Regionstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Tid :00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C), 20-30, Helen Bengtsson (S) Olof Björkmarker (S) Johan Jarl Sekreterare Maria Granath, kommunikationsdirektör Marianne Johansson Hellström, HR-direktör Ulrika J Gustafsson, utvecklingsdirektör Jens Karlsson, ekonomidirektör Katarina Jonasson, kanslidirektör Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare Johan Jarl, sekreterare Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö... Johan Jarl

3 ÄRENDELISTA 20 Val av justerare samt tid för justering 21 Godkännande av föredragningslista 22 Tidssättning av medborgarförslag om att införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett. 23 Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost 24 Ombud till årsstämma i Inera AB 25 Ombud till årsstämma i Företagsfabriken AB 26 Ombud till bolagsstämma Regionteatern Blekinge-Kronoberg 27 Ombud till bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB 28 Ombud till bolagsstämma i Smaland Airport AB 29 Ombud till årsstämma i Almi Företagspartner AB 30 Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost 31 Inväxling till individuell månadsersättning 32 Ansökan om beräkning av pensionsförmån 33 Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg 34 Inbjudningar till kurser och konferenser Övriga beslutsärenden 36 Skriftlig information - årlig uppföljning av ersättning från anslag för krisberedskap 2014 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 37 Övriga informationsärenden

4 20. Val av justerare samt tid för justering Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker

5 21. Godkännande av föredragningslista Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat med föreslagna ändringar. Följande förändringar av föredragningslistan föreslås: - Ärende om beräkning av pensionsförmån föreslås utgå från sammanträdet, för fortsatt handläggning. - Nytt ärende om tillsättning av en arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda. - Nytt ärende om komplettering av läsplattor till ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar. - Nytt äreende om utseende av ombud till årsmöte för Kronobergsarkivet. - Nytt ärenden utseende av ombud till föreningsstämma för Miljöresurs Linné. Tillagda ärenden behandlas under punkten övriga beslutsärenden. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat

6 22. Tidssättning av medborgarförslag om att införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett. 14LTK1275 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas av regionfullmäktige i april Maria Takmanhar lämnat ett medborgarförslag om införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett för att minska tiden till behandling vid akut hjärtinfarkt. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget ska behandlas av regionfullmäktige i april Beslutsunderlag Medborgarförslag. Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongutvidgning vid Växjö lasarett.

7 23. Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost 15RK295 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars 2015, att utse Roland Gustbée till dennes ersättare samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla. Medlemmar och huvudmän kallas till föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Föreningen Reaktor Sydost fredagen den 20 mars samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla. Expedieras till Ragnar Lindberg Roland Gustbée Föreningen Reaktor Sydost Beslutsunderlag Ombud till föreningsstämma Föreningen Reaktor Sydost

8 Kallelse till föreningsstämma för Föreningen Reaktor Sydost,

9 24. Ombud till årsstämma i Inera AB 15RK340 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Region Kronoberg med anledning av årsstämmans tidpunkt avstår från att delta. Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB onsdagen den 15 april 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud, med fullmakt, att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för Inera AB Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Inera AB onsdagen den 15 april. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Inera AB Beslutsunderlag Ombud till årsstämma Inera AB Avisering om ordinarie Årsstämma i Inera AB, den 15 april 2015.

10 25. Ombud till årsstämma i Företagsfabriken AB 15RK359 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Företagsfabriken AB torsdagen den 7 maj, att utse Carina Bengtsson till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Företagsfabrikens ägare kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma i Företagsfabriken Kronoberg. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Företagsfabriken AB torsdagen den 7 maj. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Carina Bengtsson Företagsfabriken AB Beslutsunderlag Ombud till Företagsfabriken i Kronoberg AB årsstämma Kallelse till Företagsfabriken i Kronoberg AB:s årsstämma

11

12 26. Ombud till bolagsstämma Regionteatern Blekinge- Kronoberg 15RK375 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för Regionteatern Blekinge-Kronoberg den 10 april 2015, att utse Pernilla Sjöberg till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Regionteaterns aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 10 april 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma för Regionteatern Blekinge Kronoberg den 10 april Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för Regionteatern Blekinge-Kronoberg den 10 april att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Pernilla Sjöberg Regionteatern Blekinge-Kronoberg Beslutsunderlag

13 Stämmoombud Regionteaterns årsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma för AB Regionteatern Blekinge och Kronoberg den 10 april 2015.

14 27. Ombud till bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB 15RK378 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ordförande i regionala utvecklingsnämnden Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars 2015, att utse Sven Sunesson till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ordförande i regionala utvecklingsnämnden Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i RyssbyGymnasiet AB tisdagen den 31 mars, att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Olof Björkmarker Sven Sunesson RyssbyGymnasiet AB Beslutsunderlag

15 Ombud till RyssbyGymnasiet AB bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Ryssbygymnasiet AB, den 31 mars 2015.

16 28. Ombud till bolagsstämma i Smaland Airport AB 15RK388 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april, att utse Suzanne Frank till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Avisering om bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april 2015 kl Kallelse och dagordning kommer att skickas ut efter 19 mars. Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid bolagsstämma i Smaland Airport AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens ordförande Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma i Smaland Airport AB måndagen den 20 april. att angiven ägarinstruktion inför bolagsstämman ska gälla. Expedieras till Anna Fransson Suzanne Frank Smaland Airport AB Beslutsunderlag Ombud till Smaland Airport AB bolagsstämma

17

18 29. Ombud till årsstämma i Almi Företagspartner AB 15RK491 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april, att utse Roland Gustbée till dennes ersättare samt att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Avisering om ordinarie årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid årsstämma i Almi Företagspartner AB. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma i Almi Företagspartner AB måndagen den 27 april. att angiven ägarinstruktion inför årsstämman ska gälla. Expedieras till Robert Olesen Roland Gustbée Almi Företagspartner AB Beslutsunderlag Ombud till Almi Företagspartner AB årsstämma

19

20 30. Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost 15RK494 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april, att utse Sven Sunesson till dennes ersättare samt att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla med tillägg att undersöka möjligheten till en persongemensam styrelse för förening och bolag i Energikontor Sydost. Avisering om föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april 2015 kl Regionstyrelsens arbetsutskott ska utse ombud att företräda Region Kronoberg. Kallelse med dagordning och handlingar skickas ut tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan stämman. Instruktion till stämmoombudet: - att företräda Region Kronoberg vid föreningsstämma i Energikontor Sydost. Behandling Vid ärendets behandling lyfter Lennart Värmby (V) fråga om att undersöka möjligheten till att i föreningsägda bolag ha persongemensam styrelse för förening och bolag. Förslaget läggs eftersom föreningsstyrelsen i sådana bolag oftast saknar egen verksamhet. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att tillägg görs till ägarinstruktion till stämmoombudet i enlighet med detta förslag. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse NN till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma i Energikontor Sydost fredagen den 10 april att angiven instruktion inför föreningsstämman ska gälla.

21 Expedieras till Robert Olesen Sven Sunesson Energikontor Sydost Medlemmar i Energikontor Sydost Beslutsunderlag Ombud till föreningsstämma Energikontor Sydost

22 31. Inväxling till individuell månadsersättning 15RK131 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sven Sunesson berättigas till individuell månadsersättning om kronor från och med Sven Sunesson har inkommit med en begäran om inväxling till individuell månadsersättning. Enligt Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från kan förtroendevalda, vars sammanträdesarvoden tillsammans med fast månadsarvode vid sammanvägning överstiger 40 % av fastställt årsgrundarvode för heltid få dessa omvandlade till individuell månadsersättning. Enligt beräkningsmodell uppgår den beräknade individuella månadsersättningen till kronor under Jäv Inför ärendets behandling anmäler Sven Sunesson (C) jäv och deltar inte är ärendets handläggning och beslut. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sven Sunesson berättigas till individuell månadsersättning om kronor från och med Expedieras till Sven Sunesson Löneavdelningen Beslutsunderlag Inväxling till individuell månadsersättning Sven Sunesson Fast månadsersättning för Sven Sunesson 2015

23

24 32. Ansökan om beräkning av pensionsförmån 14LTK1284 Ärendet utgår från föredragningslistan.

25 33. Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg 15RK414 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna prioritering av Region Kronobergs samhällsviktiga verksamheter vid elbrist. Om behovet av el är större än elproduktionen, kan elbrist uppstå. För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har Energimyndigheten på uppdrag av regeringen, tagit fram Styrel Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Styrelsplaneringen innebär att enskilda samhällsviktiga elanvändare inom respektive verksamhet ska identifieras och prioriterings klassas enligt styrelsförordningen (SFS2011:911). Samhällsviktiga elanvändare har identifierats och prioriteringsklassats inom Region Kronoberg. Beslutsunderlaget Styrelsplanering 2015 Prioritering av elanvändare vid elbrist inom Region Kronoberg är sekretessbelagt och redovisas under sekretess vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 mars Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna prioritering av Region Kronobergs samhällsviktiga verksamheter vid elbrist Expedieras till Ansvarig handläggare, för hantering enligt skrivelse från Länssstyrelsen Beslutsunderlag Styrel missiv

26 34. Inbjudningar till kurser och konferenser RK223 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inbjudan till konferensen Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015 överlämnas till trafiknämnden för beslut om eventuellt deltagande, att inbjudan till konferensen Demokratidagen den 14 april 2015 överlämnas till folkhälsoberedningen för beslut om eventuellt deltagande, att ej delta i utbildningen Nyvalda och omvalda 2014 den 14 april 2015, att ledamöter och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta i konferensen Tylösandsdagarna den maj 2015 samt att en representant från majoriteten samt en från oppositionen i regionstyrelsen ges möjlighet att delta i konferensen Hot och våld mot förtroendevalda vid något tillfällen under våren Under ärendet informeras om följande aktuella inbjudningar till kurser och konferenser: - Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015, Stockholm (Res-/Trafikforum) - Demokratidagen den 14 april 2015, Stockholm (Sveriges Kommuner och Landsting) - Nyvalda och omvalda styr eller avgå? den 14 april 2015, Växjö (Region Kronoberg) - Tylösandsdagarna den maj 2015, Halmstad - Hot och våld mot förtroendevalda, flera tillfällen under våren 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting) Expedieras till Trafiknämnden

27 Folkhälsoberedningen Regionstyrelsens arbetsutskott, ledamöter och ersättare Beslutsunderlag Inbjudan till Kollektivtrafikdagen den 6 maj 2015 Demokratidagen Nyvalda och omvalda styr eller avgå! Utbildning 14 april Tylösandsdagarna 2015, konferensprogram Inbjudan konferens om Hot och våld mot förtroendevalda.

28 35. Övriga beslutsärenden Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för regionstyrelsens arbetsutskotts tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda, att till denna arbetsgrupp utse Sven-Åke Gustafsson (S), Göran Giselsson (M), Rolf Sällryd (KD) och Robert Olesen (S), att komplettering av läsplattor ska göras till samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar som inte erhåller läsplatta eller annat IT-stöd från annan uppdragsgivare, att utse Michael Öberg till Region Kronobergs representant vid årsmöte för Kronobergsarkivet den 21 april 2015, med Roland Gustbée som ersättare samt att utse Olof Björkmarker till Region Kronobergs representant vid föreningsstämma för Miljöresurs Linné den 16 april 2015, med Pernilla Sjöberg som ersättare. Vid sammanträdet behandlas följande övriga beslutsärenden: Tillsättning av arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda Suzanne Frank (M) lyfter fråga om tillsättning av en arbetsgrupp för arbetsutskottets tillämpning av pensionsregler för förtroendevalda. Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för Region Kronobergs förtroendevalda. Hon föreslår att Sven-Åke Gustafsson (S), Göran Giselsson (M) och Rolf Sällryd (KD) utses till medlemmar i denna grupp. Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föreslår att Robert Olesen (S) utöver ovan föreslagna ska ingå i gruppen. Förslaget tillstyrks av regionstyrelsens arbetsutskott. Komplettering med läsplattor till samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föreslår att komplettering av läsplattor till förtroendevalda ska göras för att samtliga ledamöter och ersättare i nämnder,

29 styrelser och beredningar ska ha läsplatta. Komplettering ska enbart göras till de som inte har läsplatta eller övrigt IT-hjälpmedel från annat uppdrag. Om inte man får IThjälpmedel från sitt huvuduppdrag tillhandahåller Region Kronoberg IT-hjälpmedel. Förslaget tillstyrks av regionstyrelsens arbetsutskott. Utseende av representant till årsmöte för Kronobergsarkivet Kronobergsarkivet har kallat till årsmöte den 21 april Michael Öberg föreslås utses till Region Kronobergs representant vid årsmötet, med Roland Gustbée som ersättare. Representant till föreningsstämma Miljöresurs Linné Föreningen Miljöresurs Linné har föreningsstämma den 16 april Olof Björkmarker föreslås utses till Region Kronobergs representant vid föreningsstämman, med Pernilla Sjöberg som ersättare. Expedieras till Sven-Åke Gustafsson Göran Giselsson Rolf Sällryd Robert Olesen Katarina Jonasson, kanslidirektör Michael Öberg Roland Gustbée Kronobergsarkivet Olof Björkmarker

30 Pernilla Sjöberg Miljöresurs Linné

31 36. Skriftlig information - årlig uppföljning av ersättning från anslag för krisberedskap 2014 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 15RK234 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Landstingen får varje år statlig ersättning för kostnader för förberedande uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljning av av verksamheten som finansieras enligt denna görs årligen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom en rapport för respektive organisation som mottar ersättning. I bilaga redovisas rapport för Landstinget Kronoberg för 2014 för kännedom. Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Beslutsunderlag Regon Kronoberg RSA redovisning 2014 Begäran om underlag till årlig uppföljning 2014.

32 37. Övriga informationsärenden Inga övriga informationsärenden fanns vid sammanträdet.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-11-04 09:00-13:45 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2016-05-26 14:00-15:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2017-02-28 09:30-11:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Patientnämnden Tid 2015-04-21 09:00 12:00 Plats Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bo Dalesjö (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-09-21 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf

Läs mer

:00-12:00

:00-12:00 Pensionärsrådet Tid Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera 2016-12-12 10:00-12:00 Folktandvården Linné, Södra Vallviksvägen 1A, Teleborg, Växjö Anna Fransson

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2016-11-09 09:00-11:00 Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-02-06 Justerat 07-02-19 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum:

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Folkhälsoberedningen Tid 2016-09-08 09:00-12:00 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Michael Öberg (MP) (ordförande) Henrietta Serrate (S) (vice ordförande) Pernilla

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer