SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)"

Transkript

1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl med ajournering kl och Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande Ingemar Almqvist (S) René Jaramillo (KD), v. ordförande Suzanne Frank (M) Carl-Olof Bengtsson(S), v. ordförande Ingemar Swalander (M) Robert Olesen (S) Pernilla Sjöberg (M) Sven Sunesson (C) Anna Fransson (S) Monica Widnemark (S) Monica Haider (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Peter Freij (S) Jan Lorentzon (SD) Börje Tranvik (SD) Bengt Germundsson (KD) Tryggve Svensson (V) Arne Karlsson (M) Eva Johnsson (KD) Joakim Pohlman (S) Rolf Andersson (FP) Mikael Jeansson (S) Kjell Jormfeldt (MP) Åke Carlsson (C) Peter Skoog Lindman (S) Bo Frank (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Gunnar Elm (C) Åsa K Björkmarker (S) Carin Högstedt (V) Mats Öhrn (MP) Elizabeth Peltola (C) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Utses att justera Ewa Carlsson (C) ersättare för Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S) ersättare för Anne Karlsson (S), Malin Kind Nilsson (C) ersättare för Anna Tenje (M), Maria Carlsson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S), Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S), John Hed (M) ersättare för Jessica Lyckwall (M), Olof Björkmar (S) ersättare för Ros-Marie Jönsson Neckö (S), Kjell Gustavsson (C) ersättare för Lena Karlsson (C), Fanny Battistutta (V) ersättare för Lennart Värmby (V) och Britt-Marie Stridh (KD) ersättare för Bengt Germundsson Jerker Nilsson (V), Elsa Jönsson Peter Hogla, Åsa Karlsson, Ulf Petersson Sven Sunesson (C) och Anna Fransson (S) Justering Regionförbundet södra Småland, Växjö Onsdagen den 12 oktober 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika J Gustafsson Ordförande Justerande Gunnar Nordmark (FP) Sven Sunesson (C) Anna Fransson (S)

2 (24) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (24) Förteckning över förbundsfullmäktiges ärenden den 7 oktober Godkännande av föredragningslistan 47 Allmänhetens frågestund 48 Ledamöternas frågestund 49 Aktuella frågor för regional utveckling 50 Delårsrapport Bilda regionkommun nästa mandatperiod motion 52 Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten motion 53 Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 54 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 56 Framtidens kollektivtrafik linjenät 57 Zonutvärdering 58 Taxa 2012 revidering 59 Transitio AB framtida ansvar 60 Mötesspår Räppe finansiering av investering 61 Sammanträdesplan Revisionsrapporter 63 Inkomna motioner och medborgarförslag 64 Anmälningsärenden - Styrelsens protokoll - Trafiknämndens protokoll - Avsägelse från uppdrag Per Elgestam (S) i regionfullmäktige, samt anmälan om fyllnadsval efter densamme.

4 (24) 46 Godkännande av föredragningslistan Att godkänna föreliggande dagordning daterad

5 (24) 47 Allmänhetens frågestund Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med förbundsfullmäktige. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. Ordförande återupptar fullmäktiges sammanträde 10.17

6 (24) 48 Ledamöternas frågestund Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut. Joakim Pohlman (S) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Sven Sunesson (C) angående väderskydd på riksväg 25 vid Ryssby. Trafiknämndens ordförande Svens Sunesson och kommunstyrelsens ordförande i Ljungby Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar på frågan.

7 (24) 49 Aktuella frågor för regional utveckling Regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée informerar om följande: - Samarbetet med Suzhou och besök i september/oktober Styrelseresan till Bryssel den september Monika Haider, vice ordförande i styrelsen (S) informerar deltagande vid Euroregion Baltics styrelse och Annual forum i september 2011, samt nationellt forum. Att notera informationen till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Carin Högstedt (V)

8 (24) 50 Delårsrapport 2011 Dnr 11/0010 Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Styrelsen har 179/11 avlagt delårsrapport och föreslagit fullmäktige att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Revisionsberättelse över delårsrapporten har upprättats den 27 september Styrelsens ordförande Roland Gustbée (M) redogör för styrelsens delårsrapport och det ekonomiska resultatet. Ordförande för revisionen Elsa Jönsson (S) redogör för revisionsberättelse över delårsrapporten. sunderlag - Styrelsens protokoll 176/11 - Delårsrapport Revisionsberättelse över delårsrapport 2011 Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Övriga som har yttrat sig i ärendet Börje Tranvik (SD) sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Ekonomichef Ulf Petersson

9 (24) 51 Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion Dnr: 11/0206 Miljöpartiet de gröna har genom Kjell Jormfeldt inkommit med motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod. I motionen föreslås att regionförbundet agerar för att bilda regionkommun Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad sunderlag - Styrelsens protokoll 182/11 - Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion - Svar på motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod Yrkande Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Gunnar Elm (C) och Carin Högstedt (V). Suzanne Frank (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Kjell Jormfeldts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad Övriga som har yttrat sig i ärendet Roland Gustbée (M), Bo Frank (M) och Monica Haider (S). sexpediering Kjell Jormfeldt (MP)

10 (24) 52 Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörighet - motion Dnr: 11/0198 Vänsterpartiet Kronobergs regiongrupp har genom Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V) inkommit med motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten!. I motionen föreslås att regionfullmäktige beslutar att ta fram ett underlag för att genomföra en folkomröstning om regionbildningen, innan ett definitivt ställningstagande görs. Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen avslås. sunderlag - Styrelsens protokoll 183/11 - Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten motion - Svar på motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar bifall till motionen. Bo Frank (M) yrkar bifall till styrelsens förslag med instämmande av Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Att avslå motionen. Reservation Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet anmäler reservation mot beslutet till förmån för Carin Högstedt yrkande. Övriga som har yttrat sig i ärendet Åke Carlson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Jan Lorentzon (SD) och Bengt Germundsson (KD) sexpediering Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V)

11 (24) 53 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2012 Dnr: 11/0079 ALMI, moderbolaget, har under sommaren presenterat förslag till ägardirektiv för 2012 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Förslaget baseras dels på de förändringar som skett i regeringens ägardirektiv till ALMI-koncernen, dels på den nya strategi som moderbolagets styrelse lade fast hösten Strukturen och dispositionen av 2012 års ägardirektiv har förändrats en del, framför allt i syfte att få ett kortare direktiv. Dessa förändringar föranleder dock inte några väsentliga kursändringar i de regionala bolagens verksamhet. I det nya direktivet har vissa avsnitt helt tagits bort, och vissa delar omdisponerats. Direktivet omfattar nu sju avsnitt mot tidigare elva. Väsentliga förändringar redovisas i bilagd tjänsteskrivelse. sunderlag - Styrelsens protokoll 204/11 - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2012, med tillägg markerade med understrykning Att fastställa ägardirektiv 2012 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB, enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse. sexpediering Almi Företagspartner Kronobergs län AB Chef regional utveckling Anders Unger

12 (24) 54 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Dnr 10/0218 Kronoberg har genom en intresseanmälan till Kulturrådet anmält intresse för att träda in i kultursamverkansmodellen från och med För att träda in i modellen har Regionförbundet södra Småland tillsammans med Landstinget Kronoberg i samverkan med länets kommuner, kulturliv och civilsamhälle arbetat fram en kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. Landstinget i Kronobergs län bereder likalydande ärende parallellt med regionförbundet. Föreslås att fullmäktige fastställer Kulturplan för dialog och samverkan sunderlag - Styrelsens protokoll 208/11 - Regional Kulturplan för Kronobergs län Yrkande Gunnar Nordmark (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag, med instämmande av René Jaramillo (KD), Ann-Charlotte Wiesel (M), Bo Frank (M), Ingemar Swalander (M), Kjell Jormfeldt (MP) och Monica Haider (S). Att fastställa Kulturplan för dialog och samverkan sexpediering Landstinget Kronoberg Statens Kulturråd Samordnare Sunny Sandström

13 (24) 55 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafiknämndens ordförande lämnar en rapport vid varje sammanträde under punkten aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär. Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson informerar om följande: - Resandeökning i stads- och regiontrafiken - Öresundstågtrafiken Kronobergs län 4:a i landet avseende resandeökning - Svensk Kollektivtrafiks årsstämma - Kvalitetsmätningar angående kundnöjdhet 81 % för Kronobergs län - Linjetrafikupphandling Medlemsdialog den 26 oktober angående medlemmarnas ambition inom kollektivtrafiken - Länstransportplan - Kapacitetsutredningen Att med godkännande notera rapporten till handlingarna. Övriga som har yttrat sig i ärendet Ingemar Swalander (M)

14 (24) 56 Framtiden kollektivtrafik Dnr: 09/0160 Styrelsen återemitterade 117/11 ärendet om Framtidens kollektivtrafik med uppdraget att konsekvensbeskriva förslaget till ny trafikeringsprincip. En sådan konsekvensbeskrivning är upprättad och kompletterar således det ursprungliga materialet. et om trafikeringsprincip innebär att det blir fler verktyg att använda i trafikplaneringen: stomlinjer, expressbusslinjer, vanlig linjetrafik samt anropsstyrd trafik. et innebär inte ett ställningstagande till framtida utbud eller trafikvolym. Trafikeringsprincipen ska kunna tillämpas på vilken volym som än beslutas. De föreslagna principerna utgör ramarna för det fortsatta arbetet, ex med upphandlingen. I särskilt dokument finns konsekvensbeskrivningen med två alternativ, enligt styrelsens beslut. Därutöver är underlaget kompletterat med en tjänsteskrivelse avseende uppföljning av resande. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 92/11 - Arbetsutskottets protokoll 147/11 - Styrelsens protokoll 184/11 och 117/11 - Framtidens kollektivtrafik, tjänsteskrivelse, Bilaga Konsekvenser av nya trafikeringsprinciper, tjänsteskrivelse Bilaga Uppföljningsmodell tjänsteskrivelse Yrkande Monica Haider (S) yrkar bifall till styrelsens förslag att fastställa trafikeringsprinciper och vägledande principer i enlighet med skrivelse daterad och att uppdra åt styrelsen att utarbeta trafikförsörjningsprogram där mål för trafiken ingår, men yrkar avslag på styrelsens förslag att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. I detta yrkande instämmer Fanny Battistutta (V), Kjell Jormfeldt (MP) och Anna Fransson (S). Sven Sunesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag, med instämmande av Roland Gustbée (M), Bo Frank (M) och Åke Carlson (C). Robert Olesen (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning angående självfinansieringsgraden. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde Ordförande återupptar sammanträdet Yrkande Robert Olesen (S) återtar sitt yrkande enligt ovan. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Monica Haiders yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

15 (24) Att fastställa trafikeringsprinciper och vägledande principer i enlighet med skrivelse daterad Att uppdra åt styrelsen att utarbeta trafikförsörjningsprogram där mål för trafiken ingår. Att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. Reservation Samtliga S-ledamöter och V-ledamöter i fullmäktige reserverar sig mot beslutet avseende tredje att-satsen dvs. att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Trafikchef Patrik Tidåsen

16 (24) 57 Zonutvärdering Dnr: 11/0183 Länstrafiken har genomfört en zonutvärdering på uppdrag av Trafiknämnden. Syftet är att se över nuvarande zonindelning föranlett av bl. a ny tågtrafik i länet och inkomna synpunkter från kunder och förslag på förbättringar av regler och prissättning för bästa möjliga logik och transparens mot kund. Zonindelningen används av Länstrafiken för att bestämma priser på såväl kontantbiljetter som periodprodukter men även av Serviceresor för att avgöra kostnaden för en färdtjänstresa. Föreslås att fullmäktige beslutar att bibehålla nuvarande zonstruktur med små zoner och att genomföra samtliga zonförändringar i enlighet med skrivelse daterad sunderlag - Styrelsens protokoll 185/11 - Tjänsteskrivelse: Zonutvärdering Yrkande Sven Sunesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att bibehålla nuvarande zonstruktur med små zoner. Att genomföra samtliga zonförändringar, i enlighet med skrivelse daterad sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknads och försäljningschef Julija Markensten Trafikchef Patrik Tidåsen

17 (24) 58 Taxa revidering Dnr: 10/0014 beslutade 55/10 att fastställa länstrafiktaxa Förbundsstyrelsen beslöt 86/11 att uppdra åt trafikdirektören att lägga fram förslag till förändringar i taxa 2012 avseende bland annat skolkort med tåggiltighet, för senare beslut i fullmäktige. Föreslås att fullmäktige fastställer revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling, samt att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMS-biljetter införts i länet. sunderlag - Styrelsens protokoll 186/11 - Länstrafiktaxa Bilaga Taxa 2012 Att fastställa revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling. Att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMSbiljetter införts i länet. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknads och försäljningschef Julija Markensten Ekonomichef Ulf Petersson Trafiknämndens sekreterare Patric Littorin

18 (24) 59 AB Transitio framtida ägande och ansvar Dnr: 11/0058 AB Transitio är ett vagnbolag vars syfte är att samordna anskaffning av fordon samt att hyra ut fordon till i första hand trafikhuvudmännen i Sverige. AB Transitio har låtit genomföra utredningar beträffande förändringar av ägandet i bolaget, styrningen av bolagets verksamhet samt bolagets verksamhet i förhållande till den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet (SFS 2010:1 065). Det som framkommit i utredningarna är dels att det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som skall vara ägare till bolaget samt dels att ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna. Dessutom föreslås ett nytt aktieägaravtal samt nya ägardirektiv och att ett ägarråd införs. Detta innebär för regionförbundets del att aktieinnehavet i AB Transitio skall behållas i regionförbundet. Regionförbundets ägarandel skall öka från 0,5 % till 5 % vilket innebär att aktieinnehavet skall öka från nominellt kronor till kronor. Styrelsens tidigare förslag att sälja aktierna till Landstinget Kronoberg (förbundsstyrelsen 145/11) föreslås därför upphävas. sunderlag - Styrelsens protokoll 196/11 - Tjänsteskrivelse med bilagor Att upphäva styrelsens beslut 145/11. Att med ändring av tidigare beslut i förbundsstyrelsen 145/11 godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio enligt bilaga 2. Att godkänna aktieägaravtal i AB Transitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1. Att godkänna ägardirektiv till AB Transitio enligt bilaga 4. Att godkänna instruktion till ägarrådet i AB Transitio enligt bilaga 5. Att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitio enligt bilaga 6. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att teckna erforderliga handlingar enligt ovan. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer fullmäktige har godkänt enligt ovan.

19 (24) Att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut. Att uppdra åt regionförbundets ombud vid bolagsstämma att rösta för att stämman antar direktiv enligt fullmäktiges beslut ovan. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Ekonomichef Ulf Petersson Landstinget Kronoberg AB Transitio

20 (24) 60 Mötesspår Räppe finansiering av investering Dnr: 11/0170 Investeringen i långt mötesspår i Räppe är kostnadsberäknat till 35 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen beslutade att finansiera projekteringen med 2,5 miljoner kronor. Föreslås att fullmäktige beslutar anvisa 24 miljoner kronor till mötesspår Räppe från överskott från försäljning av tåg, samt upphäva beslut avseende regional fond för transportinfrastruktur 36/09. sunderlag - Styrelsens protokoll 146/11 - s protokoll 36/09 - PM Mötesspår Räppe Finansiering investering Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att anvisa 24 miljoner kronor till mötesspår Räppe från överskott från försäljning av tåg Att upphäva beslut avseende regional fond för transportinfrastruktur 36/09. sexpediering Trafikverket Alvesta, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun Projektledare Eva Palmér

21 (24) 61 Sammanträdesplan 2012 Dnr: 11/0001 Förslag till sammanträdesplan har upprättats för regionfullmäktige, regionstyrelsen, samt trafiknämnden. I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. sunderlag - Styrelsens protokoll 217/11 - Sammanträdesplan 2012 Att fastställa sammanträdesplan sexpediering Trafiknämndens och styrelsens sekreterare Patric Littorin

22 (24) 62 Redundant Sydnet granskningsrapport och styrelsens svar på densamma Dnr: 09/0128 Projektet Redundant Sydnet avser att bygga ut ett redundant nät för IT-infrastruktur i delar av Kronobergs län. Projektbudgeten är fastställd av och medfinansierad från Post- och Telestyrelsen med tkr för Kronobergs del. Regionstyrelsen har fastställt investeringsbudget och har uppdragit åt regiondirektören att genomföra projektet i Kronobergs län. Projektet avser sträckan Tingsryd Lessebo. Berörda kommuner är Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner. På uppdrag av regiondirektören för Regionförbundet har förbundets yrkesrevisorer ombetts att avge synpunkter gällande hanteringen av projektet Redundant Sydnet. Upprättandet av bifogad PM har sin grund i granskning av projektet Redundant Sydnet och avgivande av revisorsintyg för slutredovisning av projektet inför PTS. sunderlag - Styrelsens protokoll 67/11 - PM projekt Redundant Sydnet Styrelsens svar över PM projekt Redundant Sydnet 2010 Att notera granskningsrapport över projekt Redundant Sydnet, samt styrelsens svar över densamma till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Carin Högstedt (V) och Roland Gustbée (M)

23 (24) 63 Inkomna motioner och medborgarförslag Dnr: 11/0265 och 11/0181 Inkomna motioner och medborgarförslag ska anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträden. Följande motioner har inkommit: - Om att göra gymnasieskolornas yrkesprogram mer attraktiva, Carin Högstedt (V) och Anders Mårtensson (V). - Motion Bredbandsstrategi i länet, Monica Haider (S) och Robert Olesen (S) sunderlag - Inkomna motioner och medborgarförslag Att notera informationen till protokollet.

24 (24) 64 Anmälningsärenden Dnr: 11/0001 Följande anmäls vid fullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2011: a. Regionstyrelsens protokoll , och b. Trafiknämndens protokoll , och c. Avsägelse från uppdrag i som ledamot i regionfullmäktige Per Elgestam (S), samt fyllnadsval efter densamme. Ny ledamot Camilla Ymer (S), Uppvidinge. sunderlag - Samtliga protokoll finns tillgängliga på fullmäktiges sammanträde samt - Protokollsutdrag Uppvidinge kommunfullmäktige 87/11 Att notera anmälningsärendena till protokollet.

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27) 2011-12-09 1 (27) Plats och tid Fredagen den 9 december 2011 kl. 09.00 11.55, med ajournering 09.05-09.15, 10.30 10.40 och 11.15 11.30. Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 5 i Växjö ande Ledamöter

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-08-20 1 (16) Tid Onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60) 2011-09-16 1 (60) Tid Fredagen den 16 september kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.05 12.35 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2017-02-23 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S)ordförande Fanny Battistutta (V) vice ordförande Sven Sunesson (C)2:e vice ordförande

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-03-09 1 (33) 2011-03-09 1 (33) Tid Onsdag den 9 mars kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.15 12.55 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (21) 2014-04-16 1 (21) Tid Onsdagen den 16 april 2014 kl. 10.00 11.52 Plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C),

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer