SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)"

Transkript

1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Mats Johnsson (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Elizabeth Peltola (c) ersättare för Paul Johansson (c) Eva Löfqvist (s) ersättare för Anna Fransson (s) Kjell Jormfeldt (mp) Övriga förtroendevalda Tjänstemän Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Clas Carlsson, Per-Olof Löfberg, Maria Nilsson, Åsa Karlsson Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (23) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (23) Förteckning över styrelsens ärenden den 16 december Fastställande av dagordning 208 Aktuella frågor för regional utveckling 209 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 210 Redogörelse för det ekonomiska läget 211 Regionaltågsystem Krösatåg tilldelningsbeslut 212 Länstransportplan 2010 återkoppling 213 Sydostlänken återkoppling 214 Pågatåg Nordost - återkoppling 215 Projektkriterier jämställdhet, integration och hållbar utveckling 216 Företagskubator i Älmhult projektansökan 217 Cirkus i Glasriket projektansökan 218 Design region Småland projektansökan 219 Affärsrådgivning för invandrare projektansökan 220 Sideum Innovation AB övertagande av verksamhet 221 Kurs & Konferens verksamhetsinriktning 222 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering synpunkter 223 Rapport från externa uppdrag 224 Anmälningsärenden 225 Sydsveriges representationskontor Småland & Blekinge - Val av ledamöter till styrgrupp 226 Sammanhållningspolitik

4 (23) 207 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande tillägg till styrelsens dagordning : - Ärende 12 Projektbidrag jämställdhet, integration och hållbar utveckling - Ärende 13 Sydsveriges representationskontor i Bryssel Småland & Blekinge val av ledamöter till styrgruppen. - Ärende 14 Sammanhållningspolitiken Att godkänna dagordning med föreslagna tillägg.

5 (23) 208 Aktuella frågor för regional utveckling Ulrika J Gustafsson och Per-Olof Löfberg redogör för följande punkter: - Projektet Sydnet Projektet Sydnet slutförs enligt projektplan den 28/ Därefter kommer frågan om en eventuell framtida samordning inom IT-området att beredas inför beslut under våren Småland och Blekinges gemensamma representationskontor i Bryssel- rekrytering. - Avisering - Inbjudan till konferens angående höghastighetsbanor i Sverige den 19 februari Baltic Link Association beviljad ansökan inom ramen för Motorways of the Sea. Nätverket Baltic -Link Association har tillsammans med Sveriges och Polens regeringar och Näringsdepartementet lyckats landa regionens i särklass största EU-projekt inom infrastruktur. Aktiviteterna i projektet omsluter totalt 1,2 miljarder och genererar 180 miljoner kronor i EU-bidrag, vilket bl.a. säkrar upprustningen av Kust till kust banan, Emmaboda-Karlskrona. Bakom nätverket Baltic-Link Association står ett 25-tal medlemmar inklusive tidigare ordförande Växjö kommun och nuvarande ordförande Karlskrona kommun tillsammans med projektsekretariatet för EU-projektet - Regionförbundet södra Småland. Syftet med projektet är att förbättra infrastrukturen i hamnarna Karlskrona och Gdynia för att stödja intermodaliteten i den nord-sydliga transportkorridoren från Skandinavien till Adriatiska havet. Projektet som omfattar ett antal betydande infrastrukturinvesteringar i Alvesta, på kust till kust banan, i Karlskrona Hamn tillsammans med Gdynia hamn är ett projekt inom det s.k. Motorways of the Sea, del av EU programmet TEN-T, Trans European Network. Partners, förutom Regionförbundet södra Småland som koordinator, är Alvesta kommun, Banverket, Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia AB, Gdynia Hamn, Alwex AB, Green Cargo, samt Spedcont. Att notera informationen till protokollet.

6 (23) 209 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande: - Ansökan trafikeringsrätt Alvesta Kalmar - Ansökan trafikeringsrätt Emmaboda Karlskrona - Nya resekortet marknadsföringsinsats tillsammans med Växjö kommun. I den efterföljande diskussionen föreslås att länstrafiken genomför marknadsföringsinsatser i samtliga kommuner. Trafikdirektören tillskriver kommunerna om ett erbjudande om gemensamma arrangemang. Att notera informationen till protokollet.

7 (23) 210 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande: - Verkställighet av beslut att avyttra FoU Välfärd och att inrymma Sideum Innovation AB i regionförbundets verksamhet - Inför årsredovisning Trafikregleringar för länstrafiken - förseningar Att notera informationen till protokollet.

8 (23) 211 Regionaltågsystem Krösatåg - tilldelningsbeslut Dnr 09/0059 Trafikhuvudmännen för Krösatågstrafiken har efter anbudsprövning gällande trafikupphandling Krösatåg 2010 föreslagit operatör. Trafikhuvudmännen har gemensamt beslutat föreslå att tilldela DBS Småland AB uppdraget. Arbetsutskottet beslöt 245/09 att föreslå styrelsen godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december sunderlag - Tilldelningsbeslut inklusive bilagor - Arbetsutskottets protokoll 245/09 Att godkänna vidtagen åtgärd att tilldela DSB Småland AB rätten av bedriva Krösatågstrafik från och med december 2010.

9 (23) 212 Länstransportplan återkoppling Dnr 09/0243 Samordnare Per-Olof Löfberg lämnar en redogörelse över arbetet med länstransportplanen 2010: - Förslag till länstransportplan lämnades in till regeringen den 2 november och väntas slutligen fastställas av fullmäktige i mars Inledningsvis indikerade näringsdepartementet att 48 miljoner skulle tillfalla Kronobergs län. Enligt uppgift är nu den indikerade summan 40 miljoner kronor. - Länsgruppen för länstransportplanen bibehålls och fortsätter samarbetet (representanter från kommunerna, länsstyrelsen vägverket och regionförbundet). Per-Olof Löfberg redogör vidare för: - Planerade studier Bidragsobjekt Åtgärder och finansiering Verksamhetsplan 2010 Arbetsuppgifter för länsgruppen är bland annat följande: Årlig verksamhetsplan för LTP: - Vår - framarbetande av förslag till VP - Halvårsskifte politisk beredning i infrastrukturberedningen - Höst fortsatt politisk beredning i arbetsutskott och styrelse Trafikförsörjningsprogram: - Framarbetande av ett inriktningsprogram avseende kollektivtrafikförsörjning i Kronobergs län, inklusive prioriterat nät för kollektivtrafikåtgärder inom potten Bidragsobjekt, LTP LTP-RUP-ÖP: Projekt för att samordna Länsstyrelsens, Regionförbundets & kommunernas planeringsansvar Att notera informationen till protokollet.

10 (23) 213 Sydostlänken - återkoppling Dnr 07/0235 Sydostlänken är genom sin koppling till det godkända Motorway of the Sea projektet en del av det prioriterade TEN systemet. Sydostlänken är ett projekt bestående av följande parter: - IKEA - VOLVO Cars - VOLVO Logistic - PEAB - Brinova - Karlshamns Hamn AB - Älmhults kommun - Osby kommun - Olofströms kommun - Karlshamns kommun - Regionförbundet - Region Skåne - Region Blekinge Projektet består av fyra delar: - Upprustning av befintlig bana; Älmhult - Olofström - Byggande av ny bandel; Olofström - Blekingekustbana - Anläggande av godsterminalfunktion i Karlshamns Hamn - Anläggande av stationer för persontrafik Projektgruppen vill att Sydostlänken skall ses som en del i de utpekade nationella godstråken. Att notera informationen till protokollet.

11 (23) 214 Pågatåg Nordost - återkoppling Dnr 09/0193 Styrelsen beslöt under 2009 att lämna in en ansökan till strukturfondsprogrammet för Småland & Öarna angående utvecklingen av Pågatåg Nordost. Syftet med projektet är att förtäta tågtrafiken på befintliga järnvägar genom regionala tågsystem som Pågatåg och Krösatåg. Därigenom erbjuds resenärerna i regionen större möjligheter att t ex pendla till arbete eller studier. Projektet omfattar: Ombyggnad av Växjö bangård, vilket är en förutsättning för trafikering med Pågatåg och Krösatåg Tågstopp med ombyggnad av perronger i Diö, Vislanda, Gemla och Markaryd Förstudier för eventuellt framtida tågstopp i Eneryda och Liatorp i Älmhults kommun samt Arenastaden/I 11-området och Linnéuniversitetet (Brände udde) i Växjö. Projektets budget omfattar 86 miljoner kronor varav 34 miljoner kronor från EU:s strukturfonder Småland och öarna. Övriga samverkansparter är Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhults kommuner samt Regionförbundet södra Småland och Banverket. Per-Olof Löfberg informerar om att ansökan och dess budget tillsammans med investeringsbehov utgick från Banverkets beräkningar. I en ny rapport som Banverket har presenterat redogörs för kraftiga fördyringar i jämförelse med den första rapporten. I den efterföljande diskussionen lyfts följande: - Banverkets rapport och de indikerade fördyringarna vad bygger de på och vad har lyfts in som inte är ett regionalt ansvar i kalkylen? - Vad anser kommunerna om de nya kalkylerna? - Vad är minimikrav för att ett Pågatåg kan startas? Styrelsen konstaterar att de ekonomiska åtagandena från de deltagande kommunerna i EU-projektet är desamma som i projektbudget, dvs. beräknade utifrån den kostnadskalkyl som Banverket lämnade initialt. Utgångspunkten är därmed att den regionala medfinansieringen från Kronobergs län uppgår till 36 miljoner kronor avseende den gemensamma avsiktsförklaringen som nu är under framarbetande tillsammans med Region Skåne. Att notera informationen till protokollet.

12 (23) 215 Projektkriterier jämställdhet, integration och hållbar utveckling Dnr 07/0109 Carin Högstedt (v) efterlyser en redogörelse i beslutsunderlaget till projektbesluten över hur projekten möter kraven om jämställdhet, integration och mångfald. Carin Högstedt föreslår följande: att krav på jämställdhet, integration och hållbar utveckling ska ställas på alla projekt som får bidrag av Regionförbundet södra Småland. Att krav på jämställdhet, integration och hållbar utveckling ska ställas på alla projekt som får bidrag av Regionförbundet södra Småland. sexpediering Chefsgruppen Regionförbundet södra Småland

13 (23) 216 Företagskubator i Älmhult - projektansökan Dnr 09/0219 Älmhults kommun har inkommit en ansökan om projektmedel till projektet Företagsincubator i Älmhult - Elmhults Business Incubator. Projektet syftar till att utveckla en företagsinkubator i Älmhult, som ska underlätta nyföretagande genom att identifiera och stödja nya entreprenörer i Älmhults kommun. De nystartade företagen i inkubatorn får förutom tillgång till en fysisk miljö tillsammans med andra företagare och näringslivsorganisationer, även stöd genom affärsutveckling och rådgivning och utbildning. Projektet ska pågå Arbetsutskottet beslöt 234/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kr till projektet Företagsinkubator i Älmhult, med fördelningen kr per år , samt att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 234/09 Att bevilja högst kr till projektet Företagsinkubator i Älmhult, med fördelningen kr per år Att medlen anslås från det statliga anslaget 1:1 för respektive år. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Älmhults kommun

14 (23) 217 Cirkus i Glasriket projektansökan Dnr 09/0225 Turbulens ideell förening har inkommit med en projektansökan gällande CATCH! Cirkus i Glasriket Cirkus i Glasriket är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig förnyelse och utveckling som genomfört två projektår 2008 och 2009 med goda resultat. Detta innebär att 2010 är sista året som projektet kan stödjas med projektmedel från Regionförbundet södra Småland. Cirkus i Glasriket ansöker om totalt kr för Arbetsutskottet beslöt 235/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kr till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket 2010, samt anvisa medlen ur 2009-års anslag för projektmedel 208. sunderlag - Tjänsteskrivelse CATCH! Cirkus i Glasriket Arbetsutskottets protokoll 235/09 Att bevilja högst kr till projektet CATCH! Cirkus i Glasriket Att anvisa medlen ur 2009-års anslag för projektmedel 208. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Turbulens ideell förening

15 (23) 218 Design Region Småland - projektansökan Dnr 09/0024 SVID, Svensk Industridesign har ansökt om kr för projektet design region Småland. Syftet med projektet är att förstärka och utveckla samverkan i ett tydligt Triple Helix perspektiv, utveckla klusterinitiativ inom entreprenörskap och design, utveckla nya strategiska allianser mellan de ingående kommunerna och att öka designkompetensen och insikten av design i regionen. Med designkompetens menas både kompetens att använda design på ett relevant sätt och att designerns metodik är utvecklad och anpassad till regionens potential. Kostnaden för projektet är beräknad till kr. Från Regionförbundet södra Småland ansöks om totalt kr. Arbetsutskottet beslöt 236/09 föreslå styrelsen att bevilja högst kronor till rubricerat projekt med fördelningen kr för 2010, kr för 2011 och kr för I den efterföljande diskussionen efterfrågas näringslivets insats i projektet, förutom arbetstid. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Design Region Småland - Arbetsutskottets protokoll 236/09 Yrkanden ClasGöran Carlsson (s) yrkar att projektet återremitteras för bekräftelse av näringslivets medverkan i direkta medel, samt en redogörelse av regionförbundets projektfinansiering av Möbelriket i tidigare och pågående projekt. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ClasGöran Carlssons förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons förslag. Att projektet återremitteras för bekräftelse av näringslivets medverkan i direkta medel, samt en redogörelse av regionförbundets projektfinansiering av Möbelriket i tidigare och pågående projekt. sexpediering Maria Nilsson, Chef för regional utveckling Samordnare Urmas Kömmitts

16 (23) 219 Affärsrådgivning för invandrare - projektansökan Dnr 09/0057 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ansöker om medel för affärsrådgivning för invandrare. Syftet med projektet är att stimulera till ökat företagande bland invandrare i länet. Verksamheten har hittills finansierats av regionförbundet och ALMI moderbolag sedan 2007 och verksamheten går 2010 in på sitt fjärde verksamhetsår. Inom projektet bedriver man, förutom rådgivning, uppsökande verksamhet i samverkan med olika organisationer och har härigenom fått ut information om sin verksamhet till breda grupper invandrare. Programmet förefaller ha fallit väl ut hittills och har bidragit till flera nystartade företag i länet. Arbetsutskottet beslöt 239/09 att bevilja högst kronor till projektet Affärsrådgivning för invandrare, samt att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. sunderlag - Tjänsteskrivelse Affärsrådgivning för invandrare - Arbetsutskottets protokoll 239/09 Yrkande Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Att bevilja högst kronor till projektet Affärsrådgivning för invandrare. Att verksamheten från och med 2011 ska finansieras som en del i regionförbundets årliga basanslag till ALMI. et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

17 (23) 220 Sideum Innovation AB övertagande av verksamhet Dnr 09/0081 Förbundsfullmäktige beslutade 53/09 att uppdra åt styrelsen att överföra aktiebolaget Sideum Innovations verksamhet till regionförbundet, samt lägga aktiebolaget vilande tills vidare. Fullmäktige beslutade vidare att uppdra åt styrelsen att se över vilka delar av Sideums nuvarande verksamhet som ska inrymmas i regionförbundet. Arbetsutskottet föreslår i 240/09, 243/09 och 244/09 att följande verksamheter överförs till regionförbundets: - Att regionförbundet skall överta Sideum Innovation AB:s delägarskap i Inkubatorn i Kronoberg AB och att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteman att representera förbundet som ordinarie ledamot i bolagets styrelse. - Att överta projektägarskapet för Dynamik i Småländska Kluster - Att överta projektägarskapet för Delta Garden - Att överta delprojektsansvaret för Studenter i regionen Samtliga tre projekt är helfinansierade fram till projekttidens slut och innebär därmed ingen extra ekonomisk belastning för regionförbundet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Överföring av verksamhet från Sideum Innovation AB till Regionförbundet södra Småland - Tjänsteskrivelse Inkubatorbolag delägarskap och styrelserepresentation - Tjänsteskrivelse Övertagande av projektägarskap för Dynamik i Småländska Kluster, delta garden och Studenter i regionen. - Arbetsutskottets protokoll 240/09, 243/09 och 244/09 Att regionförbundet skall överta Sideum Innovation AB:s delägarskap i Inkubatorn i Kronoberg AB och att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteman att representera förbundet som ordinarie ledamot i bolagets styrelse. Att överta projektägarskapet för Dynamik i Småländska Kluster Att överta projektägarskapet för Delta Garden Att överta delprojektsansvaret för Studenter i regionen sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

18 (23) 221 Kurs och konferens - verksamhetsinriktning Dnr 09/0066 I bifogad handling till dagens sammanträde redogörs för förslag till verksamhetsinriktning för Kurs och konferens. Arbetsutskottet beslöt 232/09 föreslå styrelsen att godkänna verksamhetsinriktning för Kurs och konferens i enlighet med PM sunderlag - PM Information Kurs och konferens Att godkänna verksamhetsinriktning för Kurs och konferens i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Linda Carlsson, chef Kurs och Konferens

19 (23) 222 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastuktur Dnr 09/0261 I Skåne och Västra Götalands län pågår sedan slutet av 1990-talet en försöksverksamhet enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Enligt lagförslag DS 2009:51 föreslås att försöksverksamheten ska göras permanent för landstingen i dessa län. Ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen föreslås vidare följa den som för närvarande gäller i försöksverksamheten. Verksamheten ska regleras genom en ny lag som även ska omfatta Hallands och Gotlands län. Lagen föreslås innehålla uppgifter för regionalt tillväxtarbete och arbetet med länsplaner för regional transportinfrastruktur. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari Regionförbundet södra Småland är inte remissinstans för lagförslaget, men mot bakgrund av att lagförslaget kan vara vägledande för kommande eventuella regionbildningar föreslås styrelsen lämna synpunkter över förslaget. sunderlag - DS 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (bok) - Förslag till synpunkter över DS 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering - Arbetsutskottets protokoll 231/09 Att avge synpunkter över DS 2009:51, Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering, i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Finansdepartementet

20 (23) 223 Rapport från externa uppdrag Under punkten rapport från externa uppdrag erbjuds ledamöter som av styrelsen är valda att företräda regionförbundet i t.ex. medlemsorganisationer och föreningar att återrapportera sitt uppdrag till styrelsen. Kjell Jormfeldt (mp) är vald att representera regionförbundet i Kronobergsarkivet och lämnar en kort redogörelse över att: - Landstinget är huvudfinansiär till Kronobergsarkivet. - Kronobergsarkivet är numera en del av Kulturparken AB - Kronobergsarkivet är en egen ideell förening men ingår i Kulturparken AB med bland annat administration. - Föreningen gör en tillbyggnad av de befintliga arkiven istället för att flytta till nya lokaler. Att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

21 (23) 224 Anmälningsärenden Följande ärende anmäls: - Arbetsutskottets protokoll Trafikutskottets protokoll Att med godkännande notera anmälningsärendena till protokollet.

22 (23) 225 Sydöstra Sveriges representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge val av ledamöter Dnr: 09/0080 Styrelsen beslöt 196/09 att bilda ett gemensamt representationskontor i Bryssel tillsammans med regionförbunden i Kalmar, Jönköpings- och Blekinge län. Samarbetet styrs genom avtal mellan parterna. Avtalstiden föreslås gälla till och med den 31 december Enligt avtalet ska en politisk styrgrupp tillsättas för den politiska ledningen av verksamheten. Föreslås att ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) och Monica Haider (s) utses att representera Regionförbundet södra Småland i styrgruppen för Sydsveriges nya representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge. Att Marie-Louise Hilmersson (c) och Monica Haider (s) utses att representera Regionförbundet södra Småland i styrgruppen för Sydsveriges nya representationskontor i Bryssel Småland och Blekinge. sexpediering Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge Regionförbundet i Jönköpings län

23 (23) 226 EU:s framtida sammanhållningspolitik Europa 2020 Dnr: 08/0175 EU-kommissionen har författat ett dokument Europa 2020 som ett första initiativ i dialogen kring sammanhållningspolitiken Dokumentet, eller consultation process publicerades den 24 november och synpunkter ska vara inlämnade senast den 15 januari. Övriga regionförbund i Småland och Blekinge avser också att avge synpunkter, så även Euroregion Baltic, där regionförbunden i Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge är medlemmar. Mot bakgrund av den korta remisstiden föreslås att styrelsen uppdrar å ordförande att avge synpunkter över Europa Att uppdra åt ordförande att avge synpunkter över Europa 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 9 december 2012 direkt i anslutning efter regionfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 13 juni klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum Science

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer