SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)"

Transkript

1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl med ajournering och Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande Ingemar Almkvist (S) René Jaramillo (KD), v. ordförande Suzanne Frank (M) Carl-Olof Bengtsson(s), v. ordförande Ingemar Swalander (M) Mats Johnsson (M) Pernilla Sjöberg (M) Sven Sunesson (C) Jessica Lyckwall (M) Ann-Charlotte Wiesel RoseMarie Jönsson Neckö (S) Carina Bengtsson (C) Peter Freij (S) Anne Karlsson (S) Lena Karlsson (C) Jan Lorentzon (SD) Börje Tranvik (SD) Bengt Germundsson (KD) Tryggve Svensson (V) Arne Karlsson (M) Eva Johnsson (KD) Mikael Jeansson (S) Rolf Andersson (FP) Åke Carlson (C) Kjell Jormfeldt (MP) Peter Skoog Lindman (S) Bo Frank (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Gunnar Elm (C) Elizabeth Peltola (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Mats Öhrn (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Utses att justera Ann-Kristin Lindquist (S) ersättare för Åsa K Björkmarker (S) Tony Lundstedt (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S) Evert Nilsson (S) ersättare för Monica Widnemark (S) Ingrid Sundman (S) ersättare för Joakim Pohlman (S) Michael Sjöö (S) ersättare för Anna Fransson (S) Fanny Battistutta (V) ersättare för Lennart Värmby (V) Anders Mårtensson (V), Kent Alriksson (M) Jerker Nilsson (V) och Annika Stacke (FP) Peter Hogla, Patric Littorin, Thomas Nilsson, Åsa Karlsson, Ulf Petersson Anders Göranson och Börje Lindqvist Carina Bengtsson (C) och Tony Lundstedt (S) Justering Regionförbundet södra Småland, Växjö Onsdagen den 30 mars 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika J Gustafsson Ordförande Justerande Gunnar Nordmark (FP) Carina Bengtsson (C) Tony Lundstedt (S)

2 (19) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (19) Förteckning över förbundsfullmäktiges ärenden den 25 mars Godkännande av föredragningslistan 20 Allmänhetens frågestund 21 Ledamöternas frågestund 22 Framtida regionbildning 23 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2010, samt fråga om ansvarsfrihet 24 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland Aktuella frågor för regional utveckling 26 Lägesrapport från trafikhuvudmannen 27 Försäljning av Öresundståg (31-fordon) till vagnbolaget Transitio AB 28 Inköp av begagnade Öresundståg från SJ 29 Länstrafiktaxa Sommarerbjudande Länstransportplan Kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård 31 Fria bussresor för länets skolungdomar - motion 32 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 33 Anmälningsärenden - Regionstyrelsens protokoll Regionstyrelsens protokoll Anmälan om gruppledare för partier inom förbundet

4 (19) 19 Godkännande av föredragningslistan Ordförande föreslår tillägg i föredragningslistan för fullmäktiges dagordning enligt följande: - Ärende 17 c Anmälan om gruppledare för respektive parti inom förbundet. Samtliga fullmäktigeledamöter godkänner föreslaget tilläggsärende. s beslut Att godkänna föreliggande dagordning daterad , med föreslaget tillägg enligt ovan.

5 (19) 20 Allmänhetens frågestund Enligt förbundsfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med förbundsfullmäktige. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. Ordförande återupptar fullmäktiges sammanträde 10.15

6 (19) 21 Ledamöternas frågestund Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut. Carl-Olof Bengtsson (S) ställer fråga till förbundsstyrelsens ordförande Roland Gustbée (M) angående regionaltågtrafik.

7 (19) 22 Framtida regionbildning - miniseminarium Dnr Styrelsen beslöt 41/11 att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett diskussionsunderlag avseende bildande av regionkommun inför diskussion vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 mars Underlaget beskriver förutsättningar för att bilda regionkommun, tidplan, regionala förutsättningar/fakta och en kartläggning av samarbete tillsammans med angränsanden län inom tillväxt, kultur, hälso- och sjukvård och infrastruktur- och kollektivtrafik. I förbundsfullmäktiges yttrande över Ansvarskommitténs utredning anges att regionförbundet ser gärna att Kronobergs län i framtiden i första hand ingår i en regionkommun med Skåne som bas, i andra hand i en regionkommun tillsammans med hela eller delar av angränsande län. Länet behöver dock inte hållas ihop utan kommunerna utgör minsta byggstenarna och de kan själva välja regionkommuntillhörighet. Därutöver har frågan diskuterats vidare genom bland annat motioner men inga nya beslut har fattats i ärendet. s ordförande leder ett miniseminarium om framtida regionbildning. Förbundsstyrelsens ordförande Roland Gustbée (M) inleder seminariet med att ge sin syn på bildande av storregioner, samt förbundsfullmäktiges tidigare beslut i ärendet. Därefter följer en debatt i fullmäktige avseende framtida bildande av storregioner. sunderlag - Diskussionsunderlag inför en framtida regionbildning inklusive bilagor Att notera informationen till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Carina Bengtsson (C) Suzanne Frank (M) Bo Frank (M) Carin Högstedt (V) Carl-Olof Bengtsson (S) Bengt Germundsson (KD) Lena Karlsson (C) Ingemar Swalander (M) Åke Carlson (C) Gunnar Elm (C) Jessica Lyckwall (M) Mats Öhrn (MP) Kjell Jormfeldt (MP) Jan Lorentzon (SD) Börje Tranvik (SD)

8 (19) 23 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2010, samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 10/0011 Regionförbundets förtroendevalda revisorer lämnar revisionsrapport över Regionförbundet södra Smålands verksamhet och räkenskapsår Föreslås att förbundsfullmäktige beviljar regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för sunderlag - Granskning av årsredovisning Revisionsberättelse för år Granskning av delårsrapport 2010 Att notera Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2010 till protokollet. Att bevilja regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

9 (19) 24 Årsredovisning 2010 för Regionförbundet södra Småland Dnr 10/0010 Förbundsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till förbundsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisning för 2010 har upprättats i enlighet med bifogad handling. Årets resultat uppvisar ett positivt utfall med tkr. Styrelsen beslöt 50/11 att överlämna upprättad årsredovisning för 2010 till förbundsfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna, samt föreslå fullmäktige att godkänna årsredovisning 2010 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling, att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland och att beakta resultatet för länstrafiken 2010 vid upprättandet av budget för länstrafiken Yrkande Förbundsstyrelsens ordförande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag, samt föreslår följande tilläggsyrkande att förbundsfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2010 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Propositionsordning Ordförande finner att fullmäktige godkänner Roland Gustbées tilläggsyrkande. sunderlag - Årsredovisning Styrelsens protokoll, 50/11 Att godkänna årsredovisning 2010 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att beakta resultatet för länstrafiken 2010 vid upprättandet av budget för länstrafiken Att förbundsfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2010 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson

10 (19) 25 Aktuella frågor för regional utveckling Förbundsstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete vid varje sammanträde under punkten aktuella frågor för regional utveckling. Förbundsstyrelsens ordförande Roland Gustbée informerar om följande: - EU:s sammanhållningspolitik Kulturplan och förbundsstyrelsens kulturberedning - Kulturella och kreativa näringar - Förbundsstyrelsens klimatkommission - OECD Territorial Review för Småland, Öland och Blekinge Att med godkännande notera rapporten till handlingarna.

11 (19) 26 Lägesrapport från trafikhuvudmannen Dnr Trafiknämndens ordförande och trafikdirektören lämnar en rapport vid varje sammanträde under punkten lägesrapporten från trafikhuvudmannen. Trafiknämndens ordförande informerar om följande: - Målet om ett 50 % ökat kollektiv resande. - Investeringar inom ramen för länstransportplan Infrastrukturfonden - Trafikhuvudmannaskap och finansieringsprinciper Trafikdirektören informerar om arbetet med Kvalitetslyftet - hur vi ökar resenärernas nöjdhet och resandet. Att med godkännande notera rapporten till handlingarna. Övriga som har yttrat sig i ärendet Bo Frank (M) Bengt Germundsson (KD)

12 (19) 27 Försäljning av Öresundståg (31-fordon) till vagnbolaget AB Transitio Dnr 11/0056 beslutade 40/08 att sälja ett Öresundståg (31-fordon) till vagnbolaget AB Transitio. Förslag finns nu upprättat om överlåtelse av tåget till AB Transitio den 31 mars Styrelsen beslöt 52 föreslå fullmäktige att godkänna försäljning av Öresundståg (31-fordon) till AB Transitio i enlighet med bifogat avtal, att uppdra åt trafikdirektören att återbetala befintlig låneskuld efter det att köpeskillingen betalats och att nettobeloppet efter försäljning och låneinlösen läggs i en infrastrukturfond. sunderlag - Tjänsteskrivelse Bilaga 1: Avtal mellan Regionförbundet/Länstrafiken och AB Transitio beträffande köp av Oresundståg (31-fordon OTU) - Styrelsens protokoll, 52/11 Yrkande Sven Sunesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att godkänna försäljning av Öresundståg (31-fordon) till AB Transitio i enlighet med bifogat avtal. Att uppdra åt trafikdirektören att återbetala befintlig låneskuld efter det att köpeskillingen betalats. Att nettobeloppet efter försäljning och låneinlösen läggs i en infrastrukturfond. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

13 (19) 28 Inköp av begagnade Öresundståg från SJ Dnr 11/0056 Enligt ett ingånget avtal mellan SJ och Skånetrafiken ska SJ sälja sju (7) Öresundståg (31) när de inte längre behöver dem för att sköta Öresundstågrafiken på Västkustbanan samt mellan Kalmar-Malmö. När detta påtalades för SJ hävdade man att tolkningen av avtalet var felaktigt från Skånetrafikens sida och att man inte hade för avsikt att sälja fordonen. Detta fick till följd att samtligt berörda trafikhuvudmän (Skåne, Halland, Kalmar samt Kronoberg) beslutade att driva en juridisk process mot SJ. Skiljedomen beslutade att fem (5) av de sju (7) tågen skulle tilldelas berörda trafikhuvudmän. Den inbördes fördelningen blir, Halland två (2) fordon, Skåne, Kalmar samt Kronoberg ett (1) fordon vardera. Överlämnandet ska ske (om inte annat överrenskommes) Styrelsen beslöt 53/11 föreslå fullmäktige att godkänna den ökade kostnaden för köp av ett (1) Öresundståg motsvarande 1,207 mkr och att den totala kostnaden 31,207 mkr i första hand finansieras via Transitio och i andra hand genom upptagande av banklån och att godkänna investering i högvärdeskomponenter motsvarande 4 mkr som finansieras i första hand via Transitio och i andra hand genom egen finansiering (banklån eller ägare tillskott). sunderlag - Tjänsteskrivelse - Trafiknämndens protokoll, 8a/11 - Styrelsens protokoll 53/11 Att godkänna den ökade kostnaden för köp av ett (1) Öresundståg motsvarande 1,207 mkr och att den totala kostnaden 31,207 mkr i första hand finansieras via Transitio och i andra hand genom upptagande av banklån. Att godkänna investering i högvärdeskomponenter motsvarande 4 mkr som finansieras i första hand via Transitio och i andra hand genom egen finansiering (banklån eller ägare tillskott). sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

14 (19) 29 Länstrafiktaxa 2011 sommarerbjudande Dnr 09/0014 Fullmäktige beslöt 51/09 att ersätta Sommarkortet 2010 med en annan form av sommarerbjudande. Sommarerbjudanden som vänder sig till ungdomar (Sommarlovskortet) och sällanresenärer (extra rabatt på Duo/familj) presenteras som alternativ till det tidigare sommarkortet samt som lösning på ett sommarkort med Smålandsgiltighet. Trafikutskottet beslöt 98/10 att uppdra åt trafikdirektören att förbereda för ett Smålandsgemensamt sommarkort Styrelsen beslöt 68/11 föreslå fullmäktige att fortsätta med Sommarlovskortet som sommarerbjudande till ungdomar, att uppdra åt trafiknämnden att undersöka om grannlänen har möjlighet att införa ett sommarlovskort till ungdomar likt det vi har i Kronobergs län och om överenskommelse nås för att införa detta, att införa det föreslagna sommarerbjudandet till sällanresenärer (extra rabatt Duo/familjbiljetten), under förutsättning att övriga län i Öresundstågssamarbetet tar likalydande beslut. sunderlag - Tjänsteskrivelse: Sommarerbjudanden Trafiknämndens protokoll 9/11 - Förbundsstyrelsens protokoll 68/11 Yrkande Sedan förbundsstyrelsen fattade beslut enligt 68/11 har länstrafiken överlagt med övriga huvudmän i ärendet och funnit att intresse inte finns att införa varken sommarlovskort i sina respektive län eller sommarerbjudande till sällanresenärer varpå styrelsens förslag att fullmäktige uppdrar åt trafiknämnden att undersöka om grannlänen har möjlighet att införa ett sommarlovskort till ungdomar likt det vi har i Kronobergs län och om överenskommelse nås för att införa detta, att införa det föreslagna sommarerbjudandet till sällanresenärer (extra rabatt Duo/familjbiljetten), under förutsättning att övriga län i Öresundstågssamarbetet tar likalydande beslut, faller. Förbundsstyrelsens ordförande Roland Gustbée yrkar därför att förbundsfullmäktige beslutar att fortsätta med Sommarlovskortet som sommarerbjudande till ungdomar och att de två efterföljande attsatserna stryks. Propositionsordning Ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Roland Gustbées yrkande. Att fortsätta med Sommarlovskortet som sommarerbjudande till ungdomar. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknadschef Julija Markensten

15 (19) 30 Länstransportplan Kommunal förskottering av medel gällande Alvesta Resecentrum och Växjö bangård Dnr 10/0167 Länstransportplanen som helhet är fastställd av förbundsfullmäktige och godkänd av staten. De statliga medlen går dock direkt till Trafikverket utan att passera regionförbundet. Då tilldelningen från staten kan variera över åren måste beslut om fördelning av medel göras varje år och godkännas inte bara av vår egen politiska organisation utan även av Trafikverkets GD. Detta beslut fattas årligen av styrelsen i december inför kommande verksamhetsår. Genom att bekräfta precisa summor till de namngivna objekten godkänner förbundsfullmäktige att en eventuell lägre tilldelning från staten något år inte drabbar dessa objekt. Genom bilagda yttranden bekräftar också förbundsfullmäktige att man inte avser ändra i planens fördelning av medel till de namngivna objekten samt att man är informerad om hur finansieringen fungerar och samtycker till finansieringsmodellen. Trafikverket har nu uppmanat berörda kommunerna och regionförbundet att bekräfta de beslut som är fastställda genom länstransportplanen. Styrelsen beslöt 69/11 föreslå förbundsfullmäktige att avge yttrande över kommunal förskottering avseende Växjö Bangård och Alvesta resecentrum i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Yttrande kommunal förskottering Växjö bangård - Yttrande kommunal förskottering Alvesta resecentrum - Styrelsens protokoll 69/11 Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. beslutar Att avge yttrande över kommunal förskottering avseende Växjö Bangård och Alvesta resecentrum i enlighet med upprättad handling. sexpediering Trafikverket Växjö kommun Alvesta kommun

16 (19) 31 Fria bussresor för länets skolungdomar - motion Dnr 10/0231 RosMarie Jönsson-Neckö (S) har inlämnat en motion med syftet att Regionförbundet södra Småland, i samarbete med sina medlemmar, avsätter medel för fria bussresor för länets skolungdomar till våra kulturinstitutioner inför kommande budgetarbete. Trafiknämnden behandlade ärendet och beslutade föreslå fullmäktige att uppdra till Trafiknämnden att genomföra åtgärder att förenkla bokning för och öka informationen om gruppbiljetten, att uppdra till regionala utvecklingsavdelningen att genomföra samråd om evenemangens start- och sluttider, samt att uppdra till regionala utvecklingsavdelningen att genomlysa frågan om resor till kulturevenemang inom ramen för arbetet med kulturplanen och att motionen därmed anses besvarad. Styrelsen beslöt 51/11 föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen mot bakgrund av att fria bussresor för länets skolungdomar i första hand är en kommunal fråga och bör därmed ej belasta länstrafikens (regionförbundets) budget. sunderlag - Fria bussresor för länets skolungdomar, motion, Fria bussresor för länets skolungdomar, tjänsteskrivelse - Styrelsens protokoll 51/11 Yrkande Rosemarie Jönsson Neckö (S) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Carin Högstedt (V) och Kjell Jormfeldt (MP). Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och RosMarie Jönsson Neckös yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Fullmäktige godkänner följande ordning för votering. Den som röstar för styrelsens förslag röstar ja och den som röstar på RosMarie Jönsson Neckös förslag röstar nej. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Mats Johnsson (M) Sven Sunesson (C) Evert Nilsson (S) Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Arne Karlsson (M) Mikael Jeansson (S) Åke Carlson (C)

17 (19) Peter Skoog Lindman (S) Bo Frank (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Gunnar Elm (C) Rene Jaramillo (KD) Tony Lundstedt (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Ann-Kristin Lindqvist (S) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Mats Öhrn (MP) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almkvist (S) Suzanne Frank (M) Ingemar Swalander (M) Pernilla Sjöberg (M) Jessica Lyckwall (M) Rosemarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Fanny Battistutta (V) Tryggve Svensson (V) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Gunnar Nordmark (FP) Totalt Ordförande finner att votering har utfallit med 23 ja-röster och 16 nej-röster. s beslut Att avslå motionen mot bakgrund av att fria bussresor för länets skolungdomar i första hand är en kommunal fråga och bör därmed ej belasta länstrafikens (regionförbundets) budget. Reservation Samtliga tjänstgörande S-ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för RosMarie Jönsson Neckös yrkande. sexpediering RosMarie Jönsson-Neckö (S)

18 (19) 32 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Inkomna motioner och medborgarförslag ska anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträden. sunderlag - Inkomna motioner och medborgarförslag Att notera informationen till protokollet.

19 (19) 33 Anmälningsärenden Dnr 11/0001 Anmäles följande ärenden vid dagens sammanträde: - Förbundsstyrelsens protokoll Förbundsstyrelsens protokoll Gruppledare för partier inom Regionförbundet södra Småland enligt följande; (M) Roland Gustbée (C) Carina Bengtsson (S) Monica Haider (FP) Gunnar Nordmark (SD) Börje Tranvik (V) Carin Högstedt (KD) Bengt Germundsson (MP) Kjell Jormfeldt sunderlag - Förbundsstyrelsens protokoll Förbundsstyrelsens protokoll Att notera informationen till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33) 2011-03-09 1 (33) Tid Onsdag den 9 mars kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.15 12.55 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27) 2011-12-09 1 (27) Plats och tid Fredagen den 9 december 2011 kl. 09.00 11.55, med ajournering 09.05-09.15, 10.30 10.40 och 11.15 11.30. Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 5 i Växjö ande Ledamöter

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-08-20 1 (16) Tid Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2017-02-23 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S)ordförande Fanny Battistutta (V) vice ordförande Sven Sunesson (C)2:e vice ordförande

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Sven-Erik Svensson, revisor

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Sven-Erik Svensson, revisor SIDAN 1 (14) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 11.20 Beslutande och närvarande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer