SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)"

Transkript

1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider (S), andre vice ordf. ( ) Suzanne Frank (M) Arne Karlsson (M) Lena Karlsson (C) Gunnar Nordmark (FP) Bengt Germundsson (KD) Ann-Charlotte Wiesel (M) Robert Olesen (S) Anna Fransson (S) Carin Högstedt (V) Peter Skoog Lindman (S) Charlotta Svanberg (S) Tjänstgörande ersättare Anne Karlsson (S) ersättare för Monica Widnemark (S) Kjell Jormfelt (MP) ersättare för Monica Widnemark (S) Anders Mårtensson (V) ersättare för Monica Haider (S) Övriga närvarande Ersättare Rolf Andersson (FP), Bo Frank (M) Övriga förtroendevalda Sven Sunesson (C) Peter Hogla, Ulf Petersson, Johanna Andersson, Thomas Nilsson, Eva Palmér, Sara Nilsson, Robin Rikardsson, Emelie Johansson, Yanni Shizhou, Heidi Samuelsson Justering Justerare Monica Haider (S) Robert Olesen (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée Monica Haider Paragrafer Robert Olesen

2 (40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (40) Förteckning över styrelsens ärenden 171 Fastställande av dagordning 172 Rapporter från externa uppdrag 173 Aktuella frågor för regional utveckling 174 Ekonomisk rapport över budget Ekonomiskt läge projektmedel inför Sammanträdesplan Uppsägning av hyresavtal mellan Videum AB och Regionförbundet 178 Sydostlänken remissyttrande 179 Länstransportplan godkännande av förskottering av Haganäsleden 180 Utredning avseende färdtjänstens kostnader svar på skrivelse från Bo Frank 181 Framtida trafik Halmstad-Hässleholm rapport 182 Principöverenskommelse mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län om den framtida tåg- och busstrafiken över länsgräns 183 Stegvis utveckling av Södra stambanan rapport 184 EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag remissyttrande 185 Nationell plan för transportinfrastruktur redogörelse för innehåll 186 Regionala tillväxtmedel (1:1) extra anslag - projektansökningar 187 Väx! projektansökan 188 Plug In Ljungby projektansökan 189 Kooperation för allas rätt att jobba projektansökan 190 Framtid Kronoberg implementering projektansökan 191 FIAS Förstärkta insatser för ungdomar på väg till arbete eller studier projektansökan 192 Information Engineering Centre budgetförstärkning projektansökan 193 Centrum för organisatorisk innovation projektansökan 194 Strukturfonder (programskrivning) - förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken Almi Företagspartner Kronobergs län AB samverkansavtal 196 Entreprenörskapsbarometern i Kronobergs län 197 Strategiskt klimat- och energiarbete i rapport 198 Kulturpris, bubblare och kreativ entreprenör 199 Reaktor Sydost skrivelse angående verksamhetsmedel Långsiktig hållbar markanvändning remissyttrande 201 Samarbete med Suzhou rapport från resa i juni och augusti 202 Regional digital agenda prioriterade områden och styrgrupp 203 Öka samverkan mellan skolan och kulturen! motion 204 Utvecklingsarbete i samband med varsel svar på skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet 205 Bildande av regionkommun lägesrapport 206 Region Jönköping Småland, förslag till framtida organisation - remissyttrande 207 Anmälningsärenden

4 (40) 171 Fastställande av dagordning beslutar Att fastställa dagordningen enligt utsänd kallelse och ärendeförteckning.

5 (40) 172 Rapporter från externa uppdrag Ordförande Roland Gustbée (M) redogör för följande möten/uppdrag: - Första spadtag vid Vislanda station - Destination Småland - Partnerskap Småland - Möte med kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköping, Kalmar, Halland och Blekinge län angående länsgränsöverskridande trafik Carin Högstedt (V) rapporterar från deltagande på Trädagarna i Virserum. Gunnar Nordmark (FP) redogör för deltagande på seminarium på Almedalsveckan med Konstnärernas riksförbund. beslutar Att notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.

6 (40) 173 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för följande frågor: - Projekt aktuella för avdelningen för SKLs särskilda satsningar - Medarbetarenkät - Medlemsindex - Regionförbundets styrning och organisation - Regeringsuppdragen angående regional planering och digital agenda - EU-program för Småland och Öarna - Sustainable Småland visions- och inspirationsdag - Kurs och konferens - Trafikdagarna och Mötesplats i Kosta 5-6 december - Företagsfabrikens ranking - Drivhuset - IKEA Sveriges starkaste varumärke - Webbplatsen Mitt Småland beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (40) 174 Ekonomisk rapport över budget 2013 Dnr 11/0011 Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2013 lämnas en ekonomirapport över budget 2013 m.m. - Delårsrapporten bereds av arbetsutskottet den 11 september, inför styrelsen den 25 september. De sakkunniga revisorerna går igenom delårsbokslutet den augusti och förtroendevalda revisorerna sammanträder den 13 september. Fullmäktige sammanträder den 11 oktober. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 156/13 beslutar Att notera ekonomiskrapport över budget 2013 till protokollet.

8 (40) 175 Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 158/13 - Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) beslutar Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet.

9 (40) 176 Sammanträdesplan 2014 Dnr 13/0005 Kansliet har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för 2014 för regionförbundets arbetsutskott, trafiknämnd, styrelse och fullmäktige. I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. Regionfullmäktige fastställer datum för sina sammanträden, regionstyrelsen för sina och arbetsutskottets sammanträden och trafiknämnden för sina sammanträden. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 159/13 - Sammanträdesplan 2014 föreslår fullmäktige besluta Att fastställa regionfullmäktiges sammanträdesplan beslutar Att fastställa regionstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdesplan 2014.

10 (40) 177 Uppsägning av hyresavtal mellan Videum AB och Regionförbundet Dnr 07/0208 Mot bakgrund av diskussioner med Videum föreslås samtliga hyreskontrakt mellan Videum AB och Regionförbundet sägas upp för att omförhandlas med avsikten att harmonisera hyresavtalens avtalstid med kommande mandatperiod, dvs Ett ev. nytt hyresavtal skall i så fall godkännas av regionstyrelsen senare i höst. sunderalg - Arbetsutskottets protokoll 161/13 - Tjänsteskrivelse Uppsägning av hyresavtal mellan Videum AB och Regionförbundet södra Småland beslutar Att säga upp samtliga hyresavtal mellan Regionförbundet och Videum AB. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

11 (40) 178 Sydostlänken - remissyttrande Dnr 10/0062 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över Sydostlänken, förstudie sträckan Älmhult-Olofström samt järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning sträckan Olofström-Blekinge kustbana. Kostnaden för Sydostlänken är beräknad till ca 2,5 miljarder kronor. I Trafikverkets kapacitetsutredning 2012 pekas Sydostlänken ut som en framtida järnväg av riksintresse, tänkt som ett godsstråk för att knyta samman Södra stambanan med Blekinge Kustbana samt för persontrafik med tre stationer i Blekinge och Skåne. I remissförslaget till Nationell plan för transportsystemet , som kom 14 juni 2013, är Sydostlänken inte nämnd. Regionförbundet anser att satsning på och utveckling av järnväg för gods- och persontrafik är bra men framhåller att kapacitetshöjande investeringar på Kust-till-kustbanan bör prioriteras före investeringar i Sydostlänken. Vidare kan konstateras att ett antal åtgärder som nämns i utredningen inte är kostnadsberäknade. Det är även en brist att utredningen saknar samhällsekonomiska beräkningar för upprustning av alternativa sträckningar till Sydostlänken. I den efterföljande diskussionen föreslås en redaktionell ändring enligt följande: Första meningen i andra stycket på sidan två ändras till Det är positivt att man i underlagsmaterialet PM samhällsekonomi kan konstatera att det för flertalet av de olika prognoserna har beräknats en samhällsekonomisk nytta av Sydostlänken. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 162/13 - Förslag till remissyttrande Sydostlänken, förstudie och järnvägsutredning - Remiss Sydostlänken, förstudie och järnvägsutredning beslutar Att avge remissvar över Sydostlänken, förstudie sträckan Älmhult-Olofström, samt järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning sträckan Olofström-Blekinge kustbana enligt upprättad handling daterad , med föreslagen redaktionell ändring. sexpediering Trafikverket

12 (40) 179 Länstransportplan godkännande av förskotterings av Haganäsleden Dnr 12/0030 I Länstransportplan för Kronobergs län återfinns LV 120, genomfart Älmhult, Haganäsleden. Avtal om förskottering i Länsplan för regional transportinfrastruktur tecknades mellan Älmhults kommun och Trafikverket år Avtalet måste godkännas av Regionförbundet, som är planupprättare. Planeringen av Haganäsleden i Älmhult är inledd och därmed har uppdagats att regionförbundets godkännande av förskotteringsavtalet saknas. Summan kommer att belasta länstransportplanens verksamhetsplan under åren sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 163/13 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan godkännande av förskottering av Haganäsleden - Avtal mellan Älmhults kommun och Trafikverket avseende väg 120, Haganäsleden, genom Älmhults tätort. beslutar Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att godkänna förskotteringsavtal avseende väg 120, Haganäsleden, genom Älmhults tätort. sexpediering Älmhults kommun Trafikverket

13 (40) 180 Utredning avseende färdtjänstens kostnader svar på skrivelse från Bo Frank Dnr 13/0131 Bo Frank (M), har tillskrivit regionstyrelsen i ärende avseende ökade kostnader för färdtjänstens administration. Med anledning av skrivelsen uppdrogs åt trafikdirektören att tillsätta en utredning i ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 28 augusti redogörs för rapportens slutsatser och även förslag till svar över skrivelsen från Bo Frank. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om kostnader orsakade av kvalitetshöjande insatser, uppföljning av bruttokostnader och kostnadskontroll av styrelsen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 164/13 beslutar Att notera rapport avseende Analys av kostnadsutveckling inom Serviceresor till protokollet. Att avge svar på skrivelse från Bo Frank (M) Angående ökade kostnader för färdtjänstens administration i ärendet, i enlighet med upprättad handling. sexpediering Bo Frank Växjö kommun

14 (40) 181 Framtida trafik Halmstad-Hässleholm - rapport Dnr 12/0305 Region Halland, Region Skåne och Regionförbundet har uppdragit år Vectura Consulting AB att genomföra en analys avseende Markarydsbanan delen Halmstad Hässleholm, som en Pågatågsatsningen. Föreslås att styrelsen noterar rapporten Rapport Framtida trafik Halmstad Hässleholm till protokollet och använder rapportens slutsatser som en del av underlag inför arbetet avseende utökad Pågatågstrafik sträckan Halmstad - Hässleholm. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 165/13 - Rapport Framtida trafik Halmstad - Hässleholm beslutar Att notera rapporten till protokollet och använder rapportens slutsatser som en del av planeringsarbetet med utökad Pågatågstrafik sträckan Halmstad - Hässleholm.

15 (40) 182 Principöverenskommelse mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län om den framtida tåg- och busstrafiken över länsgräns Dnr 13/0240 Företrädare för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har under en längre tid fört samtal om förutsättningar för utökad tågtrafik mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö/Alvesta. Utgångspunkten är en gemensam ambition om att stärka sambanden mellan de tre arbetsmarknadsregionerna och förbättra möjligheten till pendling över länsgränserna. Med denna principöverenskommelse är parterna överens om att Öresundstågsystemet utgör basen i nuvarande och framtida tågtrafik mellan Kalmar och Kronobergs län, dock kan den fortsatta utvecklingen mot en gemensam arbetsmarknad generera behov av trafik med andra uppehållsmönster. Parterna är vidare överens om förbättra den länsöverskridande busstrafiken samt att undersöka möjligheterna för samordning och effektivisering av serviceresor och annan anropsstyrd kollektivtrafik. Ambitionerna beskrivs i Trafikförsörjningsprogram för (oktober 2012). sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 166/13 - Principöverenskommelse mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län om den framtida tåg- och busstrafiken över länsgräns beslutar Att godkänna Principöverenskommelse mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län om den framtida tåg- och busstrafiken över länsgräns sexpediering Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län

16 (40) 183 Stegvis utveckling av Södra stambanan - rapport Dnr 12/0240 Nätverket Stambanan.com har tagit fram en rapport kring utvecklingen av Södra stambanan. Rapporten konstaterar att Södra stambanan är en pulsåder i järnvägsnätet och har varit så i 150 år. Vidare att den stegvisa utvecklingen av Södra stambanan behöver fortsätta för att resande och transporter på järnvägen ska unna utvecklas. För att möta en ökande efterfrågan utgörs viktiga utvecklingspunkter av korta transporttider, väl fungerande anslutningar och ökad kapacitet. Rapporten är avsedd att ge underlag för en långsiktig utvecklingsstrategi för Södra stambanan och inleds med en kort sammanfattning av innehållet. Stambanan.com är ett nätverk som arbetar med järnvägs- och utvecklingsfrågor med fokus på Södra stambanan. Medlemmar är 26 kommuner, Region Skåne samt regionförbunden i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län. Rapporten är framtagen av konsultföretaget Trivector och har finansierats av nätverkets medlemmar. Regionförbundet har via 1:1-medel bidragit med kr. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 167/13 - Rapport Stegvis utveckling av Södra stambanan beslutar Att notera rapporten Stegvis utveckling av Södra stambanan till protokollet.

17 (40) 184 EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag - remissyttrande Dnr 13/0249 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge ett yttrande över EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag. Förslag till yttrande har samordnats med övriga regionförbund i Småland/Blekinge. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 168/13 - EU-riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag remissyttrande beslutar Att avge yttrande över EU-kommissionens förslag till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag, i enlighet med upprättad handling. sexpediering Näringsdepartementet

18 (40) 185 Nationell plan för transportinfrastruktur redogörelse för innehåll Dnr 12/0306 skall den 25 september avge yttrande över Nationell plan för transportinfrastruktur Synpunkter skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 1 oktober Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 augusti redogörs för innehåll i planen. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om ERTMS samt genomgående trafik västerut. beslutar Att notera rapport avseende nationell plan för transportinfrastruktur till protokollet.

19 (40) 186 Regionala tillväxtmedel (1:1) extra anslag - projektansökningar Dnr 13/0017 I samband med regeringens vårproposition lanserades en extra förstärkning av tillväxtmedlen i de åtta län som drabbats hårdast av konjunkturnedgången. Syftet med det extra tillskottet är att förbättra länens möjligheter att verka för strukturomvandling och näringslivsutveckling. Ett formellt beslut omfattande 5 mkr extra till Kronoberg för 2013 togs av regeringen i juni, och 5 mkr väntas tillkomma i regleringsbrev för Tio projekt har inkommit för denna extra utlysning. I skrivelsen föreslås ett paket med insatser, omfattande också tidigare taget beslut om Smart Housing. Ytterligare beslut tillkommer under hösten. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 169/13 - Tjänsteskrivelse Extra anslag - information och samlad bedömning av ansökningar, daterad beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (40) 187 Väx! - projektansökan Dnr 13/0219 I Kronobergs län har 544 företag (3%) mellan anställda (AB, HB och enskilda firmor). Genom att identifiera de företag som har tillväxtambitioner och potential att växa, skapas inte bara arbetstillfällen i de företagen. De tenderar också ofta att agera draglok åt andra företag i området och därmed vitalisera näringslivet. Almi har under tidigare år genomfört sk LIFT-program, kvalificerade utvecklingsprogram för företag. Uppföljningar av dessa visar att de som genomgått programmet har avsevärt högre tillväxt än snittet i länet. Projektet syftar till att stödja 12 företag genom ett tillväxtprogram. Projektet vänder sig till företag i Kronobergs län med minst 10 och max 50 anställda. Företaget ska ha tillväxtambitioner och potential att växa. 1-3 deltagare från varje företag går programmet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 170/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Väx! maximalt kr, varav kr år 2013 och kr år Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Almi Företagspartner i Kronobergs län AB

21 (40) 188 Plug In Ljungby - projektansökan Dnr 13/0228 Ljungby kommun har medverkat i det regionala Plug In-projektet, som syftar till att minska avhoppen från gymnasieskolan. Verksamheten i Ljungby inom ramen för det regionala PlugIn avslutas i november För att fortsätta utveckla arbetet, ansöker Ljungby kommun om medel för ett nytt projekt. Syftet med projektet är att minska avhoppen i gymnasieskolan, få ungdomar som står utanför arbetsmarknad och skola att komma tillbaka till arbete eller studier samt att öka måluppfyllelsen i gymnasieskolan. Projektet bygger vidare på resultaten från det tidigare Plug In projektet, och innebär en breddning av insatserna. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 171/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Plug In Ljungby maximalt kr, varav kr 2013 och kr Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Ljungby kommun

22 (40) 189 Kooperation för allas rätt att jobba - projektansökan Dnr 13/0225 Coompanion arbetar med stöd till start och utveckling av kooperativa företag. I och med en ökad arbetslöshet i länet har det nu också blivit ett ökat intresse för arbetskooperativa företag. Med anledning av detta ansöker man om ett projekt som innebär en resursförstärkning och uppväxling av verksamheten. Syftet med projektet är att utveckla förutsättningar i länet för fler i sysselsättning genom att starta nya och utveckla befintliga sociala företag och arbetskooperativ. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 172/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Kooperation för allas rätt att jobba maximalt kr, varav kr år 2013 och kr år Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Coompanion Kronobergs län

23 (40) 190 Framtid Kronoberg implementering - projektansökan Dnr 13/0224 Framtid Kronoberg är ett länsomfattande ESF-projekt som riktar sig till arbetssökande ungdomar i åldrarna år där länets samtliga kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samverkar. Målsättningen är att minska ungdomsarbetslösheten i länet, stärka ungas kompetens och skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för unga i utanförskap. Projektet är väl förankrat i hela länet och stödet till projektet är stort. Samtliga medverkande aktörer är positiva till projektet, och det föreligger nu en utmaning för att få arbetet att fortsätta efter projektslut i juni För att lägga grunden för en implementering, söker Framtid Kronoberg därför extra medel. Syftet med detta projekt är att ta tillvara resultat, erfarenheter och samverkansformer från Framtid Kronoberg samt utreda hur en ordinarie verksamhet kan organiseras. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 174/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Framtid Kronoberg - implementering maximalt kr, varav kr år 2013 och kr år Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Växjö kommun

24 (40) 191 FIAS Förstärkta insatser för ungdomar på väg till arbete eller studier - projektansökan Dnr 13/0220 Lessebo kommun har sedan december 2012 medverkat i regionförbundets Plug In-projekt vars syfte är att få ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning. I samband med projektet har dock behovet av att öka samverkan mellan studier och näringsliv i Lessebo för att vidareutveckla insatserna för målgruppen, varför projektet FIAS har tagits fram. Projektet syftar till att förstärka insatser för ungdomar på väg till arbete eller studier. Projektet ska stimulera ungdomar från Lessebo kommun att gå längre i utbildnings-systemet och göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att kartlägga utbildningsmöjligheter för ungdomar i kommunen, kopplat till de behov som finns på arbetsmarknaden i länet, i första hand i Lessebo och kringliggande kommuner. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 175/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet FIAS maximalt kr, varav kr 2013 och kr Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Lessebo kommun

25 (40) 192 Information Engineering Centre budgetförstärkning - projektansökan Dnr 13/0222 Information Engineering Center (IEC) är ett icke vinstdrivande klusterinitiativ med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. Medlemmarna arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom IT-området. IEC drivs idag som ett projekt t.o.m. augusti beviljade hösten 2011 totalt kr i grundfinansiering till projektet. Efterfrågan på IEC:s medverkan i och initiativ till olika aktiviteter har ökat, och behoven av projektledning har visat sig större än budgeterat. Därför söker Linnéuniversitetet om en resursförstärkning av det befintliga projektet. Syfte och mål med projektet är i grunden detsamma som huvudprojektet IEC, d.v.s. att bygga upp och etablera klusterinitiativet på området. Genom budgetförstärkning och nya aktiviteter skapas förbättrade förutsättningar för att nå målen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 177/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Information Engineering Centre budgetförstärkning maximalt kr Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Linnéuniversitetet

26 (40) 193 Centrum för organisatorisk innovation - projektansökan Dnr 13/0211 I Ljungby finns unika kompetenser inom hela kedjan från smart informationsöverföring via effektiva affärssystem och affärsutveckling till effektiva produktions- och organisationsprocesser. Dessa kompetenser vill Ljungby kommun och Centrum för Informationslogistik samla. Syftet med projektet är att skapa ett regionalt centrum för organisatorisk innovation i Ljungby. Med organisatorisk innovation menas allt förbättringsarbete inom företag eller offentlig verksamhet som leder till höjd produktivitet och ökad konkurrenskraft utan att öka kostnader. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 178/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att bevilja projektet Centrum för organisatorisk innovation maximalt kr, varav kr 2013 och kr Att anslå medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Ljungby kommun

27 (40) 194 Strukturfonder (programskrivning) - förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken Dnr 13/0138 ska godkänna förslag till tematisk inriktning på den regionala strukturfondsprogrammet vid styrelsemöte den 25 september Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en muntlig information avseende förutsättningar och förslag under beredningsprocessen. beslutar Att notera information avseende förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken

28 (40) 195 Almi Företagspartner Kronobergs Län AB - samverkansavtal Dnr 12/0079 Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt samverkansavtal för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Arbetet med att ta fram samverkansavtalet sker gemensamt med övriga regionala ägare och ger ett avtal över flera år som är likalydande för samtliga regioner. Kommande samverkansavtal föreslås gälla under en fyraårsperiod, De föreslagna förändringarna innebär inte några praktiska förändringar för ALMI:s verksamhet och styrelsen föreslås ställa sig bakom det centralt framtagna avtalet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 180/13 - Tjänsteskrivelse samverkansavtal AMLI Företagspartner Kronoberg AB Förslag på samverkansavtal beslutar Att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag. sexpediering Almi Företagspartner Kronobergs län AB

29 (40) 196 Entreprenörskapsbarometern i Kronobergs län Dnr 13/0068 Entreprenörskapsbarometern är Sveriges största attitydundersökning om företagande personer i åldrarna år har tillfrågats. Undersökningen ger svar på frågor som: Vem kan tänka sig att vara företagare? Vem vill helst vara företagare? Hur vill man driva sitt företag? Vilken kunskap har man om att driva företag? Vilka attityder har man till företagande? Hur har detta förändrats över tid sedan 2004? Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse över Entreprenörskapsbarometern i Kronobergs län. sunderlag - Entreprenörskapsbarometern 2012 beslutar Att notera rapport över Entreprenörskapsbarometern i Kronobergs län till protokollet.

30 (40) 197 Strategiskt klimat- och energiarbete i - rapport Dnr 12/0257 Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost kartlagt och analyserat det strategiska klimat- och energiarbetet i i bifogad rapport. Syftet är att undersöka hur den regionala nivån kan stödja arbetet på bästa sätt och hur regional samverkan effektivast utformas för att nå våra regionala klimat- och energimål. Kartläggningens resultat speglar två sidor som ställs mot varandra, framgångar/potential respektive problem/utmaningar kopplat till det strategiska klimat- och energiarbete som genomförs idag. Kartläggningen utgör ett viktigt underlagsmaterial för de processer som genomförs inom Regionförbundet, Länsstyrelsen i Kronoberg, Energikontor Sydost och Klimatkommission Kronoberg. Den regionala utvecklingsstrategin, åtgärdsprogram för klimat- och energi, regionförbundets miljöstrategi samt Energikontorets verksamhetsplanering är exempel på arbetsområden där kartläggningen kan utgöra ett viktigt underlagsmaterial. Kartläggningen är utskickad till kommunerna och landstinget i Kronobergs län tillsamman med ett gemensamt följebrev från Regionförbundet, Länsstyrelsen, Klimatkommission och Energikontoret. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om uppdrag och verksamhet för Klimatkommissionen Kronoberg. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 186/13 - Kartläggning och analys av strategiskt klimat- och energiarbete i samt gemensamt följebrev beslutar Att notera Kartläggning och analys av klimat- och energiarbetet i till protokollet.

31 (40) 198 Kulturpris, bubblare och kreativ entreprenör Dnr 13/0091 Regionförbundet s årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. Utmärkelserna Kulturpris, Kreativ entreprenör och Bubblare tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional kulturplan för Kronobergs län Regionförbundet s kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i länet. Bubblare är ett vandringspris som delas ut till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete. Regionförbundet södra Smålands pris till Kreativ entreprenör inom kulturområdet delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Förslag på pristagare har tagits fram genom nomineringsförfrågan ställd till kommunernas kulturansvariga och näringslivsansvariga (endast gällande kreativ entreprenör) för beredning i en kulturprisgrupp vilken utsetts av kulturberedningen. Kulturberedningen ställer sig bakom kulturprisgruppens förslag. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 187/13 - Kulturpris i Kronobergs län beslutar Att utnämna X till årets kulturpristagare Att utnämna X till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet Att utnämna X till årets bubblare sexpediering Samordnare Emelie Johansson

32 (40) 199 Reaktor Sydost skrivelse angående verksamhetsmedel 2014 Dnr 13/0084 Reaktor Sydost har inkommit med ett äskande för 2014 där de önskar ett ökat verksamhetsstöd. Föreslås att regionstyrelsen avslår Reaktor Sydosts begäran om ökat verksamhetsstöd 2014, mot bakgrund av regionfullmäktiges tidigare beslut om budget sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 188/13 - Tjänsteskrivelse Reaktor Sydost - äskande om ökat verksamhetsstöd Verksamhetsplan Reaktor Sydost År 2014 inkl. äskande om ökat Verksamhetsstöd 2014 beslutar Att avslå Reaktor Sydosts begäran om ökat verksamhetsstöd sexpediering Reaktor Sydost

33 (40) 200 Långsiktig hållbar markanvändning - remissyttrande Dnr 13/0232 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över Miljömålsberedningens remiss Långsiktig hållbar markanvändning - delbetänkande. Föreslås att regionförbundet avböjer att avge yttrande i ärendet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 189/13 - Missiv Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktig hållbar markanvändning. - Delbetänkande Långsiktig hållbar markanvändning beslutar Att ej avge yttrande i ärendet remiss Långsiktig hållbar markanvändning. sexpediering Miljödepartementet

34 (40) 201 Samarbete med Suzhou rapport från resa i juni och augusti Dnr 11/0177 och 11/ 0213 På regionstyrelsens sammanträde redogörs för innehåll och aktuellt läge i regionförbundets Kinasatsning, projektet Top Level samt rapporteras från resor till Suzhou och Shanghai i juni och augusti. beslutar Att notera informationen till protokollet

35 (40) 202 Regional digital agenda prioriterade områden och styrgrupp Dnr 12/0258 Regionförbundet har ingått ett signatärskap med regeringen i fråga om en avsiktsförklaring kring den digitala agenda som regeringen formulerat. I oktober 2011 lanserade regeringen strategin It i människans tjänst- en digital agenda för Sverige. s arbetsutskott beslöt i december 2012 att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på regionförbundets roll och ansvar i en regional digital agenda, inför senare beslut i styrelsen. Föreslås att regionstyrelsen godkänner förslag till prioriterade områden och projektorganisation för arbetet med att bereda en regional digital agenda. Föreslås att Ulf Hedin (M) och Robert Olesen (S) utses att vara kommunrepresentanter i den politiska förankringsgruppen. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 190/13 - Tjänsteskrivelse Regional digital agenda - förslag till prioriterade områden och projektorganisation - IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige beslutar Att godkänna förslag till prioriterade områden och projektorganisation för arbetet med att bereda en regional digital agenda för Kronobergs län. Att utse Ulf Hedin (M) och Robert Olesen (S) att vara kommunrepresentanter i den politiska förankringsgruppen. sexpediering Samordnare Mattias Arhn Ulf Hedin (M) Robert Olesen (S)

36 (40) 203 Öka samverkan mellan skolan och kulturen! - motion Dnr 13/0199 Ros-Marie Jönsson Neckö (S) har inlämnat en motion kring att öka samverkan mellan skolan och kulturen inkom till Regionförbundet. Motionen lyfter upp problematiken kring att skolan behöver mer kunskap om hur arbetet med kultur kan integreras i vardagarbetet och kulturaktörer behöver mer kunskap om skolans uppdrag och villkor. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland tar initiativ till att öka samverkan mellan skolan och kulturlivet, samt att en modell för ökat samarbete utformas. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 191/13 - Öka samverkan mellan skolan och kulturen! motion - Öka samverkan mellan skolan och kulturen! svar på motion föreslår fullmäktige besluta Att bifalla motionen. Att uppdra åt styrelsen att utreda hur samverkan mellan skolan och aktörer inom kulturområde kan öka. Uppdraget sker inom ramen för anslagen budget

37 (40) 204 Utvecklingsarbete i samband med varsel svar på skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet Dnr 12/0252 Regionförbunden i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län tillskrev i februari arbetsmarknadsminister Hillevi Engström angående friare insatser av arbetsförmedlingen för varslade. Arbetsmarknadsdepartementet har avgett svar på skrivelsen. Föreslås att styrelsen noterar arbetsdepartementets svar på skrivelsen till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 192/13 - Arbetsmarknadsdepartementets svar på skrivelse angående friare insatser av arbetsförmedlingen för varslade. beslutar Att notera skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet avseende angående friare insatser av arbetsförmedlingen för varslade till protokollet.

38 (40) 205 Bildande av regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport kring processerna avseende bildande av regionkommun. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 193/13 beslutar Att notera lägerapport över bildande av regionkommun till protokollet.

39 (40) 206 Region Jönköping Småland, förslag till framtida organisation - remissyttrande Dnr 13/0215 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge ett yttrande över Regionbildningskommitténs förslag över Region Jönköping Småland - förslag till framtida organisation. Föreslås att regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över remiss Region Jönköping Småland - förslag till framtida organisation, i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 194/13 - Remiss Region Jönköping Småland - förslag till framtida organisation - Yttrande över Region Jönköping Småland - förslag till framtida organisation beslutar Att avge yttrande över remiss Region Jönköping Småland - förslag till framtida organisation, i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Landstinget i Jönköpings län

40 (40) 207 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde: a. Arbetsutskottets protokoll b. Regiondirektörens delegationsbeslut c. Färdtjänsthandläggning delegationsbeslut beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-08-14 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-08-14 1 (44) 2013-08-14 1 (44) Tid Onsdag 14 augusti kl 9.00 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 augusti 2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 24 mars 2014 Ärende 2 Dnr Rutiner för utskick av handlingar till KSAU Information om ny rutin för utskick av handlingar inför KSAU:s sammanträden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 7 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 3 mars 2014 kl 14.00 16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-11-04 240 (257) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 4 november 2013, kl. 13.00 16.00. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S), 226-229 Övriga deltagande

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-11-19 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.35 ande Övriga deltagare Margareta Ahlm (S), ordförande Carina Östrand (S) Peder Christensen (S), vice

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08 Datum: Måndagen den 8 juni 2015 Tid: 17.00-18.50 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 55-56, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid avgörande Kommunhuset Lessebo, Rottnen Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 17.00 20.00 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen 112 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Stabygården, Högsby Fredagen den 23 oktober 2009, kl 10.00-11.15 ande Leif Larsson ordförande Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Monica Bengtsson

Läs mer