SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)"

Transkript

1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl , ajournerat Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Eva Palmér, Robin Rikardsson, Annika Sandström, Sara Nilsson, Helen Hägglund Justering Justerare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (37) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 Ange datum 3 (37) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 204 Fastställande av dagordning 205 Ekonomisk rapport Attestreglemente revidering av behöriga attestanter 207 Ekonomiskt läge projektmedel 208 Verksamhetsplan för Regionförbundet Internkontrollplan för regionstyrelsen 2012 uppföljning 210 Budget Budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg (kollektivtrafiken, inklusive Serviceresor och skolskjuts) 211 Diarie- och ärendehanteringssystem för Regionförbundet fastställande av anbudsunderlag 212 Regleringsbrev 2012 skrivelse angående utökning av anslag 1:1 regional utveckling 213 Om behovet av en regional gång- och cykelvägplan motion 214 Markaryd för framtiden projektansökan 1:1 regionala utvecklingsmedel 215 Markaryd för framtiden projektansökan, samt genomförandeavtal 216 Markaryd för framtiden II projektansökan 217 Redundant Sydnet förlikningsförhandlingar 218 Sydostlänken skrivelse 219 Digitala agendan IT i människans tjänst 220 Strategi för besöksnäringen 221 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 222 Polymernet projektansökan 223 Främja kvinnors företagande halvtidsutvärdering och beslut om förlängning för projekt 224 Kinasatsning utökning av budget 225 Processledare Tillväxt och innovation fastställande av anbudsunderlag 226 Resurscentrum 2013 projektansökan 227 Stiftelsen Elin Wägners lilla Björka verksamhetsstöd 228 Reaktor Sydost verksamhetsplan 2013 och ansökan om ökat verksamhetsstöd 229 Kulturstipendiater, kulturpris och bubblare EUs framtida sammanhållningspolitik synpunkter på södra Östersjöprogrammet kommande programperiod för Småland Blekinge 231 Förfrågan att samordna Handikappsrörelsens Idé- och kunskapscentrum i Kronobergs medlemsavgifter 232 Innovationsstödjande verksamhet vid högskola och universitet remissyttrande 233 Bildande av regionkommun lägesrapport 234 Motion till regionfullmäktige angående bildandet av egen regionkommun från Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänhetens ska fungera skrivelse 236 Grafisk profil för Regionförbundet revidering 237 Inbjudan till konferens Regional röra och sedan?

4 (37) 204 Fastställande av dagordning Följande tillägg föreslås i dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 7 november Ärende 4 f Sydostlänken skrivelse - Ärende 4 g Digital agenda IT i människans tjänst - Ärende 6 e EUs framtida sammanhållningspolitik ERB terms of reference EU Future Cohesion policy - utgår Arbetsutskottet beslutar Att godkänna dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 7 november 2012, med föreslagna tillägg och ändringar enligt ovan.

5 (37) 205 Ekonomisk rapport Dnr 12/0013 Ekonomisk rapport för perioden till och med har upprättats och redogörs för av ekonomichef Ulf Petersson. - Resultatet för perioden är 11,4 MKR. - Budgetavvikelsen för perioden är 15,9 MKR. - Prognos för hela 2012 är 9,3 MKR. sunderlag - Ekonomisk rapport Bilaga 1 Budgetavräkning (basverksamheten) - Bilaga 2 Kortfattad redogörelse för verksamheten avseende kvartal 3 - Bilaga 3 Specifikation över aktuella projekt Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att godkänna ekonomisk rapport för perioden till och med

6 (37) 206 Attestreglemente revidering av behöriga attestanter Dnr 11/0003 Regionstyrelsen har 196/08 fastställt attestreglementet för Regionförbundet. Mot bakgrund av att attestansvaret förändras löpande revideras också attestförteckningen. Regionförbundets revisorer har föreslagit att attestlistan bör godkännas av styrelsen inför varje nytt räkenskapsår. Eventuella förändringar anmäls sedan vid arbetsutskottets sammanträden. sunderlag - Attestreglemente revidering av behöriga attestanter Arbetsutskottet beslutar Att godkänna attestförteckning över behöriga attestanter daterad sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

7 (37) 207 Ekonomisk läge projektmedel oktober 2012 Dnr 10/0011 Inför beslut avseende projektmedel informeras styrelsen och arbetsutskottet om kvarvarande medel, samt innestående beslut. Dagens projektbeslut är de sista besluten för året, vilket innebär att budgeten kan nyttjas i sin helhet. Omfördelning mellan RUP-områdena har skett efter behov. sbudgeten har överskridits inom infrastrukturområdet, p.g.a. det föreslagna beslutet att bevilja medel till projektering av Markarydsbanan innevarande år. Hittills har de flesta andra beslut gällt kommande år, varför Markarydsbanan är ett sätt att nyttja medel som annars inte kommer till användning. För Förnyelse- och Kompetensområdena har fler flerårsbeslut tagits än beräknat. Den totala beslutsbudgeten för året hålls dock. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera information avseende ekonomisk läge projektmedel oktober 2012.

8 (37) 208 Verksamhetsplan för Regionförbundet 2013 Dnr 12/0009 Regionfullmäktige fastställer årligen en verksamhetsplan i december för det kommande kalenderåret. Regionförbundets verksamhetsplan 2013 utgår från de styrande mål som finns angivna i förbundets olika styrande dokument. Med styrande dokument avses av fullmäktige fastställd budget, fastställda program, strategier, planer och policys, såsom Regionalt utvecklingsprogram (RUP), länstransportplan, trafikförsörjnings-program, kulturplan Kronoberg, mångfalds- och jämställdhetsplan. De styrande målen som är angivna i verksamhetsplanen följs av effektmål, som är mätbara, uppföljningseller utvärderingsbara. Effektmålen ska föra oss i riktning mot de styrande målen och anger effekter på kort eller lång sikt. Målen följs av prioriterade insatser i form av aktiviteter De prioriterade insatserna ska ha en tydlig koppling till målen, det är de samlade resultaten från insatserna som på sikt ska göra att målen uppnås. Föreslås att fullmäktige fastställer Verksamhetsplan 2013 för Regionförbundet. sunderlag - Verksamhetsplan 2013 för Regionförbundet Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa Verksamhetsplan 2013 för Regionförbundet.

9 (37) 209 Internkontrollplan för regionstyrelsen uppföljning Dnr 10/0013 Fullmäktige har 9/12 fastställt policy för intern kontroll för Regionförbundet. Regionstyrelsen och trafiknämnden ska fastställa årliga planer för intern kontroll. Regionstyrelsen fastställde 102/12 internkontrollplan för regionstyrelsen Föreslås att styrelsen godkänner uppföljning och redovisning av regionstyrelsens internkontrollplan 2012 i enlighet med upprättad handling. Arbetsutskottet bereder vid sammanträde den 19 december förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2013, inför beslut i regionstyrelsen den 16 januari sunderlag - Internkontrollplan för regionstyrelsen uppföljning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna uppföljning och redovisning av regionstyrelsens internkontrollplan 2012 i enlighet med upprättad handling.

10 (37) 210 Budget Budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg (kollektivtrafiken, inklusive Serviceresor och skolskjuts) Dnr 11/0011 Kollektivtrafiken svarar för närmare 88 % av Regionförbundet s totala budget (2013). Regionförbundets medlemmar har lagt över ansvaret för kollektivtrafiken på regionförbundet och det är regionfullmäktige som fastslår ramarna för budgeten i maj varje år. I praktiken är det regionstyrelsen som arbetar med budgetprocessen och trafiknämnden som därefter ansvarar för driften av Länstrafiken Kronoberg. För att vara proaktiv och uppnå en god förankring, delaktighet och transperens finns det behov av att fastställa såväl former som tidplan för budgetprocessen. Syftet är att budget ska vara tydligt förankrad enligt samma principer och på samma nivå hos samtliga medlemmar innan den fastställs av regionfullmäktige. En tydlig politisk återkoppling av innevarande budgetår och likaledes prognos för kommande år ska vara en del av budgetprocessen. Ny budgetprocess kommer att kunna användas fullt ut först i arbetet med 2015 års budget. ad budget för 2013 samt förslag för 2014 hanteras så långt det är möjligt i enlighet med den nya processen. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om förankringsprocessen genom medlemmarnas kontaktpersoner och mandat. sunderlag - PM Budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg - Processchema Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till budgetprocess för Länstrafiken Kronoberg (kollektivtrafiken, inklusive skolskjuts och serviceresor).

11 (37) 211 Diarie- och ärendehanteringssystem för Regionförbundet fastställande av anbudsunderlag Dnr 12/0260 Växjö kommun ska upphandla nytt diarie- och ärendehanteringssystem för kommunens förvaltningar. Regionförbundet har valt att delta i upphandlingen på så sätt att vi kan avropa delar av avtalet t ex endast diarium och ärendehanteringssystem. Regionförbundet arbetar idag med ett diariesystem, PACT (edia, edia-webb, e-polo och e-comm), som tecknades initialt av Södra Smålands kommuner och landsting till och med och förlängdes sedan ytterligare 3 år till Enligt delegationsordning för regionstyrelsen skall arbetsutskottet fastställa anbudsunderlag som överskrider 15 % av tröskelvärdet för LOU. sunderlag - Upphandling av ärende- och dokumenthanteringssystem för Regionförbundet - Anbudsunderlag (finns tillgängligt först 29 oktober) Arbetsutskottet beslutar Att godkänna anbudsunderlag för Diarium- och ärendehanteringssystem för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling och de delar i underlaget som berör regionförbundet. sexpediering Administrativ chef Ulrika Gustafsson

12 (37) 212 Regleringsbrev 2012 ansökan om utökning av anslag 1:1 med anledning av varsel i Kronobergs län Dnr 12/0017 Styrelsen beslöt 178/12 att uppdra åt regiondirektören att bereda skrivelse avseende en utökning av det regionala anslaget 1:1 regional utveckling för Kronobergs län, inför beslut i arbetsutskottet den 7 november och styrelsen den 28 november. Med anledning av ärendets brådskande karaktär så har ordförande avgett skrivelse i förväg. Föreslås att styrelsen godkänner av ordförande vidtagen åtgärd. sunderlag - Skrivelse Regleringsbrev 2012 ansökan om utökning av anslag 1:1 med anledning av varsel i Kronobergs län Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge skrivelse avseende utökning av anslag 1:1 regional utveckling för Kronobergs län.

13 (37) 213 Om behovet av en regional gång- och cykelvägplan - motion Dnr 12/0220 Carin Högstedt (v) har för Vänsterpartiets regiongrupp inkommit med motion avseende behovet av regional gång- och cykelvägplan. I motionen föreslås att en inventering av behovet av gång- och cykelinfrastruktur genomförs, att en handlingsplan tas fram samt att resurser anslås för att förverkliga de mål man kommer fram till, varvid andelen cykeltransporter ska öka på bilresandets bekostnad. sunderlag - Motion Om behovet av en regional gång- och cykelvägplan - Tjänsteskrivelse Om behovet av en regional gång- och cykelvägplan Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att uppdra åt styrelsen att ta fram underlag för beslut om genomförandet av en inventering och en regional gång- och cykelvägplan. Att motionen därmed anses besvarad.

14 (37) 214 Markaryd station - För framtiden projektansökan 1:1 regionala utvecklingsmedel Dnr 12/0248 Markaryd station är tillsammans med Bjärnum och Vittsjö i Skåne tre av de totalt 16 nya tågstopp som nu byggs inom ramen för Trafikverkets projekt Pågatåg nordost och Krösatåg. Satsningen möjliggör regionaltågstrafik Hässleholm Markaryd, vilken planeras starta i december När Hallandstunneln står färdig 2015 frigörs kapacitet på Markarydsbanan, vilket medger utveckling av persontrafik längs hela sträckan Hässleholm-Halmstad. Alla tre berörda regioner har ambitioner för sådan trafik i sina respektive trafikförsörjningsprogram. För att genomgående trafik ska kunna realiseras krävs ytterligare åtgärder i Markaryd än de redan planerade. Om dessa åtgärder kan genomföras i förbindelse med den pågående byggnationen kan kostnaderna reduceras väsentligt. För att färdigställa Markaryd för framtida genomgående trafik krävs relativt omfattande om- och nyprojektering. Hela projekteringen av Markaryd är totalt kostnadsberäknad till ca 4,4 miljoner kronor. sunderlag - Tjänsteskrivelse "Markaryd station - För framtiden" projektansökan anslaget 1:1 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att bevilja rubricerade projekt kr under Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Att medlen kan användas som medfinansiering i EU-projektet Markaryd station För framtiden/del 1 Projektering.

15 (37) 215 Markaryd för framtiden projektansökan samt genomförandeavtal Dnr 12/0247 I den satsning på nya tågstopp som nu genomförs inom ramen för Trafikverkets projekt Pågatåg nordost och Krösatåg ingår Markaryd som en av totalt 16 stationer. När Markaryd, Björnum och Vittsjö stationer längs Markarydsbanan är klara planeras regionaltågstrafik starta i december När Hallandsåsen är färdig 2015 frigörs kapacitet på Markaryds banan, vilket medger utveckling av genomgående persontrafik hela vägen Hässleholm Halmstad. De åtgärder som nu påbörjats i Markaryd är inte tillräckliga för denna trafik utan kräver ytterligare en plattform. Genom att projektera och bygga denna plattform samtidigt med den nu påbörjade byggnationen, kan kostnaderna reduceras väsentligt. Detta EU-projekt avser projektering av den nya plattformen samt viss omprojektering, vilken är kostnadsberäknad till 3,6 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner kronor ansöks från EU s strukturfonder Småland och öarna och 2,2 miljoner kronor från Regionförbundet, som också är projektägare. Projektet är nära kopplat till EU-ansökan Markaryd station För framtiden/del 2 Byggnation, vilket är kostnadsberäknat till 4,2 miljoner kronor och medfinansieras av Markaryds kommun med 2,6 miljoner kronor. sunderlag - Projektansökan till EU s strukturfonder Småland och Öarna, inklusive budget Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna projektansökan till EU s strukturfonder Småland och Öarna "Markaryd station För framtiden/del 1 Projektering. Att medfinansiera EU-ansökan med kr anvisade ur anslaget 1:1. Att godkänna genomförandeavtal mellan Trafikverket, Markaryds kommun och Regionförbundet södra Småland avseende projektering och byggnation av tillkommande plattform i Markaryds station.

16 (37) 216 Markaryd för framtiden del 2 - projektansökan Dnr 12/0247 I den satsning på nya tågstopp som nu genomförs inom ramen för Trafikverkets projekt Pågatåg nordost och Krösatåg ingår Markaryd som en av totalt 16 stationer. När Markaryd, Björnum och Vittsjö stationer längs Markarydsbanan är klara planeras regionaltågstrafik starta i december När Hallandsåsen är färdig 2015 frigörs kapacitet på Markaryds banan, vilket medger utveckling av genomgående persontrafik hela vägen Hässleholm Halmstad. De åtgärder som nu påbörjats i Markaryd är inte tillräckliga för denna trafik utan kräver ytterligare en plattform. Genom att projektera och bygga denna plattform samtidigt med den nu påbörjade byggnationen, kan kostnaderna reduceras väsentligt. Detta EU-projekt avser byggnation av den nya plattformen. Regionförbundet är projektägare men projektet medfinansieras av Markaryds kommun. Projektet är nära kopplat till EU-ansökan Markaryd station För framtiden/del 1 projektering, som medfinansieras av Regionförbundet. sunderlag - Projektansökan till EU s strukturfonder Småland och Öarna, inklusive budget Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna projektansökan till EU s strukturfonder Småland och Öarna "Markaryd station För framtiden/del 2 - Byggnation".

17 (37) 217 Redundant Sydnet - förlikningsförhandlingar Dnr 09/0128 Regiondirektör Peter Hogla redogör för förlikningsförhandlingar i Växjö tingsrätts mål nr T och T mellan NCC Roads och Regionförbundet. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

18 (37) 218 Sydostlänken Dnr 12/0062 Ordförande Roland Gustbée redogör för en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter - Svärd angående gods- och persontrafikutvecklingen i södra Sverige som har överlämnats av Thomas Carlzon, IKEA AB. sunderlag - Sydostlänken en investering för framtiden Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att anmäla skrivelsen Sydostlänken en investering för framtiden till protokollet.

19 (37) 219 Digital agenda - IT i människans tjänst Dnr 12/0258 För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ordförande Roland Gustbée redogör för ärendet. Vid tidigare medlemsdialoger har frågan kring regionförbundets roll och åtagande kring IT och Digitala agendan diskuterats. Föreslås att frågan kring Digitala agendan tas upp igen och att efterhöra förutsättningar för att regionförbundet driver frågan i samverkan med berörda intressenter. Arbetsutskottet beslutar Att vid styrelsens sammanträde den 28 november 2012 efterhöra medlemmarnas synpunkter på regionförbundets roll inom ramen för den Digitala agendan. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ställa sig bakom Digital agenda IT i människans tjänst.

20 (37) 220 Strategi för besöksnäringen Dnr 11/0140 Regionförbundet beslutade under 2009 att bilda AB Destination Småland i syfte att genomföra en kraftig satsning på turismen i länet. Styrelsen beslöt 156/11: - Att ställa sig bakom förslag till direktiv för strategiarbetet i, samt bevilja högst kronor till projektet Strategi för utveckling av besöksnäringen från anslaget 1:1, varav kronor för 2011 och kronor för Att uppdra åt regiondirektören att lämna in ansökan om medel ur ERUF enligt budget, samt att genomföra strategiarbetet med lägre budget, baserad på beslutat bidrag från 1:1-anslaget, i det fall medel ur ERUF inte beviljas. Föreslås att styrelsen godkänner strategi för besöksnäringen i , i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Strategi för besöksnäringen i Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna Strategi för besöksnäringen i

21 (37) 221 Regional handlingsplan för jämställd tillväxt Dnr 12/0200 Enligt regeringens handlingsplan för en jämställd regional tillväxt som presenterades den 8 mars 2012 är syftet med den nationella handlingsplanen, där uppdraget om dessa riktlinjer ingår, att bidra till en jämställd regional tillväxt. Enligt handlingsplanen ska länen (de tillväxtansvariga aktörerna) ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att jämställdhetsintegrera det regionala tillväxtarbetet i respektive län Syftet med de regionala handlingsplanerna är att skapa en ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Syftet med riktlinjerna som Tillväxtverket presenterar i bilagan till arbetsutskottets sammanträde är att ge de regionala aktörerna stöd i sitt arbete med att ta fram handlingsplaner för jämställd regional tillväxt. Riktlinjerna ska underlätta arbetet och ge en gemensam struktur på regionernas skilda planer samt definiera vilken inriktning de ska ha. Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda regional handlingsplan för jämställd tillväxt i enlighet med riktlinjer från Tillväxtverket, för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om inriktning, innehåll och omfattning av handlingsplanen. sunderlag - Tillväxtverkets riktlinjer för regionala handlingsplaner för jämställd tillväxt. Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda regional handlingsplan för jämställd tillväxt i enlighet med riktlinjer från Tillväxtverket, för senare beslut i arbetsutskott och styrelse. Finansiering för uppdraget ryms inom budget för Resurscentrum för Kvinnor sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

22 (37) 222 Polymernet - projektansökan Dnr 12/0219 Polymernet syftar till att vidareutveckla ett nätverk för plastföretag i Kronobergs län. Inom ramen för projektet ska sex företag samarbeta kring funktionsspecifika nätverk, gemensamma mätetal och erfarenhetsutbyte. Man ska även starta samarbete med universitet och forskningsinstitut, synliggöra branschen genom seminarier och öka kunskapen om externfinansiering. Plastbranschen har pekats ut av Grufman Reje som en framtidsbransch för regionen, där konkurrenskraften är god. Projektet kan lägga grunden för en samverkansstruktur och organiserad samtalspartner inom plastindustrin för länet, som på sikt skulle kunna utvecklas till ett klusterinitiativ. Här är dock ambitionen att knyta till sig ytterligare företag avgörande, och samarbete med övriga plastnätverk i Småland en förutsättning. I dagsläget är nätverket endast sex företag, vilket i längden inte kan anses tillräckligt stort för regional finansiering. et föreslås därför villkoras med att samarbete ska sökas med Polymercentrum och PUCK, samt att fler medlemmar aktivt ska bearbetas. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja projekt Polymernet kr, med fördelningen kr år 2013 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Samordnare Sara Nilsson IUC Teknikcentrum Kronoberg

23 (37) 223 Främja kvinnors företagande halvtidsutvärdering och beslut om förlängning av projekt Dnr 11/0167 Regionförbundet fick sommaren 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att ansvara för genomförande av programmet Främja kvinnors företagande i Kronoberg. Totalt beviljades 10 projekt medel. Programmet sträcker sig till 2014, men i den första omgången beviljades projekten endast finansiering t.o.m Även om Tillväxtverket ännu ej meddelat huruvida regionen får nya medel för 2013/2014, har kansliet valt att förbereda förlängning av projekt redan nu. Samtliga beslut måste därmed fattas under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket i samma storleksnivå som 2011/2012. En förstudie om hur man kan integrera arbetet i ordinarie stödsystem samt en halvtidsutvärdering har legat till grund för förslag till beslut. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad slista - Halvtidsutvärdering, populärversion Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera halvtidsutvärdering Främja kvinnors företagande till protokollet. Att godkänna förlängning av Utvecklingscheckar till kvinnor som driver företag och bevilja detsamma kr för , under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket i samma storleksnivå som 2011/2012. Att godkänna förlängning av Knuff affärsutveckling inom kulturella och kreativa näringar och bevilja detsamma kr för , under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket i samma storleksnivå som 2011/2012. Att godkänna förlängning av Utbildningspraktik för utlandsfödda kvinnor och bevilja detsamma kr för , under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket i samma storleksnivå som 2011/2012. Att avslå ansökan om förlängning av projekt Handledning och rådgivning i marknadsföring och affärsutveckling. Att avslå ansökan om förlängning av projekt Företagare i Kronoberg. Att avslå förlängning av projekt Våga vara framgångsrik. Att avslå förlängning av projekt Nyföretagande kvinnors framtid.

24 (37) 224 Kinasatsning utökning av budget Dnr 11/0177 Regionstyrelsen beslutade i juni 2011 att avsätta kr ur anslaget 1:1 för att medfinansiera projektet Kinasatsning , som drivs av regionförbundet. Projektet finansieras dessutom av Länsstyrelsen Kronoberg och Växjö kommun. Projektet har inneburit att en samordnare anställts. 50 % av tiden har lagts på regionförbundets uppdrag och 50 % på Växjö kommun. Efterhand som Kinasatsningen har utvecklats, och intresset har väckts också hos andra aktörer i länet, har behovet av samordning på regionförbundet ökat utöver den halvtid som projektet möjliggjort. Med anledning av detta, föreslås att upplägget för arbetet i projektet förändras, så att samordnaren arbetar heltid på regionförbundet fr.o.m. 1 januari 2013 Mot bakgrund av det föreslagna upplägget, utgår Växjös medfinansiering av projektet Den extra summan för att regionförbundet ska kunna täcka de utökade personalkostnaderna beräknas till maximalt kr totalt för perioden januari 2013-juni sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att utöka budget för projektet Kinasatsning med maximalt kr. Att anslå medlen från regionförbundets egna medel, resultatenhet 208. sexpediering Samordnare Therese Magnusson

25 (37) 225 Processledare Tillväxt och innovation fastställande av anbudsunderlag Dnr 12/0253 En omstart av det regionala innovationsarbetet har påbörjats under hösten 2012 och upphandlingen avser processledning för detta arbete. Regionförbundet är sammanhållande, men ansvaret delas av regionförbundet, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, Linnéuniversitetet samt Växjö och Ljungby kommun. Arbetet kommer även ske i samarbete med Tillväxtverket. Enligt delegationsordning för regionstyrelsens skall arbetsutskottet fastställa anbudsunderlag som överskrider 15 % av tröskelvärdet enligt LOU. sunderlag - Anbudsunderlag Processledare Tillväxt och Innovation Arbetsutskottet beslutar Att godkänna anbudsunderlag för upphandling av processledare Tillväxt och Innovation. sexpediering Samordnare Sara Nilsson Samordnare Lisa Öberg

26 (37) 226 Resurscentrum projektansökan Dnr 11/0163 Regionförbundet driver sedan hösten 2011 projektet Resurscentrum inom ramen för Tillväxtverkets program för Resurscentra för kvinnor. Verksamheten finansieras fullt ut genom särskilda medel från Tillväxtverket genom detta program. Projektet har i huvudsak genomfört planerade insatser, trots en sen start, och arbetar nu med planering inför Regionförbundet har ambitionen att fortsätta och vidareutveckla verksamheten under 2013 för att långsiktigt arbeta med frågor om jämställdhet och jämställd tillväxt. På grund av att Tillväxtverkets beslut om medel för verksamheter inom programmet Resurscentra för kvinnor förväntas dröja till efter årsskiftet bör Regionförbundet finansiera verksamheten under inledningen av Detta syftar till att skapa kontinuitet i verksamheten i avvaktan på ett positivt beslut hos Tillväxtverket. För första halvåret 2013 beräknas kostnaden till kronor, vilket finansieras med ena medel från resultatenhet 208, projektmedel. sunderlag - Resurscentrum tjänsteskrivelse Arbetsutskottet beslutar Att avsätta kronor till projektet Resurscentrum 2013 av projektmedel, 208. Att uppdra åt regiondirektören att ta fram en projektplan för en fortsatt verksamhet för Resurscentrum, med start , med utgångspunkt i Tillväxtverkets kommande riktlinjer.

27 (37) 227 Stiftelsen Elin Wägners lilla Björka - verksamhetsstöd Dnr 12/0204 Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka har ansökt om driftstöd från Regionförbundet från och med Föreslås att styrelsen avslår Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björkas ansökan om driftstöd, med hänvisning till regionfullmäktiges beslut avseende budget 21/11, samt beslut gällande budget /12,. sunderlag - Ansökan Driftstöd till Elin Wägners Lilla Björka - Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka Årsredovisning 2011 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avslå Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björkas ansökan om driftstöd.

28 (37) 228 Reaktor Sydost ansökan om ökat verksamhetsstöd Dnr 12/0084 Reaktor Sydost har inkommit med ett äskande för 2013 där de önskar ett ökat verksamhetsstöd. Föreslås att regionstyrelsen avslår Reaktor Sydosts begäran om ökat verksamhetsstöd 2013, mot bakgrund av regionfullmäktiges tidigare beslut om budget /12. sunderlag - Äskande om ökat Verksamhetsstöd Verksamhetsplan Reaktor Sydost År 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avslå Reaktor Sydosts begäran om ökat verksamhetsstöd 2013.

29 (37) 229 Kulturstipendiater, kulturpris och bubblare 2012 Dnr 12/0091 Regionförbundet s årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. Utmärkelserna Kulturpris och Bubblare tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional kulturplan för Kronobergs län Regionförbundet s kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i länet. Bubblare är ett vandringspris som delas ut till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete. Kulturstipendierna ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Pris till årets kreativa entreprenör beslutades av styrelsen och delades ut på Företagardagen, en del av Innovationshelg, sunderlag - Kulturpris och kulturstipendier i Kronobergs län Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utnämna årets kulturpristagare i enlighet med kulturberedningens förslag. Att utnämna årets bubblare i enlighet med kulturberedningens förslag. Att utse kulturstipendiater i enlighet med kulturberedningens förslag.

30 (37) 230 EUs framtida sammanhållningspolitik synpunkter på södra Östersjöprogrammet kommande programperiod för Småland Blekinge Dnr 08/0175 Huvudmännen för Småland & Blekinges Brysselkontor har avgett skrivelse Synpunkter på södra Östersjöprogrammet kommande programperiod för Småland Blekinge, som ett led i utformningen av EU:s framtida sammanhållningspolitik. Föreslås att styrelsen godkänner av ordförande vidtagen åtgärd. sunderlag - Synpunkter på södra Östersjöprogrammet kommande programperiod för Småland Blekinge Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge skrivelse Synpunkter på södra Östersjöprogrammet kommande programperiod för Småland Blekinge, i enlighet med upprättad handling.

31 (37) 231 Förfrågan att samordna Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronobergs medlemsavgifter från länets kommuner och Landstinget Kronoberg Dnr 12/0246 Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronoberg (I&KC) är en administrativ samordningsorganisation som hela den samlade handikapprörelsen i Kronobergs län står bakom. I & KC är en ideell organisation som finansieras av länets kommuner och Landstinget Kronoberg. I & KC har vänt sig till Regionförbundet med en förfrågan om regionförbundet kan samordna medlemmarnas bidrag och betala ut dessa till I&KC enligt överenskommelse. Föreslås att regionstyrelsen avger svar till Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronoberg i enlighet med upprättad skrivelse. sunderlag - Förfrågan från Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronoberg. - Svar på skrivelse från Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronoberg. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar till Handikappsrörelsens Idé och kunskapscentrum i Kronoberg i enlighet med upprättad skrivelse.

32 (37) 232 Innovationsstödjande verksamhet vid högskola och universitet (SOU 2012:41)- remissyttrande Dnr 12/0208 Regionförbundet har inbjudits att lämna remissvar på innovationsstödsutredningens slutbetänkande Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (U2012/3279/F). Regionförbundet har tidigare erhållit ett delbetänkande för yttrande men beslutade (2012/ 138) att inte lämna yttrande på detta, utan istället avvakta utredningens slutbetänkande. sunderlag - Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41) remissyttrande - Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41) remiss Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över betänkandet Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41) i enlighet med upprättad handling daterad

33 (37) 233 Bildande av regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Regiondirektör Peter Hogla och ordförande Roland Gustbée redogör för följande frågor gällande lägesrapport för bildande av regionkommun: - Bildandet av ideell förening i övriga län - Process kring anställande av projektledare - Hemsida - Förslag till konferens den 25 januari 2013 angående Bildande av regionkommun i södra Sverige Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

34 (37) 234 Motion angående att ansöka om regionbildning 2015 Dnr 12/0230 Centerpartiet har genom regionstyrelsens vice ordförande Carina Bengtsson inkommit med motion till regionfullmäktige angående ansökan om att bilda regionkommun från Mot bakgrund av att förslagen i motionen strider mot kommunallagen, i avseendet vad som ryms inom regionförbundets kommunala kompetens och vem som kan ansöka om att bilda regionkommun, föreslås att motionen avslås. sunderlag - Motion angående att ansöka om regionbildning Tjänsteskrivelse Motion angående att ansöka om regionbildning 2015 Yrkanden Carina Bengtsson (C) yrkar på att fullmäktige beslutar i enlighet med följande: - Att konstatera att attsatserna ett och tre ligger utanför regionförbundets kompetensområde. - Att snarast påbörja arbetet med att ta fram förslag på verksamheter som kan sammanföras, för bättre resursutnyttjande, inom Regionförbundet och landstinget Kronoberg och att motionen därmed anses besvarad. Robert Olesen (S) yrkar avslag på Carina Bengtssons yrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Carina Bengtssons yrkande och Robert Olesens yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Robert Olesens förslag. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen mot bakgrund av att motionens förslag till beslut ligger utanför kommunalförbundet Regionförbundet s kommunala kompetensområde.

35 (37) 235 Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänheten ska fungera svar på skrivelse Dnr 12/0246 Carin Högstedt (V) har den 17 oktober 2012 inkommit med skrivelse till regionstyrelsen avseende Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänheten ska fungera. I skrivelsen hemställs att regionstyrelsen beslutar att sätta upp enkla riktlinjer för hur allmänhetens skrivelser/ärenden/frågor ska besvaras. sunderlag - Skrivelse Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänheten ska fungera - Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänheten ska fungera svar på skrivelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på skrivelse Om att ta fram en enkel policy för hur regionförbundets kontakter med allmänheten ska fungera, i enlighet med upprättad handling daterad Att uppdra åt regiondirektören att revidera och komplettera riktlinjer för dokument- och ärendehantering inom regionförbundet, för senare beslut i styrelsen.

36 (37) 236 Regionförbundets varumärke och grafiska profil - revidering Dnr 08/0056 Dokumentet Regionförbundets varumärke och grafiska profil beskriver varumärket Regionförbundet och hur regionförbundet ska kommunicera för att våra budskap ska bli så enhetliga och trovärdiga som möjligt. Det handlar om visuell enhetlighet, som exempelvis logotyp, typsnitt, färger och grafiska element, men också om enhetlighet då regionförbundet kommuniceras utåt. sunderlag - Regionförbundets varumärke och grafiska profil Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna varumärke och grafisk profil för Regionförbundet, i enlighet med upprättad handling daterad och föreslagna redaktionella ändringar.

37 (37) 237 Inbjudan till konferens Regional röra och sedan? Dnr 12/0001 Föreslås att regionstyrelsens presidium representerar Regionförbundet vid rubricerad konferens 18 december sunderlag - Inbjudan till konferens Regional röra och sedan? Arbetsutskottet beslutar Att regionstyrelsens presidium representerar Regionförbundet vid konferens Regional röra och sedan?

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-28 1 (40) 2013-08-28 1 (40) Tid Onsdagen den 28 augusti kl 10.00 14.00 med ajournering kl. 11.40 12.40 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll 2016-04-13. Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn Dagordning A B C D Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn s beslut Information Övrigt 21 (33) Tid och plats Onsdagen den 13 april 2016 kl. 09.00-12.10 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 14.30 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 09.00 12.15 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.10 15.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Arnold Andréasson. Kommunkontoret 2007-07-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arnold Andréasson. Kommunkontoret 2007-07-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 17.30 1 (27) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande (kl. 13.54-17.30, 244, 247-266) Arnold

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors, vice ordförande Monica Lindell Rylén Robert Skoglund Ewa Callhammar

Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors, vice ordförande Monica Lindell Rylén Robert Skoglund Ewa Callhammar I avsikt Plats och tid Familjerådgivningens lokaler på Radermachergatan i Eskilstuna, kl 09.30 11.30 Beslutande Ersättare Torgerd Jansson, ordförande Göran Gredfors, vice ordförande Monica Lindell Rylén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12

Socialnämnden Protokoll 2011-01-12 Tid och plats Onsdagen den 12 januari 2011, Åsasalen, 13.00 Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Kurt Persson (kd), ordförande Karina Eliasson (s), vice ordförande Yvonne Takvam (kd) Eva Madestam (kd), kl

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 15.00 18.00 1 (25) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott fredag den 13 juni 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Sida Sammanträdesdatum 2010-11-18 1 Plats och tid Norbergs kommunhus, sessionssalen, kl 08.30-12-20 ande Pratima Åslund, ordförande, Norbergs kommun Jan Johansson, tjänstgörande ersättare, Landstinget

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer