Regionstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Tid :00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP), 38-45, Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Olof Björkmarker (S) ersätter Robert Olesen (S), vice ordförande Helen Bengtsson (S) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Johan Jarl Sekreterare Martin Myrskog Maria Granath Ulrika J Gustafsson Jens Karlsson Katarina Jonasson Lillemor Ahlgren Thomas Nilsson, 40 Styrbjörn Östberg Suzanne Frank Justeringens plats och tid Sammanträdeslokalen Oden, Emil Lindells väg 15, Sigfridsområdet,, :30 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö... Johan Jarl 2

3 ÄRENDELISTA 38 Val av justerare samt tid för justering 39 Godkännande av föredragningslista 40 Information om verkstadsdepå för Öresundståg AB 41 Tidssättning av motion om införande av likvärdig vård 42 Tidssättning av motion om uppstart av undersköterskeutbildning i egen regi 43 Tidssättning av motion om fördjupad uppföljning och redovisning av läkarnas kompensationstid för jour och beredskap m.m. 44 Tidssättning av motion om att erbjuda miljöbilar till anställda i Region Kronoberg 45 Ansökan om beräkning av pensionsförmån 46 Inväxling till individuell månadsersättning för Michael Öberg 47 Utbildningar och konferenser 48 Bolagsstämma för Kulturparken Småland den 24 april

4 38. Val av justerare samt tid för justering att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker den 15 april Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker den 15 april

5 39. Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 1 april Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 1 april

6 40. Information om verkstadsdepå för Öresundståg AB att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Inom Region Skåne pågår diskussioner om anläggande av en verkstadsdepå för Öresundståg AB i Hässleholm. Syftet är att effektivisera underhållet av Öresundstågen, som idag sker vid en anläggning i Danmark. En förutsättning för anläggandet är ett långsiktigt hyresavtal på 25 år för anläggningen mellan Öresundståg AB och Region Skåne. Region Skånes fullmäktige väntas kunna fatta beslut om anläggandet under april Ärendet beslutas därefter av Öresundstågs ägare. Behandling Yttranden Vid ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Olof Björkmarker (S), Sven Sunesson (C), Roland Gustbée (M) samt ekonomichefen Jens Karlsson. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att notera informationen till protokollet. Föredragande Thomas Nilsson, trafikdirektör 6

7 41. Tidssättning av motion om införande av likvärdig vård 15RK489 att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni Sammanfattning Yngve Filipsson (FP) och Rolf Andersson (FP) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med följande yrkanden: - att en utredning tillsätts för att se över vilka lokalmässiga rockader som skulle möjliggöra att samordna psykiatrisk och somatisk vård i Växjö. Utgångspunkten för utredningen kan vara att se lokalerna på Sigfridsområdet och Centrallasarettet som en enhet. - att se över möjligheterna att samordna akutmottagning och jourläkarmottagning. Detta kan till exempel innebära att vissa platser inom akutvårdsavdelningen är särskilt avsedda för psykiatripatienter. - att psykiatriläkare på samma villkor som andra specialister ingår i regionens medicinska ledningsorganisation. - att en kartläggning görs av tillgången på psykiatrikompetens inom primärvården. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni sunderlag Motion. Likvärdig vård. 7

8 42. Tidssättning av motion om uppstart av undersköterskeutbildning i egen regi 15RK605 att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni Sammanfattning Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med följande yrkande: - att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta utbildning av undersköterskor i egen regi. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni sunderlag Motion Angående Uppstart av Undersköterskeutbildning i egen regi. 8

9 43. Tidssättning av motion om fördjupad uppföljning och redovisning av läkarnas kompensationstid för jour och beredskap m.m. 15RK548 att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni Sammanfattning Yngve Filipsson (FP) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med följande yrkanden: - att Region Kronoberg genomför en fördjupad redovisning av läkarnas arbetstid enligt följande: - redovisning i varje delårsbokslut av komptiden, skuldens storlek och vilka läkarspecialiteter som är särskilt berörda - en fördjupad redovisning i årsbokslutet - att en analys görs för att garantera att Region Kronoberg följer gällande arbetstidslagstiftning. - att merkostnaden - inte enbart totalkostnaden - för hyrläkare redovisas inom varje specialistområde. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni sunderlag Motion. Fördjupad uppföljning och redovisning av läkarnas kompensationstid för jour och beredskap m.m. 9

10 10 Protokoll

11 44. Tidssättning av motion om att erbjuda miljöbilar till anställda i Region Kronoberg 15RK633 att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni Sammanfattning Carina Bengtsson (C) och Sven Sunesson (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med följande yrkande: - att ge Region Kronoberg i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda anställda i Region Kronoberg elbilar. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att motionen behandlas av regionfullmäktige den 17 juni sunderlag Motion om att Erbjuda miljöbilar till anställda i Region Kronoberg. 11

12 45. Ansökan om beräkning av pensionsförmån 14LTK1284 att Göran Giselsson ska omfattas av PBF med övergångsbestämmelser vid pensionsberäkning samt att ålderpension enligt PBF utbetalas från och livslångt med kronor per månad (2015 års nivå) till Göran Giselsson. Sammanfattning Göran Giselsson har inkommit med en ansökan om beräkning av ålderspensionsförmån. GG föreslår att en livränta om kronor per månad ska utbetalas. KPA pension har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört en pensionsutredning. Göran Giselsson omfattas av PRF-KL som gällde då GG tillträdde sitt uppdrag som förtroendevald i landstinget. Ålderspension enligt PRF-KL med utbetalning från är beräknad till kronor per månad alternativet livränta är kronor per månad. Pensionsmyndigheten/regionstyrelsens arbetsutskott kan besluta att GG i stället ska omfattas av PBF med övergångsbestämmelser. Ålderspensionen enligt PBF med utbetalning från och livslångt är beräknad till kronor per månad alternativet livränta är kronor per månad. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att Göran Giselsson ska omfattas av PBF med övergångsbestämmelser vid pensionsberäkning samt att ålderpension enligt PBF utbetalas från och livslångt med kronor per månad (2015 års nivå) till Göran Giselsson. sunderlag Ansökan om beräkning av pensionsförmån 12

13 Angående pension till Göran Giselsson

14 46. Inväxling till individuell månadsersättning för Michael Öberg 15RK651 att Michael Öberg berättigas till individuell månadsersättning om kronor från och med Sammanfattning Michael Öberg har inkommit med en begäran om inväxling till individuell månadsersättning. Enligt Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från kan förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast månadsarvode vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt årsgrundarvode för heltid få dessa omvandlade till individuell månadsersättning. Enligt beräkningsmodell uppgår den beräknade individuella månadsersättningen till kronor under Behandling Jäv Michael Öberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Yttranden Vid ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V) samt kanslidirektören Katarina Jonasson. Förslag till beslut Majoritetsberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta att Michael Öberg berättigas till individuell månadsersättning om kronor från och med Expedieras till Löneavdelningen sunderlag Inväxling till individuell månadsersättning för Michael Öberg Fast månadsersättning för Michael Öberg 14

15 15 Protokoll

16 47. Utbildningar och konferenser 15RK223 att överlämna inbjudan till föreläsningen Transperspektiv på verksamheten, den 7 maj 2015, till folkhälsoutskottet för eget ställningstagande till deltagande samt att bereder tillfälle till AU:s ordinarie och ersättare att delta vid konferensen Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen samt överlämna inbjudan till regionala utvecklingsnämnden för eget ställningstagande till deltagande. Sammanfattning Inför sammanträdet har inbjudningar till följande kurser och konferenser inkommit: - Transperspektiv på verksamheten, den 7 maj 2015, klockan , Växjö. - Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen, flera tillfällen under april Inbjudningar delges i bilagor. Behandling Yttranden Vid ärendets behandling yttrar sig Olof Björkmarker (S), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (M), Eva Johnsson (KD) samt Suzanne Frank (M). Expedieras till Folkhälsoutskottet Ledamöter och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott Regionala utvecklingsnämnden sunderlag Föreläsning Transperspektiv på verksamheten. 7 maj Pridetåget 9 maj Inbjudan. Nyttoberäkningar och Sverigeförhandlingen. 16

17 17 Protokoll

18 48. Bolagsstämma för Kulturparken Småland den 24 april RK720 att begära att Kulturparken Småland AB lämnar ett nytt datum för bolagsstämma, efter avstämning med bolagets ägare. Sammanfattning Kallelse har inkommit till bolagsstämma för Kulturparken Småland den 24 april 2015, klockan Eftersom Region Kronoberg inte har möjlighet att skicka någon representant till bolagsstämman detta datum föreslås att ett nytt datum begärs av Kulturparken Småland, efter avstämning med ägarna. Behandling Yttranden Vid ärendets behandling yttrar sig Suzanne Frank (M), Lennart Värmby (V) och Michael Öberg MP). Expedieras till Kulturparken Småland 18

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00. Kallelse Datum: 2015-01-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015 2014-10-23, reviderad 2014-11-25* Fastställt av landstingsfullmäktige 2014-11-25 1 (10) Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer