SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)"

Transkript

1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Mats Johnsson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Elizabeth Peltola (c) ersättare för Paul Johansson (c) Eva Löfqvist (s) ersättare för Anna Fransson (s) Kjell Jormfeldt (mp) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Clas Carlsson, Per-Olof Löfberg, Maria Nilsson, Åsa Karlsson Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (23) Förteckning över styrelsens ärenden den 16 december Fastställande av dagordning 208 Aktuella frågor för regional utveckling 209 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 210 Redogörelse för det ekonomiska läget 211 Regionaltågsystem Krösatåg tilldelningsbeslut 212 Länstransportplan 2010 återkoppling 213 Sydostlänken återkoppling 214 Pågatåg Nordost - återkoppling 215 Projektkriterier jämställdhet, integration och hållbar utveckling 216 Företagskubator i Älmhult projektansökan 217 Cirkus i Glasriket projektansökan 218 Design region Småland projektansökan 219 Affärsrådgivning för invandrare projektansökan 220 Sideum Innovation AB övertagande av verksamhet 221 Kurs & Konferens verksamhetsinriktning 222 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering synpunkter 223 Rapport från externa uppdrag 224 Anmälningsärenden 225 Sydsveriges representationskontor Småland & Blekinge - Val av ledamöter till styrgrupp 226 Sammanhållningspolitik

4 (23) 207 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg till styrelsens dagordning : - Ärende 12 Projektbidrag jämställdhet, integration och hållbar utveckling - Ärende 13 Sydsveriges representationskontor i Bryssel Småland & Blekinge val av ledamöter till styrgruppen. - Ärende 14 Sammanhållningspolitiken Att godkänna dagordning med föreslagna tillägg.

5 (23) 208 Aktuella frågor för regional utveckling Ulrika J Gustafsson och Per-Olof Löfberg redogör för följande punkter: - Projektet Sydnet Projektet Sydnet slutförs enligt projektplan den 28/ Därefter kommer frågan om en eventuell framtida samordning inom IT-området att beredas inför beslut under våren Småland och Blekinges gemensamma representationskontor i Bryssel- rekrytering. - Avisering - Inbjudan till konferens angående höghastighetsbanor i Sverige den 19 februari Baltic Link Association beviljad ansökan inom ramen för Motorways of the Sea. Nätverket Baltic -Link Association har tillsammans med Sveriges och Polens regeringar och Näringsdepartementet lyckats landa regionens i särklass största EU-projekt inom infrastruktur. Aktiviteterna i projektet omsluter totalt 1,2 miljarder och genererar 180 miljoner kronor i EU-bidrag, vilket bl.a. säkrar upprustningen av Kust till kust banan, Emmaboda-Karlskrona. Bakom nätverket Baltic-Link Association står ett 25-tal medlemmar inklusive tidigare ordförande Växjö kommun och nuvarande ordförande Karlskrona kommun tillsammans med projektsekretariatet för EU-projektet - Regionförbundet södra Småland. Syftet med projektet är att förbättra infrastrukturen i hamnarna Karlskrona och Gdynia för att stödja intermodaliteten i den nord-sydliga transportkorridoren från Skandinavien till Adriatiska havet. Projektet som omfattar ett antal betydande infrastrukturinvesteringar i Alvesta, på kust till kust banan, i Karlskrona Hamn tillsammans med Gdynia hamn är ett projekt inom det s.k. Motorways of the Sea, del av EU programmet TEN-T, Trans European Network. Partners, förutom Regionförbundet södra Småland som koordinator, är Alvesta kommun, Banverket, Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia AB, Gdynia Hamn, Alwex AB, Green Cargo, samt Spedcont. Att notera informationen till protokollet.

6 (23) 209 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande: - Ansökan trafikeringsrätt Alvesta Kalmar - Ansökan trafikeringsrätt Emmaboda Karlskrona - Nya resekortet marknadsföringsinsats tillsammans med Växjö kommun. I den efterföljande diskussionen föreslås att länstrafiken genomför marknadsföringsinsatser i samtliga kommuner. Trafikdirektören tillskriver kommunerna om ett erbjudande om gemensamma arrangemang. Att notera informationen till protokollet.

7 (23) 210 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande: - Verkställighet av beslut att avyttra FoU Välfärd och att inrymma Sideum Innovation AB i regionförbundets verksamhet - Inför årsredovisning Trafikregleringar för länstrafiken - förseningar Att notera informationen till protokollet.

8 (23) 211 Regionaltågsystem Krösatåg - tilldelningsbeslut Dnr 09/0059 Trafikhuvudmännen för Krösatågstrafiken har efter anbudsprövning gällande trafikupphandling Krösatåg 2010 föreslagit operatör. Trafikhuvudmännen har gemensamt beslutat föreslå att tilldela DBS Småland AB uppdraget. Arbetsutskottet beslöt 245/09 att föreslå styrelsen godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december sunderlag - Tilldelningsbeslut inklusive bilagor - Arbetsutskottets protokoll 245/09 Att godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december 2010.

9 (23) 212 Länstransportplan återkoppling Dnr 09/0243 Samordnare Per-Olof Löfberg lämnar en redogörelse över arbetet med länstransportplanen 2010: - Förslag till länstransportplan lämnades in till regeringen den 2 november och väntas slutligen fastställas av fullmäktige i mars Inledningsvis indikerade näringsdepartementet att 48 miljoner skulle tillfalla Kronobergs län. Enligt uppgift är nu den indikerade summan 40 miljoner kronor. - Länsgruppen för länstransportplanen bibehålls och fortsätter samarbetet (representanter från kommunerna, länsstyrelsen vägverket och regionförbundet). Per-Olof Löfberg redogör vidare för: - Planerade studier Bidragsobjekt Åtgärder och finansiering Verksamhetsplan 2010 Arbetsuppgifter för länsgruppen är bland annat följande: Årlig verksamhetsplan för LTP: - Vår - framarbetande av förslag till VP - Halvårsskifte politisk beredning i infrastrukturberedningen - Höst fortsatt politisk beredning i arbetsutskott och styrelse Trafikförsörjningsprogram: - Framarbetande av ett inriktningsprogram avseende kollektivtrafikförsörjning i Kronobergs län, inklusive prioriterat nät för kollektivtrafikåtgärder inom potten Bidragsobjekt, LTP LTP-RUP-ÖP: Projekt för att samordna Länsstyrelsens, Regionförbundets & kommunernas planeringsansvar Att notera informationen till protokollet.

10 (23) 213 Sydostlänken - återkoppling Dnr 07/0235 Sydostlänken är genom sin koppling till det godkända Motorway of the Sea projektet en del av det prioriterade TEN systemet. Sydostlänken är ett projekt bestående av följande parter: - IKEA - VOLVO Cars - VOLVO Logistic - PEAB - Brinova - Karlshamns Hamn AB - Älmhults kommun - Osby kommun - Olofströms kommun - Karlshamns kommun - Regionförbundet - Region Skåne - Region Blekinge Projektet består av fyra delar: - Upprustning av befintlig bana; Älmhult - Olofström - Byggande av ny bandel; Olofström - Blekingekustbana - Anläggande av godsterminalfunktion i Karlshamns Hamn - Anläggande av stationer för persontrafik Projektgruppen vill att Sydostlänken skall ses som en del i de utpekade nationella godstråken. Att notera informationen till protokollet.

11 (23) 214 Pågatåg Nordost - återkoppling Dnr 09/0193 Styrelsen beslöt under 2009 att lämna in en ansökan till strukturfondsprogrammet för Småland & Öarna angående utvecklingen av Pågatåg Nordost. Syftet med projektet är att förtäta tågtrafiken på befintliga järnvägar genom regionala tågsystem som Pågatåg och Krösatåg. Därigenom erbjuds resenärerna i regionen större möjligheter att t ex pendla till arbete eller studier. Projektet omfattar: Ombyggnad av Växjö bangård, vilket är en förutsättning för trafikering med Pågatåg och Krösatåg Tågstopp med ombyggnad av perronger i Diö, Vislanda, Gemla och Markaryd Förstudier för eventuellt framtida tågstopp i Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun samt Arenastaden/I 11-området och Linnéuniversitetet (Brände udde) i Växjö. Projektets budget omfattar 86 miljoner kronor varav 34 miljoner kronor från EU:s strukturfonder Småland och öarna. Övriga samverkansparter är Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhults kommuner samt Regionförbundet södra Småland och Banverket. Per-Olof Löfberg informerar om att ansökan och dess budget tillsammans med investeringsbehov utgick från Banverkets beräkningar. I en ny rapport som Banverket har presenterat redogörs för kraftiga fördyringar i jämförelse med den första rapporten. I den efterföljande diskussionen lyfts följande: - Banverkets rapport och de indikerade fördyringarna vad bygger de på och vad har lyfts in som inte är ett regionalt ansvar i kalkylen? - Vad anser kommunerna om de nya kalkylerna? - Vad är minimikrav för att ett Pågatåg kan startas? Styrelsen konstaterar att de ekonomiska åtagandena från de deltagande kommunerna i EU-projektet är desamma som i projektbudget, dvs. beräknade utifrån den kostnadskalkyl som Banverket lämnade initialt. Utgångspunkten är därmed att den regionala medfinansieringen från Kronobergs län uppgår till 36 miljoner kronor avseende den gemensamma avsiktsförklaringen som nu är under framarbetande tillsammans med Region Skåne. Att notera informationen till protokollet.

12 (23) 215 Projektkriterier jämställdhet, integration och hållbar utveckling Dnr 07/0109 Carin Högstedt (v) efterlyser en redogörelse i beslutsunderlaget till projektbesluten över hur projekten möter kraven om jämställdhet, integration och mångfald. Carin Högstedt föreslår följande: att krav på jämställdhet, integration och hållbar utveckling ska ställas på alla projekt som får bidrag av Regionförbundet södra Småland. Att krav på jämställdhet, integration och hållbar utveckling ska ställas på alla projekt som får bidrag av Regionförbundet södra Småland. sexpediering Chefsgruppen Regionförbundet södra Småland

13 (23) 216 Företagskubator i Älmhult - projektansökan Dnr 09/0219 Älmhults kommun har inkommit en ansökan om projektmedel till projektet Företagsincubator i Älmhult - Elmhults Business Incubator. Projektet syftar till att utveckla en företagsinkubator i Älmhult, som ska underlätta nyföretagande genom att identifiera och stödja nya entreprenörer i Älmhults kommun. De nystartade företagen i inkubatorn får förutom tillgång till en fysisk miljö tillsammans med andra företagare och näringslivsorganisationer, även stöd genom affärsutveckling och rådgivning och utbildning. Projektet ska pågå Arbetsutskottet beslöt 234/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kr till projektet Företagsinkubator i Älmhult, med fördelningen kr per år , samt att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 234/09 Att bevilja högst kr till projektet Företagsinkubator i Älmhult, med fördelningen kr per år Att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Älmhults kommun

14 (23) 217 Cirkus i Glasriket projektansökan Dnr 09/0225 Turbulens ideell förening har inkommit med en projektansökan gällande CATCH! Cirkus i Glasriket Cirkus i Glasriket är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig förnyelse och utveckling som genomfört två projektår 2008 och 2009 med goda resultat. Detta innebär att 2010 är sista året som projektet kan stödjas med projektmedel från Regionförbundet södra Småland. Cirkus i Glasriket ansöker om totalt kr för Arbetsutskottet beslöt 235/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kr till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket 2010, samt anvisa medlen ur 2009-års anslag för projektmedel 208. sunderlag - Tjänsteskrivelse CATCH! Cirkus i Glasriket Arbetsutskottets protokoll 235/09 Att bevilja högst kr till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket Att anvisa medlen ur 2009-års anslag för projektmedel 208. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Turbulens ideell förening

15 (23) 218 Design Region Småland - projektansökan Dnr 09/0024 SVID, Svensk Industridesign har ansökt om kr för projektet design region Småland. Syftet med projektet är att förstärka och utveckla samverkan i ett tydligt Triple Helix perspektiv, utveckla klusterinitiativ inom entreprenörskap och design, utveckla nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna och att öka designkompetensen och insikten av design i regionen. Med designkompetens menas både kompetens att använda design på ett relevant sätt och att designerns metodik är utvecklad och anpassad till regionens potential. Kostnaden för projektet är beräknad till kr. Från Regionförbundet södra Småland ansöks om totalt kr. Arbetsutskottet beslöt 236/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kr för 2010, kr för 2011 och kr för I den efterföljande diskussionen efterfrågas näringslivets insats i projektet, förutom arbetstid. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Design Region Småland - Arbetsutskottets protokoll 236/09 Yrkanden ClasGöran Carlsson (s) yrkar att projektet återremitteras för bekräftelse av näringslivets medverkan i direkta medel, samt en redogörelse av regionförbundets projektfinansiering av Möbelriket i tidigare och pågående projekt. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ClasGöran Carlssons förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons förslag. Att projektet återremitteras för bekräftelse av näringslivets medverkan i direkta medel, samt en redogörelse av regionförbundets projektfinansiering av Möbelriket i tidigare och pågående projekt. sexpediering Maria Nilsson, Chef för regional utveckling Samordnare Urmas Kömmitts

16 (23) 219 Affärsrådgivning för invandrare - projektansökan Dnr 09/0057 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ansöker om medel för affärsrådgivning för invandrare. Syftet med projektet är att stimulera till ökat företagande bland invandrare i länet. Verksamheten har hittills finansierats av regionförbundet och ALMI moderbolag sedan 2007 och verksamheten går 2010 in på sitt fjärde verksamhetsår. Inom projektet bedriver man, förutom rådgivning, uppsökande verksamhet i samverkan med olika organisationer och har härigenom fått ut information om sin verksamhet till breda grupper invandrare. Programmet förefaller ha fallit väl ut hittills och har bidragit till flera nystartade företag i länet. Arbetsutskottet beslöt 239/09 att bevilja högst kronor till projektet Affärsrådgivning för invandrare, samt att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. sunderlag - Tjänsteskrivelse Affärsrådgivning för invandrare - Arbetsutskottets protokoll 239/09 Yrkande Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Att bevilja högst kronor till projektet Affärsrådgivning för invandrare. Att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

17 (23) 220 Sideum Innovation AB övertagande av verksamhet Dnr 09/0081 Förbundsfullmäktige beslutade 53/09 att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare. Fullmäktige beslutade vidare att uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet. Arbetsutskottet föreslår i 240/09, 243/09 och 244/09 att följande verksamheter överförs till regionförbundets: - Att regionförbundet skall överta Sideum Innovation AB:s delägarskap i Inkubatorn i Kronoberg AB och att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteman att representera förbundet som ordinarie ledamot i bolagets styrelse. - Att överta projektägarskapet för Dynamik i Småländska Kluster - Att överta projektägarskapet för Delta Garden - Att överta delprojektsansvaret för Studenter i regionen Samtliga tre projekt är helfinansierade fram till projekttidens slut och innebär därmed ingen extra ekonomisk belastning för regionförbundet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Överföring av verksamhet från Sideum Innovation AB till Regionförbundet södra Småland - Tjänsteskrivelse Inkubatorbolag delägarskap och styrelserepresentation - Tjänsteskrivelse Övertagande av projektägarskap för Dynamik i Småländska Kluster, delta garden och Studenter i regionen. - Arbetsutskottets protokoll 240/09, 243/09 och 244/09 Att regionförbundet skall överta Sideum Innovation AB:s delägarskap i Inkubatorn i Kronoberg AB och att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteman att representera förbundet som ordinarie ledamot i bolagets styrelse. Att överta projektägarskapet för Dynamik i Småländska Kluster Att överta projektägarskapet för Delta Garden Att överta delprojektsansvaret för Studenter i regionen sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

18 (23) 221 Kurs och konferens - verksamhetsinriktning Dnr 09/0066 I bifogad handling till dagens sammanträde redogörs för förslag till verksamhetsinriktning för Kurs och konferens. Arbetsutskottet beslöt 232/09 föreslå styrelsen att godkänna verksamhetsinriktning för Kurs och konferens i enlighet med PM sunderlag - PM Information Kurs och konferens Att godkänna verksamhetsinriktning för Kurs och konferens i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Linda Carlsson, chef Kurs och Konferens

19 (23) 222 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastuktur Dnr 09/0261 I Skåne och Västra Götalands län pågår sedan slutet av 1990-talet en försöksverksamhet enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Enligt lagförslag DS 2009:51 föreslås att försöksverksamheten ska göras permanent för landstingen i dessa län. Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen föreslås vidare följa den som för närvarande gäller i försöksverksamheten. Verksamheten ska regleras genom en ny lag som även ska omfatta Hallands och Gotlands län. Lagen föreslås innehålla uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari Regionförbundet södra Småland är inte remissinstans för lagförslaget, men mot bakgrund av att lagförslaget kan vara vägledande för kommande eventuella regionbildningar föreslås styrelsen lämna synpunkter över förslaget. sunderlag - DS 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (bok) - Förslag till synpunkter över DS 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering - Arbetsutskottets protokoll 231/09 Att avge synpunkter över DS 2009:51, Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering, i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Finansdepartementet

20 (23) 223 Rapport från externa uppdrag Under punkten rapport från externa uppdrag erbjuds ledamöter som av styrelsen är valda att företräda regionförbundet i t.ex. medlemsorganisationer och föreningar att återrapportera sitt uppdrag till styrelsen. Kjell Jormfeldt (mp) är vald att representera regionförbundet i Kronobergsarkivet och lämnar en kort redogörelse över att: - Landstinget är huvudfinansiär till Kronobergsarkivet. - Kronobergsarkivet är numera en del av Kulturparken AB - Kronobergsarkivet är en egen ideell förening men ingår i Kulturparken AB med bland annat administration. - Föreningen gör en tillbyggnad av de befintliga arkiven istället för att flytta till nya lokaler. Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

21 (23) 224 Anmälningsärenden Följande ärende anmäls: - Arbetsutskottets protokoll Trafikutskottets protokoll Att med godkännande notera anmälningsärendena till protokollet.

22 (23) 225 Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge val av ledamöter Dnr: 09/0080 Styrelsen beslöt 196/09 att bilda ett gemensamt representationskontor i Bryssel tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Jönköpings- och Blekinge län. Samarbetet styrs genom avtal mellan parterna. Avtalstiden föreslås gälla till och med den 31 december Enligt avtalet ska en politisk styrgrupp tillsättas för den politiska ledningen av verksamheten. Föreslås att ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) och Monica Haider (s) utses att representera Regionförbundet södra Småland i styrgruppen för Sydsveriges nya representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge. Att Marie-Louise Hilmersson (c) och Monica Haider (s) utses att representera Regionförbundet södra Småland i styrgruppen för Sydsveriges nya representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge. sexpediering Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge Regionförbundet i Jönköpings län

23 (23) 226 EU:s framtida sammanhållningspolitik Europa 2020 Dnr: 08/0175 EU-kommissionen har författat ett dokument Europa 2020 som ett första initiativ i dialogen kring sammanhållningspolitiken Dokumentet, eller consultation process publicerades den 24 november och synpunkter ska vara inlämnade senast den 15 januari. Övriga regionförbund i Småland och Blekinge avser också att avge synpunkter, så även Euroregion Baltic, där regionförbunden i Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge är medlemmar. Mot bakgrund av den korta remisstiden föreslås att styrelsen uppdrar å ordförande att avge synpunkter över Europa Att uppdra åt ordförande att avge synpunkter över Europa 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-12-02 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-12-02 1 (26) 2009-12-02 1 (26) Plats och tid Onsdag den 2 december 2009 kl. 09.00 13.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28) 2009-09-09 1 (28) Plats och tid Onsdag den 9 september 2009, kl 09.00 12.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (25) 2010-04-07 1 (25) Tid Onsdagen den 7 april 2010 kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Möbelriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19) Förbundsstyrelsen 2009-10-28 1 (19) Tid Onsdagen den 28 oktober 2009, kl.10.00-12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) Tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Onsdagen den 23 juni 2010 kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25) 2009-10-07 1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 oktober kl. 09.00-11.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-04-28 1 (31) 2010-04-28 1 (31) Plats och tid Onsdag den 28 april 2010 kl. 09.00-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-08-12 1 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-08-12 1 (29) 2009-08-12 1 (29) Plats och tid Onsdag den 12 augusti, 2009, kl. 09.00 12.00 Plats ande Ledamöter Utsikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (28) 2010-09-22 1 (28) Tid Onsdagen den 22 september kl.10.00 12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Videum Science Park, sammanträdesrum:

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Baltic-Link Association

Baltic-Link Association Till: Statssekreterare Mikael Sandström Statsrådsberedningen Inlaga avseende Motorways of the Sea och Kust-till-kust banan Nätverket Baltic-Link Association vill härmed göra sina åsikter och sin inställning

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25) 2012-03-28 1 (25) Plats och tid Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-06-04 1 (16) Plats och tid Måndag 4 juni 2007 kl. 9.00 11.15 Plats Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (20) 2008-08-27 Sida 1 (20) Plats och tid Onsdag den 27 augusti 2008 kl. 08.30 11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 februari 2003 kl 08.30-12.00. OBS flyttning av klockslag! Föredragande Ärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-15 1 (41) 2008-05-15 1 (41) Tid Torsdagen den 15 maj 09.00 13.50 med ajournering kl. 12.15 13.15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2013-09-10 1(14) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Plats och tid: Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden kl. 13.15 15.15 ande Siv Wittengård (m) vice ordf. Allan Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer