Viltförvaltningsdelegationen under och lämna posten som ersättare vakant tills vidare. Mot bakgrund till att ärendet inte hunnits beredas föreslås att nomineringar lämnas direkt till styrelsen den 27 november för beslut. Arbetsutskottet beslutar Att nomineringar lämnas direkt till styrelsen den 27 november för beslut.

44 (46) 287 Invigning SmartHousing Dnr 13/0005 Arbetsutskottet beslutar Att utse Robert Olesen att representera Regionförbundet vid invigning av arbete med SmartHousing. sexpediering Robert Olesen (S)

45 (46) 288 Manifesta Dnr Regiondirektör Peter Hogla redogör för projektansökan angående ambulerande kulturfestival benämnd Manifesta under år Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

46 (46) 289 Regional digital agenda Dnr 12/0258 Ordförande Roland Gustbée redogör för arbetet med den regionala digitala agendan. Arbete bedrivs inom tre områden: Förenkla för företagen, IT i skolan samt E-hälsa. Förslag till regional digital agenda ska fastställas av regionstyrelsen i februari Vid arbetsutskottets sammanträde den 18 december föreslås en redogörelse för hur regionförbundet arbetar med e-hälsa idag inom ramen för SKL:s särskilda satsningar, samt hur dessa kopplas till den regionala digitala agendan. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

47 (46) 290 Lokaler och hyresavtal - Studieresa till Amsterdam Dnr 07/0208 Ordförande Roland Gustbée redogör för studieresa till Amsterdam i syfte att studera funktionsbaserade arbetsplatser. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om hyresavtal för regionförbundet inför 2015 samt behovet av presidieöverläggning kring lokaliseringsfrågan. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40) 2013-08-28 1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl 10.00 14.00 med ajournering kl. 11.40 12.40 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2016-04-21 4/2016 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016 Sid nr 40 Sammanträdets öppnande och justering... 2 41 Godkännande av dagordning... 2 42 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn Dagordning A B C D Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn s beslut Information Övrigt 21 (33) Tid och plats Onsdagen den 13 april 2016 kl. 09.00-12.10 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-03-16. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 16 mars, klockan 08.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson (Fp) Övriga

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 38 53, 55 57

Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 38 53, 55 57 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1(24) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 8 april 2014 kl. 08.00 14.30 Ajournering mellan 40 och 41 kl. 09.40 10.00, under 46 kl. 12.00 13.00 Justerade paragrafer 38 53,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Patrik Nilsson administrativ chef 115

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Patrik Nilsson administrativ chef 115 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-10-29, kl. 09.30 11.15 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid Beslutande 2007-05-30 Sidan 1 av 11 Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 30 maj 2007 kl 08.00-11.55. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 18.00 1 (24) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Jan Johansson, ersättare, Landstinget Västmanland Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Jan Johansson, ersättare, Landstinget Västmanland Torsten Jansson, ersättare, Norbergs kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2010-04-15 1 Plats och tid Lindgården i Fagersta, kl 13.00-15.50 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jarl-Olof Lundstedt, vice ordförande, Landstinget Västmanland Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S)

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) 1(10) Plats och tid kulturchefens kontor, 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Ersättare Övriga närvarande Thomas

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 15:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 15:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Monika Gideskog Arbetsutskott 2016-04-04 1 (18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 15:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C Ersättare Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 27 november klockan 10.00 14.00 Plats: Teleborgs slott,

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Ärende 2 Dnr Rutiner för utskick av handlingar till KSAU Information om ny rutin för utskick av handlingar inför KSAU:s sammanträden

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer