SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)"

Transkript

1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl med ajournering kl och Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för ClasGöran Carlsson (s) Ros-Marie Jönsson Neckö (s) ersättare för Anna Fransson (s) Barbro Svensson (s) ersättare för Monica Widnemark (s) Carina Bengtsson (c) Roland Gustbée (m) Peter Hogla, Maria Nilsson, Sara Nilsson, Åsa Karlsson, Clas Carlsson Julija Markensten och Anders Unger Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2010 anslags nedtagande 2010 Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (40) Förteckning över styrelsens ärenden den 8 december Fastställande av dagordning 158 Statliga projektmedel 1:1 revidering av projektstrategi 159 Länstrafiktaxa Länstrafikens budget Upphandlingspolicy 162 Verksamhetsplan 163 Regionalt forum- information 164 Länstransportplan verksamhetsplan Effektivare planering av transportinfrastruktur järnväg och väg remissyttrande 166 Färdtjänst/riksfärdstjänst delegationsordning 167 Speciell reguljär trafik och Serviceresor upphandling 168 Framtida tågtrafik Alvesta/Växjö/Kalmar 169 Regional kulturplan arbetsupplägg Rekonstruktion av Kronobergs slottsruin svar på motion 171 Nätverk kultur 2010 avsiktsförklaring och överenskommelse 172 Barnens Glasrike Cirkus i Glasriket 2011 projekt 173 Klimatkommissionen slutrapport 174 Kulturella näringar inom Kronobergs län skrivelse 175 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 176 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB samverkansavtal 177 AB Destination Småland ägardirektiv 178 Inkubatorn Kronoberg AB ägardirektiv 179 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB krediträntor 180 Innovationsupphandlingar remissyttrande 181 Tillväxtberedningens arbete Agera för lokala åklagarbeslut skrivelse 183 Respolicy för Regionförbundet södra småland 184 Reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen 185 Delegationsordning för förbundsstyrelsen 186 Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden 187 Delegationsordning för trafiknämnden 188 Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland 189 Arbetsordning för förbundsfullmäktige 190 Reglemente och arbetsordning för förtroendevalda revisorer 191 Rapport från externa uppdrag 1 92 Anmälningsärenden

4 (40) 157 Fastställande av dagordning Ordförande föreslår följande tillägg till styrelsens dagordning enligt följande: - Ärende 3 f Regionalt forum - information - Ärende 6 g Slutrapport från Tillväxtberedningen beslutar Att godkänna dagordning för styrelsens sammanträde den 8 december med föreslagna tillägg enligt ovan.

5 (40) 158 Statliga medel 1:1 revidering av projektstrategi Dnr 07/0106 Arbetsutskottet beslöt 105/10 att uppdra åt regiondirektören att revidera regionförbundets projektkriterier samt att ta fram en projektstrategi, för senare beslut i styrelsen. Med utgångspunkt från diskussionen på styrelsens utvecklingsdagar i juni, har kansliet tagit fram ett förslag på en projektstrategi som tydliggör prioriteringar och arbetssätt för projektverksamheten. Strategin behandlar principer för såväl 1:1 anslaget som egna medel. För att ytterligare underlätta prioriteringar och tydligare koppla samman projekten med regional utveckling, föreslås att ett särskilt dokument med budgetmässiga förutsättningar för respektive år. För att kunna arbeta pro-aktivt, krävs också en årlig fördelning av denna budget mellan de olika områdena i RUP:en. Denna fördelning är indikativ och kan förändras under året beroende på efterfrågan och behov. Arbetsutskottet beslöt 152/10 föreslå styrelsen att godkänna reviderade projektkriterier och projektstrategi, inklusive budget och fördelning för I den efterföljande diskussionen föreslås följande kompletteringar i strategin: - S. 2 att aktiviteter sker i fler än en kommun ersätter på regional nivå - S 3. Under rubriken medfinansierade projekt Mindre projekt utvärderas enligt upprättad checklista. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet (strategin) - Förutsättningar för projektverksamhet Arbetsutskottets protokoll 152/10 beslutar Att godkänna reviderade projektkriterier och projektstrategi, inklusive budget och fördelning för 2011, med föreslagna ändringar enligt ovan. sexpediering Samordnare Sara Nilsson

6 (40) 159 Länstrafiktaxa 2012 Dnr 10/0014 Förbundsfullmäktige ska i samband med att man fastställer länstrafikens budget också fastställa länstrafiktaxa för Arbetsutskottet beslöt 154/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling. I den efterföljande diskussionen efterfrågas följande: - Vad ger förslaget för skillnad i kronor? - Vad är motiveringen att höja taxan? - Hur påverkar en eventuell taxehöjning de klimatmål som vi satt upp i regionen? - Hur bedömer medborgarna en eventuell taxehöjning? sunderlag - Länstrafiktaxa 2012 förslag - Arbetsutskottets protokoll 154/10 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar på oförändrad taxa för Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därefter föreslås att kansliet kompletterar beslutsunderlaget inför fullmäktiges sammanträde den 17 december med ytterligare information avseende de frågor som ställts enligt ovan. beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling. Reservation Carin Högstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar in en skriftig reservation (se nedan).

7 (40) RESERVATION Ärende länstrafiktaxa 2012 på regionförbundsstyrelsens sammanträde 8 dec 2010 Regionförbundet s trafikutskott har föreslagit höjningar inom länstrafiken både på periodkort och kontantbiljetter. De senare höjs så att nuvarande kontantbiljett för 20 kr kommer att kosta 22, det vill säga en ökning med 10 %. Motiveringen är att biljettpriset legat stilla sedan För mig är det inget hållbart skäl till höjning. Både effekterna för ekonomi och klimat-miljö bör redovisas, för att man ska kunna bedöma rimligheten i förslaget. Varje höjning gör säkerligen att fler avstår från att välja bussen i vissa situationer. Regionfullmäktiges mål att inom några år ha fördubblat resandet med kollektivtrafiken ska vägas in i taxesättningen liksom möjligheten att göra trafiken attraktivare och öka resandet utan taxehöjningar. Antal resenärer har minskat under 2010 inte ökat. Produktionen av vagnkilometer minskar 2012 jämfört med dagsläget sett till helheten. Enda ökningarna i utbudet är smärre plus i stadstrafiken i Älmhult, Ljungby, Växjö. Till regionfullmäktige kommer att tas fram mer underlag i ärendet, så att det går att bedöma biljetthöjningarnas konsekvenser för länstrafikens ekonomi. Är det en nödvändig höjning och vilka effekter har den på inte bara den ekonomiska balansen utan även den ekologiska? Hur rimmar höjningen med målet om fördubblat resande? Med klimatmålet fossilbränslefri region? Ser fram mot hållbara svar och reserverar mig tills vidare till förmån för mitt yrkande: oförändrade taxor Carin Högstedt, (V)

8 (40) 160 Länstrafikens budget 2012 Dnr 10/0011 Förslag till budget 2012 för Länstrafiken har arbetats fram efter överläggningar dels enskilt med samtliga medlemmar under året och dels vid en gemensam medlemsdialog den 27 oktober. Arbetsutskottet beslöt 155/10 föreslå styrelsen att fullmäktige fastställer budget för länstrafiken 2012 i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Budget 2012 Länstrafiken förslag - Arbetsutskottets protokoll 155/10 Yrkanden Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Charlotta Svanberg (s) yrkar att servering ombord utgör en post om totalt 1,7 Mkr i budget 2012, med instämmande av Monica Haider (s) och Carin Högstedt (v). Gunnar Nordmark (fp) tilläggsyrkar att finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord utreds vidare inför årsskiftet 2011/2012. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Charlotta Svanbergs (s) yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ordförande finner därefter att styrelsen godkänner Gunnar Nordmarks tilläggsyrkande att finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord utreds vidare inför årsskiftet 2011/2012. beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa budget 2012 för länstrafiken i enlighet med upprättad handling. Att uppdra åt förbundsstyrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012.

9 (40) 161 Upphandlingspolicy för Regionförbundet södra Småland Dnr 08/ Föreslås att fullmäktige fastställer upphandlingspolicy för Regionförbundet södra Småland, organisationsnummer Föreslagen policy för upphandling och inköp gäller även regionförbundets helägda bolag. Upphandlingspolicyn kompletteras med tillämpningsregler. Arbetsutskottet beslöt 156/10föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att fastställa upphandlingspolicy för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Förslag till upphandlingspolicy för Regionförbundet södra Småland - Arbetsutskottets protokoll 156/10 beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa upphandlingspolicy för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling.

10 (40) 162 Verksamhetsplan för Regionförbundet södra Småland 2011 Dnr 10/ inleddes ett nytt arbete med att lägga verksamhetsplan tillsammans med budget inför det kommande verksamhetsåret. Kansliet har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för Föreslås att fullmäktige fastställer verksamhetsplan för Regionförbundet södra Småland 2011, i enlighet med upprättad handling. Informations- och kommunikationsansvarig Åsa Karlsson redogör för redaktionella ändringar i verksamhetsplanen. sunderlag - Verksamhetsplan 2011 för Regionförbundet södra Småland. - Arbetsutskottets protokoll 157/10 beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa verksamhetsplan för Regionförbundet södra Småland 2011, med föreslagna redaktionella ändringar.

11 (40) 163 Regionalt forum information Samordnare Sara Nilsson lämnar en redogörelse över det senaste mötet för regionalt forum. beslutar Att notera informationen till protokollet.

12 (40) 164 Länstransportplan verksamhetsplan 2011 Dnr 10/0030 Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer förslag till åtgärdsplan för år 2011 avseende Länstransportplan , samt överlämna densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. sunderlag - Länstransportplan åtgärdsplan Arbetsutskottets protokoll 158/10 beslutar Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2011 avseende Länstransportplan , samt överlämna densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. sexpediering Trafikverket

13 (40) 165 Effektivare planering av transportinfrastruktur järnväg och väg- remissyttrande Dnr 10/0201 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge yttrande över betänkandet SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar. Eventuella synpunkter skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 10 december Arbetsutskottet beslöt 158/10 föreslå styrelsen att godkänna förslag till yttrande över Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57), i enlighet med upprättad handling, daterat sunderlag - Förslag till remissyttrande över Effektivare planering av vägar och järnvägar, Arbetsutskottets protokoll 158/10 beslutar Att godkänna förslag till yttrande över Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57), i enlighet med upprättad handling, daterat Paragrafen justeras omedelbart av styrelsen. sexpediering Näringsdepartementet

14 (40) 166 Färdtjänst/riksfärdtjänst - delegationsordning Dnr 08/0218 Färdtjänsten är en ny verksamhet från 1 januari 2011 hos regionförbundet vilket innebär att Alvesta och Växjö överför tillståndsgivning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till regionförbundet. Verksamheten regleras av två lagar Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. För att handläggningen skall skötas på ett rationellt sätt föreslås att upprättat förslag till delegationsordning för verksamheten fastställs. Förslaget överensstämmer med den som finns hos de aktuella kommunerna idag. sunderlag - Delegationsordning för färdtjänst respektive riksfärdtjänst - Arbetsutskottets protokoll 160/10 beslutar Att fastställa delegationsordning för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. sexpediering Chef Serviceresor Anders Göranson

15 (40) 167 Upphandling av speciell reguljär trafik och serviceresor Dnr 09/0277 Under året har ett omfattande förankringsarbete, avseende krav och innehål i trafikupphandlingen, bedrivits tillsammans med kommuner och landsting. Trafikupphandlingen innehåller ett stort antal trafikslag. Anbud ska vara inlämnade 16 februari om tilldelning fattas av styrelsen och träder i kraft successivt från Avtalen med entreprenörerna skrivs på fyra år med tre års optionsrätt. Trafikutskottet beslöt 152/10 föreslå styrelsen att godkänna anbudsunderlag och övriga handlingar inför upphandling av speciell reguljär trafik och serviceresor. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Trafikutskottets protokoll 152/10 - Anbudsunderlag - Huvudtext - Avtalsmall beslutar Att godkänna anbudsunderlag och övriga handlingar inför upphandling av speciell reguljär trafik och serviceresor. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Trafikupphandlingschef Clas Carlsson

16 (40) 168 Framtida tågtrafik Alvesta/Växjö/Kalmar Dnr 09/0160 Trafikhuvudmännen för Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län träffades i samband med trafikdagarna i Kosta angående framtida tågtrafik Alvesta/Växjö/Kalmar. Bilagt till styrelsens sammanträde den 8/12 finns slutsatser från överläggningen. Gunnar Nordmark redogör för överläggningen: Vi är överens om att ytterligare knyta ihop Kalmar/Karlskrona/Växjö genom att skapa bättre förutsättningar för: - arbetspendling - studiependling - mer gods på järnväg - visionen/målsättningen ska uttryckas i en långsiktig ambition för trafiken Vi inser att banans beskaffenhet innebär att vi måste välja vilken/vilka typer av trafik som vi ska stödja Vi börjar omedelbart jobba för långa mötesspår i Skruv och Trekanten. Trafik Karlskrona-Emmaboda kan starta 2013 med en provisorisk lösning. Resenärernas krav på komfort kommer förmodligen att öka kapital- och driftskostnaden för X61-or sett på 10 år är ungefär lika med upprustade X11-0r. Utformningen av ny tågtrafik kan diskuteras när Skruv och Trekanten är beslutade och finansierade. Tidtabellen för köp av X11-or måste verifieras omgående på drag dvs. argumentation och analys. sunderlag - Slutsatser Framtida tågtrafik Alvesta/Växjö/Kalmar beslutar Att notera informationen till protokollet.

17 (40) 169 Regional kulturplan - arbetsupplägg Dnr 10/0218 Kronoberg har möjlighet att träda in i kultursamverkansmodellen från och med Det som krävs är att länet framställer en intresseanmälan och att en regional kulturplan utarbetas enligt statens kriterier. Inför ett inträde i kultursamverkansmodellen ska Landstinget och Regionförbundet som idag delar ett regionalt kulturansvar samverka med kommuner, kulturliv och civilsamhälle. Här presenteras en plan för dialog och samverkan Arbetsutskottets protokoll 162/10 beslöt föreslå styrelsen att fastställa plan för dialog och samverkan inför ett inträde i kultursamverkansmodellen, samt uppdra åt regiondirektören att tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet Kalmar län göra en gemensam intresseanmälan till Statens Kulturråd om att träda in i kultursamverkansmodellen sunderlag - Tjänsteskrivelse Plan för dialog och samverkan inför inträde i kultursamverkansmodellen - Arbetsutskottets protokoll 162/10 beslutar Att fastställa plan för dialog och samverkan inför ett inträde i kultursamverkansmodellen. Att uppdra åt regiondirektören att i samverkan med Landstinget Kronoberg och tillsammans med Region Blekinge och Regionförbundet Kalmar län göra en gemensam intresseanmälan till Statens Kulturråd om att träda in i kultursamverkansmodellen sexpediering Landstinget Kronoberg

18 (40) 170 Rekonstruktion av Kronobergs slottsruin - svar på motion Dnr 10/0186 Vänsterpartiets regiongrupp har genom gruppledare Carin Högstedt lämnat in en motion angående Initiativ till en rekonstruktion av Kronobergs slottsruin. I motionen föreslås att Regionförbundet södra Småland med siktet på en rekonstruktion av Kronobergs slottsruin tar initiativ till en arbetsgrupp som får i uppdrag att komma med förslag till en framtida användning av borgen samt hur och med vilka medel en rekonstruktion kan bli verklighet. Regionförbundet har begärt in yttrande i ärendet ifrån ägare och förvaltare. Mot bakgrund av dessa föreslås att motionen avslås. Arbetsutskottet beslöt 163/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att motionen överlämnas till Växjö kommun mot bakgrund av att initiativ till framtida användning av borgen i första hand är en fråga för förvaltande myndigheterna och den berörda kommunen. sunderlag - Tjänsteskrivelse Rekonstruktion av Kronobergs slottsruin - Motion Rekonstruktion av Kronobergs slottsruin - Yttrande från Smålands museum - Yttrande från Riksantikvarieämbetet - Arbetsutskottets protokoll 163/10 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Monica Haider (s) och Ros-Marie Jönsson Neckö (s). Bo Frank (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. beslutar föreslå fullmäktige Att motionen överlämnas till Växjö kommun mot bakgrund av att initiativ till framtida användning av borgen i första hand är en fråga för förvaltande myndigheterna och den berörda kommunen.

19 (40) 171 Nätverk kultur Avsiktsförklaring och Överenskommelse för Sydostkultursamarbetet Dnr 10/0066 Sedan år 2002 finns en avsiktsförklaring Kultur i sydost där dåvarande respektive huvudman; Landstinget Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget Kronoberg fastslog att den gemensamma målsättningen för avsiktsförklaringen var att i ett nyskapande, gränsöverskridande och kreativt klimat stödja kultur av hög kvalitet. Då organisationerna och förutsättningarna ändrats sedan 2002 finns nu behov av en ny avsiktsförklaring med en kopplad överenskommelse. Arbetsutskottet beslöt 164/10 föreslå styrelsen att godkänna förslag till Avsiktsförklaring kultur i sydost och Överenskommelse Sydostkultur för Sydostkultursamarbetet. sunderlag - Avsiktsförklaring kultur i sydost - Överenskommelse Sydostkultur - Arbetsutskottets protokoll 164/10 beslutar Att godkänna förslag till Avsiktsförklaring kultur i sydost och Överenskommelse Sydostkultur för Sydostkultursamarbetet. sexpediering Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge

20 (40) 172 Barnens Glasrike - Cirkus i Glasriket projektansökan Dnr 10/0198 Cirkus i Glasriket ideell förening har inkommit med en projektansökan gällande Barnens glasrike - Cirkus i Glasriket Cirkus i Glasriket är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig förnyelse och utveckling som genomfört tre projektår med goda resultat. Projektets totala budget är på kronor varav kr söks från Regionförbundet södra Småland. Arbetsutskottet beslöt 165/10 föreslå styrelsen besluta att bevilja högst kr till projektet Barnens Glasrike Cirkus i Glasriket 2011, att anvisa medlen ur 2011-års anslag för projektmedel 208. sunderlag - Tjänsteskrivelse Barnens Glasrike Cirkus i Glasriket Arbetsutskottets protokoll 165/10 beslutar Att bevilja högst kr till projektet Barnens Glasrike Cirkus i Glasriket 2011, samt anvisa medlen ur 2011-års anslag för projektmedel 208. sexpediering Samordnare Lisa Öberg Cirkus i Glasriket

21 (40) 173 Klimatkommissionen slutrapport Dnr 08/0086 Marie-Louise Hilmersson och Paul Johansson lämnade en skrivelse om förslag till att starta en klimatkommission för regionen. beslöt att inrätta en klimatkommission samt fastställde direktiv till kommissionen. Kommissionen har i och med mandatperiodens slut lämnat en slutrapport till styrelsen, samt lämnat förslag till handlingsplan för regionens fortsatta klimatarbete. Kommissionen anser sig därmed ha slutfört sitt uppdrag. Arbetsutskottet beslöt 167/10 föreslå styrelsen att godkänna slutrapport för Klimatkommissionen, att entlediga Klimatkommissionens ledamöter från sitt uppdrag. I den efterföljande diskussionen föreslås att den nyvalda förbundsstyrelsen bereder formerna för arbetet med det framtida klimatarbetet, för att nå målet en fossilbränslefri region. sunderlag - Slutrapport Klimatkommissionen - Arbetsutskottets förslag 167/10 beslutar Att godkänna slutrapport för Klimatkommissionen. Att entlediga Klimatkommissionens ledamöter från sitt uppdrag. föreslår därefter att den nyvalda förbundsstyrelsen bereder formerna för arbetet med det framtida klimatarbetet, för att nå målet en fossilbränslefri region. sexpediering Samordnare Heidi Samuelsson

22 (40) 174 Kulturella näringar inom Kronobergs län - skrivelse Dnr 10/0202 Gunnar Nordmark (fp) har inlämnat skrivelse till styrelsen för Regionförbundet södra Småland där han hemställer att regionförbundet ska verka för att bl.a. utveckla lärandet i och kring det kulturella entreprenörskapet i såväl grundskola som gymnasium, utveckla och erbjuda kompetensutveckling för beslutsfattare inom kommuner, landsting och övrig offentlig verksamhet med ansvar för näringslivsutveckling, verka för att genom ALMI på olika sätt stötta utövare av de kulturella näringarna och att i samverkan med Linnéuniversitetet utveckla kurser i kulturellt entreprenörskap. I svarsskrivelsen redovisas insatser med bäring på entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar som pågår i södra Småland. Sammantaget pågår ett flertal aktiviteter som ligger i linje med de åtgärder som nämns i skrivelsen. För regionförbundets del handlar det om att främja och stödja de aktiviteter som pågår. I några fall bör förbundet också starkare betona vikten av att respektive samverkanspart förstärker sina insatser ytterligare gentemot de kulturella och kreativa näringarna. Arbetsutskottet beslöt 169/10 föreslå styrelsen att avge svar på skrivelse Kulturellt entreprenörskap i Kronobergs län, i enlighet med upprättad handling daterad I den efterföljande diskussionen föreslås att skrivelsen överlämnas till länets kommuner och universitet för kännedom. sunderlag - Förslag till svar på skrivelse Kulturellt entreprenörskap i Kronobergs län - Skrivelse Kulturellt entreprenörskap i Kronobergs län - Arbetsutskottets protokoll 169/10 beslutar Att avge svar på skrivelse Kulturellt entreprenörskap i Kronobergs län, i enlighet med upprättad handling daterad Att skrivelsen överlämnas till länets kommuner och universitet för kännedom. sexpediering Gunnar Nordmark (fp) Samordnare Anders Unger Länets kommuner Linnéuniversitetet

23 (40) 175 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2011 Dnr 10/0079 Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvis ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget har under hösten presenterat förslag till ägardirektiv för Strukturen och dispositionen av 2011 års ägardirektiv har förändrats en del, framför allt i syfte att få ett kortare och mer stringent direktiv. Dessa förändringar föranleder dock inte några väsentliga kursändringar i de regionala bolagens verksamhet. En tillkommande skrivning i det nya direktivet kan emellertid förväntas påverka verksamheten i viss utsträckning. Denna skrivning finns i det avsnitt som berör rådgivningsverksamheten och innebär att bolaget i ökad utsträckning ska upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att stimulera den privata marknaden. Bilagor i detta ärende utgörs av förslag till direktiv för 2011 där tillägg/förändringar gråmarkerats. Arbetsutskottet beslöt 170/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv 2011 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag ägardirektiv för Arbetsutskottets protokoll 170/10 beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa ägardirektiv 2011 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse.

24 (40) 176 ALMI Företagspartner Kronoberg AB Samverkansavtal Dnr 10/0079 Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt samverkansavtal för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Arbetet sker gemensamt med övriga regionala ägare och ger ett avtal över flera år som är likalydande för samtliga regioner. Föreliggande samverkansavtal föreslås gälla under en treårsperiod, Det förslag till samverkansavtal som nu lämnats till samtliga regionala ägare innebär inga stora förändringar för ALMI:s verksamhet. Den viktigaste förändringen, som påverkar verksamheten i störst utsträckning, är en ny skrivning där det framhålls att rådgivningsverksamheten i ökad utsträckning ska upphandlas och att ALMI i större utsträckning ska utveckla mäklarfunktioner, t.ex. mentorskap, och mötesplatser där företagare kan ta del av råd och erfarenheter från andra företagare. Sammantaget föreligger ett förslag till samverkansavtal som är väl förankrat hos såväl regionala ägare som staten (Näringsdepartementet) och som redovisar den inriktning ägarna vill se i bolagen. Arbetsutskottet beslöt 171/10 föreslå styrelsen att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag till samverkansavtal Arbetsutskottets protokoll 171/10 beslutar Att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt upprättad handling. sexpediering ALMI Företagspartner AB ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

25 (40) 177 AB Destination Småland ägardirektiv 2011 Dnr 10/0078 Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland och har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I samband med bildandet av bolaget utarbetades direktiv för verksamhetsåret 2009, vilket reviderades inför Nu gällande direktiv har setts över och reviderats med utgångspunkt i den verksamhet som hittills bedrivits och det som genomförts samt utifrån prioriteringar inför I tjänsteskrivelsen redovisas de förändringar som gjorts i förhållande till gällande ägardirektiv. I bilaga finns förslag till ägardirektiv för 2011, med avsnitt som förändrats gråmarkerade. Arbetsutskottet beslöt 172/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att fastställa ägardirektiv 2011 för AB Destination Småland enligt förslag och överlämna detta till bolaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2011, med ändringsmarkeringar - Arbetsutskottets protokoll 172/10 beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa ägardirektiv 2011 för AB Destination Småland enligt förslag och överlämna detta till bolaget.

26 (40) 178 Inkubatorn i Kronobergs län AB ägardirektiv 2011 Dnr 09/0113 Inkubatorn i Kronoberg AB bildades hösten 2008 med syfte att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter, stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av nya akademiska företagsbildningar samt att effektivisera kommersialisering och kunskapsöverföring mellan forskning och företagande. Bolaget ägs av regionförbundet, Videum AB och Linnéuniversitetets holdingbolag med en tredjedel vardera. Aktiekapitalet uppgår till kronor. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats. Bolaget har under det inledande året bedrivit sin verksamhet utan gällande ägardirektiv. Regionförbundet har därför initierat ett arbete tillsammans med representanter för Videum AB och universitetets holdingbolag med syfte att ha ägardirektiv för att styra verksamheten fr.o.m. verksamhetsåret Föreliggande förslag till ägardirektiv har tagits fram av regionförbundet i dialog med övriga ägare. Arbetsutskottets beslöt 173/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att fastställa ägardirektiv 2011 för Inkubatorn i Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detsamma till bolagets styrelse. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag ägardirektiv för Arbetsutskottets protokoll 173/10 beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa ägardirektiv 2011 för Inkubatorn i Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detsamma till bolagets styrelse.

27 (40) 179 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB - krediträntor Dnr 10/0079 beslöt 133/10, att uppdra åt ordförande och styrelsens rapportör för ALMI att föra en dialog med ALMI avseende nivåerna på krediträntorna. en är de riktlinjer som införts om ett räntespann mellan 3,5 och 9,52 procents ränta vid utlåning inom ALMI-koncernen. I den efterföljande diskussionen föreslås att styrelsen uppdrar åt förbundsstyrelsens ordförande att tillskriva ALMI Företagspartner AB i ärendet för att understryka regionförbundets oro och missnöje över nivåerna på krediträntorna. sunderlag - Tjänsteskrivelse ALMIS Krediträntenivåer beslutar Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att tillskriva ALMI Företagspartner AB i ärendet för att understryka regionförbundets oro och missnöje över nivåerna på krediträntorna. sexpediering Samordnare Anders Unger

28 (40) 180 Innovationsupphandling SOU 2010:56 - yttrande Dnr 10/ Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge ett yttrande över Remissvar angående betänkandet Innovationsupphandling 2010:56. Remissyttrandet har stämts av med Landstinget Kronoberg och regionförbundet i Kalmar län, som lämnar likalydande yttranden. sunderlag - Innovationsupphandling 2010:56 remissyttrande - Sammanfattning innovationsupphandling sou 2010:56 beslutar Att avge remissyttrande över betänkandet Innovationsupphandling SOU 2010:56, i enlighet med upprättad handling.

29 (40) 181 Tillväxtberedningen arbete Dnr Tillväxtberedningens ordförande Mats Johnsson och Gunnar Storbjörk har lämnat en rapport till styrelsen över beredningens arbete under den innevarande mandatperioden. Vid fullmäktiges sammanträde kommer samtliga beredningar att lämna en rapport över dess arbete under sunderlag Tillväxtberedningens arbete beslutar Att notera rapporten till protokollet.

30 (40) 182 Agera för lokala åklagarbeslut - skrivelse Dnr 10/0212 Till kansliet har skrivelse Agera för lokala åklagarmyndigheter inkommit från Monica Haider, gruppledare för (S) i Kronobergs län. I skrivelsen föreslås att Regionförbundet agerar i frågan för en bra och rättsäker hantering av mängdbrottsligheten även i framtiden mot bakgrund av att medborgarna i Kronoberg har rätt att kräva en nära service och handläggning inte bara av kommuner och landsting, utan också av statens myndigheter. Arbetsutskottet beslöt 175/10 att uppdra åt regiondirektören att bereda skrivelse i syfte att uppmärksamma den nationella nivån på vilka konsekvenser statliga omorganisationer får genom centralisering. Regionförbundet har i ett flertal tidigare ärenden påtalat att staten saknar ett helhetsperspektiv när statliga organisationer omorganiseras, samt vilka konsekvenser det får för andelen statliga jobb som kan erbjudas i länet. sunderlag - Agera för lokala åklagarmyndigheter skrivelse - Skrivelse Lokala åklagarmyndigheter och handläggning av mängdbrott - Arbetsutskottets protokoll 175/10 beslutar Att avge svar över skrivelse sexpediering Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Justitiedepartementet Monica Haider (s)

31 (40) 183 Resepolicy för Regionförbundet södra Småland Dnr 07/0145 Föreslås att fullmäktige fastställer Resepolicy för Regionförbundet södra Småland. Policy och tillhörande styrdokument gäller alla tjänsteresor eller resor av förtroendevalda som betalas av Regionförbundet södra Småland. Resepolicyn omfattar även tillämpningsanvisningar till policyn i fråga om bokningar av hotell och resor, samt ersättningar. Resepolicyn träder i kraft från och med förbundsfullmäktiges beslut och gäller tillsvidare. Arbetsutskottet beslöt 176/10 föreslå styrelsen föreslå fullmäktige att fastställa Resepolicy för Regionförbundet södra Småland. sunderlag - Förslag till resepolicy för Regionförbundet södra Småland - Arbetsutskottets protokoll 176/10 beslutar Att fastställa Resepolicy för Regionförbundet södra Småland.

32 (40) 184 Reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen för regionförbundet södra Småland från och med Föreslås tillägg under punkten 1 Allmänna bestämmelser: - utgör från och med den 1/ kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010: 1065) sunderlag - Förslag till Reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att Att fastställa reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen för regionförbundet södra Småland från och med 2011, med föreslaget tillägg enligt ovan.

33 (40) 185 Delegationsordning för förbundsstyrelsen Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer delegationsordning för förbundsstyrelsen från sunderlag - Förslag till delegationsordning för förbundsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa delegationsordning för förbundsstyrelsen från 2011.

34 (40) 186 Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden Dnr 07/0125 Föreslås att fullmäktige fastställer reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från Föreslås följande ändringar: - Tillägg s 1 under punkten 1 inledning: Förbundsstyrelsen utgör kollektivtrafikmyndighet från och med den 1/ Stryk tredje stycket s Stryk sista stycket på s, 2 och första stycket på s.3. - Stryk stycke 2-4 på s. 3 under punkten Reglemente för infrastrukturfrågorna inom trafiknämnden. sunderlag - Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från beslutar föreslå fullmäktige Att fullmäktige fastställer reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från 2011, med föreslagna ändringar enligt ovan.

35 (40) 187 Delegationsordning för trafiknämnden Dnr 07/0125 Föreslås att fullmäktige fastställer delegationsordning för trafikberedningen från sunderlag - Förslag till Delegationsordning för trafikberedningen från beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa delegationsordning för trafikberedningen från 2011.

36 (40) 188 Arvodesreglemente för förtroendevalda Dnr 07/0125 Föreslås att fullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland. I den efterföljande diskussionen föreslås följande kompletteringar: - 1 icke tjänstgörande ersättare från varje parti har rätt att närvara med arvode vid styrelsens sammanträde, såvida denne ej är heltidsarvoderad för annat uppdrag. - Arvoden för ordförande och vice ordförande i bolaget AB Destination Småland ska läggas in i arvodesreglementet. sunderlag - Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland. Yrkande Carin Högstedt (v) yrkar att nivån på fullmäktigepresidiets tjänstgöringsgrad skall vara enligt nuvarande modell. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med valberedningens förslag. beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland, med föreslagna kompletteringar enligt ovan.

37 (40) 189 Arbetsordning för förbundsfullmäktige Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer arbetsordning för förbundsfullmäktige Regionförbundet södra Småland från sunderlag - Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige för Regionförbundet södra Småland från beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa arbetsordning för förbundsfullmäktige för Regionförbundet södra Småland från 2011.

38 (40) 190 Reglemente för förtroendevalda revisorer vid Regionförbundet södra Småland Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer reglemente för förtroendevalda revisorer vid Regionförbundet södra Småland från sunderlag - Förslag till reglemente för förtroendevalda revisorer vid Regionförbundet södra Småland från beslutar föreslå fullmäktige Att fastställa reglemente för förtroendevalda revisorer vid Regionförbundet södra Småland från 2011.

39 (40) 191 Rapport från externa uppdrag beslöt att uppdra åt regiondirektören att utse en representant att närvara vid Energikontor Sydosts extra stämma den 26 november Stämman fastställde ägardirektiv för bolaget. Den ordinarie årsstämman i mars kommer att fastställa den nya medlemsavgiften. beslutar Att notera informationen till protokollet.

40 (40) 192 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls vid styrelsens sammanträde den 8 december Delegationsbeslut Arbetsutskottets protokoll Trafikutskottets protokoll beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (19) Förbundsstyrelsen 2009-10-28 1 (19) Tid Onsdagen den 28 oktober 2009, kl.10.00-12.30 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) 2010-06-23 och 2010-06-24 1 (26) Tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Onsdagen den 23 juni 2010 kl.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande

Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande 2014-03-05 1 (26) Tid Onsdagen 5 mars kl 9.00-11:15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-10 1 (26) 2010-02-10 1 (26) Tid Onsdagen den 10 februari 2010 kl.10.00 12.30 Plats Glasriket, Vidéum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer