SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)"

Transkript

1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider (s) Tjänstgörande ersättare Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Mats Johnsson (m) , Eva Löfquist (s) 173 och Margareta Schlee (m) 173 Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson, Håkan Buller, Thomas Nilsson, Ulrika Gustafsson, Björn Johansson Erica Månsson , 173, Anders Unger , Lisa Bergman 168, , Styre Andersson Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Monica Haider (s) Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (23) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 164 Godkännande av föredragningslista 165 Försäljning av Öresundståg 166 Sydnet 167 Handlingsprogram för tillväxt 168 Projektansökningar 169 Kraftfull satsning på turism 170 Validering Kronoberg lägesrapport 171 Kvalificerad yrkesutbildning avsägelse av uppdrag 172 Huvudmannaskap för Smålands Idrottsförbund 173 Driftstöd budget 174 De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge anmälan om inkommen skrivelse 175 Vilken region ska Kronoberg tillhöra? anmälan om inkommen motion 176 Tolkförmedling skrivelse Växjö kommun 177 Policy för rehabilitering 178 Sammanträdestider Styrelsens utvecklingsdagar fortsatt arbete 180 Styrelsens sammanträden upplägg 181 IT-investeringar på kansliet 182 Kurser och konferenser 183 Övrigt

4 Godkännande av föredragningslista Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår att nedanstående ärenden lyfts bort från föredragningslistan: Ärende 13, Arvoden vid externa uppdrag Ärende 19, Adjungering av regionfullmäktiges ordförande till styrelsens sammanträden Arbetsutskottet beslutar att godkänna föredragningslista daterad med föreslagna ändringar

5 Försäljning/uthyrning av X31 tåg avsedda för Kust till Kust trafiken Dnr 08/0022 Hösten 2007 informerade SJ Rikstrafiken att man avser att bedriva Kust till Kust trafiken (KtK) på egna ekonomiska grunder utan statsbidrag i och med detta upphör Rikstrafikens engagemang i banan från och med Som en del i uppgörelsen med Rikstrafiken, fanns även införskaffandet och användandet av X31 fordon (typ Öresundståg). SJ har för avsikt att bedriva egentrafiken med loktåg, då man inte längre kommer att köra Öresundstrafiken söderut. Hallandstrafiken (HLT) har med anledning av den tilldelade trafikeringsrätten och SJ:s expansion på Västkustbanan fått en brist på 3-4 fordon. Frågan har därför ställts till Länstrafiken Kronoberg om vi kan tänka oss att sälja/hyra ut dessa till HLT. Då HLT precis som LTK är medlem i vagnbolaget Transitio, så innebär det rent tekniskt att vi överlåter förfoganderätten och det ekonomiska ansvaret till HLT. Länstrafiken Kronoberg har tillgång till 5-6 fordon via Transitio. Med tanke på den positiva resandeutvecklingen som har varit sedan trafikstarten samt de prognoser som gäller inför framtiden, ser vi det som nödvändigt att inom några år tillföra ytterligare fordon i trafiken. Detta sker antingen via multipelkoppling (sammankoppling av fordon) eller ytterligare avgångar vid högtrafiktid. Vi ser det därför som positivt om vi kan hyra ut resterande fordon under några år, för att senare kunna använda dem i vår Öresundstrafik. Fordonen är levererade och går för närvarande i den för införskaffandet avsedda trafiken på Kust till Kust banan. Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar information om de tåg som trafikerar KTK och Öresundstågtrafiken avseende ägande, drifts- och kostnadsansvar. Arbetsutskottet beslutar att kansliet får i uppdrag att komplettera ärendet i enlighet med den förda diskussionen samt att ärendet bereds vid arbetsutskottet den 27 augusti

6 Sydnet Dnr 08/0044 Projekt Sydnet drivs inom ramen för Regionförbundet. Projektet har som målsättning att skapa ett regionnät inom Kronobergs län som möjliggör offentlig samverkan. För att säkerställa att projektet genomförs på ett korrekt sätt har en projektplan tagits fram av projektets styrgrupp. Projektet styrgrupp har beslutat att föreslå styrelsen att anta projektplanen. För att säkerställa nytta, behov och långsiktigt användande av ett regionnät har projektgruppen genomfört en enkätundersökning som är besvarad av länets samtliga kommuner och av landstinget. Utifrån de svar som medlemmarna lämnat i enkätundersökningen föreslår projektets styrgrupp att nätet ska vara öppet för offentlig verksamhet och för operatörer. Med anledning av att nätet föreslås vara öppet även för operatörer lämnas nedan några fördelar/nackdelar. Fördelar Regionnätet kommer till största del nyttja IT-infrastruktur som är finansierad med statliga bredbandsmedel som förutsätter att nätet är öppet för andra än offentliga aktörer, Om nätet är öppet för andra än offentliga aktörer finns möjlighet att Nutek/EU under en begränsad tid finansierar Sydnet med upp till 39 % av projektkostnaden, Regionnätet kan även bli en katalysator för regionens utveckling som understödjer såväl offentlig samverkan som samverkan mellan företag. Nackdelar Regionnätet kan eventuellt konkurrera med befintliga strukturer som kommunernas stadsnät och Telias nät. Projektets styrgrupp kommer att återkomma till styrelsen med fler frågor som kräver särskilda beslut. sunderlag Projektplan för Sydnet, revision I daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna förslag till projektplan för Sydnet i enlighet med upprättad handling, daterat , samt att styrgruppen för Sydnet får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutad projektplan att regionnätet ska vara öppet för offentlig verksamhet och för operatörer

7 Handlingsprogram för tillväxt - lägesrapport Dnr 08/0065 Regionförbundets styrelse beslutade att uppdra åt regiondirektören att utarbeta ett handlingsprogram för tillväxtområdet. I beslutet sägs också att arbetet skall ske i samverkan med Tillväxtberedningen och att handlingsprogrammet skall vara färdigt för beslut i fullmäktige hösten I uppdraget anges att arbetet skall ske i två steg där steg 1 innebär att en beskrivning av tillväxtområdet skall göras och att förslag ges till prioritering av de områden som regionförbundet skall arbeta med. I nästa steg skall dessa områden preciseras ytterligare och de åtgärder som skall vidtas och de resurser som behövs skall anges. Föreliggande dokument har utarbetats av kansliet i nära samverkan med Tillväxtberedningen, som behandlat ärendet vid sitt möte Beredningens presidium, som utsetts att företräda Tillväxtberedningen i arbetet, har löpande medverkat i arbetet och genomfört ett antal möten med kansliets arbetsgrupp. Utkastet till handlingsprogram har två delar. I bilagan återfinns en beskrivning av tillväxtområdet med kopplingar till regional, nationell och EU:s tillväxtpolitik samt en kort SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot). Huvuddokumentet innehåller vision, övergripande mål, prioriterade områden samt mål och indikatorer för respektive prioriterat område. sunderlag - Utkast till Handlingsprogram för tillväxt huvuddokument + bilaga Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna inriktning och prioriteringar för handlingsprogram för tillväxt att arbetet skall fortsätta med ytterligare preciseringar, i enlighet med uppdraget

8 Projektansökningar Styrelsen har beslutat att behandla projektansökningar vid fyra tillfällen under året. I augusti är det tredje tillfället Förvaltningen har sammanställt en lista över aktuella projekt. sunderlag Projektärenden att hanteras augusti 08 - sammanställning shandlingar och ansökningshandlingar Arbetsutskottet beslutar att bevilja projekt Kafé Värend Solberget finansiering om totalt högst kronor under åren Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa förslag till beslut i inkomna projektärenden i enlighet med upprättad lista sexpediering Samordnare Lisa Bergman Solberget

9 Kraftfull satsning på turism Dnr 07/0346 Regionfullmäktige beslutade att göra en kraftfull satsning på turism. et var en följd av en motion som skrivits av Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m). Regionstyrelsen godkände vid möten och planen för arbetet med motionen och har förtydligat motionens innehåll till följande konkreta uppdrag. Således blir resultatet av arbetet en turiststrategi för hela länet som involverade parter kan ställa sig bakom och ett handlingsprogram som enbart gäller regionförbundets egna åtgärder. Regionfullmäktige har även beslutat om att ett handlingsprogram för tillväxtområdet ska arbetas fram. Detta arbete pågår. Turismen är ett prioriterat område i tillväxtprogrammet. Därför har helt naturligt de förslag som redovisas i bifogad PM samordnats som del i tillväxtprogrammet. sunderlag PM Kraftfull satsning på turism Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet tar ett tydligt ansvar för att samordna utvecklingen av turismnäringen i Kronobergs län att godkänna föreslagen vision och föreslagna mål för turismområdet att återkomma med medelstilldelning i samband detaljbudgeten för 2009 att uppdra till regiondirektören att fullfölja uppdraget enligt redovisad plan

10 Validering Kronoberg - lägesrapport Dnr 07/0036 Styrelsen beslutade att förlänga projektet Validering Kronoberg under perioden et grundades bland annat på att det råder osäkerhet om vem som ska ansvara för att validering kommer till stånd i framtiden. Nu kan vi se att projektets ursprungliga syfte inte verkar kunna nås, det vill säga att bilda ett valideringscentrum i Kronoberg eller Småland. Regeringen har inte heller arbetat vidare med Valideringsdelegationens förslag om hur det framtida ansvaret ska fördelas. Dessutom är bemanningen i projektet låg. Mot denna bakgrund föreslås att projektet avvecklas senast sunderlag Validering Kronoberg lägesrapport, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att ge regiondirektören i uppdrag att avveckla projektet Validering Kronoberg senast att presidiet diskuterar ansvar och finansiering för validering vid ett samråd med regionförbundets medlemmar

11 Kvalificerad yrkesutbildning avsägelse av uppdrag som kontaktperson Dnr 07/0159 Regionförbundet har under 2007 tillsammans med Länsarbetsnämnden fungerat som kontaktorgan för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning när det gäller prioritering av ansökningar om statsbidrag för att bedriva kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) i vårt län. Funktionen som kontaktorgan innebär att prioritera utbildningar utifrån ett antal prioriteringsgrunder som fastställts av myndigheten. Myndigheten betonar i riktlinjerna för kontaktorganens verksamhet att ingen som har egna intressen i att utbildningen kommer till stånd skall delta i bedömningen. om slutligt urval av utbildningar som skall erhålla statsbidrag tas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Erfarenheterna från arbetet hittills gör att regionförbundets roll i KY-sammanhang bör ses över. Genom de kontakter med utbildningsanordnare som förekommit framstår en aktiv roll för regionförbundet i utbildningarnas planerings- och uppbyggnadsskede som önskvärd. En sådan roll är dock oförenlig med den kontaktfunktion som regionförbundet nu har. Regionförbundet stödjer i sitt yttrande över yrkeshögskoleutredningens betänkande slutsatsen att regionala organ bör kunna medverka aktivt i framtagandet av utbildningar och att förbundet gärna medverkar i ett sådant arbetssätt. Sammantaget gör detta att regionförbundet bör avsäga sig uppdraget som kontaktorgan för KYutbildningar i länet. I stället bör vi aktivt medverka vid planering och framtagande av utbildningar tillsammans med olika anordnare i länet både när det gäller KY-utbildningar och andra framtida utbildningar som skall inrymmas i den föreslagna nya yrkeshögskolan. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att regionförbundet avsäger sig uppdraget som regionalt kontaktorgan för kvalificerad yrkesutbildning i Kronobergs län

12 Huvudmannaskap för Smålands idrottsförbund Dnr 08/0172 Regionförbundets styrelse fattade beslut om att föreslå Landstinget Kronoberg att överta huvudmannaskapet för SISU Idrottsutbildarna, dnr 07/0337. Landstingsstyrelsen har nu beslutat att avvisa regionförbundets förslag och de önskar istället att regionförbundet övertar huvudmannaskapet för Smålands Idrottsförbund. Då verksamheten hos SISU Idrottsutbildarna och Smålands Idrottsförbund är nära sammankopplad anses det viktigt att de hanteras av samma regionala huvudman. sunderlag - Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen LS3/ sunderlag Landstinget Kronoberg Huvudmannaskap och anslag för SISU Idrottsutbildarna och Smålands Idrottsförbund Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att överta huvudmannaskapet för Smålands Idrottsförbund under förutsättning att landstingets medlemsbidrag ökas med motsvarande summa år 2009 och därefter

13 Driftsstöd budget Dnr 07/0352 Driftstöden utgör en väsentlig del av regionförbundets medel för regional utveckling. Budgetberedningen diskuterade 23 april principer för driftstöden och översiktligt även de organisationer som 2008 erhåller driftstöd. Vidare beslöt arbetsutskottet , 108: att minska anslaget till driftstöd 2009 med 1 miljon kronor samt att uppdra till ordföranden att återkomma med förslag till fördelning av driftstöden Styrelsen beslöt , 138: att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag till fördelning tas fram utifrån tidigare diskussioner med en konsekvensanalys av besparingarnas effekter på berörda verksamheter samt att ärendet behandlas i samband med detaljbudgeten vid styrelsen sammanträde i september Som underlag till en konsekvensanalys har organisationerna bjudits in till en dialog den 12 och 13 augusti. Regionförbundets styrelse och kulturrapportörer har tillsammans med tjänstemän hållit i dialogen. Konsekvensanalysen presenteras på sammanträdet. Kulturrapportörerna Eva Löfquist (s), Margareta Schlee (m) och samordnarna Erica Månsson och Lisa Bergman informerar om de dialogmöten som hållits. Under våren höll tjänstemännen dialogmöten med samtliga studieförbund. Utgångspunkten är hur förbunden bidrar till länets RUP. sunderlag - Studieförbundens bidrag till genomförande av RUP:en - PM, Olika sorters pengar, Konsekvensanalys neddragning av driftstöd till kulturorganisationer 2009 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet att ärendet behandlas vid extra arbetsutskott den 20 augusti

14 De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge Dnr 08/0177 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren inkom med skrivelse De kronobergska företagens behov av goda kommunikationer med Norge I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Inkommen skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt ordförande att i samråd med infrastrukturberedningens ordförande utforma svar på skrivelse från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att infrastrukturberedningen får i uppdrag att beakta förändringar i transportmöjligheter i öst-västlig riktning i det fortsatta arbetet med infrastrukturplanering

15 Vilken region ska Kronoberg tillhöra? - motion Dnr 08/0059 Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt (v) inkommit med en motion där man föreslår att Regionförbundet beslutar att låta genomföra en rådgivande folkomröstning/opinionsundersökning bland Kronobergs medborgare om vilken regiontillhörighet man helst vill se i framtiden. I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Vilken region ska Kronoberg tillhöra, motion, Vänsterpartiets regiongrupp Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen

16 Tolkförmedlingens framtid - skrivelse Dnr 08/0142 Kommunstyrelsen i Växjö kommun har i beslut beslutat att överlämna frågan om en regional tolkförmedling till Regionförbundet. Carin Högstedt (v) har i en skrivelse, , föreslagit att Växjö kommun utreder möjligheterna att i samverkan skapa en regional tolkförmedling i Kronobergs län. I enlighet med arbetsutskottets beslut angående inkomna skrivelser och motioner har ingen beredning av ärendet ägt rum. sunderlag Tolkförmedlingens framtid, Växjö kommun, skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att skrivelsen inte föranleder någon åtgärd

17 Policy - rehabilitering Dnr 07/0145 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) och lagen om allmän försäkring (AFL) ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete hos arbetsgivaren. I Regionförbundets arbetsmiljöplan, fastställd av regionstyrelsen , uppdras åt kansliet att arbeta fram en policy för rehabilitering. shandlingen är avstämd med arbetsrättsjurister vid Sveriges Kommuner och Landsting. Ärendet är föremål enligt MBL i samverkansgrupp först den 13 augusti varmed eventuell föreslagen ändring redogörs för under arbetsutskottets sammanträde den 14 augusti. Vid MBL-förhandling den 13 augusti har arbetsgivaren medgivit följande ändring i texten under rubriken Återgång i arbete. Efter mening två som slutar med - andra arbeten kan komma att ske införs en ny rubrik Omplaceringsutredning sunderlag Förslag till rehabiliteringspolicy daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna policy för rehabilitering för Regionförbundet i i enlighet med upprättad handling och föreslagen förändring

18 Sammanträdestider 2009 Dnr 08/0074 Förslag till sammanträdesplan för, i första hand, regionstyrelsen och regionfullmäktige har upprättats. Dessa två politiska forum får styra övriga politiska sammanträdes i regionförbundet. Dessutom har hänsyn tagits till SKL:s sammanträden. Synpunkter framförs angående att vissa möten kolliderar med beredningar hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kansliet uppmanas att se över möjligheten att flytta några sammanträden i enlighet med den förda diskussionen. Schemat kommer att kompletteras med beredningarnas mötestider efter det att sammanträdesplanen är antagen. sunderlag Förslag till sammanträdesplan för 2009 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till sammanträdesplan för år 2009 med föreslagna ändringar

19 Styrelsens utvecklingsdagar Samordnare Ulrika Gustafsson redovisar den sammanställning som gjorts utifrån styrelsens utvecklingsdagar på Toftaholm maj Arbetsutskottet beslutar att ge kansliet i uppdrag att se över, samt föreslå revidering av befintliga reglementen och arbetsordningar att arbetsutskottet bokar en första träff med beredningarnas presidier snarast för att föra en dialog om beredningarnas funktion och uppdrag att arbetsutskottet under hösten diskuterar hur arbetsutskottet och styrelsen vill använda rapportörerna att kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av befintlig delegationsordning i enlighet med framförda synpunkter att presidiet får i uppdrag att genomföra en enkel enkätundersökning gällande styrelsearbetet, ställd till styrelsens ledamöter

20 Styrelsens sammanträden - upplägg Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat en förändring av upplägget av sina möten Det har bl.a. framförts synpunkter på att mer tid behövs till diskussioner avseende förbundets uppdrag mm. Arbetsutskottet beslutar att förändra upplägget av sammanträdena i enlighet med dagens diskussion

21 IT-investeringar Dnr 07/0352 Ett flertal verksamheter inom regionförbundet har behov av att göra nyinvesteringar inom IT. AV-Media har ett akut behov av att lösa sina lagringsbehov avseende ISO och streamfiler, dessutom behöver en server inköpas för att kunna leverera film till skolorna i länet. Serviceresor har också ett stort behov av att lösa ett tillgänglighetsbehov för sina applikationer. Därutöver finns det behov av att byta ut gamla servrar på kansliet. Föreslås att utrustningen avropas via Landstinget Kronobergs avtal och som Regionförbundet har rätt att utnyttja. Därmed behöver inte någon separat upphandling göras. Denna lösning kostar totalt kronor komplett med all hårdvara och mjukvara. Avskrivning av investeringen föreslås ske på tre år och avskrivningen skall belasta resultatenheterna 4 Trafikadministration, 65 Serviceresor, 203 Regionförbundets kansli samt 220 AV-Media. sunderlag Underlag IT-investeringar Arbetsutskottet beslutar att bevilja medel för IT-investeringar om totalt Avskrivning av investeringen sker på tre år och avskrivningen skall belasta resultatenheterna 4 Trafikadministration, 65 Serviceresor, 203 Regionförbundets kansli samt 220 AV-Media. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson IT-ansvarig Mikael Söderberg Åke Sjöberg AV-Media

22 Kurser och konferenser 1. Kulturens roll i det hållbara samhället, Uppsala 6 7 oktober 2008 Arbetsutskottet beslutar att erbjuda Margareta Schlee (m) att åka på konferensen sexpediering Margareta Schlee (m)

23 Övrigt Samordnare Sara Nilsson informerar om sveckan. Gunnar Nordmark (fp) lämnar kort information om konferensen Folkets Hus och Parkers filmdagar i Malmö den 6-10 augusti Arbetsutskottet beslutar att ordförande får i uppdrag att tillskriva kommunchefer och kommun-/landstingsstyrelseordförande angående deltagande i sveckan att notera informationen till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-08-20 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-08-20 1 (33) 2008-08-20 1 (33) Tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Onsdagen den 20 augusti kl. 09.00 12.50 med ajournering 09.50-10.00 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 14:00-16:30 Paragrafer 44-56 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande

Roland Leben (KD), ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Tekniska nämnden Plats och tid Folkets Hus Långön Kl. 17.00-18.25. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-15.00 Beslutande Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S) Marianne Sandlund (S) Anne-Marie Olofsgård (FP) Veronica Brandt (S) för Håkan Hjelm

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 15.00 16.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Thomas Calissendorff.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-16.15 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer